keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É"

Transkript

1 keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S N E P R O D E J N É

2 editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti 3 představujeme 4 nepřehlédněte! 6 váš host 7 seriál KERAMIKa 8 zaostřeno na soutěž TAURUS 12 aktuality z Cechu obkladačů ČR 15 na návštěvě u s námi jim to sluší 18 poradna 20 napsali o nás svět kolem nás 23 z KERAMIKova receptáře 23 Milí čtenáři, letní horka svádûla k leno ení, ale stavební sezona v plném proudu nám pfiíli odpoãinku neposkytla. Uplynul pûlrok od uvedení novinek RAKO 2007 byl nabit událostmi, o které bychom se s vámi chtûli podûlit i na stránkách na eho ãasopisu. Po dlouhé rekonstrukci se ke své prvorepublikové kráse vrátil praïsk hotel Imperial. Proã je to pro nás tak dûleïitá zpráva? Vnitfiní v zdobu vytváfiely ruce keramick ch mistrû na eho rakovnického závodu na zaãátku 20. století. Spoleãnost LASSELSBERGER, a. s., jako nástupce spoleãnosti RAKO, keramické originály zrestaurovala i novû doplnila a jak se dílo povedlo, se mûïete pfiesvûdãit jednak v dal ích kapitolách, ale hlavnû v kavárnû samotné. Abychom byli schopni na i keramickou tradici udrïovat a dále rozvíjet nejménû na stejnû vysoké úrovni, podporujeme kolení, rekvalifikace a v chovu obkladaãû zapojením do projektu Stfiediska celoïivotního vzdûlávání. Kromû materiální podpory jsme vymysleli a zrealizovali první Obkladaãskou akademii, která absolventûm poskytla praktické rady, nauãila je pracovat s novinkami v oboru a jak doufáme, ukázala jim jak co nejlep ím zpûsobem zhodnotit na e keramické materiály. ProtoÏe na e produkty by se nikdy nevyrábûly samy, bez vysokého pracovního nasazení zamûstnancû, jsme rádi, Ïe jsme mûli tu ãest pfievzít cenu za 3. místo v soutûïi zamûstnavatel regionu v plzeàském regionálním kole soutûïe AXA Zamûstnavatel roku Obstáli jsme tak v konkurenci ãtyfiiceti spoleãností z na eho kraje, coï svûdãí o na í úspû né snaze budovat personálnû stabilizovanou a perspektivní spoleãnost. Na e spoleãnost LASSELSBERGER, a. s., pro la v uplynulém období sérií organizaãních zmûn, na jejichï konci budou stát ãtyfii samostatnû pûsobící subjekty. V ãervnu rozhodl jedin akcionáfi na í spoleãnosti, kter m je obchodní spoleãnost LASSELS- BERGER GmbH, o rozdûlení spoleãnosti LASSELSBERGER, a. s., od tûpením se zaloïením nov ch spoleãností LB MINE- RALS, a. s., LB Cemix, a. s., a LB IMMO, a. s., a zároveà schválil zaloïení tûchto nástupnick ch spoleãností. Hlavním oborem spoleãnosti LASSELSBERGER, a. s. zûstává v roba keramick ch obkladov ch materiálû, spoleãnost LB MINERALS bude i nadále pûsobit zejména v oblasti úpravy a tûïby surovin a LB Cemix bude pokraãovat ve v robû such ch maltov ch a omítkov ch smûsí a pastovit ch omítek. O podrobnostech tohoto procesu budete z na í strany prûbûïnû informováni. V uplynul ch srpnov ch dnech jsem si udûlal ãas a nav tívil i pfiípravné zápasy hokejového klubu HC LASSELSBERGER do dal ího ligového roãníku. Jejich v sledky mne utvrdily, Ïe od záfií se mûïeme tû it na pfiíjemnou sportovní podívanou! Ing. Roman BlaÏíãek, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti LASSELSBERGER, a. s. L A S S E L S B E R G E R keramik MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI LASSELSBERGER, A. S. ROČNÍK IV. ČÍSLO 2/2007 VYŠLO Vydavatel: LASSELSBERGER, a. s., Adelova 2549/1, Plzeň Evidováno pod číslem MK ČR E Redakční rada: vedení společnosti Odpovědná redaktorka: Jana Šlefrová tel.: Redakční zpracování: MediaTrust Communications Grafická úprava: Futura, Náklad: 8000 výtisků, distribuce zdarma poštou a na prodejní místa Za neoznačené či nepodepsané materiály zodpovídá redakce. 2

3 ze (života) společnosti Historický víkend v Plzni Již tradičně patří jeden z červnových víkendů v Plzni strašidlům, pohádkám a hlavně dětem. Stejnou tradicí je spojení této zábavy pro malé i velké s naší společností LASSELSBERGER. Letos jsme účastníkům nabídli novinku keramickou dílnu Stejně jako vloni, i letos jsme se sešli v Plzni, na louce u sv. Jiří. 2. Úlomky keramiky RAKO, lepidlo a šikovné ruce. Víc nebylo potřeba, aby si každý zájemce odnesl s sebou domů vlastnoručně vyrobenou mozaiku. 3. Komu se nechtělo zapojovat fantazii, mohl se příjemně bát o osudy hrdinů ve veliké bitvě. 4. Tato zábava oproti tomu byla určena jen pro zkušené umělce, které bylo potřeba sledovat z patřičného odstupu. Naštěstí přežili všichni. 5. Historický víkend přilákal i jinak velmi plachá strašidla. 6. Generální ředitel naší společnosti ing. Roman Blažíček večer přišel zavřít plzeňskému primátorovi Pavlu Rödlovi jeho hospodu v divadelní hře Radoušova ženitba a chvíli šlo snad i o život. 8. Nakonec vše dobře dopadlo a všichni se rozloučili divokým ohňostrojem. 3

4 představujeme Kavárna Imperial znovu v plné (keramické) kráse V pražské ulici Na Poříčí se letos v srpnu po dvou letech oprav znovu otevřela kavárna Imperial více než 90 let stará vizitka práce rakovnických mistrů. Spoleãnost LASSELSBERGER, jako nástupce tehdej í kníïecí Lichten tejnské továrny na keramické zboïí v Rakovníku (pozdûji RAKO), se za odborného dohledu památkáfiû podílela na rekonstrukci tohoto unikátního keramického interiéru ve stfiední Evropû. Rekonstrukce obná ela ãi tûní povrchu keramick ch obkladû, doplàování chybûjící keramiky a hlavnû nároãnou v robu replik i nové spárování. To v e v kavárnû, centrální hale, suterénní vinárnû a na schodi Èov ch podestách hotelu Imperial. Zde v ude náv tûvníci mohou obdivovat práci na ich pfiedkû v ideální syntéze s dílem souãasn m. Na zachování jedineãn ch keramick ch obkladû se sv mi sanaãními pracemi podílela i firma Metrostav, která velmi nároãn m a dosud nepouïit m zpûsobem zv ila nevyhovující únosnost v ech stropû v objektu, a to i v kavárnû hotelu obloïené jedineãnou keramikou, kde bylo tfieba záchranné práce provádût s maximální opatrností. Netušené barvy Keramika v proslulé kavárnû po desetiletích znovu získala své pûvodní barvy. Poãáteãní sondy ãi tûní prokázaly, Ïe povrchy v ech keramick ch obkladû jsou pokryty pfiímo vrstvou dehtu, kter zcela zmûnil pûvodní majolikovou barevnou kálu. Aby toho nebylo dost, pfiestfiíkali patrnû filmafii pro potfieby natáãení celé plochy tûïko odstraniteln mi barvami. Jak fiíká akad. soch. Vojtûch Pafiík, vedoucí restaurátor: Neskuteãnû pfiekvapiv v sledek pfiineslo úplné odhalení v ech pûvodních glazur, kdy se celá kavárna pfiímo rozsvítila a pfievládající okry dokázaly, Ïe tvûrci pamatovali i na barevné propojení dubového obloïení a keramiky. Souãasnû bledûmodré v plnû pozadí lunet mûly za úkol je tû zvût it okna a pfievládající bílá maximálnû odlehãit prostor. Když svítidla souzní s keramikou Originální dobové fotografie zachované v rakovnické továrnû firmy LASSELS- BERGER umoïnily dokonalou obnovu plastického ãlenûní mozaikov ch stropû promy len mi lustry vytvofien mi akad. arch. Markem Houskou. Îádn z pûvodních lustrû se nezachoval, proto nebylo moïno odhalit pûvodní zámûr tvûrcû. Lustry z rukou akad. arch. Marka Housky ze skla a mosazi v ak ideálnû navazují na keramické glazury a celá plastika stropu tak vyvaïuje bohatost plastického fie ení stûn, pilífiû a sloupû. Nově doplněné keramické materiály v bývalé vinárně Strop b valé suterénní vinárny vybavila spoleãnost LASSELSBERGER, a. s. více neï polovinou nov ch speciálních mozaik 4

