Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K"

Transkript

1 /99 CZ Návod k montáži a údržbě Plynový průtokový kotel Logamax U24 / U24 K Hořák je nastaven ve výrobě na zemní plyn Pečlivě uschovejte Pro odbornou firmu

2 Obsah Předpisy, směrnice Rozměry, přípojky plynu a vody Montáž Přípojky potrubí Montáž plynového průtokového kotle Přípojka spalin Elektrické připojení Uvádění do provozu Příprava provozní pohotovosti Protokol o uvedení do provozu Práce s uváděním do provozu Údržba Protokol o údržbě Údržbové práce Přestavení na jiný druh plynu Dodatek Provozní hlášení Hlášení o poruchách Technická data Tento návod k montáži a údržbě je platný pro: plynové průtokové kotle Buderus Logamax U 24/U 24 K. Typ B BS Kategorie CZ II 2H3P 8; 50 mbar, (zemní plyn E(H) a kapalný plyn P) Napájení 230 VAC, 50 Hz, IP 44 Plynový průtokový kotel lze vybavit těmito regulačními přístroji: z dvoupolohovým regulátorem teploty 24 V z modulovaným regulátorem prostorové teploty (digitálním) ERC z regulačním přístrojem RC z regulačním přístrojem HW 420 2

3 Směrnice, předpisy Směrnice, předpisy Plynové průtokové kotle Buderus Logamax U24/ U24 K odpovídají svou konstrukcí a provozem "Základním požadavkům směrnice o přístrojích 90/ 396/EHS" s přihlédnutím k DIN 3368-TZ, jakož i EN 297 a EN 625. Při instalaci a provozu zařízení je třeba dbát technických pravidel, ustanovení stavebního dozoru a zákonných předpisů. Při práci na rozvodu vody musí být vždy uzavřena skříň univerzálního hořákového automatu (UBA). Montáž, připojení plynu a spalin, první uvedení do provozu, napojení na el. sí, jakož i údržbu smí provádět jen odborná firma. Práce na přípojce plynu musí provést jen koncesovaná odborná firma. Čištění a údržbu provádět jednou do roka. Přitom je třeba celé zařízení přezkoušet na bezchybnou funkci. Zjištěné závady ihned odstranit. V kotli Logamax U24/U24 K je zabudováno hlídání úniku spalin. Toto přerušuje přívod plynu k hořáku a vypíná jeho provoz, pokud unikají spaliny do místnosti instalace. Po určité době se hořák automaticky rozběhne, pokud je potřeba tepla. Po trojím spuštění hlídání úniku spalin se kotel zablokuje. Závada pak musí být odstraněna odbornou firmou. Hlídání spalin nesmí být vyřazeno z provozu, ani v případě nouze. Zásah do něho by v důsledku unikání spalin mohl ohrozit na životě osoby v místnosti instalace. Při častějším spouštění hlídání spalin musí být závada odstraněna odbornou topenářskou firmou a provedena funkční zkouška. Při výměně dílů se smějí použít jen originální náhradní díly. Při instalaci a provozu je třeba přihlížet k národním normám a místním předpisům k ochraně ovzduší, odpadních vod, odvodu spalin a zásobování energií. ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ÚT a ohřev TUV. ČSN Plynová zařízení. Zásady provozu. ČSN Navrhování komínů a kouřovodů. ČSN Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. ČSN EN 437 Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů. ČSN EN 625 Kotle na plynná paliva pro ÚT. Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmen. příkonem do 70 kw. ČSN EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost ČSN EN Elektrotechnické předpisy ČSN Připojování elektr. přístrojů a spotřebičů ČSN EN 775 Zásobování plynem, plynovody v budovách TPG Odběrná plynová zařízení TPG Vyústění odtahů spalin spotřebičů plyn.paliv na venkovní zdi EN 483 Kotle pro plynná paliva typu C s výkonem do 70 kw ČSN Ohřívání užitkové vody ČSN Vnitřní vodovody 3

4 2 Rozměry, přípojky plynu a vody 2 Rozměry, přípojky plynu a vody při při VK = výstup vody z kotle R 3 / 4 VS = vstup vody do zásobníku G / 2 (samostatný přístroj) GAS = přípojka plynu G RS = zpátečka zásobníku do zásobníku G / 2 (samostatný přístroj) RK = zpátečka kotle R 3 / 4 AS = odpouštěcí pojistný ventil Rp 3 / 4 AB = výstup TUV R / 2 (Kombi-přístroj) EK = vstup studené vody R / 2 (Kombi-přístroj) 4

5 Montáž 3 3 Montáž Rozsah dodávky (obr. ):. Poz. - průtokový kotel Poz. 2 - stěnový držák s plastovými pásy Poz. 3 - technické podklady Poz. 4 - příslušenství: 2 šrouby do hmoždinek k upevnění držáku 2 hmoždinky 2 podložky těsnění ( x ", 2 x 3 / 4 ", 2 x / 2 ") redukční kroužek klíč se čtyřhranem nálepka pro uvedení do provozu druhý typový štítek Požadavky na místnost instalace Dodržovat stavební předpisy pro místnosti instalace! V blízkosti průtokového kotle nesmějí být uskladňovány, ani používány hořlavé materiály nebo kapaliny. K zamezení škod na kotli je třeba vyloučit znečištění spalovacího vzduchu halogenovanými uhlovodíky (např. obsaženými ve sprejích, ředidlech a čisticích prostředcích, barvách a lepidlech) a silné zaprášení. Místnost instalace kotle musí být mrazuprostá a dobře větraná. Při určování místa instalace respektovat odstupy pro odvod spalin (viz "Návod k montáži spalinového systému"). Dbát na minimální boční odstupy 50 mm! Obr. Rozsah dodávky 5

