ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU"

Transkript

1 ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky: 1. Bonitaci v ČR provádí tříčlenná komise, složená z poradce chovu, rozhodčího s akredidací pro dané plemeno a zkušeného chovatele, člena výkonného výboru CC EU nebo člena komise pro výchovu a výcvik CC EU. Minimální věk pro bonitaci: pes 15 měsíců; fena 15 měsíců Minimální věk pro použití v chovu: pes 18 měsíců; fena 18 měsíců Maximální věk pro použití v chovu: Pes - bez omezení Fena - nejpozdější krytí v den, kdy dosáhne věku 8 let V odůvodněných případech a výjimečně může výbor klubu na základě písemné žádosti chovatele podložené aktuálním zdravotním vyšetřením feny prodloužit chovnost o jeden rok, a to výhradně u fen, které měly již minimálně jeden vrh. Kluby pro LC plemeno vzájemně uznávají chovnost jedinců, kteří splňují bonitační podmínky CC EU. Oba kluby pro LC se dohodly o poskytování informací o uchovněných zvířatech a jejich zveřejňování. 2. Chovná fena smí mít pouze jeden vrh v kalendářním roce. Počet krytí v jednom roce u psa není omezen. 3. Podmínkou pro zařazení do chovu je dosažení příslušného věku, úspěšné absolvování jedné mezinárodní a jedné klubové výstavy CC EU s hodnocením výborný (feny i hodnocení velmi dobrý), úspěšné bonitace, jejíž součástí je zvládnutí základních prvků poslušnosti a testu povahových vlastností (viz OPN řád), a povolený stupeň dysplazie kyčelního kloubu. U psů je povoleno DKK, kde součet nepřesahuje 4, u fen nepřesahuje součet 5, nebo hodnocení OFA fair pro

2 psy i feny. U jedinců, kteří mají větší plochy bílé barvy na hlavě v oblasti uší, je třeba doložit nález BAER testu na hluchotu. Každý pes smí být bonitován pouze 1x za život. Odvolání proti výsledku je možné písemně do 14 dní po bonitaci (podle razítka pošty) k poradci chovu. Rebonitace je přípustná pouze v případě doložené změny majitele psa/feny a to pouze 1x. Bonitaci je však z důvodu momentální indisposice psa po dohodě s majitelem odložit. U nechovných zvířat se záznam neprovádí do PP zvířete, ale pouze do bonitační karty. 4. Výbor klubu je oprávněn vyloučit z chovu jedince, u nichž se prokázalo, že předávají svému potomstvu vadu neslučující se s platným národním standardem či dědičné choroby a také takové, u nichž se prokáže, že mají chirurgicky odstraněnu dědičnou vadu nebo vadu vylučující podle národního standardu. 5. Volba krycích psů je v kompetenci chovatele. Poradce chovu vhodného krycího psa doporučuje. V případě, že poradce chovu nesouhlasí s výběrem chovatele, krycího psa nedoporučí a písemně to zdůvodní. 6. Narození štěňat je třeba oznámit do týdne od data narození. Štěňata se označují buď tetováním zápisovým číslem do levého ucha nebo čipováním, a to podle rozhodnutí chovatele, vždy však celý vrh najednou a jednotným způsobem. Tetovaná zvířata je možno označit ještě dodatečně čipem. 7. Fyzická kontrola vrhu je povinná v případě spojení rodičů, kteří jsou oba nosiči merle genu. Měla by proběhnout do 14 dnů po porodu prostřednictvím klubem určeného kontrolora nebo poradce chovu. Potřebu (respektive povinnost) klubové kontroly vrhu určuje poradce chovu v dalších případech podle svého uvážení (kromě jiného např. u prvních vrhů chovatele, po předchozích přestupcích chovatele proti řádům atd.). Kontrolorovi náleží úhrada cestovného podle platných předpisů. V případě zjištění závažné vady vylučující z chovu (např. 90 % bílé barvy na těle, zálomek, atd.) bude štěně označeno jako nestandardní a takto označeno v průkaze původu.

