Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plynový průtokový kotel Logamax U124 / U124 K"

Transkript

1 /99 CZ Návod k montáži a údržbě Plynový průtokový kotel Logamax U24 / U24 K Hořák je nastaven ve výrobě na zemní plyn Pečlivě uschovejte Pro odbornou firmu

2 Obsah Předpisy, směrnice Rozměry, přípojky plynu a vody Montáž Přípojky potrubí Montáž plynového průtokového kotle Přípojka spalin Elektrické připojení Uvádění do provozu Příprava provozní pohotovosti Protokol o uvedení do provozu Práce s uváděním do provozu Údržba Protokol o údržbě Údržbové práce Přestavení na jiný druh plynu Dodatek Provozní hlášení Hlášení o poruchách Technická data Tento návod k montáži a údržbě je platný pro: plynové průtokové kotle Buderus Logamax U 24/U 24 K. Typ B BS Kategorie CZ II 2H3P 8; 50 mbar, (zemní plyn E(H) a kapalný plyn P) Napájení 230 VAC, 50 Hz, IP 44 Plynový průtokový kotel lze vybavit těmito regulačními přístroji: z dvoupolohovým regulátorem teploty 24 V z modulovaným regulátorem prostorové teploty (digitálním) ERC z regulačním přístrojem RC z regulačním přístrojem HW 420 2

3 Směrnice, předpisy Směrnice, předpisy Plynové průtokové kotle Buderus Logamax U24/ U24 K odpovídají svou konstrukcí a provozem "Základním požadavkům směrnice o přístrojích 90/ 396/EHS" s přihlédnutím k DIN 3368-TZ, jakož i EN 297 a EN 625. Při instalaci a provozu zařízení je třeba dbát technických pravidel, ustanovení stavebního dozoru a zákonných předpisů. Při práci na rozvodu vody musí být vždy uzavřena skříň univerzálního hořákového automatu (UBA). Montáž, připojení plynu a spalin, první uvedení do provozu, napojení na el. sí, jakož i údržbu smí provádět jen odborná firma. Práce na přípojce plynu musí provést jen koncesovaná odborná firma. Čištění a údržbu provádět jednou do roka. Přitom je třeba celé zařízení přezkoušet na bezchybnou funkci. Zjištěné závady ihned odstranit. V kotli Logamax U24/U24 K je zabudováno hlídání úniku spalin. Toto přerušuje přívod plynu k hořáku a vypíná jeho provoz, pokud unikají spaliny do místnosti instalace. Po určité době se hořák automaticky rozběhne, pokud je potřeba tepla. Po trojím spuštění hlídání úniku spalin se kotel zablokuje. Závada pak musí být odstraněna odbornou firmou. Hlídání spalin nesmí být vyřazeno z provozu, ani v případě nouze. Zásah do něho by v důsledku unikání spalin mohl ohrozit na životě osoby v místnosti instalace. Při častějším spouštění hlídání spalin musí být závada odstraněna odbornou topenářskou firmou a provedena funkční zkouška. Při výměně dílů se smějí použít jen originální náhradní díly. Při instalaci a provozu je třeba přihlížet k národním normám a místním předpisům k ochraně ovzduší, odpadních vod, odvodu spalin a zásobování energií. ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž. ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení. ČSN Zabezpečovací zařízení pro ÚT a ohřev TUV. ČSN Plynová zařízení. Zásady provozu. ČSN Navrhování komínů a kouřovodů. ČSN Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. ČSN EN 437 Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů. ČSN EN 625 Kotle na plynná paliva pro ÚT. Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmen. příkonem do 70 kw. ČSN EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost ČSN EN Elektrotechnické předpisy ČSN Připojování elektr. přístrojů a spotřebičů ČSN EN 775 Zásobování plynem, plynovody v budovách TPG Odběrná plynová zařízení TPG Vyústění odtahů spalin spotřebičů plyn.paliv na venkovní zdi EN 483 Kotle pro plynná paliva typu C s výkonem do 70 kw ČSN Ohřívání užitkové vody ČSN Vnitřní vodovody 3

4 2 Rozměry, přípojky plynu a vody 2 Rozměry, přípojky plynu a vody při při VK = výstup vody z kotle R 3 / 4 VS = vstup vody do zásobníku G / 2 (samostatný přístroj) GAS = přípojka plynu G RS = zpátečka zásobníku do zásobníku G / 2 (samostatný přístroj) RK = zpátečka kotle R 3 / 4 AS = odpouštěcí pojistný ventil Rp 3 / 4 AB = výstup TUV R / 2 (Kombi-přístroj) EK = vstup studené vody R / 2 (Kombi-přístroj) 4

5 Montáž 3 3 Montáž Rozsah dodávky (obr. ):. Poz. - průtokový kotel Poz. 2 - stěnový držák s plastovými pásy Poz. 3 - technické podklady Poz. 4 - příslušenství: 2 šrouby do hmoždinek k upevnění držáku 2 hmoždinky 2 podložky těsnění ( x ", 2 x 3 / 4 ", 2 x / 2 ") redukční kroužek klíč se čtyřhranem nálepka pro uvedení do provozu druhý typový štítek Požadavky na místnost instalace Dodržovat stavební předpisy pro místnosti instalace! V blízkosti průtokového kotle nesmějí být uskladňovány, ani používány hořlavé materiály nebo kapaliny. K zamezení škod na kotli je třeba vyloučit znečištění spalovacího vzduchu halogenovanými uhlovodíky (např. obsaženými ve sprejích, ředidlech a čisticích prostředcích, barvách a lepidlech) a silné zaprášení. Místnost instalace kotle musí být mrazuprostá a dobře větraná. Při určování místa instalace respektovat odstupy pro odvod spalin (viz "Návod k montáži spalinového systému"). Dbát na minimální boční odstupy 50 mm! Obr. Rozsah dodávky 5