6 3 Montáž 3. Přípojky potrubí Přípojka otopného okruh Potrubí a otopná tělesa důkladně propláchnout! Pokud není kotel ihned instalován, je třeba všechny přípojky zakrýt, např. lepicí páskou! z Namontovat přípojnou skupinu (příslušenství) - viz "Návod k montáži připojovací skupiny". z Potrubí připojit bez napětí (Obr. 2 a 3). K ochraně celého zařízení doporučujeme zabudovat do vratného vedení filtr nečistot. Bezprostředně před a za filtrem je třeba instalovat uzávěry pro případ jeho čištění.. Logamax U24 bez externího zásobníku z Mezi výstup vody ze zásobníku a vstup vratné vody do zásobníku namontovat propojovací potrubí U-KS (příslušenství - obr. 2 a 3). Obr Připojování potrubí na omítce Logamax U24 K s externím zásobníke z Vsadit nátrubky pro připojení zásobníku do připojovací desky. Nátrubky jsou u příslušenství k zásobníku. Přípojka plynu Práce na rozvodu plynu smí provádět jen koncesovaná odborná firma. z Přípojku plynu nutno provést podle místních platných předpisů o plynových instalacích a do ní nainstalovat uzavírací kohout (příslušenství) se šroubením. Potrubí připojit bez pnutí (obr. 2 a 3). Doporučuje se do plynového potrubí zabudovat i filtr plynu. Přípojka TUV Nepoužívat žádné pozinkované trubky nebo armatury! Ohřívač teplé vody je z mědi a tak je nebezpečí elektrolytické koroze. Při použití plastových trub je třeba dodržovat pokyny jejich výrobce a používat jím doporučenou spojovací techniku. z Před vstupem studené vody je třeba zabudovat neuzavíratelný pojistný membránový ventil (max. 8 bar). Ten však není nutný, je-li garantováno domovním redukčním ventilem, že nebude překročen max. vstupní tlak 0 bar. z Potrubí připojit bez pnutí (obr. 2 a 3) Obr. 3 Připojování potrubí pod omítkou Označení přípojek Poz. - VK Poz. 2 - VS, AB Poz. 3 - Gas Poz. 4 - RS, EK Poz. 5 - RK Poz. 6 - sifon s nálevkou 6

7 Montáž Montáž plynového průtokového kotle Montážní práce Předpoklady pro montáž: Namontovaná připojovací deska dle "Návodu k montáži připojovací skupiny", položeno potrubí. Odstranit obal a předat jej k recyklaci. Polystyrenový podklad k ochraně připojovacích nátrubků neodstraňovat! Během montáže musí být kotel a spalinový nátrubek chráněn před znečištěním stavebními materiály, např. zakrytím fólií. Dodržovat minimální boční odstupy 50 mm. Respektovat odstupy pro spalinovod! z Připevnit stěnový držák. Plastové pásy použít k opravě délky. Čtyřhranné otvory na držáku jsou určeny pro případ výměny typu přístroje ZWR/ZR. Přitom respektovat přiřazení přípojek trub podle "Montážního návodu připojovací skupiny". Při použití zásobníku S 20 nebo HT 75 respektovat odstupy z montážního návodu příslušné připojovací sady. Obr. 4 Plastové pásky k délkové korektuře Odejmout pláš z Uvolnit přidržovací šroub (obr. 5, poz. ). z Vyvěsit opláštění. Obr. 5 Odejmout opláštění z Kotel nasadit do závěsu (obr. 6). z Kotel sešroubovat s přípojovací skupinou (příslušenství). Obr. 6 Montáž 7

8 3 Montáž 3.3 Přípojka spalovací vzduch-spaliny Před započetím montáže musí být informován příslušný kominík. Doporučuje se instalace přímo ukazujícího teploměru spalin, protože z příliš vysoké teploty spalin možno usuzovat na zhoršenou účinnost. Teploměr musí být do proudu spalin tak ponořen, aby měřil teplotu jejich jádra. Kotel musí být připojen na spalinový komín, který odpovídá předpisům. Propojovací kus do komínu spalin musí být co možno nejkratší. Jeho průměr musí odpovídat průměru spalinového nástavce na kotli. z Spalinovou troubu nasadit na spalinový nástavec. 8

9 Montáž Elektrické připojení Připojení k síti Elektroinstalaci smí provádět jen koncesovaný odborník. Průtokový kotel musí být připojen pevnou přípojkou s jištěním (pojistka, automat s min. otevřením kontaktů 3 mm). z Povolit křížový šroub (obr. 7, poz. ) na univerzálním hořákovém automatu (UBA). z Skříň univerzálního hořákového automatu odklopit. z Skříň univerzálního hořákového automatu otevřít. z Otevřít skříňku svorkovnice (obr. 8, poz. ) uvolněním šroubku. Obr. 7 Skříň univerzálního hořákového automatu odklopit z Povolit 2 šroubky a odstranit odlehčovač tahu. z Zavést sí ový kabel odlehčovačem tahu do skříňky svorkovnice (obr. 9) a připojit na svorky. z Odlehčovač tahu opět připevnit a skříňku svorkovnice zavřít. Obr. 8 Skříň univerzálního hořákového automatu otevřít Kotel ještě nezapínat! VAC - max 6 VA 0VAC 0V Obr. 9 Skříňka svorkovnice 9

10 3 Montáž Připojení regulačního přístroje z Odstranit přeponku (můstek) a regulační přístroj připojit na lištu svorkovnice podle plánu zapojení. z Skříň svorkovnice zavřít a přišroubovat. z Univerzální hořákový automat (UBA) zavřít. z Univerzální hořákový automat (UBA) zaklapnout a pevně přišroubovat. Má-li být kotel přechodně uveden do provozu bez regulace, nahradit nevodivý můstek (obr. 0, poz. ) na svorce -2 vodivým a nastavit teplotu výstupní vody a potřebný topný výkon na univerzálním hořákovém automatu. Takovýto režim je vhodný jen pro provizorní uvedení do provozu. Takový provoz kotle není hospodárný Obr. 0 Připojení regulačního přístroje Označení přípojek Poz. - Zap/Vyp - regulátor teploty Poz. 2- mod. regulátor prostorové teploty (digitální) ERC Poz. 3- I/O-port/komunikační přípojka Poz. 4- čidlo venkovní teploty Poz. 5- napájení 24 V st./max. 6 VA Poz. 6- spínací napětí - trojcest. ventil (9+) 0

11 Uvádění do provozu 4 4 Uvádění do provozu 4. Příprava provozní pohotovosti Při velké prašnosti, např. při stavebních pracích v místnosti instalace, nesmí být průtokový kotel provozován. Plnění vytápěcího zařízení Průtokový kotel nesmí být ještě zapnut. Při použití potrubí v hydraulickém obvodu, které umožňuje permanentní přístup kyslíku (např. vzduch propouštějící plastové potrubí u podlahových vytápění), musí být provedeno systémové oddělení výměníkem tepla. K plnění zařízení použít vodovodní vodu. z Hadici naplněnou vodou nasadit na plnicí a vyprazdňovací kohout (obr. ) a ten otevřít pomocí klíče se čtyřhranem (je přiložen k balení). Obr. Plnění vytápěcího zařízení z Trojcestný ventil (obr. 2) nastavit do střední polohy. K tomu posunout např. šroubovákem páčku na ventilu doprava a stisknout. Obr. 2 Trojcestný ventil

