BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V MŠ PŘI TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V MŠ PŘI TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1

2 BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V MŠ PŘI TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI LADISLAV RUDOLF ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ: 7.1 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: DÍLNA TECHNIKY VE SVĚTĚ DĚTÍ ZÁŽITKOVÉ TVŮRČÍ DÍLNY V ROZVOJI TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ A DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE REG. Č. CZ.1.07/1.3.00/ OSTRAVA 2014

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Recenzent: Doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D. Doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D., 2014 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

4 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce studiem Cíl kapitoly Klíčová slova Čas na prostudování kapitoly Kontrolní otázky Pojmy k zapamatování Shrnutí Doporučená literatura Otázky k zamyšlení

5 Obsah Slovo úvodem Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Hygienické požadavky pro školská zařízení Shrnutí kapitoly Požárníochrana Požární nebezpečí Shrnutí kapitoly... 19

6 Slovo úvodem Učební text obsahuje vybrané pojmy z bezpečnostní problematiky, hygienických požadavků ve školských zařízeních a požární ochrany. Text má poskytnout základní znalosti zajišťující zdraví a bezpečnost při práci, a to hlavně v prostorách školských zařízení. U každé kapitoly jsou uvedeny pojmy k zapamatování, úkoly k zamyšlení a shrnutí kapitoly. Učební látka je rozdělena do tří kapitol, které jsou věnovány vybraným pojmům. U každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky a vybrané pojmy k zapamatování. Při čtení učebního materiálu si každý ověří, jak při studiu textové opory zvládl látku vysvětlenou v jednotlivých kapitolách. Potom si může sám odpovědět na kontrolní otázky. V případě, že čtenář nezná odpověď, tak se vrátí a vybranou kapitolu prostuduje znovu a vrátí se k otázkám, kde již dokáže odpovědět. Každá kapitola je v závěru doplněna shrnutím a literaturou. Učební materiál se opírá o platné znění vyhlášek a zákonů. Mohou však nastat případy, kdy dojde k novelizaci, jak probíhá schvalování zákonů v parlamentu. Uvedené zásady jsou však platné a úpravy vlivem novelizace stávající znění nepopírají a mohou sloužit jako základ studované problematiky. 5

7 Kapitola první 1 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Cíl kapitoly: Po nastudování kapitoly byste měli být schopni definovat: základní informace o BOZP, vyplývající ze školského zákona, povinnosti ředitele školy, jak se definuje školní úraz, co patří k základní dokumentaci BOZP. Klíčová slova Školská a vzdělávací zařízení, školní úraz, školní řád, dokumentace. Čas na prostudování kapitoly 2 hodiny Studium problematiky předpokládá prostudování kapitoly, kde se dozvíte základní informace o Bezpečnosti a ochraněě zdraví ve školách a školských zařízeních. Po prostudování kapitoly získáte představu o zmíněné problematice, kterou dovedete aplikovat na vašem pracovišti. 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáku a studentu a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevu, školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazůů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá, ředitel školy vydává školní řád. Ten upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vztahu s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím, násilím a podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí, žáků a studentů. 6

8 Kapitola první Povinnosti škol: školy a školská zařízení jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí (žáků) a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj, školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, školy jsou povinny vést evidenci úrazů žáků, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům. Ředitel školy vydává školní řád, ředitel školského zařízení pak vnitřní řád: tyto řády upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků, řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků, škola v rámci výchovného působení seznamuje žáky s veškerým povinným rozsahem učiva, týkajícího se ochrany zdraví a bezpečí žáků, s riziky a ohrožením při dopravním provozu na komunikacích, při jejich mimoškolních aktivitách a v době školních prázdnin, škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních, škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením, škola zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci (jde o základní učivo), všichni pedagogičtí pracovníci a potřebný počet ostatních pracovníku Školní úraz je úraz, který se stal žákům při výchově a vzdělávání na školách a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, je úraz, který se stal žákům při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při plaveckém a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, při účasti na soutěžích a přehlídkách, není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 7

