keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É"

Transkript

1 keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S N E P R O D E J N É

2 editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti 3 představujeme 4 nepřehlédněte! 6 váš host 7 seriál KERAMIKa 8 zaostřeno na soutěž TAURUS 12 aktuality z Cechu obkladačů ČR 15 na návštěvě u s námi jim to sluší 18 poradna 20 napsali o nás svět kolem nás 23 z KERAMIKova receptáře 23 Milí čtenáři, letní horka svádûla k leno ení, ale stavební sezona v plném proudu nám pfiíli odpoãinku neposkytla. Uplynul pûlrok od uvedení novinek RAKO 2007 byl nabit událostmi, o které bychom se s vámi chtûli podûlit i na stránkách na eho ãasopisu. Po dlouhé rekonstrukci se ke své prvorepublikové kráse vrátil praïsk hotel Imperial. Proã je to pro nás tak dûleïitá zpráva? Vnitfiní v zdobu vytváfiely ruce keramick ch mistrû na eho rakovnického závodu na zaãátku 20. století. Spoleãnost LASSELSBERGER, a. s., jako nástupce spoleãnosti RAKO, keramické originály zrestaurovala i novû doplnila a jak se dílo povedlo, se mûïete pfiesvûdãit jednak v dal ích kapitolách, ale hlavnû v kavárnû samotné. Abychom byli schopni na i keramickou tradici udrïovat a dále rozvíjet nejménû na stejnû vysoké úrovni, podporujeme kolení, rekvalifikace a v chovu obkladaãû zapojením do projektu Stfiediska celoïivotního vzdûlávání. Kromû materiální podpory jsme vymysleli a zrealizovali první Obkladaãskou akademii, která absolventûm poskytla praktické rady, nauãila je pracovat s novinkami v oboru a jak doufáme, ukázala jim jak co nejlep ím zpûsobem zhodnotit na e keramické materiály. ProtoÏe na e produkty by se nikdy nevyrábûly samy, bez vysokého pracovního nasazení zamûstnancû, jsme rádi, Ïe jsme mûli tu ãest pfievzít cenu za 3. místo v soutûïi zamûstnavatel regionu v plzeàském regionálním kole soutûïe AXA Zamûstnavatel roku Obstáli jsme tak v konkurenci ãtyfiiceti spoleãností z na eho kraje, coï svûdãí o na í úspû né snaze budovat personálnû stabilizovanou a perspektivní spoleãnost. Na e spoleãnost LASSELSBERGER, a. s., pro la v uplynulém období sérií organizaãních zmûn, na jejichï konci budou stát ãtyfii samostatnû pûsobící subjekty. V ãervnu rozhodl jedin akcionáfi na í spoleãnosti, kter m je obchodní spoleãnost LASSELS- BERGER GmbH, o rozdûlení spoleãnosti LASSELSBERGER, a. s., od tûpením se zaloïením nov ch spoleãností LB MINE- RALS, a. s., LB Cemix, a. s., a LB IMMO, a. s., a zároveà schválil zaloïení tûchto nástupnick ch spoleãností. Hlavním oborem spoleãnosti LASSELSBERGER, a. s. zûstává v roba keramick ch obkladov ch materiálû, spoleãnost LB MINERALS bude i nadále pûsobit zejména v oblasti úpravy a tûïby surovin a LB Cemix bude pokraãovat ve v robû such ch maltov ch a omítkov ch smûsí a pastovit ch omítek. O podrobnostech tohoto procesu budete z na í strany prûbûïnû informováni. V uplynul ch srpnov ch dnech jsem si udûlal ãas a nav tívil i pfiípravné zápasy hokejového klubu HC LASSELSBERGER do dal ího ligového roãníku. Jejich v sledky mne utvrdily, Ïe od záfií se mûïeme tû it na pfiíjemnou sportovní podívanou! Ing. Roman BlaÏíãek, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti LASSELSBERGER, a. s. L A S S E L S B E R G E R keramik MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI LASSELSBERGER, A. S. ROČNÍK IV. ČÍSLO 2/2007 VYŠLO Vydavatel: LASSELSBERGER, a. s., Adelova 2549/1, Plzeň Evidováno pod číslem MK ČR E Redakční rada: vedení společnosti Odpovědná redaktorka: Jana Šlefrová tel.: Redakční zpracování: MediaTrust Communications Grafická úprava: Futura, Náklad: 8000 výtisků, distribuce zdarma poštou a na prodejní místa Za neoznačené či nepodepsané materiály zodpovídá redakce. 2

3 ze (života) společnosti Historický víkend v Plzni Již tradičně patří jeden z červnových víkendů v Plzni strašidlům, pohádkám a hlavně dětem. Stejnou tradicí je spojení této zábavy pro malé i velké s naší společností LASSELSBERGER. Letos jsme účastníkům nabídli novinku keramickou dílnu Stejně jako vloni, i letos jsme se sešli v Plzni, na louce u sv. Jiří. 2. Úlomky keramiky RAKO, lepidlo a šikovné ruce. Víc nebylo potřeba, aby si každý zájemce odnesl s sebou domů vlastnoručně vyrobenou mozaiku. 3. Komu se nechtělo zapojovat fantazii, mohl se příjemně bát o osudy hrdinů ve veliké bitvě. 4. Tato zábava oproti tomu byla určena jen pro zkušené umělce, které bylo potřeba sledovat z patřičného odstupu. Naštěstí přežili všichni. 5. Historický víkend přilákal i jinak velmi plachá strašidla. 6. Generální ředitel naší společnosti ing. Roman Blažíček večer přišel zavřít plzeňskému primátorovi Pavlu Rödlovi jeho hospodu v divadelní hře Radoušova ženitba a chvíli šlo snad i o život. 8. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni se rozloučili divokým ohňostrojem. 3

4 představujeme Kavárna Imperial znovu v plné (keramické) kráse V pražské ulici Na Poříčí se letos v srpnu po dvou letech oprav znovu otevřela kavárna Imperial více než 90 let stará vizitka práce rakovnických mistrů. Spoleãnost LASSELSBERGER, jako nástupce tehdej í kníïecí Lichten tejnské továrny na keramické zboïí v Rakovníku (pozdûji RAKO), se za odborného dohledu památkáfiû podílela na rekonstrukci tohoto unikátního keramického interiéru ve stfiední Evropû. Rekonstrukce obná ela ãi tûní povrchu keramick ch obkladû, doplàování chybûjící keramiky a hlavnû nároãnou v robu replik i nové spárování. To v e v kavárnû, centrální hale, suterénní vinárnû a na schodi Èov ch podestách hotelu Imperial. Zde v ude náv tûvníci mohou obdivovat práci na ich pfiedkû v ideální syntéze s dílem souãasn m. Na zachování jedineãn ch keramick ch obkladû se sv mi sanaãními pracemi podílela i firma Metrostav, která velmi nároãn m a dosud nepouïit m zpûsobem zv ila nevyhovující únosnost v ech stropû v objektu, a to i v kavárnû hotelu obloïené jedineãnou keramikou, kde bylo tfieba záchranné práce provádût s maximální opatrností. Netušené barvy Keramika v proslulé kavárnû po desetiletích znovu získala své pûvodní barvy. Poãáteãní sondy ãi tûní prokázaly, Ïe povrchy v ech keramick ch obkladû jsou pokryty pfiímo vrstvou dehtu, kter zcela zmûnil pûvodní majolikovou barevnou kálu. Aby toho nebylo dost, pfiestfiíkali patrnû filmafii pro potfieby natáãení celé plochy tûïko odstraniteln mi barvami. Jak fiíká akad. soch. Vojtûch Pafiík, vedoucí restaurátor: Neskuteãnû pfiekvapiv v sledek pfiineslo úplné odhalení v ech pûvodních glazur, kdy se celá kavárna pfiímo rozsvítila a pfievládající okry dokázaly, Ïe tvûrci pamatovali i na barevné propojení dubového obloïení a keramiky. Souãasnû bledûmodré v plnû pozadí lunet mûly za úkol je tû zvût it okna a pfievládající bílá maximálnû odlehãit prostor. Když svítidla souzní s keramikou Originální dobové fotografie zachované v rakovnické továrnû firmy LASSELS- BERGER umoïnily dokonalou obnovu plastického ãlenûní mozaikov ch stropû promy len mi lustry vytvofien mi akad. arch. Markem Houskou. Îádn z pûvodních lustrû se nezachoval, proto nebylo moïno odhalit pûvodní zámûr tvûrcû. Lustry z rukou akad. arch. Marka Housky ze skla a mosazi v ak ideálnû navazují na keramické glazury a celá plastika stropu tak vyvaïuje bohatost plastického fie ení stûn, pilífiû a sloupû. Nově doplněné keramické materiály v bývalé vinárně Strop b valé suterénní vinárny vybavila spoleãnost LASSELSBERGER, a. s. více neï polovinou nov ch speciálních mozaik 4

