Finanční poradenství v ČR a ve světě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční poradenství v ČR a ve světě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Finanční poradenství v České republice a ve světě zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Ivanovicích na Hané dne 25. června 2012 Bc. Petra Zvolská

3 Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Petru Musilovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce.

4 Anotace: Účelem diplomové práce Finanční poradenství v České republice a ve světě, je přehledně a s nadhledem shrnout moţnosti finančního trhu pro běţného spotřebitele a popsat jaké místo finanční poradenství zaujímá v České republice a ve světě. Jako cíl jsem si stanovila definovat finanční poradenství nejen teoreticky, ale hlavně jsem se zaměřila na praktické informace například, jaká rizika mohou vzniknout při poskytování sluţeb klientovi a jak jim předcházet. Do práce jsem chtěla zahrnout veškeré informace, které se poradenství týkají. Podrobněji jsem se zaměřila na společnost Partners for life planning. Při zpracování jsem získala i sama větší přehled o fungování finančního trhu. klíčová slova: finanční poradenství, finanční trh, investice, AFIZ, Partners, zprostředkovatel, banka, etický kodex, klient Annotation: The purpose of the thesis entitled, Financial Consultancy in the Czech Republic and Worldwide, is to unbiassedly summarize financial market possibilities as they are offered to a common consumer and identify the position of financial consultancy provided in the Czech Republic and worldwide. The set up goal is to define financial consultancy theoretically and focus on available practical information such as potential risks while providing services to clients and their prevention. The thesis aspires to cover complete information on consultancy. Partners for life planning Company is dealt with in more detail. While elaborating this thesis I have gained more thorough knowledge on the financial market operation. Key words: Financial consultancy, financial market, investment, AFIZ, Partners Company, mediator, bank, ethical code, client

5 Obsah Úvod Definice finančního poradenství Historie Definice Metody zpracování Banka vs. finanční poradce Finanční poradenství a zprostředkování Společnosti poskytující finanční poradenství OVB Allfinanz a.s AWD Holding AG Rozhovor AWD OVB a AWD Finanční poradenství podle Československé obchodní banky Finanční odměna poradců Sdruţení společností USF AFIZ vs. USF Zákonný a etický rámec finančního poradenství a zprostředkování Pojištění Investice Zprostředkování penzijního připojištění Etická pravidla Finanční poradenství podle Partners O společnosti Filozofie společnosti Reklama Jak se vytváří finanční analýza Bankovní sluţby Výroční zpráva Praktické poradenství Partners a Fincentrum

6 5.5.1 Analýza Fincentrum Analýza Partners Výsledky Rizika finančního poradenství pro klienta a pro banku Rizika pro klienty Rizika pro společnost Multilevel marketing Poţadavky na finančního poradce Vzdělání EFPA Certifikát FA EFPA Česká republika Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek, grafů, obrázků

7 Úvod Finanční poradenství jako komplexní sluţba je poměrně mladé odvětví s obrovskou dynamikou růstu. Pro většinu lidí je finanční trh nepřehledný a nejsou schopni se orientovat ve velkém mnoţství společností a nabízených produktů. To bylo také hlavním důvodem, proč jsem si toto téma diplomové práce vybrala a také to, ţe jsem kurz finančního poradenství absolvovala v Irsku. Problémem v tomto oboru je velká konkurence, která svádí k nekalým praktikám a tím opravdu odborným finančním společnost kazí renomé. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE: - analýza finančního poradenství, shrnutí aktuálních informací o oboru finančního poradenství v ČR a ve světě. Součástí cíle je i rozebrat problémy, které tento obor provází, z čeho plynou, a z toho vyvodit moje návrhy na zlepšení. Předpoklad, ţe poradenství má své uplatnění a účel, se budu snaţit zjistit v praktické části práce. Dále jsem si stanovila dvě hypotézy, kterými se budu v průběhu práce zabývat, a v závěru poznatky vyhodnotím. Hypotéza č. 1 Finanční poradenství má stále nedostatky, ale negativa jsou dohlíţejícími subjekty postupně eliminována a odstraňována. Hypotéza č. 2 U finančních plánů vytvořených dvěma různými společnostmi pro jednoho klienta předpokládám, ţe budou zaloţeny na podobném postupu, ale moţná se budou lišit metodou zpracování, způsobem řešení a v neposlední řadě i formou osobního přístupu poradce. Protoţe finanční poradenství je velmi rozsáhlé téma a nelze v práci pojmout všechno, rozhodla jsem se zaměřit na praktické informace, týkající se tohoto odvětví. V prvních kapitolách je 7

