Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 7115/2015 VYŘIZUJE: Mariana Dědková REFERENT: Odboru výstavby a životního prostředí TEL: FAX: EP: DATUM: SATPET Production s.r.o. Nádražní 601/ Ostrava zastupuje: Bc. Jan Liška Severní 397/ Píšť adresa pro doručování: JL projekt Bc. Jan Liška Brandlova 1685/ Ostrava ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Petřvald, Odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona, žádost o územní souhlas s umístěním dvou souborů staveb označených RD1 a RD2, které obsahují: rodinný dům, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, žumpu, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněnou plochu, oplocení, na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, kterou podala dne společnost SATPET Production s.r.o., IČO , Nádražní 601/159, Ostrava, kterou zastupuje Bc. Jan Liška, nar , Severní 397/4, Píšť (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení: Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í d v o u s o u b o r ů s t a v e b o z n a č e n ý c h RD1 a RD2 Oba soubory staveb obsahují: rodinný dům, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, žumpu, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, 1

2 zpevněnou plochu, oplocení, na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné (dále také jen soubory staveb ). Druh a účel umisťovaného souboru staveb označeného RD1: Stavba volně stojícího rodinného domu bude obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 9,42 m x 7,9 m, montovaná na bázi ocelové konstrukce, nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená plochou střechou. Výška stavby bude 3,24 m od úrovně +/- 0,0 m. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku se 2 obytnými místnostmi. V rodinném domě bude zádveří, pracovna, pokoj, obývací pokoj + kuchyň, koupelna, WC, spíž. V rodinném domě budou provedeny rozvody kanalizace, studené a teplé vody a elektrické energie. Vytápění bude elektrickými přímotopy a jako doplňkový zdroj bude krb. Připojení stavby bude vodovodní přípojkou PE 100 RC SDR 11 na vodovodní řád DN 80 GG na pozemku parc. č. 593/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné, odkud bude vedena ke stavbě rodinného domu. Vodoměrná sestava bude umístěna ve stavbě rodinného domu. Celková délka vodovodní přípojky bude 3,65 m. Stavba splaškové kanalizace bude na pozemku parc. č. 593/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné, bude provedena z PVC DN 150 o celkové délce 2 m. Splaškové vody budou dále svedeny do žumpy o objemu 12 m 3 a 2,8 m, hloubky 2,25 m. Stavba odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, v dokumentaci nazvána jako vsakovací systém: dešťové vody z rodinného domu a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 593/1 a 593/2 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, budou svedeny dešťovou kanalizací PVC HT DN 100 v celkové délce 8,78 m do vsakovací jímky 4 x 1 m a hloubky 3 m a dále do vsakovacího drénu celkové délky 50 m. Stavba venkovní domovní elektroinstalace, v dokumentaci nazváno jako elektroinstalace: je navržena z elektroměrného pilíře na rozhraní pozemků parc. č. 593/1, 593/2, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné ke stavbě rodinného domu o celkové délce 23,9 m. Stavba oplocení bude na pozemku parc. č. 593/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné, z uliční části pozemku bude provedeno jako zděné s podezdívkou s výplní z ocelových kovářských prvků, celkové délky 14,5 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Ze zadní části pozemku bude provedeno oplocení z ocelových sloupků s výplní z drátěného pletiva, celkové délky 37,14 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Stavba zpevněných ploch, bude mít celkovou plochu 56 m 2. Přístup a příjezd ke stavbě rodinného domu je zajištěn z místní komunikace ul. Na Úbočí na pozemku parc. č. 684 v katastrálním území Petřvald u Karviné. Druh a účel umisťovaného souboru staveb označeného RD2: Stavba volně stojícího rodinného domu bude obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 6,41 m x 7,9 m, montovaná na bázi ocelové konstrukce, nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená plochou střechou. Výška stavby bude 3,24 m od úrovně +/- 0,0 m. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku s 1 obytnou místností. V rodinném domě bude zádveří, obývací pokoj + kuchyň, koupelna, WC. V rodinném domě budou provedeny rozvody kanalizace, studené a teplé vody a elektrické energie. Vytápění bude elektrickými přímotopy. 2