9 Kapitola první Kontrolu dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, provádí Česká školní inspekce a Oblastní inspektorát práce Českomoravského odborového svazu pracovníku školství. Kromě průběžné kontrolní činnosti se podílí zejména na prošetřování smrtelných, hromadných a těžkých školních úrazů. Výkon dohledu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve školách jako celku je v působnosti Státního úřadu inspekce práce (dle zák. 251/2005 Sb.) Dokumentace BOZP Dokumentaci k zajištění BOZP, kterou je zaměstnavatel povinen vést, tvoří zejména: doklady o stavu budovy a všech dalších prostor, zejména doklady o kolaudaci budov, dílen, laboratoří, tělocvičen atd. a stavební plány objektu, doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele, zprávy o předepsaných revizích, zkouškách a kontrolách technických zařízení a vybavení, dokumentace ke kotelně a jejímu provozu, školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin a dozoru nad žáky, provozní řád dílen, laboratoří, tělocvičen, hřišť, odborných učeben apod., zápisy o provedeném školení a přezkušování zaměstnanců a žáků, evidence pracovní doby včetně přesčasové práce, evidenci dětí, žáků nebo studentů, kniha úrazů a záznamy o úrazech zaměstnanců, dětí, žáků a studentů, případně lékařské posudky přehled pracovních úrazů a úrazů dětí, žáků a studentů, a jejich odškodňování, evidence uznaných nemocí z povolání, rozbory pracovní a školní úrazovosti, zprávy o šetření příčin smrtelných pracovních úrazů a smrtelných úrazů dětí, žáků a studentů dokumentace zdravotní způsobilosti zaměstnanců, dokument o pracích a pracovištích zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 8

10 Kapitola první seznam poskytovaných osobních ochranných prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, evidence používaných osobních ochranných pracovních prostředků, dokumentace k ustavení bezpečnostních techniků včetně jejich pracovní náplně, jmenování obsluhy technických zařízení, kniha závad, zápisy o výsledcích kontrol, provedených příslušnými orgány, např. orgány ochrany veřejného zdraví, zajištění první pomoci, vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatření k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a žáků při práci a vzdělávání, provozní řád. Hlavní odpovědnost za BOZP ve školách má ředitel (zákon č. 561/2004Sb.): Ředitel musí plnit povinnosti vedoucího organizace, resp. zaměstnavatelee a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví nejen ve vztahu k žákům a studentům, ale i k zaměstnancům školy. Odpovědnost za BOZP je na řediteli, i když je na škole přítomen bezpečnostní technik (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) nebo pověřená osoba pro tuto činnost. Ředitelé mohou také pověřit nějakou firmu, aby na základě smlouvy tuto oblast pro ně zabezpečovala. Ředitel musí zajistit: revizi všech zařízení. Jde např. o elektroinstalaci, plyn, kotelnu, hromosvody, hasicí přístroje, hydranty, výtahy, tělocvičná nářadí, elektrické přístroje, systém školení, všichni zaměstnanci musí být řádně proškoleni a poučeni v oblasti BOZP, záznam o školení musí obsahovat datum, osnovu, podpis zaměstnance, ověření znalostí. U písemného testu není stanoven počet otázek, a co má být jejich obsahem, ani kolik správných odpovědí musí být pro úspěšné proškolení. To stanovuje ředitel sám. Kontrolní otázky a úkoly: 1. Kdo kontroluje dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech,, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním? 2. Které povinnosti má ředitel školy? Otázky k zamyšlení: Zamyslete se, které informace musí obsahovat dokumentace BOZP. 9

11 Kapitola první Citovaná a doporučená literatura Zákon č. 561/ /2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). 10