8 definice jednotlivých pojmů a teorie, nezbytná k pochopení tématu. Zařadila jsem i stručnou charakteristiku několika společností, které se objevují na trhu v ČR. Více jsem se rozepsala o společnostech AWD a OVB, které působí po celé Evropě, nejen v České republice. Přiblíţím vám jejich chování na finančním trhu a porovnám ho se situací v zahraničí. Zaměřila jsem se na společnost Partners for life planning (dále jen Partners), a to z důvodu, ţe s ní mám osobní zkušenost (jako klient) a mnoho mých přátel v ní momentálně působí. Proto jsem měla moţnost přidat i pár zajímavých detailů co se Partners týče. Ve třetí kapitole můţete najít sdruţení společností, které sdruţují poradenské společnosti a starají se o kvalitu jejich sluţeb. Například Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. V této kapitole popíši pravomoci sdruţení a seznámím vás, s jejich účelem. Ve čtvrté teoretické kapitole jsou zmíněny zákony, které se odvětví týkají, protoţe je nezbytné znát, jaká legislativní omezení pro poradenství platí. V posledních kapitole se chci věnovat moţným rizikům finančního poradenství jak pro klienty, tak i pro banku/společnost, s čímţ souvisí i podkapitola poţadavky na finanční poradce, kde rozebírám věčně diskutované téma vzdělání poradců. Součástí diplomové práce je také praktická část. Budu analyzovat jeden případ fiktivního klienta z pohledu dvou finančních poradců Fincentra a Partners. Vzhledem k tomu, ţe literární prameny v oblasti finančního poradenství jsou velice omezené, rozhodla jsem se především čerpat z výročních zpráv společností a internetových zdrojů. Informace jsem získala i rozhovory s poradci, manaţery finančních společností, z dokumentů společností. Bohuţel nemohu čerpat z vlastní zkušenosti, protoţe jsem praxi finančního poradce nikdy aktivně nevykonávala. Chci jen zdůraznit, ţe v ţádném případě práce nemá určité společnosti upřednostňovat či je vyzdvihovat. Snaţila jsem se o přehlednou analýzu finančního poradenství v České republice a ve světě. 8

9 1. Definice finančního poradenství 1.1 Historie Finanční poradenství a jeho kořeny nesahají hluboko do historie. Pokud bychom pátrali v pramenech o vývoji finančního poradenství shromáţděných v jedné knize, nenašli bychom nic. Dříve byly finanční produkty poskytovány jednotlivě, bez vzájemné návaznosti a produkty se i vyvíjeli odděleně. Ale jiţ v 18. století existovaly v Evropě produkty jako stavební spoření, pojištění nebo investice jako takové. Nejstarší je pojišťovnictví, s kterým je historie finančního poradenství spjata. První zmínky o pojišťovnictví sahají aţ do 2500 př. n. l. do starého Egypta, kdy se při stavbě pyramid vybírali pravidelné příspěvky na po krytí nákladů na pohřeb v případě nehody. V 10. století se rozšířilo tzv. námořní pojištění, které bylo spojení s plavbou na lodi. V roce 1676 v Hamburku vzniká první poţární pojišťovna a následně v roce 1687 pojišťovací systém Lloyd, kdy pan Lloyd v kavárně vybudoval největší informační systém o pohybu lidí, o haváriích a tím i o jejich pojišťování. Na to navazuje moţná i vznik o pojištění odpovědnosti, které nacházíme ve Francii, a pojištění majetku a zajištění rizik. Historie pojišťovnictví na území dnešní České republiky se datuje od konce 17. století. 1 Pan Jan Kryštof Bořek zavedl povinné poţární pojištění v Čechách. Ve městech fungoval fond, kam byly shromaţďovány příspěvky, ze kterého se následně platili škody při poţáru. V 19. století vznikla v Praze pobočka Generali a První česká vzájemná pojišťovna, které postupně začali nabízet i jiné produkty. Největší rozmach finančního trhu můţeme stanovit aţ po roce 1993, po uvolnění reţimu. Na trh přicházejí nové subjekty a dochází k zrušení monopolu. Stavební spoření se k nám dostává aţ v 90. letech schválením zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Dnes se pojišťovnictví v České republice řídí normami EU. Finanční poradenství, běţně vyuţívané ve světě se k nám dostalo aţ na počátku 90. let minulého století. Dříve se jednalo spíše o monopol několika institucí 1 Zdroj: Brokerteam.cz, online: 9