3 8. Platnost krycího listu (KL) je neomezená a poradce chovu jej vydá na základě písemné žádosti chovatele na oficiálním klubovém formuláři (viz příloha) při doložení platby za vydání KL a členství na příslušný rok. O KL žádá chovatel nejpozději 8 týdnů před předpokládaným háráním feny. Po uskutečněném krytí (ať úspěšném či neúspěšném, tj. fena nezabřezla) je v případě dalšího krytí třeba žádat poradce chovu o nový KL. V případě nežádoucího krytí je nutno doložit test paternity. Chovatel zaplatí klubu pokutu 500 Kč. 9. Před zamýšleným zahraničním krytím je chovatel povinen poradci chovu kromě výše uvedených náležitostí zaslat i kopii PP vybraného psa (psů), kopii dokladu o jeho (jejich) uchovnění a kopii výsledku vyšetření DKK. 10. Chovatelský servis pro své zahraniční členy poskytuje CC EU v souladu se Zápisním řádem ČMKU pro plemeno LC. Pro zahraniční členy platí následující podmínky pro zařazení jedinců do chovu a jejich bonitaci: Podmínkou pro zařazení do chovu je dosažení příslušného věku, úspěšné absolvování jedné mezinárodní nebo jedné klubové výstavy CC EU s hodnocením výborný (pro feny i hodnocení velmi dobrá) je vhodné, ale není v tomto případě podmínkou, úspěšné bonitace a povolený stupeň dysplazie kyčelního kloubu (viz odst. 3, ne horší než HD C nebo OFA fair). Pro zahraniční členy ze zemí natolik vzdálených (např. Finsko), že nelze počítat s jejich účastí na bonitaci nebo výstavě v ČR, bude komisi zastupovat pověřený zkušený chovatel a člen CC EU, zejména pro testy charakteru a ovladatelnosti psa (podle OPN řádu). Zahraniční chovatel dodá poradci chovu kvalitní fotografie bonitovaného jedince v předepsaných pozicích (tj. fotografie celého psa 1x z jednoho a 1x z druhého boku ve výstavní pozici, 1x detail hlavy zepředu) a kopie všech požadovaných zdravotních testů, včetně parametrů váhy, výšky v kohoutku a kontroly chrupu. Totéž platí pro případnou kontrolu vrhu. Chovatel pošle poradci chovu fotografii celého vrhu pohromadě a detailní fotografie všech jedinců s většími plochami bílé zvlášť.

4 11. Veškeré prohřešky proti Zápisnímu řádu řeší Kárná komise CC EU. Součástí Zápisního řádu CC EU nejsou následující ustanovení, jsou však závaznou směrnicí. Směrnice pro bonitaci feny-psa a) Na bonitaci je pes/fena předváděn/a v odpovídající fyzické + psychické kondici (tj dobře osvalené zvíře bez váhových odchylek směrem nahoru nebo dolů, zdravě sebevědomé, přiměřeně ovladatelné). b) Pes musí být předváděn čistý, a to na vodítku (ne v postroji, ne na ostnatém nebo stahovacím obojku). c) Pes je předváděn v normální vyrovnané chůzi, v normálním vyrovnaném klusu a ve výstavním (klidovém) postoji bez výrazných zásahů vystavovatele. d) Pes si musí bez problémů nechat změřit kohoutkovou výšku, prohlédnout skus a počet zubů, změřit parametry hlavy, u samců prohmatat varlata. e) Součástí bonitace bude test povahových vloh a základních prvků ovladatelnosti psa podle příslušného zkušebního řádu CC EU (viz OPN řád a příloha k hodnocení). f) Nezvladatelná agresivní zvířata budou vyloučena z posuzování. g) Pro CC EU provádí vyhodnocení RTG MVDr. Marek Pepřík nebo je vyhodnocení provedeno v OFA. Při odvolání proti výsledku je nutno se odvolat k odvolacímu orgánu toho vyhodnocovače, který snímek vyhodnocoval (v ČR k Veterinární komoře, z OFA k OFA) V případě jedinců s větším podílem bílé barvy na hlavě a uších je povinné vyšetření BAER testem na hluchotu. Doporučuje se také vyšetření očí na dědičné oční vady, není však povinné. Směrnice pro zápis vrhu Povinnosti majitele feny (chovatele): a) Požádá včas o přiznání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice na Rejstříku CHS ČMKU/FCI (viz příloha). b) Pokud o ni nechce žádat, učiní písemnou dohodu s některým majitelem CHS o zapůjčení feny do chovu (zapůjčit fenu lze pouze 1x). c) Vyplní formulář žádosti o vystavení KL (viz příloha) a s fotokopií dokladu o zaplacení KL a členského příspěvku CC EU pošle poradci chovu.