12 Kapitola druhá 2 Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Cíl kapitoly: Po nastudování kapitoly byste měli být schopni definovat: prostorové podmínky pro mateřské školy na jedno dítě, prostorové podmínky praktického vyučování na jednoho žáka, vybavení škol nábytkem, pojem ergonomie, optimální osvětlení v prostorech mateřských a základních škol, dovolená teplota a vlhkost ve školách pro zimní a letní období. Klíčová slova Ergonomické zásady, osvětlení, teplota, vlhkost, hygienické požadavky, prostorové podmínky. Čas na 2 hod. prostudování kapitoly 2.1 Hygienické požadavky pro školská zařízení Při studiu kapitoly se dozvíte informace o základních požadavcích na prostorové podmínky v mateřských a základních školách. Nezbytné jsou také požadavky na osvětlení, dále z důvodu teplotní pohody také povolené teploty a vlhkosti. Z hlediska vybavení nábytkem, např. židle a stoly jsou v kapitole popsány ergonomické zásady. Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/ /2005 Sb. stanoví: hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid škol, předškolních zařízení apod. včetně provozování živnosti péče o dítě do 3 let a živnosti mimoškolní výchova, je-li živnost provozována v provozovně, nevztahuje se na prostory, příprava žáků na povolání, které nejsou školským zařízením, i když je tam prováděna prostory pro výchovu a vzdělávání musí být přístupny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Prostorové podmínky pro mateřské školy na 1 dítě: nezastavěná plocha pozemku u předškolního zařízení - nejméněě 30 m 2, pozemek musí být oplocen, plocha dětského hřiště - nejméně 4 m 2, 11

13 Kapitola druhá plocha denní místnosti užívaná jako herna a ložnice - nejméně 4 m 2, plocha na 1 lehátko pro spánek musí činit 1,7 m 2. Prostorové podmínky ve školách a školských zařízeních na 1 žáka: velikost pozemku škol (oploceného) - nejméně 34 m 2, plocha pro tělovýchovu - nejméně 16 m 2 a ve vnitřních prostorách nejméně 8 m 2 (k tělocvičně patří nářaďovna, šatna s lavicemi a umývárna - 1 sprcha na 5 až 8 žáků), v učebnách - nejméně 1,65 m 2, v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách nejméně 2 m 2, v jazykových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace nejméně 2 m 2, ve speciálních školách se stanoví plocha v teoretických učebnách nejméně 2,3 m 2. Prostorové podmínky v učebnách praktického vyučování na 1 žáka: nejméně 4 m 2, velikost pracovišť odborného výcviku středních škol a speciálních škol nejméně 2 až 10 m 2 ; u strojních oborů nejméně 10 až 15 m 2 na žáka, v návaznosti na tyto prostory musí být umístěna šatna, která je vybavena skříňkami pro uložení pracovního oděvu, šatna musí být řádně odvětrána, dále musí být k dispozici záchod a umyvadla - stanoví se 1 umyvadlo nebo 1 výtokový kohout s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou na 5 žáků, Učebny škol a školských zařízení musí být vybaveny: školním nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku žáků, tabule - zrakový úhel nejméně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy stolu žáka, rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejích tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků, obvykle - min. vzdálenost 1. lavice od tabule je 2 m, lavice od sebe 50 cm. Osvětlení: Výška ploch pro posouzení osvětlení: Mateřské školy denní a umělé osvětlení 0,45 m nad podlahou, Základní školy denní osvětlení 0,85 m nad podlahou, umělé podle výšky lavic, 12

14 Kapitola druhá vzdálenost očí od zobrazovací jednotky min. 50 cm od horníhoo okraje (+ možnost úpravy sedadla a regulace denního osvětlení), viz tabulky - ČSNN ,2,3, ČSN , ČSN EN , ČSN EN Teplota a vlhkost:musí být zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění: Zimní období: teplota místnosti 22 ±1 C, min. 19 C, teplota v tělocvičně 20 C, min. 19 C, pokles teploty pod 18 C ve třech po sobě jdoucích dnech nebo v jednom dni pod 16 C provoz ve škole musí být zastaven. Letní období: teplota místnosti 28 C, max. 31 C, nárůst teploty nad 31 C provoz ve škole musí být zastaven, Relativní vlhkost vzduchu - 30 až 70 %, Rychlost proudění vzduchu 0,1 až 0,2 m/ /s. Ergonomické zásady: výška sedáku židle se řídí výškou žáka, dle ČSN PENV 1729, výška sedadla odpovídá délce bérce, hloubka sedací plochy je nejméně 2/3 délky stehna, šířka sedací plochy odpovídá šířce pánve, tvarování kopíruje tvar těla, materiál pocitově příjemný, nesmí být studený, pracovní plocha stolu ve výšce loktu. Pojmy k zapamatování Ergonomické zásady, osvětlení, teplota, vlhkost, hygienické požadavky, prostorové podmínky. Shrnutí kapitoly V kapitole jsou popsány základní požadavky na prostorové podmínky v mateřských a základních školách. Dále požadavky na osvětlení, povolené teploty a vlhkost v objektech vzdělávacích zařízení. Jsou zde popsány také ergonomické zásady pro židle a stůl. 13