10 jako Česka spořitelna a Česká pojišťovna. Poskytovali jen jednoduché produkty a neexistovali ţádné komplexní sluţby Definice Finanční poradenství v sobě zahrnuje sluţby související s poskytováním rad týkajících se investic do soukromých a veřejných subjektů, za cílem splnění klientových budoucích poţadavků a přání. A to s pomocí finančních poradců, kteří jsou schopní vypracovat finanční plán a tím vyřešit či vylepšit finanční situaci. To co finanční poradci nabízí je ukázat klientům, jak neztratit svůj ţivotní standart a přesto být finančně nezávislý. A co je to finanční nezávislost? Je to stav, kdy majetek klienta generuje pravidelnou rentu ve výši výdajů klienta. Také, kdy je zachována ţivotní úroveň klienta, bez nutnosti pracovat. Jedná se o finanční svobodu ve smyslu nezávislosti na příjmu ze zaměstnání či podnikatelské činnosti. Mít pořádek ve financích a efektivně je vyuţít anebo zhodnotit je přáním kaţdého z nás. Ale také většina z nás nemá takové znalosti finančního prostředí nebo ekonomické vzdělání, aby efektivně vybrali vhodnou cestou, jak tohoto cíle dosáhnout. Potřeba získat informace o nepřehledné dţungli finančních produktů a nevěnovat tomu celé měsíce, dala vzniknout oboru finančního poradenství. Poradci to udělají místo nás. Jejich prací je mít přehled o veškerém dění na finančním trhu a nabídnout klientovi produkty, které jsou pro něj šité na míru a budou vyhovovat jeho aktuálním potřebám. V dnešní době poskytuje poradenství mnoho společností a bank. Jejich cílem je poradit fyzickým i právnickým osobám jak sladit finanční produkty, aby dosáhly cílů, které si stanovili. To znamená, aby byli finančně zajištěni, bez problémů si byli schopni financovat bydlení a také zabezpečeni do budoucna proti nečekaným událostem. Mezi produkty, které nabízejí, patří hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění, investice, daňové úlevy atd. Finanční poradenství je v České republice teprve začínajícím odvětvím, ale které se neuvěřitelně rychle rozvíjí. Bohuţel ještě není u nás běţné si nechat poradit s financemi od odborníka, který by nám mohl pomoci ve vyuţití peněz efektivním způsobem. A to je docela škoda. 2 Zdroj: 10

11 Jak uţ bylo zmíněno, finanční poradenství můţe být poskytováno jak fyzickým osobám, tak i právnickým. Liší se hlavně v cílových produktech a potřebách. Fyzické osoby kladou důraz na zabezpečení rodiny finančně a na minimalizaci rizika souvisejícího se ztrátou zaměstnání. Zaměřuje se na realizaci potřeb jako je vytváření finančních rezerv pro zachování ţivotní úrovně v pokročilejším věku, ochranu v případě přírodní katastrofy nebo investování dočasně volných finančních prostředků (stavební spoření, penzijní připojištění, podílové fondy, hypotéky, ţivotní spoření). Právnické osoby se budou více soustředit na budoucí zisk a ochranu majetku. Mezi další jejich potřeby se dá zahrnout i financování provozu či otázky daňové optimalizace (zprostředkování úvěru, pojištění rizik, rezervy). Poradce má objektivně zhodnotit finanční moţnosti klienta a sestavit osobní plán, dle kterého se podaří klientovi dosáhnout finanční nezávislosti a dosáhnout jeho cílů a přání. Jde hlavně o to, aby se nabídnuté produkty daly flexibilně měnit v závislosti na klientových aktuálních potřebách a podle toho, jak se jeho ţivot vyvíjí. Co to je finanční plán? Optimální sestavení finančních produktů, které pomáhá reálně naplánovat plnění finančních poţadavků a nezatěţuje rozpočet klienta. Doporučení ke konkrétnímu plánu jsou závislá na údajích poskytnuté klientem (veškeré jeho příjmy a výdaje). Při soustavné spolupráci s finančním poradcem je nutné ho neustále aktualizovat. 11