5 Vzhledem k tomu, Ïe se nám podafiilo získat pro spolupráci RAKO, tedy autora pûvodního díla, mûïeme konstatovat, Ïe doplnûné rozsáhlé celky, zvlá tû ve vinárnû (novû fitcentrum), nejsou pouh mi kopiemi, ale opût originály od stejpředstavujeme Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat pro spolupráci RAKO, tedy autora původního díla, můžeme konstatovat, že doplněné rozsáhlé celky nejsou pouhými kopiemi, ale opět originály od stejného autora. vyrábûn ch s minimálním podílem spár. Nov keramick materiál tak nepostfiehnutelnû navázal na více neï 90 let staré keramické mozaiky. V pfiípadech, kdy na stûnách vinárny chybûlo vût í mnoïství pûvodních kusû, byly v rakovnické keramiãce vyrobeny nové obklady, k nerozeznání od originálních. ného autora, kter dnes po skoro 125 letech od svého zaloïení stále Ïije a tvofií národní stfiíbro ãeského prûmyslu. Rekonstrukce historick ch ãástí hotelu Imperial je spoleãn m dílem umûlcû a technikû a potvrzuje, Ïe po více neï 90 letech od otevfiení hotelu Imperial dokáïeme pfiistoupit k práci se stejn m nasazením jako na i pfiedkové a zabezpeãit cenné dílo i pro na e potomky, dodává akad. soch. Vojtûch Pafiík, vedoucí restaurátor. Historie hotelu Imperial Koncem 19. století byl dûm v majetku známého cestovatele a spisovatele Vojtûcha Náprstka. NároÏní ãtyfipatrov dûm se dvûma suterény, kter v letech 1913 aï 1914 vystavûl architekt Jaroslav Benedikt, patfií k cenûn m stavbám stylu geometrické moderny, pozdnû secesní s kubistick m rázem. U jejího vzniku stáli investor J. Koláfi a Emil Sommerschuh, fieditel kníïecí Lichten tejnské továrny na keramické zboïí v Rakovníku (pozdûji RAKO). Zápis z roku 1913 vypovídá o tom, Ïe se tito dva dohodli o vytvofiení hotelu s v zdobou z materiálû trval ch s tím, Ïe chtûjí pfiedat budoucím generacím dílo nepodléhající zmûnám ãasu a ve stál ch barvách. Na základû této my lenky vznikla v kladní skfiíà celého hotelu, kavárna v pfiízemí s originální keramickou v zdobou, kterou provedla podle návrhû profesora dekorativního umûní Jana Bene e (Ïáka J. Pleãnika) v roce 1914 rakovnická amotka, jejíï signaturu najdeme na jednom z centrálních reliéfû. Plastiky jsou od sochafie Josefa DrahoÀovského. Celá v zdoba navozuje atmosféru Egypta a Orientu. Za celou zakázku úãtovala rakovnická keramiãka majiteli hotelu Kã, tedy ãástku v této dobû úctyhodnou. Kavárna se je tû za druhé svûtové války py nila ãil m ruchem ve dnech, kdy zde hrával dívãí orchestr Karen Ostré v národních krojích. AÏ kdyï kavárnu zaãali nav tûvovat i nûmeãtí vojáci, ztratila pro PraÏany svûj pûvab. Historii slavného hotelu Imperial ukonãil aï Vítûzn únor v roce 1948, kdy byl hotel znárodnûn a pfiedán odborûm. SlouÏil pak jako DÛm rekreace ROH aï do roku 1986, kdy jeho provoz ukonãily technické dûvody. Po roce 1989 kvûli nevyjasnûn m vlastnick m vztahûm objekt chátral, byè v nûm od roku 2000 fungovaly hostel a kavárna. Právû dokonãená rekonstrukce zaãala koncem roku 2005, v souãasné dobû budova patfií Majetkové, správní a delimitaãní unii odborov ch svazû. 5

6 nepřehlédněte! Vzdělávání nejen pro obkladače N a konci kvûtna se v plzeàské centrále na í spoleãnosti se li na závûreãné konferenci partnefii projektu Stfiedisko celoïivotního vzdûlávání. Cílem projektu jsou rozvoj a zlep ení nabídky profesního vzdûlávání v oborech obkladaã, kamnáfi a sádrokartonáfi. Mgr. Karel Suda, vedoucí projektu a fieditel SOU Horní Bfiíza, vysvûtluje: Zájemci o kompletní vzdûlání nebo rekvalifikaci v tûchto oborech mají od záfií moïnost se v na em uãili ti v Horní Bfiíze zapojit do dlouhodob ch (rekvalifikaãních) nebo krátkodob ch vzdûlávacích programû. Za tímto úãelem vedoucí jednotliv ch profesí vytvofiili celkem tfiicet jedna titulû uãebních textû, zaloïili jsme knihovnu odborné literatury a pofiídili didaktickou techniku za více neï 400 tis. Kã. Teorie v ak v na ich kursech není zdaleka to nejpodstatnûj í, dûraz klademe pfiedev ím na dostateãn poãet hodin odborné praxe. Vûfiím, Ïe tento projekt, akreditovan ministerstvem kolství, mládeïe a tûlov chovy a financovan Evropsk m sociálním fondem i PlzeÀsk m krajem umoïní absolventûm rychle se osamostatnit a zaãít úspû nû podnikat v daném oboru. Akci za títûnou Stfiediskem celoïivotního vzdûlávání v Horní Bfiíze podporuje i na e spoleãnost. Pavel Vokáã, správní fieditel spoleãnosti LASSELSBERGER, k tomu fiíká: Jako nejvût í ãesk v robce keramick ch obkladov ch materiálû máme samozfiejmû zájem na tom, aby na trhu pûsobil dostatek kvalifikovan ch pracovníkû obkladaãû, ktefií kvalitu na ich produktû zhodnotí. V rámci projektu poskytujeme uãili ti materiální pomoc formou dodávek dlaïdic, obkladû a lepidel pro praktickou v uku ÏákÛ. V souãasné dobû jednáme s uãili tûm o pfievodu vhodné budovy v Horní Bfiíze do majetku uãili tû. BliÏ í informace jsou uvedeny na KERAMIK bodoval ve Zlatém středníku JiÏ po páté se letos oceàovaly nejlep í firemní ãasopisy, v roãní zprávy a dal í prezentaãní materiály firem v soutûïi Zlat stfiedník V konkurenci témûfi dvou stovek pfiihlá en ch prací v devíti kategoriích se neztratil ani ná KERAMIK. Není bez zajímavosti, Ïe do tzv. uï ího kola, tedy nominací na hlavní cenu Zlat stfiedník, se dostalo jen 90 prací, coï je 54,5 % z celkového poãtu. KERAMIK, kter se úãastnil ve své nové podobû poprvé, se do této skupiny probojoval a podle poãtu bodû, které mu udûlila odborná porota se pohyboval v první desítce. Díky tomu také dostal prakticky nejvy í ocenûní, které se udûluje hned po zlatém, stfiíbrném a bronzovém Zlatém stfiedníku ocenûní Top Rated za profesionální zpracování publikace. Na slavnostním pfiedávání cen v Divadle Archa v Praze jsme se zeptali na názor na KERAMIKa jedné z porotcû, dlouholeté v konné fieditelky PR Klubu, PR consultantky spoleãnosti PLEON Impact, Luìky Raimondové: Udûlal obrovsk skok kupfiedu a ne lo jej v tûch nûkolika desítkách ãasopisû, které soutûïily v dané kategorii, pfiehlédnout. V imla jsem si promûny od pfiedchozího ãasopisu spoleãnosti LASSELSBERGER nejen k vy í kvalitû co do technického zpracování, ale pfiedev ím obsahové zmûny. KERA- MIK je jako v kladní skfiíà va í spoleãnosti. SplÀuje bezezbytku cíl, kter jste si dali, informovat va e obchodní partnery a zákazníky o tom, kam se spoleãnost ubírá, v ãem je na trhu v jimeãná a je tû jste pfiidali i fiadu zajímav ch informací z oboru. KERAMIK se mi líbil a jsem ráda, Ïe dostal tak vysoké ocenûní hned pfii své premiéfie. Vyhla ovatelem soutûïe je profesní sdruïení PR Klub s podporou Asociace Public Relations Agentur (APRA). Partnery jsou âeská marketingová spoleãnost (âma) a Marketingov klub âeské republiky. 6