12 4 Uvádění do provozu z Otevřít kohouty pro údržbu na výstupu a zpátečce vytápění (obr. 3). Obr. 3 Kohouty pro údržbu (zde Logamax U 24-2 K, na omítce) z Vodní kohout otevřít a zařízení plnit až na tlak,0 až,2 bar (obr. 4, poz. ). z Zavřít vodní kohout a plnicí a vyprazdňovací kohout na kotli. Zařízení odvzdušnit odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech. Obr. 4 Indikace tlaku 2

13 Uvádění do provozu 4 Odvětrání okruhu otopné vody z Kotel odvzdušnit ručním odvzdušňovacím ventilem (obr. 5). z Nasadit hadičku, odvzdušňovací ventilek otevřít. Obr. 5 Ruční odvzdušňovač z Aby mohl uniknout i zbytek vzduchu, povolit o jednu otočku čepičku na automatickém odvzdušňovači (obr. 6). z Pokud odvzdušněním klesl tlak, doplnit vodu. z Sejmout hadičku s plnicího a vyprazdňovacího kohoutu, odšroubovat koncovku hadice a přišroubovat krycí čepičku. U Logamax U24K: Odvzdušnit výměník TUV z Výměník odvzdušnit odvzdušňovacím ventilem na straně otopného okruhu. Obr. 6 Automatický odvzdušňovač Nepřipustit, aby voda stříkala na univerzální hořákový automat (UBA). U Logamax U24K: Odvzdušnit okruh TUV z Otevřít ventil pro údržbu na vstupu studené vody. z Otevřít kohouty TUV, až začne vytékat plný proud vody. z Opláštění spalovacího prostoru opět nasadit. Obr. 7 Odvzdušnit výměník TUV 3

14 4 Uvádění do provozu Kontrola těsnosti z Zařízení odpojit od sítě. z Před prvním uvedením do provozu zkontrolovat nový úsek potrubí na vnější těsnost, až bezprostředně k místu těsnění na armatuře plynového hořáku. Přitom smí zkušební tlak na vstupu do armatury plynového hořáku činit max. 50 mbar. Pokud se při této zkoušce zjistí nějaká netěsnost, je třeba hledat netěsnosti u všech spojů pěnivým prostředkem. Prostředek musí být schválen ke zkoušení netěsností u plynu a nesmí se dostat na elektrický rozvod! Odvzdušnit přívod plynu z Uzavírací kohout plynu (obr. 8) stisknout a pomalu otevírat doleva. Obr. 8 Uzavírací kohout plynu z Uzavírací šroub na zkušebním nátrubku pro vstupní tlak plynu a odvzdušňování poněkud povolit a nasadit hadičku (obr. 9). Vytékající plyn hadičkou vyvést ven. Pokud již neuniká žádný vzduch, hadičku sejmout a uzavírací šroub pevně utáhnout. z Plynový kohout uzavřít. Obr. 9 Odvzdušnit přívod plynu 4

15 Uvádění do provozu Protokol o uvedení do provozu z Prosím zaškrtněte provedené údržbové práce a zaneste naměřené hodnoty. Přitom bezpodmínečně dodržujte pokyny na následujících stránkách. Údržbové práce.) Záznam charakteristických dat plynu: Wobbeindex provozní výhřevnost Poznámky nebo naměřené hodnoty kwh/m 3 kwh/m 3 2.) Provedena kontrola těsnosti? 3.) -Zkontrolovat přípojku spalovací vzduch-spaliny 4.) Přezkoušet vybavení přístroji (při potřebě převést na jiný druh plynu)) 5.) Provést nastavování 6.) Měřit vstupní tlak plynu mbar 7.) Zkontrolovat tlak v hořáku mbar 8.) Zkontrolovat těsnost v provozním stavu 9.) Snímat měřené hodnoty: teplotu spalin brutto t A C teplotu vzduchu t L C teplotu spalin netto t A - t L C obsah (CO 2 ) nebo kyslíku (O 2 ) % ztráty spalinami q A % obsah (CO), bez vzduchu, ppm 0.) Funkční zkoušky měřit ionizační proud µa.) Nasadit pláš 2.) Informovat provozovatele, předat podklady 3.) Potvrdit uvedení do provozu 5

16 4 Uvádění do provozu 4.3 Práce s uváděním do provozu k.) Záznam charakteristických dat plynu z Dotázat se na charakteristické hodnoty plynu u příslušného plynárenského podniku a zaznamenat je. k 2.) Provedena kontrola těsnosti? z Potvrdit provedenou kontrolu těsnosti. k 3.) Zkontrolovat přípojku spalovací vzduch-spaliny z Byl použit předepsaný systém spalovací vzduchspaliny? K tomu viz kapitolu: "Přípojka spalovací vzduch-spaliny". z Byly dodrženy prováděcí předpisy, obsažené v příslušném montážním návodu spalinového systému? Průměr spalinové trubky musí odpovídat alespoň průměru nátrubku na plynovém průtokovém kotli. Cestu spalin volit co možno nejkratší. Tab. Druh plynu Zemní plyn E (H) Druhy plynu hořák nastaven ve výrobě na Wobbeindex 4, kwh/m 3 (vztaženo k 5 C, 03 mbar), použitelný pro rozsah Wobbeindexu 2,7 až 5,2 kwh/m 3. Nápis na informačním štítku o druhu plynu: nastavená kategorie G 20-2E(H) Zkapalněný plyn P po převedení, viz kap. "Převedení na jiný druh plynu" vhodný pro propan. Nápis na informačním štítku o druhu plynu: nastavená kategorie G 3-3P 3P 6

17 Uvádění do provozu 4 k 4.) Přezkoušení vybavení přístroji Hořák smí být uveden do provozu jen se správnými tryskami. Při potřebě převedení na jiný druh plynu, viz kapitolu: "Převedení na jiný druh plynu". Druh plynu Průměr trysek mm] m] Zemní plyn E (H) (G20) 0,87 Zkapalněný plyn P 0,52 propan (G3) Tab. 2 Průměr plynových trysek k 5.) Provést nastavování Nastavit výstupní teplotu otopné vody 5 4 z Odejmout kryt 2. obslužné roviny (obr. 20, poz. ). z Regulátor (obr. 20, pos. 5) nastavit podle dimenzování zařízení na požadovanou max. výstupní teplotu vody. KW 0 2 Nastavení z výroby = nastavení regulátoru "7" (cca 75 C) Obr Obslužná rovina Nastavení regulátoru Výstupní teplota vody [ C] Tab. 3 Nastavit výstupní teplotu otopné vody 7