12 Obrázek č. 1 Proces finančního plánování Zdroj:http://www.compfinancial.com Z informací získaných ze zahraničních stránek o finančním poradenství a na základě podkladů, které jsem získala při studiu finančního poradenství v Irsku, jsem zjistila, ţe základní postup při vypracování finančního plánu je v podstatě stejný: stanovení finančního cíle získání potřebných informací od klienta analýza dat doporučení a návrh finančního plán aplikace finančního plánu v praxi sledování a aktualizace finančního plánu Metody zpracování Při řešení stanovených hypotéz a otázek jsem pouţila metody jako pozorování, srovnávání, analýzu, syntézu a dedukci, zaloţených na poskytnutých informacích. Také jsem vyuţila formu rozhovoru a otevřenými otázkami. Provedenou analýzu u obou společností vyhodnotím a vyvodím závěr, jaký měl poradce přístup ke klientovi, na co se zaměřil a jak profesionálně jednal. Postup srovnávání a dedukci jsem pouţívala v práci asi nejčastěji. Z matematických metod jsem pouţívala především indexovou metodu (metoda maticového minima) pro srovnání údajů. 12

13 1.3 Banka vs. finanční poradce Hlavním rozdílem je to, ţe banka nabízí poradenství v rámci svých bankovních sluţeb, zatímco nezávislá poradenská společnost se soustředí na poradenskou činnost celkově. V bankách ho poskytují vyškolení zaměstnanci privátní poradci nebo osobní bankéř, kteří se často orientují jen prodej běţných produktů a nenabízí aktivně nic jiného. Zatím co, nezávislé instituce si školí své poradce přímo k této činnosti. Mají být odborníky i psychology zároveň. Finanční trh je v dnešní době přehlcený nezávislými poradenskými společnostmi. Je těţké si mezi nimi vybrat jednu, které svěříte svoje osobní informace a budete věřit, ţe vám dobře poradí. Pro člověka bez odborných znalostí je to poměrně nadlidský úkol. A kdybyste se vyznali v takovém mnoţství společností, ztratíte se v produktech, které nabízejí. V důvěryhodných poradenských společnostech má poradce odborné vzdělání a své práci by měl rozumět. Výhodou těchto institucí je, ţe se nesoustředí jen na omezený okruh produktů, ale na základě smluv spolupracuje s mnoha bankami, pojišťovnami, stavebními spořitelnami, penzijními fondy, investičními fondy, podílovými fondy atd. Tím dokáţou klientům nabídnout jen to nejvýhodnější na trhu. Bankovní poradenství Vyuţít sluţeb své banky, kde máte jistotu korektnosti, ale uţ nemáte jistotu výhodnosti produktů (bankéř nemůţe porovnávat výhodnost s jinými bankami). Banky se primárně zaměřují na jiné sluţby, neţ je finanční poradenství. Jsou vhodné spíše pro klienty, kteří do banky přicházejí kvůli konkrétnímu produktu, ale nedokáţou jim nabídnout komplexní individuální finanční plán, řekl Michal Pyšík generální ředitel AWD Česká republika. 3 Osobní bankéř nebo privátní bankéř je pozicí vytvořenou aţ tak po roce 2000 a tato sluţba vznikla jako vedlejší činnost. Proto mnozí privátní bankéři jsou lidé, kteří se jen přesunuli od přepáţky do kanceláře. Bankovní poradce je omezen jen na prodej produktů své finanční instituce a občas mu chybí i motivace aktivně nabídnout něco navíc. Bankovní poradci také nemají čas sjednat si s klientem schůzku a provézt 3 časopis Rodinné finance 2009, str. 4 online na: 13