7 váš host Umět naslouchat zákazníkovi Pokračujeme v představování prodejních týmů společnosti LASSELSBERGER. Tentokrát jsme navštívili ten, který vede Karel Zajíc. Sluncem zalitá PlzeÀ pûsobila ospal m dojmem, byla doba dovolen ch, ale tady v centrále to nebylo znát, po celé zemi se staví a rekonstruuje pofiád. Sedli jsme si stranou dûní a povídali... Představte nám ve stručnosti váš prodejní tým. T m nese oznaãení Region 1, kter zahrnuje západoãeskou oblast, i kdyï s urãit mi pfiesahy. Tvofií jej, podobnû jako u ostatních t mû, referenti odbytu a obchodní zástupci. V tomto pfiípadû jsou to ãtyfii Ïeny, které pracují tady v centrále v Plzni: Jitka tûtinová, Iveta Mulaãová, ZdeÀka Lencová a Ilona Brıcknerová. Ty jsou v kaïdodenním kontaktu se zákazníky, pod jejich hbit mi prsty se do poãítaãe ukládají údaje o zakázkách, plánují expedice, zpracovávají fakturace a realizuje cel obchod. Vût ina z nich zde pracuje fiadu let, a tak uï znají své zákazníky, jejich potfieby a nûkdy i slabûstky. Naopak v terénu se pohybují dva muïi - obchodní zástupci Milan Poslední a Pavel Franûk. Jejich teritorium je velice iroké, prakticky od Ústí nad Labem aï po âesk Krumlov, kdy pomyslnou dûlicí ãárou je právû PlzeÀ. Mají za úkol komunikovat s na imi zákazníky, doporuãovat jim novinky z produkce, pomoci pfii vybavování vzorkoven a dûlat akvizice nového obchodu. Kolik máte v portfoliu zákazníků a které? Podstatnou ãást na eho zákaznického portfolia pfiedstavují pfiímí zákazníci tady ze západních âech, ale máme v znamné partnery i mimo tento kraj. K tûm nejvût ím bezesporu patfií Keramika Soukup, kterou jste uï taky v KERAMIKovi pfiedstavili, dále jsou to Stavební keramika eãany nad Labem, Kerabo Stará Boleslav a RTK Praha, to je právû pfiípad zákazníkû mimo ná kraj. Nerad bych na nûkoho zapomnûl, takïe urãitû sem patfií B+B Rokycany, ujan Most nebo Kerstav Teplice. Vedle toho je je tû celá fiada zákazníkû, které právû obhospodafiují na i obchodní zástupci, aè uï jde o zmínûné vzorkovny nebo jin servis. Jaký nejzajímavější obchodní případ jste dosud řešili? KdyÏ se podívám na leto ní rok, tak je to urãitû dodávka pro lahvárnu PlzeÀského Prazdroje, dále administrativní budovy a obchodní centra. Zmíním alespoà City Tower Praha, známou budovu v Praze na Pankráci, urãenou pûvodnû pro âeskoslovensk rozhlas, nebo obchodnû administrativní centrum Gemini Praha. Takovou trochu zvlá tností je ná podíl na dodávkách keramiky do Dubaje spoleãnû s firmou Keramika Soukup. Na e dlaïby a obklady tak najdete napfiíklad ve velkokapacitní kuchyni, dal í dodávky mífií do soukromého sektoru, protoïe právû tady zaznamenáváme rostoucí stavební aktivity. Je zajímavé pozorovat, jak se charakter objednávek li í od toho, co si bûïnû Ïádají zákazníci tady u nás. Vût í dûraz na vypracování grafick ch návrhû a zpracování celé zakázky. Prostû jin kraj, jiné poïadavky. Co vás na téhle práci baví? Já uï se v oboru pohybuji 23 let. Hned po ukonãení ekonomické koly jsem el do Západoãesk ch keramick ch závodû v Horní Bfiíze, pro el jsem rûzn mi oddûleními a momentálnû jsem tady v obchodním oddûlení. âeho si na této práci nejvíc cením, je její rûznorodost, Ïe to není stereotyp, i kdyï by se to mohlo zdát, vzhledem k tomu, Ïe jde pofiád o stejné v robky. KaÏd den ale fie íme jin typ zakázek, jiného zákazníka, jin problém. Je to práce se zajímav m materiálem, kter podléhá módû a lidsk m pfiáním. Jste u zrodu nov ch koupelen, kuchyní, vnímáte tu lidskou stránku obchodu, kde na konci je spokojen zákazník, kter si zvolil vá v robek, a to nûkdy i na cel Ïivot. Nejen prací žije člověk, máte v týmu nějakou zajímavou osobnost, o které by měli ostatní něco vědět, člověka, který má zajímavého koníčka? Myslím si, Ïe my jsme takov sportovní t m. Milan Poslední se vûnuje fotbalu, i kdyï teì staví dûm, a tak el sport trochu stranou. Dûvãata zase fandí cyklistice, a tak vyráïejí na cyklov lety, nav tûvují zajímavá místa, hrady a zámky. Stranou nezûstávám ani já, protoïe jsem si zvolil jako sport sjíïdûní divoké vody. Na kánoi i na raftu. Letos jsme byli na Balkánû âerná Hora, Chorvatsko, Srbsko. Je to úïasn pohled na cizí zemû úplnû jinak, tfieba Plitvická jezera, kde se toãily filmy s Vinetouem. Vedle toho jsem projel vût inu evropsk ch vodáck ch destinací od Norska aï po Slovensko. Jakým heslem se při své práci řídíte? B t tady pro zákazníka i kdyby mûl to nejneuvûfiitelnûj í pfiání, umût mu naslouchat a poradit. -wûr- 7

8 seriál KERAMIKa Jak se rodí keramika? Ve druhém dílu našeho seriálu se podíváme, na základě historického vývoje, dlouholetých sporů a diskusí odborníků, na postupy, které se dnes, s určitými variacemi, používají v celém vyspělém keramickém světě, včetně českých závodů společnosti LASSELSBERGER, a.s. Jde o automatizovan kontinuální technologick systém. Za tûmito ãtyfimi slovy se skr vá pomûrnû sloïit, av ak logicky sestaven pracovní postup, kter spojuje jednotlivé ãinnosti v roby keramick ch obkladû a dlaïeb tak, aby zajistil jejich bezproblémovou v robu, návaznost jednotliv ch operací, vysokou produktivitu v roby a sortimentní pruïnost. Díl 2. Tvarování, sušení, glazování a dekorace V chozím materiálem nezbytn m k zahájení procesu tvarování je odleïel lisovací granulát s vyrovnanou vlhkostí kolem 5,5 % a s poïadovanou granulometrickou skladbou. Na základû chemického a mineralogického sloïení je granulát pfiedurãen buì k v robû pórovinov ch obkladaãek, nebo glazovan ch hutn ch aï slinut ch dlaïdic. K produkci neglazovan ch vysoceslinut ch dlaïdic a fasádních prvkû se pouïívají barevné granuláty nebo jejich smûsi (porfyry). Tvarování lisováním Pro tvarování základních ãtvercov ch nebo obdélníkov ch formátû v ech typû obkladov ch materiálû se dnes pouïívají témûfi v hradnû automatické hydraulické pístové lisy. Tlak pístu se rozvádí do v ech smûrû pomocí hydraulické kapaliny a razníky jej pfiená í na lisovan materiál umístûn v kovové formû. Tímto postupem se dají na jedné stranû získat v lisky miniaturních rozmûrû (1 2 cm), na druhé stranû pak úctyhodné pláty o rozmûru jednoho metru. Lisy jsou vybaveny vlastními, pravidelnû doplàovan mi zásobníky granulátu s pohyblivou násypkou, která plní rovnomûrnû nasévací vozík. Souãasnû s vysunutím v lisku z formy najíïdí vozík a naplàuje v echny otvory nov m granulátem. Pfii dal ím zalisování je materiál nejprve pfiedlisován (25 % celkového tlaku), následuje uvolnûní tlaku spojené s odvzdu nûním formy, a poté teprve koneãné dolisování. Poãet v liskû získan ch jedním zalisováním (poãet otvorû formy) je odvisl od lisovaného rozmûru, tlou Èky v lisku, od velikosti lisu charakterizované maximálnû dosaïitelnou silou (dnes 1500 aï 3000 tun) a od poïadovaného stupnû zhutnûní v lisku. Pfii lisování dostáváme v lisky, jejichï podoba (tvar) se jiï dal ím zpracováním pfiíli nemûní. Lícová plocha je hladká nebo reliéfní, rubová plocha je v zájmu lep í soudrïnosti pfii kladení opatfiena r hováním. Poskytuje rovnûï více ãi ménû podrobné informace o pûvodu v robku, coï ãasto usnadàuje reklamaãní fiízení. V lisky b vají ãasto v této fázi technologického procesu v keramickém Ïargonu oznaãovány jako flisny, z nûmeckého názvu pro obkladaãky: Fliese. Pfies dokonalé prolisování mají v lisky v této fázi relativnû nízkou pevnost (dají se snadno zlomit) a nejsou tedy vhodné pro dal í manipulaci na glazovacích linkách. Proto jsou umístûny za lisem su árny, do kter ch se zasunují v lisky zbavené pomocí kartáãû prachu a lisovacích otfiepkû (tzv. grotû). Sušení výlisků K vysu ení v liskû z vlhkosti 5,5 % na vlhkost pod 1 % slouïí vertikální nebo 8

