Českobudějovické stomatologické dny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českobudějovické stomatologické dny"

Transkript

1 Ročník 6, č. 2/2009 Cena 70 Kč / 2,50 Minišrouby v praxi Principy a historie kotvení: výběr šroubů strana 6 Českobudějovické stomatologické dny Příběh dvou specializací Dr. Kenneth Serota o významu správné a přesné diagnózy strana 9 Existují obory, které nelze měřit jenom penězi Rozhovor s prof. MUDr. Jiří Mazánkem, DrSc. FDI Singapur 2009 Proč jezdit na letošní mezi ná rod ní kongres? strana 11 Ve dnech 19. a 20. března se v jihočeské metropoli uskutečnilo odborné a společenské setkání zubních lékařů, které pořádalo stomatochirurgické oddělení ne mocnice České Budějovice, a. s., při příležitosti 60. výročí své ho vzniku. Tato událost při - lákala stomatology z téměř ce lého Jihočeského kraje, předná šející se sjeli z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Hrad ce Králové i ze vzdálené Ostravy. Již samotné zahájení konfe re n- ce se neslo v obřadním duchu. Dů vod k oslavě nemělo pouze sto matochirurgické oddělení, ale také přítomný a jedné z částí odborného programu předsedající MUDr. Jaroslav Opravil, pokračování na straně 5 Stomatologická klinika 1. lé - kař ské fakulty UK a VFN již deset let prochází rozsáhlou re - konstrukcí: mění se v moderní pracoviště na světové úrovni s odpovídajícím technickým a materiálním zajištěním vý u - ky stomatologie. Změny, iniciované především pro zajištění nových požadavků na praxi bě - hem studia, z ní učinily v tomto ohledu bezpochyby nejlépe při pravené pracoviště u nás. Všechny úpravy by měly být úspěšně dokončeny letos v září. Nové podobě kliniky v objektech v Kateřinské ulici, na poli - klinice VFN na Karlově ná - městí a v prostorách kliniky v Jo sefínském traktu se bu de - me věnovat v příštím čísle. V tomto přinášíme rozhovor s přednostou kliniky profeso - rem Jiřím Mazánkem, světově uznávaným odborníkem v obo - ru maxilofaciální chirurgie. Na otázky jako Co vás při ved lo k...? má většina od bor ní ků připravené krátké zá bav né příběhy, aby je ne snad odbyli, ale alespoň zbavi li jinak fádní všednosti. Jak se vyrovnáváte s otázkami tohoto typu? Chtěl jste se vždy věnovat maxilofaciální chirurgii? S humánní medicínou jsem se poprvé setkal v padesátých letech minulého století během svých středoškolských studií v Hamzo vě dětské tuberkulózní léčebně v Luži Košumberku. Moje teta pracovala v laboratoři tohoto ústavu a já jsem jí pomáhal pečovat o experimentální zvířata. Tato ži vot ní zku - šenost zřejmě největší mě rou ov liv nila moje životní roz hod nutí stu dovat medicínu. V do bě ozna - čo vané jako léta zrání jsem však jako většina normálních kluků vě - no val veškerý volný čas sportu (led nímu hokeji a míčovým hrám) a snil jsem o životní kariéře profesionálního sportovce. Rodiče však citlivě korigovali moje názory, a tak po krátké době koketování s ve te ri nární medicínou jsem v roce 1960 začal studovat na praž ské lékařské fakultě stomatologii. Promoval jsem v roce 1965 a na základě distribučního řízení jsem odešel pracovat do Nymburka, kde jsem prožil dva a půl roku pro fe sionální kariéry obvodního sto matologa v krásném a nezapo - me nu telném kolegiálním pro stře - dí. Na jaře roku 1968 jsem po úspěš ném konkurzním řízení na - stou pil na pražskou stomatologic - kou kliniku, abych se pokusil na pl nit vysněný cíl, věnovat se sto ma to chi rur gii. Do proble ma ti - ky maxilofaciální chirurgie mne pokračování na straně 3 Highest quality made in Germany high quality glass ionomer cements first class composites innovative compomers modern bonding systems materials for long-term prophylaxis temporary solutions bleaching products All our products convince by excellent physical properties perfect aesthetical results Glass ionomer filling cement perfect packable consistency excellent durable aesthetics also available as handmix version Glass ionomer luting cement very low film thickness perfect occlusal accuracy Temporary crown and bridge material easy and fast application particular fracture and wear resistance Flowable micro-hybrid composite excellent flow and wetting capability high translucency and flexural strength PROMEDICA Dental Material GmbH Tel / Fax / Internet: Light-curing micro-hybrid composite excellent handling facilities universal for all filling classes Temporary luting cement good adhesion and elasticity easy removal without damage Neumünster/Germany

2 2 Redakce DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Anketa: Jak vidí svou budoucnost studenti? Ptali jsme se studentů zubního lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni: 1. Jakou máš představu, kolik budeš měsíčně vydělávat? 2. Převezmeš ordinaci po ro di - čích, nebo se budeš muset za - dlu žit, abys mohl/a mít ordinaci vlastní? 3. Jsi spokojen/á s novou koncep cí studia (upravující stu - dium na 5 let s následným titulem MDDr.)? 4. Máš dostatek prostoru pro praxi zajištěnou školou? 5. Měnil/a bys Plzeň za Prahu? Adéla, 4. roč. 1. Vlastně nemám tušení, ze začátku , později více...? 2. Určitě se budu muset zadlužit, ale nejspíš převezmu ordinaci po zubaři, který půjde do dů - chodu. 3. Ne. 4. Praxe je málo, o tom ví studen - ti i vyučující. 5. Neměnila bych, Prahu a lidi tam nemám moc ráda. Alexandra, 4. roč Převezmu ordinaci po ro di čích. 3. Vzhledem k tomu, že se stu dij - ní materiál nijak nezúžil, předměty zubařům neubyly, tak s tím moc spokojená nejsem. Množství studia je stejné, ohodnocení ti tu - lem je nižší. 4. Praxe je rozhodně málo, já kon - krétně si ji sice udělám u ro dičů, ale ostatní toho moc nestihnou. A navíc bych řekla, že kontrola studentů lékařem je rozhodně nedostačující. Pokud nechce lékař po studentovi stoprocentní práci ani ve škole, student se to ve své vlastní praxi už sám nenaučí. Kontrola by měla být rozhodně přísnější. 5. Zřejmě ne. Říkalo se, že z Plzně odcházejí lepší praktici, i když si tím teď už nejsem tak jistá. Ale myslím, že v Praze toho pro storu o moc víc nemají, tak že to bude zřejmě stejné. Andrea, 5. roč. 1. Myslím, že na tuto otázku se nedá až tak jednoduše od po vě dět. Zpočátku budu určitě ně kde zaměstnaná, takže můj plat bude pravděpodobně od po ví dat tabul - kovým hodno tám. Až poté, co zís kám více zkušeností nejen zu - bař ských, ale i nezbytných pro správ ný chod ordinace, bu du uva - žovat o zřízení vlastní pra xe. Tam se už pak výše vý dělku může pohybovat různě podle složení klien tely, podle převažujících vý konů a sa mo zřejmě zá le ží na šikovnosti a zruč nosti zub ního lékaře, na tom, kolik za den zvlád - ne zodpovědně ošet řit pacien tů a také kolik si za prá ci troufne říct. Já rozhodně ne budu patřit mezi ty lékaře, kteří s cenami stoupají do závratných výšin. 2. Založit si vlastní ordinaci je určitě finančně hodně náročné, proto jsem moc ráda, že mám v tomto ohledu velkou podpo ru v rodičích a jednu ordinaci již zřízenou máme, takže tuto si tua ci snad nějak zvládneme vyřešit bez hypoték. Navíc bych pro začátek ráda našla po promoci uplatnění nejlépe na něja - ké sto ma tologické klinice, abych si vy zkou šela práci ve větším ko lektivu, takže zatím není zaklá dání vlastní ordina ce mým nejaktuálnějším problémem. 3. Dřívější struktura studia měla podle mě své opodstatnění a my - s lím, že nebylo nezbytně nut né ji měnit. Proti předmě tům a náplni nové koncepce si ce ne mám vý - hrady, ale uvítala bych, kdyby doba studia zů sta la pět a půl ro - ku, jako tomu bylo dří ve. Zkrácením se zvýšil počet hodin výu - ky týdně, počet zkou šek na konci každého semes tru a zkrá ti la se doba na přípravu na státní zkouš - ky, tak že ne zbý vá než se učit. A co se titulu tý ká... pacienti bu - dou asi překva pe ní, mně osobně změna ne va dí. 4. Škola nám podle mého názoru dává poměrně dost prostoru pro získání praxe, zvláště od le - toš ní ho roku, kdy jsou studen ti ro ze pi sováni i do sou kro mých praxí zubních lékařů, kte ří projevili zájem o to, aby se jejich ordinace stala vý u ko vým praco - vištěm LF. Tím se snížil počet studentů na jednotlivých od dě - leních stomatologické kli ni ky. Každý student tak pochopitelně ošetří více pacientů, tak že mu rychleji při bý vají vý kony, tolik potřebné ke státní zkoušce i pro získání zruč nosti pro budoucí povo lá ní. 5. Nemám bohužel příliš informací o tom, jak vypadá stu dium zubního lékařství na ostat ních fakultách, proto ne mo hu moc srovnávat. Na Praze oceňuji, že ve vyšších ročnících mají studenti akademický rok rozvržen do formy jednotlivých bloků, po jejichž ukončení vždy skládají zkoušku z příslušného oboru, což by mi myslím vyhovovalo víc, než mít všechny zkoušky až o zkouškovém období, ale jinak jsem v Plzni spokojená. Přístup vyučujících i zkoušejících je vstřícný a co se Plzně jako mě sta týká, vyhovuje mi i svou velikostí, je zde lepší orientace než v Praze a určitě by si Plzeň zasloužila získat ocenění, na kte ré kandi - duje, Evropské mě sto kultury pro rok Jan, 1. roč. 1. Nástupní plat se přirozeně pohybuje v jiných hladinách než plat privátního zubního lékaře s dvacetiletou praxí Hodnocení zubařů stále roste a jestli to takhle půjde dál, tak si myslím, že průměrný plat zku še né ho zubaře se za pět let klidně může vyšplhat ke Doufám, že prarodiče budou hodní a budu dědit. Ale nějaké půjčky budou určitě nutné (no vé vybavení, modernizace ordinace, ) 3. Se zavedením speciálního titu - lu pro zubaře mohli také o ně co více specializovat výuku, tzn. ví - ce zubařských předmě tů Stejné množství učiva na 5 let? No, musíme to stihnout. 4. Zatím nemohu posoudit. 5. Určitě ne Co tak vím, chybí tam vztah student vyučující. Cítil bych se tam pouze jako číslo. Markéta, 4. roč. 1. Zpočátku jen kolem hru bého (pokud budu pracovat u někoho v praxi, což budu, protože mi nic jiného ne zbý vá). Docela mě to šokovalo, o další se zatím nezajímám, aby mě to ne - šokovalo podruhé. 2. Bohužel to druhé! 3. Nejsem. Se zkrácením doby studia došlo k nahuštění předmětů. Za nejvhodnější bych považovala, kdyby se doba studia vrátila na standardních 5 a půl roku, s tím, že poslední půl rok bychom se věnovali už jen zu bařině. Nyní dochází na příklad k tomu, že se studenti v posledním ročníku učí najednou na stát nice a třeba na zkoušku z ARO a navíc přitom chodí normálně do školy. Jsme šikovní, ale nejsme stroje! 4. To rozhodně nemám! Máme ur - čitý počet předepsaných vý ko nů, které musíme během studia splnit, ale je to celkem nemožné. Jsou od dělení, kde se k práci do sta ne - me, ale i tak je těžké splnit daný počet vý konů. Pak jsou ovšem oddělení jiná, kde nás k prá ci nepustí i při praktické výuce, takže jen sledujeme. Jde o to, kolik toho vlastně vidíme, když se nás má kolem jednoho zubařského křes la seskupit osm a jeden doktor. Praxe při studiu je dle mého názoru bohužel nedo sta čující! 5. To nemohu posoudit, dosud jsem s žádným studentem zubařem z pražské UK ne mlu - vila, takže nevím, zda je jim umožněna kvalitnější výuka. Markéta II, 4. roč. 1. Představu zatím moc nemám, protože bude jistě záležet na tom, kam po škole nastoupím. Myslím si, že je velký rozdíl, když člověk pracuje ve fakultní nemocnici nebo v soukromé or di naci (především bez smlou vy s pojišťovnou). 2. Mám možnost převzít ordinaci po mámě, ale nikoliv hned po studiu. 3. Upřímně spokojená moc nejsem, stále mi tam chybí více praktické výuky a nedokáži si představit, že bych měla hned po škole nastoupit do sou kro mé pra - xe. Také si myslím, že něteré vše - obecné předměty se stá le i u zu - bařů řeší moc do podrobností a praxe u křesla hod ně trpí. Myslím si, že tento systém má ještě velké nedostatky. Titul MDDr. mi ne va dí. 4. Myslím si, že v tom je kámen úrazu celého pětiletého systé mu. Praxe dostatečná není a ta ké je to jistě dáno tím, že dokto ři, kteří nás ji vyučují, nejsou dostatečně finančně ohodno ce ni, a proto je jich velmi málo. 5. V žádném případě. Já nemám možnost porovnání, ale v Plzni se mi líbí, že k nám přistupují jako ke studentovi a ne k číslu. Martina, 4. roč. 1. Zpočátku kolem Kč, později kolem Kč. Editorial S druhým číslem se česká a slovenská edice Dental Tribune ote ví rá novým a upevňuje staré sdělovací cesty a způsoby některé rubriky se ustálily, jiné přibyly a naše působnost se rozšířila také na internet. O nedávno zpřístupněných stránkách blíže na předposlední straně. Implantáty a jejich vhodnost jsou stálým stomatologickým tématem nástrahám ukvapeného užití implantátů a předpoja tosti vědeckých studií, které pracují s matematickými a statis tic kými modely, se věnuje doktor Serota na straně 9. Neopodstatněné obavy z každodenního užívání minišroubů se snaží rozptýlit studie na straně 6 doporučeními pro jejich výběr. Mimoto několika rozhovory s význačnými a významnými osobnostmi odkrýváme jiné lidské, profesionální i ekonomické souvislosti stomatologické práce. Ne všechny zajímavosti a komentáře se vešly na omezený prostor stránek Dental Tribune. Pokud se zajímáte o aktuální změny v českém dentálním výstavnictví, reportáž z prezentace plánů na podzimní veletrh Indent v Praze naj dete na našem blogu: dentaltribune.blogspot.com. Věřím, že obsah čísla vás, čtenáře, inspi ru je k zasvěceným reakcím. Nenechá - vej te se je pro sebe a své blízké. Podělte se o ně také s ná mi na zmíněném blogu, mailem na tal-tri bu ne.com anebo dopisem. Váš názor nás zajímá! Martin Šturma šéfredaktor Předplaťte si Dental Tribune a získejte neonový zub a řadu dalších výhod! 500,- Kč / 20 EUR roční předplatné Dental Tribune přímo do Vaší schránky! 850,- Kč / 30 EUR společně s tištěnou verzí přístup do online archivu všech zahraničních verzí Dental Tribune (Česká republika a Slovensko, Německo, Tichomořská Asie, Rakousko, Brazílie, Bulharsko a Makedonie, Kanada, Střední Amerika a Panama, Čile, Čína, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina, Dubaj a Spojené arabské emiráty, Francie, Řecko, Maďarsko, Indie, Itálie, Japonsko, Korea, Latinská Amerika, Mexiko, Střední východ a Afrika, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Singapur, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, USA) dozvíte se jako první, co se děje v české a slovenské sto matologii i ve světě neonový zub jako dárek (50 cm vysoký ve tmě zářící obrys zubu za okno nebo do čekárny ordinace) odečtěte si předplatné z daní Naše oddělení předplatného vyřizuje veškeré objednávky a platby. V případě zájmu prosím kontaktujte Michaelu Eckertovou na telefon: , nebo em na 2. Budu se muset zadlužit. 3. Ne, moc spokojená nejsem. Pro za tím sloužíme jako po kus ní králíci a uvidí se, jak to bude fungovat v praxi. Zbytečně se do krat ší doby nacpal téměř stej ný obsah předmětů a je ná - ročné udě lat všechny zkoušky ve zkouš kovém období. Titul MDDr. také nepovažuji za úpl ně dobrou volbu, např. pro prá ci v zahraničí, kde tento ti tul neznají a budou nás pova žovat za něco jako bakaláře. Je také otázkou, jestli vůbec bu deme moct dělat maxilofaciální chi rur - gii, nebo si od prváku dostudovat všeobecné lékařství. 4. Praxe by mohlo být samozřej - mě víc, ale je to lepší než loni (teď máme praxi 8 hod. týdně a k tomu 4 hod. zubařské se mi - ná ře). 5. Jsem v Plzni a rozhodně bych neměnila. Výhodou je časová do - stup nost školy, nemocnice a ko - leje, individuálnější pří stup doktorů, dobré vybavení ordinací. Petr, 5. roč. 1. Jako absolvent budu rád za a po získání licence ti pu ji Rodiče ordinaci nemají, takže se nejspíš zadlužím a nebo na s- toupím jako zaměstnanec. 3. Spokojen nejsem, ten jeden semestr chybí... a ten titul navíc nikdo nezná. 4. Praxe ve škole příliš není, tak - že docházím i do soukromé ordinace. 5. Neměnil, nemám sice osobní zkušenost, ale prý tam nejsou ideální podmínky pro studium. I když kde jsou? VM