3 Připojení stavby bude vodovodní přípojkou PE 100 RC SDR 11 na vodovodní řád DN 80 GG na pozemku parc. č. 684 v katastrálním území Petřvald u Karviné, odkud bude vedena ke stavbě rodinného domu přes pozemky parc. č. 593/2, 593/3, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. Vodoměrná sestava bude umístěna ve stavbě rodinného domu. Celková délka vodovodní přípojky bude 11,6 m. Stavba splaškové kanalizace bude na pozemku parc. č. 593/2 v katastrálním území Petřvald u Karviné bude provedena z PVC DN 150 o celkové délce 2 m. Splaškové vody budou dále svedeny do žumpy o objemu 12 m 3 a 2,8 m, hloubky 2,25 m. Stavba odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, v dokumentaci nazvána jako vsakovací systém: dešťové vody z rodinného domu a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 593/1 a 593/2 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, budou svedeny dešťovou kanalizací PVC HT DN 100 v celkové délce 7,42 m do vsakovací jímky 4 x 1 m a hloubky 3 m a dále do vsakovacího drénu celkové délky 50 m. Stavba venkovní domovní elektroinstalace, v dokumentaci nazváno jako elektroinstalace: je navržena z elektroměrného pilíře na rozhraní pozemků parc. č. 593/1, 593/2, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné ke stavbě rodinného domu o celkové délce 7 m. Stavba oplocení bude na pozemku parc. č. 593/2 v katastrálním území Petřvald u Karviné, z uliční části pozemku bude provedeno jako zděné s podezdívkou s výplní z ocelových kovářských prvků, celkové délky 13,2 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Ze zadní části pozemku bude provedeno oplocení z ocelových sloupků s výplní z drátěného pletiva, celkové délky 31,34 m. Výška oplocení bude 1,5 m. Stavba zpevněných ploch, bude mít celkovou plochu 35 m 2. Přístup a příjezd ke stavbě rodinného domu je zajištěn z místní komunikace ul. Na Úbočí na pozemku parc. č. 684 v katastrálním území Petřvald u Karviné. Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubory staveb umisťují: Katastrální území Petřvald u Karviné: pozemek parc. č. 593/1 (orná půda), 593/2 (orná půda), 593/3 (orná půda), 684 (ostatní plocha). Umístění souborů staveb na pozemcích a určení prostorového řešení souborů staveb: Soubory staveb budou umístěny na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, v souladu s výkresem koordinační situace detailní (výkres pod označením C5 zpracovaný na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí). Stavba rodinného domu RD1 bude umístěna na pozemku parc. č. 593/1, ve vzdálenosti 14,85 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/2, ve vzdálenosti 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 594 a ve vzdálenosti 4,59 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/3, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. Stavba rodinného domu RD2 bude umístěna na pozemku parc. č. 593/2, ve vzdálenosti 8,1 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/4, ve vzdálenosti 5,65 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 593/1 a ve vzdálenosti 6,3 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 594, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné. 3