14 analýzu, aniţ by chtěli něco prodat. Vše se snaţí shrnout na jedné schůzce, a pokud by se uskutečnila i druhá, klient musí přijít na pobočku v pracovní době. Často také klienty zařadí jen do jednoho s předem nastavených profilů, které mají k dispozici. Tím klienty ochuzují o to, získat to nejlepší řešení. Mnoho lidí předpokládá, ţe za přepáţkou sedí kvalifikovaný profesionál, ale nemusí tomu být vţdycky pravda. Mladý nezávislý finanční poradce se opravdu můţe zdát nezkušený, ale pravdou je, ţe poradenství předchází registrace i ČNB, ale i sloţení zkoušky odborné způsobilosti. Ti kdo radí i v oblasti pojištění, musí být i ze zákona pojištěni za škodu způsobenou profesním pochybením. To se bohuţel netýká zaměstnanců bank a pojišťoven. Finanční poradce Nezávislý finanční poradce je minimálně schopen nabídnout ty samé produkty jako banka. K tomu má navíc nezávislost nabídnout produkty i jiných institucí a společností na trhu. Chce dosáhnout toho, ţe klientovi můţe nabídnout vyšší výnosy z peněz nebo ušetřit na poplatcích. Výhodou oproti bankám je, ţe nezávislý poradce má čas sledovat trendy na finančním trhu a věnovat analýze klientovi finanční situace spoustu času. Kladem je i flexibilita, ţe se můţe klientovi věnovat v jakoukoliv denní hodinu. Pro laika je ale těţké rozpoznat odborníka od záludného finančního poradce, kterému jde jen o provizi. Navíc spousta společností zabývající se finanční poradenstvím funguje na tzv. multilevel 4 marketingu (to znamená, ţe tyto společnosti neustále najímají nováčky, dají jim potřebné školení; a tito nováčci, pokud se osvědčí, najímají nové lidi, a tak vystupují na provizním ţebříčku ), takţe i zástupce velké poradenské firmy můţe být neznalý svého oboru. 5 V tomto případě je důleţité porovnávat nabídku produktů jednotlivých společností a zajímat se o jejich obsah a zjistit si, kdo poskytuje lepší podmínky. Seriózní finanční poradce se pozná hlavně podle toho, ţe má zájem o dlouhodobou spolupráci a ne jen o podepsání smlouvy s vysokou provizí. Poradce by si měl zaslouţit vaši důvěru, tak by se neměl snaţit dotlačit vás k podpisu během jedné schůzky, ale poctivě vás informovat o výhodách a nevýhodách produktu. Měl by dát čas na rozmyšlenou, případně si domluvit více schůzek, kde budete moci v klidu vše probrat. 4 Multilevel, podrobné vysvětlení pojmu v kapitole č. 6 5 Šenovský, Jakub. Banka vs. finančni, : online na 14

15 1.4 Finanční poradenství a zprostředkování Definujme dva pojmy ve finančním poradenství, které jsou často zaměňovány a jejichţ předmět je rozdílný. Často ale obě činnosti vykonává jedna osoba. Jiný je hlavně okruh povinností, odpovědnost a práva, které strany mají. Zprostředkovatel služby, jen nabízí prodej finančního produktu a nenavrhuje klientovi vypracování ţádného finančního plánu. Zato práce finančního poradce, který je zodpovědný za analýzu finanční situace, spočívá v předloţení návrhu nejvhodnějšího řešení. Práva a rozsah povinností zprostředkovatelů se řídí zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech. Zprostředkovávat, na základě ohlášení volné ţivnosti č. 72 "Zprostředkování obchodu a sluţeb je moţné veškeré finanční produkty - s výjimkou investičních a pojišťovacích smluv. Pro investiční zprostředkování je nutné mít registraci u České národní banky. K tomu je vhodné absolvovat seminář pořádaný Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců. Zákon definuje zprostředkovatelství jako zprostředkovatelskou odbornou činnost v pojišťovnictví spočívající v: 1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv 2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv 3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo 4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv Finanční zprostředkovatelé jsou subjekty, které realizují: zprostředkování závazků mezi věřiteli a dluţníky zprostředkování toku cenných papírů a pohledávek realizaci obchodů s pohledávkami a závazky shromaţďují a poskytují informace o finančních potřebách podnikatelských subjektů 15

