Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská"

Transkript

1 Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě ustanovení 55 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období 12/ /2015. Vydává: Zastupitelstvo Obce Vysoká Srbská Pořizovatel a předkladatel zprávy : Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Vysoká Srbská Srpen 2015 Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vysoká Srbská č.... ze dne... Stránka 1 z 17

2 Obsah: 1. Úvod 2. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán ( 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů, c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 55 odst. 4 stavebního zákona, e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, e.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury e.b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit e.c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo e.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci e.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení e.f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení e.g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, Stránka 2 z 17

3 g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno, h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 3. Závěr Stránka 3 z 17

4 1) Úvod Územní plán Vysoká Srbská (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). ÚP byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Vysoká Srbská dne a nabyl účinnosti dne (Opatření obecné povahy č. 1/2011). Návrh zprávy o uplatňování vychází z 55 odst. 1 stavebního zákona a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). V 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. V souladu s tímto ustanovením a na základě nových skutečností přistoupil pořizovatel územního plánu Vysoká Srbská ke zpracování zprávy o uplatňování Územního plánu Vysoká Srbská. 2) Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně sdělení, zda byly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizací nebo kompenzaci ÚP byl vydán Zastupitelstvem obce Vysoká Srbská dne a nabyl účinnosti dne Návrh územního plánu byl motivován přirozenou snahou sladit navržený rozvoj s dochovanými hodnotami kulturními i přírodními. Ekologická hlediska a požadavky na uspořádání krajiny vyplývají z koncepce ÚSES, které jsou do územního plánu zakomponovány prostřednictvím ploch přírodních (NP) a jsou promítnuty i do režimů ostatních zón v krajině. Plošný rozvoj obce je motivován především snahou vytvořit vhodné podmínky pro výstavbu nových rodinných domů. Umožnění výstavby obydlí je základní podmínkou pro zastavení poklesu počtu obyvatel v obci a pro zabezpečení trvalého osídlení venkova. Tento rozvoj je navázán na zastavěné území tak, aby výsledná kompaktnost sídla poskytla ekonomicky únosné podmínky pro budování a údržbu nezbytné infrastruktury. Na základě projednávání územního plánu nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a ani se v obci nevyskytly žádné negativní vlivy, které by měly vliv na udržitelný rozvoj v obci. ÚP Vysoká Srbská vychází z možností řešeného území daných strukturou zastavěného území, terénními podmínkami a výhledovými předpoklady obce pro další trvale udržitelný rozvoj. Zastavěné území Vysoké Srbské a Zlíčka je vcelku kompaktní, ostatní části zastavěného území mají spíše charakter rozvolněné zástavby. Při návrhu rozvojových ploch se nešlo vyhnout kvalitním půdám, neboť jsou v těsné návaznosti na zastavěné území. Stránka 4 z 17

5 Ve specifické oblasti Broumovsko NSO1 je nutné vyvážit požadavky na územní rozvoj s požadavky na ochranu kulturních přírodních hodnot a dbát na ochranu a tvorbu krajiny. Vymezení a ochrana přírodních hodnot je jedním z hlavních úkolů v rámci naplňování enviromentálního pilíře udržitelného rozvoje území obce Vysoká Srbská. Přírodní hodnotou území obce Vysoká Srbská je CHKO Broumovsko, Kulturní hodnotou na území obce jsou nemovité kulturní památky kaple zrekonstruovaná. Plochy zastavěného území jsou stabilizovány, jsou zde dvě plochy k přestavbě či asanaci, přičemž u jedné přestavba již probíhá. Zastavitelné plochy v obci jsou okrajově využity a nyní postupně zastavovány. b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady Obce s rozšířenou působností Náchod (dále jen ÚAP ) byly pořízeny v souladu s stavebního zákona, vydány v červnu 2009 a následně aktualizovány k , a ÚAP pro obec Vysoká Srbská identifikovaly tyto záměry k řešení : vyřešení kanalizačního systému obce, rekonstrukce víceúčelového objektu (obchod, hospoda, sál), výstavba rozhledny, zeď u kostela a problémy: není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče, což se objevuje jako závada v obci, sesuvné území (potenciální 5 a aktivní 3), poddolované území, aktivní záplavové území jen louky (Židovka), jež se objevují jako rizika a ohrožení. Mezi problémy vyplývající ze závěrů SWOT analýz patří: řešení technické infrastruktury, odkanalizování území a čištění odpadních vod projekt již zpracovaný, zvýšení rekreační atraktivity území TENISOVÉ KURTY, tábor. Co se týče řešení technické infrastruktury, tak některé cesty jsou již opravené, u některých opravy momentálně probíhají. U technické infrastruktury, kde povede kanalizace která vyplynula z této Zprávy o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská a je řešena v zadání změny č. 1, jež je její součástí, projekt je již zpracovaný, se čeká, až změna proběhne, akce se zrealizuje a cesty se následně doopraví. Plánované rekonstrukce již proběhly a jsou plně využívány. Stránka 5 z 17