5 Vzhledem k tomu, Ïe se nám podafiilo získat pro spolupráci RAKO, tedy autora pûvodního díla, mûïeme konstatovat, Ïe doplnûné rozsáhlé celky, zvlá tû ve vinárnû (novû fitcentrum), nejsou pouh mi kopiemi, ale opût originály od stejpředstavujeme Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat pro spolupráci RAKO, tedy autora původního díla, můžeme konstatovat, že doplněné rozsáhlé celky nejsou pouhými kopiemi, ale opět originály od stejného autora. vyrábûn ch s minimálním podílem spár. Nov keramick materiál tak nepostfiehnutelnû navázal na více neï 90 let staré keramické mozaiky. V pfiípadech, kdy na stûnách vinárny chybûlo vût í mnoïství pûvodních kusû, byly v rakovnické keramiãce vyrobeny nové obklady, k nerozeznání od originálních. ného autora, kter dnes po skoro 125 letech od svého zaloïení stále Ïije a tvofií národní stfiíbro ãeského prûmyslu. Rekonstrukce historick ch ãástí hotelu Imperial je spoleãn m dílem umûlcû a technikû a potvrzuje, Ïe po více neï 90 letech od otevfiení hotelu Imperial dokáïeme pfiistoupit k práci se stejn m nasazením jako na i pfiedkové a zabezpeãit cenné dílo i pro na e potomky, dodává akad. soch. Vojtûch Pafiík, vedoucí restaurátor. Historie hotelu Imperial Koncem 19. století byl dûm v majetku známého cestovatele a spisovatele Vojtûcha Náprstka. NároÏní ãtyfipatrov dûm se dvûma suterény, kter v letech 1913 aï 1914 vystavûl architekt Jaroslav Benedikt, patfií k cenûn m stavbám stylu geometrické moderny, pozdnû secesní s kubistick m rázem. U jejího vzniku stáli investor J. Koláfi a Emil Sommerschuh, fieditel kníïecí Lichten tejnské továrny na keramické zboïí v Rakovníku (pozdûji RAKO). Zápis z roku 1913 vypovídá o tom, Ïe se tito dva dohodli o vytvofiení hotelu s v zdobou z materiálû trval ch s tím, Ïe chtûjí pfiedat budoucím generacím dílo nepodléhající zmûnám ãasu a ve stál ch barvách. Na základû této my lenky vznikla v kladní skfiíà celého hotelu, kavárna v pfiízemí s originální keramickou v zdobou, kterou provedla podle návrhû profesora dekorativního umûní Jana Bene e (Ïáka J. Pleãnika) v roce 1914 rakovnická amotka, jejíï signaturu najdeme na jednom z centrálních reliéfû. Plastiky jsou od sochafie Josefa DrahoÀovského. Celá v zdoba navozuje atmosféru Egypta a Orientu. Za celou zakázku úãtovala rakovnická keramiãka majiteli hotelu Kã, tedy ãástku v této dobû úctyhodnou. Kavárna se je tû za druhé svûtové války py nila ãil m ruchem ve dnech, kdy zde hrával dívãí orchestr Karen Ostré v národních krojích. AÏ kdyï kavárnu zaãali nav tûvovat i nûmeãtí vojáci, ztratila pro PraÏany svûj pûvab. Historii slavného hotelu Imperial ukonãil aï Vítûzn únor v roce 1948, kdy byl hotel znárodnûn a pfiedán odborûm. SlouÏil pak jako DÛm rekreace ROH aï do roku 1986, kdy jeho provoz ukonãily technické dûvody. Po roce 1989 kvûli nevyjasnûn m vlastnick m vztahûm objekt chátral, byè v nûm od roku 2000 fungovaly hostel a kavárna. Právû dokonãená rekonstrukce zaãala koncem roku 2005, v souãasné dobû budova patfií Majetkové, správní a delimitaãní unii odborov ch svazû. 5

6 nepřehlédněte! Vzdělávání nejen pro obkladače N a konci kvûtna se v plzeàské centrále na í spoleãnosti se li na závûreãné konferenci partnefii projektu Stfiedisko celoïivotního vzdûlávání. Cílem projektu jsou rozvoj a zlep ení nabídky profesního vzdûlávání v oborech obkladaã, kamnáfi a sádrokartonáfi. Mgr. Karel Suda, vedoucí projektu a fieditel SOU Horní Bfiíza, vysvûtluje: Zájemci o kompletní vzdûlání nebo rekvalifikaci v tûchto oborech mají od záfií moïnost se v na em uãili ti v Horní Bfiíze zapojit do dlouhodob ch (rekvalifikaãních) nebo krátkodob ch vzdûlávacích programû. Za tímto úãelem vedoucí jednotliv ch profesí vytvofiili celkem tfiicet jedna titulû uãebních textû, zaloïili jsme knihovnu odborné literatury a pofiídili didaktickou techniku za více neï 400 tis. Kã. Teorie v ak v na ich kursech není zdaleka to nejpodstatnûj í, dûraz klademe pfiedev ím na dostateãn poãet hodin odborné praxe. Vûfiím, Ïe tento projekt, akreditovan ministerstvem kolství, mládeïe a tûlov chovy a financovan Evropsk m sociálním fondem i PlzeÀsk m krajem umoïní absolventûm rychle se osamostatnit a zaãít úspû nû podnikat v daném oboru. Akci za títûnou Stfiediskem celoïivotního vzdûlávání v Horní Bfiíze podporuje i na e spoleãnost. Pavel Vokáã, správní fieditel spoleãnosti LASSELSBERGER, k tomu fiíká: Jako nejvût í ãesk v robce keramick ch obkladov ch materiálû máme samozfiejmû zájem na tom, aby na trhu pûsobil dostatek kvalifikovan ch pracovníkû obkladaãû, ktefií kvalitu na ich produktû zhodnotí. V rámci projektu poskytujeme uãili ti materiální pomoc formou dodávek dlaïdic, obkladû a lepidel pro praktickou v uku ÏákÛ. V souãasné dobû jednáme s uãili tûm o pfievodu vhodné budovy v Horní Bfiíze do majetku uãili tû. BliÏ í informace jsou uvedeny na KERAMIK bodoval ve Zlatém středníku JiÏ po páté se letos oceàovaly nejlep í firemní ãasopisy, v roãní zprávy a dal í prezentaãní materiály firem v soutûïi Zlat stfiedník V konkurenci témûfi dvou stovek pfiihlá en ch prací v devíti kategoriích se neztratil ani ná KERAMIK. Není bez zajímavosti, Ïe do tzv. uï ího kola, tedy nominací na hlavní cenu Zlat stfiedník, se dostalo jen 90 prací, coï je 54,5 % z celkového poãtu. KERAMIK, kter se úãastnil ve své nové podobû poprvé, se do této skupiny probojoval a podle poãtu bodû, které mu udûlila odborná porota se pohyboval v první desítce. Díky tomu také dostal prakticky nejvy í ocenûní, které se udûluje hned po zlatém, stfiíbrném a bronzovém Zlatém stfiedníku ocenûní Top Rated za profesionální zpracování publikace. Na slavnostním pfiedávání cen v Divadle Archa v Praze jsme se zeptali na názor na KERAMIKa jedné z porotcû, dlouholeté v konné fieditelky PR Klubu, PR consultantky spoleãnosti PLEON Impact, Luìky Raimondové: Udûlal obrovsk skok kupfiedu a ne lo jej v tûch nûkolika desítkách ãasopisû, které soutûïily v dané kategorii, pfiehlédnout. V imla jsem si promûny od pfiedchozího ãasopisu spoleãnosti LASSELSBERGER nejen k vy í kvalitû co do technického zpracování, ale pfiedev ím obsahové zmûny. KERA- MIK je jako v kladní skfiíà va í spoleãnosti. SplÀuje bezezbytku cíl, kter jste si dali, informovat va e obchodní partnery a zákazníky o tom, kam se spoleãnost ubírá, v ãem je na trhu v jimeãná a je tû jste pfiidali i fiadu zajímav ch informací z oboru. KERAMIK se mi líbil a jsem ráda, Ïe dostal tak vysoké ocenûní hned pfii své premiéfie. Vyhla ovatelem soutûïe je profesní sdruïení PR Klub s podporou Asociace Public Relations Agentur (APRA). Partnery jsou âeská marketingová spoleãnost (âma) a Marketingov klub âeské republiky. 6