16 Specializovaní zprostředkovatelé, jako investiční nebo pojišťovací, mají povinnost se registrovat. 6 Mimo jiné musí splňovat určité podmínky jako je dosaţení 18 let, mít způsobilost k právním úkonům a středoškolské vzdělání. Poţaduje se mít i určité zkušenosti s kapitálovým trhem, pokud je nemá, absolvuje kurz o investičních nástrojích. Finanční poradce zprostředkovává produkt, ale zároveň je i jako vyškolený odborník, schopen poradit s optimálním rozloţením financí nebo vyhodnotit, jak efektivněji investovat peníze. To v kompetenci zprostředkovatele není. Můţeme rozlišit finanční poradce závislé a nezávislé. To znamená, jestli je vázaný k některé finanční instituci nebo ne. Vázaný poradce je zaměstnancem buď banky, nebo spořitelny, pro kterou tuto činnost vykonává a také nabízí její produkty. Nezávislý finanční poradce není omezený jen na produkty jedné společnosti, u které pracuje, ale má širokou škálu produktů od různých bank, spořitelen, pojišťoven a tím můţe lépe mezi nimi vybírat to nejlepší. Pro činnost finančního poradce stačí pouze ţivnostenské oprávnění a také povinné oznámení zahájení podnikatelské činnosti zdravotní pojišťovně a registrace na finančním úřadě Registrace investičního zprostředkovatele, vyhláška č. 233/2009 Sb 16

17 2. Společnosti poskytující finanční poradenství Česká národní banka evidovala v roce 2009 okolo 13 tisíc vázaných zástupců a 86 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů. 7 A jejich řady se neustále rozrůstají. To je podle mě důkazem, ţe finanční sektor v České republice se správně rozvíjí. ČNB se snaţí eliminovat počet finančních zprostředkovatelů a hlavně nastavit určitá pravidla, a tak se rozhodla zpřísnit podmínky vstupu na trh. Od července 2011 se poplatek za registraci finančního poradce zvýšit z osmi na deset tisíc korun českých. Tímto krokem se banka snaţí eliminovat počet neaktivních poradců. Jedná se i o povinné registraci finančních poradců u ČNB. 8 Česká národní banka před nedávnem upravila databáze svých registrů. Díky tomu jsou více propojené a je moţné z nich získat více informací. Např. kolik vázaných zástupců a kolik podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů je evidováno příslušným investičním zprostředkovatelem či pojišťovacím agentem nebo makléřem. 9 Kritériem pro kvalitní poradenskou společnost je členství v profesních sdruţeních jako je třeba Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (dále jen USF) nebo AFIZ. 10 Je to jistou zárukou kvality a důvěryhodnosti, ţe poskytované sluţby mají správnou úroveň. Dobrý přehled poskytuje následující tabulka Počty vázaných zástupců a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů finančně poradenských společností, kde je přehledně shrnuto u 28 společností kolik investičních zprostředkovatelů, pojišťovacích makléřů a pojišťovacích agentů u nich pracuje (to udává i směr, kterým se společnost ubírá). V posledním sloupci je uvedená asociace, které je společnost členem. 7 Další informace najdete na stránkách ČNB: 8 Zdroj článek na IHNED.CZ, online na 9 Zdroj: Zámečník, Petr: podrobně v kapitole č. 3 17