6 3 Montáž 3. Přípojky potrubí Přípojka otopného okruh Potrubí a otopná tělesa důkladně propláchnout! Pokud není kotel ihned instalován, je třeba všechny přípojky zakrýt, např. lepicí páskou! z Namontovat přípojnou skupinu (příslušenství) - viz "Návod k montáži připojovací skupiny". z Potrubí připojit bez napětí (Obr. 2 a 3). K ochraně celého zařízení doporučujeme zabudovat do vratného vedení filtr nečistot. Bezprostředně před a za filtrem je třeba instalovat uzávěry pro případ jeho čištění.. Logamax U24 bez externího zásobníku z Mezi výstup vody ze zásobníku a vstup vratné vody do zásobníku namontovat propojovací potrubí U-KS (příslušenství - obr. 2 a 3). Obr Připojování potrubí na omítce Logamax U24 K s externím zásobníke z Vsadit nátrubky pro připojení zásobníku do připojovací desky. Nátrubky jsou u příslušenství k zásobníku. Přípojka plynu Práce na rozvodu plynu smí provádět jen koncesovaná odborná firma. z Přípojku plynu nutno provést podle místních platných předpisů o plynových instalacích a do ní nainstalovat uzavírací kohout (příslušenství) se šroubením. Potrubí připojit bez pnutí (obr. 2 a 3). Doporučuje se do plynového potrubí zabudovat i filtr plynu. Přípojka TUV Nepoužívat žádné pozinkované trubky nebo armatury! Ohřívač teplé vody je z mědi a tak je nebezpečí elektrolytické koroze. Při použití plastových trub je třeba dodržovat pokyny jejich výrobce a používat jím doporučenou spojovací techniku. z Před vstupem studené vody je třeba zabudovat neuzavíratelný pojistný membránový ventil (max. 8 bar). Ten však není nutný, je-li garantováno domovním redukčním ventilem, že nebude překročen max. vstupní tlak 0 bar. z Potrubí připojit bez pnutí (obr. 2 a 3) Obr. 3 Připojování potrubí pod omítkou Označení přípojek Poz. - VK Poz. 2 - VS, AB Poz. 3 - Gas Poz. 4 - RS, EK Poz. 5 - RK Poz. 6 - sifon s nálevkou 6

7 Montáž Montáž plynového průtokového kotle Montážní práce Předpoklady pro montáž: Namontovaná připojovací deska dle "Návodu k montáži připojovací skupiny", položeno potrubí. Odstranit obal a předat jej k recyklaci. Polystyrenový podklad k ochraně připojovacích nátrubků neodstraňovat! Během montáže musí být kotel a spalinový nátrubek chráněn před znečištěním stavebními materiály, např. zakrytím fólií. Dodržovat minimální boční odstupy 50 mm. Respektovat odstupy pro spalinovod! z Připevnit stěnový držák. Plastové pásy použít k opravě délky. Čtyřhranné otvory na držáku jsou určeny pro případ výměny typu přístroje ZWR/ZR. Přitom respektovat přiřazení přípojek trub podle "Montážního návodu připojovací skupiny". Při použití zásobníku S 20 nebo HT 75 respektovat odstupy z montážního návodu příslušné připojovací sady. Obr. 4 Plastové pásky k délkové korektuře Odejmout pláš z Uvolnit přidržovací šroub (obr. 5, poz. ). z Vyvěsit opláštění. Obr. 5 Odejmout opláštění z Kotel nasadit do závěsu (obr. 6). z Kotel sešroubovat s přípojovací skupinou (příslušenství). Obr. 6 Montáž 7

8 3 Montáž 3.3 Přípojka spalovací vzduch-spaliny Před započetím montáže musí být informován příslušný kominík. Doporučuje se instalace přímo ukazujícího teploměru spalin, protože z příliš vysoké teploty spalin možno usuzovat na zhoršenou účinnost. Teploměr musí být do proudu spalin tak ponořen, aby měřil teplotu jejich jádra. Kotel musí být připojen na spalinový komín, který odpovídá předpisům. Propojovací kus do komínu spalin musí být co možno nejkratší. Jeho průměr musí odpovídat průměru spalinového nástavce na kotli. z Spalinovou troubu nasadit na spalinový nástavec. 8

9 Montáž Elektrické připojení Připojení k síti Elektroinstalaci smí provádět jen koncesovaný odborník. Průtokový kotel musí být připojen pevnou přípojkou s jištěním (pojistka, automat s min. otevřením kontaktů 3 mm). z Povolit křížový šroub (obr. 7, poz. ) na univerzálním hořákovém automatu (UBA). z Skříň univerzálního hořákového automatu odklopit. z Skříň univerzálního hořákového automatu otevřít. z Otevřít skříňku svorkovnice (obr. 8, poz. ) uvolněním šroubku. Obr. 7 Skříň univerzálního hořákového automatu odklopit z Povolit 2 šroubky a odstranit odlehčovač tahu. z Zavést sí ový kabel odlehčovačem tahu do skříňky svorkovnice (obr. 9) a připojit na svorky. z Odlehčovač tahu opět připevnit a skříňku svorkovnice zavřít. Obr. 8 Skříň univerzálního hořákového automatu otevřít Kotel ještě nezapínat! VAC - max 6 VA 0VAC 0V Obr. 9 Skříňka svorkovnice 9

10 3 Montáž Připojení regulačního přístroje z Odstranit přeponku (můstek) a regulační přístroj připojit na lištu svorkovnice podle plánu zapojení. z Skříň svorkovnice zavřít a přišroubovat. z Univerzální hořákový automat (UBA) zavřít. z Univerzální hořákový automat (UBA) zaklapnout a pevně přišroubovat. Má-li být kotel přechodně uveden do provozu bez regulace, nahradit nevodivý můstek (obr. 0, poz. ) na svorce -2 vodivým a nastavit teplotu výstupní vody a potřebný topný výkon na univerzálním hořákovém automatu. Takovýto režim je vhodný jen pro provizorní uvedení do provozu. Takový provoz kotle není hospodárný Obr. 0 Připojení regulačního přístroje Označení přípojek Poz. - Zap/Vyp - regulátor teploty Poz. 2- mod. regulátor prostorové teploty (digitální) ERC Poz. 3- I/O-port/komunikační přípojka Poz. 4- čidlo venkovní teploty Poz. 5- napájení 24 V st./max. 6 VA Poz. 6- spínací napětí - trojcest. ventil (9+) 0