4 Vymezení území dotčeného vlivy souborů staveb: Území dotčené vlivy souborů staveb je vymezeno pozemky parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, na kterých budou soubory staveb umístěny a sousedními pozemky parc. č. 595/2, 594, 593/4, 590, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, neboť vymezené území bude dotčeno vlivy souborů staveb v důsledku jejich realizace. Stavební úřad stanoví pro umístění souborů staveb a pro projektovou přípravu staveb rodinných domů a zároveň dle 92 odst. 1 stavebního zákona pro realizaci staveb, které již nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (přípojka vody, splašková kanalizace, žumpa, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněná plocha, oplocení), tyto podmínky: 1. Stavby budou provedeny podle dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího rozhodnutí stavebního úřadu. 2. Stavby budou provedeny stavebním podnikatelem. Stavebník před zahájením prací písemně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení souborů staveb a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude soubory staveb provádět. 3. Při provádění staveb je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na stavbách v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 4. Po celou dobu realizace staveb musí být zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým sousedním nemovitostem. 5. Žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku a koordinovaném stanovisku Městského úřadu Petřvald, ze dne č.j. MěÚP 2680/2015, které je nedílnou součásti tohoto rozhodnutí. 6. Při umístění souborů staveb žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne pod zn , které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 7. Při umístění staveb žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn. 9773/V013475/2014/ZÁ, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 8. Při umístění staveb žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V011113/2015/ZÁ, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 9. Projektové dokumentace staveb rodinných domů budou zpracovány v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 10. Projektové dokumentace staveb rodinných domů budou obsahovat opatření proti pronikání radonu z podlaží - radonový index střední. 11. Projektové dokumentace staveb rodinných domů budou zpracovány oprávněnou osobou dle 158 stavebního zákona. 4

5 Účastník územního řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: SATPET Production s.r.o., IČO , Nádražní 601/159, Ostrava Odůvodnění: Žadatel podal dne žádost o územní souhlas s umístěním dvou souborů staveb označených RD1 a RD2, které obsahují: rodinný dům, přípojku vody, splaškovou kanalizaci, žumpu, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněnou plochu, oplocení, na pozemcích parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné (dále také jen žádost ). Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu a jsou přímo dotčena práva dalších osob a že je třeba stanovit podmínky pro umístění staveb, proto podle 96 odst. 5 stavebního zákona, rozhodl usnesením I. ze dne o provedení územního řízení a zároveň vyzval žadatele k doplnění žádosti ve lhůtě přiměřené k odstranění nedostatků a vad podání, které jsou uvedeny ve výzvě ze dne a určené podle 39 odst. 1 správního řádu do a současně rozhodl usnesením II. o přerušení řízení podle 86 odst. 5 stavebního zákona do Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí a dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Podáním ze dne a žadatel žádost doplnil. Podáním ze dne žadatel žádost kompletně doplnil. Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. SATPET Production s.r.o.; podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. městu Petřvald; podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníkům pozemků parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 684, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ti kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků parc. č. 595/2, 594, 593/4, 590, vše v katastrálním území Petřvald u Karviné a staveb na nich, neboť umístění souborů staveb je navrženo v jejich bezprostřední blízkosti a vlastnické právo k těmto pozemkům nebo stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno v důsledku samotné realizace souborů staveb; podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníkům sousedních staveb technické infrastruktury, neboť se soubory staveb umísťují v jejich bezprostřední blízkosti a jejich vlastnické právo je územním rozhodnutím přímo dotčeno, a to v důsledku samotné realizace souborů staveb. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. 5

6 Stavební úřad je povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí ve smyslu 69 odst. 2 správního řádu uvést jména a příjmení všech účastníků řízení, kterými jsou: SATPET Production s.r.o., město Petřvald, Milan Riedl, Petra Riedlová, ČEZ Distribuce, a.s., Eva Ručková, Petr Zdebský, Bruno Potysz, Irena Potyszová, Česká spořitelna, a.s., Alena Santariusová, Olga Dostálová, Marie Canibalová, Radomír Canibal, Karin Canibalová, Lukáš Moskala, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Stavební úřad opatřením ze dne oznámil, podle 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad v souladu s 89 odst. 1 stavebního zákona upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení zahájení územního řízení, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ohledání na místě by nebylo účelné. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil, podle 87 odst. 1 stavebního zákona, zahájení územního řízení účastníku řízení, kterým je Lukáš Moskala, nar , Sokolská 346, Bohumín a kterému se nedaří prokazatelně doručovat. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad v souladu s 89 odst. 1 stavebního zákona upozornil, že námitky účastníka řízení musí být uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení zahájení územního řízení, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ohledání na místě by nebylo účelné. Stavební úřad současně v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení poučil, že: dle 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží; dle 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4 89 stavebního zákona, se nepřihlíží; dle 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. V oznámení o zahájení územního řízení, stavební úřad účastníky řízení poučil o jejich právech a povinnostech v dostatečném rozsahu příslušných ustanovení správního řádu a stavebního zákona tak, aby z neznalosti právních předpisů tito neutrpěli v řízení újmu. Podkladem pro vydání rozhodnutí byly tyto doklady: dodatek č. 1 a 2 k projektové dokumentaci ze dne ; odůvodnění stavby bezodtokové jímky (žumpa 1 a žumpa 2) u rodinných domů, které zpracoval Bc. Jan Liška; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu mezi městem Petřvald a společností SATPET Production s.r.o., ze dne ; 6