6 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - ORP NÁCHOD - obec Vysoká Srbská ZÁVADY OZN. TÉMA v RURÚ URBANISTICKÉ NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, ZÚR, PŮVOD (data ÚAP, PROBLEMATIKY (místní PÚR) dotazník, problém - M, nadmístní - N, plynoucí ze zjištění republiková - R) RURÚ) DOBA TRVÁNÍ - přetrvávající (od , nový ) DOPRAVNÍ HYGIENICKÉ ZH36 3 na území obce je evidována stará ekologická zátěž - skládka Vysoká Srbská ZH41 vyšší radonový index - klíč 1772, kategorie 3 ZH42 vyšší radonový index - klíč 1776, kategorie 3 ZH48 6 není řádné odvádění a čištění odpadních vod neoznačeno 2 nevyhovující celkový stav povrchových a podzemních vod neoznačeno 3 překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OHROŽENÍ OZN. TÉMA v RURÚ NÁZEV (POPIS) O39 1 ohrožení poddolovaným územím lokalita Hronov (Uhlí černé) M ÚP data ÚAP přetrvávající M M M ÚP data ÚAP dlouhodobý M HEIS VÚV T.G.M nový N data ÚAP přetrvávající ÚROVEŇ ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, ZÚR, PŮVOD (data ÚAP, PROBLEMATIKY (místní PÚR) - M, nadmístní - N, republiková - R) dotazník, problém plynoucí ze zjištění RURÚ) M data ÚAP přetrvávající DOBA TRVÁNÍ - přetrvávající (od , nový ) O41 1 ohrožení poddolovaným M data ÚAP přetrvávající územím lokalita Žďárky (Uhlí černé) O23, O24 1 ohrožení sesuvným územím M data ÚAP přetrvávající lokalita Machov (sesuv aktivní) O1, O120 1 ohrožení sesuvným územím M data ÚAP přetrvávající lokalita Machov (sesuv potenciální) O162 1 ohrožení sesuvným územím M data ÚAP přetrvávající lokalita Vysoká Srbská (sesuv potenciální) O9 1 ohrožení sesuvným územím M data ÚAP přetrvávající lokalita Zlíčko (sesuv aktivní) O220 1 ohrožení sesuvným územím M data ÚAP přetrvávající lokalita Zlíčko (sesuv potenciální) O190 1 ohrožení sesuvným územím M data ÚAP přetrvávající lokalita Žďárky (sesuv potenciální) neoznačeno 2 orná půda ohrožená erozí data ÚAP neoznačeno 2 stávající nebo navrhovaná zástavba v záplavovém území, v aktivní zóně záplavového území M data ÚAP nový STŘETY OZN. TÉMA v RURÚ STŘETY ZÁMĚRŮ S LIMITY neoznačeno neoznačeno NÁZEV (POPIS) střet zastavitelné území (bydlení) x OP dopravy střet zastavitelné území (bydlení) x OP inženýrských sítí ÚROVEŇ ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, ZÚR, PŮVOD (data ÚAP, PROBLEMATIKY (místní PÚR) dotazník, problém - M, nadmístní - N, plynoucí ze zjištění republiková - R) RURÚ) M data ÚAP M data ÚAP DOBA TRVÁNÍ - přetrvávající (od , nový ) JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, ZÚR, PŮVOD (data ÚAP, DOBA TRVÁNÍ - RURÚ PROBLEMATIKY (místní PÚR) - M, nadmístní - N, dotazník, problém plynoucí ze zjištění přetrvávající (od , nový ) republiková - R) RURÚ) neoznačeno 2 stanovena ochranná pásma M data ÚAP nový vodních a léčivých zdrojů neoznačeno 2 chráněná oblast přirozené M data ÚAP nový akumulace vod neoznačeno 7 chybějící zdravotnické zařízení M RURÚ přetrvávající v obci neoznačeno 7 chybějící mateřská škola v M RURÚ přetrvávající obci neoznačeno 7 chybějící základní škola v obci M RURÚ přetrvávající neoznačeno 8 úbytek trvale obydlených bytů v mezisčítacím období M RURÚ nový Stránka 6 z 17