11 Uvádění do provozu 4 4 Uvádění do provozu 4. Příprava provozní pohotovosti Při velké prašnosti, např. při stavebních pracích v místnosti instalace, nesmí být průtokový kotel provozován. Plnění vytápěcího zařízení Průtokový kotel nesmí být ještě zapnut. Při použití potrubí v hydraulickém obvodu, které umožňuje permanentní přístup kyslíku (např. vzduch propouštějící plastové potrubí u podlahových vytápění), musí být provedeno systémové oddělení výměníkem tepla. K plnění zařízení použít vodovodní vodu. z Hadici naplněnou vodou nasadit na plnicí a vyprazdňovací kohout (obr. ) a ten otevřít pomocí klíče se čtyřhranem (je přiložen k balení). Obr. Plnění vytápěcího zařízení z Trojcestný ventil (obr. 2) nastavit do střední polohy. K tomu posunout např. šroubovákem páčku na ventilu doprava a stisknout. Obr. 2 Trojcestný ventil

12 4 Uvádění do provozu z Otevřít kohouty pro údržbu na výstupu a zpátečce vytápění (obr. 3). Obr. 3 Kohouty pro údržbu (zde Logamax U 24-2 K, na omítce) z Vodní kohout otevřít a zařízení plnit až na tlak,0 až,2 bar (obr. 4, poz. ). z Zavřít vodní kohout a plnicí a vyprazdňovací kohout na kotli. Zařízení odvzdušnit odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech. Obr. 4 Indikace tlaku 2

13 Uvádění do provozu 4 Odvětrání okruhu otopné vody z Kotel odvzdušnit ručním odvzdušňovacím ventilem (obr. 5). z Nasadit hadičku, odvzdušňovací ventilek otevřít. Obr. 5 Ruční odvzdušňovač z Aby mohl uniknout i zbytek vzduchu, povolit o jednu otočku čepičku na automatickém odvzdušňovači (obr. 6). z Pokud odvzdušněním klesl tlak, doplnit vodu. z Sejmout hadičku s plnicího a vyprazdňovacího kohoutu, odšroubovat koncovku hadice a přišroubovat krycí čepičku. U Logamax U24K: Odvzdušnit výměník TUV z Výměník odvzdušnit odvzdušňovacím ventilem na straně otopného okruhu. Obr. 6 Automatický odvzdušňovač Nepřipustit, aby voda stříkala na univerzální hořákový automat (UBA). U Logamax U24K: Odvzdušnit okruh TUV z Otevřít ventil pro údržbu na vstupu studené vody. z Otevřít kohouty TUV, až začne vytékat plný proud vody. z Opláštění spalovacího prostoru opět nasadit. Obr. 7 Odvzdušnit výměník TUV 3

14 4 Uvádění do provozu Kontrola těsnosti z Zařízení odpojit od sítě. z Před prvním uvedením do provozu zkontrolovat nový úsek potrubí na vnější těsnost, až bezprostředně k místu těsnění na armatuře plynového hořáku. Přitom smí zkušební tlak na vstupu do armatury plynového hořáku činit max. 50 mbar. Pokud se při této zkoušce zjistí nějaká netěsnost, je třeba hledat netěsnosti u všech spojů pěnivým prostředkem. Prostředek musí být schválen ke zkoušení netěsností u plynu a nesmí se dostat na elektrický rozvod! Odvzdušnit přívod plynu z Uzavírací kohout plynu (obr. 8) stisknout a pomalu otevírat doleva. Obr. 8 Uzavírací kohout plynu z Uzavírací šroub na zkušebním nátrubku pro vstupní tlak plynu a odvzdušňování poněkud povolit a nasadit hadičku (obr. 9). Vytékající plyn hadičkou vyvést ven. Pokud již neuniká žádný vzduch, hadičku sejmout a uzavírací šroub pevně utáhnout. z Plynový kohout uzavřít. Obr. 9 Odvzdušnit přívod plynu 4

15 Uvádění do provozu Protokol o uvedení do provozu z Prosím zaškrtněte provedené údržbové práce a zaneste naměřené hodnoty. Přitom bezpodmínečně dodržujte pokyny na následujících stránkách. Údržbové práce.) Záznam charakteristických dat plynu: Wobbeindex provozní výhřevnost Poznámky nebo naměřené hodnoty kwh/m 3 kwh/m 3 2.) Provedena kontrola těsnosti? 3.) -Zkontrolovat přípojku spalovací vzduch-spaliny 4.) Přezkoušet vybavení přístroji (při potřebě převést na jiný druh plynu)) 5.) Provést nastavování 6.) Měřit vstupní tlak plynu mbar 7.) Zkontrolovat tlak v hořáku mbar 8.) Zkontrolovat těsnost v provozním stavu 9.) Snímat měřené hodnoty: teplotu spalin brutto t A C teplotu vzduchu t L C teplotu spalin netto t A - t L C obsah (CO 2 ) nebo kyslíku (O 2 ) % ztráty spalinami q A % obsah (CO), bez vzduchu, ppm 0.) Funkční zkoušky měřit ionizační proud µa.) Nasadit pláš 2.) Informovat provozovatele, předat podklady 3.) Potvrdit uvedení do provozu 5

16 4 Uvádění do provozu 4.3 Práce s uváděním do provozu k.) Záznam charakteristických dat plynu z Dotázat se na charakteristické hodnoty plynu u příslušného plynárenského podniku a zaznamenat je. k 2.) Provedena kontrola těsnosti? z Potvrdit provedenou kontrolu těsnosti. k 3.) Zkontrolovat přípojku spalovací vzduch-spaliny z Byl použit předepsaný systém spalovací vzduchspaliny? K tomu viz kapitolu: "Přípojka spalovací vzduch-spaliny". z Byly dodrženy prováděcí předpisy, obsažené v příslušném montážním návodu spalinového systému? Průměr spalinové trubky musí odpovídat alespoň průměru nátrubku na plynovém průtokovém kotli. Cestu spalin volit co možno nejkratší. Tab. Druh plynu Zemní plyn E (H) Druhy plynu hořák nastaven ve výrobě na Wobbeindex 4, kwh/m 3 (vztaženo k 5 C, 03 mbar), použitelný pro rozsah Wobbeindexu 2,7 až 5,2 kwh/m 3. Nápis na informačním štítku o druhu plynu: nastavená kategorie G 20-2E(H) Zkapalněný plyn P po převedení, viz kap. "Převedení na jiný druh plynu" vhodný pro propan. Nápis na informačním štítku o druhu plynu: nastavená kategorie G 3-3P 3P 6