15 Kapitola druhá Kontrolní otázky a úkoly: 1. Jaké jsou prostorové podmínky pro mateřské školy na jedno dítě? 2. Doporučená teplota a vlhkost ve školských zařízeních v zimním a letním období? Otázky k zamyšlení: 1. Definujte pojem prostorových podmínek praktického vyučování na jednoho žáka. 2. Co si představíte pod pojmemm ergonomie? Citovaná a doporučená literatura Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 14

16 Kapitola třetí 3 Požární ochrana Cíl kapitoly: Po nastudování kapitoly byste měli být schopni popsat základní pojmy z oblasti požární ochrany, druhy požárů a hasicích přístrojů, požární nebezpečí, dokumentace požární ochrany. Klíčová slova Hasicí přístroj, požár, druhy požárů, požární nebezpečí, požární ochrana. Čas na 2 hod. prostudování kapitoly Hlavní úlohou požární ochrany (PO) je předcházení vzniku požárů a snižování požárního rizika. Jednotky požární ochrany mají za úkol likvidaci a snižování rozsahu vzniklých rizikových stavů, poskytování pomoci při mimořádných událostech a živelných pohromách. 3.1 Požární nebezpečí Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím: při nichž se vyskytují nebezpečné látky - oxidující, extrémněě hořlavé, vysoce hořlavé v množství převyšujícím kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu, při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách převyšujícím 1000 litrů a v případě nádob převyšujícím 60 kg, u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin, v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m 2 a vyšší (archivy, sklady), při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek, v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích, ve stavbách pro shromažďování většího poctu osob, v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchodu, 15

17 Kapitola třetí s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m 2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah (školské provozy uvedené v příloze č. 2 vyhláška MV č. 246/2001 Sb., v platném znění o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty -viz. 18 vyhláška MV č. 246/2001 Sb., v platném znění) Ruční hasicí přístroje Používají se zejména k rychlému nasazení při vzniku požáru až po dojezd hasičů. Ručních hasicích přístrojů je mnoho druhů a proto musíme dbát na to, kde a na jaký druh požáru použijeme správný typ. Důležité je odhadnout typ požáru, který se řídí klasifikací dle jednotlivých tříd. Klasifikace požáru: Pro jednoduché rozlišování požárů podle hořící látky zařazujeme hořlaviny do základních tříd: Třída A : Pevné látky hořící plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno a plasty). Třída B : Kapalné látky a látky, které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice a mazadla). Třída C : Plynné látky hořící plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan a vodík). Třída D : Hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík) a jejich slitin s hliníkem. Základní typy hasicích přístrojů: Vodní hasicí přístroje Jsou plněny vodou, do které je přidána mrazuvzdorná látka, kterou zpravidla představuje nejedovatá sůl, tj. potaš (uhličitan sodný). Jsou určeny k hašení požáru třídy A. Nejsou vhodné na hašení hořlavých kapalin a plynu a nesmí být použity na hašení elektrických zařízení pod napětím. Obrázek 3.1: Ukázka ručního vodního hasicího přístroje 16