18 4 Uvádění do provozu Nastavit teplotu TUV z Regulátorem teploty TUV (obr. 20, poz. 3) nastavit její udržovací, resp. výstupní teplotu, dle tab. 4. Nastavení z výroby = nastavení regulátoru 0. U velmi tvrdé vody nastavit polohu "", "3" nebo "4", aby se zamezilo usazování vodního kamene. K zamezení energetických ztrát nastavit regulátor na studený start "". K tomu odejmout blokování (obr. 20, poz. 6) a po nastavení opět nasadit. Nastavení regulátoru Udržovaná teplota [ C] Výtoková teplota [ C] Tab. 4 Nastavit teplotu TUV Nastavit omezovač množství TUV (obr. 2) Nastavit požadovanou hodnotu na omezovači teplé vody: z množství teplé vody zvětšovat: ventil otáčet ve směru "+" z množství teplé vody zmenšovat: ventil otáčet ve směru "-" Nastavení z výroby při 20 kw: 6 l/min Nastavení z výroby při 24 kw: 8 l/min Obr. 2 Omezovač TUV 8

19 Uvádění do provozu 4 Nastavit topný výkon z Nastavit na regulátoru (obr. 20, pos. 2) topný výkon podle požadované tepelné potřeby. Požadovanou potřebu vypočítat dle DIN 470. Nastavení z výroby = nastavení regulátoru "6". Při připojení do venkovní stěny Při převádění přístroje na jiný druh plynu, nejprve nastavit minimální a maximální tlak hořáku, podle kapitoly "Převedení na jiný druh plynu". z Odstranit přeponku (obr. 20, poz. 4) a uschovat. Nastavit doběh čerpadla z Spínač (obr. 22) nastavit do polohy : doba doběhu čerpadla 4 min. Spínač nastavit do polohy 2, má-li být zařízení regulováno v závislosti na prostorové teplotě a je nebezpečí zamrznutí u těch částí zařízení, které leží mimo okruh působnosti regulátoru teploty, např. otopná tělesa v garáži. Doba doběhu čerpadla 24 h. Tab. 5 Nastavení regulátoru Topný výkon Topný výkon [kw] Logamax U24-20(K) (±5%) Logamax U24-24(K) 9,8 0,9 2,, 3 2,6 3,9 4 4,3 6, 5 5,9 8,6 6 7,5 20,4 7 9,0 22,0 8 9,7 23,2 9 20,0 24,0 0 20,0 24,0 Obr. 22 Spínač doby doběhu čerpadla 9

20 4 Uvádění do provozu k 6.) Kontrolovat vstupní tlak k hořáku z Alespoň jeden termostatický ventil u otopného tělesa otevřít. Kotel ještě nesmí být zapnut! z Kominický spínač (obr. 23) nastavit do polohy "" (symbol kominíka). KW 0 2 Obr. 23 Kominický spínač z Uzavírací šroubek na zkušebním nátrubku pro vstupní tlak plynu (obr. 24) povolit o dvě otočky. z Na zkušební nátrubek nasadit hadičku měřiče tlaku. z Uzavírací kohout plynu pomalu otevřít. z Sí ový spínač nastavit do polohy "I" (obr. 25) Po cca 30 sekundách se hořák zapálí. z Změřit vstupní tlak plynu a zanést do protokolu. Vstupní tlak musí činit: u zemního plynu min. 7 mbar a max. 25 mbar (jmen. vstupní tlak 20 mbar). u zkapalněného plynu min. 42,5 mbar a max. 57,5 mbar (jmen. vstupní tlak 50 mbar). z Hadičku sejmout a uzavírací šroubek na měřicím nátrubku pevně utáhnout. Není-li požadovaný vstupní tlak k dispozici, je třeba se domluvit s příslušným plynárenským podnikem! Při příliš vysokém přípojném tlaku nutno před plynovou armaturu instalovat regulátor tlaku plynu. Obr. 24 Měření vstupního tlaku plynu Obr. 25 Zapálení hořáku 20

21 Uvádění do provozu 4 k 7.) Zkontrolovat tlak v hořáku z Uzavírací šroubek na měřicím nátrubku (obr. 26, poz. ) povolit o dvě otočky. z Na nátrubek nasadit hadičku měřiče tlaku. z Stisknout servisní tlačítko (obr. 27, poz. 4) a cca 0 sec přidržet (displej: "-/Y"). 2 Kontrolovat minimální tlak v hořáku Obr. 26 Kontrola tlaku v hořáku z Regulátor teploty teplé vody (obr. 27, poz. 2) nastavit na "". 4 3 z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při malém zatížení, dle tab. 6. KW Obr. 27 Přednastavení pro kontrolu tlaku v hořáku Kontrolovat maximální tlak v hořáku z Regulátor teploty teplé vody nastavit na "0". z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při plném zatížení, dle tab. 6. Při odchylce přes mbar tlak v hořáku nastavit (viz kapitolu "Převedení na jiný druh plynu"). z Regulátor teploty teplé vody vrátit do předchozí polohy. z Stáhnout hadičky z měřicích nátrubků. z Uzavírací šroubky opět utáhnout. Tlak v hořáku pro jmenovitý topný výkon [mbar] Logamax U24-20 Logamax U ,8 kw (49%) 20 kw (00%) kw (45%) 24 kw (00%) zemní plyn E (H) (G 20) zkapalněný plyn P (G 3) 2,5 8,0 9,5 27,8 3,0 9,0 3,5 43,0 Hodnoty tlaku jsou vztaženy na suchý plyn 5 C, 03 mbar Tab. 6 Hodnoty tlaku v hořáku 2