17 Uvádění do provozu 4 k 4.) Přezkoušení vybavení přístroji Hořák smí být uveden do provozu jen se správnými tryskami. Při potřebě převedení na jiný druh plynu, viz kapitolu: "Převedení na jiný druh plynu". Druh plynu Průměr trysek mm] m] Zemní plyn E (H) (G20) 0,87 Zkapalněný plyn P 0,52 propan (G3) Tab. 2 Průměr plynových trysek k 5.) Provést nastavování Nastavit výstupní teplotu otopné vody 5 4 z Odejmout kryt 2. obslužné roviny (obr. 20, poz. ). z Regulátor (obr. 20, pos. 5) nastavit podle dimenzování zařízení na požadovanou max. výstupní teplotu vody. KW 0 2 Nastavení z výroby = nastavení regulátoru "7" (cca 75 C) Obr Obslužná rovina Nastavení regulátoru Výstupní teplota vody [ C] Tab. 3 Nastavit výstupní teplotu otopné vody 7

18 4 Uvádění do provozu Nastavit teplotu TUV z Regulátorem teploty TUV (obr. 20, poz. 3) nastavit její udržovací, resp. výstupní teplotu, dle tab. 4. Nastavení z výroby = nastavení regulátoru 0. U velmi tvrdé vody nastavit polohu "", "3" nebo "4", aby se zamezilo usazování vodního kamene. K zamezení energetických ztrát nastavit regulátor na studený start "". K tomu odejmout blokování (obr. 20, poz. 6) a po nastavení opět nasadit. Nastavení regulátoru Udržovaná teplota [ C] Výtoková teplota [ C] Tab. 4 Nastavit teplotu TUV Nastavit omezovač množství TUV (obr. 2) Nastavit požadovanou hodnotu na omezovači teplé vody: z množství teplé vody zvětšovat: ventil otáčet ve směru "+" z množství teplé vody zmenšovat: ventil otáčet ve směru "-" Nastavení z výroby při 20 kw: 6 l/min Nastavení z výroby při 24 kw: 8 l/min Obr. 2 Omezovač TUV 8

19 Uvádění do provozu 4 Nastavit topný výkon z Nastavit na regulátoru (obr. 20, pos. 2) topný výkon podle požadované tepelné potřeby. Požadovanou potřebu vypočítat dle DIN 470. Nastavení z výroby = nastavení regulátoru "6". Při připojení do venkovní stěny Při převádění přístroje na jiný druh plynu, nejprve nastavit minimální a maximální tlak hořáku, podle kapitoly "Převedení na jiný druh plynu". z Odstranit přeponku (obr. 20, poz. 4) a uschovat. Nastavit doběh čerpadla z Spínač (obr. 22) nastavit do polohy : doba doběhu čerpadla 4 min. Spínač nastavit do polohy 2, má-li být zařízení regulováno v závislosti na prostorové teplotě a je nebezpečí zamrznutí u těch částí zařízení, které leží mimo okruh působnosti regulátoru teploty, např. otopná tělesa v garáži. Doba doběhu čerpadla 24 h. Tab. 5 Nastavení regulátoru Topný výkon Topný výkon [kw] Logamax U24-20(K) (±5%) Logamax U24-24(K) 9,8 0,9 2,, 3 2,6 3,9 4 4,3 6, 5 5,9 8,6 6 7,5 20,4 7 9,0 22,0 8 9,7 23,2 9 20,0 24,0 0 20,0 24,0 Obr. 22 Spínač doby doběhu čerpadla 9

20 4 Uvádění do provozu k 6.) Kontrolovat vstupní tlak k hořáku z Alespoň jeden termostatický ventil u otopného tělesa otevřít. Kotel ještě nesmí být zapnut! z Kominický spínač (obr. 23) nastavit do polohy "" (symbol kominíka). KW 0 2 Obr. 23 Kominický spínač z Uzavírací šroubek na zkušebním nátrubku pro vstupní tlak plynu (obr. 24) povolit o dvě otočky. z Na zkušební nátrubek nasadit hadičku měřiče tlaku. z Uzavírací kohout plynu pomalu otevřít. z Sí ový spínač nastavit do polohy "I" (obr. 25) Po cca 30 sekundách se hořák zapálí. z Změřit vstupní tlak plynu a zanést do protokolu. Vstupní tlak musí činit: u zemního plynu min. 7 mbar a max. 25 mbar (jmen. vstupní tlak 20 mbar). u zkapalněného plynu min. 42,5 mbar a max. 57,5 mbar (jmen. vstupní tlak 50 mbar). z Hadičku sejmout a uzavírací šroubek na měřicím nátrubku pevně utáhnout. Není-li požadovaný vstupní tlak k dispozici, je třeba se domluvit s příslušným plynárenským podnikem! Při příliš vysokém přípojném tlaku nutno před plynovou armaturu instalovat regulátor tlaku plynu. Obr. 24 Měření vstupního tlaku plynu Obr. 25 Zapálení hořáku 20

