Poradci a poradní orgány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradci a poradní orgány"

Transkript

1 Poradci a poradní orgány Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rozkladová RK je odborný poradní orgán ministra dopravy komise (RK) pro přípravu návrhů na rozhodnutí a stanovisek Senát pro ministra v případech, kdy podle zákona č. obecnou agendu 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších v dopravě předpisů, rozhoduje ministr. Senát pro přestupkovou agendu v dopravě Mgr. Jakub Kopřiva (MD) předseda Mgr. Igor Páč (MD) tajemík JUDr. František Vavera, Ph.D.(A) JUDr. Alena Mrázková (A) JUDr. Petr Mrázek (A) Doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. (A) Mgr. Dan Modlitba (A) JUDr. Jan Studnička (Úřad vlády) JUDr. Miroslava Hálová (A) Mgr. Jakub Trčka (A) Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (A) JUDr. Vladimír Stupka (Policejní akademie) JUDr. Olga Špičáková (MD) Externí členové z řad advokátů (A) mají sjednánu odměnu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každou hodinu skutečně poskytnutých právních. Externí členové, kteří nejsou advokáty, mají sjednánu odměnu na základě dohody o provedení práce na 150 hodin. Výše odměny je za rok ,- Kč Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity Předseda ministr dopravy Stálí členové: MŠMT, MPO, MŽP, MZV, MO,ÚV na úrovni náměstků a vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou GSA. Mimořádní členové: MF,MS, MPSV, AV ČR, HK ČR a NBÚ Stálý koordinační, iniciační a poradní orgán ministra dopravy pro kosmické aktivity Bez odměny Koordinační rady ministra dopravy pro Globální navigační družicové systémy Zástupci: MF, MPO, MS, MŠMT, MV, MZV, MZd, MZe, MŽP, BIS, NBÚ, ČÚZaK, ČTÚ, SÚJB, ÚOOÚ, Úřad vlády. Zřízena na základě usn. vlády č. 218 z , vyhodnocuje zejména aktuální informace v oblasti GNSS a všech aspektech účasti České republiky v evropských programech družicové navigace Bez odměny 1

2 Koordinační rada ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy Předseda ministr dopravy, výkonný předseda zástupce MD. Stálými členy jsou zástupci vnitřních útvarů MD dotčených problematikou ITS, ŘSD, SŽDC, ČD, a.s., Policie ČR, Fakulta dopravní ČVUT v Praze, STD. Stálý koordinační, iniciační a poradní orgán ministra dopravy pro systémový rozvoj inteligentních dopravních systémů Bez odměny 2

3 Poradci Ministr/ náměstek Jméno, příjmení Předmět činnosti Odměna Ministr dopravy (od do ) Ing. František Kopecký Poradenské a konzultační služby v oblasti rozvoje silniční sítě Moravskoslezského kraje: - poradenství a odborné konzultace ve věci výstavby a údržby silnic a dálnic, zejména D1, I/11,I/57, I/59, R48 a R56. - prosazování zájmů MD při tvorbě strategických záměrů výstavby a údržby silnic v Moravskoslezském kraji a zpětné informování ministra dopravy, - zpracování pravidelných měsíčních zpráv k aktuálnímu stavu přípravy a výstavby silniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, - monitoring harmonogramů probíhajících staveb v Moravskoslezském kraji, upozornění na rozpory a návrhy jejich řešení, - kontrola správnosti čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU u staveb silniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji zařazených do OP Doprava, zejména se zaměřením na změny oproti zadávací dokumentaci, - zajišťování optimálních komunikačních vazeb mezi veškerými subjekty v Moravskoslezském kraji zapojených do procesu výstavby v průběhu všech stádií, - příprava podkladů a konzultací vycházející z praktických poznatků při výstavbě silnic v Moravskoslezském kraji, - účast na jednáních, poradách a pracovních akcích pořádaných MD, jakož dalšími úřady a institucemi, včetně přípravy příslušných materiálů ,- Kč včetně DPH za 1 měsíc poskytnutých Náměstek ministra Sekce 900 Jiří Nedoma Poskytování poradenské činnosti při využití ITS k řízení letového provozu (dohoda o provedení práce) 3 000,- Kč měsíčně 3

4 Poradenské společnosti Název Předmět činnosti Služby Odměna Gordion, s.r.o. Poradenská činnost Zpracování veřejné zakázky na zajištění stravovacích ,- Kč včetně DPH v r PEMO Consulting s.r.o. (od do ) Poradenská činnost Ekonomické poradenství a konzultace v oblasti nastavení klíčových parametrů procesů v rezortu MD: - ekonomické poradenství a konzultace v oblasti nastavení klíčových parametrů a procesů v rezortu dopravy, - účast na jednáních, poradnách a pracovních akcích pořádaných MD, jakož dalšími úřady a institucemi, včetně přípravy příslušných materiálů, - příprava a konzultace koncepcí a dalších materiálů v rezortu dopravy, zpracování prezentací (materiály pro porady ministra, jednání vlády apod.) - rešerše, analýzy a zhodnocení předkládaných materiálů ,- Kč včetně DPH za 1 měsíc poskytnutých 4