18 Tabulka č. 1: Počty vázaných zástupců a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů finančně poradenských společností aktuální stav k Společnost Investiční Pojišťovací Pojišťovací zprostředkovatel makléř agent VZ PPZ* Asociace OVB ano ne ano USF ČR Kapitol ano ne ano AFIZ ZFP akademie ano ne ano AFIZ Partners ano ne ano AFIZ Generali Car Care ne ano ano AFIZ Fincentrum ano ano ano ţádná Broker Trust ano ne ano USF ČR ČP Direct ne ne ano AFIZ Broker Consulting ano ano ano USF ČR AWD ano ano ano USF ČR M.S.Quatro ano ano ano USF ČR Salve Finance ano ne ano AFIZ AQUEL Credit ne ne ano AFIZ 1. Vzájemná poradenská ano ano ano USF ČR Effectconsulting ne ne ano AFIZ F E D S ano ano ano USF ČR Allfin Pro Holding ano ano ano USF ČR Argos PZS ne ne ano 0 37 USF ČR Top-pojištění.cz ne ano ano 0 17 AFIZ JPL Servis ano ne ano USF ČR Finance media ne ne ano 0 12 USF ČR LAFiN Invest ano ne ano 3 10 AFIZ Interlife ano ano ano 1 5 USF ČR 18

19 KZ Finance ano ne ne 33 2 USF ČR Consultor ano ne ano 0 1 AFIZ Lutherus ano ne ne 10 0 AFIZ Moneco ano ne ne 0 0 USF ČR NWD Management Asset ano ne ne 13 0 USF ČR Zdroj: Zámečník Petr, článek online Vysvětlení pojmů uvedených v tabulce: Vázaný zástupce - VZ Vázaného zástupce zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, základní ustanovení paragraf 32a), definuje jako fyzickou nebo právnickou, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem investiční sluţby zařídit, uzavřít a propagovat. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel - PPZ V zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v paragrafu č. 6 najdeme vymezení pojmu podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Je to osoba, která spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo výhradním pojišťovacím makléřem na základě písemné smlouvy. Jeho činnost je vázána na pokyny pojišťovacího zprostředkovatele a nespočívá v inkasování pojistného a nezprostředkovává plnění smluv. Jedná jeho jménem na jeho účet. Investiční zprostředkovatel Je osobou, která poskytuje investiční sluţby a pokyny ohledně cenných papírů. Zprostředkovatel stejně jako pojišťovací zprostředkovatel nepřejímá finanční plnění, ale jen předává pokyny bance či investiční společnosti Citace: Business.center.cz, online: 19

20 Pojišťovací makléř Smluvní partner pojistníků, který vyhledává vhodnou pojistku u libovolné pojišťovny. 12 Pojišťovací agent Fyzická osoba, tj. zaměstnanec nebo smluvní partner pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění (brokera, makléře apod.), s nímţ pojistník uzavírá smlouvu. 13 Z tabulky se dá vyčíst, ţe nejvíce podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů (PPZ) má OVB Allfinaz a na druhém místě je Kapitol, která se na pojišťovací sluţby specializuje. OVB je první v počtu vázaných zástupců (VZ). Partners na druhém místě v počtu vázaných zástupců s minimálním rozdílem s počtem podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. Z toho bych mohla vyvodit, ţe jejich orientace zahrnuje více oblastí, a to jak pojišťovací, tak i investiční. Kapitol je celkově spíše zaměřený na pojištění. Zajímavé je, ţe autor článku, od kterého jsem tabulku pouţila, uvádí, ţe Fincentrum není členem ţádné organizace. Je poněkud zvláštní, ţe jako jediná z uvedených společností. Podle mých informací v roce 2010 Fincetrum oznámilo vystoupení z organizace, a to z důvodu (veřejné uváděného) neschopnosti organizace poradit si kauzami typu Štorch. 14 Na veřejnost nikdy zcela dobře nepůsobí, kdyţ společnost z organizace vystoupí. Ale důvody vystoupení Fincentra jsou jistě oprávněné a rizik jsou si vědomi. Je tedy uţ jen členem Evropské federace poradců a zprostředkovatelů FECIF. Ze zprávy ministerstva financí z roku 2011 se dozvíme, ţe v segmentu investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců dochází k plynulému nárůstu počtu subjektů. Ale zpochybňuje, zda jsou všichni registrovaní zprostředkovatelé plně aktivní ve svém oboru. Slibuje, ţe připravované legislativní úpravy by měli trh zprůhlednit a počty zprostředkovatelů by se měli očistit o neaktivní jedince. Z toho vyplývá, ţe uvedená čísla v tabulce, nemusí být vůbec reálné a po legislativní úpravě mohou rapidně klesnout Citace: Business.center.cz, online: 13 Citace: Business.center.cz, online: 14 Citace: Zámečník Petr, online na Zdroj: Ministerstvo financí, Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011, online: 20