7 c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne , Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla vládou projednána a schválena dne 15. dubna Řešené území se nenachází ve specifické oblasti, rozvojové oblasti, na rozvojové ose, koridorech a plochách dopravní a technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR a její aktualizaci č. 1, stejně tak nespadá do vymezených specifických oblastí. Dále byl zohledněn návrh republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených zejména v čl. 14, 20, 22, 30 PÚR ČR. (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Lze konstatovat, že Územní plán Vysoká Srbská naplňují tyto republikové priority a v území jsou vytvářeny podmínky pro jeho rozvoj a zároveň podmínky pro rovnováhu a zachování Stránka 7 z 17

8 hodnot území. Ve změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská budou respektovány i priority z aktualizace č. 1 PÚR ČR. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Z územně plánovací dokumentace vydané krajem, kterou jsou Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011 vyplynuly pro řešené území konkrétní požadavky, které jsou územním plánem respektovány a jedná se především o: - biocentrum a biokoridor regionálního významu. - obec náleží do specifické oblasti nadmístního významu NSO1. Územní plán je zpracován v souladu s platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem a respektuje priority územního plánování Královéhradeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne usnesením č. ZK/15/916/2014 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 červen 2014). d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 55 odst. 3 stavebního zákona Platný územní plán nabízí dané množství rozvojových ploch, které se postupně dle potřeb obyvatelů obce řeší využíváním zastavitelnosti území. Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a neurbanizovaném území byl ÚP od jeho schválení v prosinci 2011 naplňován takto : Způsob využití ÚP Využito Zbývá Plochy bydlení venkovské - BV 8,99 ha 1,61ha 7,38 ha Plochy bydlení smíšené venkovské SV 0,47 ha 0 ha 0,47 ha Plochy bydlení čisté BC 3,67 ha 0,5 ha 3,17 ha Plochy občanské vybavení kulturně 0,25 ha 0,01 ha 0,24 ha reprezentační - OM Plochy občanské vybavení rekreační 0,36 ha 0 ha 0,36 ha vybavenost - ZR Plochy technické infrastruktura inženýrské sítě TI Z přehledu tabulkové charakteristiky využití zastavitelných ploch vyplývá, že obec využila ve sledovaném období zastavitelné plochy bydlení venkovské BV ze 17,9% a má nadále pro potřeby tohoto funkčního využití k dispozici 7,38 ha. V případě zastavitelných ploch pro Stránka 8 z 17