18 Kapitola třetí Pěnové hasicí přístroje Náplní tohoto typu hasicích přístrojů je obvykle směs pěnidla (např. Pyrocool) s vodou. Lze je použít na hašení požáru třídy A a B. Výjimku tvoří tzv. polární kapaliny (aceton, alkoholy, étery a ketony), které pěnu rozkládají. Pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení elektrických zařízení pod napětím. Obrázek 3.2: Ukázka ručního pěnového hasicího přístroje Práškové hasicí přístroje Jsou obvykle naplněny univerzálním práškem Centrimax ABC 40, přičemž jako hnací plyn je použit dusík. Jsou použitelné na hašení všech tříd požárů s výjimkou třídy D. Lze s nimi hasit i zařízení, která se nacházejí pod elektrickým napětím. Tyto hasicí přístroje nejsou vhodné na hašení hořlavých kovů a také sypkých materiálu, jako jsou např. piliny a hořlavý prach. Obrázek 3.3: Ukázka ručního práškového hasicího přístroje Sněhové hasicí přístroje Náplní tohoto typu hasicích přístrojů je stlačený oxid uhličitý (CO 2 ), který je možné použít k hašení požáru B a C. Pomocí těchto hasicích přístrojů lze hasit i elektrická zařízení pod napětím. Stejně jako u práškových přístrojů nejsou vhodné pro hašení volně ložených sypkých materiálu. Obrázek 3.4: Ukázka ručního sněhového hasicího přístroje 17

19 Kapitola třetí Halotronové hasicí přístroje Halotronové hasicí přístroje nahradily dnes už nevyráběné přístroje halonové, jsou sice ze všech nejdražší, ale pracují s vysokou účinností, přičemž se dají použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhoucích látek. Hasivo je na bázi tetradekafluorhexanu, účinně ochlazuje plameny a zabraňuje kyslíku k nim pronikat. Protože se beze zbytku rozptýlí a nevytváří žádné nežádoucí usazeniny, jsou vhodné na hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronických zařízení. Nedoporučuje se používat je v uzavřených prostorech bez větrání, protože aktivní látka se teplem rozkládá na složky škodící zdraví. Elektricky nevodivé hasivo je bez korozivních účinků. Vhodné pro hašení elektronických zařízení, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archivů, telefonních ústředen. Lze hasit zařízení pod elektrickým napětím do 1000Voltů ze vzdálenosti 1metr. Halotronový hasicí přístroj má následující hlavní části: tlaková nádoba, spouštěcí ventil, tryska, stoupací trubice (uvnitř přístroje). Halotronové přístroje je možné rozdělit na: tetrachlorové - již se nepoužívají, bromidové, tetrafluoridbrometanové- lze použít i v uzavřených prostorách. Obrázek 3.5: Ukázka halotronového ručního hasicího přístroje Hasicí spreje Pohotoví a účinní pomocníci pro případ začínajícího požáru. Jejich hlavními přednostmi jsou především snadná manipulace a spolehlivost. Největší uplatnění mají v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempování. Většinou jsou určeny k hašení začínajících požárů třídy A (pevné látky dřevo, papír, tkaniny apod.), B (kapaliny benzín, nafta, rozpouštědla, barvy) a C (plynová zařízení s tlakem do 0,3 MPa). Obrázek 3.6: Ukázka hasicího spreje 18

20 Kapitola třetí Pojmy k zapamatování Hasicí sprej, ruční hasicí přístroje, hořlaviny, požární nebezpečí, hořící látka. Shrnutí kapitoly V kapitole jste se dozvěděli, jaký je postup při vzniku a hašení požáru, klasifikace požárů. V druhé části kapitoly je uvedeno rozdělení ručních hasicích přístrojů. Kontrolní otázky a úkoly: Jaké typy ručních hasicích přístrojů znáte a jaké typy požárů s nimi můžeme hasit? Otázky k zamyšlení: Zamyslete se, jaký je postup při hašení požáru pod napětím. Citovaná a doporučená literatura Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů č. 67/2001 Sb.) (úplné znění ŠUBRT, B.a kolektiv. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Praha: ANAG, 2004, ISBN

21 Název: Bezpečnost práce a hygiena v MŠ při technické a experimentální činnosti Autor: Doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. Vydání: první, 2014 Počet stran: 20 Určeno pro projekt: Dílna techniky ve světě dětí Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Nakladatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů.

Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů. 5.5.14. Třídy požárů http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/tridy-pozaru Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů. Pro označení použití hasicího přístroje na štítku přístroje se používá

Více

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA

343/2009 Sb. VYHLÁŠKA 343/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. září 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo

Více

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1 Část 13a Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. I. Údaje o zařízení Název subjektu

Více

Hasicí přístroje. Rozdělení a jejich použití. Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná

Hasicí přístroje. Rozdělení a jejich použití. Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná Hasicí přístroje Rozdělení a jejich použití Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná Úvod Dle zákona o požární ochraně č. 133 / 1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen si počínat

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test B 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. PROVOZNÍ ŘÁD S/294/2015 Pedagogická rada projednala dne 26.8.2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 9 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 9 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu praxe Obor vzdělávání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích hodin 9 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího

Více

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB

Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Požárně bezpečnostní zařízení 125 PBZB Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Požární

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 4 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: PhDr. Věra Skoupá, zást. ředitelky školy

Více

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení

34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň. Provozní řád. Údaje o zařízení 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, 323 23 Plzeň Provozní řád Údaje o zařízení adresa: Gerská 32, 323 23 Plzeň telefon: 378028801 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz IČO: 66362504 ředitel:

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Datum účinnosti: 16. listopadu 2005 Včetně

Více

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006 Výtah z Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006 O B S A H Část metodická níže je uveden pouze Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,

Více

Vnitřní směrnice č. 35

Vnitřní směrnice č. 35 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č. 35 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracoval: vedoucí PEÚ Předkládá: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí PEÚ Schválil: Mgr.

Více

Hasební látky, aplikace hasební látky. HZS Jihomoravského kraje

Hasební látky, aplikace hasební látky. HZS Jihomoravského kraje Hasební látky, aplikace hasební látky zpracoval : Ing. Antonín BASTL HZS Jihomoravského kraje nejpoužívanější, nejdostupnější, nejekonomičtější hasivo. Základní odborná příprava jednotky SDH Voda Hlavní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz

Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři. Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz Bezpečnost práce a nebezpečné látky v chemické laboratoři Základy toxikologie a ekologie Marek Šír sirm@vscht.cz Úvod Práce v chemické laboratoři práce s toxickými a jinak nebezpečnými látkami často se

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK OBSAH: NÁZEV: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval:

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK OBSAH: NÁZEV: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval: NÁZEV: Platnost od: 1.6.2015 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÝ KOUTEK Archiv od: Počet stran: 18 Vydal: Zpracoval: Marie Lancouchová Ředitelka firemní školky Počet příloh: Marie Lancouchová Ředitelka firemní školky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán 1. Organizace a zajištění požární ochrany na ZČU - organizace zabezpečení požární ochrany. 2. Základní povinnosti vyplývající z předpisůo

Více

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH.

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Bartošovice 147, 742 54. Identifikátor školy: 600 138 402

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Bartošovice 147, 742 54. Identifikátor školy: 600 138 402 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Bartošovice 147, 742 54 Identifikátor školy: 600 138 402 Termín konání

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Hoření Ch_020_Chemické reakce_hoření Autor: Ing. Mariana Mrázková

Hoření Ch_020_Chemické reakce_hoření Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace. Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace. Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace Škrobálkova 51/300, 718 00 Ostrava-Kunčičky Identifikátor:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II.

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c)

Více

Provozní řád Mateřská škola Jinočany

Provozní řád Mateřská škola Jinočany Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Ke Školce 211, 252 25 Jinočany Směrnice č. 15/2014 Provozní řád Mateřská škola Jinočany Vydala dne: 29. 8. 2014, ředitelka MŠ Účinnost směrnice: od 1. 9.