7 váš host Umět naslouchat zákazníkovi Pokračujeme v představování prodejních týmů společnosti LASSELSBERGER. Tentokrát jsme navštívili ten, který vede Karel Zajíc. Sluncem zalitá PlzeÀ pûsobila ospal m dojmem, byla doba dovolen ch, ale tady v centrále to nebylo znát, po celé zemi se staví a rekonstruuje pofiád. Sedli jsme si stranou dûní a povídali... Představte nám ve stručnosti váš prodejní tým. T m nese oznaãení Region 1, kter zahrnuje západoãeskou oblast, i kdyï s urãit mi pfiesahy. Tvofií jej, podobnû jako u ostatních t mû, referenti odbytu a obchodní zástupci. V tomto pfiípadû jsou to ãtyfii Ïeny, které pracují tady v centrále v Plzni: Jitka tûtinová, Iveta Mulaãová, ZdeÀka Lencová a Ilona Brıcknerová. Ty jsou v kaïdodenním kontaktu se zákazníky, pod jejich hbit mi prsty se do poãítaãe ukládají údaje o zakázkách, plánují expedice, zpracovávají fakturace a realizuje cel obchod. Vût ina z nich zde pracuje fiadu let, a tak uï znají své zákazníky, jejich potfieby a nûkdy i slabûstky. Naopak v terénu se pohybují dva muïi - obchodní zástupci Milan Poslední a Pavel Franûk. Jejich teritorium je velice iroké, prakticky od Ústí nad Labem aï po âesk Krumlov, kdy pomyslnou dûlicí ãárou je právû PlzeÀ. Mají za úkol komunikovat s na imi zákazníky, doporuãovat jim novinky z produkce, pomoci pfii vybavování vzorkoven a dûlat akvizice nového obchodu. Kolik máte v portfoliu zákazníků a které? Podstatnou ãást na eho zákaznického portfolia pfiedstavují pfiímí zákazníci tady ze západních âech, ale máme v znamné partnery i mimo tento kraj. K tûm nejvût ím bezesporu patfií Keramika Soukup, kterou jste uï taky v KERAMIKovi pfiedstavili, dále jsou to Stavební keramika eãany nad Labem, Kerabo Stará Boleslav a RTK Praha, to je právû pfiípad zákazníkû mimo ná kraj. Nerad bych na nûkoho zapomnûl, takïe urãitû sem patfií B+B Rokycany, ujan Most nebo Kerstav Teplice. Vedle toho je je tû celá fiada zákazníkû, které právû obhospodafiují na i obchodní zástupci, aè uï jde o zmínûné vzorkovny nebo jin servis. Jaký nejzajímavější obchodní případ jste dosud řešili? KdyÏ se podívám na leto ní rok, tak je to urãitû dodávka pro lahvárnu PlzeÀského Prazdroje, dále administrativní budovy a obchodní centra. Zmíním alespoà City Tower Praha, známou budovu v Praze na Pankráci, urãenou pûvodnû pro âeskoslovensk rozhlas, nebo obchodnû administrativní centrum Gemini Praha. Takovou trochu zvlá tností je ná podíl na dodávkách keramiky do Dubaje spoleãnû s firmou Keramika Soukup. Na e dlaïby a obklady tak najdete napfiíklad ve velkokapacitní kuchyni, dal í dodávky mífií do soukromého sektoru, protoïe právû tady zaznamenáváme rostoucí stavební aktivity. Je zajímavé pozorovat, jak se charakter objednávek li í od toho, co si bûïnû Ïádají zákazníci tady u nás. Vût í dûraz na vypracování grafick ch návrhû a zpracování celé zakázky. Prostû jin kraj, jiné poïadavky. Co vás na téhle práci baví? Já uï se v oboru pohybuji 23 let. Hned po ukonãení ekonomické koly jsem el do Západoãesk ch keramick ch závodû v Horní Bfiíze, pro el jsem rûzn mi oddûleními a momentálnû jsem tady v obchodním oddûlení. âeho si na této práci nejvíc cením, je její rûznorodost, Ïe to není stereotyp, i kdyï by se to mohlo zdát, vzhledem k tomu, Ïe jde pofiád o stejné v robky. KaÏd den ale fie íme jin typ zakázek, jiného zákazníka, jin problém. Je to práce se zajímav m materiálem, kter podléhá módû a lidsk m pfiáním. Jste u zrodu nov ch koupelen, kuchyní, vnímáte tu lidskou stránku obchodu, kde na konci je spokojen zákazník, kter si zvolil vá v robek, a to nûkdy i na cel Ïivot. Nejen prací žije člověk, máte v týmu nějakou zajímavou osobnost, o které by měli ostatní něco vědět, člověka, který má zajímavého koníčka? Myslím si, Ïe my jsme takov sportovní t m. Milan Poslední se vûnuje fotbalu, i kdyï teì staví dûm, a tak el sport trochu stranou. Dûvãata zase fandí cyklistice, a tak vyráïejí na cyklov lety, nav tûvují zajímavá místa, hrady a zámky. Stranou nezûstávám ani já, protoïe jsem si zvolil jako sport sjíïdûní divoké vody. Na kánoi i na raftu. Letos jsme byli na Balkánû âerná Hora, Chorvatsko, Srbsko. Je to úïasn pohled na cizí zemû úplnû jinak, tfieba Plitvická jezera, kde se toãily filmy s Vinetouem. Vedle toho jsem projel vût inu evropsk ch vodáck ch destinací od Norska aï po Slovensko. Jakým heslem se při své práci řídíte? B t tady pro zákazníka i kdyby mûl to nejneuvûfiitelnûj í pfiání, umût mu naslouchat a poradit. -wûr- 7

8 seriál KERAMIKa Jak se rodí keramika? Ve druhém dílu našeho seriálu se podíváme, na základě historického vývoje, dlouholetých sporů a diskusí odborníků, na postupy, které se dnes, s určitými variacemi, používají v celém vyspělém keramickém světě, včetně českých závodů společnosti LASSELSBERGER, a.s. Jde o automatizovan kontinuální technologick systém. Za tûmito ãtyfimi slovy se skr vá pomûrnû sloïit, av ak logicky sestaven pracovní postup, kter spojuje jednotlivé ãinnosti v roby keramick ch obkladû a dlaïeb tak, aby zajistil jejich bezproblémovou v robu, návaznost jednotliv ch operací, vysokou produktivitu v roby a sortimentní pruïnost. Díl 2. Tvarování, sušení, glazování a dekorace V chozím materiálem nezbytn m k zahájení procesu tvarování je odleïel lisovací granulát s vyrovnanou vlhkostí kolem 5,5 % a s poïadovanou granulometrickou skladbou. Na základû chemického a mineralogického sloïení je granulát pfiedurãen buì k v robû pórovinov ch obkladaãek, nebo glazovan ch hutn ch aï slinut ch dlaïdic. K produkci neglazovan ch vysoceslinut ch dlaïdic a fasádních prvkû se pouïívají barevné granuláty nebo jejich smûsi (porfyry). Tvarování lisováním Pro tvarování základních ãtvercov ch nebo obdélníkov ch formátû v ech typû obkladov ch materiálû se dnes pouïívají témûfi v hradnû automatické hydraulické pístové lisy. Tlak pístu se rozvádí do v ech smûrû pomocí hydraulické kapaliny a razníky jej pfiená í na lisovan materiál umístûn v kovové formû. Tímto postupem se dají na jedné stranû získat v lisky miniaturních rozmûrû (1 2 cm), na druhé stranû pak úctyhodné pláty o rozmûru jednoho metru. Lisy jsou vybaveny vlastními, pravidelnû doplàovan mi zásobníky granulátu s pohyblivou násypkou, která plní rovnomûrnû nasévací vozík. Souãasnû s vysunutím v lisku z formy najíïdí vozík a naplàuje v echny otvory nov m granulátem. Pfii dal ím zalisování je materiál nejprve pfiedlisován (25 % celkového tlaku), následuje uvolnûní tlaku spojené s odvzdu nûním formy, a poté teprve koneãné dolisování. Poãet v liskû získan ch jedním zalisováním (poãet otvorû formy) je odvisl od lisovaného rozmûru, tlou Èky v lisku, od velikosti lisu charakterizované maximálnû dosaïitelnou silou (dnes 1500 aï 3000 tun) a od poïadovaného stupnû zhutnûní v lisku. Pfii lisování dostáváme v lisky, jejichï podoba (tvar) se jiï dal ím zpracováním pfiíli nemûní. Lícová plocha je hladká nebo reliéfní, rubová plocha je v zájmu lep í soudrïnosti pfii kladení opatfiena r hováním. Poskytuje rovnûï více ãi ménû podrobné informace o pûvodu v robku, coï ãasto usnadàuje reklamaãní fiízení. V lisky b vají ãasto v této fázi technologického procesu v keramickém Ïargonu oznaãovány jako flisny, z nûmeckého názvu pro obkladaãky: Fliese. Pfies dokonalé prolisování mají v lisky v této fázi relativnû nízkou pevnost (dají se snadno zlomit) a nejsou tedy vhodné pro dal í manipulaci na glazovacích linkách. Proto jsou umístûny za lisem su árny, do kter ch se zasunují v lisky zbavené pomocí kartáãû prachu a lisovacích otfiepkû (tzv. grotû). Sušení výlisků K vysu ení v liskû z vlhkosti 5,5 % na vlhkost pod 1 % slouïí vertikální nebo 8