21 Uvádění do provozu 4 k 7.) Zkontrolovat tlak v hořáku z Uzavírací šroubek na měřicím nátrubku (obr. 26, poz. ) povolit o dvě otočky. z Na nátrubek nasadit hadičku měřiče tlaku. z Stisknout servisní tlačítko (obr. 27, poz. 4) a cca 0 sec přidržet (displej: "-/Y"). 2 Kontrolovat minimální tlak v hořáku Obr. 26 Kontrola tlaku v hořáku z Regulátor teploty teplé vody (obr. 27, poz. 2) nastavit na "". 4 3 z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při malém zatížení, dle tab. 6. KW Obr. 27 Přednastavení pro kontrolu tlaku v hořáku Kontrolovat maximální tlak v hořáku z Regulátor teploty teplé vody nastavit na "0". z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při plném zatížení, dle tab. 6. Při odchylce přes mbar tlak v hořáku nastavit (viz kapitolu "Převedení na jiný druh plynu"). z Regulátor teploty teplé vody vrátit do předchozí polohy. z Stáhnout hadičky z měřicích nátrubků. z Uzavírací šroubky opět utáhnout. Tlak v hořáku pro jmenovitý topný výkon [mbar] Logamax U24-20 Logamax U ,8 kw (49%) 20 kw (00%) kw (45%) 24 kw (00%) zemní plyn E (H) (G 20) zkapalněný plyn P (G 3) 2,5 8,0 9,5 27,8 3,0 9,0 3,5 43,0 Hodnoty tlaku jsou vztaženy na suchý plyn 5 C, 03 mbar Tab. 6 Hodnoty tlaku v hořáku 2

22 4 Uvádění do provozu k 8.) Zkontrolovat těsnost v provozním stavu Zkontrolujte při běžícím hořáku všechna těsnicí místa po celé cestě k hořáku pěnivým prostředkem, schváleným k tomuto účelu. Pěnivý prostředek se nesmí dostat na elektrické vedení. k 9.) Snímat měřené hodnoty z Vyvrtejte otvor vpředu ve spalinové troubě, ve vzdálenosti cca 2x AA (spalinový nátrubek - obr. 28) za přípojkou spalin. z Provádějte všechna následující měření na kotli: teplotu spalin, CO 2, CO, NO X Ztráty spalinami Ztráty spalinami musejí být menší než %. Obsah CO Hodnoty CO ve stavu bez vzduchu musejí být pod 400 ppm, resp. 0,04 obj. %. Hodnoty okolo nebo přes 400 ppm ukazují na vadné nastavení hořáku, jeho znečištění nebo znečištění výměníku tepla či na vadný hořák. Příčinu ihned zjistit a odstranit! Obr. 28 Měřicí místo na spalinovodu 22

23 Uvádění do provozu 4 k 0.) Funkční zkoušky Při uvádění do provozu a při roční údržbě je třeba zkontrolovat na funkci všechna regulační, řídicí a pojistná zařízení a pokud je přestavení možné, zkontrolovat na správné nastavení. Zkontrolovat hlídání spalin z Odšroubovat senzor (obr. 29). Obr. 29 Senzor odšroubovat z Senzor přidržet v jádru proudu spalin. Hořák se vypne, na displeji se objeví indikace "I". Po stisknutí servisního tlačítka se na displeji objeví "L", tj. senzor spalin se uvedl v činnost. z Senzor spalin opět připojit. Po cca 5-20 min. se hořák rozběhne. Zkrácení čekací doby: Stisknout tlačítko "reset". Na displeji se objeví "r". Obr. 30 Kontrola hlídání spalin 23

24 4 Uvádění do provozu Měřit ionizační proud (obr. 3) z Zařízení odpojit od sítě. z Uvolnit zástrčkové spojení monitorovacího kabelu a do něj v sérii připojit měřicí přístroj. Na přístroji zvolit měřicí rozsah stejnosměrného proudu v µa. Měřicí přístroj musí mít rozlišení min. µa. z Zařízení opět zapnout. z Měřit ionizační proud, který musí činit > 2 µa ss. z Naměřenou hodnotu zanést do protokolu. z Zařízení vypnout. z Měřicí přístroj odpojit a zástrčkové spojení obnovit. z Kominický spínač nastavit na "0". z Nasadit zpět kryt 2. obslužné roviny. z Zařízení opět zapnout. Při indikaci "7" a po stisknutí servisního tlačítka objeví se indikace "c". Stisknout tlačítko "reset". Objeví se indikace "r". Obr. 3 Měřit ionizační proud k.) Nasadit pláš z Nasadit pláš a přitáhnout přídržný šroubek (obr. 32, poz. ). Obr. 32 Nasadit pláš 24

25 Uvádění do provozu 4 k 2.) Informovat provozovatele, předat podklady z Provozovatele podrobně seznámit s obsluhou a funkcí vytápěcího zařízení. z Provozovateli předat všechny podklady. k 3.) Potvrdit uvedení do provozu z Vyplnit formulář na konci tohoto návodu. Tím se potvrdí odborná instalace a první uvedení do provozu, jakož i předání zařízení. 25

26 5 Údržba 5 Údržba 5. Protokol o údržbě Provedené údržbové práce zaškrtnout a zanést naměřené hodnoty. Přitom dbejte pokynů na následujících stránkách. Při výměně dílů používat jen originální náhradní díly Buderus. Údržbové práce Datum: Datum: Datum:.) Vyčistit výměník tepla a hořák 2.) Kontrola vnitřní těsnosti 3.) Změřit vstupní tlak plynu (mbar) 4.) Zkontrolovat tlak v hořáku (mbar) 5.) Kontrola těsnosti v provozním stavu 6.) Zaznamenávat naměřené hodnoty dopravní tlak [Pa] teplotu spalin brutto t A [ C] teplotu vzduchu t L [ C] teplotu spalin netto t A - t L [ C] obsah oxidu uhličitého (CO 2 ) nebo kyslíku (O 2 ) [%] ztráty spalinami q A [%] obsah oxidu uhelnatého (CO), bez vzduchu (ppm) 7.) Funkční zkoušky zkontrolovat monitorování spalin měřit ionizační proud [µα] 8.) Propláchnout výměník TUV 9.) Potvrdit údržbu Potvrzení odborné údržby (razítko, podpis) 26

