Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence epidemií, vyhledávání raných stádií nemocí Rozpoznání příčin, podmínek a důsledků poruch zdraví Porovnávání nemocí v různých populacích

3 Metody hodnocení zdravotního stavu 2 Pro plánování a řízení zdravotní péče Pro zdravotní politiku státu (struktura a výše nákladů, efektivnost) Stanovení priorit státní politiky péče o zdraví

4 Zdroje dat 1 Povinné hlášení zdravotnických dat: Pracovní neschopnosti (PN), hospitalizace Hlášené nemoci Infekce tyfus, dávivý kašel, scarlatina, tetanus, spalničky, rubeola, hepatitidy, mononukleóza, TBC, AIDA, pohlavní a plísňová onemocnění, akutní respirační infekty (týdně) Malignity, nemoci z povolání, suicidia, potraty, vrozené vývojové vady, narození nezralého dítěte Údaje vycházejí každý rok ve Zdravotnické ročence ČR vydává ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky)

5 Zdroje dat 2 ÚZIS získává informace z : Národní onkologický registr Národní registr hospitalizovaných Národní registr vrozených vad Národní registr nemocí z povolání Informační systém infekčních nemocí Registr TBC Registr pohlavních nemocí Program statist. zjišťování MZ léčení diabetici, dispenz.pacienti v evidenci praktických L, alergologů, dispenz.onemocnění u dětí, duševní onem. a psychiatrická vyšetření, úrazy, lázeňská péče ČSSZ ukončené PN, invalidní důchody ČSÚ hlášené PN MPSV zařízení sociální péče

6 Zdroje dat 3 Monitorování: Životní, pracovní prostředí, biologické monitorování (tkáně postiženého jedince) Statistická sledování Demografické údaje (narození, zemřelí, stěhování)

7 Ukazatele nemocnosti 1 Incidence = počet nově vzniklých onemocnění / počet exponovaných osob Vztahuje se k určitému časovému intervalu Prevalence = počet onemocnění v dané době (k danému datu, v určitém intervalu bez ohledu k tomu, kdy nemoc vznikla Specifická nemocnost = počet případů onemocnění / počet osob v dané skupině Nemocnost v určité specifické skupině (dle věku, pohlaví, zaměstnání...)

8 Ukazatele nemocnosti 2 Průměrná délka trvání nemoci = součet prostonaných dnů / počet případů onemocnění O ukončení nemoci informují: Ukazatel úzdravy = počet uzdravených / celkový počet nemocných Ukazatel letality (letalita = smrtnost) = počet zemřelých / celkový počet nemocných

9 Ukazatele úmrtnosti 1 Absolutní úmrtnost Počet všech úmrtí v daném kalendářním období (nelze použít pro srovnání) Relativní ukazatele Celková (hrubá) úmrtnost = počet zemřelých na daném území v daném období na 1000 obyvatel (celkem nebo podle pohlaví)

10 Ukazatele úmrtnosti 2 Specifická úmrtnost = podle pohlaví, věku, druhu nemoci, příčin smrti Perinatální úmrtnost = počet mrtvě narozených dětí + zemřelých do 7 dnů po porodu na 1000 živě narozených Novorozenecká úmrtnost = počet dětí zemřelých do 28 dnů po porodu na 1000 živě narozených (v roce 2004 to bylo na 1000 narozených dětí 2,4) Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku života na 1000 živě narozených (velice citlivý ukazatel úrovně zdravotní péče v roce 2004 u nás na 1000 živě narozených dětí 3,9

11 V ý v o j ú m r t n o s t i ( n a o b y v a t e l) 1 3,5 1 3,0 1 2,5 1 2,0 m u ži ženy celkem 1 1,5 1 1,0 1 0,5 1 0, Mazánková, 2005

12 Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku 25 na živě narozených dnů dnů 0-6 dnů Mazánková, 2005

13 18 K o je n e c k á ú m rtn o s t Prů měr EU ( ) Finsko (2003) Norsko (2002) Švédsko (2001) ČR (2003) Slovinsko (2003) Španělsko (2001) Německo (2001) Rakousko (2003) Itálie (2001) Portugalsko (2002) UK (2002) Chorvatsko (2003) Litva (2003) Maďarsko (2003) Polsko (2002) Slovensko (2002) Lotyšsko (2003) Bulharsko (2003) Rusko (2003) Rumunsko (2002) Mazánková, 2005

14 Další ukazatele Naděje dožití (= střední délka života) = udává se nejčastěji při narození = průměrná délka života právě narozené osoby za stávajících podmínek

15 Šv é dsko (2001) Středn í délka života při narození Šv ýcarsko (2001) Itálie (2001) N orsko (2002) Ř e cko (2001) Španě lsko (2001) Spoje né králov stv í (2002) R akousko (2003) N ě me cko (2001) Francie (2000) Finsko (2003) D ánsko (2000) P ortugalsko (2002) S lov insko (2003) Č e ská re publika (2003) P olsko (2002) Slov e nsko (2002) B ulharsko (2003) M aď arsko (2003) R umunsko (2002) R usko (2003) muži ženy 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 Mazánková, 2005

16 Nejčastější příčiny nemocnosti a PN Akutní infekty dýchacích cest cca polovina PN, krátkodobé Choroby pohybového ústrojí PN delší, na 1.místě příčin invalidních důchodů Metabolické poruchy nejčastěji DM, obezita Další infekce Poruchy imunity alergie Duševní poruchy deprese, poruchy spánku