22 4 Uvádění do provozu k 8.) Zkontrolovat těsnost v provozním stavu Zkontrolujte při běžícím hořáku všechna těsnicí místa po celé cestě k hořáku pěnivým prostředkem, schváleným k tomuto účelu. Pěnivý prostředek se nesmí dostat na elektrické vedení. k 9.) Snímat měřené hodnoty z Vyvrtejte otvor vpředu ve spalinové troubě, ve vzdálenosti cca 2x AA (spalinový nátrubek - obr. 28) za přípojkou spalin. z Provádějte všechna následující měření na kotli: teplotu spalin, CO 2, CO, NO X Ztráty spalinami Ztráty spalinami musejí být menší než %. Obsah CO Hodnoty CO ve stavu bez vzduchu musejí být pod 400 ppm, resp. 0,04 obj. %. Hodnoty okolo nebo přes 400 ppm ukazují na vadné nastavení hořáku, jeho znečištění nebo znečištění výměníku tepla či na vadný hořák. Příčinu ihned zjistit a odstranit! Obr. 28 Měřicí místo na spalinovodu 22

23 Uvádění do provozu 4 k 0.) Funkční zkoušky Při uvádění do provozu a při roční údržbě je třeba zkontrolovat na funkci všechna regulační, řídicí a pojistná zařízení a pokud je přestavení možné, zkontrolovat na správné nastavení. Zkontrolovat hlídání spalin z Odšroubovat senzor (obr. 29). Obr. 29 Senzor odšroubovat z Senzor přidržet v jádru proudu spalin. Hořák se vypne, na displeji se objeví indikace "I". Po stisknutí servisního tlačítka se na displeji objeví "L", tj. senzor spalin se uvedl v činnost. z Senzor spalin opět připojit. Po cca 5-20 min. se hořák rozběhne. Zkrácení čekací doby: Stisknout tlačítko "reset". Na displeji se objeví "r". Obr. 30 Kontrola hlídání spalin 23

24 4 Uvádění do provozu Měřit ionizační proud (obr. 3) z Zařízení odpojit od sítě. z Uvolnit zástrčkové spojení monitorovacího kabelu a do něj v sérii připojit měřicí přístroj. Na přístroji zvolit měřicí rozsah stejnosměrného proudu v µa. Měřicí přístroj musí mít rozlišení min. µa. z Zařízení opět zapnout. z Měřit ionizační proud, který musí činit > 2 µa ss. z Naměřenou hodnotu zanést do protokolu. z Zařízení vypnout. z Měřicí přístroj odpojit a zástrčkové spojení obnovit. z Kominický spínač nastavit na "0". z Nasadit zpět kryt 2. obslužné roviny. z Zařízení opět zapnout. Při indikaci "7" a po stisknutí servisního tlačítka objeví se indikace "c". Stisknout tlačítko "reset". Objeví se indikace "r". Obr. 3 Měřit ionizační proud k.) Nasadit pláš z Nasadit pláš a přitáhnout přídržný šroubek (obr. 32, poz. ). Obr. 32 Nasadit pláš 24

25 Uvádění do provozu 4 k 2.) Informovat provozovatele, předat podklady z Provozovatele podrobně seznámit s obsluhou a funkcí vytápěcího zařízení. z Provozovateli předat všechny podklady. k 3.) Potvrdit uvedení do provozu z Vyplnit formulář na konci tohoto návodu. Tím se potvrdí odborná instalace a první uvedení do provozu, jakož i předání zařízení. 25

26 5 Údržba 5 Údržba 5. Protokol o údržbě Provedené údržbové práce zaškrtnout a zanést naměřené hodnoty. Přitom dbejte pokynů na následujících stránkách. Při výměně dílů používat jen originální náhradní díly Buderus. Údržbové práce Datum: Datum: Datum:.) Vyčistit výměník tepla a hořák 2.) Kontrola vnitřní těsnosti 3.) Změřit vstupní tlak plynu (mbar) 4.) Zkontrolovat tlak v hořáku (mbar) 5.) Kontrola těsnosti v provozním stavu 6.) Zaznamenávat naměřené hodnoty dopravní tlak [Pa] teplotu spalin brutto t A [ C] teplotu vzduchu t L [ C] teplotu spalin netto t A - t L [ C] obsah oxidu uhličitého (CO 2 ) nebo kyslíku (O 2 ) [%] ztráty spalinami q A [%] obsah oxidu uhelnatého (CO), bez vzduchu (ppm) 7.) Funkční zkoušky zkontrolovat monitorování spalin měřit ionizační proud [µα] 8.) Propláchnout výměník TUV 9.) Potvrdit údržbu Potvrzení odborné údržby (razítko, podpis) 26

27 Údržba 5 Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 27

28 5 Údržba 5.2 Údržbové práce Zde popsané mokré čištění hořáku a výměníku tepla by se mělo dít, je-li kotel silně znečištěn. Při každoroční údržbě stačí vyčistit hořák a výměník v zabudovaném stavu měkkým kartáčem. K tomu je třeba odstranit, kryty hořáku, nosnou desku trysek, elektrody, rám hořáku, spalinovou troubu a přerušovač tahu. Přípravné práce z Zařízení odpojit od sítě. z Uzavřít plynový kohout. z Uvolnit přídržný šroub a odejmout pláš. z Zařízení uzavřít na straně topné i teplé vody a vodu z přístroje vypustit plnicím a vyprazdňovacím kohoutem. Po skončení údržbových prací uzavírací kohouty otevřít, případně doplnit vodu a zařízení odvzdušnit. 3 2 k.) Vyčistit výměník tepla a hořák z Odejmout kryt hořáku (obr. 33, poz. ). z Vyjmout stínicí plech (obr. 33, poz. 2). z Povolit převlečnou matici nosné desky trysek (obr. 34, poz. ). z Sejmout víko (obr. 33, poz. 3) nad zapalovací a ionizační elektrodou. z Vyšroubovat šrouby vpravo a vlevo a nosnou desku trysek odebrat (obr. 34, poz. 2). Obr. 33 Odejmout kryt hořáku 2 Obr. 34 Odebrat nosnou desku trysek 28

29 Údržba 5 z Upevňovací šrouby povolit o dvě otočky. z Vyjmout zapalovací a ionizační elektrodu. Obr. 35 Zapalovací a ionizační elektroda z Uvolnit šroubení hořáku na straně vody (obr. 36, poz. ). z Uvolnit přídržné šrouby hořáku na zadní stěně (obr. 36, poz. 2). z Hořák vyjmout (obr. 36). 3 2 Obr. 36 Vyjmout hořák z Uvolnit kabel havarijního termostatu (obr. 37, poz. ). z Povolit šroubení zpátečky výměníku tepla (obr. 36, poz. 3). z Výměník vyjmout (obr. 37). z Hořák a výměník tepla vyčistit za mokra měkkým kartáčem, teplou vodou s domácím omývacím prostředkem a čistou vodou opláchnout. z Všechny díly opět namontovat v opačném pořadí. Přitom vložit nová těsnění. Obr. 37 Vyjmout výměník tepla 29