9 účely bydlení smíšené venkovské SV nebylo z vymezených 0,47 ha využito nic. Z ploch bydlení čisté BC bylo z 3,67 ha využito 0,5 ha, což je 13,62% a zbývá 3,17 ha k zastavění. Dále plochy občanské vybavení kulturně reprezentační OM byly využity pouze s 0,01 ha, což jsou 4% využití zastavitelných ploch. Pro plochy občanské vybavení rekreační vybavenost ZR nebylo z vymezených 0,36 ha využito nic. Z vyhodnocení je zřejmé, že plochy pro bydlení jsou postupně zastavovány, plochy občanského vybavení jsou okrajově zastavěny, plochy rekreace a bydlení smíšené venkovské není prozatím využito. Z uvedeného vyplývá, že obec Vysoká Srbská má ještě částečnou rezervu pro bytovou výstavbu, i přesto by bylo vhodné vymezit nové zastavitelné plochy jako náhradu za ty, které se zastavěly a momentálně zastavují, čímž by nedošlo k žádnému výraznému navýšení počtu zastavitelných ploch, ale spíše k jejich udržení na stávajícím stavu. Poptávka po nových zastavitelných plochách je stále aktuální, čímž je prokázání potřeby nových zastavitelných ploch účelné. e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, popřípadě konceptu změny územního plánu včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Změna bude pořízena postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška), v platném znění. Pořízení Změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská pro správní území obce Vysoká Srbská, bylo schváleno zastupitelstvem obce Vysoká Srbská dne a je součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. Obec Vysoká Srbská sousedí s Městem Hronov, Městysem Machov, Obcí Bezděkov nad Metují, Obcí Velké Petrovice, Obcí Žďárky. Správní území obce navazuje na sousední katastrální území Žďárky, Hronov, Žabokrky, Velké Petrovice, Bezděkov nad Metují, Nízká Srbská a Machov. Na východě hraničí s Polskem. Pořizovatel změny územního plánu Městský úřad Náchod, jako obecní úřad s rozšířenou působností, je v souladu s 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) úřadem územního plánování, vykonávajícím v souladu s 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod. Podle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje Městský úřad Náchod na žádost obce Vysoká Srbská ze dne Změnu č. 1 Územního plánu Vysoká Srbská. Stránka 9 z 17

10 Určený zastupitel Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl Zastupitelstvem obce Vysoká Srbská jmenován Josef Klučka starosta obce, na zasedání dne Katastrální území Vysoká Srbská a Zlíčko. Popis změny a důvody pro pořízení změny Změna č. 1 ÚP Vysoká Srbská Změna územního plánu je zpracovávána souběžně se zprávou o uplatňování, protože v současné době lze prokázat potřebu zpřesnění umístění ČOV na p. č. 42 a 838/1 k.ú. Vysoká Srbská, čerpací stanice I na p. p. č. 8 v k. ú. Vysoká Srbská a čerpací stanice II na p. p. č. 45 k. ú. Zlíčko na kanalizační síti, z nichž jedna bude jako součást čistírny odpadních vod, úpravy katastrální mapy a to na základě požadavků obce. Dále změna bude obsahovat změny funkčního využití a nově vymezených zastavitelných ploch na základě požadavků občanů na svých pozemcích. Změna Územního plánu Vysoká Srbská bude zpracována nad platnou katastrální mapu řešeného území, bude aktualizováno zastavěné území a v návaznosti na něj bude aktualizovány zastavitelné plochy, které jsou již využity, na plochy zastavěné. Nově zastavitelné plochy budou vymezeny v rozsahu nezbytném pro realizaci požadovaných záměrů. Záměry do změny ÚP Vysoká Srbská schválené zastupitelstvem obce Vysoká Srbská: Viz. Tab.: Číslo žádosti Žadatel Pozemek Katastrální území Požadavek 1 Tér Karel, Tér Pavel část parcel 426/1, 428/1, 431/1 Vysoká Srbská individuální výstavbu rodinných domů 2 Vaněk Martin st. p. č. 184, p. p. č. 636/1, 637/7, 651/1 Vysoká Srbská obytná zóna venkovská - zemědělská usedlost s ubytováním, drobný chov zvířat - podnikání 3 Hilman Libor p. p. č. 71/8, 69 Zlíčko bydlení 4 Obec Vysoká Srbská p. p. č. 42, 838/1, 8 Vysoká Srbská ČOV + čistící stanice p. p. č. 45 Zlíčko ČOV + čistící stanice Podklady pro zpracování zadání změny územního plánu - Územně analytické podklady pro ORP Náchod, aktualizace Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 ze dne 15. dubna 2015 Stránka 10 z 17