9 seriál KERAMIKa V současné době, i zásluhou českých keramiků, se rozšířilo tlakové glazování, kdy glazurová suspenze vytéká pod tlakem za definovaných podmínek štěrbinou na povrch obkladačky nebo dlaždice. horizontální su árny v liskû. Horizontální su árna je v principu kanál vybaven rolnovou dráhou, po které se pohybují v lisky. Vlastní zdroj tepla (hofiák) v kombinaci s odpadním teplem z pecí dokáïe sníïit vlhkost pod 1 % a vytemperovat je na teplotu kolem 70 C. Pevnost v liskû se vysu ením nûkolikanásobnû zv í a akumulované teplo pomûïe odpafiit pfiebyteãnou vodu po nanesení engob a glazur. Stejn efekt pfiiná í i vertikální laviãková su árna pracující na principu pater noster. Vlhké v lisky se nasunují na jednotlivé laviãky dopravníku, stoupají vzhûru a po dosaïení vrcholu se vracejí zpût dolû. V hodou vertikální su árny jsou niï í nároky na prostor. Glazování Z pfiípravny glazur jsou ke glazovací lince dopraveny nádrïky a kontejnery naplnûné vodními suspenzemi umlet ch glazurov ch materiálû. Suspenze jsou ãasto oznaãovány na základû vzhledu jako glazurové ãi engobové mléko. Základními, a vût inou nejdraï ími, sloïkami glazurov ch suspenzí jsou keramické frity a barvítka, dodávaná specializovan mi v robci. Mezi nejlacinûj í speciální glazury by mûly patfiit engoby, které se naná ejí na keramické v lisky jako podklad pod vlastní glazuru, a mûly by tvofiit po v palu mezivrstvu mezi stfiepem a glazurou a pomáhat tak vyrovnat rozdíly ve vlastnostech keramiky a skla. Dále by mûly zakr vat eventuální barevné nedostatky keramického podkladu a umoïnit tak sníïení vrstvy glazury. V neposlední fiadû potom poslouïit jako vrstva, která odvádí pfii v palu plynové slo- Ïky z keramického stfiepu a zabrání tak naru ení natavené vrstvy glazury. To ale zdaleka není cel pfiípravn proces pfied zahájením glazování. Je tû jsou zde potfieba homogenizované dekoraãní pasty, prá ky, granilie, fixativy, lepidla, vosky a dal í materiály. Teprve tehdy, kdyï jsou v echny vstupní materiály a obsluha pfiipraveny, mohou ze su árny na dopravník glazovací linky vstoupit první su ené, oãi tûné a teplé v lisky. Prvním médiem dopadajícím na povrch v lisku je vodní mlha, která zlep í schopnost povrchu pfiijmout následnû engobu a zabrání jejímu rychlému zaschnutí pfied nanesením glazurové suspenze. Velmi dûle- Ïitá je ãasová prodleva mezi nanesením engoby a první glazury. Proces glazování pro el také sv m v vojem. Od ruãního polévání a namáãení k rûzn m typûm glazovacích clon vytváfien ch dnes nejãastûji glazovacím zvonem. V souãasné dobû, i zásluhou ãesk ch keramikû, se roz ífiilo tlakové glazování, kdy glazurová suspenze vytéká pod tlakem za definovan ch podmínek tûrbinou na povrch obkladaãky nebo dlaïdice. Vlivem akumulovaného tepla ve v lisku se pfiebyteãná voda ãásteãnû odpafií, ãásteãnû vsákne a na povrchu vzniká tenká vrstva nevypálené glazury a engoby, která bez po kození snese následnou dekoraci povrchu. Základní dekorace Vût ina dne ních glazovacích linek je bohatû vybavena nejrûznûj ím dekoraãním zafiízením. Dlouhá léta pfievaïovala technologie sítotisku, která v ak vykazovala zásadní nedostatky v podobû nízké v drïnosti síèov ch ablon, ãasté destrukce potiskovaného materiál, nutnost periodického ãi tûní ucpan ch sít a naru ování plynulosti provozu glazovacích a dekoraãních linek. âásteãn m fie ením byla aplikace rotaãního sítotisku, kter se pro nûkteré úãely pouïívá i dnes. Zásadní zlep ení pfiinesla aï nová technologie rotaãního tisku nazvaná ROTO- COLOR, vyvinutá italskou firmou System, a to vãetnû zpûsobu v roby dekoraãních válcû. Pfiíprava spoãívala ve vypálení vzoru laserov m paprskem do silikonového povrchu rotaãního válce. Válce se instalují zpravidla ve skupinách nad glazovací linkou a kaïd z nich tiskne jednu barvu na povrch glazovan ch v liskû, které pod nimi na lince procházejí. Barevné pasty jsou dávkovány auto- maticky. Poãet válcû urãuje i maximální poãet barev na potiskovaném materiálu. Válce mohou b t pouïity i k potisku povrchu lepicím médiem s následnou suchou aplikací prá kov ch glazur a nebo granilií. Glazovací linky jsou zpravidla zakonãeny zafiízením k zakládání nevypáleného zboïí do rolnov ch zásobních vozû, zapojen ch do nûkterého ze systémû automatického obûhu. Na fiadû je dal í technologick krok v pal. Jeho historii i souãasn m trendûm se budeme vûnovat v pfií tím díle na eho seriálu. Ing. Jifií Sedmidubsk 9

10 zaostřeno na... kuchyně KUCHYŇ alias rodinný ponk Podívejme se na jeden z nejmarkantnějších domácích prostorů, ve kterém je na první šmak (úmyslně používám toto označení místo pohledu) rozpoznatelné, jak dobře je zajetý. Upřímně řečeno, není nic odtažitějšího než právě tato část obydlí, ve které jsou cítit více nové plastové pohárky či lubrikant těsnicích gum nebo maz pantů, o laminátovém povrchu ani nemluvě, než dokonalá směs vůní/pachů zaběhlého oblíbeného prkénka. Samozřejmě mám na mysli kuchyň. Frontální útok na všechny smysly âich jsem nakousl. Tato sloïka je právû tou, kterou i se zavfien ma oãima bezpeãnû poznáte, zdali jste doma ãi nikoli. Dá se mluvit o specifickém kódu domácnosti. Tento aspekt je jeden z nevûdomû opomíjen ch a pfiitom tak podstatn ch. Tfieba jiï zmínûné prkénko, o rozdílu mezi dfievûn m a plastov m není zapotfiebí hovofiit. Zhruba odsud zaãíná pfiíchuè ãi buket námi tak neúnavnû opûvovaného materiálu. KuchyÀ je v kladní skfiíní keramiky a porcelánu a z toho plyne její nenahraditelnost. Dal ími smysly se to jen potvrzuje, aè uï jsou to zrak, hmat, a také sluch, kdy jednotlivé typické zvuky napfiíklad cinkání oblíbeného hrnku na kafe ãi klepání fiízkû, kter m se mnohdy pfiesnû dozvíte atmosféru v kuchyni jiï pfiedem neï tam vstoupíte. Vize a realita Pro kuchynû ãasto existovalo mnoho vizí, které mnohdy po ãase pûsobí spí e komicky (napfi. viz. proto se nechci pou tût do jakéhokoliv pfiedvídání, ale je jasné, Ïe poslední dobou je kuchafiství stále více cenûnou dovedností. Nedivil bych se, kdyby se zafiadilo do fiad regulérních umûní, stejnû jako v tvarné ãi hudební a dokonce, kdyby napfi. malífiství pfiekonalo. I pfiesto, Ïe kuchafiské dílo je jedním z nejpomíjivûj ích, ale zároveà jedním z nejsilnûj ích záïitkû. âistû hypoteticky v budoucnu budou z na í doby více známí machfii-kuchafii neï mistfii-malífii. V kaïdém pfiípadû se kuchyà stává ãím dál víc experimentálním unisex prostorem s mladistv m charizmatem a akcentem poïitkáfiské laboratofie neï ãistû Ïensky dominujícím královstvím. K tomu pfiispívají rûzné faktory, aè uï je to stále sílící dûraz na kuchyàsk design, ãi zcela famózní energie proudící z televizního pfiedstavení Jamieho Olivera ãi ãeské varianty Kluci v akci atd. Foto: Bulthaup Foto: Boffi 10