30 5 Údržba k 2.) Kontrola vnitřní těsnosti z Přesvědčte se, že je uzavírací kohout na přívodu plynu uzavřen a zařízení odpojeno od sítě. Armaturu plynového hořáku na vstupní straně zkontrolovat na vnitřní těsnost zkušebním tlakem min. 00 mbar a max. 50 mbar. Po jedné minutě smí pokles tlaku činit max. 0 mbar. Při vyšším poklesu provést zkoušky těsnosti pěnivým prostředkem na všech těsněných místech armatury. Nebyla-li zjištěna netěsnost, zkoušku opakovat. Pokud se znovu projeví pokles tlaku vyšší než 0 mbar/min, armaturu vyměnit. k 3.) Změřit vstupní tlak plynu k 4.) Zkontrolovat tlak v hořáku k 5.) Kontrola těsnosti v provozním stavu k 6.) Zaznamenávat naměřené hodnoty k 7.) Funkční zkoušky z Viz kapitolu "Práce s uváděním do provozu". Opláš ování opět namontovat. k 8.) V případě potřeby: Propláchnout výměník tepla teplé vody z Sí ový spínač do polohy "0". z Uzavřít kohout studené vody (příslušenství). z Kohout teplé vody (např. u umyvadla) otevřít a zavřít, aby se odebral tlak vodovodního potrubí. z Uvolnit kabel u pohotovostního čidla. z Uvolnit plastovou svorku spodní izolace výměníku teplé vody a tuto izolaci odejmout. z Pozor na výstup vody! Odstranit čidlo výstupní teploty teplé vody a pohotovostní čidlo a na jejich místa připojit proplachovací přípojky. z Připojit odvápňovací stroj a propláchnout. z Po propláchnutí vše opět namontovat v obráceném pořadí. z Otevřít kohout studené vody (příslušenství). z Kohout teplé vody (např. u umyvadla) otevřít a vodovodní potrubí odvzdušnit a důkladně propláchnout. Sí ový spínač do polohy "I". Obr. 38 Propláchnout výměník TUV 30

31 Údržba 5 k 9.) Potvrdit údržbu z Podepište protokol o údržbě v tomto podkladu. 3

32 6 Přestavení na jiný druh plynu 6 Přestavení na jiný druh plynu Práce na rozvodu plynu smí provádět jen koncesovaná odborná firma. Při připojení systému spalovací vzduch-splaliny do venkovní stěny: Zrušit omezení topného výkonu na kw, vsazením přeponky (viz kapitolu "Práce s uváděním do provozu - nastavování topného výkonu". Po vykonání všech prací s převáděním na jiný druh plynu přeponku opět odstranit. Kotel vyřadit z provozu z Uzavřít plynový kohout. z Sí ový spínač nastavit na "0". z Odejmout opláštění. Obr. 39 Odejmout kryt hořáku Vyměnit nosnou desku trysek z Odejmout stínicí plech (obr. 39, poz. ). z Uvolnit převlečnou matici nosné desky trysek (obr. 40, poz. ). z Šrouby vlevo a vpravo (obr. 40, poz. 2) odšroubovat a nosnou desku vyjmout. z Uvolnit horní šroubení na armatuře plynového hořáku. z Zkontrolovat trysky (obr. 4, poz. ) podle označení. Druh plynu Zemní plyn H (G20) zkapalněný plyn P propan (G3) Tab. 7 Průměry trysek hořáku Průměr trysek v mm 0,87 0,52 z Nasadit novou nosnou desku trysek a obnovit připojení plynu k ní. 2 Obr. 40 Vymontovat nosnou desku trysek Obr. 4 Nosná deska trysek 32

33 Přestavení na jiný druh plynu 6 Vyměnit modulační ventil Při převádění mezi zemním a zkapalněným plynem je třeba kromě nosné desky trysek vyměnit i modulační ventil. Nápis na modulačním ventilu: u zemního plynu H: Range 3-37 mbar u zkapalněného plynu P: 3P: Ražba 8-50 mbar z Odpojit všechny zástrčky kabelů z cívky modulačního ventilu a poznamenat si přiřazení kabelů. z Uvolnit oba šroubky na přírubě a modulační ventil odebrat. z Nasadit nový modulační ventil a přišroubovat. Dávat pozor na těsnění! Nasadit kabelové zástrčky. z Spodní kryt hořáku opět namontovat. Obr. 42 Vyměnit modulační ventil Měřit tlak v hořáku z Uzavírací šroubek měřicího nátrubku povolit o dvě otočky (obr. 43, poz. ). z Na měřicí nátrubek nasadit hadičku měřiče tlaku. z Uzavírací šroubek kompenzačního měřicího místa povolit o dvě otočky (obr. 43, poz. 2). z Na kompenzační měřicí místo nasadit druhou hadičku měřiče tlaku. z Otevřít uzavírací kohout plynu. 2 Obr. 43 Měřit tlak v hořáku z Sí ový spínač nastavit do polohy "I". z Odejmout kryt 2. obslužné roviny (obr. 44, poz. ). z Kominické tlačítko (obr. 44, poz. 2) nastavit do polohy kominického symbolu (displej: "-/A"). z Stisknout servisní tlačítko a cca 0 sec přidržet (displej: "-/Y"). KW Obr. 44 Kroky při měření tlaku v hořáku 33

34 6 Přestavení na jiný druh plynu Nastavit min. tlak v hořáku z Regulátor topného výkonu nastavit na "". z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při malém zatížení. z Při odchylkách odejmout čepičku modulační cívky (obr. 45, poz. 2) a nastavit tlak matkovým klíčem 9 (obr. 45, poz. 2). Nastavit max. tlak v hořáku z Regulátor topného výkonu nastavit na "0". z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při plném zatížení v tab. 8. z Při odchylkách odejmout čepičku modulační cívky (obr. 45, poz. ) a nastavit tlak šroubem se šestihrannou hlavou 7 (obr. 45, poz. 3). z Odejmout hadičky měřicího přístroje tlaku a uzavírací šroubky opět pevně utáhnout. z Čepičku opět nasadit, kominický spínač nastavit na "0", regulátor teploty teplé vody nastavit do předchozí polohy a kryt 2. obslužné roviny uzavřít. Obr. 45 Nastavit min./max. tlak v hořáku Tlak v hořáku pro jmenovitý topný výkon [mbar] Logamax U ,8 kw (49%) 20 k (00%) zemní plyn H zkapalněný plyn P 2,5 8,8 9,5 27,0 Logamax U24-24 k (45%) 24 k (00%) 3,0 9,0 3,5 43,0 Hodnoty tlaku v hořáku jsou pro suchý plyn 5 C a 03 mbar Tab. 8 Hodnoty tlaku v hořáku z Přelepit nálepku "Nastavená kategorie" novou nálepkou (přiložena k vybavení). Obr. 46 Nálepka "Nastavená kategorie" 34