3 DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Osobnost 3 pokračování ze strany 1 uvedl můj životní učitel a přednosta kliniky prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc., který formoval moji osobnost nejen po stránce od borné, ale mohu říci i lidské. Měl jsem nesmírné životní štěstí, myslím tím štěstí na odborné uči - te le a vedle pana profesora To ma - na vděčně a s úctou vzpomínám na paní profesorku Peškovou a pa - na profesora Fáru z Kliniky plastické chirurgie nemocnice na Královských Vinohradech. Pod jejich vedením jsem pracoval v le tech v rámci speciali zač ní předatestační přípravy. V ro ce 1976 jsem pak ještě absol - voval studium na tera peu tic kém směru pražské lékařské fa kul ty formou individuálního stu dia při zaměstnání. V mojí odborné kariéře byla určitým předělem léta osmdesátá. Byla to doba, kdy začaly tát politické ledy, a v rámci kulturní dohody mezi Rakouskem a Čes ko - slo ven skem jsem v roce mohl absolvovat několi ka - mě síční studijní pobyt na ví deň - ské klinice Kieferchirurgie. Ten zásadním způsobem ovlivnil můj odborný růst. Pracoval jsem zde pod přímým vedením předního světového odborníka v maxilofa - ciální chirurgii, pana profesora Karla Holmanna, který se stal mým dalším životním učitelem a posléze i přítelem. Během dalšího odborného vývoje jsem pak díky laskavé přízni profesora Tomana a především jeho známostem a postavení v evropských od bor - ných společnostech mohl postup - ně navštívit řadu re no mo va ných pracovišť v zahraničí. Set ká ní a možnosti neformální spolupráce s předními evropskými odborníky pochopitelně nesmírně obohatily můj život odborný i soukromý. Pokud jde o můj vztah ke stoma to logii, tak musím upřímně při znat, že tento obor jsem začal studovat z donucení. Rozhodla o tom přijímací komise pražské lékařské fakulty při mém vstupu na vysokou školu. Toto rozhodnutí jsem, popravdě řečeno, nesl velmi nelibě a těžce a už během studia jsem využíval všech mož - ných kontaktů se všeobecnou chi - rur gií. K mému smíření s oborem stomatologie docházelo postupně, celý tento proces ovlivňovala řada odborných příkladů, ostatně vzpo - mí nal jsem už na svůj popromoč - ní pobyt v Nymburku, a tak postup ně docházelo až ke smíření a situaci, kdy se můj vztah ke sto - matologii měnil díky specializaci maxilofaciální chirurgie. Není neobvyklé setkat se s vaším jménem v souvislosti s příspěvky na odborných konferencích. Účastníte se jich také někdy jako obyčejný návštěvník? Dostalo se mi té cti, že od roku 1998 jsem byl pověřen vedením Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Tato funkce s se - bou přináší i povinnost re pre zen - ta ce kliniky po stránce odborné i společenské. A tak se snažím, aby kliničtí pracovníci participovali na odborných sympoziích a kongre - sech domácích i zahraničních, po kud možno vždy aktivně, a to ne jen přednáškami, účastí v od - bor ných pracovních skupinách, ale i organizačně. Můj kolega a pří tel, přednosta pražské Dětské kliniky prof. Dr. Jiří Zeman, vy já - dřil svoje vědecké a pedagogické ambice v tom smyslu, že bychom měli usilovat o to, aby se pražská 1. lékařská fakulta stala českým Harvardem. Rád bych mu v jeho nádherné vizi a snažení alespoň trochu pomohl i pokud jde o obor stomatologie a maxilofaciální chi rur gie. Pojedete na kongres FDI do Singapuru? Tohoto kongresu se nezúčastním, především z časových dů - vodů a hlavně proto, že jsem již přislíbil svoji aktivní účast na jiných odborných akcích do má - cích a zahraničních a kalendářní termíny spolu kolidují. Koncem května bych se rád zúčastnil světo vého kongresu asijských maxi - lo faciálních chirurgů v čínské Šang haji. Netroufám si anticipovat, ale myslím si, že tento kongres významným způsobem ovlivní dal ší vývoj v našem oboru ve světovém kontextu. Navštěvujete pravidelně Pragodent? Slyšel jste o iniciativě Indent Praha? Pragodent navštěvuji pravidel - ně, myslím si, že je to největší český veletrh a přehlídka, která představuje nové materiály, zubo - lé kař ské přístroje a technologie. V době, kdy se budovaly výukové prostory kliniky v Kateřinské ulici, jsem se svými spolupracovníky měl možnost získávat zde cenné informace, které jsme plně využili k instalaci moderního zařízení především výukových prostor kli - ni ky. Výstava se postupem času sta la i prestižní společenskou událostí. Účastním se aktivně akcí Indent Ostrava, o inicitiativě v souvislostech s akcí Indent Praha mám jenom rámcovou informaci. Myslím si, že hlavní město by si takovou akci nepochybně zaslou - žilo, nemělo by však docházet k termínovým kolizím s Pragodentem, termíny jaro podzim by podle mého názoru vyhovovaly. Kromě vedení kliniky se věnujete rozsáhlé publikační činnosti, již zmíněným konfe - ren cím a nesmím opomenout ani dlouholetou pedagogickou činnost. Není těžké zkoordinovat všechny tyto různorodé činnosti? Snažím se dobře hospodařit s časem, ale hlavně mám to štěstí, že pracuji v dobrém a spolehlivém pracovním kolektivu, a tak snad zatím všechny povinnosti stíhám. Přesto však musím přiznat, že se podobně jako šachisté dostávám často do časové tísně. To pak vede k situacím, že musím oželet ně - kte ré společenské a odborné akce, kterých bych se rád zúčastnil. Nej ví ce mne vyčerpává narůstající administrativa a účast na dis kuzních fórech souvisejících s trans formacemi zdravotnictví a škol ského systému, které spotřebují množství času, a praktické vý - stupy z těchto akcí jsou minimální anebo žádné. Zbývá vám volný čas? Většinu mého času spotřebují pracovní povinnosti a skutečně volný čas, kterého mimochodem s přibývajícími léty stále více ubý - vá, se snažím vyplnit sportem a ne - bo pobytem v přírodě. Činím tak zce la programově, abych odvrátil blí ží cí se stáří a také při uvědomění si latinského citátu Juvenilia: Mens sana in corpore sano, tedy dobrá mysl ve zdravém těle. Je vůbec možné v takto dlouhé kariéře neustále přicházet s něčím novým? Participujete v současnosti na zajímavých výzkumech? Myslím, že každý občan, který byť třebas jenom okrajově sleduje vývoj zdravotnictví v naší republice po roce 1989, mi dá za pravdu, že zdravotnictví dosáhlo pozo ru - hod ných výsledků z pohledu od - borného. Samozřejmě je třeba požádat čtenáře, aby v této souvislosti abstrahoval politické souboje o budoucí charakter zdravotnictví, především z ekonomického hle - dis ka. Politické hrátky však vývoj zdravotnictví brzdí, mnohdy jsou i nechutné a jak se říká kalí vodu. V oblasti stomatologie výrazný pokrok spatřuji v tom, že se do praxe velmi rychle zavedly nové materiály, technologie a pracovní postupy ordinační i laboratorní. V současné době se již také začínají naplňovat preventivní programy ve všech stomatologických subdisciplínách a to je směr, kte - rým by se medicína měla ubírat i v nejbližší budoucnosti. Ostatně už profesor Charvát, náš přední internista a endokrinolog, v jedné ze svých sentencí prohlásil, že vtip medicíny je v prevenci. Pokud jde o maxilofaciální chi - rur gii, i na tomto úseku péče se sna žíme zachytit stávající a nastu - pující odborné trendy. V chirurgii je to směřování k miniinvazivním výkonům, ať už se to týká diag - nos tic kých nebo terapeutických postupů. Usilujeme o zachycení a další rozvoj v oborech dentální transplantologie včetně aplikace biomateriálů. Klinickou tradicí jsou výzkumné projekty v oblasti orofaciální onkologie, v léčení ko - Prof. MUDr. Jiří MAZÁNEK, DrSc. narodil se 21. dubna 1943 v Poděčelích, okres Chrudim 1965 ukončil studium zubního lékařství na FVL UK Klinika plastické chirurgie 3. LF UK Praha tříměsíční praxe na Klinice maxilofaciální chirurgie univerzitní nemocnice Vídeň krátkodobé studijní pobyty Limoges (Francie), Liverpool (Velká Británie), Denver (USA), Moskva (Rusko) 1976 ukončil studium všeobecného směru FVL UK nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. LF UK a VFN Praha 1983 obhájil kandidátskou disertační práci 1988 docent pro obor stomatologie 1988 obhájil doktorskou disertační práci 1990 jmenován profesorem pro obor stomatologie 1998 jmenován přednostou Stomatologické kliniky 1. LF UK 2001 jmenován přednostou sloučené stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha víceprezident Společnosti české maxilofaciální chirurgie, člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně, místopředseda Čestné rady České stomatologické komory, člen vědecké rady 1. LF UK Praha, vedoucí subkatedry stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie IPVZ člen Evropské společnosti maxilofaciální chirurgie nositel řady odborných ocenění: medaile 1. LF UK Praha (2003), pamětní medaile LF UPJŠ (2003), pamětní medaile Pavla Jozefa Šafárika (2003), Ceny ministra zdravotnictví (2008) autorem řady odborných publikací (Nádory orofaciální oblasti, Traumatologie orofaciální oblasti, Stomatologické repetitorium) a odborných příspěvků v časopisech (Česká stomatologie, Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery, Aesthetic Plastic Surgery) a člen redakční rady časopisu Choroby hlavy a krku lem čelitních zánětů, kontinuálně se řeší problematika léčení obličejo vých traumat, mezičelistních ano málií a obličejových deformit, včetně syndromu spánkové ap - noe, v onkochirurgii očnice a báze lební. Pozoruhodných výsledků jsme dosáhli na úseku fotonické medicíny a v onkochirurgických postupech včetně rekonstrukčních výkonů spojených s užitím mi kro - chirurgických technik a při konstrukci obličejových epitéz. Na tomto úseku dosáhlo naše pracoviště takových výsledků, že zajímají i uznávané světové odborníky. Po - těšitelné bylo i to, že jsme v roce 2008 obdrželi cenu Ministra zdra - votnictví ČR za výzkumný úkol spojený s využíváním laserových technik v orofaciální onkologii. Aktuálně probíhají a ekono - mic ky jsou státem podporovány gran tové programy spojené s dal - ším vývojem v dentální implantologii, při konstrukcích a klinické aplikaci náhrad čelistního kloubu endoprotézami, řeší se augmentač ní postupy reparace obličejo - vých defektů a deformit bioma te - riá ly, možnosti využití ozónu při léčení zánětů a další. Samozřejmě se tak děje ve spolupráci s dalšími subjekty zdravotnickými i s vý rob - ní sférou. Co vy sám pokládáte za nej výz namější lékařské objevy posledních deseti let? Vaše otázka je velmi inspirativ - ní a krásná, vybízí totiž k zamyš - lení se nad fenomenálním vývojem medicíny v druhé polovině 20. století. Je to údobí, kterého jsem byl svědkem a snad i pří - mým účastníkem, a vývoj v oboru maxilofaciální chirurgie s tímto vývojem velmi úzce souvisí. V padesátých letech to byla éra antibiotik a objev kortizonu, které zásadním způsobem změnily me - dicínu, syntéza chlorpromazinu změnila léčebné možnosti a postupy v psychiatrii. V šedesátých letech zavádění chemoterapiie do léčby především hematologických malignit, vývoj diagnostických me tod rentgenových i nerent - genových (ultrazvuk, CT, MR, PET), rozvoj transplantačních technik (ledviny, srdce, játra, současná trans plantace ledviny a slinivky břiš ní), vývoj rekonstrukční chi - rurgie s využíváním operačního mikroskopu a prováděním cévní mikro sutury. V osmdesátých le - tech vstupuje razantním způso - bem do medicíny molekulární biologie, ohromný rozvoj pro dě - lává invazivní radiologie, která mění dosavadní postupy v léčení řady kardiovaskulárních chorob. V dalších letech se rozvíjejí postupy v asistované reprodukci, pro - hlu bují se vědomosti spojené s prací na tkáňových kulturách, dochází již ke klinické aplikaci kmenových buněk atd. V této souvislosti jistě vyvstává otázka, kam se bude ubírat vývoj medicíny v třetím tisíciletí, a to je myslím velmi těžké odhadnout. Molekulární biologie a s ní spoje - né tkáňové inženýrství jsou ne po - chybně metodologií budoucnos ti. Revoluce v elektronické ko mu - nikaci, která je teprve v začátcích, jistě značným způsobem ovlivní i klinickou medicínu. Vstu pujeme do nového světa, kde se základem lékařovy praxe stane rychlý pří - stup ke kompletním informacím o zdravotním stavu pacienta, respek tive rychlá, spolehlivá a přes - ná diagnóza jeho choroby. Obá - vám se jenom té věci, aby se me dicína ve svém dalším vývoji ne stala odvětvím ve svých koncích odlidštěným a odvětvím příliš tržně orientovaným. Jak už jsem výše uvedl, netroufám si tvrdit, že další vývoj medicíny se bude ubí rat přesně tímto směrem a bude takto naplňován, jsem pokračování na straně 4