11 - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Zadání stanovuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vysoká Srbská. Zadání je zpracováno v rozsahu přílohy. 6 k vyhlášce. e.a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury e.a.1)požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Z PÚR ČR a její aktualizace č. 1 nevyplývá žádný nový požadavek na zapracování do Změny č. 1 ÚP Vysoká Srbská mimo požadavky vyplývající z priorit. Jedná se zejména a priority 14, 20, 22, 30, které jsou uvedeny ve zprávě o uplatňování ÚP jež budou ve Změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská respektovány. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem Území obce Vysoká Srbská je součástí území řešeného v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK), které byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnosti dne 16. listopadu Ve Změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská budou respektovány. Vzhledem k obsahu a rozsahu Změny č. 1 se rozvoj obce Vysoká Srbská zásadně nemění. V řešené lokalitě se pouze zpřesňuje plocha pro ČOV v zastavitelném území obce a navrhují nové plochy pro bydlení v nezastavitelných plochách obce. V jedné z řešených lokalit se mění způsob využití území v již zastavěném území. Platný územní plán obce Vysoká Srbská Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. zejména republikovými prioritami územního plánu (dále PÚR), se Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu Navrhovaná Změna č. 1 s ohledem na svůj rozsah neovlivní požadavky stanovené v těchto dokumentech. Současně neovlivní širší vazby v území. Území Vysoké Srbské je zařazeno do Specifické oblasti Broumovska NSO1. V tomto území je třeba respektovat úkoly pro územní plánování: - identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a v nich poté vymezováním ploch změn vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj a zkvalitnění veřejné infrastruktury nejen v oblasti cestovního ruchu, Stránka 11 z 17

12 - vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní předpoklady pro zlepšení dopravní dostupnosti republikových a přeshraničních dopravních tahů, - koordinovat územně plánovací činnost a územní rozvoj oblasti s Polskou republikou, vytvářet předpoklady pro dosažení vyvářených podmínek udržitelného rozvoje území, - plochy změn využití území koordinovat zejména s jeho specifickými přírodními a kulturními hodnotami, - plochy změn využití území umisťovat především ve vazbě na zastavěné území, -vytvoření předpokladů pro dosažení vyvářených podmínek udržitelného rozvoje oblasti v souladu s ochranou přírody a krajiny, - vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva, - zvýšení atraktivity území pro investory, - vytvoření podmínek pro vyvářené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými zájmy ochrany přírody a krajiny, - zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních vazeb, - respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Dále budou zohledněny prvky ÚSES, vymezené z PÚR v ZÚR a to konkrétně biocentrum regionálního významu 523 Kozínek, 1634 U Sedmákovic a H076 Hronovské, dále biokoridor regionální významu RK765/2 a RK 1248: Úkoly pro územní plánování: - respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, - plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá cílovému, všestranně chránit. V případě, že neodpovídá, podporovat jeho urychlenou realizaci, - při zpřesňování vymezení skladebných částí regionálního významu budou respektována následující základní pravidla: - u RBK je třeba v maximální možné míře preferovat trasování stanovišti odpovídajícími danému typu větve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné délky a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití území vymezení v této šířce a případně ani dodržení maximální přípustné délky neumožňují (zejm. u úseků regionálních biokoridorů (RBK) v zastavěných územích sídel); - do os RBK je třeba vložit biocentra lokálního významu tak, aby jednotlivé úseky os NRBK a RBK nepřerušené biocentry pokud možno nepřesáhly maximální přípustnou délku; Stránka 12 z 17