11 zaostřeno na... kuchyně Foto: Smeg Kuchyň se stává čím dál víc experimentálním unisex prostorem s mladistvým charismatem a akcentem požitkářské laboratoře než čistě žensky dominujícím královstvím. Foto: Rako Kuchyň jako výzva Toto v e pfiispívá k neustálé promûnû kuchynû jako designérské v zvy. Proto jsou trendem tzv. varné+mycí ostrûvky, které z kuchynû dokáïou vytvofiit plnû komunikaãní prostor bez nutnosti stálého stání k nûkomu zády. Tento fenomén postupnû opût kuchyà oddûluje od ob vacího pokoje, a pokud, tak se spí e sluãuje s jídelnou, zde ov em limitem je na e oblíbené: na velikosti záleïí! Nejen kvûli ãistitelnosti jsou velmi oblíbené monolitické povrchy, které minimalizují spáry. Napfiíklad materiály Corian a jeho nemálo napodobenin se pouïívají kvûli moïnosti zcela neviditeln ch napojení a moïnosti opravy krábancû, kter ch je na tûchto typech materiálû hodnû. Nyní je doba vysoce leskl ch jednobarevn ch velkoformátov ch panelû, které mezi sebou soupefií v tvrdosti a reflexnosti lakování povrchu ãasto vznikající vypalováním (coï nás vzdálenû opût vrací ke keramice, která pálením odjakïiva vzniká). Velmi progresivním trendem je tzv. zabudovávání do stûn, kdy se umûle vytvofií stûna, tak aby nebyla znatelná objemnost úloïn ch prostor ãi kuchyàského zafiízení. Věci a kuchyně Pfiedev ím je to osvûtlení. e í se ãasto efektními prosvûtlen mi stûnami se stmívaãi. Dále je zde fiada praktick ch fines, které zlehãují práci v kuchyni a dûlají ji komfortnûj í, jako napfiíklad baterie s chirurgick mi pákami, ãást pracovní plochy se zabudovanou masivní palkovou plochou na které se nemusíte bát sekat maso a zabodávat noïe, ãi tubusové digestofie, které mají ventilátorov pohon zcela mimo území kuchynû, takïe není sly iteln. UÏ dávno nás nepfiekvapují tiché dojezdy zásuvek a hydraulické otevírací písty. Akcentem k tûmto moderním minimalisticko-monoliticky pojat m kuchyním se ãasto do vábného kontrastu staví solitéry s odkazem tfieba na retro v podobû presovaãe ãi lednice (napfi zn. Smeg). V kuchyni jsme jako doma Z tohoto dûvodu jsme vytvofiili sérii Defilé (o sérii Zebrano ani nemluvû), která zcela tyto trendy moderní kuchynû splàuje a podtrhuje. Metalická jemná linková struktura, velk formát, v pfiípadû svûtlé lappato varianty s kalibrací, to v e je urãeno na podlahu i za kuchyàskou linku, pak uï Foto: Rako staãí do této kuchynû pustit sluneãní svit velk m francouzsk m oknem a pohnout bíl mi závûsy ãerstv m ranním vánkem. Samozfiejmû k tomuto modernímu pojetí je v protiváze tzv. stará dobrá kola, která se vyznaãuje kulináfiskou atmosférou se petkou fajn mekrovského tajemství rodinn ch receptû, kde na kompaktnû celoobloïené keramické lince vznikají ty obyãejné, ale tak opûvované moje nejoblíbenûj í speciality. Tudy jdou tfieba série Chilli ãi Brick atd. Barevnost v kuchyni V poslední dobû se pfiiklání k velkoplo n m svûtl m odstínûm bílé kávy v kombinaci s tónem hofiké ãokolády na stûnû s hrubou ãi textilní strukturou, kter m sekundují dfieviny typu makasar ãi neupravená masivní palíková sesazenka s brou en m nerezem a doplnûna signálním kontrastem v razn ch barev ohnû (ãervená, oranïová, Ïlutá) docíleno tfieba lednicí ãi keramick m obkladem. Samozfiejmû k tomuto oblíbenému barevnému pojetí existuje mnoho alternací, ale vïdy platí proti gustu Ïádn di putát. KuchyÀ, v kaïdém pfiípadû, musí stále b t tím místem, odkud vane ona neodolatelná vûnû, která nám v mïiku bourá ve kerá pfiedsevzetí a kam nás to táhne nejen probrat ta nejstfieïenûj í rodinná tajemství, aè uï jsou to fópá ãi spiklenecké plány, a pfiitom mimodûk strãit prst do rozdûlané omáãky ãi u típnout z rozpeãené kachny a degustovat. A takhle bychom plynule pfie li o pár schodû níï do sklípku, ale to uï bych pfienechal jin m. Marek Vráblík, éfdesignér spoleãnosti LASSELSBERGER 11

12 soutěž TAURUS TAURUS 2007 ve znamení objektových realizací V červenci byly předány ceny vítězům 13. ročníku soutěže TAURUS, kterou v odborné spolupráci s Design centrem ČR vyhlašuje společnost LASSELSBERGER, a. s. Cílem soutěže je nalézt, ocenit a propagovat originální architektonické uplatnění českých keramických obkladů značek RAKO a LB OBJECT. Tfiináct roãník se nesl v duchu objektov ch realizací, kategorie bytov ch staveb naopak nepfiesáhla konzumní prûmûr. Tradiãnû bohatû obsazena byla kategorie studentsk ch prací, která nabízí moïnost prezentace dosud nerealizovan ch návrhû projektû studentûm stfiedních a vysok ch kol. Absolutním vítûzem kategorie Realizace v interiérech, exteriérech a na fasádách obãansk ch a prûmyslov ch staveb se stala realizace Ing. arch. Václava Filandra NádraÏí Ostrava-Svinov. Autor pouïil velice kultivovanû a citlivû keramické materiály zn. LB OBJECT (Taurus Granit, Industrial a Color) do historického objektu nádraïní haly z roku 1846 pfii její rekonstrukci. Vzhledem k tomu, Ïe se v památkovû chránûném objektu nádraïí nezachovaly pûvodní dlaïby, byl vytvofien nov návrh z nov ch materiálû inspirovan vnitfiními prostorami nádraïní budovy. Autor pouïil mal formát 15 x 15 cm vzhledem k drobnému mûfiítku prostor, pro které je dlaïba urãena, a na základû historick ch údajû, které vypovídají, Ïe pfied sto lety se mal formát od cca 12 do 15 cm pouïíval (dle realizovan ch nádraïních budov na Ferdinandovû dráze). Nov návrh arch. Filandra reflektuje ãlenûní stropu v jednotliv ch prostorách a barevností se pfiizpûsobuje barevnosti stûn a stropu, která byla urãena na základû prûzkumu jednotliv ch vrstev maleb v objektu. V prostorách chodby a ãekáren je pouïito podlahové vytápûní a dlaïba je dûlena na dilataãní celky. Zvlá tním uznáním v této kategorii porota ohodnotila realizaci Domov seniorû ve Veselí nad LuÏnicí, kolektivu autorû Ireny Pátkové a Jitky Paroubkové. Odborná porota se shodla na tom, Ïe realizace se vyznaãuje kultivovanou barevností a vhodnou aplikací adekvátních materiálû ve v ech pfiíslu n ch interiérech. Prostor pûsobí kultivovan m dojmem vhodn m pro dan úãel provozu. V kategorii Studentská práce porota jednomyslnû rozhodla o rozdûlení ceny shodn m pomûrem mezi dvû studentské práce. Jedná se o soutûïní práci nazvanou Návrh obchodní pasáïe a Japonské restaurace, autorky Ireny Mikulá tíkové, studentky âvut, a o soutûïní práci Domov pro seniory KLAFAR II, autora Martina Vojty, studenta Stfiední prûmyslové koly stavební ak. St. Bechynû. V kategorii Realizace v interiérech, exteriérech a na fasádách bytov ch staveb nebyla, vzhledem k nedostateãné úrovni pfiihlá en ch realizací, cena udûlena. 12