4 4 Osobnost DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice pokračování ze strany 3 ale pře svěd čen o tom, že žádná medicínská specializace nemůže stát v těch to trendech vývoje stranou, tedy ani stomatologie a maxilofaciální chirurgie. Považujete si členství v nadnárodních, např. evropských, vědeckých společnostech? Odráží se ve vaší každodenní práci? Spolupráce se zahraničními pra covišti je dnes podmínkou růs tu odborníků i oboru, to je mimo jakoukoliv diskuzi. Vy - zvedl bych na tomto snahu vede - ní Karlovy univerzity, aby každý student strá vil alespoň jeden semestr výuky na univerzitním zahraničním pracovišti. Ostatně historie zná přínos prázdnino - vých handlů středoškolských stu - dentů i sbírání zku še nos tí mla - dých řemeslníků v cizích zemích. Tak přece vznikala glo rio la zla - tých českých rukou. Strávil jste určitou dobu ve Vídni a jinde v zahraničí na studijních pobytech. Nebyl těžký návrat zpátky do České republiky? Mohl bych vám odpovědět jedním slovem: nebyl. Jsem patriot a doma jsem ve východních Če - chách, odkud pocházím, respektive teď v Lukách pod Medníkem poblíž Prahy, kde jsme si postavili chatu s možností celoročního obý - vání. Tady mám svůj věšák, na kte rý si mohu pověsit klobouk, tady mám přátele, se kterými se věnuji sportu i vycházkám do okol ní krásné přírody. Posázaví je úchvatné ve všech ročních obdo - bích, když je projíždíte od ranního úsvitu na bicyklu anebo na ly žař - ských běžkách, řeka Sázava mne fascinuje. Když jste vzpomenul mého po - bytu na vídeňské univerzitě, tak se nejdříve musím omluvit za určitou ješitnost, která je v různé míře vlastní všem mu žům. Velice mne potěšilo, když jsem v roce 1986 opouštěl Vídeň a profesor Holmann mě pře svěd čoval, abych ve Vídni zůstal a nabídl mně místo primáře oddělení orofa ciál - ní on ko logie na vídeňské kli nice. Argumen toval a vysvětloval mi spo le čen sko-polickou si tua ci ve vý chod ním politickém bloku a v Čes ko slovensku té do by. Opou š těl jsem Vídeň s těžkým srdcem a se slzami v očích, ale byl jsem si vědom toho, že všude je chleba o dvou kůrkách. Na bíd ky k práci se mi dostalo i z dal ších zahranič - ních pracovišť, přijí mal jsem je však spíše jako spo lečenskou zdvořilost z úst těch, kteří mi práci nabízeli. Jaký je váš názor na situaci na české stomatolo gic ké scéně? Pracuje se vám v Čechách dobře, anebo vám naopak něco vadí, něco byste rád změnil? Současný stav v oboru, ale pře - devším rozvoj zubního lékařství v ČR, přináší s sebou dva základní velmi vážné problémy: jednak hro zící, respektive již existující, nedostatek zubních lékařů v ně - kte rých lokalitách naší země spojený s nevhodným věkovým roz - ložením odborníků, a pak také deficitní ekonomické a personální zajištění výchovy nových od bor ní - ků spojené s nutným navýšením počtu studentů na lékařských fa kul tách a zásadní změnou od - bor né ho kurikula magisterského stu dij ní ho programu směrem k po sílení praktické části výuky. Pokud se zamyslíme nad vě ko - vým složením odborníků, tak hru bým odhadem jenom necelá tře ti na zubních lékařů je mlad - ších 45 let. Nezanedbatelným prv - kem je také výrazná feminizace oboru, dvě třetiny zubních lékařů v ČR jsou ženského pohlaví že - ny odcházejí do starobního důchodu dříve než muži, je u nich větší fluk tuace v průběhu profesní kari é ry a také větší nemocnost v důsledku chorob pohybového a vaskulárního aparátu. Málokdo si uvědomuje, jak fyzicky a psychicky náročným je povolání zubního lékaře, a žen, které se oboru věnují s plným nasazením, si ve - lice vážím. rozvoj zubního lékařství v ČR s sebou přináší dva základní velmi vážné problémy: nedostatek zubních lékařů a deficitní ekonomické a personální zajištění výchovy nových odborníků Současné studium zubního lé - kařství je zaměřeno mnohem prak tičtějším směrem, než tomu bylo v letech minulých a to je samozřejmě ekonomicky značně nákladné. S větším důrazem na praxi během studia se zvyšují ná - roky na výukovou techniku a materiály a rostou i mzdové náklady (pro klinickou praktickou výuku je nutný nižší počet studentů na pedagoga). Střízlivým odhadem výchova jednoho studenta v oboru se kalkuluje asi na jeden milion českých korun. Státní dotace na výuku odborníků je z tohoto po - hledu stále ještě nedostatečná. V odpovědi na druhou část vaší otázky jsem rád, že mohu říci, že mne práce, kterou vykonávám, uspokojuje, naplňuje a duševně obohacuje, samozřejmě pokud se práce daří. Jestli však dovolíte, ma linko ještě vaši otázku poz mě - ním spíše v tom smyslu, co mne trápí. Velice lituji toho, že naše společnost v polistopadovém vý - vo ji daleko lepším způsobem ne - využila příležitost, která se nám všem po sametové revoluci na - skytla. Nemohu se smířit se situa cí, že poctivost je stále ještě ze směš ňována a považována za lid skou slabost, že čestnost a přímost v jednání je spojována s ne schopností, že podvodníci a ne poc tivci jsou do jisté míry os - la vováni jako hrdinové doby. Rád bych se dožil časů a doby, kdy skutečně pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, a aby tomu tak nebylo jenom v pohádkách, ro do kapsech, westernových fil - mech a proklamacích politiků. Úroveň kaž dé lidské profese v so - bě nese i odraz společensko-po - litického sta vu doby, a když budu zcela upřímný, tak musím říci, že si nemyslím, že tržní ekonomika vyřeší všechny nedostatky a pro - b lé my, které provázejí české zdra votnictví. Myslím si, že existují obory lidské společnosti, a zde mám na mysli především škol ství a zdra votnictví, které ne lze po rov - návat jenom pod spo leč ným jme - nova telem peněz, te dy kde ne všech no se dá měřit jenom penězi či se dá zpeněžit. (Dokončení v příštím čísle.) Každý kolega přináší podle svých nejlepších schopností poznatky a zkušenosti svého oboru. Pod heslem Perfektní estetic ký úspěch pro zubní lékaře, pa ro - dontology, implantology a orto - dontisty se konal v Hanno veru (Alter Rathaus, Karmarschstr. 42, Hannover) ve dnech 20. a 21. března 2009 inter - disciplinární workshop s prof. Vincentem G. Kokichem. Bylo to jeho jediné vystoupení v Ně - mec ku. Vincent G. Kokich se mohl v ro - ce 2008 ohlédnout za svou více než dvacetiletou vy nikající činností přednášejícího, který má na kontě přes 800 před nášek v Severní a Jižní Ame rice, Ev - ropě, Asii, Africe a Austrálii. Workshop pořádal Dr. Jan V. Raiman. Hovořili jsme s panem doktorem Raimanem o této akci a interdisciplinární spolupráci v zubním lékařství. KFO Zeitung: Vážený pane doktore, není úzká spolupráce mezi ortodontisty a stomatolo gy vlastně samozřejmá? Dr. Jan V. Raiman: Spolupráce mezi jednotlivými odbornými disciplínami a kolegy funguje už dlouho; bohužel ne vždy je optimální. Oblast, v níž hledáme neustále zlepšení, je právě vzájemné poradenství. Léta jsme se přiučovali z jednotlivých disciplín, ale nevyužívali jsme je op - ravdu systematicky. To začíná již během studií, kdy se na interdisciplinární spolupráci mezi stu dij - ními obory neklade takový dů raz. V denní praxi se pak pra vi del ně setkáváme se skutečností, že or - to dontisté nejsou přizváni k ře še - ní případů, kde by mohli svými zkušenostmi pomoci. Ten to potenciál vzájemného pora denství a spolupráce by se měl podpořit, a k tomu měl také při spět workshop s Vincentem G. Kokichem, jedním z nej vě hlasnějších orto - don tic kých od bor ní ků. Jakým způso bem by se mohla interdiscipli nární spolupráce zlepšit? Doporučil byste workshop s profesorem Kokichem také praktickým zubním lékařům? To bych do poručil v každém případě. Ja ko příklad uvedu ošet - řování do spělých pacientů. Praktičtí zubní lékaři nám ortodontistům většinou posílají mladé pacienty. My naše kolegy praktické zubní lé kaře samozřejmě informujeme o výsledcích naší léčby těchto pacientů; ovšem způsoby ošetření u mladých pacientů většinou nejsou interdisciplinární. U starších pacientů a pro blematických případů je ale způsob ošetřování jiný, a právě tady se kolegům prak tickým zubním lékařům ote vírají nové, také finančně zajímavé možnosti ošetřování. Vědomosti není třeba získávat ve spe ciálních a dlou - hých kurzech. Stačí zlepšit do sa - vadní spo lu prá ci s ko legy orto - dontisty v nově za lo že ných pracovních sku pi nách. Praktický zubní lékař tak může ukázat modelovou a rent ge novou dokumentaci svému nejbližšímu orto - dontistovi, a tak už prakticky dojde ke vzniku ur či tého napojení skupiny. Profesor Kokich má právě na tomto poli nedoce - nitelné zkušenosti, ze kte rých můžeme v budoucnosti čerpat. Jaký efekt by mělo pro praktické zubní lékaře zakládání takovýchto skupin? Přednosti spolupráce praktic - kých zubních lékařů a orto dontistů jsou na sna dě: každý kolega přináší podle svých nejlepších schopností po znat ky a zkuše nos - ti svého oboru. Když uvidí praktičtí zubní lékaři, že systematický způsob léčby a interdisciplinární přístup k ošet ření jejich starších pacientů s opo třebovaným chru pem při náší podstatně lepší V denní praxi se pak pravidelně setkáváme se skutečností, že ortodontisté nejsou přizváni k řešení případů, kde by mohli svými zkušenostmi pomoci. kvalitu ošet ření, větší jistotu a ta ké vyšší obrat, pak se nemusí, o tom jsem přesvědčen, o této spolupráci ni jak zvlášť dlouho přesvědčovat. A pro samotné pacienty, které čeká kompletní re - konstrukce chru pu, musí být jen přínosem, že se o ně bude starat tým specializovaných lékařů. Mu sí nám být zcela jasné, že by si skoro každý pacient ve věku let měl nechat vyšetřit dynamické poškození chrupu. Ta dy vzniká dosud ještě opomíjené pole působnosti, které bude mít v budoucnosti daleko větší význam. Co se podle vašeho mínění za poslední léta u pacientů změnilo? Orto don tická léčba dospělých pacientů byla samozřejmostí až do doby, kdy se změnil zákon a uvedl 18 let věku pacienta jako hranici ortodontického ošetření. Do té doby si pacienti nemuseli lámat hlavu s placením tohoto ošetření. Dnes k nám přichází nová generace dospělých pacientů. Jsou dob ře informováni, relativně bez potíží, ale velmi často s vý raz nými změnami na chrupu ve smyslu opotřebení, s nimiž si z čistě stomatologic - kého hlediska nelze poradit. Tak jsou pacienti odkázáni na nové vycentrování skusu, novou výšku skusu a de kompresi čelistního kloubu. Sa mozřejmě tito pacienti očekávají od svých praktic - kých zubních lékařů optimální vý sled ky, kte rých praktický zub - ní lékař sám o sobě ovšem sotva může dosáhnout. A tady mohou pro fitovat ze založení lokálních no vých od borných skupin všich ni: prak tičtí zubní lékaři, orto don tisté, protetici, implanto - lo gové, pa rodontologové, čelistní chirurgové a především také pacienti. Co jste očekával od semináře s profesorem Kokichem? Profesor Kokich, kterého znám osobně mnoho let, patří k me zi - národně nejuznávanějším exper - tům v ob lasti ortodoncie. Jeho dosavadní vystoupení v Německu, naposledy byl v Potsdami, měla pravidelně mimo řád - ný úspěch, a to právě na základě jeho strhujícího a nad še ného řeč - nického stylu. Jako vědec a lékař zastupuje do dnešní doby jako nikdo jiný systematický interdisciplinární způsob ošetřování pacientů s cílem uvést ho do praxe. Z důvodu pokročilého vě - ku pana profesora to je napo - sledy, co uspořádá takový workshop v Německu. Je to pro nás velká šance, abychom se začali také více zajímat o způsob este - tického ošetřování starších pacientů. Děkujeme vám za rozhovor. (Poprvé vyšlo v KFO Zeitung 01/2009)

5 DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Téma 5 geminu) a osloví tak širší škálu stomatologů. Dává také možnost opakování a konfrontace s vlastními profesními zkušenostmi. Opulentním zakončením prv - ního dne konference byl raut v ne dalekém prestižním hotelu, kde se o hudební složku po sta - rala skupina Swing Trio Avalon. I když bylo pro trio vystoupení na zubařské akci jistou premiérou (hráli doposud pouze na lé kař - ských), přispělo k všeobecné spo - lečenské pohodě. Konference důstojně připomněla jubilejní výročí stomato - chirurgického oddělení česko - budějovické nemocnice a pro stomatology Jihočeského kraje byla cennou událostí. Slovy jedné účastnice - pro Jihočecha je sa - mozřejmost ji navštívit. Svůj účel tedy splnila. A bylo by škoda, aby se v budoucnosti pole působnosti této akce nerozšířilo i do ostatních krajů. Co třeba při dalším jubileu? VM pokračování ze strany 1 je muž k významnému životnímu jubileu hned v úvodu poblaho - přál například prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Opravil se poté ujal role průvodce dosavadní historií stomatochirurgického oddě - lení, jehož rozvoj, měnící se po - do bu a jiné klíčové okamžiky jeho existence dokumentoval i pro jek cí fotografií, často mile úsměv ných. Nechybělo ani vzpo - menutí na lékaře a sestry. Se srdečnou náladou bohužel kontrastovala poněkud chmurně vy - hlížející výzdoba sálu - převážně černé ladění osvěžené poskrovnu květinovými dekoracemi. Odborný program byl vždy v rám ci jednoho dne rozdělen do dvou bloků, skládajících se z krát kých dvacetiminutových příspěvků, u nichž bylo dbáno na to, aby nepřekročily stanovený časový limit. Přednášky otevíraly před posluchači aktuální témata zubařské praxe (péče o pacienty s kolemčelistním zánětem, po - hled na pacienta jako celek či no - vinky v maxilofaciální traumatologii) a také problematiku vel mi specifických a neobvyklých pří pa - dů, přesahujících oblast zubního lékařství (pojednání o fokální infek ci, které se dotklo i nákazy AIDS nebo obtížnost léč by aty pic - ké bolesti obličeje, jež je pro svou subjektivitu nesnadno lokalizovatelná a může pramenit i z psy - chiat rické diagnózy). Prostor před přednáškovým sá lem patřil vstřícným vystavova telům, kteří v průběhu celé kon ference představovali nej růz - nější novinky spojené s prodejem a servisem v oblasti stomatologie. K vidění a osahání by ly např. halogenové lampy, rotační či chirurgické nástroje, kořenové ondodentické nástroje, endo pří stroje nebo nejnovější pomůcky pro šroubování implan tátů. Kro mě prezentace fi - rem, které expedují nástroje do zubařských ordinací, mohli účast níci za re gistrovat nový druh analgetik či si učinit pře - hled o výrobcích fi rem, jako je Lacalut a Curaprox. Dentální veletrh & konference Stomatochirurgické zákroky Generální partner Organizátoři: Marketingový partner Více informací a přihlášky také na , května 09 Výstaviště Černá louka, Ostrava Unikátně a tradičně. I letos je přímo na výstavní ploše chirurgické pracoviště, kde uvidíte retrográdní reendodoncii, sinus lift a zavedení implantátů s využitím piezosurgery. Ukázky jsou přístupné návštěvníkům výstavy a účastníkům odborného programu. Zákroky jsou komentovány operujícím lektorem. INZERCE / přehled vystavovatelů / program konferencí / přihlášky na konference / možnosti ubytování / program InDent party / program pro doprovodné osoby / a mnoho dalšího Na průběhu Českobudějovic - kých stomatologických dnů je nut no ocenit poklidný ráz spo - lečenského setkání. Zubní lékaři si pochvalovali příspěvky svých kolegů, uznávali odborné zamě - ření na problematiku, se kterou se často setkávají v ordinacích. Spo ko jené reakce se dočkala i po - lytematická koncepce progra mu, jež sice nepřináší mož nost nijak zvlášť podrobného vhledu do problému, o to více však nastíní aktuální témata (jako zajímavé bylo hodnoceno např. pojednání o bisfosfonátech a neuralgii tri - Partneři značkou Záštita Mediální partneři ČESKÁ ASOCIACE SESTER Pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Petra Kajnara Pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc. Organizační podpora Asociácia dentálnych hygieničiek na Slovensku