9 seriál KERAMIKa V současné době, i zásluhou českých keramiků, se rozšířilo tlakové glazování, kdy glazurová suspenze vytéká pod tlakem za definovaných podmínek štěrbinou na povrch obkladačky nebo dlaždice. horizontální su árny v liskû. Horizontální su árna je v principu kanál vybaven rolnovou dráhou, po které se pohybují v lisky. Vlastní zdroj tepla (hofiák) v kombinaci s odpadním teplem z pecí dokáïe sníïit vlhkost pod 1 % a vytemperovat je na teplotu kolem 70 C. Pevnost v liskû se vysu ením nûkolikanásobnû zv í a akumulované teplo pomûïe odpafiit pfiebyteãnou vodu po nanesení engob a glazur. Stejn efekt pfiiná í i vertikální laviãková su árna pracující na principu pater noster. Vlhké v lisky se nasunují na jednotlivé laviãky dopravníku, stoupají vzhûru a po dosaïení vrcholu se vracejí zpût dolû. V hodou vertikální su árny jsou niï í nároky na prostor. Glazování Z pfiípravny glazur jsou ke glazovací lince dopraveny nádrïky a kontejnery naplnûné vodními suspenzemi umlet ch glazurov ch materiálû. Suspenze jsou ãasto oznaãovány na základû vzhledu jako glazurové ãi engobové mléko. Základními, a vût inou nejdraï ími, sloïkami glazurov ch suspenzí jsou keramické frity a barvítka, dodávaná specializovan mi v robci. Mezi nejlacinûj í speciální glazury by mûly patfiit engoby, které se naná ejí na keramické v lisky jako podklad pod vlastní glazuru, a mûly by tvofiit po v palu mezivrstvu mezi stfiepem a glazurou a pomáhat tak vyrovnat rozdíly ve vlastnostech keramiky a skla. Dále by mûly zakr vat eventuální barevné nedostatky keramického podkladu a umoïnit tak sníïení vrstvy glazury. V neposlední fiadû potom poslouïit jako vrstva, která odvádí pfii v palu plynové slo- Ïky z keramického stfiepu a zabrání tak naru ení natavené vrstvy glazury. To ale zdaleka není cel pfiípravn proces pfied zahájením glazování. Je tû jsou zde potfieba homogenizované dekoraãní pasty, prá ky, granilie, fixativy, lepidla, vosky a dal í materiály. Teprve tehdy, kdyï jsou v echny vstupní materiály a obsluha pfiipraveny, mohou ze su árny na dopravník glazovací linky vstoupit první su ené, oãi tûné a teplé v lisky. Prvním médiem dopadajícím na povrch v lisku je vodní mlha, která zlep í schopnost povrchu pfiijmout následnû engobu a zabrání jejímu rychlému zaschnutí pfied nanesením glazurové suspenze. Velmi dûle- Ïitá je ãasová prodleva mezi nanesením engoby a první glazury. Proces glazování pro el také sv m v vojem. Od ruãního polévání a namáãení k rûzn m typûm glazovacích clon vytváfien ch dnes nejãastûji glazovacím zvonem. V souãasné dobû, i zásluhou ãesk ch keramikû, se roz ífiilo tlakové glazování, kdy glazurová suspenze vytéká pod tlakem za definovan ch podmínek tûrbinou na povrch obkladaãky nebo dlaïdice. Vlivem akumulovaného tepla ve v lisku se pfiebyteãná voda ãásteãnû odpafií, ãásteãnû vsákne a na povrchu vzniká tenká vrstva nevypálené glazury a engoby, která bez po kození snese následnou dekoraci povrchu. Základní dekorace Vût ina dne ních glazovacích linek je bohatû vybavena nejrûznûj ím dekoraãním zafiízením. Dlouhá léta pfievaïovala technologie sítotisku, která v ak vykazovala zásadní nedostatky v podobû nízké v drïnosti síèov ch ablon, ãasté destrukce potiskovaného materiál, nutnost periodického ãi tûní ucpan ch sít a naru ování plynulosti provozu glazovacích a dekoraãních linek. âásteãn m fie ením byla aplikace rotaãního sítotisku, kter se pro nûkteré úãely pouïívá i dnes. Zásadní zlep ení pfiinesla aï nová technologie rotaãního tisku nazvaná ROTO- COLOR, vyvinutá italskou firmou System, a to vãetnû zpûsobu v roby dekoraãních válcû. Pfiíprava spoãívala ve vypálení vzoru laserov m paprskem do silikonového povrchu rotaãního válce. Válce se instalují zpravidla ve skupinách nad glazovací linkou a kaïd z nich tiskne jednu barvu na povrch glazovan ch v liskû, které pod nimi na lince procházejí. Barevné pasty jsou dávkovány auto- maticky. Poãet válcû urãuje i maximální poãet barev na potiskovaném materiálu. Válce mohou b t pouïity i k potisku povrchu lepicím médiem s následnou suchou aplikací prá kov ch glazur a nebo granilií. Glazovací linky jsou zpravidla zakonãeny zafiízením k zakládání nevypáleného zboïí do rolnov ch zásobních vozû, zapojen ch do nûkterého ze systémû automatického obûhu. Na fiadû je dal í technologick krok v pal. Jeho historii i souãasn m trendûm se budeme vûnovat v pfií tím díle na eho seriálu. Ing. Jifií Sedmidubsk 9

10 zaostřeno na... kuchyně KUCHYŇ alias rodinný ponk Podívejme se na jeden z nejmarkantnějších domácích prostorů, ve kterém je na první šmak (úmyslně používám toto označení místo pohledu) rozpoznatelné, jak dobře je zajetý. Upřímně řečeno, není nic odtažitějšího než právě tato část obydlí, ve které jsou cítit více nové plastové pohárky či lubrikant těsnicích gum nebo maz pantů, o laminátovém povrchu ani nemluvě, než dokonalá směs vůní/pachů zaběhlého oblíbeného prkénka. Samozřejmě mám na mysli kuchyň. Frontální útok na všechny smysly âich jsem nakousl. Tato sloïka je právû tou, kterou i se zavfien ma oãima bezpeãnû poznáte, zdali jste doma ãi nikoli. Dá se mluvit o specifickém kódu domácnosti. Tento aspekt je jeden z nevûdomû opomíjen ch a pfiitom tak podstatn ch. Tfieba jiï zmínûné prkénko, o rozdílu mezi dfievûn m a plastov m není zapotfiebí hovofiit. Zhruba odsud zaãíná pfiíchuè ãi buket námi tak neúnavnû opûvovaného materiálu. KuchyÀ je v kladní skfiíní keramiky a porcelánu a z toho plyne její nenahraditelnost. Dal ími smysly se to jen potvrzuje, aè uï jsou to zrak, hmat, a také sluch, kdy jednotlivé typické zvuky napfiíklad cinkání oblíbeného hrnku na kafe ãi klepání fiízkû, kter m se mnohdy pfiesnû dozvíte atmosféru v kuchyni jiï pfiedem neï tam vstoupíte. Vize a realita Pro kuchynû ãasto existovalo mnoho vizí, které mnohdy po ãase pûsobí spí e komicky (napfi. viz. proto se nechci pou tût do jakéhokoliv pfiedvídání, ale je jasné, Ïe poslední dobou je kuchafiství stále více cenûnou dovedností. Nedivil bych se, kdyby se zafiadilo do fiad regulérních umûní, stejnû jako v tvarné ãi hudební a dokonce, kdyby napfi. malífiství pfiekonalo. I pfiesto, Ïe kuchafiské dílo je jedním z nejpomíjivûj ích, ale zároveà jedním z nejsilnûj ích záïitkû. âistû hypoteticky v budoucnu budou z na í doby více známí machfii-kuchafii neï mistfii-malífii. V kaïdém pfiípadû se kuchyà stává ãím dál víc experimentálním unisex prostorem s mladistv m charizmatem a akcentem poïitkáfiské laboratofie neï ãistû Ïensky dominujícím královstvím. K tomu pfiispívají rûzné faktory, aè uï je to stále sílící dûraz na kuchyàsk design, ãi zcela famózní energie proudící z televizního pfiedstavení Jamieho Olivera ãi ãeské varianty Kluci v akci atd. Foto: Bulthaup Foto: Boffi 10