13 soutěž TAURUS Nádraží tak trochu jinak... Nejen o nádraží Ostrava Svinov jsme si povídali s absolutním vítězem soutěže Ing. arch. Václavem Filandrem. Stál jste před nelehkým úkolem, dát budově z roku 1845 a jejímu okolí novou tvář, co vás napadlo jako první, když jste místo viděl? Svinovské nádraïí jsem znal jiï od roku 1955, kdy jsme se do Ostravy pfiistûhovali z Opavy. Je to nejbliï í Ïelezniãní nádraïí i mému souãasnému bydli ti, takïe stará známost. Kolikrát jste stál před nádražím a přemýšlel o nejvhodnějším postupu a kdy vás napadlo, že nejméně historickou budovu omezí sklo? Ten profesionální pohled je samozfiejmû jin neï pohled uïivatele, cestujícího, takïe bylo potfieba se místo nauãit nazpamûè, ale to je potfieba vïdy pfii rekonstrukci historického objektu. Sklo jako materiál je vlastnû opticky nehmotné a nepfiikr vá opravenou historickou budovu. Byla snaha, aby cel objekt haly byl proveden ze subtilních konstrukcí a skla tak, aby byl skrz ni pohled na historickou budovu. Když zvítězila myšlenka bezrámových skleněných desek a tenkých ocelobetonových sloupů, jaký byl další krok? Skloubit ve keré profese (elektroinstalace, slaboproudé rozvody apod.) tak, aby byly v podstatû neviditelné. Napfi. umístûní osvûtlovacích tûles vstupní haly na stfie e objektu, aby sv m jasem nebránily pohledu skrz halu, atd. Co byste označil za třešinku na dortu tohoto řešení, jinak řečeno, co považujete za nejlepší (nejpovedenější)? Umístûním otvíracích klapek nad bazénem a v horní ãásti zasklení haly proudí prostorem proud chladného vlhkého vzduchu a v létû pfiíjemnû ochlazuje vnitfiní prostfiedí. Tato pfiirozená klimatizace funguje 13

14 soutěž TAURUS Věděl jsem, co potřebuje interiér historické veřejné budovy avkatalogu LB OBJECT jsem našel jak velikost, tak potřebnou barevnost. díky komínovému efektu perfektnû, a hlavnû je zadarmo. Jak výsledek projektu vnímá veřejnost a především objednavatelé rok po jejím zprovoznění? Objednavatelé jsou, si myslím, spokojeni, vefiejnost má samozfiejmû rozdílné názory ale to je snad normální. Pro mûsto Ostravu je vítaná zmûna ze pinavého tmavého a nûkdy i nebezpeãného nádraïního prostoru na prostor svûtl, ãist... prostor, kter jako první vítá náv tûvníky Ostravy. Majitel objektu si stále zvyká na systém jeho provozu. Důležitou funkci bezesporu hrál výběr obkladů a dlažeb, proč jste zvolil právě LB OBJECT? V historickém objektu byla v halách pfied sto lety pouïita drobná keramická dlaïba, která v té dobû byla ve v ech nádraïních budovách a pozdûji v secesi i v jin ch objektech samozfiejmostí. Zde se bohuïel nedochoval ani kousek pûvodní dlaïby v ãekárnách a chodbách. Pouze na schodi ti do administrativy stanice se zachovaly dlaïdice keramické v kombinaci s pískovcem. Byly protiskluzové s motivem vûãné vlny a kosoãtvercû v barvû ãerné a okrové. Bylo potfieba navrhnout adekvátní dlaïbu do prostor s bohatou tukovou v zdobou a dfievûn m obkladem. Znaãka LB OBJECT nabízela samozfiejmû v pfiijatelné cenové hladinû i dlaïdice v drobném formátu v barevnosti odpovídající snad pûvodní barevnosti dlaïby a dle sond i v pûvodní v malbû ãekáren a chodeb. âlenûní dlaïby bylo pfievzato ze stropní tukové v zdoby hlavních prostor. Inspirovala vás nabídka produktů značky LB OBJECT při vymýšlení přechodných částí mezi veřejnými prostorami a služebními, nebo naopak jste věděl jak, a hledal to pravé v katalogu? Vûdûl jsem, co potfiebuje interiér historické vefiejné budovy, a v katalogu LB OBJECT jsem na el jak velikost, tak potfiebnou barevnost. Taková stavba určitě potřebovala zázemí, ale nádraží po celou dobu rekonstrukce a přístavby fungovalo, jak jste to řešili? Toto samozfiejmû byl velk ofií ek a projekt organizace v stavby, kter zpracoval generální projektant Moravia Consult Olomouc, byl velmi obsáhl a fie il provoz do nejmen- ích detailû. Hodnû pomohl i fakt, Ïe objekt stavûdla byl dokonãen a zprovoznûn pfied zahájením rekonstrukce objektu. Realizace modernizace nádraží Ostrava -Svinov je považována za ojedinělou nejen pro moderní architektonické pojetí, ale v kontextu jinak dost neutěšeného stavu nádraží u nás obecně. Měl byste chuť se po této zkušenosti pustit do jiného nádraží? ChuÈ do fie ení problémû jsem mûl vïdy, ale nemûïe v tom b t ãlovûk sám. Je potfieba, aby byly podobnû naladûni v ichni partnefii stavby. Váš ateliér má za sebou celou řadu zajímavých realizací, kde by se s nimi zájemce o vaši práci mohl potkat? Myslím si, Ïe se povedla rekonstrukce a pfiestavba b val ch hospodáfisk ch budov fary v Ludgefiovicích na Charitní domov sv. Mikulá e. Snad zajímavé (hlavnû technicky) jsou velkorozponové podzemní garáïe pfied radnicí v Ostravû a parter Proke ova námûstí, nadzemní garáïe na âerné louce v Ostravû. Na čem pracujete v současné době? Kromû projektû nûkolika rodinn ch domû, jak rekonstrukcí, tak novostaveb, které v souãasnosti dokonãuji, by se mûl rekonstruovat pfiestupní uzel mûstské hromadné dopravy, tzv. Svinovské mosty vlastnû dokonãení pfiednádraïního prostoru ve Svinovû. Jak vnímáte soutěže, jako je TAURUS, a myslíte si, že mají pro architekty a projektanty smysl? V čem? Této soutûïe jsem se zûãastnil poprvé a myslím si, Ïe smysl má. UmoÏní vnímat prozaick obyãejn materiál keramickou dlaïbu v jin ch souvislostech. Tato praktická vûc mûïe b t pov ena na v tvarnou úroveà, coï i pfiedchozí roãníky potvrdily. -wûr- 14

15 aktuality z Cechu obkladačů ČR Na programu vzdělávání i zábava Obkladačský den LASSELSBERGER Obkladaãsk den zaãal prohlídkou inovované vzorkovny, kde byli úãastníci seznámeni s nejnovûj ími produkty znaãek RAKO a LB OBJECT. Dal ím bodem programu bylo podrobnûj í pfiedstavení profesionálního náfiadí Marcrist, které jiï nûktefií obkladaãi mohli spatfiit na na em Miniveletrhu servisu pro obkladaãe v Jiãínû. Poté následovala velice podrobná pfiedná ka o moïnostech a konkurenãních v hodách stavební chemie LBCS vyrábûné firmou LASSELSBERGER, vãetnû pfiedstavení certifikovaného systémového fie ení pro balkony. Střelecký trojboj Doprovodn m programem Obkladaãského dne byl stfieleck trojboj, kter sestával ze sportovní maloráïkové pistole, velkoráïního revolveru a brokové stfielby na asfaltové holuby. Nejvíce se líbila broková stfielba, ale ani ostatní disciplíny obkladaãûm nebyly cizí. To, Ïe mají obkladaãi pevnou ruku a pfiesnost v oku, potvrdil i Jan KÛrka, olympijsk vítûz ve sportovní stfielbû z Mexika 1968, kter se nám na plzeàské armádní stfielnici LOBZY vûnoval. Podûkování také patfií spoleãnosti LASSELSBERGER, která toto sportovnû spoleãenské setkání umoïnila. Celkové koneãné pofiadí: 1. místo: Jindfiich Steuer, 2. místo: Roman Kráãal, 3. místo: Du an Prachafi. Obkladačská akademie praskala ve švech Obkladaãská akademie byla uspofiádána ve spolupráci s SOU Horní Bfiíza a zamûfiena byla pfiedev ím na praktickou v uku. Na deseti pracovi tích se bûhem dvou dnû a dvou termínû vystfiídalo 50 obkladaãû rûzn ch úrovní. Trenéfii spoleãnosti LASSELSBERGER se snaïili ukázat maximum v technologiích produktû stavební chemie LB Ceramic System ve spojení s keramikou znaãek RAKO a LB OBJECT. Pilotní projekt tak nastartoval vzdûlávací kursy a programy v rámci Stfiediska celoïivotního vzdûlávání pod zá titou SOU Horní Bfiíza. Probûhl kurs byl zamûfien pfiedev ím na seznámení s technick mi vlastnostmi keramiky, se speciálním náfiadím pro spárování epoxidem, s rozlivov mi lepidly, technologií kladení vãetnû protihlukové desky SDI, s lepením velkoformátov ch dlaïdic nebo tfieba i s hydroizolacemi a obkládáním balkonû. Po úspû ném dokonãení absolventi obdrïeli certifikát. Dal í akademie probûhne na podzim v termínech a , pfiihlá ky zasílejte na ovou adresu: Po necelých dvou letech zavítala členská základna opět do plzeňského sídla generálního partnera cechu - společnosti LASSELSBERGER, a. s. Na programu bylo dopolední vzdělávání formou prezentace a odpolední uvolnění u střeleckého trojboje. 15