35 Přestavení na jiný druh plynu 6 Uvádění do provozu z Provést všechny práce popsané v kapitole "Práce s uváděním do provozu" a znovu vyplnit protokol. z Podrobit v provozním stavu znovu kontrole těsnosti všechna těsnicí místa, s nimiž bylo při montáži manipulováno. 35

36 7 Dodatek 7 Dodatek 7. Provozní hlášení Indikace Indikace po stisknutí servisního tlačítka Význam 0 Logamax U24 je v provozní pohotovosti A C H L Intervalové zapojení hořáku, 0 min. od startu hořáku Čekání na sepnutí trojcestného ventilu, popř. čerpadla Provozní pohotovost První doba jištění P; U Doba jištění y Výstupní teplota na nastavené hodnotě -. Logamax U24 je v provozu vytápění A H y Kominický provoz Normální provoz vytápění Servisní provoz =. Logamax U24 je v provozu na TUV H Normální provoz TUV Přesné pokyny naleznete v servisním návodu. 36

37 Dodatek Hlášení o poruchách Indikace Indikace po stisknutí servisního tlačítka Význam Spaliny C L Chyba v kabelovém rozvodu Senzor spalin zareagoval 4 Teploty A C H U y Senzor topné vody nad max. Vada pojistky F2 nebo havarijní termostat zareagoval Kotel ve vytápěcím režimu; k vůli kapajícímu vodnímu kohoutku Zkrat v senzoru topné vody Senzor topné vody vadný nebo uvolněný kontakt 5 Externí komunikace A Kotel je zablokován, nutný "reset" 6 Monitorování plamene A C L Žádné hlášení ionizace po zapálení nebo vada pojistky F Hlášení ionizace, ač není plamen Plamen zanikl během fáze vytápění 7 Sí ové napětí A C F H L V univerzálním hořákovém automatu (UBA) přepětí nebo podpětí Sí ové napětí bylo přerušeno po ohlášení poruchy Vada pojistky F3 nebo v systému UBA Napě ové špičky v UBA Časová chyba v UBA 8 Všeobecná porucha/tlak plynu 37

38 7 Dodatek A C F L,y Cívka modulačního ventilu vadná Proud v cívce mod. ventilu příliš vysoký Špatné napojení kabelů k cívce mod. ventilu Externí spínací kontakt, např. hlídač teploty u podlahového vytápění, zareagoval 9 Chyba v systému C U Kotlový identifikační modul (KIM) nebo přípojky kabelu k němu vadné KIM vadný A, F, H, P Chyba v systému (UBA vadný) L Nesprávné připojení kabelů k armatuře plynového hořáku nebo chyba v systému UBA E Chyba v systému UBA Přesnější pokyny a možnosti odstraňování závad naleznete v servisním návodu. 38

39 Dodatek Technická data Technická data Kategorie druhu plynu dle EN 437 CZ, SK HU, SL, HR Jednotka U24-2 U24-20K U24-24 U24-24K II 2H3P 8; 50 mbar (zemní plyn E (H), zkapalněný plyn P) 20; 50 mbar (zemní plyn E (H), zkapalněný plyn P) Rozsah jmen. tepelných výkonů kw 9,8-20,0 9,3-20,0 0,4-24,0 0,4-24,0 Jmen. tepelná zátěž kw 0,7-22,0 0,7-22,0 2, - 26,7 2, - 26,7 Normovaný stupeň využití topná křivka 75/60 C % 93,8 93,8 93, 93, Okruh topné vody max. obj. průtok topné vody C objemový průtok topné vody při l/h mbar zbytkové dopravní výšce l/h max. teplota topné vody C obsah výměníku tepla l 0,7 0,7 0,7 0,7 Expanzní nádoba obsah l vstupní tlak bar 0,75 0,75 0,75 0,75 Spalinová přípojka průměr mm druh (typ) B Bs Okruh TUV výkon kw 9,8-20,0 9,8-20,0 0,9-24,0 0,9-24,0 obsah výměníku l -- 0, ,95 odběrové množství při 45 C l/min -- 8,2 -- 9,7 teplota teplé vody C minimální vstupní tlak bar -- 0, ,75 maximální vstupní tlak bar -- 0,0 -- 0,0 39

40 7 Dodatek Technická data Jednotka U24-20 U24-20K U24-24 U24-24K Přípojky plyn G (přístroj), R/2 (příslušenství) otopná voda G3/4 (přístroj), R3/4 (příslušenství) teplá voda/přípojka zásobníku G/2 (přístroj), R/2 (příslušenství) Hodnoty spalin hmotnostní průtok při plné zátěži kg/s 0,073 0,073 0,0235 0,0235 hmotnostní průtok při dílčí zátěži kg/s 0,043 0,043 0,087 0,087 teplota spalin při plné zátěži topná křivka 80/60 C C teplota spalin při dílčí zátěži topná křivka 80/60 C C normovaný emisní faktor CO normovaný emisní faktor NO x mg/ kwh mg/ kwh <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 CO 2 při plné zátěži, zemní plyn G20 % 5, 5, 4,5 4,5 CO 2 při dílčí zátěži, zemní plyn G20 % 2,9 2,9 2,5 2,5 CO 2 při plné zátěži, zkap. plyn G3 % 5,9 5,9 5, 5, CO 2 při dílčí zátěži, zkap. plyn G3 % 3,4 3,4 2,9 2,9 volný dopravní tlak ventilátoru Pa,5-5,5-5,5-5,5-5 Rozměry a hmotnost přístrojů výška x šířka x hloubka mm 850 x 480 x 370 hmotnost kg Elektrická data připojovací napětí V/Hz 230 ~/ ~/ ~/ ~/50 příkon W krytí IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 40

41 Dodatek 7 4

42 Charakteristická data a přejímka zařízení Typ Provozovatel Výr. číslo Místo Výrobce zařízení(odborná firma) Výše uvedené zařízení bylo postaveno podle technických pravidel, jakož i předpisů stavebního dozoru a zákonných ustanovení a uvedeno do provozu. Provozovateli byly předány technické podklady. Byl seznámen s bezpečnostními pokyny, obsluhou a údržbou výše uvedeného zařízenídatum, podpis provozovatele. Datum, podpis zhotovitele zařízení Datum, podpis provozovatele hier bitte abtrennen Pro zhotovitele (montážní firmu) zařízení % Typ Provozovatel Výr. číslo Místo Provozovateli byly předány technické podklady. Byl seznámen s bezpečnostními pokyny, obsluhou a údržbou výše uvedeného zařízení. Datum, podpis provozovatele Änderungen vorbehalten!