17 Celková úmrtnost nejčastější nemoci 1. Nemoci kardiovaskjulární nejčastější příčina úmrtí, ale i pobytu v nemocnici 2. Malignity druhá nejčastější příčina. Od 90.let vzestup incidence (bez vzestupu úmrtnosti) Muži ca kůže, plic a průdušek, prostaty, kolorekta Ženy ca kůže, prsu, pohlavních orgánů, kolorekta 3. Úrazy a otravy ve věku 40 let dokonce na prvním místě v příčinách smrti

18 Demografie 1 Demografie = studuje proces reprodukce lidských populací Hlavní prameny Sčítání lidu Evidence přirozené změny Evidence migrací Evidence nemocnosti Výběrová šetření Evidence obyvatelstva Historické prameny

19 Demografie 2 Demografická analýza = rozbor složek demografické reprodukce, jejich proměn v čase, jejich podmíněností Nemocnost a úmrtnost Porodnost a plodnost Potratovost Sňatečnost Rozvodovost Migrace

20 Demografický vývoj hlavní rysy 1 Počet obyvatel opět roste od roku 2003 po 9letém poklesu, od roku 2006 i díky kladnému přirozenému přírůstku Zastavil se výrazný pokles porodnosti Dle prognózy ČSÚ poroste do roku 2015, pak bude opět klesat Populace stárne průměrný věk (39) poroste, v roce 2030 může dosáhnout 46 let Zpomalil se trend poklesu úmrtnosti

21 Mazánková, 2005

22 Demografický vývoj hlavní rysy 2 Klesá potratovost (v roce 2004 = 27,5 tis) Zvyšuje se užívání HA Klesá kojenecká úmrtnost (2004 pod 3,7 promile) Opět roste střední délka života (2004 ženy 79let, muži 72let) Zhruba 6-8 let prožijeme v nemoci V roce 2004 ve srovnání se zeměmi EU vyšší úmrtnost, tím nižší střední délka života

23 V ý v o j p o č t u p o t r a t ů ( v t i s íc íc h ) P o tra ty c e lk e m U P T S a m o v o ln é p o tra ty M im o d ě lo žn í tě h. a o s ta tn í p o tra ty Mazánková, 2005

24 60,0 50,0 hormonální Procento žen ve věku let užívajících antikoncepci 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 nitroděložní Mazánková, 2005

25 Demografický vývoj hlavní rysy 3 Kojenecká úmrtnost ve srovnání s ostatními zeměmi - mezi špičkou v Evropě i ve světě Dle indexu stáří evropský průměr, postupně se řadíme mezi země s nejstarším obyvatelstvem

26 Zdravotnická ročenka ČR Hypertenze: Osoby starší 18 let 1/5 obyvatel ČR 65 let + - dvojnásobek ICHS: Starší 18let 10% /3 populace CMP: Dospělí cca 3% Senioři více jak 10%

27 Zdravotnická ročenka ČR Imunologie a alergologie: Léčeno pacientů pacientů léčeno pro nejčastější dg. - pollinosis, astma, alergická rým a atopická dermatitida r.2006 o nemocných méně Větší podíl v dětských věkových skupinách oproti dospělým

28 Zdravotnická ročenka ČR Diabetologie: léčených pacientů Ženy 54% všech diabetiků předpokládá se to, že žijí v průměru déle než muži Nově zjištěn DM (oproti roku 2006) Ženy 29 tisíc Muži 27 tisíc Do 19 let nově 207 jedinců

29 Vývoj počtu léčených diabetiků podle druhu léčby 800 v tisících jen dietou PAD 100 inzulínem (vč. kombinací) Mazánková, 2005

30 Zdravotnická ročenka ČR Onkologická onemocnění: Stále rostoucí výskyt, naopak úmrtnost vykazuje opačný trend Příčina každého 4.úmrtí V roce nově hlášených onemocnění Muži Ženy Výskyt ve věku 60 let + Muži - ¾ nově zjištěných Ženy 66% nově zjištěných Do 14 let 156 případů 0,2% celkového počtu hlášených

31 Zdravotnická ročenka ČR Onkologická onemocnění pokračování: Dle incidence počet nových zhoubných novotvarů za rok 2005: Ženy Zhoubný novotvar kůže (mimo maligní melanom) 7999 Ca prsu 5533 Ca kolorektální 2455 Ca průdušek a plic Ca cervix uteri 1003 Ca děložního těla

32 Zdravotnická ročenka ČR Onkologická onemocnění pokračování: Muži Zhoubný novotvar kůže Ca prostaty Ca kolorekta 4715 Ca průdušek a plic 4623 Infekční onemocnění: O 2,5% více než 2006 Varicela 36% Střevní infekce 41% Scarlatina více jak 22% + Parotitis naopak pokles o 76% TBC mírný pokles

33 Zdravotnická ročenka ČR Pohlavní nemoci: Syfilis o více než 63% + Kapavka o 6% + HIV/AIDS: 2003 Nově zjištěných 8 Celkem HIV AIDS Celkem HIV AIDS - 265

34

35

36

37

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká

Souhrn Summary. The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009. Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2009 The prevalence and spread of HIV/AIDS in the Czech Republic in 2009 Marek Malý, Vratislav Němeček, Hana Zákoucká Souhrn

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub

Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Ing. Martin Holub Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci Ing. Martin Holub březen 2004 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1 Definice nepříspěvkových dob... 4 2 Metodika... 6 2.1 Příjmová strana...

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více