16 na návštěvě u... SIKO Koupelny O tom, že v Čimelicích stojí barokní schwarzenberský zámek, nebo že zde jako jediná v ČR působila Střední průmyslová škola filmová, tuší možná málokdo. Každý však ví, že do Čimelic se jezdí pro koupelny. Prodejna SIKO se stala pro jihočeské Čimelice takřka synonymem. O jejím vzniku i horké současnosti jsme si povídali s Tomášem Valou, obchodním ředitelem. Minulý rok jste slavili už 15. výročí založení firmy. Jak jste začínali? Firmu zaloïili rodiãe, pfiiãemï ani jeden z nich nemûl s keramikou do té doby nic spoleãného. Oba byli ekonomové a v roce 1991 se náhodou dostali k moïnosti prodávat keramické obkladové materiály. Rok po revoluci byla po stavebních materiálech obrovská poptávka, takïe ideální podmínky pro start. Sice zaãátkem roku 1991 do lo k prudkému nav ení cen, se kter m jsme nepoãítali, ale ná první mal obchod na ãimelickém námûstí pfieïil a rozvíjel se. Díky čemu? Maminka se do práce ponofiila se v í vervou a la za svou vizí, coï znamenalo a stále znamená nabídnout zákazníkûm takové sluïby, o kter ch se jim dosud ani nesnilo. Byla schopná vzít i mal vzorek od zákazníka pfiímo do v roby, kde na la v zaprá eném skladu ty potfiebné obklady. I kdyï chtûl tfieba jen dva metry. Bylo to nároãné období pro celou rodinu. V roce zaloïení firmy jsem zrovna odmaturoval na kole v Písku a doslova rovnou z autobusu jsem kaïd den jen pfie el v âimelicích námûstí do malé prodejny a zapojil se naplno do firmy. Musel jsem o rok odloïit i nástup na vysokou kolu. Nikdo z nás toho ale nelituje. V souãasné dobû firmu fiídí stále maminka z pozice generální fieditelky, já mám na starost zejména obchod. V znamnû se podílejí i mûj bratr a sestra a vzkvétající podnik nám dûlá radost. Mluvil jste o vizi při založení firmy. Jaká je tedy současná strategie? Zní to jako kli é, ale musím to pouïít. Je to sluïba zákazníkovi. K tomu bych je tû dodal i spokojen zamûstnanec. Co tedy zákazníkům nabízíte navíc oproti konkurenci? Zaãnu zdánlivou drobností, která pro nás má ale obrovsk v znam, a to je pozorné sledování námûtû od zákazníkû. Moje e- mailová adresa je na na ich webov ch stránkách a pfiímo mnû tedy chodí pfiipomínky, obãas i stíïnosti. Zachovávám si tak spojení s trhem a s pfiáním bûïn ch spotfiebitelû. A tû í mû, Ïe stíïnosti míváme zhruba jen dvû do mûsíce pfii více neï tfiech tisících denních unikátních pfiístupech na na e webové stránky. Kromû toho jsme samozfiejmû s na imi sedmadvaceti poboãkami pfii ruce takfika kaïdému, aè uï bydlí kdekoli. Neobvyklá je i ífie na eho sortimentu, kdy jako nejvût í odbûratel u vût iny v robcû koupelnov ch stavebních materiálû mûïeme zákazníkûm poskytnout ãasto nejlep í ceny. Neposlední v ho- 16

17 na návštěvě u... Neobvyklá je i šíře našeho sortimentu, kdy jako největší odběratel u většiny výrobců koupelnových stavebních materiálů můžeme zákazníkům poskytnout často nejlepší ceny. dou je patnáct tisíc metrû ãtvereãních skladov ch prostor v âimelicích, plus dal í v Praze, Brnû, âesk ch Budûjovicích nebo v Opatovicích, pfiiãemï jsou v echny propojené systémem SAP a umoïàují tak pfiesné a pravdivé sledování stavu zásob. Zákazník se všude setká s odkazem na vaše internetové stránky Souãasná podoba na ich stránek vznikla pfied dvûma lety jako nemalá investice více neï za 1 milion korun. Jsou rozdûleny na ãást pro na e velkoobchodní klienty, kter ch je uï zaregistrováno více neï 150, a na ãást pro koncové zákazníky. Velkoobchodní zákazníci mohou on-line objednávat zboïí, dokonce i ovûfiovat na e skladové zásoby jednotliv ch poloïek napfiíã v emi poboãkami. Koncov m zákazníkûm nabízíme napfiíklad propracované tfiídûní zboïí podle atributû. Hledat mohou podle v robce, názvu, u keramiky podle sérií, rozmûrû, povrchu, barvy apod. U nalezen ch sérií zákazník okamïitû vidí, na jak ch poboãkách je daná série vystavená v koupelnov ch kójích, a navíc má moïnost vidût detail v ech realizací na jakékoliv prodejnû. Tfieba u úspû né série India od RAKO se vám tak objeví dvacet sedm obrázkû z prodejen po celé âeské republice. To v e v duchu na eho sloganu SIKO koupelny prodejny plné inspirace. Jaké další série od naší značky RAKO nabízíte? Jsme nejvût ím odbûratelem va í spoleãnosti LASSELSBERGER v âr. To asi mluví za v e. V sortimentu dlaïeb máme více neï jednu polovinu va eho zboïí, v koupelnách je to zhruba 30 % a zbytek je rozprostfien mezi zahraniãní v robce. Na í nejúspû nûj í sérií nejen od znaãky RAKO zûstává stále série India, ale po uvedení novinek RAKO z roku 2006 a 2007 jí uï v odebran ch objemech vyrostly i dal í konkurentky. Víte o nějaké zajímavé realizaci, pro kterou jste dodávali materiály? Zrovna nedávno jsem podepisoval smlouvy na dodávku série Shikoku od RAKO pro Stavovské divadlo. Letošní rok je ve znamení stavebního boomu. Jak se projevil u vás? Samozfiejmû jej velmi silnû pocièujeme a znamená to pro nás nezaspat ani minutu. Posilujeme fiady na ich zamûstnancû, uï máme naplánovanou pfiístavbu v na í centrále v âimelicích, abychom se v ichni ve li. Jak se vám kvalitní zaměstnanci shánějí? TûÏko, uï jen proto, Ïe na e centrála sídlí v âimelicích a je trochu problém v okolí nacházet dal í a dal í schopné lidi. V souãasné dobû jich ve firmû pracuje více neï 300 a jejich spokojenost je nedílnou souãástí na í strategie. Co pro ně děláte? NejrÛznûj í akce, kolení, vûrnostní odmûny. Îe se nám to docela dafií, dokládá i fakt, Ïe v ichni klíãoví spolupracovníci ze spoleãnû rozjetého vlaku nevystupují. Mimo jiné organizujeme kaïdoroãnû tzv. SIKO víkendy, kdy napfi. letos v ãervnu pfiijelo na na i dvoudenní odpoãinkovou akci 190 lidí. KaÏd rok vysíláme autobus pln na ich prodejcû, vedoucích poboãek, obchodníkû a grafikû na svûtov veletrh do Bolognû v Itálii. Dal í jezdí na veletrhy do panûlska nebo âíny. Klíãov m zamûstnancûm s potfiebou znalosti angliãtiny zaji Èujeme v rámci pracovní doby pravidelnou v uku angliãtiny, a kdo je u nás více neï pût let, dostává vûrnostní finanãní odmûnu. Profesnímu rûstu pomáhají kolení, do kter ch patfií i ta pofiádaná va í firmou. Pro nás jsou pfiínosná nejen vy kolením v oblasti nov ch produktû, ale i prohlubováním obecného pfiehledu v oboru keramiky. Povídáme si na sklonku léta, už jste letos stihl dovolenou? Zrovna se na jednu tû ím. Jedeme s rodinou na Mallorcu. Se tfiemi dûtmi je to vïdycky trochu dobrodruïství, ale uï i s nejmen í dvouletou dcerou to urãitû pûjde. Jak si volný čas užíváte? Rád hraji tenis a vychováváme k nûmu i dûti. Nevyh bám se ale ani cyklistice a dal ím sportûm, blízko máme umavu, kam rádi zajíïdíme. Dûkuji za rozhovor - j - Foto: wûr 17