6 6 Téma DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice IDS Cologne je veletrhem celosvětovým Rozhovor s Dr. Martinem Rickertem, předsedou Sdružení německého dentálního průmyslu (Verbandes der Deutschen Dental-Industrie e.v.) O slibných vyhlídkách na 33. Me zinárodní stomatologic - ký vele trh IDS Cologne, který se konal před měsícem, hovořil redaktor Dental Tribune Da - niel Zimmer man s Dr. Ricker - tem, před sedou Sdružení ně - mec ké ho dentálního prů mys lu (VDDI e.v.). Na velkých oče ká - váních se shod li také sa motní zástupci ně meckého stomatologického průmyslu při nedáv - né tiskové konferenci v Ko líně nad Rý nem, kde rov něž od - mítli obavy z krácení financí v dů sledku po kra ču jí cí ekono - mické krize. Jak uvádí Dr. Martin Ric kert, po zdravotnických a sto matologických službách stá le pře tr vává stabilní poptávka. Zda se předpovědi Dr. Ricker ta alespoň rámcově vyplnily, se mů - žete dočíst v krátkém zhodnocení veletrhu na konci roz ho vo ru. Podrobnější reportáže z IDS a informace o nově představe ných produktech budou následo vat v dalších číslech Dental Tribune. Pane doktore Rickerte, ekono - mické hodnocení německého stomatologického trhu za rok 2008 bylo velmi pozitivní. Změnilo se to nějak vlivem současné finanční krize? Ne příliš. Jak jste správně podotknul, jde především o finan ční krizi. Perspektivy oboru v roce 2008 byly dobré a v sou - časné době trend směřuje ke stabilnímu návratu, který sice ještě nenaplnil všechna naše oče ká - vání, přesto však slibuje uspokojivé zisky. V různých segmentech trhu i na trzích světových bez po - chyby nastává kolísání prame - nící z různorodých vlivů, které nelze jednoznačně přiřadit jedné příčině. V poslední době dostáváme ze Spojených států zprávy o propouštění zaměstnanců. Měli bychom se začít při pra vo - vat na škrty či restruktura li zační opatření také v Ně mec ku? Sektor zdravotnictví ve Spoje - ných státech se značně liší od Německa i většiny evropských států, proto tam bylo zasaženo finanční krizí mnoho sou kro mých investorů. Masové pro pou š tě ní v klíčových sektorech znamená, že množství lidí ve Spo je ných státech již nemůže při spívat do firemních programů zdravotního pojištění. Tato si tuace v Německu rozhodně nenastane, jelikož zá - kon ný poskytovatel zdravotního pojištění i sou kro mé zdravotní pojišťovny jsou připraveny pokrýt náklady na zdravotní péči pro své klienty i v budoucnosti. I kdyby došlo v různých ekonomických sek torech k propouštění, není pravděpodobné, že by to mělo ne - gativní dopady na německý systém zdravotní péče. Jaké pozitivní dopady přinese Mezinárodní stomatologický veletrh vašemu odvětví? 33. Mezinárodní stomato lo gic - ký veletrh opět představí kom - plex ní sortiment moderních sto matologických produktů a techno logií. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a vyzkoušet velké množství nových výrobků a inovativních služeb. Technologické pokroky na poli zdravotnictví a investice do výzkumu a vývoje v našem oboru neustále přinášejí nová vylepšená systémová řešení pro zubní ordinace i laboratoře, která budí značný finanční zájem stomatologů i zub ních techniků. Mezinárodní stomatologický ve letrh byl vždy hnací silou sto - matologického trhu a tuto roli si zachová i v budoucnosti. Předpokládám, že naši partneři zubaři, zubní technici, specialisté na dentální hygienu i specialisté na prevenci dokáží přesvědčit pacienty o tom, že investice do vlastního zdraví je nejlepším způ sobem, jak si zajistit zdra - votní pohodu a kvalitu života. Investice do zdraví je investice do vlastní budoucnosti. Pevně vě - řím, že navzdory současné ekonomické rozkolísanosti, pacienti nezačnou zanedbávat zdraví své - ho chrupu ani nepřestanou vy - užívat nezbytnou péči a léčbu. Klesající ceny energií, daňové úle vy pro ty, kdo dojíždějí za prací a aktiva v soukromých úsporách ve výši kolem 10 trilionů eur v Německu zaručují likviditu značné části populace. Ostatně poptávku pacientů po službách spojených se zdravotnictvím většinou vyvolávají akutní zdra - votní problémy a touha vrátit se k plnému zdraví, zotavit se opět k plné kvalitě života. V současné době jsou nejrychleji rostoucími sektory dentální implantáty a automa tizovaná výroba materiálu na zubní výplně a náhrady. Odráží se tento boom i ve výrobcích a službách, které budou prezentovány na veletrhu? Ve skutečnosti jsou implantované zubní náhrady nejrychleji se rozvíjejícím sektorem v našem odvětví v Německu bylo za loňský rok provedeno více než dentálních implantátů, roční růst se pohybuje okolo %. Tyto vysoce kvalitní ná hra - dy bude i v budoucnu nadále po - ptávat množství pacientů, jelikož jde o nejpokrokovější a nejtrvanlivější náhrady, které jsou k dispozici. Shodou okolností lze ná - růst poptávky po dentálních im plantátech v Německu z velké části připsat skutečnosti, že program zákonného zdravotního pojištění tuto léčbu podporuje od doby zavedení fixního systému úhrad v roce Na veletrhu bude prezentován celý sortiment moderních implantologických sys témů, představí se tu jak inova ce, tak nejnovější rozvoj již od zkoušených a otestovaných systémů. V jakých dalších sektorech spatřujete ještě potenciál k růstu? Kromě implantologie spatřuji největší potenciál v sektoru por - celánových zubních náhrad zde bylo vyrobeno okolo 25 milionů zubních náhrad po celém světě, a to pomocí CAD/CAM technologie. Moderní laserové scannery do ká ží načíst více než od raz ných bodů za sekundu, za zname návání obrazu se tedy zrych lilo a zpřesnilo. Moderní vysoce kva litní materiály poskytují nejlepší možnou stabilitu při velkém roz sahu indikací a zá ro veň dokáží zaručit biokompatibilitu. Nejnovější digitální výrobní technologie využívá laserového sintrování kovů většinou práš - ko vých slitin neobsahujících vzác né kovy a ta nyní může být zvažována i pro protetické ná - hra dy. Takto zhotovené umě lé chru py jsou výjimečné díky to - mu, že neuvěřitelně přesně padnou a jsou extrémně trvanlivé. Exportní aktivity německého stomatologického průmyslu v roce 2007 opět vzrostly asi o 2 %, což činí přibližně 55 % celkového obratu. Ztrácí tedy německý domácí trh na hodnotě? Není pochyb o tom, že Ně mec - ko zůstává naším klíčovým trhem. Právě tady německý sto - matologický průmysl provádí výzkum a vývoj nových výrobků a služeb ve spolupráci se stomatologickými pracovišti na univerzitách, technických školách a uči lištích. Potřebujeme tento trh, abychom zde mohli představovat zboží a služby společně s poskytovateli zdravotní péče, protože, vzhledem k vysokému standardu zdravotní a zubní péče v naší zemi, jsou tyto výrobky a služby považovány za vzor pro zubní ordinace a laboratoře po celém světě. Nárůst prodeje je výsledkem naší expanze do zámoří, která je v nepoměru k mírnějšímu ná růs - tu na domácích trzích. Je důležité zubařům a zubním technikům na německém trhu za ručit přiměřenou odměnu za jejich služby. To je jediný způsob jak zajistit, aby si mladí lidé našli cestu do zdravotních služeb, aby nedocházelo k profesní migraci a v neposlední řadě aby pacienti získali přístup k výsledkům nej - novějšího vývoje v obecné stoma tologii i stomatologických technologiích. Na kterých trzích získal v roce 2008 německý stomatologický průmysl podíl a které trhy považujete za obtížně přístupné? Výsledky naší poslední ankety mezi našimi členy podtrhují sku - tečnost, že údaje o exportu na trhy východní Evropy, zvláště do Rus ka a na asijské trhy, vykazují po zi tiv ní trend. Kromě toho, ekono mické výhledy pro Latinskou Ame riku se za minulých několik měsíců značně zlepšily; avšak je nutné poznamenat, že vývoj růs tu na těchto trzích je stále na vel mi nízké úrovni. Bylo hlášeno mír né oslabení výhledů pro trhy v Se ver ní Americe. Bez ohledu na tuto skutečnost je počet našich členů, kteří předpovídají nárůst obchodních perspektiv pro první polo vi nu roku 2009, vyšší než těch, kteří předpovídají jejich po kles. V průměru západní Evropa vykazuje velmi stabilní tržní pro - středí a zůstává pro naše členy jedním z našich nejdůležitějších odbytových regionů z hlediska obra tu. Jedna pětina našich členů očekává v první polovině roku 2009 nárůst zisků v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Stále roste počet společností přicházejících z nově vznikají cích trhů, například v Číně a v Indii, které začínají získávat svůj podíl na trhu. Jak hodnotíte tuto konkurenci? Je důležité, abychom nezapo - mněli, že Mezinárodní stomatologický veletrh je veletrhem ce losvětovým. Tyto země nepřijíž dějí do Německa zúčastnit se veletrhu, aby se pokusily prosadit na našich vysoce rozvinutých trzích. Pro většinu společností ma jí trhy v rozvojových zemích primární význam. Největší světo - vý stomatologický veletrh je mís - tem setkávání dodavatelů z roz vojových zemí a jejich zá kaz níků z jiných rozvojových zemí. To však neznamená, že nemají co nabídnout evropským zá kaz ní kům. Německý stomatologický prů - mysl požívá mezinárodní pověsti jako jeden z nejinovativnějších. Náš výjimečně vysoký standard kvality, produkty usnadňující prá ci a vysoká míra inovace, stej ně jako vyhraněná orientace zákazníků na vysokou kvalitu služeb, činí naše produkty ce lo - světově konkurenceschopnými. Můžeme sebevědomě čelit ja ké - koli konkurenci na kterémkoli trhu ve světě. Během posledních dvou let jste často cestoval do zahraničí propagovat veletrh i v jiných regionech. Můžete nám říci více o tom, jak tento veletrh vnímají v jiných částech světa? IDS je místem mezinárodního set ká ním firem působících v sektoru stomatologie. Již celé roky je pro mezinárodní stomatolo - gickou komunitu zavedeným pro středkem komunikace i marke tingo vou platformou. Tato sku - teč nost se příliš nezměnila, jak bylo zřej mé na několika našich mezi národních tiskových konferen cích, které se konaly v uply - nulém roce ve spolupráci s po - bočkami Koelnmesse v Japonsku, Číně, Rus ku a Spojených státech. Účast níci stabilně projevují na - šemu veletrhu značnou podporu a zájem. Rovněž jsme získali uznání za vysoce kvalitní ubytování, pečlivou organizaci a me - zinárodní charakter akce. Pouze na IDS se setkáte s takto obsáhlou přehlídkou sto ma to lo - gických trhů z různých zemí je zde k dispozici komplexní spektrum výrobků z ob lasti stoma to - logie a dentálních tech nologií. Na leznete zde veške ré produkty a služby, které stomatologům usnad ňují práci a po má hají jim pracovat eko no mičtěji. Pro jejich pacienty jsou zde k dispozici nejmodernější výdobytky dentálních technologií. Dr. Martin Rickert Zdá se, že na rozdíl od jiných mezinárodních akcí, popula rita IDS každým rokem stoupá. Co jsou podle vašeho názoru hlavní faktory, které k tomuto nárůstu přispívají? Náš veletrh má přitažlivou a efektivní koncepci, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s naší part nerskou firmou Koelnmesse. Zvláš tě obsáhlé množství nejmo - der nějších technologií činí z tohoto veletrhu nejkomplex něj ší stomatologickou výstavu a je den z nejvýznamnějších a nej ži věj - ších veletrhů sto ma to lo gic ké ho světa. Tento růst je však třeba peč - livě plánovat, abychom stačili po - ža davkům trhu. Nepřejeme si, aby se veletrh rozrůstal příliš rych le, aby snad nepřerostl své odbytiště. Již nyní máme vysoký podíl zahraničních účastníků jak ze strany vystavovatelů, tak ze stra - ny návštěvníků. Veletrh je kosmo politní, standardy ubytování jsou výjimečně vysoké a vý kon - ný organizační tým účast na veletrhu všemožně usnadňuje. Na závěr bych chtěl říci, že město Kolín nad Rýnem je ideál - ně situováno jak z hlediska ně mecké veřejné dopravy, tak i pro návštěvníky ze všech koutů Ev ro py i celého světa. Mnohokrát vám děkuji za rozhovor! A jak to dopadlo? Předběžná čísla z konce března od organizátora veletrhu Koelnmesse uvá dě - jí nárůst počtu návštěvníků o 6,9 % (celkem jich přišlo přes sto tisíc). Počet vystavovatelů rov něž vzrostl, a to o 4,5 % na konečných společností, které přijely představit svoje produkty. Podíl neněmeckých spo - leč ností na veletrhu se zvýšil z 55 na 65 %. Dr. Rickert na tiskové kon fe - ren ci během veletrhu s po tě še - ním komentoval obchodní úspěch akce: IDS potvrdilo svoje vedoucí postavení mezi světo vými stomatologickými veletrhy. [...] Že si stomatologický a zdra votnický sektor udržují navzdory neklidným finančním trhům stabilní odbyt, je velmi dobrou zprávou. Dále ujistil účastníky o celkově pozitivním dopadu le - toš ního úspěšného veletrhu na trh se stomatologickým a zdra - votnickým vybavením.