5 Advokáti a advokátní kanceláře Název Typ závazku Služby Finanční plnění (celková sjednaná částka) AK Square, Sander & Dempsey, v.o.s., poskytování právní služby Vymáhání pohledávky Účtují se pouze nutné výdaje spočívající v nákladech na potřebné právní úkony (v roce 2013 uhrazeno 4 659,94,- Kč včetně DPH) HVH LEGAL a. k. s.r.o. Poskytování právních Posouzení licenčních práv (jednorázové) Uhrazeno ,- Kč včetně DPH AK ROWAN LEGAL, s.r.o. Vypracování stanoviska ve věci posouzení licenčních práv vyplývajících ze Smlouvy o poskytování IT, včetně následků skončení této smlouvy Uhrazeno ,- Kč včetně DPH AK HAVEL& HOLÁSEK Zastupování MD před soudem v jednom konkrétním pracovně právním sporu Hodinová sazba 4 000,- Kč AK Beder a Poliakoff, s.r.o. Smlouva na právní služby Právní služby spočívající v přípravě administrace nabídkových řízení v dálkové a neregionální železniční osobní dopravě na linkách Ostrava-Opava-Krnov- Olomouc/Jeseník a Praha- Ústí nad Labem- Karlovy Vary-Cheb a Praha- Roudnice nad Labem- Ústí nad Labem-Děčín. Celková smluvní ceny činí ,- Kč bez DPH, cena je rozložena do jednotlivých etap a provozních souborů JUDr. Jiří Hartmann Právní poradenství a zastupování před soudy a správními orgány Zastupování ve sporech v oblasti veřejné linkové dopravy, zejména v kauzách ČAS SERVICE, a.s., vedené u Městského soudu v Brně a u Ministerstva vnitra a Seco GROUP, a.s. vedené u Městského soudu v Praze Hodinová sazba 2.700,- Kč bez DPH 5

6 AK Weil, Gotshal & Magnes, s.r.o. Smlouvy o Zastupování MD ve věci žalob podaných občanským sdružením Děti Země Klub za udržitelnou dopravu proti rozhodnutí ministra(zamítnutí rozkladů proti stavebním povolením ne části dálnice (D8, konkrétně D8-most Dobkovičky, D8-most Oparno a D8-tunel Peckovice) Hodinová sazba 4.800,- Kč + DPH AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři; Volopich, Tomšíček a spol. Prováděcí smlouva k rámcové mandátní smlouvě na Zastupování MD při výkonu práv a povinností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Hodinová sazba 3 500,- Kč bez DPH AK Weil, Gotshal& Manges, s.r.o. Mandátní smlouva o Nároky provozovatelů vnitrozemské vodní dopravy ve věci náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, způsobené údajným opomenutím učinit úkony a vydat nezbytná opatření k zajištění splavnosti Labe, resp. neudržováním a nedobudováním vodních cest na Labi a Vltavě Hodinová sazba 4.800,- Kč bez DPH Advokát JUDr. Miroslava Srbová poskytování právní pomoci Poskytování právní pomoci ve věci konkrétní žaloby proti MD podanou STK Vyškov s.r.o , - Kč + DPH za každý právní úkon v souladu s advokátním tarifem Advokát JUDr. Miroslava Srbová poskytování právní pomoci Poskytování právní pomoci ve sporu o náhradu mezi Cyberdyne s.r.o. a Ministerstvem dopravy ,- Kč + DPH za každý právní úkon v souladu s advokátním tarifem 6

7 AK Weinhold Legal v.o.s. Zajištění právní služby Příprava a administrace nadlimitní veřejné zakázky Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po Úhrada v roce ,- Kč včetně DPH AK Veselý&Partners, s.r.o. (od do ) Právní služby v oblasti práva obchodního, správního a dalších oblastí, a to v souvislosti s revizí právních dokumentů a vyhodnocováním právních rizik činností MD a jemu přímo či nepřímo podřízených organizací včetně problematiky kontrolních mechanizmů, které spočívají zejména: - ve vypracování rešerší, analýz problémů a navrhovaná řešení, - připomínkování připravované legislativy, zhodnocení návrhů a dokumentů předkládaných věcnými odbory MD, jinými poradci či experty, - účasti na jednáních, - komunikace s konzultanty a pracovníky MD a organizací přímo či nepřímo podřízených MD, - ve výše uvedených oblastech dle konkrétního požadavku zadavatele ,- Kč bez DPH za 1 hodinu poskytnutých 7