7 souhlasy účastníků řízení; koordinované závazné stanovisko a koordinované stanovisko Městského úřadu Petřvald, ze dne č.j. MěÚP 2680/2015; Za město Petřvald: a) místní komunikace (souhlasí) b) veřejné osvětlení (souhlasí) c) zeleň (souhlasí) d) kanalizace (souhlasí) e) majetkoprávní (souhlasí se stanovením požadavků. Požadavkům bylo vyhověno doložením smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Petřvald a společností SATPET Production s.r.o. ze dne ); z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeny, se stanovením požadavků. Požadavkům bylo vyhověno stanovením podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí); Koordinované závazné stanovisko a sdělení Městského úřadu Orlová, Odbor životního prostředí, ze dne pod sp. zn. MUOR S 10890/2014/OZP/PAM, které obsahuje následující stanoviska dotčených orgánů Městského úřadu Orlová: z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeny. Zároveň vydali souhlasné stanovisko se stanovením požadavků. Splnění požadavků vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů); z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeni, zároveň vydali souhlasné závazné stanovisko, bez stanovení požadavků); z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (jsou předmětným záměrem dotčeny, k výše uvedené stavbě není souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu třeba. V takovém případě se závazné stanovisko nevydává.); z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 7

8 (jsou předmětným záměrem dotčeny, se stanovením požadavku. Požadavek se netýká umístění staveb, jedná se o podmínky k provádění staveb.); z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (nejsou předmětným záměrem dotčeny); Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne pod zn (v zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku této společnosti); sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne pod zn (v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku této společnosti); vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne zn.: (dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení v majetku, se stanovením požadavků. Požadavkům bylo vyhověno stanovením podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí); stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., k vodovodním přípojkám, ze dne pod zn: 9773/V013475/2014/ZÁ (Dojde ke střetu se zařízením v majetku této společnosti, se stanovením požadavků. Požadavkům, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 7 tohoto rozhodnutí); stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V006746/2015/ZÁ (Souhlas se stavbou RD 2 a staveb souvisejících. Nesouhlas se stavbou RD 1. Vše bez stanovení požadavků); stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V011113/2015/ZÁ (Souhlas se stavbou RD 1 a souvisejících staveb, se stanovením požadavků. Požadavkům, bylo vyhověno stanovením podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí); vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., s platností do pod č.j /14 (Dojde ke střetu s vedením sítě elektronických komunikací v majetku této společnosti, se stanovením požadavků. Z předložených podkladů je patrné, že samotnou stavební činností fyzicky nedojde k dotčení se stávající zemní telefonní sítí.); Vyjádření k PD k vydání UR a SP společnosti O2 Czech Republic a.s., ze dne ( Z předložených podkladů je patrné, že samotnou stavební činností fyzicky nedojde k dotčení se stávající zemní telefonní sítí (dle podkladů stavební a zemní práce mimo stávající kabelovou telefonní trasu) ); Rozhodnutí o povolení připojení k sousední nemovitosti ze dne sp. zn.: 360/20154/VaŽP/Koch (č.j. MěÚP 3016/2015), které nabylo právní moci dne (Se stanovením požadavků. Požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace.); Závazné stanovisko ČR Státní energetické inspekce ze dne zn. 3227/14/S- 2023/80.103/Hrd. 8