7 DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Trendy a aplikace 7 Minišrouby v praxi Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl, Dr. Thomas Lietz a prof. Jörg A. Lisson první část šestidílného seriálu Vhledem k záplavě publikací, kurzů a reklamních materiálů k tomuto tématu by to mohlo vy padat, že jsou minišrouby po - užívány běžně. Když si však upřím ně odpovíme na pár otá - zek, zjistíme, že realita je po ně - kud jiná a existují důvody, proč dosud nejsou minišrouby sou - čás tí naší každodenní práce. Tím to seriálem, uvádějícím řa du praktických zkušeností i no vých poznatků, chtějí autoři po vzbudit lékaře, kteří dosud s po u ží - váním minišroubů vá ha jí. Principy a historie kotvení: výběr šroubů Kotvení Pohyb nějakým tělesem vy - žadu je kotvení ve formě zpětné opo ry. Síla potřebná k pohybu působí jednak na pohybující se těleso, jednak na opěrný pilíř. Newton ve svém třetím zákonu v roce 1687 uvedl, že každá akce vyvolává sobě rovnou reakci opačného směru. V dentofaciální ortopedii a ortodoncii to zname - ná, že při pohybu zubem působí síla na všechny zuby zapojené do ortodontického aparátu. Určité zuby se pohybují, určité zuby fun gují jako opora. Rozsah pohybu a protipohybu závisí na kotevní síle jednotlivých zubů, tj. na počtu a délce jejich kořenů, charakteru jejich povrchu a struktuře okolní kosti. Kotvení dělíme podle kvality do tří kategorií: 1. minimální kotvení 2. střední kotvení 3. maximální kotvení Tyto tři kategorie kotvení lze demonstrovat na příkladu konvenční retrakce špičáku po extrakci prvního premoláru (Obr. 1.1). V případě minimálního kot ve - ní je opora zajištěna jediným zu - bem. Obrázek 1.1a ukazuje, že sa motný premolár jako opěrný pilíř k distalizaci špičáku nestačí. Reakcí na působení aplikované síly, která má distalizovat špičák, je medializace premoláru. Obrá - zek 1.1b ukazuje, jak jsou vy tvo - ře ny dva stejně silné kotevní segmenty. V případě maximálního kotvení (Obr. 1.1c) je distální sku pina zubů zajištěna proti ne - žá doucímu meziálnímu posunu minišroubem. Silový vektor je zce la využit pro retrakci špičáku. Pro kotvení je dále důležité využití těchto možností: 1. intraorální přídatná zaří ze ní: použití přídatných intraorálních zařízení (opěrná kotev ní Obr. 1.1 Po extrakci prvního premoláru je třeba retrahovat špičák; výsledky s a) minimálním, b) středním nebo recipročním a c) maximálním kotvením Kortikální kotvení speciální protetické implantáty palatinální implantáty miniplaty minišrouby a miniimplantáty ligatury ankylotické zuby Obr. 1.2 Přehled řady možností kortikálního kotvení Straumannův ortosystém střední implantát epitetický implantát kostní kotvení Mondeal Ortho-Correct Kraniomaxilofaciální chirurgické platy destička dle Nance, palati nál - ní oblouk, lingvální ob louk, lip bumper) modifikace fixního aparátu (nastavení bukání kořenové torze, blokování) využití zubů druhé čelisti (II. nebo III. třída, elastické mezičelistní vazby) 2. extraorální přídatná zařízení: headgear obličejová maska 3. enoseální kotvení: implantáty, minišrouby atd. Předkládaný seriál článků pojed nává pouze o kotvení v kostních strukturách a pojmy ske le - tál ní a kortikální kotvení jsou vzá jemně zastupitelné. Historie a přehled skeletálního kotvení Kostní kotvení má své kořeny v Gainsforthově neúspěšném po - ku su zavádět šrouby jako zá tě - žové kotvení do dolní čelisti v roce Mnoho pozdějších experimentů bylo neúspěšných a metoda byla koncem 70. let považována za obsolentní. Od roku 1980 se tématu věnovaly různé výzkumné skupiny (jako Creekmore, Roberts a Turley 2 7 ) a Creekmore v té době publikoval první klinicky úspěšné využití mini - šroubu. Nyní existují četné možnosti kortikálního kotvení (Obr. 1.2), včetně ankylotických zubů, miniplatů běžně používaných v kra - nio-maxilo-faciální chirurgii Obr. 1.3 Klinický příklad dvou typických léčebných aplikací mini šroubů: a) uzavření mezery, b) napřímení druhého stálého moláru Obr. 1.4 Jednostranné uzavření mezery v dolní čelisti vlevo. Použitím minišroubů se předešlo předpokládanému reaktivnímu vedlejšímu efektu následného posunu střední čáry. a pro tetických implantátů. Wehr - bein a Glatzmaier byli první, kdo prezentovali systém implantátů navržený specificky pro čelistní ortopedii (Orthosystem, Straumann 8 10 ). Tyto ortodontické če - list ní implantáty, které zahrnují také Midplant (HDC), jsou většinou zaváděny do patra. Tato me - toda byla shledána úspěšnou a zároveň i bezpečnou. V posledních letech byly v li te - ra tuře definovány požadavky na kortikální kotvení. Při podrobněj - ším rozboru zjišťujeme, že těmto požadavkům vyhovují pouze orto dontické mini-implantáty, a to v těchto parametrech: biokompatibilita malá velikost jednoduchost zavedení a po u žití primární stabilita okamžitá možnost zatížení odpovídající pevnost při působení ortodontických sil použitelnost se standardními ortodontickými aparátky nezávislost na spolupráci pacienta klinicky lepší výsledky ve srov nání se standardními alternativami jednoduché odstranění rentabilní ekonomické ná kla dy. Miniimplantáty Jakákoli forma kostního kot - ve ní, včetně minišroubů, je podle následující definice implantátem: Implantát je umělý materiál za - vedený do živého organizmu, kte rý v něm má zůstat buď permanentně, nebo po delší dobu. V mezinárodní literatuře je po - užíváno více než třicet různých termínů pro ortodontické šrouby. Nejběžnějšími z nich jsou miniimplantát a minišroub. V současnosti existuje více než třicet vý - robců systémů minišroubů (Obr. 1.5). Počet variant šroubů v jednotlivých systémech je různý. Pohybuje se v rozmezí růz - ných typů. Aby se lékařům usnadnil vý - běr těchto pomůcek pro potřebu jejich praxe, uvádíme dále nej - důležitější kritéria pro optimální výběr implantačního systému. Materiál Všechny minišrouby jsou vyrobeny z čistého titanu, nebo sli - tiny titanu s hliníkem nebo va na - diem. Biokompatibilita těchto materiálů, respektive kovových povrchů, které jsou v přímém kon taktu s kostí, byla jasně stanovena Osseointegrace První, kdo definoval koncept Obr. 1.5 Osm příkladů z více než 700 různých forem běžně dostupných minišroubů (zleva doprava): Orthoeasy (FORESTADENT), Aarhus Miniimplantát (Medicon), AbsoAnchor (Pentos), Dual-Top (JeilMedical), LOMAS (Mondeal), Osas (Dewimed), Spider Screw (HDC) a tomas-pin SD (DENTAURUM).

8 8 Trendy a aplikace DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Obr. 1.6 Odolnost tlaku (hranice zlomení v Ncm) závisí na průměru minišroubu (podle Kyunga, modifikace podle autorů) Obr. 1.7 Interradikulární rtg snímek ukazující prostorové poměry. osseointegrace jako přímé funk - ční a strukturální spojení mezi živou kostní tkání a povrchem im plantátu, byl Brånemark Autoři jako Costa a Maino ale po - hlížejí na kotvení minišroubem ne jako na osseointegraci, ale jako na kostní kotevní blok. 18, 19 Podle názoru Copea a Bumanna jsou minišrouby kotveny mecha - nic kou stabilizací a ne osseointegrací. 20, 21 Průměr minišroubů Průměr minišroubů, které jsou k dispozici na dentálním trhu, se pohybuje v rozmezí 1,2-2,3 mm. Specifikace průměru šroubu normálně vypovídá o jeho vnějším průměru, tj. o velikosti těla včetně závitu. Pro bezpečné a zejména pro primární mechanické kotvení vyžadujeme určité množství kosti okolo šroubu. Dosud nejsou stu - die o nezbytném množství kosti, které musí minišroub obklopovat; dostupné informace dopo ru čují vrstvu kosti od 0,5 do 2,0 mm. Na interradikulární úrovni určují velikost šroubu prostorové po mě ry. Poggio a kol. 22, Schnelle a kol. 23 a Costa a kol poskytují několik rad ohledně dostatku místa mezi cementosklovinnou hranicí a mukogingivální linií. Výzkumy jasně prokazují, že průměr mi ni - šrou bu by neměl překročit 1,6 mm. V této souvislosti je třeba poznamenat, že stabilita mi ni - šrou bu v kosti závisí na jeho prů - měru a ne na jeho délce Délka minišroubu Délka minišroubů se pohybu je mezi 5 a 14 mm. Specifikace délky minišroubu běžně vypo ví dá o dél - ce těla minišroubu, tj. té je ho části, která je opatřená zá vi tem. Stejně jako průměr, i délka zvo le né ho šroubu závisí na množství dostupné kosti. V závislosti na oblasti inzerce se pohybuje celková tloušťka vrstvy kosti mezi 4 a 16 mm. 28 Délka šroubu má, vzhledem k průměru, se kun - dár ní důležitost, pokud se jedná o zajištění kotvení. Mnohé studie ukazují, že důležitější roli hraje síla kortikální části Zamě ří - me-li se na rozložení sil na tělo šroubu, FEM analýzy ukazují, že je zatížení aplikováno pouze v oblasti kortikální kosti Při výběru délky šroubu mu sí - me respektovat i tloušťku gingi - vální vrstvy (průměr 1,25 mm). Tak by poměr mezi délkou hlavič ky (extraosseální část šroubu) a délkou části opatřené závitem (intraosseální část šroubu) měl být nejméně 1:1. Poggio a kol. 22 doporučují délky od 6 do 8 mm. Costa 24, 25 doporučuje minišrouby s délkou mezi 6 a 10 mm. Tyto studie dále ukazují, že není nutné používat delší šrouby. Obr. 1.9 Rozdílná výška hlavičky šroubu ve dvou klinických situacích. Jednoduchá identifikace délky a průměru šroubů je možná pomocí barevného kódování do sa - že ného anodizací (Ortho easy FORESTA DENT). Pozitiv ním ved lej ším efektem je, že vy tvo ře - ná oxidová vrstva umož ňu je pev - něj ší kotvení implantátu v kosti. 34 Hlavička šroubu Někteří dodavatelé mají spe - ciál ní varianty úpravy hlavičky minišroubu pro každou potenciální aplikaci. Na hlavičce jsou háčky kulovitá zakončení jednoduché drážky křížové drážky univerzální úprava hlavičky (Obr. 1.8) Hlavička šroubu by měla být velmi malá a kompaktní, aby pacientovi co nejméně vadila. Avšak musí být dostatečně velká pro bezpečné upevnění ligatur a dalších prvků fixního aparátu (Obr. 1.9). Transgingivální část Transgingivální část označovaná také jako gingivální krček je nejvíce zranitelnou částí implantátu i minišroubu. Perforace gingivy je potenciálním přístu povým místem pro mikro or ga nismy, pře - trvává zde riziko vzni ku peri mu - ko zitidy a peri im plan ti ti dy. To je jedním z hlavních důvodů před - čas né ztráty minišroubů Bě - hem okamžité pooperační fáze by měla být mukóza co nejblíže šrou - bu, aby se oblast utěsnila. 37 Nej vý - hod nějším tvarem transgingiválního krčku je kužel, neboť tento tvar přirozeně vede k utěsnění bez tlakové zóny. Toto utěsnění ztě žu - je průnik bakterií, a tak působí pre ventivně proti infekci. Kuže lo - vi tý tvar krčku utěsňuje perfo rač - ní otvor stejně, jako ko rek uzavírá láhev, a tím omezuje krvácení. Závěry Správná metoda volby orto - don tic kého kotvení je rozhodující pro úspěšnou léčbu. Maximální kotvení není nutné ve všech přípa dech, a tak ani použití mi ni - šroubů není nezbytné. Z histo - rického hlediska není kortikální kotevní systém společně s ostatními ortodontickými technikami žádnou novinkou. Myšlenka byla koncipována před více než 75 lety. Ze všech forem skeletálního kotvení mají miniimplantáty nej vše stran nější využití a nejlépe se hodí pro běžnou praxi. Ke správnému výběru z široké na - bídky minišroubů je nutné peč - livé studium. (Kompletní seznam použité li - teratury je do stup ný u vydava - tele. Další vydání Dental Tribune bude obsahovat Část II Základ - ní informace o zavádění mini - šroubů.) Kontakt Dr Björn Ludwig Am Bahnhof Traben-Trarbach, Germany Tel.: kieferorthopaedie-mosel.de Obr. 1.8 Z praktických důvodů je doporučováno použití systémů, které nabízejí pouze jednu, univerzálně aplikovatelnou variantu hlavičky. Tato jediná hlavička by měla umožnit upevnění všech typů vazebních prvků (vlákno, elastické řetízky, kulaté dráty, hranaté dráty).