11 zaostřeno na... kuchyně Foto: Smeg Kuchyň se stává čím dál víc experimentálním unisex prostorem s mladistvým charismatem a akcentem požitkářské laboratoře než čistě žensky dominujícím královstvím. Foto: Rako Kuchyň jako výzva Toto v e pfiispívá k neustálé promûnû kuchynû jako designérské v zvy. Proto jsou trendem tzv. varné+mycí ostrûvky, které z kuchynû dokáïou vytvofiit plnû komunikaãní prostor bez nutnosti stálého stání k nûkomu zády. Tento fenomén postupnû opût kuchyà oddûluje od ob vacího pokoje, a pokud, tak se spí e sluãuje s jídelnou, zde ov em limitem je na e oblíbené: na velikosti záleïí! Nejen kvûli ãistitelnosti jsou velmi oblíbené monolitické povrchy, které minimalizují spáry. Napfiíklad materiály Corian a jeho nemálo napodobenin se pouïívají kvûli moïnosti zcela neviditeln ch napojení a moïnosti opravy krábancû, kter ch je na tûchto typech materiálû hodnû. Nyní je doba vysoce leskl ch jednobarevn ch velkoformátov ch panelû, které mezi sebou soupefií v tvrdosti a reflexnosti lakování povrchu ãasto vznikající vypalováním (coï nás vzdálenû opût vrací ke keramice, která pálením odjakïiva vzniká). Velmi progresivním trendem je tzv. zabudovávání do stûn, kdy se umûle vytvofií stûna, tak aby nebyla znatelná objemnost úloïn ch prostor ãi kuchyàského zafiízení. Věci a kuchyně Pfiedev ím je to osvûtlení. e í se ãasto efektními prosvûtlen mi stûnami se stmívaãi. Dále je zde fiada praktick ch fines, které zlehãují práci v kuchyni a dûlají ji komfortnûj í, jako napfiíklad baterie s chirurgick mi pákami, ãást pracovní plochy se zabudovanou masivní palkovou plochou na které se nemusíte bát sekat maso a zabodávat noïe, ãi tubusové digestofie, které mají ventilátorov pohon zcela mimo území kuchynû, takïe není sly iteln. UÏ dávno nás nepfiekvapují tiché dojezdy zásuvek a hydraulické otevírací písty. Akcentem k tûmto moderním minimalisticko-monoliticky pojat m kuchyním se ãasto do vábného kontrastu staví solitéry s odkazem tfieba na retro v podobû presovaãe ãi lednice (napfi zn. Smeg). V kuchyni jsme jako doma Z tohoto dûvodu jsme vytvofiili sérii Defilé (o sérii Zebrano ani nemluvû), která zcela tyto trendy moderní kuchynû splàuje a podtrhuje. Metalická jemná linková struktura, velk formát, v pfiípadû svûtlé lappato varianty s kalibrací, to v e je urãeno na podlahu i za kuchyàskou linku, pak uï Foto: Rako staãí do této kuchynû pustit sluneãní svit velk m francouzsk m oknem a pohnout bíl mi závûsy ãerstv m ranním vánkem. Samozfiejmû k tomuto modernímu pojetí je v protiváze tzv. stará dobrá kola, která se vyznaãuje kulináfiskou atmosférou se petkou fajn mekrovského tajemství rodinn ch receptû, kde na kompaktnû celoobloïené keramické lince vznikají ty obyãejné, ale tak opûvované moje nejoblíbenûj í speciality. Tudy jdou tfieba série Chilli ãi Brick atd. Barevnost v kuchyni V poslední dobû se pfiiklání k velkoplo n m svûtl m odstínûm bílé kávy v kombinaci s tónem hofiké ãokolády na stûnû s hrubou ãi textilní strukturou, kter m sekundují dfieviny typu makasar ãi neupravená masivní palíková sesazenka s brou en m nerezem a doplnûna signálním kontrastem v razn ch barev ohnû (ãervená, oranïová, Ïlutá) docíleno tfieba lednicí ãi keramick m obkladem. Samozfiejmû k tomuto oblíbenému barevnému pojetí existuje mnoho alternací, ale vïdy platí proti gustu Ïádn di putát. KuchyÀ, v kaïdém pfiípadû, musí stále b t tím místem, odkud vane ona neodolatelná vûnû, která nám v mïiku bourá ve kerá pfiedsevzetí a kam nás to táhne nejen probrat ta nejstfieïenûj í rodinná tajemství, aè uï jsou to fópá ãi spiklenecké plány, a pfiitom mimodûk strãit prst do rozdûlané omáãky ãi u típnout z rozpeãené kachny a degustovat. A takhle bychom plynule pfie li o pár schodû níï do sklípku, ale to uï bych pfienechal jin m. Marek Vráblík, éfdesignér spoleãnosti LASSELSBERGER 11

12 soutěž TAURUS TAURUS 2007 ve znamení objektových realizací V červenci byly předány ceny vítězům 13. ročníku soutěže TAURUS, kterou v odborné spolupráci s Design centrem ČR vyhlašuje společnost LASSELSBERGER, a. s. Cílem soutěže je nalézt, ocenit a propagovat originální architektonické uplatnění českých keramických obkladů značek RAKO a LB OBJECT. Tfiináct roãník se nesl v duchu objektov ch realizací, kategorie bytov ch staveb naopak nepfiesáhla konzumní prûmûr. Tradiãnû bohatû obsazena byla kategorie studentsk ch prací, která nabízí moïnost prezentace dosud nerealizovan ch návrhû projektû studentûm stfiedních a vysok ch kol. Absolutním vítûzem kategorie Realizace v interiérech, exteriérech a na fasádách obãansk ch a prûmyslov ch staveb se stala realizace Ing. arch. Václava Filandra NádraÏí Ostrava-Svinov. Autor pouïil velice kultivovanû a citlivû keramické materiály zn. LB OBJECT (Taurus Granit, Industrial a Color) do historického objektu nádraïní haly z roku 1846 pfii její rekonstrukci. Vzhledem k tomu, Ïe se v památkovû chránûném objektu nádraïí nezachovaly pûvodní dlaïby, byl vytvofien nov návrh z nov ch materiálû inspirovan vnitfiními prostorami nádraïní budovy. Autor pouïil mal formát 15 x 15 cm vzhledem k drobnému mûfiítku prostor, pro které je dlaïba urãena, a na základû historick ch údajû, které vypovídají, Ïe pfied sto lety se mal formát od cca 12 do 15 cm pouïíval (dle realizovan ch nádraïních budov na Ferdinandovû dráze). Nov návrh arch. Filandra reflektuje ãlenûní stropu v jednotliv ch prostorách a barevností se pfiizpûsobuje barevnosti stûn a stropu, která byla urãena na základû prûzkumu jednotliv ch vrstev maleb v objektu. V prostorách chodby a ãekáren je pouïito podlahové vytápûní a dlaïba je dûlena na dilataãní celky. Zvlá tním uznáním v této kategorii porota ohodnotila realizaci Domov seniorû ve Veselí nad LuÏnicí, kolektivu autorû Ireny Pátkové a Jitky Paroubkové. Odborná porota se shodla na tom, Ïe realizace se vyznaãuje kultivovanou barevností a vhodnou aplikací adekvátních materiálû ve v ech pfiíslu n ch interiérech. Prostor pûsobí kultivovan m dojmem vhodn m pro dan úãel provozu. V kategorii Studentská práce porota jednomyslnû rozhodla o rozdûlení ceny shodn m pomûrem mezi dvû studentské práce. Jedná se o soutûïní práci nazvanou Návrh obchodní pasáïe a Japonské restaurace, autorky Ireny Mikulá tíkové, studentky âvut, a o soutûïní práci Domov pro seniory KLAFAR II, autora Martina Vojty, studenta Stfiední prûmyslové koly stavební ak. St. Bechynû. V kategorii Realizace v interiérech, exteriérech a na fasádách bytov ch staveb nebyla, vzhledem k nedostateãné úrovni pfiihlá en ch realizací, cena udûlena. 12