18 s námi jim to sluší U Pramenů životních hodnot K hlavním hodnotám se člověk vrátí až v mezních životních situacích. Právě pro důstojné strávení těchto dnů je určen plzeňský dům U Pramenů zřízený Nadací pro transplantaci kostní dřeně, kde jsme měli tu čest podpořit ho charitativními dodávkami keramických obkladů a dlažeb RAKO. Letní slunce nám sv mi paprsky znaãilo cestu po vzdu n ch chodbách komplexu domu U PramenÛ, kter od srpna slouïí k ubytování nemocn ch po transplantaci kostní dfienû a jejich rodinn ch pfiíslu níkû (www.upramenu.cz). Nemocnice, nebo hotel? Optimistická atmosféra, funkãnost se snoubí s estetikou, prostfiedí, které dává zapomenout na strasti okolního svûta. To v e je v sledkem projektu zatím jediného v âr, kter ze zemû doslova vydupal MUDr. Vladimír Koza, pfiedseda správní rady Nadace pro transplantaci kostní dfienû. A tak se nask tá otázka: Nacházíme se v hotelu, nebo v medicínském zafiízení? Na ím cílem bylo vytvofiit pacientûm v naprosto zlomovém Ïivotním období prostfiedí, které podpofií regeneraci jejich sil, navodí pocit domácího pohodlí a zároveà umoïní podpûrnou medicínskou, ale i právní nebo psychologickou péãi. Podobné projekty znám ze svûta, proto jsem mûl jasnou pfiedstavu, ãeho chci dosáhnout. K stávající staré budovû z roku 1870, která byla v majetku Nadace a uï pfiestala vyhovovat, jsme nechali pfiistavût je tû jednu moderní. Zásadnû jsme roz ífiili servis i moïnosti dal ího vyuïití tak, Ïe slouïí i jako klasick ãtyfihvûzdiãkov hotel, fiíká MUDr. V. Koza. Užitek i příspěvek na dobrou věc Multifunkãnost objektu U PramenÛ podtrhuje jeho urãení nejen pro pacienty, ale i pro ubytování komerãních klientû. Pro 18

19 s námi jim to sluší Chtěl jsem, aby výsledek byl krásný. A když je něco krásné, obohacuje to duši, ať o tom člověk ví, nebo ne. náv tûvníky je pfiipraveno celkovû dvacet pokojû, pfiiãemï pacienti pfied nebo po transplantaci a jejich rodinní pfiíslu níci mají ubytování zdarma. Mají moïnost vyuïívat rehabilitaãního provozu, masáïních van nebo tfieba fyzioterapie. V domû U PramenÛ rovnûï sídlí samotná Nadace. Pro firmy je k dispozici konferenãní místnost, firemním i soukrom m akcím vyhoví restaurace se zahrádkou. Jak je moïné tyto nároky skloubit? Jsme pfiesvûdãení, Ïe na im pacientûm toto prostfiedí jen pomûïe. Co by jim rozhodnû neprospûlo, je izolace v prostfiedí podobném nemocnici. Nehledû na to, Ïe komerãní klienti, kter ch budou odhadem dvû tfietiny, pomohou vydûlat na emu zafiízení na pfie- Ïití, protoïe od pacientû, ktefií díky své nemoci pfii li o práci, mají ãasto ztíïen i osobní Ïivot, nemûïeme vyïadovat platby za ubytování, fiíká MUDr. V. Koza. RAKO pomáhá Spoleãnost LASSELSBERGER, a. s., darovala v rámci svého charitativního programu velkou ãást keramick ch obkladov ch materiálû, které esteticky i funkãnû propojují ve keré prostory centra. Na chodbách, v koupelnách i na schodech se uplatnily jak star í osvûdãené série (Travertin, Comparison, Sandstone aj.), tak novinky znaãky RAKO (série Arena, Shikoku). V echny do detailû sladûné s ostatním zafiízením v jeden dynamick celek. Jak keramika RAKO celému dílu pfiispûla, jsme se zeptali akad. arch. Václava molíka z plzeàského ateliéru molík-architekt, s. r. o.: U podlah jsou pro mne samozfiejmû zásadní funkãní parametry, které materiály znaãky RAKO splnily bezezbytku. Pro pfiízemní restauraci jsme hledali zároveà i vût í formát, proto jsme sáhli po sérii dlaïeb Naturstone. Îensk prvek hravosti zejména do fie ení koupelen vnesla kolegynû Ing. Bára Voãadlová. Skládala nové kombinace a mûla hlavní slovo pfii v bûru barevnosti pouïité keramiky. Jakou my lenku jste do celé této realizace vloïil? Chtûl jsem, aby v sledek byl krásn. A kdyï je nûco krásné, obohacuje to du i, aè o tom ãlovûk ví, nebo ne. -j - foto: wûr Nadace pro transplantaci kostní dřeně vznikla v roce 1992 v Plzni Od roku 1992 poskytuje finanční zázemí Českého národního registru dárců dřeně Rok 2007 již dobrovolných dárců kostní dřeně, téměř 500 realizovaných transplantací Český národní registr dárců dřeně 3. nejefektivnější registr světa 19

20 poradna Mozaiky a jak na ně... Vytvářením a skládáním mozaik se člověk zabývá už více než 5000 let. Současné interiéry i exteriéry využívají ve valné většině strojně vytvářené keramické mozaiky, které se staly evergreenem našich koupelen a kuchyní, ale setkáme se s nimi iupodlahových sérií dlaždic. Zejména v kombinaci s velkými formáty vytvářejí neopakovatelný estetický dojem. Formáty keramických mozaik V koupelnov ch nebo kuchyàsk ch sériích se nejãastûji setkáme s tradiãními formáty 2,3 x 2,3 cm nebo 4,7 x 4,7 cm aï po 9,7 x 9,7 cm. Hitem mezi sériemi RAKO posledního roku jsou mozaiky zaloïené na obdélníãcích 2,3 x 7,3 cm, popfi. v kombinaci s klasick m ãtvercov m formátem (tzv. pletenec). Mozaiky se v ak objevují jako dekorace i u podlahov ch sérií, buì jako típané, nebo fiezané vodním paprskem. Pro usnadnûní obkládání jsou mozaiky RAKO prodávány na ar ích podlepené na rubové stranû papírovou sítí. Pro jaké účely se mozaiky hodí? Mozaiky pomáhají v ude tam, kde chceme obkládat nestandardnû zakfiivené plochy, nebo oïivit jednoduch design základního obkladu ãi dlaïby. Práce s mozaikou 1. Řezání mozaiky RAKO jsou dodávány v lepencích o velikosti 30 x 30 cm, které usnadàují práci optimální velikostí svého formátu a díky v robcem vytvofiené pfiesné struktufie spár tyto lepence eliminují i pfiípadnou nerovnost prûbûhu spár. Ta by nepfiíjemnû vynikla zejména ve velké obkládané plo e. Dûlení lepence na men í díly je jednoduché a postaãí k tomu hobby nûï nebo nûïky. Pfii pfiípravû podkladu je v hodné mít na pamûti, Ïe je moïné pokládat pouze celé díly mozaiky. ezání prvkû (kostiãek) je pomûrnû nároãné a vyïaduje velkou trpûlivost. V pfiípadû mal ch formátû 2,3 x 2,3 cm platí pravidlo, Ïe nelze oddûlit ãást men í neï polovina kostiãky. 2. Lepení ideální je pouïít flexibilní bílé lepidlo urãené pfiímo na mozaiky, jako je napfi. lepidlo AD 550 znaãky LBCS. Jedná se o lepidlo s prodlouïenou dobou otevfieného ãasu a jemn m zrnem vhodné

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více