9 hydrogeologický posudek z 6. srpna 2014 zpracovaný firmou GEO TRADE SILESIA s.r.o. Ing. Radim Stránský odvedení dešťových vod bylo zpracováno v souladu s tímto posouzením. hodnocení radonového indexu pozemku 593 (RD1) v katastrálním území Petřvald u Karviné ze dne , zpracovaný oprávněnou osobou (SEZIT PLUS s.r.o.) - střední radonový index pozemku (ochranná opatření proti pronikání radonu do objektu byly zapracovány do dokumentace); hodnocení radonového indexu pozemku 593 (RD2) v katastrálním území Petřvald u Karviné ze dne , zpracovaný oprávněnou osobou (SEZIT PLUS s.r.o.) - střední radonový index pozemku (ochranná opatření proti pronikání radonu do objektu byly zapracovány do dokumentace); Plná moc pro zastupování společnosti SATPET Production s.r.o. Bc. Janem Liškou. Dokumentace, kterou zpracoval Bc. Jan Liška a ověřil ji autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Dušan Václavík, vedený ČKAIT D1 a požárně bezpečnostní řešení zpracoval doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Vlastnictví pozemků a staveb na nich stavební úřad ověřil v evidenci katastru nemovitostí list vlastnictví č 1776, 3447, 3938, 684, 953, 955, 1401, 92, 941, 3447, 511, vše pro katastrální území Petřvald u Karviné. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a dospěl k závěru, že předmět územního řízení: je po posouzení dle 90 písm. a) stavebního zákona v souladu se závaznou částí Územního plánu města Petřvald. Pozemek pro umístění předmětných souborů staveb se nachází v zóně SC smíšené obytné, ve které jsou soubory staveb přípustné. je po posouzení dle 90 písm. b) stavebního zákona v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Dle schválené územně plánovací dokumentace, jak je výše uvedeno, jsou soubory staveb v souladu s územním plánem města Petřvald. Vzhledem k tomu, že předmětným záměrem nedojde k narušení stávajících architektonických a urbanistických hodnot území, nebude mít navrhovaný záměr negativní vliv na ochranu těchto hodnot v území. je po posouzení dle 90 písm. c) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Umístění souborů staveb vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, což stavební úřad ověřil v předložené dokumentaci. je po posouzení dle 90 písm. d) stavebního zákona je v souladu s cíli a úkoly územního plánování s charakterem území. Dle schválených územně plánovacích dokumentací, jak je výše uvedeno, jsou soubory staveb navrženy v území, kde je jejich umístění přípustné. je po posouzení dle 90 písm. e) stavebního zákona v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Požadavky dotčených orgánů byly vyhodnoceny tak, jak je uvedeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Práva a právem chráněné zájmy jiných osob nejsou dotčeny. Podmínky dotčených orgánů, požadavky a námitky účastníků řízení byly stavebním úřadem posouzeny a vyhodnoceny tak, jak je uvedeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 9

10 Soubory se podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná nachází v ploše M chráněného ložiskového území části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. Veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním jsou v ploše M a N umísťovány a povolovány, aniž by vyžadovaly provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování. Závazné stanovisko k umístění staveb v chráněném ložiskovém území vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne , č.j. MSK /2014. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: v opatření ze dne dal stavební úřad účastníkům řízení možnost v souladu s 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, dne k podkladům rozhodnutí; žádný z účastníků řízení této možnosti nevyužil. v opatření ze dne dal stavební úřad účastníku řízení Lukáš Moskala, nar , Sokolská 346, Bohumín, možnost v souladu s 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí, dne k podkladům rozhodnutí; účastník řízení této možnosti nevyužil. Stavební úřad projednal žádost s účastníky řízení a dotčenými orgány, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků účastníků řízení včetně vlastníků sítí technického vybavení, a tyto podmínky a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Důvody, pro které nebylo požadavkům vyhověno, jsou výše uvedeny. Opatřením ze dne stavební úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku. Stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění souborů staveb z hlediska její úplnosti, jak stanoví 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zjistil, že tato obsahuje všechny náležitosti dle přílohy č. 1 této vyhlášky a 86 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění souborů staveb, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Dle 83 odst. 1 správního řádu proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním u zdejšího správního orgánu (Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald). Dle 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dle 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V souladu s ustanovením 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 10