9 DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Věda a výzkum 9 Příběh dvou specializací: endodontický/implantační algoritmus Kenneth S. Serota Změna, založená na pevných a bezpečných základech, představuje význačný nástroj po kro - ku. Inovace materiálů a tech no - logií v oblasti zubního lé kař ství má na tento obor silný dopad, ať na něj nahlížíme jako na umění nebo jako na vědní obor. Avšak zubní lékařství, stejně jako veškerá péče o zdraví, má zároveň profesní i ekonomické souvislosti. Na pomyslné kyvad - lo, které svým pohybem z profesní do ekonomické oblasti a zpět do určité míry předpo ví - dá trendy a změny, se musí po - hlížet s patřičným odstupem, abychom se nestali obětí něčího sobeckého zájmu doporučují cí - ho určitou léčbu. Máme tenden - ci se téměř faustovsky spo léhat na obsáhlé výsledky vě dec kých studií, které, popravdě řečeno, nemusí být vždy dostatečně vypovídající, aby mohly přímo ovlivnit rozhodování v klinické praxi. 1,2 Celý proces musí vycházet ze základních léčebných principů a zásad. Postupný přechod od oprav du potřebného zubního ošet ření k ošetření kosmetické - mu vyžádanému pacientem sice souhlasí s dobovými společenskými trendy hlásajícími botox, kolagen a silikon, ale nemusí již nutně být projevem zvýšeného povědomí naší klientely o zá kladních zásadách dobrého dentálního zdraví. Jejich pozornost se přesunula od touhy po dosažení dokonalé harmonie stomatognátního systému k nesčíslným bě li - cím praktikám. Nikde není na ru - šení logické posloupnosti úkonů vedoucích k optimálnímu dentálnímu zdraví evidentnější, než jak to vidíme na trendu neuváženě nahrazovat přirozené zuby implan táty. Na vlastní riziko mohou být skupiny pacientů souhla sí - cích se zařazením do experimentálních studií 3 snadno vedeny k to mu, aby si alternativně ke klasické rehabilitační terapii, spočívající v mnohdy složitém ošet ření a zachování vlastních zubů, zvolily jako optimální ře še - ní chirurgický zákrok a okamžitý výsledek v podobě okamžitě zatíženého dentálního implantátu. Léčebné plány postavené na endodonticko/ortodonticko/protetické spolupráci zahrnují me to - dy tvorby kosti na neobvyklých místech a umožňují tak vyhnout se agresivnějším postupům. Vše, počínaje deriváty skloviny, až po morfogenické proteiny a vý - zkum kmenových buněk, smě - řuje k bu něč né a strukturální rekonstrukci. Předmětem debaty není to, co kdo dělá, nejvíce zá - leží na tom, aby pacienti po cho - pi li, jaké mají možnosti a co je v jejich konkrétním případě nej - lep ším řešením a abychom ne - ustále zvyšovali úroveň péče. Existuje řada problémů při vý - běru mezi léčbou implantologic - kou, která ztracené zuby na hra - zuje, a léčbou endodontickou vedoucí k zachování vlastního zubu. Různé způsoby hodnocení výsledků znemožňují přímé po - rov nání. Faktory, které je nutné vzít v úvahu, zahrnují otázky tý - kající se pacientů (systémové a orální zdraví, stejně jako lé čeb - ný komfort a vnímání léčby), fakto ry vztahující se k zubům a pa ro dontu (problematika pulpy a periodoncia, charakteristika ba rev nosti zubů, kvantita a kva - lita kosti a anatomie měkkých tkání) a faktory vztahující se k léč bě (možnost procedurálních komplikací, požadované podpůr - né postupy a výsledky léčby). Dlou hodobé, obsažné a jasně de - fi nované studie s jednoduchým a jasným hodnocením výsledků jsou potřebné k posouzení úspě - chů klinické aplikace endo don - tic kých a implantologických postu pů. 5,6 Jak říká Jan Lindhe, im plantáty by měly být po u ží vá - ny ne k nahrazení zubů, ale k na - hra zení chybějících zubů. Tra ge - dií matematického zpracování vý sledků různých pracovních po - stupů k zajištění přesných informací o určitém problému je, že u skupin pacientů z experimen - tálních studií mohou být čas to Obr. 1a, 1b a 1c: Pacient udával největší obtíže na teplé termické podněty v levé polovině dolní čelisti. První levý dolní stálý molár byl v minulosti endodonticky ošetřen nevyhovujícím způsobem a na druhém moláru byla akutní pulpitis v důsledku nevyhovující amalgamové výplně. Obr. 1d: Bylo provedeno nové ošetření prvního dolního moláru a zahájena endodontická terapie sousedního druhého moláru. Po dobu 2 týdnů byla v kořenových kanálcích obou zubů ponechána pasta hydroxydu vápenatého. získané výsledky upraveny tak, aby odpovídaly předpojatým zá - vě rům. Cíl zachovat přirozené po sta - vení zubů dlouho poskytoval zá - klad pro rozhodování v klinické praxi. Současné implantologické trendy oslabily tento přístup, protože mnoho odborníků rychle přijalo implantologii jako nový standard péče. Rychlost přijetí této změny je důvodem pro oba - vy mezi ostatními lékaři. Mnoho krátkodobých studií uvádí příz ni - vé údaje, které podporují roz ši řo - vání implantologických postupů, ovšem nedostatek stan d ardi zo va - ného hodnocení výsledků a ši ro - ce pojímané dimenze výkonu ztěžují objektivní porovnávání Obr. 1e, 1f: Definitivní ošetření bylo provedeno gutapečovými čepy a kompozitní pryskyřicí (Permaflo, Ultradent, South Jordan, Utah). Pokud už při prvním ošetření volíme endodoncii a pokud se rovněž zaměříme na problematiku mikrobiální infekce, lze ve většině případů předpokládat úspěch. Obr. 2a a 2b: Pravý dolní druhý premolár vykazuje na apexu asymetrickou lézi. Kořenový kanálek byl vyplněn gutaperčou a pryskyřicí a ústí kořenového kanálku bylo vyplněno (šipka) Calcium hydroxidem jako dočasnou ochranou proti rekontaminaci. Pacientovi bylo sděleno, že plánovaná fixní protetická náhrada by nebyla tou nejlepší volbou. Jako lepší varianta léčebného plánu byla navrhována ortodontická korekce a vytvoření prostoru pro umístění implantátu nebo ortodontické uzavření mezery. Zubní lékař se domníval, že ortodoncie není ideálním řešením tohoto případu. Jako ideální u tohoto případu se jevilo axiální zatížení zubu a dodržování hygie ny. Rozhodnutí neléčit tím nejvhodnějším interdisciplinárním způsobem povede velice pravděpodobně k selhání jednoho či obou pilířů. Obr. 3a: Rentgenový snímek ukázal prořídnutí kostní tkáně v okolí apexu související s poraněným laterálním řezákem. Obr. 3b: Byl upřesněn průběh kořenového kanálku, který byl následně ošetřen a uzavřen kalcium hydroxidem. Obr. 3c: Stav po dvou týdnech vyplnění kořenového kanálku. Obr. 3d: Stav po osmnácti měsících. Apikální léze se zvětšila, a tak bylo rozhodnuto zub odstranit a nahradit ho implantátem. Obr. 3e: Zub byl atraumaticky odstraněn a kostní lůžko vyplněno kostním štěpem. Obr. 3f: Za čtyři mě sí - ce byla zavedena fixtura a vhojovací abatment. To, co ná - sle dovalo, bylo logic - ké. Léčba měla sice jasnou návaznost, nicméně pacientka pochopila možnosti léčby a kdyby se měla znovu rozhodovat, ponechala by si ra dě - ji svůj zub. skutečných výsledků těchto stu - dií. Nehledě na nové a vzrušující možnosti léčby, které implantologie nabízí pacientům a zubním lékařům, by měla být věnována patřičná pozornost také léčbě, jejímž cílem je zachování vlastních zubů pacienta, předtím než se uchýlíme k jejich někdy neuvá - žené extrakci. (Obr. 1a-f a 2a-b) Na základě vybraných studií můžeme zkusit porovnat im plantá ty a endodontické ošetření z hle diska šance zubů na uzdra - vení. Naděje, že zuby bez api - kální periodontitidy zůstanou zdravé po počáteční endo don tic - ké léčbě nebo že zuby s apikální periodontitidou se plně uzdraví po jedno- či vícefázové léčbě a na děje, že se zuby s apikální periodontitidou plně vyléčí po resekci kořenového hrotu a dalších chirurgických zákrocích v oblasti apexu, jsou procentuálně vyšší

10 10 Věda a výzkum DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice než u implantátů. Šance, že tyto zuby budou funkční i v budoucnosti, je 86% ve srovnání s 92% u implantátů, což tyto vlastní ošetřené zuby posunuje na stejnou úroveň jako implantáty. V nedávném článku o změ - nách přístupu odrážejících budoucnost zubního lékařství 10 shr nu je známý pedagog různé po stoje k ošetření zubu či k jeho náhradě implantátem a konsta - tuje, že trend odstraňovat zuby, které jsou endodonticky po de zře - lé, a nahradit je implantáty dále potrvá. Svoje závěry poněkud nevědecky zakládá na výsledcích osobního průzkumu, který pro - vádí v rámci svých kurzů. Zji š - ťuje totiž mezi přítomnými zubními lékaři, kolik z nich mělo po absolvovaném endodontickém ošetření následné potíže, bolesti či povědomí něčeho neobvyklého a jak se tento počet liší při ošetření dentálním implantátem. Přesvědčivost svých závěrů ve prospěch trendu používat implan táty navíc domněle posiluje z hlediska závěru málo prů kaz - ným tvrzením, že zubní ošetření dentistů, coby odborníků, od po - vídá tomu nejvyššímu standardu, protože na poskytnutí péče vy - hle dá vají ty nejlepší ze svého okolí. Vytvoření určitého trendu v léč bě ovšem musí mít opodstatnění v objektivní skutečnosti a ne v subjektivní interpolaci. Mů že - me pouze doufat, že výchylka pomyslného kyvadla směrem k biomimetické náhradě se zase obrátí zpět a některé postoje v zubním lékařství se znovu přeformují. Tato profese potřebuje znovu projít veškeré aspekty plánování léčby, aby vytvořila funkčně jednotnější perspektivu. Obory, specializace a různá od bor ná zaměření donedávna fungovaly nezávisle jeden na dru hém nebo byly propojeny mi - ni málně. Výsledkem je nezda - řený interdisciplinární přístup, který nahrazuje koncept komplexní péče pouhým na pl ňo vá - ním řemeslné části zubního lé kař ství bez uvědomování si zub ního lékařství jako biologické disciplíny. Nikde se to neprojevuje zřetelněji než v odmítnutí mož nosti úspěchu při endo don - tic kém ošetření. 11 Endodoncie a implantologie jsou ve stavu neustálých experimentálních změn, především co se týče odhadů úspěchu a hodnocení výsledků léčby. Jakýkoli postup, který může být vědecky potvrzen na základě důkazů, by měl být začleněn do komplexní péče. Uspěchané úsudky a anekdotická předpojatost při sběru dat nesmí nikdy nahradit podrobné vyšetření a stanovení léčebného plánu a konec konců také respekt vůči schopnosti hojení živého organismu. Pokud zub nelze léčit dle předvídatelných parametrů, pak by měla být nabídnuta biomimetická možnost, beroucí v úva hu veškeré aspekty, které ovlivňují stupeň úspěchu. (Obr. 3a-f) Nevybíráme mezi implantátem a endodoncií, ale mezi tím, co lze ošetřit a zachránit a mezi tím, co je nezbytné nahradit implantátem. Jde o algoritmus úspěš ného funkčního řešení. Správ né rozhodnutí nespočívá ve vyloučení endodoncie nebo implantátů, ale ve větší přesnosti při diagnóze. Zhodnocení rizik léčby je jedním z mnoha nástrojů, které opti malizují předvídatelnost kli - nic kého úspěchu. Aby lékař mohl úspěšně integrovat jakýkoli nový léčebný přístup, musí dostatečně zohledňovat nové, ovšem ne za cenu odmítnutí všeho tradičního. Endodoncie a implantologie musí navzájem uznat a nakonec přijmout silné stránky, které oba obo ry přinášejí do rovnice, jejímž výsledkem je optimální dentální zdraví. Veškerá věrohodnost, čisté svědo mí a důkaz pravdy pocházejí pouze ze smyslů. (Friedrich Nietzsche) Úplný seznam odkazů je k dispo - zici u vydavatele. Kontakt: -tri bu ne.com (Poprvé vyšlo v Dental Tribune Asia Pacific 05/2007.) 2009 Greater New York Dental Meeting MEETING DATES: NOVEMBER 27 th - DECEMBER 2 nd For More Information: Greater New York Dental Meeting 570 Seventh Avenue - Suite 800 New York, NY USA Tel: +1 (212) Fax: +1 (212) Website: The Largest Dental Convention/ Exhibition/Congress in the United States NO Pre-Registration Fee! EXHIBIT DATES: NOVEMBER 29 th - DECEMBER 2 nd Please send me more information about... Attending the Greater New York Dental Meeting Participating as a guest host and receiving free CE I speak and am willing to assist international guests enter language Name Address City, State, Zip/Country Code Telephone O autorovi Dr. Kenneth S. Serota má soukromou praxi v Mississauga, Ontario. Je zakladatelem webových stránek Roots (www.rxroots.com) a Implants (www.rximplants.com). Fax or mail this to: Greater New York Dental Meeting or visit our website: for more information. INZERCE 85 th Annual Session

11 Zpráva od prezidenta Každý rok má mezinárodní sto - ma to logický kongres FDI (AWDC) odlišný charakter a před sta vuje jedinečnou příležitost získat infor - mace o kulturách a zvycích místa konání, stejně jako o problé mech týkajících se zdraví dutiny ústní v různých částech světa, což těm to set ká ním dodává na přitaž - li vos ti. Ve chvíli, kdy vzru še ní z nad cházejícího kongresu začne nabírat na síle, začnou pracovníci FDI a čle no vé místního organizač ního výboru (LOC) pra covat na nej vyš ší obrátky. Jelikož znám členy singapurské asocia ce zubních lé kařů velmi dobře, mohu vás ujis tit, že je pro nás letos při - pra ven kongres, který bude pat - řit k těm nezapo me nu tel ným. Vzdělávací výbor FDI ve spo - lupráci s výborem LOC připravil pro odborný program impozantní řadu řečníků. Široký rejstřík témat bude zahrnovat proble - matiku gerontologie, nádorů v orální oblasti, biomarkerů sliny a před nášky z oblasti implantologie. Diskuze vedené jako seminá - ře se budou věnovat současným aktuálním tématům, na příklad bisfosfonátům. Každý, kdo se účastnil mezi - ná rodního setkání zubních lé ka - řů v Singapuru, jako například setkání IDEM, které se koná kaž - dý druhý rok, ví, jak skvělí hosti - telé naši kolegové v Singapuru jsou. Společenské akce jsou na - plá novány tak, aby využily pozo - ru hodných turistických at rak cí, stejně jako fantastického počasí Dr. Burton Conrod (DTI/FDI) a vynikající kuchyně tohoto nádherného města. V prů bě hu Singapurské noci poskytne jízda na Singapore Flyer, nej větším rus- kém kole na světě, vel kolepý po - hled na tropický ráj při západu slunce, při němž uvidí až do Indonésie. Při seznamování se s ko - legy z celého světa si bu de te moci také vychutnat exo tic ké jídlo. A gala večeře v Orchidville slibuje ne za po me nu tel ný zážitek, pře - de vším pro ty, kteří tyto ná d her - né tropické zahrady viděli pou ze ve filmech a na pohlednicích! Suntec, singapurské mezi ná - rod ní kongresové a výstavní centrum, je velmi moderní a nabízí veškeré potřebné vybavení pod jednou střechou. Dokonce i uvíta cí ceremonie se bude letos ko - nat zde, což bude výhodné, protože mnoho skvělých hotelů se nachází poblíž tohoto centra. Místo, vybavení a odborný a spo le čenský program jsou ve - lice důležitou součástí úspěš né ho kongresu zubních lékařů. Avšak AWDC je především o lidech a proto potřebujeme, abyste se účastnili i vy a pomohli nám Posu nout stomatologii na světové kři žovatce kupředu. Kongresy FDI jsou plánovány s cílem pro pa - govat zdraví ústní dutiny v glo - bálním měřítku. Naši kolegové v Sin gapuru pro nás skutečně při pra vují velkolepé přivítání a všech ny naše výbory a zaměstnan ci pracovali tvrdě, aby byl kon gres prvotřídní. Nashledanou v Singapuru! Dr. Burton Conrod Prezident FDI Kurzy s omezenou účastí Zaostřeno na kurzy s omezenou účastí během kongresu FDI AWDC v Singapuru 2009 V rámci kongresu v Singapuru se kurzy pro omezený počet účast níků budou konat v úterý 1. zá ří, den před zahájením hlav - ní ho odborného programu FDI AWDC. FDI Světová stomatologická výstava Během letošního kongresu FDI AWDC v Singapuru, který je známý svými technologickými inovacemi a hbytostí v obchodní oblasti, se bude konat světová sto matologická výstava FDI, kte rá bude jistě organizována v po dob ném duchu. Tato výstava přinese veškeré novinky z oboru sto ma tologie a také představí úplnou škálu všech nejlepších společností z celého světa. Krátké zprávy (DTI/FDI) Tato výstava je zdarma přístup ná všem účastníkům kongre - su. Ti, kteří by se chtěli účastnit pouze výstavy, si mohou za kou - pit vstupenku za malý poplatek pří mo na místě. Prosím, podívejte se na naše webové stránky, kde jsou uvedeny otevírací hodiny a kde je umí - stěn i pravidelně aktualizovaný seznam vystavovatelů. FDI (DTI/FDI) Jak se kurzy s omezeným počtem účastníků liší od hlav ní - ho odborného programu? Jaké další informace tyto kurzy na bí - zejí účastníkům kongresu? FDI vytvořila kurzy s ome ze - nou účastí, které poskytnou účastníkům příležitost získat doda - tečné znalosti a vědomosti od vě hlas ných mezinárodních od - bor ní ků v rámci jejich oblasti pů sob nosti a v osobnějším pro - stře dí. Odborná stomatologická té mata, kterých se tyto kurzy dotýkají, se nejlépe přednášejí menším skupinám v praktickém a interaktivním prostředí. Letos se tyto kurzy týkají ši ro - kého spektra vědeckých témat, jako je endodoncie, problematika mobilizace sliznice spodiny du - tiny čelistní v souvislosti se za vede ním čelistního implantátu (si - nus lift), chirurgická léčba tře tích stálých molárů, hybridní ná hra - dy, akutního ošetření v dětském zubním lékařství, praktického ma nagementu a managemen tu cho vá ní v dětském zub ním lé - kařství. Podrobné informace o jednot - li vých kurzech s omezenou účas - tí lze najít na webových strán - kách FDI. FDI Vědecký program Více než 50 přednášek bě hem 6 dnů na letošní téma Posunout stomatologii na světové křižovatce kupředu přinese nej no vější pokrok a metody ve svě tě stomatologie. Registrace Zájemci o účast na kongresu se mohou s předstihem regis t ro - vat do 15. července zasláním vyplněného formuláře do ústředí (DTI/Daniel Zimmermann) FDI. Po tomto datu se účastníci mo hou registrovat přímo na mís tě konání. Rezervujete-li svou účast do 15. května 2009, můžete využít speciálních cen. Oficiální přepravce U leteckých společností, kte - ré jsou členy Star Alliance, zí s - ká te 20 procentní slevu! FDI