13 soutěž TAURUS Nádraží tak trochu jinak... Nejen o nádraží Ostrava Svinov jsme si povídali s absolutním vítězem soutěže Ing. arch. Václavem Filandrem. Stál jste před nelehkým úkolem, dát budově z roku 1845 a jejímu okolí novou tvář, co vás napadlo jako první, když jste místo viděl? Svinovské nádraïí jsem znal jiï od roku 1955, kdy jsme se do Ostravy pfiistûhovali z Opavy. Je to nejbliï í Ïelezniãní nádraïí i mému souãasnému bydli ti, takïe stará známost. Kolikrát jste stál před nádražím a přemýšlel o nejvhodnějším postupu a kdy vás napadlo, že nejméně historickou budovu omezí sklo? Ten profesionální pohled je samozfiejmû jin neï pohled uïivatele, cestujícího, takïe bylo potfieba se místo nauãit nazpamûè, ale to je potfieba vïdy pfii rekonstrukci historického objektu. Sklo jako materiál je vlastnû opticky nehmotné a nepfiikr vá opravenou historickou budovu. Byla snaha, aby cel objekt haly byl proveden ze subtilních konstrukcí a skla tak, aby byl skrz ni pohled na historickou budovu. Když zvítězila myšlenka bezrámových skleněných desek a tenkých ocelobetonových sloupů, jaký byl další krok? Skloubit ve keré profese (elektroinstalace, slaboproudé rozvody apod.) tak, aby byly v podstatû neviditelné. Napfi. umístûní osvûtlovacích tûles vstupní haly na stfie e objektu, aby sv m jasem nebránily pohledu skrz halu, atd. Co byste označil za třešinku na dortu tohoto řešení, jinak řečeno, co považujete za nejlepší (nejpovedenější)? Umístûním otvíracích klapek nad bazénem a v horní ãásti zasklení haly proudí prostorem proud chladného vlhkého vzduchu a v létû pfiíjemnû ochlazuje vnitfiní prostfiedí. Tato pfiirozená klimatizace funguje 13

14 soutěž TAURUS Věděl jsem, co potřebuje interiér historické veřejné budovy avkatalogu LB OBJECT jsem našel jak velikost, tak potřebnou barevnost. díky komínovému efektu perfektnû, a hlavnû je zadarmo. Jak výsledek projektu vnímá veřejnost a především objednavatelé rok po jejím zprovoznění? Objednavatelé jsou, si myslím, spokojeni, vefiejnost má samozfiejmû rozdílné názory ale to je snad normální. Pro mûsto Ostravu je vítaná zmûna ze pinavého tmavého a nûkdy i nebezpeãného nádraïního prostoru na prostor svûtl, ãist... prostor, kter jako první vítá náv tûvníky Ostravy. Majitel objektu si stále zvyká na systém jeho provozu. Důležitou funkci bezesporu hrál výběr obkladů a dlažeb, proč jste zvolil právě LB OBJECT? V historickém objektu byla v halách pfied sto lety pouïita drobná keramická dlaïba, která v té dobû byla ve v ech nádraïních budovách a pozdûji v secesi i v jin ch objektech samozfiejmostí. Zde se bohuïel nedochoval ani kousek pûvodní dlaïby v ãekárnách a chodbách. Pouze na schodi ti do administrativy stanice se zachovaly dlaïdice keramické v kombinaci s pískovcem. Byly protiskluzové s motivem vûãné vlny a kosoãtvercû v barvû ãerné a okrové. Bylo potfieba navrhnout adekvátní dlaïbu do prostor s bohatou tukovou v zdobou a dfievûn m obkladem. Znaãka LB OBJECT nabízela samozfiejmû v pfiijatelné cenové hladinû i dlaïdice v drobném formátu v barevnosti odpovídající snad pûvodní barevnosti dlaïby a dle sond i v pûvodní v malbû ãekáren a chodeb. âlenûní dlaïby bylo pfievzato ze stropní tukové v zdoby hlavních prostor. Inspirovala vás nabídka produktů značky LB OBJECT při vymýšlení přechodných částí mezi veřejnými prostorami a služebními, nebo naopak jste věděl jak, a hledal to pravé v katalogu? Vûdûl jsem, co potfiebuje interiér historické vefiejné budovy, a v katalogu LB OBJECT jsem na el jak velikost, tak potfiebnou barevnost. Taková stavba určitě potřebovala zázemí, ale nádraží po celou dobu rekonstrukce a přístavby fungovalo, jak jste to řešili? Toto samozfiejmû byl velk ofií ek a projekt organizace v stavby, kter zpracoval generální projektant Moravia Consult Olomouc, byl velmi obsáhl a fie il provoz do nejmen- ích detailû. Hodnû pomohl i fakt, Ïe objekt stavûdla byl dokonãen a zprovoznûn pfied zahájením rekonstrukce objektu. Realizace modernizace nádraží Ostrava -Svinov je považována za ojedinělou nejen pro moderní architektonické pojetí, ale v kontextu jinak dost neutěšeného stavu nádraží u nás obecně. Měl byste chuť se po této zkušenosti pustit do jiného nádraží? ChuÈ do fie ení problémû jsem mûl vïdy, ale nemûïe v tom b t ãlovûk sám. Je potfieba, aby byly podobnû naladûni v ichni partnefii stavby. Váš ateliér má za sebou celou řadu zajímavých realizací, kde by se s nimi zájemce o vaši práci mohl potkat? Myslím si, Ïe se povedla rekonstrukce a pfiestavba b val ch hospodáfisk ch budov fary v Ludgefiovicích na Charitní domov sv. Mikulá e. Snad zajímavé (hlavnû technicky) jsou velkorozponové podzemní garáïe pfied radnicí v Ostravû a parter Proke ova námûstí, nadzemní garáïe na âerné louce v Ostravû. Na čem pracujete v současné době? Kromû projektû nûkolika rodinn ch domû, jak rekonstrukcí, tak novostaveb, které v souãasnosti dokonãuji, by se mûl rekonstruovat pfiestupní uzel mûstské hromadné dopravy, tzv. Svinovské mosty vlastnû dokonãení pfiednádraïního prostoru ve Svinovû. Jak vnímáte soutěže, jako je TAURUS, a myslíte si, že mají pro architekty a projektanty smysl? V čem? Této soutûïe jsem se zûãastnil poprvé a myslím si, Ïe smysl má. UmoÏní vnímat prozaick obyãejn materiál keramickou dlaïbu v jin ch souvislostech. Tato praktická vûc mûïe b t pov ena na v tvarnou úroveà, coï i pfiedchozí roãníky potvrdily. -wûr- 14

15 aktuality z Cechu obkladačů ČR Na programu vzdělávání i zábava Obkladačský den LASSELSBERGER Obkladaãsk den zaãal prohlídkou inovované vzorkovny, kde byli úãastníci seznámeni s nejnovûj ími produkty znaãek RAKO a LB OBJECT. Dal ím bodem programu bylo podrobnûj í pfiedstavení profesionálního náfiadí Marcrist, které jiï nûktefií obkladaãi mohli spatfiit na na em Miniveletrhu servisu pro obkladaãe v Jiãínû. Poté následovala velice podrobná pfiedná ka o moïnostech a konkurenãních v hodách stavební chemie LBCS vyrábûné firmou LASSELSBERGER, vãetnû pfiedstavení certifikovaného systémového fie ení pro balkony. Střelecký trojboj Doprovodn m programem Obkladaãského dne byl stfieleck trojboj, kter sestával ze sportovní maloráïkové pistole, velkoráïního revolveru a brokové stfielby na asfaltové holuby. Nejvíce se líbila broková stfielba, ale ani ostatní disciplíny obkladaãûm nebyly cizí. To, Ïe mají obkladaãi pevnou ruku a pfiesnost v oku, potvrdil i Jan KÛrka, olympijsk vítûz ve sportovní stfielbû z Mexika 1968, kter se nám na plzeàské armádní stfielnici LOBZY vûnoval. Podûkování také patfií spoleãnosti LASSELSBERGER, která toto sportovnû spoleãenské setkání umoïnila. Celkové koneãné pofiadí: 1. místo: Jindfiich Steuer, 2. místo: Roman Kráãal, 3. místo: Du an Prachafi. Obkladačská akademie praskala ve švech Obkladaãská akademie byla uspofiádána ve spolupráci s SOU Horní Bfiíza a zamûfiena byla pfiedev ím na praktickou v uku. Na deseti pracovi tích se bûhem dvou dnû a dvou termínû vystfiídalo 50 obkladaãû rûzn ch úrovní. Trenéfii spoleãnosti LASSELSBERGER se snaïili ukázat maximum v technologiích produktû stavební chemie LB Ceramic System ve spojení s keramikou znaãek RAKO a LB OBJECT. Pilotní projekt tak nastartoval vzdûlávací kursy a programy v rámci Stfiediska celoïivotního vzdûlávání pod zá titou SOU Horní Bfiíza. Probûhl kurs byl zamûfien pfiedev ím na seznámení s technick mi vlastnostmi keramiky, se speciálním náfiadím pro spárování epoxidem, s rozlivov mi lepidly, technologií kladení vãetnû protihlukové desky SDI, s lepením velkoformátov ch dlaïdic nebo tfieba i s hydroizolacemi a obkládáním balkonû. Po úspû ném dokonãení absolventi obdrïeli certifikát. Dal í akademie probûhne na podzim v termínech a , pfiihlá ky zasílejte na ovou adresu: Po necelých dvou letech zavítala členská základna opět do plzeňského sídla generálního partnera cechu - společnosti LASSELSBERGER, a. s. Na programu bylo dopolední vzdělávání formou prezentace a odpolední uvolnění u střeleckého trojboje. 15