27 Údržba 5 Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 27

28 5 Údržba 5.2 Údržbové práce Zde popsané mokré čištění hořáku a výměníku tepla by se mělo dít, je-li kotel silně znečištěn. Při každoroční údržbě stačí vyčistit hořák a výměník v zabudovaném stavu měkkým kartáčem. K tomu je třeba odstranit, kryty hořáku, nosnou desku trysek, elektrody, rám hořáku, spalinovou troubu a přerušovač tahu. Přípravné práce z Zařízení odpojit od sítě. z Uzavřít plynový kohout. z Uvolnit přídržný šroub a odejmout pláš. z Zařízení uzavřít na straně topné i teplé vody a vodu z přístroje vypustit plnicím a vyprazdňovacím kohoutem. Po skončení údržbových prací uzavírací kohouty otevřít, případně doplnit vodu a zařízení odvzdušnit. 3 2 k.) Vyčistit výměník tepla a hořák z Odejmout kryt hořáku (obr. 33, poz. ). z Vyjmout stínicí plech (obr. 33, poz. 2). z Povolit převlečnou matici nosné desky trysek (obr. 34, poz. ). z Sejmout víko (obr. 33, poz. 3) nad zapalovací a ionizační elektrodou. z Vyšroubovat šrouby vpravo a vlevo a nosnou desku trysek odebrat (obr. 34, poz. 2). Obr. 33 Odejmout kryt hořáku 2 Obr. 34 Odebrat nosnou desku trysek 28

29 Údržba 5 z Upevňovací šrouby povolit o dvě otočky. z Vyjmout zapalovací a ionizační elektrodu. Obr. 35 Zapalovací a ionizační elektroda z Uvolnit šroubení hořáku na straně vody (obr. 36, poz. ). z Uvolnit přídržné šrouby hořáku na zadní stěně (obr. 36, poz. 2). z Hořák vyjmout (obr. 36). 3 2 Obr. 36 Vyjmout hořák z Uvolnit kabel havarijního termostatu (obr. 37, poz. ). z Povolit šroubení zpátečky výměníku tepla (obr. 36, poz. 3). z Výměník vyjmout (obr. 37). z Hořák a výměník tepla vyčistit za mokra měkkým kartáčem, teplou vodou s domácím omývacím prostředkem a čistou vodou opláchnout. z Všechny díly opět namontovat v opačném pořadí. Přitom vložit nová těsnění. Obr. 37 Vyjmout výměník tepla 29

30 5 Údržba k 2.) Kontrola vnitřní těsnosti z Přesvědčte se, že je uzavírací kohout na přívodu plynu uzavřen a zařízení odpojeno od sítě. Armaturu plynového hořáku na vstupní straně zkontrolovat na vnitřní těsnost zkušebním tlakem min. 00 mbar a max. 50 mbar. Po jedné minutě smí pokles tlaku činit max. 0 mbar. Při vyšším poklesu provést zkoušky těsnosti pěnivým prostředkem na všech těsněných místech armatury. Nebyla-li zjištěna netěsnost, zkoušku opakovat. Pokud se znovu projeví pokles tlaku vyšší než 0 mbar/min, armaturu vyměnit. k 3.) Změřit vstupní tlak plynu k 4.) Zkontrolovat tlak v hořáku k 5.) Kontrola těsnosti v provozním stavu k 6.) Zaznamenávat naměřené hodnoty k 7.) Funkční zkoušky z Viz kapitolu "Práce s uváděním do provozu". Opláš ování opět namontovat. k 8.) V případě potřeby: Propláchnout výměník tepla teplé vody z Sí ový spínač do polohy "0". z Uzavřít kohout studené vody (příslušenství). z Kohout teplé vody (např. u umyvadla) otevřít a zavřít, aby se odebral tlak vodovodního potrubí. z Uvolnit kabel u pohotovostního čidla. z Uvolnit plastovou svorku spodní izolace výměníku teplé vody a tuto izolaci odejmout. z Pozor na výstup vody! Odstranit čidlo výstupní teploty teplé vody a pohotovostní čidlo a na jejich místa připojit proplachovací přípojky. z Připojit odvápňovací stroj a propláchnout. z Po propláchnutí vše opět namontovat v obráceném pořadí. z Otevřít kohout studené vody (příslušenství). z Kohout teplé vody (např. u umyvadla) otevřít a vodovodní potrubí odvzdušnit a důkladně propláchnout. Sí ový spínač do polohy "I". Obr. 38 Propláchnout výměník TUV 30

31 Údržba 5 k 9.) Potvrdit údržbu z Podepište protokol o údržbě v tomto podkladu. 3

32 6 Přestavení na jiný druh plynu 6 Přestavení na jiný druh plynu Práce na rozvodu plynu smí provádět jen koncesovaná odborná firma. Při připojení systému spalovací vzduch-splaliny do venkovní stěny: Zrušit omezení topného výkonu na kw, vsazením přeponky (viz kapitolu "Práce s uváděním do provozu - nastavování topného výkonu". Po vykonání všech prací s převáděním na jiný druh plynu přeponku opět odstranit. Kotel vyřadit z provozu z Uzavřít plynový kohout. z Sí ový spínač nastavit na "0". z Odejmout opláštění. Obr. 39 Odejmout kryt hořáku Vyměnit nosnou desku trysek z Odejmout stínicí plech (obr. 39, poz. ). z Uvolnit převlečnou matici nosné desky trysek (obr. 40, poz. ). z Šrouby vlevo a vpravo (obr. 40, poz. 2) odšroubovat a nosnou desku vyjmout. z Uvolnit horní šroubení na armatuře plynového hořáku. z Zkontrolovat trysky (obr. 4, poz. ) podle označení. Druh plynu Zemní plyn H (G20) zkapalněný plyn P propan (G3) Tab. 7 Průměry trysek hořáku Průměr trysek v mm 0,87 0,52 z Nasadit novou nosnou desku trysek a obnovit připojení plynu k ní. 2 Obr. 40 Vymontovat nosnou desku trysek Obr. 4 Nosná deska trysek 32