11 směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Další poučení: Územní rozhodnutí o umístění staveb má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dle 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění staveb platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. V souladu s 93 odst. 4 stavebního zákona předmětné územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádost podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru; bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti. Dle 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavebních prací na stavbě rodinného domu, do doby vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pravomocného stavebního povolení. Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo stavební povolení vydá obecný stavební úřad, kterým je Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald. Územní rozhodnutí opravňuje žadatele k zahájení stavebních prací na stavbách přípojky vody, splaškové kanalizace, žumpě, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, oplocení, které lze považovat dle 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona za vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu, na stavbě oplocení dle 103 odst. 1 písm. e) bod 14 novely stavebního zákona, jsou stavbami, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje ani stavba zpevněné plochy, která je dle 103 odst. 1 písm. e) bod 17 novely stavebního zákona odstavnou, manipulační plochou do 300 m2, která neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, která nemůže způsobit znečištění životního prostředí. Před zahájením staveb a v průběhu jejich realizace musí být respektováno ustanovení 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění staveb je žadatel povinný dodržet ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Žadatel je povinný, v souladu s ustanovením 152 odst. 1 stavebního zákona, dbát na řádnou přípravu a provádění staveb. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu jsou povinní zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 11

12 předpisy. O zahájení prací na stavbách jsou povinní v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. Dle 160 odst. 2 stavebního zákona je zhotovitel staveb povinen provádět stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Stavební úřad žadatele upozorňuje na další povinnosti žadatele vyplývající ze zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ustanovení 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi). Budou respektovány platné předpisy pro práci v ochranných pásmech zařízení technické infrastruktury, jak je uvedeno ve vyjádřeních správců těchto sítí včetně dalších požadavků v těchto vyjádřeních uvedených. Uvedené stavby přípojka vody, splašková kanalizace, žumpa, odvedení dešťových vod do vsakovací jímky, venkovní vedení domovní elektroinstalace, zpevněnou plochu, oplocení lze po dokončení užívat, v souladu s 119 stavebního zákona bez oznámení stavebnímu úřadu. Žadatel zajistí, aby byly před započetím užívání těchto staveb provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Přílohy: ověřená dokumentace (pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí); výkres koordinační situace detailní (pod označením C5 zpracovaný na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:250; Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V013475/2014/ZÁ; Koordinované závazné stanovisko a koordinované stanovisko Městského úřadu Petřvald, ze dne č.j. MěÚP 2680/2015; vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne pod zn ; Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne pod zn: 9773/V011113/2015/ZÁ; otisk úředního razítka Ing. Petr Bura vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 12

13 Poplatek: Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění staveb, ve výši Kč dle položky č. 17 bodu 1. písm. a), ve výši 500 Kč dle položky č. 17 bodu 1. písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne Obdrží: (doručenky) účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona: 1. Bc. Jan Liška, Severní 397/4, Píšť, který zastupuje společnost SATPET Production s.r.o. 2. město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, Petřvald účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona: 3. Milan Riedl, Na Úbočí 1091, Petřvald 4. Petra Riedlová, Na Úbočí 1091, Petřvald 5. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 6. Eva Ručková, Na Parcelaci 1413, Petřvald 7. Petr Zdebský, Hurtíkova 1083, Petřvald 8. Bruno Potysz, Slovenská 2918/50, Karviná 9. Irena Potyszová, Slovenská 2918/50, Karviná 10. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 11. Alena Santariusová, Zahradní 1436, Petřvald 12. Olga Dostálová, Na Úbočí 302, Petřvald 13. Marie Canibalová, Mendelova 2939/5, Karviná 14. Radomír Canibal, Petra Bezruče 1422, Petřvald 15. Karin Canibalová, Petra Bezruče 1422, Petřvald 16. Lukáš Moskala, Sokolská 346, Bohumín 17. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv 18. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 19. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t dotčené orgány 20. Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, IDDS: r7qbskc 21. Městský úřad Orlová, odbor výstavby, oddělení územního plánování a rozhodování, IDDS: r7qbskc Tato písemnost se účastníku řízení, kterým je Lukáš Moskala, které se nedaří prokazatelně doručovat, doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 25 odst. 1 správního řádu. Lukáš Moskala, nar , Sokolská 346, Bohumín Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Petřvald a to po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:... Zveřejnění elektronické verze oznámení na webových stránkách Městského úřadu Petřvald. Zveřejnění dne :. Odstranění dne : Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 13