16 na návštěvě u... SIKO Koupelny O tom, že v Čimelicích stojí barokní schwarzenberský zámek, nebo že zde jako jediná v ČR působila Střední průmyslová škola filmová, tuší možná málokdo. Každý však ví, že do Čimelic se jezdí pro koupelny. Prodejna SIKO se stala pro jihočeské Čimelice takřka synonymem. O jejím vzniku i horké současnosti jsme si povídali s Tomášem Valou, obchodním ředitelem. Minulý rok jste slavili už 15. výročí založení firmy. Jak jste začínali? Firmu zaloïili rodiãe, pfiiãemï ani jeden z nich nemûl s keramikou do té doby nic spoleãného. Oba byli ekonomové a v roce 1991 se náhodou dostali k moïnosti prodávat keramické obkladové materiály. Rok po revoluci byla po stavebních materiálech obrovská poptávka, takïe ideální podmínky pro start. Sice zaãátkem roku 1991 do lo k prudkému nav ení cen, se kter m jsme nepoãítali, ale ná první mal obchod na ãimelickém námûstí pfieïil a rozvíjel se. Díky čemu? Maminka se do práce ponofiila se v í vervou a la za svou vizí, coï znamenalo a stále znamená nabídnout zákazníkûm takové sluïby, o kter ch se jim dosud ani nesnilo. Byla schopná vzít i mal vzorek od zákazníka pfiímo do v roby, kde na la v zaprá eném skladu ty potfiebné obklady. I kdyï chtûl tfieba jen dva metry. Bylo to nároãné období pro celou rodinu. V roce zaloïení firmy jsem zrovna odmaturoval na kole v Písku a doslova rovnou z autobusu jsem kaïd den jen pfie el v âimelicích námûstí do malé prodejny a zapojil se naplno do firmy. Musel jsem o rok odloïit i nástup na vysokou kolu. Nikdo z nás toho ale nelituje. V souãasné dobû firmu fiídí stále maminka z pozice generální fieditelky, já mám na starost zejména obchod. V znamnû se podílejí i mûj bratr a sestra a vzkvétající podnik nám dûlá radost. Mluvil jste o vizi při založení firmy. Jaká je tedy současná strategie? Zní to jako kli é, ale musím to pouïít. Je to sluïba zákazníkovi. K tomu bych je tû dodal i spokojen zamûstnanec. Co tedy zákazníkům nabízíte navíc oproti konkurenci? Zaãnu zdánlivou drobností, která pro nás má ale obrovsk v znam, a to je pozorné sledování námûtû od zákazníkû. Moje e- mailová adresa je na na ich webov ch stránkách a pfiímo mnû tedy chodí pfiipomínky, obãas i stíïnosti. Zachovávám si tak spojení s trhem a s pfiáním bûïn ch spotfiebitelû. A tû í mû, Ïe stíïnosti míváme zhruba jen dvû do mûsíce pfii více neï tfiech tisících denních unikátních pfiístupech na na e webové stránky. Kromû toho jsme samozfiejmû s na imi sedmadvaceti poboãkami pfii ruce takfika kaïdému, aè uï bydlí kdekoli. Neobvyklá je i ífie na eho sortimentu, kdy jako nejvût í odbûratel u vût iny v robcû koupelnov ch stavebních materiálû mûïeme zákazníkûm poskytnout ãasto nejlep í ceny. Neposlední v ho- 16

17 na návštěvě u... Neobvyklá je i šíře našeho sortimentu, kdy jako největší odběratel u většiny výrobců koupelnových stavebních materiálů můžeme zákazníkům poskytnout často nejlepší ceny. dou je patnáct tisíc metrû ãtvereãních skladov ch prostor v âimelicích, plus dal í v Praze, Brnû, âesk ch Budûjovicích nebo v Opatovicích, pfiiãemï jsou v echny propojené systémem SAP a umoïàují tak pfiesné a pravdivé sledování stavu zásob. Zákazník se všude setká s odkazem na vaše internetové stránky Souãasná podoba na ich stránek vznikla pfied dvûma lety jako nemalá investice více neï za 1 milion korun. Jsou rozdûleny na ãást pro na e velkoobchodní klienty, kter ch je uï zaregistrováno více neï 150, a na ãást pro koncové zákazníky. Velkoobchodní zákazníci mohou on-line objednávat zboïí, dokonce i ovûfiovat na e skladové zásoby jednotliv ch poloïek napfiíã v emi poboãkami. Koncov m zákazníkûm nabízíme napfiíklad propracované tfiídûní zboïí podle atributû. Hledat mohou podle v robce, názvu, u keramiky podle sérií, rozmûrû, povrchu, barvy apod. U nalezen ch sérií zákazník okamïitû vidí, na jak ch poboãkách je daná série vystavená v koupelnov ch kójích, a navíc má moïnost vidût detail v ech realizací na jakékoliv prodejnû. Tfieba u úspû né série India od RAKO se vám tak objeví dvacet sedm obrázkû z prodejen po celé âeské republice. To v e v duchu na eho sloganu SIKO koupelny prodejny plné inspirace. Jaké další série od naší značky RAKO nabízíte? Jsme nejvût ím odbûratelem va í spoleãnosti LASSELSBERGER v âr. To asi mluví za v e. V sortimentu dlaïeb máme více neï jednu polovinu va eho zboïí, v koupelnách je to zhruba 30 % a zbytek je rozprostfien mezi zahraniãní v robce. Na í nejúspû nûj í sérií nejen od znaãky RAKO zûstává stále série India, ale po uvedení novinek RAKO z roku 2006 a 2007 jí uï v odebran ch objemech vyrostly i dal í konkurentky. Víte o nějaké zajímavé realizaci, pro kterou jste dodávali materiály? Zrovna nedávno jsem podepisoval smlouvy na dodávku série Shikoku od RAKO pro Stavovské divadlo. Letošní rok je ve znamení stavebního boomu. Jak se projevil u vás? Samozfiejmû jej velmi silnû pocièujeme a znamená to pro nás nezaspat ani minutu. Posilujeme fiady na ich zamûstnancû, uï máme naplánovanou pfiístavbu v na í centrále v âimelicích, abychom se v ichni ve li. Jak se vám kvalitní zaměstnanci shánějí? TûÏko, uï jen proto, Ïe na e centrála sídlí v âimelicích a je trochu problém v okolí nacházet dal í a dal í schopné lidi. V souãasné dobû jich ve firmû pracuje více neï 300 a jejich spokojenost je nedílnou souãástí na í strategie. Co pro ně děláte? NejrÛznûj í akce, kolení, vûrnostní odmûny. Îe se nám to docela dafií, dokládá i fakt, Ïe v ichni klíãoví spolupracovníci ze spoleãnû rozjetého vlaku nevystupují. Mimo jiné organizujeme kaïdoroãnû tzv. SIKO víkendy, kdy napfi. letos v ãervnu pfiijelo na na i dvoudenní odpoãinkovou akci 190 lidí. KaÏd rok vysíláme autobus pln na ich prodejcû, vedoucích poboãek, obchodníkû a grafikû na svûtov veletrh do Bolognû v Itálii. Dal í jezdí na veletrhy do panûlska nebo âíny. Klíãov m zamûstnancûm s potfiebou znalosti angliãtiny zaji Èujeme v rámci pracovní doby pravidelnou v uku angliãtiny, a kdo je u nás více neï pût let, dostává vûrnostní finanãní odmûnu. Profesnímu rûstu pomáhají kolení, do kter ch patfií i ta pofiádaná va í firmou. Pro nás jsou pfiínosná nejen vy kolením v oblasti nov ch produktû, ale i prohlubováním obecného pfiehledu v oboru keramiky. Povídáme si na sklonku léta, už jste letos stihl dovolenou? Zrovna se na jednu tû ím. Jedeme s rodinou na Mallorcu. Se tfiemi dûtmi je to vïdycky trochu dobrodruïství, ale uï i s nejmen í dvouletou dcerou to urãitû pûjde. Jak si volný čas užíváte? Rád hraji tenis a vychováváme k nûmu i dûti. Nevyh bám se ale ani cyklistice a dal ím sportûm, blízko máme umavu, kam rádi zajíïdíme. Dûkuji za rozhovor - j - Foto: wûr 17