12 14 Worldental Communiqué DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Společenské akce, denní vý lety & exkurze po skon če ní kongresu Informace jsou dostupné na webových stránkách Společenské akce Žádný kongres FDI by nebyl kompletní bez starodávné tra di - ce, kterou jsou akce typu tradiční noc a gala večeře. Ani letošní rok není výjimkou: každý večer v Sin gapuru nabízí kulturu, za jíma vé prostředí a kuchyni. Singapurská noc se bude konat na nejnovějším přírůstku singapurské siluety: na kole Singapore Flyer! Po jízdě na tomto ruském kole si budete moci vychutnat lahůdky singapurské kuchyně v atmo - sféře trhu pod širým nebem v zátoce přístaviště Marina Bay. Orchidej je národní květinou Singapuru. Kde si tedy lépe vychut nat slavnostní gala večeři než obklopeni magickými za hra - dami v Orchidville? Tropická atmos féra vás pohltí a poskytne magické útočiště z ruchu města. Více informací o těchto akcích, stejně tak jako o uvítací ceremonii, naleznete na webových stránkách FDI. Denní exkurze Singapurská stomatologická asociace je hrdá na to, že se stane FDI Annual World Dental Congress 2-5 September 2009 Singapore hostitelem kongresu FDI AWDC v roce 2009 a chce se podělit o bo haté kulturní dědictví Singapuru se všemi účastníky kongresu. Účastníci budou mít pří - ležitost prozkoumat kulturu Singapuru. Kromě nabízených jednodenních exkurzí, jako je návštěva singapurského ZOO nebo významné Orchidville, je k dispozici několik denních výletů, které vám umožní se účastnit takových aktivit, jako například semináře věnovanému čaji nebo klubu vaření, kde se rychle naučíte vařit místní speciality. Tyto akce budou jistě brzy plně obsazené, tak si rezervujte místo co nejdříve! Exkurze po kongresu Účastníky, kteří si přejí prozkou mat asijsko-pacifickou ob - last, zveme na naše exkurze po skon čení kongresu. Nechte se unést indonéských šarmem na exotickém ostrově Bali, dopřejte si výlet do Malajsie nebo objevte přitažlivost thajské kultury. Kaž - dá exkurze může být přizpůso - bena vašim potřebám a u spe - cific kých destinací si můžete vy brat jiný hotel a další výlety. Na webových stránkách FDI naleznete o těchto exkurzích více informací. FDI Snížené ceny za ubytování Singapur je známý svými skvělými hotely a oceněnými zákaznickými službami. Pacific World, oficiální kancelář zajišťující ubytování pro FDI, má to po tě šení nabídnout účastníkům kon gresu široký výběr hotelů. Mno ho hotelů je výhodně umís - tě no blízko Kongresového centra lze dojít pěšky či jet taxi. Můžete se ubytovat v luxusním pětihvězdičkovém hotelu, například ve slavném Mandarin Oriental, nebo si můžete vybrat uvolněnější atmosféru v hotelu Albert Court. Všechny naše oficiální hotely vás jistě uspokojí, ať si vyberete kterýkoli z nich. Více informací o cenách ve většině hotelů a ve všech našich oficiálních hotelech naleznete na webových stránkách Pacific World. FDI About the publisher Publisher FDI World Dental Federation 13 Chemin du Levant, l Avant Centre F Ferney-Voltaire, FRANCE Phone: Fax: Web: FDI Communications Coordinator/ Managing Editor Laurence Jocaille FDI Worldental Communiqué is published by the FDI World Dental Federation. The newsletter and all articles and illustrations therein are protected by copyright. Any utilisation with out prior consent from the editor or publisher is inadmissible and liable to prosecution.

13 Bu te osvícení s LED! Nejprve si na to posvi me: Hlavním rysem rovných a kolénkových násadc Alegra je zabudovaný generátor, který spolu se zabudovaným LED systémem poskytuje sv tlo denní kvality a to i pro mikromotory bez osv tlení. Spolehn te se na osv d enou kvalitu výrobk spole nosti W&H: Rovné a kolénkové násadce jsou vyrobené z vysoce trvanlivých materiál, výrazn robustní a tiché. Poznejte výhody rovných a kolénkových násadc Allegra osv tlete si pracovní pole LED sv tlem denní kvality. Bez námahy a bez dalších investic. wh.com

14 14 Recenze a tipy DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Moderní koncepty léčby II. tříd atraktivní přednáškový koktejl na IOS 2008 Mezinárodnímu ortodontickému sympóziu propůjčilo svou kulisu opět zlaté město. Dr. Dirk Wiechmann z Bad Essenu představil několik případů léčby II. tříd, které byly úspěšně ošetřeny systémem Incognito Lingual Bracket System. Dr. Jan Raiman s prof. Dr. Rainer R. Miethke a prof. Dr. Ralf J. Radlanski (zprava doleva). 6. Mezinárodní ortodontické sympózium představilo moder - ní ortodoncii v příjemné atmo - sféře prvního adventu v Praze. Zatímco v místě konání v budově Českého ministerstva kultury probíhaly živé diskuze na téma léčby II. tříd u dětí i dospělých, včasného léčení, ling vální techniky a operačních protokolů, lákalo zlaté město k návštěvě vánočního trhu a na - bízelo milá setkání. Zprávu ze sympózia připravila Dr. Do reen Jaeschke. Nezávisle na spolupráci pacien ta, nechirurgicky, neextrak - čně tuto trias pro koncepci léč by II. tříd stanovil Dr. Aladin Sab bagh už v kurzu, který předcházel vlastnímu jednání sympózia, a představil svou progresiv ní přestavbu chrupu. Bez ohledu na věk pacienta by bylo vhodné i u dospělých po upřes nění indikace a po vyšetření temporomandibulárního kloubu místo headgearu nebo extrakcí více užívat aparátů typu SUS, Herbst nebo Jasper Jumper. Prá - vě u pacientů s kranio man di - bulár ní dysfunkcí a nuceným sku sem v dorzálním postavení man di bu ly a s kloubními kompre se mi se tyto aparáty úspěšně Regionálna komora zubných lekárov Bratislava si Vás týmto dovoľuje informovať o uskutočnení Medzinárodného stomatologického kongresu Interdental, spojeného s výstavou, ktorý sa v Bratislave uskutoční od 14. do 16. mája Už po 17. krát Bratislava krásavica na Dunaji v Hotel City Bratislava otvorí svoje kongresové dvere nielen slovenským, ale aj zahraničným stoma - tológom. využívají. Orto don tis ta z Erlangu nadchnul účast níky sympózia mno ha nápa dy a pracovními typy, které systematicky předsta - vil od úvodní diag nózy až po retenci (zmínil se i o domodelování molárových hrbol ků kompozitním materiá lem). Prof. Ralf J. Radlanski z Ber lí - na, který byl prezidentem sympózia, se dotkl dalších témat, jako je diagnostika a terapie protrudo - vaného horního a dolního frontál ního úseku nebo příliš úzké ma xily a s tím spojeného nuce - né ho skusu v dorzálním po sta ve - ní mandibuly. Ve své přednášce téma shrnul od embryologie až po remodelaci kloubních vý běž - ků dolní čelisti a uzavřel slovy: Mohlo by to být tak jednoduché, kdybychom mohli tyto pacienty vidět včas. Podle hesla Proč léta čekat ra ději včas uvést do praxe myo funk ční filozofii vyzval Dr. Her bert R. Schnurr (Neuchatel) k čas těj ší indikaci časné orto don - tic ké léčby a charakterizoval svůj koncept jako soft, simple, safe & slow. Právě transverzální růst ma xi - ly při distookluzích si zaslouží více pozornosti. Jak lze i u dospělých dosáhnout transverzálních úprav, uká - Toto podujatie je už roky nasme rované na vzdelávanie stoma tológov, ktorí si majú možnosť vypočuť prednášky našich aj za - hraničných prednášateľov z ob las - ti najnovších poznatkov mo der nej medicíny. Program kon gre su bol koncipovaný v spo lu prá ci s FDI. Slávnostné otvorenie medzi - ná rod ného kongresu bude o 12,30 hod. Na kongrese odoznie 31 odborných predná - šok, na ktorých sa podieľa 84 autorov a spoluautorov zo Slo - ven ska, Čiech, Švajčiarska a Anglicka. Prednášky budú teoreticko vedecké, hlavne však z pra xe z oblasti stomatologickej prevencie a profylaxie, stomatochirurgie, implantológie, parodontológie, záchovnej a detskej stomatológie, čeľustnej ortopédie, Dr. Silvia Silli (vlevo) a prof. Dr. Ingeborg M. Watzke přijely z Vídně. zal chirurg Dr. Axel Berens z Han - no veru na základě své od bor né spolupráce s organizáto rem set - kání Dr. Janem V. Rai ma nem. O řadu příkladů a z toho vyplý - vajících diskuzí se postaral Dr. Dirk Wiechmann (Bad Essen). U léčby II. tříd demonstroval lingvální techniku kombinovanou s dalšími aparáty, např. se Sabbagh ovým aparátem SUS. Uvedl, že s dokonalostí zámků Incognito lze neviditelným způsobem do - sáh nout dokonalých úprav. Pře s - to ale zaznělo z jeho úst i va ro - vání: Ortodoncie se lingvální tech nikou nezjednoduší. Po uží vá medzinárodný stomatologický kongres a výstava Interdental v Bratislave máj 2009 Hotel City Bratislava endodoncie. Odznie aj prednáška na tému stomatológ a právo. Počas tohtoročného kongresu očakávame na prednáškach cca 650 stomatológov z celého Slo - ven ska a Čiech. Na výstave, ktorá je sprievodnou akciou kongresu, sa budú prezentovať spoločnosti, ktoré sa zaoberajú distribúciou, výrobou a predajom stomatologických prístrojov, nástrojov a iných sto - ma tologických produktov. Kongres skončí 16. mája 2009 okolo 14:00 hod. Radi na tomto kongrese privítame aj Vás. MUDr. Irena Lacková Viceprezidentka SKZL RK Bratislava Dr. Aladin Sabbagh (vlevo) se věnoval ve svém kurzu mezi jiným tématu non compliant, non surgical, non extraction při léčbě II. tříd. Mnozí účastníci využívali přestávky k diskusím, aby našli přímo u přednášejících odpověď na tu či onu otázku, která zůstala nedořešená. ní lingvální techniky vyžaduje zá - kladní přeorientování. Neviditelné alternativy nabídl prof. Dr. Rainer R. Miethke: Léč - bu II. tříd technikou Invisalign vyžadují dospělí pacienti jako vítanou alternativu fixních aparátů zejména s ohledem na hygienu parodontu a estetiku, říká ber - lín ský odborník. Při nedo sta teč - né ústní hygieně dáváme přednost dlahám se zabudovanými háčky apod. Jediným problémem jsou otevřené skusy, varuje Dr. Miethke. Slibné výsledky v oblasti orto - don ticko-chirurgického ošetření představila dvojice vídeňských lékařek Dr. Silvia Silli a prof. Dr. Ingeborg M. Watzke. Tyto odbornice spolu pracují již dvanáct let. Naším tajemstvím je vysoká úro veň vzájemné spolupráce ja - ko rovnocenného týmu a to již od stanovení plánu jednotlivých fází léčby, říká Dr. Silli, která ve společné přednášce hovořila i o zákeřnostech komplexního řešení případů z hlediska své ortodontické praxe. Na závěr Dr. Raiman jako po - řadatel akce oznámil, že IOS 2009 svolá opět v adventním čase do Prahy a pozval odborníky z obo - ru ortodoncie k diskusi na téma léčby III. tříd. Příští ročník IOS se uskuteční , opět v příjemném prostředí Nosticova paláce. Me - zi přednášejícími budou Dr. De - rek Mahony (prekurz o léčbě III. tříd a možných kompli ka cích), Dr. Axel Berens, Dr. Thor sten Brandt, Prof. Dr. Axel Bumann, Dr. Karin Habersack, prof. Dr. Ralf J. Radlanski a Dr. Benedict Wilmes. Další informace přineseme v nejbližších číslech. Dr. Raiman jako pořadatel se postaral o příjemnou atmosféru při společenském setkání za švejkovského doprovodu.