Více

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV)

Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Školení BOZP a PO pro účastníky celoživotního vzdělávání (CŽV) Datum školení: Osnova: 1 Požární ochrana zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 246/2001 o požární

Více

R e ž i m c h o d u š k o l y - Z Š T l u m a č o v příloha č. 2 školního řádu

R e ž i m c h o d u š k o l y - Z Š T l u m a č o v příloha č. 2 školního řádu R e ž i m c h o d u š k o l y - Z Š T l u m a č o v příloha č. 2 školního řádu 1. Organizace pracovního dne ve škole A. Vstup do školy a zahájení vyučování žáci se ráno před vyučováním shromažďují před

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

5. Přehled pracovišť používajících hořlavé kapaliny k nevýrobním účelům

5. Přehled pracovišť používajících hořlavé kapaliny k nevýrobním účelům ř á í ěř ý í í úě ý ě í Ě ží á í ř ý Ú í úč ů Ú í é ě š ě í č é á í Ží á í ň ý Ží ý ý í úč ů ě á á á š š ě á š ě ý ů ří í á á í í é š á ů í ší č í ů čí Í í ě ě á ý á á Žá ě ů í ě í ří í é ů í ů á č ř í

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Podlahářské práce v HL Luže Košumberk.

Podlahářské práce v HL Luže Košumberk. ke smlouvě o dílo č: PŘÍLOHA Č. 2 uzavřené na akci Podlahářské práce v HL Luže Košumberk. Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tématický plán a časový rozvrh školení v PO a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Ve Zlíně 14. srpna 2001 Schvaluji: prof. Ing.

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._59 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Petr Vorlík Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Petr Vorlík Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Petr Vorlík Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._32_PÁJENÍ Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Návrh zásad provozního řádu školských výchovných a ubytovacích zařízeních

Návrh zásad provozního řádu školských výchovných a ubytovacích zařízeních Návrh zásad provozního řádu školských výchovných a ubytovacích zařízeních ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

1. ORGANIZACE A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ: METODICKÁ POMŮCKA K PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC v oblasti požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Provozní řád školy - část 2.: PROVOZNÍ ŘÁD ÚSEKU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Údaje o škole a úseku Název školy: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8.

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost a účinnost od 1. 10. 2015 (Schválen školskou radou 24. 9. 2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost a účinnost od 1. 10. 2015 (Schválen školskou radou 24. 9. 2015) Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: 573 380 781,2 e-mail: zsbrat@zsbrat.cz ŠKOLNÍ

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková Anotace: Pokyny k obsluze jsou zpracovány

Více

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pošumavská odpadová, s.r.o. Pošumavská odpadová, s.r.o. Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Katovy P R O V O Z N Í Ř Á D dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Skupina UNIPETROL Strana 1/26 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 17.9.2012 Obsah Výběr nejdůležitějšího Úvodní pojmy Rizika při kancelářské činnosti Bezpečnostní tabulky, lasery Hasící přístroje a jejich použití Hlavní zásady první

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

LEAR, a.s. Bezpečnostně datový list Číslo BDL: B3309 Výrobek: UNILEP LA Vydání č. 4 z: 29.1. 2009 Datum revize: 29.1.

LEAR, a.s. Bezpečnostně datový list Číslo BDL: B3309 Výrobek: UNILEP LA Vydání č. 4 z: 29.1. 2009 Datum revize: 29.1. str.1 ze 5 BEZPEČNOSTNĚ-DATOVÝ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. OBCHODNÍ NÁZEV: UNILEP

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Dodatek č. 8 Příloha č. 28 Směrnice č. 13 - Školní výlety. 1. Obecná ustanovení

Dodatek č. 8 Příloha č. 28 Směrnice č. 13 - Školní výlety. 1. Obecná ustanovení Dodatek č. 8 Příloha č. 28 Směrnice č. 13 - Školní výlety 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1 S t r á n k a

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1 S t r á n k a 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: BITOL M. Číslo CAS: u přípravků se nepoužívá Číslo ES: u přípravků se nepoužívá Registrační číslo

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ STPRVNIÂ

Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ STPRVNIÂ ZAÂ KON ze dne 23. kveïtna 2006, kteryâm se upravujõâ dalsïõâ pozï adavky bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi praâci v pracovneïpraâvnõâch vztazõâch a o zajisïteïnõâ bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost VÝROBA SPORTOVNÍCH POTŘEB Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM ATOK. Poslední aktualizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy Vypracoval: Schválil: kolektiv pedagogických pracovníků Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 25.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více