33 Přestavení na jiný druh plynu 6 Vyměnit modulační ventil Při převádění mezi zemním a zkapalněným plynem je třeba kromě nosné desky trysek vyměnit i modulační ventil. Nápis na modulačním ventilu: u zemního plynu H: Range 3-37 mbar u zkapalněného plynu P: 3P: Ražba 8-50 mbar z Odpojit všechny zástrčky kabelů z cívky modulačního ventilu a poznamenat si přiřazení kabelů. z Uvolnit oba šroubky na přírubě a modulační ventil odebrat. z Nasadit nový modulační ventil a přišroubovat. Dávat pozor na těsnění! Nasadit kabelové zástrčky. z Spodní kryt hořáku opět namontovat. Obr. 42 Vyměnit modulační ventil Měřit tlak v hořáku z Uzavírací šroubek měřicího nátrubku povolit o dvě otočky (obr. 43, poz. ). z Na měřicí nátrubek nasadit hadičku měřiče tlaku. z Uzavírací šroubek kompenzačního měřicího místa povolit o dvě otočky (obr. 43, poz. 2). z Na kompenzační měřicí místo nasadit druhou hadičku měřiče tlaku. z Otevřít uzavírací kohout plynu. 2 Obr. 43 Měřit tlak v hořáku z Sí ový spínač nastavit do polohy "I". z Odejmout kryt 2. obslužné roviny (obr. 44, poz. ). z Kominické tlačítko (obr. 44, poz. 2) nastavit do polohy kominického symbolu (displej: "-/A"). z Stisknout servisní tlačítko a cca 0 sec přidržet (displej: "-/Y"). KW Obr. 44 Kroky při měření tlaku v hořáku 33

34 6 Přestavení na jiný druh plynu Nastavit min. tlak v hořáku z Regulátor topného výkonu nastavit na "". z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při malém zatížení. z Při odchylkách odejmout čepičku modulační cívky (obr. 45, poz. 2) a nastavit tlak matkovým klíčem 9 (obr. 45, poz. 2). Nastavit max. tlak v hořáku z Regulátor topného výkonu nastavit na "0". z Porovnat tlak v hořáku s hodnotou při plném zatížení v tab. 8. z Při odchylkách odejmout čepičku modulační cívky (obr. 45, poz. ) a nastavit tlak šroubem se šestihrannou hlavou 7 (obr. 45, poz. 3). z Odejmout hadičky měřicího přístroje tlaku a uzavírací šroubky opět pevně utáhnout. z Čepičku opět nasadit, kominický spínač nastavit na "0", regulátor teploty teplé vody nastavit do předchozí polohy a kryt 2. obslužné roviny uzavřít. Obr. 45 Nastavit min./max. tlak v hořáku Tlak v hořáku pro jmenovitý topný výkon [mbar] Logamax U ,8 kw (49%) 20 k (00%) zemní plyn H zkapalněný plyn P 2,5 8,8 9,5 27,0 Logamax U24-24 k (45%) 24 k (00%) 3,0 9,0 3,5 43,0 Hodnoty tlaku v hořáku jsou pro suchý plyn 5 C a 03 mbar Tab. 8 Hodnoty tlaku v hořáku z Přelepit nálepku "Nastavená kategorie" novou nálepkou (přiložena k vybavení). Obr. 46 Nálepka "Nastavená kategorie" 34

35 Přestavení na jiný druh plynu 6 Uvádění do provozu z Provést všechny práce popsané v kapitole "Práce s uváděním do provozu" a znovu vyplnit protokol. z Podrobit v provozním stavu znovu kontrole těsnosti všechna těsnicí místa, s nimiž bylo při montáži manipulováno. 35

36 7 Dodatek 7 Dodatek 7. Provozní hlášení Indikace Indikace po stisknutí servisního tlačítka Význam 0 Logamax U24 je v provozní pohotovosti A C H L Intervalové zapojení hořáku, 0 min. od startu hořáku Čekání na sepnutí trojcestného ventilu, popř. čerpadla Provozní pohotovost První doba jištění P; U Doba jištění y Výstupní teplota na nastavené hodnotě -. Logamax U24 je v provozu vytápění A H y Kominický provoz Normální provoz vytápění Servisní provoz =. Logamax U24 je v provozu na TUV H Normální provoz TUV Přesné pokyny naleznete v servisním návodu. 36

37 Dodatek Hlášení o poruchách Indikace Indikace po stisknutí servisního tlačítka Význam Spaliny C L Chyba v kabelovém rozvodu Senzor spalin zareagoval 4 Teploty A C H U y Senzor topné vody nad max. Vada pojistky F2 nebo havarijní termostat zareagoval Kotel ve vytápěcím režimu; k vůli kapajícímu vodnímu kohoutku Zkrat v senzoru topné vody Senzor topné vody vadný nebo uvolněný kontakt 5 Externí komunikace A Kotel je zablokován, nutný "reset" 6 Monitorování plamene A C L Žádné hlášení ionizace po zapálení nebo vada pojistky F Hlášení ionizace, ač není plamen Plamen zanikl během fáze vytápění 7 Sí ové napětí A C F H L V univerzálním hořákovém automatu (UBA) přepětí nebo podpětí Sí ové napětí bylo přerušeno po ohlášení poruchy Vada pojistky F3 nebo v systému UBA Napě ové špičky v UBA Časová chyba v UBA 8 Všeobecná porucha/tlak plynu 37

38 7 Dodatek A C F L,y Cívka modulačního ventilu vadná Proud v cívce mod. ventilu příliš vysoký Špatné napojení kabelů k cívce mod. ventilu Externí spínací kontakt, např. hlídač teploty u podlahového vytápění, zareagoval 9 Chyba v systému C U Kotlový identifikační modul (KIM) nebo přípojky kabelu k němu vadné KIM vadný A, F, H, P Chyba v systému (UBA vadný) L Nesprávné připojení kabelů k armatuře plynového hořáku nebo chyba v systému UBA E Chyba v systému UBA Přesnější pokyny a možnosti odstraňování závad naleznete v servisním návodu. 38