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/20813-12/ 3746-2012/Vavre V Bílovci dne: 29. srpna 2012 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 zn: 62/13/VYS/Bla V Sušici dne: 7.9.2015 č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 22944/2012/Vř 32741/2012-MURI/OSÚ/00496

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 8/2013/MPo Č.J.: LIT 8790/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.5.2013 Podsedníková, oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/1226/15 Spis. značka: SÚ 393/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 28.04.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/227/2015/padm SÚ/5064/2014/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: 323

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.3055/3129/10-Ř V Nové Bystřici dne 22.9.2010 Č.j.: 4330/10/SU Vyřizuje: Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 4645/14/VYS/Oud 29687/14-3 V Sušici dne: 5.3.2015

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4289/11/VYS/Oud V Sušici dne:6.2.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001yju5 MUVRX001YJU5 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2400/2009 Sp.Zn.: SPIS 500/2009/VAŽP42 6 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.10.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487881209 Počet stran dokumentu: 6 Počet listů příloh:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 21.5.2012 Naše zn.: MěÚ-R/ St.1566,1567/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 8.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 28.6.2012 podal pan Tomáš Valtera, nar.

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 2348/13/S 383 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 21.11.2013 tel.: 518 633617 Lenka B a j e r o v á, Archlebov 280, 696 33 ÚZEMNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice.

Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice. Obecní úřad Jesenice Odbor životního prostředí a výstavby oddělení výstavby Budějovická 303, PSČ 252 42 Jesenice, e-mail: vystavba@oujesenice.cz Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú. 3725111 / 0100 IČ : 00241318

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 7254/2012/STAV/meko Č.J.: DMBO 10064/2012 VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Měkota TEL.:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSŽP-6901/2014-NOM Spis: UR 153/13 SŘ SP 48/13 VITA 187/14 Vyřizuje: Novákova E-mail: novakova@muhradek.cz Horní náměstí

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

Městský úřad Úvaly Stavební úřad Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly

Městský úřad Úvaly Stavební úřad Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly SPIS.ZN: K/11720/2011/SU/Vay Č.j.: MEUV 5233/2013 STU Vyřizuje: Vayhelová Městský úřad Úvaly Stavební úřad Pražská 276, 250 82 Úvaly, pracoviště Riegerova 897, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401, 281 981

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1080/11/Za Mnichovice : 23.8.2011 Vyřizuje: Ing. Jitka Zákravská telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec ROZHODNUTÍ UZEMNI ROZHODNUTI. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec ROZHODNUTÍ UZEMNI ROZHODNUTI. v,, v VEREJNA VYHLASKA 08ECNI ÚŘAD NOVÉ SEDLO 1---.:.---1':.-----1,f/-;lN /f VYŘIZENO Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec I 11111111 II 111111111111 III 1111111111111111 111111111111

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1328/10/VYS/Jen V Sušici

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-22070/2011/Ma Neratovice dne 17.6.2011 Č.j.: MěÚN/33702/2011 Vyřizuje: Matějčková/315650346

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14825/2012 VÚP/ŠJ V

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne 15.01.2016 Č.j.: MUPO-1051/2016/SU/TRM Spis. zn.: SZ MUPO 21509/2015 Vyřizuje: Ing. Troppová

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více