13 - v případech zásadnějších změn polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí nadregionálního a regionálního významu či jejich navazujících souborů důsledně zvážit vlivy na fungování systému jako celku; - v případech střetů s jinými zájmy na využití území, individuálně odborně posoudit vlivy eventuálních ústupků ve vymezení ÚSES na celkovou funkčnost systému, i na funkčnost jeho jednotlivých skladebných částí; - dbát na zachování návaznosti místní úrovně ÚSES na regionální a nadregionální úroveň. - ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí ÚSES umisťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu; všechny (i přechodné) zásahy do vymezených ploch skladebných částí ÚSES lze provádět pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody, - stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, Požadavky na ochranu kulturních a přírodních památek a dalších hodnot v území, které jsou stanoveny platným Územním plánem Vysoká Srbská, zůstávají stejné. Řešení Změny č. 1 je bude respektovat. Návrh Změny č. 1 bude respektovat požadavky stanovené platnou legislativou především na úseku ochrany veřejného zdraví, ochrany životního prostředí (půdy, vody, ovzduší), požadavky civilní a požární ochrany a další požadavky, které vyplývají z jiných právních předpisů, jak jsou stanoveny v platném územním plánu. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne usnesením č. ZK/15/916/2014 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 červen 2014). e.a.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn Základní koncepce dopravní infrastruktury, nakládání s odpady, občanské vybavení (veřejné infrastruktury), které jsou řešeny v Územním plánu obce Vysoká Srbská, zůstávají beze změn. V souvislosti se zpracováním Změny č. 1 bude řešena ČOV v těsném sousedství místní komunikace a čerpací stanice II je navržena v travnatém pozemku u křižovatky místní komunikace a silnice Hronov Vysoká Srbská. Převážná část splaškové kanalizace se nachází v místních komunikacích a silnice Hronov Vysoká Srbská. e.a.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v odst. 5 stavebního zákona Stránka 13 z 17

14 Z hlediska urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny nedojde k zásadní změně. Předmětné lokality se nacházejí v nezastavitelném území v návaznosti na stabilizované plochy v platném územním plánu, plochy pro ČOV se nacházejí v územé zastavěném. Předmětem Změny č. 1 je zpřesnění umístění ČOV, zrušení části plochy zemědělské louky, pastviny trvalé travní porosty na plochy pro bydlení, zrušení části plochy pro zeleně soukromá a vyhrazená na plochy pro bydlení a změna využití plochy výroba a skladování zemědělská výroba na plochy obytná zóna venkovská - zemědělská usedlost s ubytováním, drobný chov zvířat podnikání. e.b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit V rámci Změny č. 1 nejsou požadovány. e.c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V rámci Změny č. 1 nejsou požadovány. e.d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci V rámci Změny č. 1 nejsou požadovány. e.e) Případný požadavek na zpracování variant řešení V rámci Změny č. 1 není požadován. e.f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh těchto změn bude zpracován v rozsahu měněných částí Územního plánu obce Vysoká Srbská a bude obsahovat: Změna: 1) textová část Změny 2) grafická část Změny - výkres základního členění 1 : hlavní výkres 1 : 5000 Odůvodnění Změny: Stránka 14 z 17

15 1) textová část odůvodnění Změny 2) grafická část odůvodnění Změny - koordinační výkres 1 : 5000 Výkresy dokumentace těchto změn budou zpracovány klasickou formou jako příslušné výřezy mapových listů Územního plánu Vysoká Srbská v měřítku 1 : 5000, grafická úprava a barevnost včetně legendy bude odpovídat standardům Územního plánu Vysoká Srbská. Počet vyhotovení Změny územního plánu obce Vysoká Srbská: návrh pro společné jednání 2x návrh pro veřejné projednání 2x Změna ÚP Vysoká Srbská 4x Projektant poskytne vyhotovení změny ve formátu.pdf, digitálně v souřadnicovém systému JTSK, v souboru DWG, SHP vč. popisu vrstev. Pro potřeby projednání a vydanou Změnu ÚP Vysoká Srbská pro potřeby zveřejnění na webových stránkách obce. Po vydání Změny ÚP Vysoká Srbská zpracuje projektant, v souladu s ustanovením 55 odst. 5 stavebního zákona, právní stav Územního plánu Vysoká Srbská, zahrnující právní stav po vydání této změny. e.g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území Vzhledem k tomu, že se pouze zpřesňuje plocha pro ČOV v zastavitelném území obce, navrhují se nové plochy pro bydlení v nezastavitelných plochách obce a v jedné z řešených lokalit se mění způsob využití území v již zastavěném území, se nepředpokládá zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území. Rovněž Změna č. 1 nepředpokládá vliv na evropsky významné lokality a na vyhlášené ptačí oblasti. f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, Pořizovatel se domnívá, že nebude třeba požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud ale takový požadavek nevyvstane na základě projednání návrhu této zprávy. g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno, Stránka 15 z 17