39 Dodatek Technická data Technická data Kategorie druhu plynu dle EN 437 CZ, SK HU, SL, HR Jednotka U24-2 U24-20K U24-24 U24-24K II 2H3P 8; 50 mbar (zemní plyn E (H), zkapalněný plyn P) 20; 50 mbar (zemní plyn E (H), zkapalněný plyn P) Rozsah jmen. tepelných výkonů kw 9,8-20,0 9,3-20,0 0,4-24,0 0,4-24,0 Jmen. tepelná zátěž kw 0,7-22,0 0,7-22,0 2, - 26,7 2, - 26,7 Normovaný stupeň využití topná křivka 75/60 C % 93,8 93,8 93, 93, Okruh topné vody max. obj. průtok topné vody C objemový průtok topné vody při l/h mbar zbytkové dopravní výšce l/h max. teplota topné vody C obsah výměníku tepla l 0,7 0,7 0,7 0,7 Expanzní nádoba obsah l vstupní tlak bar 0,75 0,75 0,75 0,75 Spalinová přípojka průměr mm druh (typ) B Bs Okruh TUV výkon kw 9,8-20,0 9,8-20,0 0,9-24,0 0,9-24,0 obsah výměníku l -- 0, ,95 odběrové množství při 45 C l/min -- 8,2 -- 9,7 teplota teplé vody C minimální vstupní tlak bar -- 0, ,75 maximální vstupní tlak bar -- 0,0 -- 0,0 39

40 7 Dodatek Technická data Jednotka U24-20 U24-20K U24-24 U24-24K Přípojky plyn G (přístroj), R/2 (příslušenství) otopná voda G3/4 (přístroj), R3/4 (příslušenství) teplá voda/přípojka zásobníku G/2 (přístroj), R/2 (příslušenství) Hodnoty spalin hmotnostní průtok při plné zátěži kg/s 0,073 0,073 0,0235 0,0235 hmotnostní průtok při dílčí zátěži kg/s 0,043 0,043 0,087 0,087 teplota spalin při plné zátěži topná křivka 80/60 C C teplota spalin při dílčí zátěži topná křivka 80/60 C C normovaný emisní faktor CO normovaný emisní faktor NO x mg/ kwh mg/ kwh <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 CO 2 při plné zátěži, zemní plyn G20 % 5, 5, 4,5 4,5 CO 2 při dílčí zátěži, zemní plyn G20 % 2,9 2,9 2,5 2,5 CO 2 při plné zátěži, zkap. plyn G3 % 5,9 5,9 5, 5, CO 2 při dílčí zátěži, zkap. plyn G3 % 3,4 3,4 2,9 2,9 volný dopravní tlak ventilátoru Pa,5-5,5-5,5-5,5-5 Rozměry a hmotnost přístrojů výška x šířka x hloubka mm 850 x 480 x 370 hmotnost kg Elektrická data připojovací napětí V/Hz 230 ~/ ~/ ~/ ~/50 příkon W krytí IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 40

41 Dodatek 7 4

42 Charakteristická data a přejímka zařízení Typ Provozovatel Výr. číslo Místo Výrobce zařízení(odborná firma) Výše uvedené zařízení bylo postaveno podle technických pravidel, jakož i předpisů stavebního dozoru a zákonných ustanovení a uvedeno do provozu. Provozovateli byly předány technické podklady. Byl seznámen s bezpečnostními pokyny, obsluhou a údržbou výše uvedeného zařízenídatum, podpis provozovatele. Datum, podpis zhotovitele zařízení Datum, podpis provozovatele hier bitte abtrennen Pro zhotovitele (montážní firmu) zařízení % Typ Provozovatel Výr. číslo Místo Provozovateli byly předány technické podklady. Byl seznámen s bezpečnostními pokyny, obsluhou a údržbou výše uvedeného zařízení. Datum, podpis provozovatele Änderungen vorbehalten!

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Projekční podklady Projekční podklady Vydání 12/2008 Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační systémy Buderus...........................................................

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014 Projekční podklady Logamax plus GB162 Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační kotle GB162 a GB162-25 T40S........................6

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI PLYNOVÝCH KONVEKČNÍCH KAMEN KONVEKČNÍ KAMNA GAMA F25 CZ NO 05/04 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič zn. KARMA nástěnná plynová konvekční kamna Společnost

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

JETATHERM WR 275-3 K.B...* WR 350-3 K.B...* WR 400-3 K.B... Plynový průtokový ohřívač. Návod na obsluhu montáž a seřízení

JETATHERM WR 275-3 K.B...* WR 350-3 K.B...* WR 400-3 K.B... Plynový průtokový ohřívač. Návod na obsluhu montáž a seřízení Návod na obsluhu montáž a seřízení Plynový průtokový ohřívač s plynulou regulací, odtahem spalin do komína, bateriovým zapalováním a tlačítkem pro uvádění do provozu WR 275-3 K.B...* WR 350-3 K.B...* WR

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě GN4 N Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, Děkujeme Vám,že jste se rozhodli zakoupit kotel FERROLI GN 4. Váš

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Plynový průtokový ohřívač vody s elektronickým zapalováním bez elektrické přípojky

Plynový průtokový ohřívač vody s elektronickým zapalováním bez elektrické přípojky Návod k obsluze, montáži a seřízení Plynový průtokový ohřívač vody s elektronickým zapalováním bez elektrické přípojky WR 275-7 K.G... WR 350-7 K.G... WR 400-7 K.G... Pro Vaši bezpečnost Jestliže ucítíte

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E

P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E O B S L U H A P R O J E K C E M O N T Á Ž S E R V I S OBSAH Důležitá upozornění... 3 Charakteristika kotle... 3 Technická data... 4 Instalace... 5 Předpisy pro projektování,

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Kotel s přirozeným odtahem spalin

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Kotel s přirozeným odtahem spalin NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ Kotel s přirozeným odtahem spalin 1 OBSAH 1. OBECNĚ 1.1 Všeobecná upozornění 1.2 Popis kotle 2. INSTALACE 2.1 Upozornění před instalací 2.2 Umístění kotle 2.3 Rozměry kotle 2.4

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě Stacionární litinový kotel Návod k montáži obsluze a údržbě Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový kotel FERROLI! Váš nový

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Plynové průtokové ohřívače teplé vody

Plynové průtokové ohřívače teplé vody Plynové průtokové ohřívače teplé vody W 125 Oystop WRD 11-2 G HydroPower WR 325-1A WT 14 AM1 Celsius Projekční podklady W 125 Oystop WR 11/14-2P.. minimaxx WRD 11/14/18-2G.. minimaxx HydroPower WR 325-1A

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více