15 DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Recenze a tipy 15 Dental Tribune na internetu Daniel Zimmerman Nová přepracovaná podoba inter netových stránek Dental Tribune oficiálně spatřila svět - lo světa a byla veřejně uvedena na pátém setkání mezinárodních redakcí Dental Tribune, které se konalo v Kolíně nad Rýnem ve dnech předcházejí - cích mezinárodnímu stomatologickému kongresu IDS. Sou - čas ně byla představena světová online platforma pro celoživot - ní vzdělávání DT Study Club. Jasnější a přehlednější gra fic - ká podoba stránek umožňuje rychlou orientaci ve světových no vin - kách, produktech, kongresových událostech a dalších zajíma vos - tech, to vše rozčleněné podle jednotlivých makroregionů a v ang - lič tině. Webové stránky dalších více než 25 místních edic Dental Tribune v lokálních jazycích se brzo přidají. Nejvíce prostoru zaujímají informace o globálním stomatolo - gic kém dění. Na internetu je dostupná celá řada stomatolo gic - kých webů. Většina z nich je však určena malým cílovým sku pi - nám, nebo se zaměřuje na specific ké vědní obory, vysvětluje vydavatel Torsten Oemus. Naše we bo vé stránky jako první pra - videlně každý den informují profesionální pracovníky v zubním lékařství o aktualitách z celého světa. Věnujeme se bez výjimky každému jednotlivému aspektu zubního lékařství vědě, politice i průmyslu. K tomu přinášíme videa, blogy fóra a umožňujeme jednoduchou orientaci mezi produk ty, světovými výstavami a kon gresy, dodává Oemus. V této chvíli má vydavatelství Dental Tribune International (DTI) s ústředím v Lipsku, New Yorku, a v Hong Kongu celosvětovou síť licenčních partnerů ve více než 90 zemích. Na tento rok se chystá otevření dvou nových redakčních domů ve Francii a v Indii. Místní vydání DTI jsou dostupná na všech nej dů le ži těj - ších trzích, včetně Německa, Vel - ké Británie, Itálie, Ruska, Číny, Japonska a Spojených států. DT Study Club, navržený ja - ko online platforma pro ce lo ži - vot ní vzdělávání všech praktic - kých zubních lékařů a jiných od borníků, nabízí kurzy dostup - né v reálném čase kdekoliv na světě. Umožňuje mimo jiné interaktivní kontakt účastníklů kurzů s přednášejícími a jakýkoliv zmeškaný kurz je dostupný prostřednictvím archivu. Navíc jsou na webu dostupná nej růz - něj ší fóra pro následnou diskuzi a recenze produktů s audio vi - zuál ní složkou. Členství v DT Study Club je zcela zdarma, dal - ší informace získáte na stránkách PRAGODENT 17 th INTERNATIONAL DENTAL FAIR Incheba Expo Prague Exhibition Grounds CZECH REPUBLIC Moderní metody v implantologii 18. června 2009, Hotel Primavera, Plzeň V polovině června budete mít poslední příležitost zúčastnit se semináře o moderních implantologických metodách pořáda - ný ROD a.s., který je oficiálně zařazený do systému vzdělávacích akcí ČSK a ohodnocený 50 kredity. Hlavním přednášejícím bude čelistní a obličejový chirurg doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., který bude, kromě obecné přednášky v hlavním bloku, v závěru večera prezentovat videozáznam náhrady v bezzubé horní čelisti během jednoho dne. Docent Ši - můnek je bezpochyby jedním z našich nejzkušenějších a nej - známějších implantologů - zubní mi implantáty se zabývá od ro ku Od roku 1997 je ve - do u cím nejmladšího oddělení Stomatologické kliniky v Hradci Králové Centra dentální implantologie, jež je prvním a nej - větším pracovištěm svého druhu u nás. MUDr. Dana Kopecká ze stejného oddělení popíše postupy při užití implantátů u hendikepovaných pacientů a na videu názor ně ukáže sinus lift. Zazní přednášky na téma Okam žité zatížení implantátů při parciálním defek tu chrupu z pohledu prote tika a Zuby za 6 hodin pronesené MUDr. D. Duf kovou a doplněné videi MUDr. T. Brázdy, který sa mo - statně představí záznam im plantace podle Brånemarkova protokolu a MUDr. L. Dzan se bude věnovat vývoji designu implantátů. Seminář se bude konat v plzeň ském hotelu Primavera na adrese Nepomucká 1958/128. Celá akce začíná ve 14:00, re gist - rovat se můžete od jedné hodiny odpolední. Podrobnější informa - ce obdržíte na telefonu , případně mailem na kde se zá - ro veň můžete přihlásit k účasti na semináři. MS DENTAL TRIBUNE Vydává Dental Tribune International 2009, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. MK ČR E 16557, ISSN Dental Tribune vychází obvykle desetkrát ročně. Vlastníkem autorského práva pro Čechy a Slovensko je Dental Tribune CZ+SK, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Dental Tribune se snaží o maximální přesnost klinických informací a informací o produktech výrobců, ale nemůže nést odpovědnost za platnost tvrzení o produktech nebo za typografické chyby. Vydavatelé též nepřebírají odpovědnost za názvy produktů nebo tvrzení a prohlášení inzerentů. Názory vyjádřené autory jsou jejich vlastní názory a nemusí vyjadřovat názory Dental Tribune. Group Editor Daniel Zimmermann Managing Editor Jeannette Enders President/CEO Peter Witteczek Executive Vice President Finance Dan Wunderlich License Inquiries Jörg Warschat Accounting Manuela Hunger Marketing & Sales Services Nadine Parczyk Product Manager Bernhard Moldenhauer Executive Producer Gernot Meyer Ad Production Manager Marius Mezger Designer Franziska Dachsel Regionální kanceláře Asia Pacific Yontorisio Communications Room A, 26/F, 389 King s Road, North Point, Hong Kong Tel.: Fax: Evropa Daniela Zierke Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig, Germany Tel.: Fax: Severní a Jižní Amerika Anna Wlodarczyk 213 West 35th Street, Suite 801, New York, NY 10001, U.S.A. Tel.: Fax: Česká republika a Slovensko redakce: Martin Šturma (MS), Daniel Zeman (DZ), Vilma Manová (VM) odborná spolupráce a překlady: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., MUDr. Irena Červená grafika: Martin Muránsky fotografie: Martin Šturma předplatné: Michaela Eckertová Dental Tribune CZ+SK, s.r.o., Na Sádce 780/20, Praha 4, Tel.:

16 16 Názory a komentáře DENTAL TRIBUNE česká & slovenská edice Předsednictví 2009 Andy Warhol, Motion pictures Rudolfinum ( ) Česká republika převzala ev rop - ské předsednictví k prv ní mu lednu Ujala se tak vlády nad Evropou na dobu šesti mě - síců. Pod heslem Evro pě to os - la díme a s pod titulem Evropa bez bariér jsme začali etapu, která v histo rii novodobého stá - tu nemá obdoby. Začátek předsednictví ukázal, že předem připravené plány bu - de nutné razantně přepracovat. Heslo se proměnilo na méně han livé sladíme Evropu a celá strategie byla přehodnocena. V tom to ohledu však není naší vládě možné nic vyčítat, vzpo - meň me si na ambiciózní plány Středomořské unie, které muselo francouzské předsednictví odlo - žit na vedlejší kolej. Zkrátka před sednictví je disciplína, kde se zúročí stejnou měrou tvrdá pří - prava i improvizace. Z hlediska zdravotnictví bylo pro naše předsednictví vyhlášeno několik priorit: Ehealth a te le me - di cí na, uplatňování práv za hra - nič ních pacientů, mírná regulace farmaceutického trhu, finanční udržitelnost zdravotních systémů a antimikrobiální rezistence. Z vý še uvedeného seznamu je patrné, že až na téma antimikrobiální rezistence se české před - sed nictví nepouští v oblasti zdra - votnictví do odvážnějších úkolů. Lze říci, že se jedná o klasický po stup. Například rakouské před - sed nictví v roce 2006 označilo za cíle vágní kategorie jako spo leč - né akce na podporu zdraví, och - ra nu zákazníka a boj proti AIDS. Z obsáhlého seznamu zdra - vot nic kých konferencí zaujme dentální obec pouze jediná: května se bude konat v Praze ple nární zasedání Evropské rady zubních lékařů. Prezident ČSK Jiří Pekárek uvádí tyto priority praž ského jednání: ře šení problematiky bezpečnosti pacienta, profil evropského zubního lé ka - ře, postavení ne lé kař ských profesí v zubním lékařství (zejména dentální hygienistky). Téma dentálních hygienistek by lo živě diskutováno na mezi ná rod ním workshopu CED, který po řá dala ČSK v říjnu loňského roku v Pra - ze. Naopak priorita Ehealth v rám - ci dentálních ordinací zatím své uplatnění příliš nenašla. Zdá se však, že české předsednictví nebude posuzováno dle díl čích úspěchů jednotlivých resortů. Nastalá politická situace maže zásluhy v různých oborech. Ostuda, způsobená politickou re - prezentací, nedává šanci. I kdyby se čeští zubaří stavěli na hlavu, přišli s neotřelými a revolučními nápady, stále se bude vzpomínat na české předsednictví jako na silně nevydařený večírek. Vypl - ni lo se tak původní heslo, Evropě jsme to opravdu osladili. DZ Pop art se stal součástí umě - leckého mainstreemu a Andy Warhol patří mezi umělce, o kte rých se nepochybuje. Výstava v pražském Rudolfinu poukazuje na méně známou tvář umělce - filmové dílo. Kolekce prezentuje původní filmy z let 1963 až 1966, natočené na 16mm kameru. Výstava mapuje první fázi filmového vývoje Andy Warhola. Krom jiných se v pěti sálech pražského Rudolfina návštěvníkovi představí zpomalené snímky Spánek (Sleep), Kamerové zkoušky (Screen tests), Polibek (Kiss), Účes č. 1 (Haircut No. 1) či provokativní Blow job. Mezi tvářemi, které po sloužily jako hlavní postavy, ne přehlédneme Lou Reeda, De - nise Hoopera či Jane Holzerovou. Delší, někdy až osmihodinové snímky byly zkráceny na padesát minut. Z děl je patrná Warholova fascinace záznamem času (osmihodinový Empire či podobně dlou hý Sleep) i druh woyerismu (Screen tests, Selection from The thirteen most beautiful boys). Jiný druh intimity a sexuality, často homosexuální, je šokující svou niterností a intimností i v dnešní době. Banální činnost čištění zubů (Toothbrush) se stá - vá v hledáčku Warholovy ka me - ry sexuální provokací. Zpomale - Připravujeme né detaily a polodetaily nabízí nečekaně nové nebo snad už zapomenuté pohledy. Ač autoři výstavy nepoužívají ter mín videoart, jen stěží lze uva - žovat o díle bez takového zařa - zení. Více než filmy se začátkem a koncem připomínají War ho lo - vy záběry začátky videoartu. Je diný záběr Empire State Building, pořízený během červnové noci 1964, lze těžko vnímat jako klasický film. Je to vyjádření stá lé filmové přítomnosti, fascinace časovým záznamem, ně če - ho, co nelze malbou či fotografií postihnout. Návštěvník, který čeká od výsta vy klasický pop art, bude zkla - mán. Uvidí maximálně jednu Minišrouby v praxi 2. část Zavedení minišroubu je velmi jednoduchý a rychlý terapeutický zákrok. Ačkoli je více metod, které vykazují dobré výsledky, úspěšné zavedení vyžaduje dodržet několik důležitých zásad. Přečtěte si bližší popis jednotlivých kroků zavedení, které zajišťují vysoký stupeň bezpečnosti pro pacienta i lékaře. láhev Coca-Coly v rukou Lou Reeda. Výstava nutí návštěvníky přemýšlet o historii videoartu a vzdálenosti obrazů, které jsou jen čtyřicet let staré. Výstava Andy Warhol Motion Picture před stavuje témata, jež jsou v dneš ní době běžná, představuje je však způsobem, který stále šokuje. Pop art je dnes součástí mobiliáře bank a jiných static - kých institucí, uměleckou hodnotou, o níž se nediskutuje. War - holo vy filmy podobné zařazení na štěstí mít nemohou. Stále nás provokují svou jinakostí. Galerie Rudolfinum tak ve spolupráci s pittsburským Andy Warhol Mu seum připravila další z řady vy ni kajících jiných výstav. DZ 1. stomatologická klinika Pokračování rozhovoru prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc. a analýza postavení a možností Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN z hlediska zázemí a počtu studentů v číslech. Trendy a aplikace Rozhovor s Kennethem Serotou, zakladatelem a Poslední Slovo Možná jste si toho všimli, z našich životů se zaváděním tržní ekonomiky jako by zmizel vtip. Již si nevyprávíme vtipy tak, jak tomu bylo v dobách minulého režimu, popřípadě v době pore vo luční. Zdá se, že si lidé ve standardizované a pevné demokracii vtipy nevypráví. Kde jsou ty vtipy typu Američan, Rus a Čech, už není ani medvěda se zajícem. Zkrátka, něco za něco, vtipy se patrně vyprávějí jen v těžkých dobách. Méně se smějeme, ale žije se nám lépe. Při takovéto kauzalitě by asi nikdo nevyměnil smích za blahobyt. Vtip a smích je však věc mnohem složitější, koneckonců ani Freud nedokázal odhalit vše, co za humorem stojí. Co mě trochu znepokojuje, je návrat vtipu v posledních mě sí cích. Znamená to snad návrat do těžkých časů? Na některé veřejné činitele se opět vymýšlejí vtipy jako z doby normalizace. A to je znač ně nepříjemné zjištění. Popravdě nevím, co si o tom myslet. Původně jsem vám chtěl na závěr jeden krásný vtip z poslední doby přednést, ale raději se smát nebudeme, co říkáte? Daniel Zeman

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

ASTRA TECH VÁS ZVE NA. Stomatochirurgické centrum. Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc SE SYSTÉMEM. Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., s.r.o.

ASTRA TECH VÁS ZVE NA. Stomatochirurgické centrum. Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc SE SYSTÉMEM. Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., s.r.o. ASTRA TECH VÁS ZVE NA ZÁKLADY PRAKTICKÝ DENTÁLNÍ KURZ IMPLANTOLOGIE DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGIE A SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM Stomatochirurgické centrum Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., s.r.o. Jeremenkova 40, 779

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy 2016-01 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni vzdělávací akce jaro 2016 ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok Výsledky průzkumu na portále ČR 2010 Obsah Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 1 Názory na estetickou plastickou

Více

Praktický Astra Tech seminář

Praktický Astra Tech seminář ASTRA TECH vás zve na Praktický Astra Tech seminář Privátní praxe ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktického zubního lékařství Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., Jeremenkova 40, 772 00 Olomouc

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

převzato

převzato Úspěšnost implantací Autor: Jana Bellanová, Kateřina Horáčková Dentální implantáty Dnešní moderní zubní lékařství může pacientovi nabídnout různé možnost ošetření. Všem známé snímací zubní protézy se netěší

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenského zdravotnictví v roce 2007 Informace o přijímacích zkouškách ( 1 vyhlášky č. 276/2004 Sb. ze dne 26.4. 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002Sb.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ČERVEN - ČERVENEC OD 26.06. DO 02.07.2010 1 ZDRAVOTNICKKÉ NOVINY 2 www.radio.cz Čech učí Američany operovat cévy Primář cévního oddělení Nemocnice Na

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene GBR horizontální a vertikální augmentace Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 6. 7.11. 2015 V Praze dne, 2. července 2015 GBR horizontální a vertikální augmentace Vážená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad)

ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad) ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad) Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR Uživatele knihovny lze zkoumat z různých úhlů

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zhodnocení rizika a management komplikací v implantologii

Zhodnocení rizika a management komplikací v implantologii Zhodnocení rizika a management komplikací v implantologii S praktickými cvičeními na speciálních modelech, video demonstracemi a Live-OP Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 02. 03.12.2016 V Praze

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně 56 BYZMAG Martina Maříková pracuje ve skupině Korado jako Executive Assistant to CEO. Při svojí

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika

Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika Recese nebo růst sazeb: příležitosti a rizika 30. října 2014 Tento propagační dokument vytvořil odbor oddělení Obchody Treasury České spořitelny, a.s. Není produktem nezávislého researche. Tento dokument

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) je významnou součástí komplexního hodnocení celé fakulty

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Závěrečná zpráva ze zahraniční stáže Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Eva Paťhová, obor Všeobecná sestra Pasov Pasov je malebné

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 červen 2011 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 fast facts... 4 3. Struktura klientů estetické plastické chirurgie

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi)

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) Jiří HA VEL, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních věd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Od pri vatiza

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více