5 d) Dohodne s majitelem psa uvedeného na KL termín a podmínky krytí. e) Bezprostředně po krytí vyplní s majitelem psa KL a eventuelně dohodu o vzájemném vypořádání. Průpis (list 2) KL předá majiteli psa. f) Do týdne po narození štěňat pošle poradci chovu příslušný díl (originál, list 1) KL. g) Pokud fena nezabřezne, ohlásí to poradci chovu do 75 dní po uskutečněném krytí. Pro další krytí žádá chovatel o nový KL. h) Poradce chovu zašle chovateli potvrzenou žádanku o zápisová čísla a přihlášku k zápisu štěňat. i) Chovatel vyplněnou žádanku o čísla předá ve věku štěňat 3 týdny poradci chovu a ten ji zašle na plemennou knihu, která mu cca do týdne čísla přidělí. j) Tetování nebo čipování proběhne od dokončeného 6. týdne věku štěňat a veterinář je potvrzuje na žádanku o čísla. Čipování se dokládá ještě fotokopií protokolu o čipování (registrační karty) a nevylepeným originálním štítkem mikročipu ke každému štěněti. Tetování se provádí do levého ucha. k) Pokud se chovatel rozhodne štěňata čipovat, musí i v tomto případě požádat v předepsaném věku plemennou knihu o zápisová čísla. Mikročip může být jakéhokoli druhu odpovídajícího ISO-normě. Čipování provádí vždy veterinář. l) Po kompletním vyplnění přihlášky k zápisu štěňat a potvrzení o označení štěňat pošle chovatel dokumenty poradci chovu zpět. Barvy se uvádějí podle platného standardu. m) Chovatel musí všechny tyto náležitosti zaslat svému poradci chovu tak, aby podklady k vystavení PP mohly být předány na PK nejpozději do 3 měsíců věku štěňat, jinak se vystavuje kárnému postihu a tomu, že štěňata neobdrží PP dle řádů ČMKU. Kárnému postihu se vystavuje i poradce chovu, který u sebe prokazatelně bezdůvodně zadržuje kompletní podklady k vydání PP. n) Pokud některé štěně je vyváženo mimo ČR, je chovatel povinen pro ně vyřídit na ČMKU Exportní PP. o) Věk štěňat v době odběru je nejméně 50 dní, štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, prostá parazitů a očkovaná. p) Chovatel si vede evidenci o vrzích v Knize odchovů, má zaznamenány též adresy, event. telefony majitelů štěňat, která odchoval (m.j. pro případ ztráty psa). q) Doporučuje se vyhotovení písemné smlouvy mezi chovatelem a novým majitelem štěněte a též i poskytnutí přihlášky do CC EU při předání štěněte. r) Pro zahraniční chovatele platí totéž. Majitel psa: a) Před krytím ověří, zda je fena zapsána v plemenné knize FCI a zda je uchovněna (platí i pro zahraniční krytí ).

6 b) Krycí list vyplní spolu s majitelem feny bezprostředně po aktu krytí. c) Doporučuje se sepsání jednoznačné písemné dohody s majitelem feny o vzájemném finančním nebo jiném vypořádání závazků, které předchází aktu krytí. d) Po krytí do týdne pošle poradci chovu pro dané plemeno příslušný díl krycího listu (průpis, list 2). e) Vede si evidenci krytí v knize krytí. Tento Zápisní řád byl se všemi dodatky schválen Shromážděním členů na schůzí CC EU dne na Albertovci. Použité zkratky: FCI Mezinárodní kynologická federace ČMKU Českomoravská kynologická unie( = střešní kynologická organizace ČR) PP průkaz původu KL krycí list DKK dysplazie kyčelního kloubu