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Návod k montá i a údr bì

Návod k montá i a údr bì U22 K 7208 0500 05/200 CZ (CZ) Pro odbornou firmu Návod k montá i a údr bì Plynového kondenzaèního kotle Logamax plus GB22-/9/24/24K Pøed montá í a údr bou si tento návod peèlivì pøeètìte Obsah a pøedmluva

Více

Návod pro montá a údr bu

Návod pro montá a údr bu 70 600 /004 CZ(CZ) Pro odbornou firmu Návod pro montá a údr bu Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Pøed montá í a údr bou prosím dùkladnì pøeèíst Pøístroj odpovídá základním

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod k montáži. Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9049-10/2000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Propojovací sady U-Flex pro HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB 122 Logamax U112/U114/U122/U124 Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva Důležité

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24 Nový typ kotle - R 24 Po inovacích ve třídě komfortních modelů kondenzačních kotlů NEFT R() určených pro vytápění rodinných domů a větších objektů v kaskádovém zapojení, uvádí Nefit na trh nový typ kotle

Více

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu

STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína. Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Návod pro instalaci, montáž a obsluhu Zásobník teplé vody vytápěný plynem s odtahem spalin do komína STORAFLAM S120-1.. S160-1.. S190-1.. Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte zápach plynu: Uzavřete plynový

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR

Plynový závěsný kotel NOVASTAR Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 31 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 31 OBSAH Bezpeènostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Údaje o zaøízení 4 1.1 Prohlášení dle ÈSN 4 1.2 Pøehled typù 4 1.3 Rozsah

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě 6 720 612 151 10/2008 CZ Pro odbornou firmu Návod k instalaci a údržbě Nástěnný plynový kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě 6 720 612 152 10/2008 CZ Pro odbornou firmu Návod k instalaci a údržbě Nástěnný plynový kotel Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Pokyny pro montá a údr bu

Pokyny pro montá a údr bu 7204 0300 09/2002 CZ(CZ) Pro odbornou firmu Pokyny pro montá a údr bu Plynový prùtokový kotel Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20 K Logamax U104-24 / U104-24 K Prosím, pøed montá í a údr bou dùkladnì

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALAI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OK 300 NTR/HP OK 400 NTR/HP OK 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna sro Dražice 69 94 7 Benátky nad Jizerou Tel: 36 370 9, 36 370 965, fax:

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži

7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu. Návod k montáži 7205 7800 05/2001 CZ Pouze pro odbornou firmu Návod k montáži Spínací jednotka W002 pro externí hlášení závad a pro spínání žádané hodnoty Plynový kondenzační kotel GB112/GB122 Plynový průtokový kotel

Více

Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn podle ČSN EN 437. Příprava teplé vody

Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn podle ČSN EN 437. Příprava teplé vody Logamax plus GB172 Charakteristické znaky a přednosti Použití Palivo Vybavení Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové podniky zařízení Provedení ve

Více

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Návod k instalaci, obsluze a údržbě Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZW 18-1 KE 23 ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 195 CZ (04.10) Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 911,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

PEGASUS LN 2S 119-289

PEGASUS LN 2S 119-289 Stacionární litinový plynový kotel 119-289 Návod k montáži a obsluze 07/2003 Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 solarito II akumulační solární zásobník pro ohřev TUV a podporu topení Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 03/04 Všeobecné bezpečnostní pokyny Solarito II jsou kombinované zásobníkové ohřívače pro topnou

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB022-24(K) Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7214 6900-2009/03 CZ 1 2 3 13 14 15 4 16 17 5 18

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

Pokyny pro montá a údr bu

Pokyny pro montá a údr bu 7204 0200 09/2002 CZ(CZ) Pro odbornou firmu Pokyny pro montá a údr bu Plynový prùtokový kotel Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Prosím, pøed montá í a údr bou dùkladnì pøeèíst Obsah

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889

M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889 ČESKY Olejový hořák M1 CS M1 RCS bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE 106889 04/01 94863280 8802 4018 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku.

Více

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem zabezpečujícím nízký obsah škodlivin ve spalinách. Závěsný kombinovaný kotel Premium se vyznačuje speciální konstrukcí

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

PEGASUS LN 2S 67-87 - 97

PEGASUS LN 2S 67-87 - 97 Stacionární litinový plynový kotel 67-87 - 97 Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový kotel

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434 Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Milá zákaznice, milý zákazníku, speciální plynové kotle

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace: Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ OHŘÍVAČE dvě vsuvky na připojení vodovodního potrubí Seznam servisních pracovníků oprávněných spouštět ohřívače

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka a příslušenství...3 2. Použití a přednosti kotle...4 3. Technické údaje kotle...4 3.1 Technické údaje kotle...4 3.2 Popis kotle...5

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_17 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

VIADRUS GLADIATOR G 100

VIADRUS GLADIATOR G 100 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS GLADIATOR G 100 Vážený zákazníku Děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS GLADIATOR G 100 a tím za projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0599 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3

Více

LABOPORT Laboratorní vývěvy

LABOPORT Laboratorní vývěvy Provozní návod LABOPORT Laboratorní vývěvy Typové řady N 820 AN.18 N 820.3 AN.18 N 820 AT.18 N 820.3 AT.18 Obr.1 N 820 AN.18 Obr.2 N 820.3 AN.18 Rozhodli jste se pro výrobek firmy KNF. Následující pokyny

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem VUI aquaplus Převratná novinka v přípravě teplé užitkové vody Kotel aquaplus se svojí konstrukcí výrazně odlišuje od kotlů s vestavěným zásobníkem ostatních

Více