2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby"

Transkript

1 Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého Mezinárodní federace sociálních pracovníků. Etický kodex stanoví respektování práv uživatelů sociálních služeb v poradenském procesu a nezpochybnitelnost lidské důstojnosti. Občanský poradce je pracovník občanské poradny, který vede rozhovor s uživatelem sociální služby a spolupracuje s ním na řešení jeho problému. Občanský poradce splňuje podmínku vzdělání dle zákona o sociálních službách z.č. 108ˇ2006 Sb. 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí Občanský poradce respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti Občanský poradce respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob Občanský poradce pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdružení občanů svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků Občanský poradce dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni. 2. Pravidla etického chování občanského poradce Ve vztahu k uživateli sociální služby Občanský poradce podporuje uživatele sociální služby k vědomí vlastní odpovědnosti Občanský poradce jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých uživatelů sociální služby.

2 Občanský poradce pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům sociální služby. Sociální pracovník jedná s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímá se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech aspektů života člověka. Sociální pracovník se zaměřuje na silné stránky jednotlivců, skupin a komunit a tak podporuje jejich zmocnění Chrání právo uživatele sociální služby na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli sociální služby poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o uživateli sociální služby neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (zejména nezletilé děti) nebo tehdy, kdy jsou ohroženy další osoby. V případech, kde je to v souladu s platnými právními předpisy, umožňuje účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se řízení týkají Občanský poradce podporuje uživatele sociální služby při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí uživatele sociální služby o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Podporuje ho při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života Občanský poradce podporuje uživatele sociální služby při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů Občanský poradce je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s uživatelem sociální služby nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci. Občanský poradce jedná s osobami, které používají jejich služby s účastí, empatií a péčí Ve vztahu ke svému zaměstnavateli Občanský poradce odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní občanskému poradci v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům sociální služby Ve vztahu ke kolegům Občanský poradce respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem Občanský poradce iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a zaměstnavateli a je zodpovědný za to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti Občanský poradce dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání Neustále se snaží o udržení a zvyšování odborné úrovně své práce Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.

3 2. 5. Ve vztahu ke společnosti Občanský poradce má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám Sociální pracovník požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu. 3. Poradce se řídí principy občanského poradenství: 1.1. Nezávislost - Poradce při jednání s uživatelem sociální služby postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod. - Poradce poskytuje své rady nezávisle na postojích zřizovatele organizace a případných dárců - Poradce poskytuje služby uživatelům sociální služby nezávisle na státních či jiných organizacích, které by mohli mít ideologický nebo finanční zájem na výsledku případu. - Poradce nehodnotí postoje a názory uživatelů sociální služby. - V případě střetu zájmů poradce včas upozorní uživatele sociální služby na tuto možnost a odkáže jej na poradnu nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí Nestrannost - Poradce poskytuje rady všem uživatelům sociální služby bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod. - Poradce poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti. - Poradce poskytuje rady a pomoc bez ohledu na svoje postoje, pocity a předsudky. - Poradce zná podmínky, za kterých může předat uživatele sociální služby či ho odmítnout či přerušit poskytování služby 1.3. Diskrétnost - Poradce považuje všechna sdělení uživatele sociální služby za důvěrná. - Poradce respektuje požadavek uživatele sociální služby aby rozhovor probíhal v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní uživatelé sociální služby, spolupracovníci z poradny, či jakékoli jiné osoby. - Poradce je povinen vyžádat souhlas uživatele sociální služby s přítomností dalších osob při poskytování služeb. - Poradce je povinen vyžádat si souhlas uživatele sociální služby a k poskytnutí obsahu jeho dotazu mimo poradnu. - Poradce je povinen podepsat prohlášení o mlčenlivosti ihned při zahájení své spolupráce s poradnou.