16 Pravděpodobně nebudou navrhovány ani varianty řešení, pokud ale takový požadavek nevyvstane na základě projednání návrhu této zprávy. h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, Navrhovaná změna podstatně neovlivňuje koncepci stanovenou v platném územním plánu, potřeba pořízení nového územního plánu je tedy velmi nepravděpodobná. i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, Při zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská nebyly v době od nabytí účinnosti Územního plánu Vysoká Srbská v praxi zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území a z tohoto důvodu není nutné navrhovat žádná opatření ani požadavky na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. Ze zpracované zprávy o uplatňování územního plánu nevyplývají žádné návrhy, které by měly být uplatňovány a následně řešeny v rámci aktualizace ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE Královéhradeckého kraje. Závěr Jako cestu vyřešení požadavků obce Vysoká Srbská a zároveň zajištění potřebné korekce územního plánu se obec rozhodla zprávu o uplatňování územního plánu v období prosinec 2011 srpen 2015 připravit zároveň se zpracováním změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská, z čehož zpráva o uplatňování územního plánu slouží jako podklad pro zpracování jeho změny. Návrh této změny je součástí Zprávy o uplatňování územního Vysoká Srbská. Přílohy: Záměry do změny ÚP Vysoká Srbská schválené zastupitelstvem obce Vysoká Srbská Stránka 16 z 17

17 Schvalovací doložka: Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. B) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Projednává a schvaluje dle 55 odst. 1 a za použití 47 stavebního zákona Zprávu o uplatňování ÚP Vysoká Srbská. Ve Vysoké Srbské dne.. Josef Buben místostarosta obce.. Josef Klučka starosta obce Stránka 17 z 17

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÍČ V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz NÁVRH ZPRÁVY O

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLÉKOJEDY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území města Opočna byl zpracován Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Opočno, který byl schválen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠAŘISKA (URČENÁ K PROJEDNÁNÍ) Zpracovaná na základě ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování určený zastupitel: Ing. Marek Prachař, starosta obce datum:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Zadání vypracovala: Melanie Holubová, úřad územního plánování MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel:

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel: Návrh Zadání změny č. 8 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Územní plán Vysoké Veselí - Odůvodnění TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán Vysoké Veselí - Odůvodnění TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 31 II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Řešené území

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění leden 2015 Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI Talichova 39, 623 00 Brno tel.: 547 250 469, fax: 547 221 410 e-mail: atelier-urbi@volny.cz RYBÍ Návrh územního plánu

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

ZADÁNÍ. změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ZADÁNÍ změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vestec upravené podle 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Zadání je zpracováno v souladu s ustanovením 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období ** Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období Návrh Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - úřad územního plánování, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVSÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVSÍ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVSÍ Návrh určený k projednání Obecní úřad Návsí, 739 92 Návsí 327 ÚNOR 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVSÍ NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ A NÁSLEDNÉMU SCHVÁLENÍ

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 5 0 0-2 0 1 6 / b r e 5132-2 0 1 3 / b r e S p is. a s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC Identifikační údaje: Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Určený zastupitel: Milan Moc, starosta městyse Křinec Etapa: návrh zadání Datum: 01/2016 Městský úřad Nymburk,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Vsetín Třída Tomáše Bati 399 odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy

Více

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

KOMU JE METODICKÉ SDĚLENÍ URČENO

KOMU JE METODICKÉ SDĚLENÍ URČENO 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. KOMU JE METODICKÉ SDĚLENÍ URČENO 3. UPLATŇOVÁNÍ PÚR ČR 2008 V ČINNOSTI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ 4. UPLATŇOVÁNÍ REPUBLIKOVÝCH PRIORIT PÚR ČR 2008 2 1. ÚVOD Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ JIČÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ JIČÍN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ JIČÍN určeno k projednání Prosinec 2015 Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část

Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Územní plán obce Horní Blatná změna č.1 NÁVRH ZADÁNÍ textová část Pořizovatel: MÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování Určený zastupitel: Robert Petro Datum zpracování: Leden 2013 Zpracoval: Petr

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více