18 s námi jim to sluší U Pramenů životních hodnot K hlavním hodnotám se člověk vrátí až v mezních životních situacích. Právě pro důstojné strávení těchto dnů je určen plzeňský dům U Pramenů zřízený Nadací pro transplantaci kostní dřeně, kde jsme měli tu čest podpořit ho charitativními dodávkami keramických obkladů a dlažeb RAKO. Letní slunce nám sv mi paprsky znaãilo cestu po vzdu n ch chodbách komplexu domu U PramenÛ, kter od srpna slouïí k ubytování nemocn ch po transplantaci kostní dfienû a jejich rodinn ch pfiíslu níkû (www.upramenu.cz). Nemocnice, nebo hotel? Optimistická atmosféra, funkãnost se snoubí s estetikou, prostfiedí, které dává zapomenout na strasti okolního svûta. To v e je v sledkem projektu zatím jediného v âr, kter ze zemû doslova vydupal MUDr. Vladimír Koza, pfiedseda správní rady Nadace pro transplantaci kostní dfienû. A tak se nask tá otázka: Nacházíme se v hotelu, nebo v medicínském zafiízení? Na ím cílem bylo vytvofiit pacientûm v naprosto zlomovém Ïivotním období prostfiedí, které podpofií regeneraci jejich sil, navodí pocit domácího pohodlí a zároveà umoïní podpûrnou medicínskou, ale i právní nebo psychologickou péãi. Podobné projekty znám ze svûta, proto jsem mûl jasnou pfiedstavu, ãeho chci dosáhnout. K stávající staré budovû z roku 1870, která byla v majetku Nadace a uï pfiestala vyhovovat, jsme nechali pfiistavût je tû jednu moderní. Zásadnû jsme roz ífiili servis i moïnosti dal ího vyuïití tak, Ïe slouïí i jako klasick ãtyfihvûzdiãkov hotel, fiíká MUDr. V. Koza. Užitek i příspěvek na dobrou věc Multifunkãnost objektu U PramenÛ podtrhuje jeho urãení nejen pro pacienty, ale i pro ubytování komerãních klientû. Pro 18

19 s námi jim to sluší Chtěl jsem, aby výsledek byl krásný. A když je něco krásné, obohacuje to duši, ať o tom člověk ví, nebo ne. náv tûvníky je pfiipraveno celkovû dvacet pokojû, pfiiãemï pacienti pfied nebo po transplantaci a jejich rodinní pfiíslu níci mají ubytování zdarma. Mají moïnost vyuïívat rehabilitaãního provozu, masáïních van nebo tfieba fyzioterapie. V domû U PramenÛ rovnûï sídlí samotná Nadace. Pro firmy je k dispozici konferenãní místnost, firemním i soukrom m akcím vyhoví restaurace se zahrádkou. Jak je moïné tyto nároky skloubit? Jsme pfiesvûdãení, Ïe na im pacientûm toto prostfiedí jen pomûïe. Co by jim rozhodnû neprospûlo, je izolace v prostfiedí podobném nemocnici. Nehledû na to, Ïe komerãní klienti, kter ch budou odhadem dvû tfietiny, pomohou vydûlat na emu zafiízení na pfie- Ïití, protoïe od pacientû, ktefií díky své nemoci pfii li o práci, mají ãasto ztíïen i osobní Ïivot, nemûïeme vyïadovat platby za ubytování, fiíká MUDr. V. Koza. RAKO pomáhá Spoleãnost LASSELSBERGER, a. s., darovala v rámci svého charitativního programu velkou ãást keramick ch obkladov ch materiálû, které esteticky i funkãnû propojují ve keré prostory centra. Na chodbách, v koupelnách i na schodech se uplatnily jak star í osvûdãené série (Travertin, Comparison, Sandstone aj.), tak novinky znaãky RAKO (série Arena, Shikoku). V echny do detailû sladûné s ostatním zafiízením v jeden dynamick celek. Jak keramika RAKO celému dílu pfiispûla, jsme se zeptali akad. arch. Václava molíka z plzeàského ateliéru molík-architekt, s. r. o.: U podlah jsou pro mne samozfiejmû zásadní funkãní parametry, které materiály znaãky RAKO splnily bezezbytku. Pro pfiízemní restauraci jsme hledali zároveà i vût í formát, proto jsme sáhli po sérii dlaïeb Naturstone. Îensk prvek hravosti zejména do fie ení koupelen vnesla kolegynû Ing. Bára Voãadlová. Skládala nové kombinace a mûla hlavní slovo pfii v bûru barevnosti pouïité keramiky. Jakou my lenku jste do celé této realizace vloïil? Chtûl jsem, aby v sledek byl krásn. A kdyï je nûco krásné, obohacuje to du i, aè o tom ãlovûk ví, nebo ne. -j - foto: wûr Nadace pro transplantaci kostní dřeně vznikla v roce 1992 v Plzni Od roku 1992 poskytuje finanční zázemí Českého národního registru dárců dřeně Rok 2007 již dobrovolných dárců kostní dřeně, téměř 500 realizovaných transplantací Český národní registr dárců dřeně 3. nejefektivnější registr světa 19

20 poradna Mozaiky a jak na ně... Vytvářením a skládáním mozaik se člověk zabývá už více než 5000 let. Současné interiéry i exteriéry využívají ve valné většině strojně vytvářené keramické mozaiky, které se staly evergreenem našich koupelen a kuchyní, ale setkáme se s nimi iupodlahových sérií dlaždic. Zejména v kombinaci s velkými formáty vytvářejí neopakovatelný estetický dojem. Formáty keramických mozaik V koupelnov ch nebo kuchyàsk ch sériích se nejãastûji setkáme s tradiãními formáty 2,3 x 2,3 cm nebo 4,7 x 4,7 cm aï po 9,7 x 9,7 cm. Hitem mezi sériemi RAKO posledního roku jsou mozaiky zaloïené na obdélníãcích 2,3 x 7,3 cm, popfi. v kombinaci s klasick m ãtvercov m formátem (tzv. pletenec). Mozaiky se v ak objevují jako dekorace i u podlahov ch sérií, buì jako típané, nebo fiezané vodním paprskem. Pro usnadnûní obkládání jsou mozaiky RAKO prodávány na ar ích podlepené na rubové stranû papírovou sítí. Pro jaké účely se mozaiky hodí? Mozaiky pomáhají v ude tam, kde chceme obkládat nestandardnû zakfiivené plochy, nebo oïivit jednoduch design základního obkladu ãi dlaïby. Práce s mozaikou 1. Řezání mozaiky RAKO jsou dodávány v lepencích o velikosti 30 x 30 cm, které usnadàují práci optimální velikostí svého formátu a díky v robcem vytvofiené pfiesné struktufie spár tyto lepence eliminují i pfiípadnou nerovnost prûbûhu spár. Ta by nepfiíjemnû vynikla zejména ve velké obkládané plo e. Dûlení lepence na men í díly je jednoduché a postaãí k tomu hobby nûï nebo nûïky. Pfii pfiípravû podkladu je v hodné mít na pamûti, Ïe je moïné pokládat pouze celé díly mozaiky. ezání prvkû (kostiãek) je pomûrnû nároãné a vyïaduje velkou trpûlivost. V pfiípadû mal ch formátû 2,3 x 2,3 cm platí pravidlo, Ïe nelze oddûlit ãást men í neï polovina kostiãky. 2. Lepení ideální je pouïít flexibilní bílé lepidlo urãené pfiímo na mozaiky, jako je napfi. lepidlo AD 550 znaãky LBCS. Jedná se o lepidlo s prodlouïenou dobou otevfieného ãasu a jemn m zrnem vhodné

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENZION A MOTEL

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENZION A MOTEL Priloha_klasifikace_C0903 26.8.2003 14:58 Stránka I HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více