4 - Poradce je vázán mlčenlivostí o uživatele sociální služby a to i po ukončení spolupráce s poradnou, nebo pracovního poměru v ní. - Poradce chrání dokumentaci o případu před případným zneužitím Bezplatnost - Poradenství pro uživatele sociální služby je bezplatné, poradce rovněž nenárokuje od v odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu. - Pokud poradce přijímá peněžní či věcný dar, musí být patrné, že se jedná o příspěvek pro poradnu a musí při tom postupovat podle vnitřních předpisů poradny Respektování - Poradce respektuje právo uživatele sociální služby na informace. - Poradce respektuje právo uživatele sociální služby vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí uživatele sociální služby. - Poradce respektuje právo uživatele sociální služby odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. - Poradce žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost uživatele sociální služby. - Poradce neznehodnocuje lidskou důstojnost uživatele sociální služby v žádné ani emocionálně vypjaté situaci. - Východiskem práce poradce je tolerance odlišností a úcta k lidské osobnosti Dodržování práv uživatelů uživatelé jsou v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat Respektování volby uživatelů zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí. Respektovat právo na sebeurčení - sociální pracovníci respektují a podporují právo uživatele sociální služby na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí, nezávisle na jejich hodnotách a životních rozhodnutích, za předpokladu, že to neohrozí práva a legitimní zájmy druhých Individualizace podpory služby jsou šity na míru jednotlivých uživatelů Zaměření na celek na situaci uživatele služeb se pohlíží v souvislostech, nikoli jen na dílčí aspekty Flexibilita služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.

5 2. Poradce poskytuje služby podle metodiky AOP : - Poradce vede rozhovor s uživatele sociální služby citlivě, empaticky a pečlivě uživatele sociální služby naslouchá. - Poradce vždy zjišťuje cíle, kterých chce uživatele sociální služby dosáhnout, respektuje je a případnou změnu těchto cílů iniciuje vždy s uživatele sociální služby souhlasem. - Poradce musí vést rozhovor tak, aby uživatele sociální služby umožnil pochopit podstatu jeho problému, možnosti řešení a volbu řešení optimálního. - Informace a rady sdělované poradcem musí být pro uživatele sociální služby zcela srozumitelné. - Poradce navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatele sociální služby přijatelná, nejsou v rozporu s uživatele sociální služby názory a zájmy a nezpůsobují uživatele sociální služby další obtížné situace. - Poradce neprosazuje taková řešení, která vyhovují jeho speciálním znalostem a dovednostem, ale snaží se nacházet řešení obecně platná a pro uživatele sociální služby dostupná. - Poradce vždy respektuje uživatele sociální služby v jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat. - Poradce podporuje uživatele sociální služby v samostatném jednání, přičemž podpora má přednost před přímou pomocí. - Veškeré další aktivity ve prospěch uživatele sociální služby musí poradce provádět s jeho vědomím a souhlasem. 3. Poradce usiluje o svůj odborný růst - Poradce má právo na prohlubování a zvyšování kvalifikace. - Poradce má právo jak na individuální tak na skupinovou supervizi a podporu. - Poradce má právo vyžádat si konzultaci. - Poradce realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi. - Poradce se po celou dobu svého působení v poradně dále vzdělává podle požadavků vedení poradny a AOP. 4. Poradce vede veškerou agendu v souladu s metodikou AOP a s vnitřními předpisy poradny - Zápis o průběhu rozhovoru a dalších akcích ve prospěch uživatele sociální služby provádí poradce v co nejkratší době po jejich ukončení. - Záznamy o případu píše poradce objektivně a věcně tak, aby byla jasná podstata a řešení problému. U dlouhodobých případů pak i průběh a případně výsledek práce na problému. 3. Etické problémové okruhy Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi vytváří pro sociálního pracovníka situace, ve kterých musí nejen eticky hodnotit, vybírat možnosti, ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky uvažuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o

6 použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na klientův život. A. Základní etické problémy jsou - kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace), - kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení, - kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneužití, - kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci B. Další problémové okruhy, které se občas vyskytují a vyžadují etické hodnocení a rozhodování vyplývají z následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane do střetu zájmů - při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem klienta, - při konfliktu klienta a jiného občana, - při konfliktu mezi institucí či organizací a skupinou klientů, - při konfliktu zájmu klientů a ostatní společností, - při konfliktu mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky. C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka, který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito protichůdnými aspekty sociální práce vyžadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska základních hodnot sociální práce. Postupy při řešení etických problémů 1. Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci Společnosti sociálních pracovníků ČR (dále jen Společnost). Sociální pracovník má mít možnost: diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týkají. 2. Společnost může doplnit a přizpůsobit etické zásady pro ty oblasti terénní sociální práce, kde jsou etické problémy komplikované a závažné. 3. Na základě tohoto kodexu je úkolem Společnosti pomáhat jednotlivým sociálním pracovníkům analyzovat a pomáhat řešit jednotlivé problémy. Poradce se při nástupu do poradny seznámí s Etickým kodexem a svým podpisem stvrzuje, že se bude tímto kodexem řídit.