21 Členství poradenských společností ve sdruţeních můţe slouţit jako měřítko kvality sluţeb. A to z důvodu, ţe sdruţení mají nastavené určité standardy a ty musí dodrţovat. Proto si nejsem jistá, jestli vystoupení Fincentra z AFIZ bylo dobrým krokem, ale je moţné ţe jejich důvody mohou být oprávněné. Členové se liší předmětem poradenství a rozsahem působnosti. Mezi členy USF patří i následující společnosti, které jsem chtěla charakterizovat hlavně proto, abych ukázala, ţe všechny nejsou stejné, ale liší se zaměřením činnosti: Allfin pro Holding a.s. Profil společnosti Vznikla v roce Je privátní konzultační společnost zaměřená na osobní finanční plánování a sociální zabezpečení. Jejich činnost se zaměřuje na zajištění majetku a osobních rizik, financování potřeb, investice a služby pro podnikatele. Je registrována u ČNB pro činnost pojišťovacího makléře a investičního zprostředkovatele. O kvalitě jejich poradenství slouţí i kladné reference od jiných významných finančních společností. Také v roce 2007 vyhrála prestiţní soutěţ MasterCard Banka roku - ocenění sluţeb a produktů finančních institucí působících v ČR. FEDS Profil společnosti Vznikla v roce FEDS je zkratkou hodnot, které společnost vyznává Funkčně, Efektivně, Diskrétně, Seriózně. V produktech se zaměřuje na úvěry, penze, pojištění a na rozdíl od ostatních společností i na organizační poradenství, daňové poradenství, školící a vzdělávací činnost. FEDS je nejen jedním ze zakládajících členů USF, která s nimi začala bojovat za vyšší standart poskytování finančního poradenství a zprostředkování, ale členem většiny významných finančních institucí v České republice. 21

22 Fincentrum Profil společnosti Společnost byla zaloţena v roce 2000 a jejich poradenská centra pokrývají hlavně Českou republiku a Slovensko. Zaměřuje především jednotlivce a na korporátní klientelu ve složité situaci. Svoji kvalitu sluţeb potvrdili tím, ţe se umístili první v testu finančních poradců České televize a nyní v roce 2012 se umístili na opět na prvním místě, ale tentokrát v ţebříčku finančněporadenských společností, který zveřejnil týdeník EURO. 16 Finanční analýzu zpracovanou s pomocí Fincentra najdete v praktické části práce. Argos PZS Profil společnosti Poskytuje profesionální konzultace v oblasti ţivotního pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření, pojištění majetku a úvěrových produktů. Společnost je také samostatným likvidátorem pojistných událostí životního pojištění, tím mohou zajistit komplexní sluţby klientům. Provozuje i webové stránky prostřednictvím kterých radí široké veřejnosti. Potvrzením kvality společnosti je i systém CRM 17 slouţící k řízení vztahu se zákazníky. Oblast činnosti kaţdé zmíněné společnosti se liší. To můţe být dobré pro klienty, kteří hledají specializované poradenství. Allfin pro Holding a.s, je specialistou na poradenství pro podnikatele. FEDS je schopno odborně poradit v daních a Argos PZS poskytuje komplexní sluţby v oblasti pojistných událostí. Co se týče poradenských společností na českém trhu, pravidelně jsou zpracovávány průzkumy mezi obyvatelstvem o názorech, spokojenosti a znalosti jednotlivých společností. Většinou jsou iniciovány samotnými společnostmi, které zajímá jejich vlastní postavení na trhu. V následujícím průzkumu organizovaným statistickou společností IBRS je přehledně vidět, koho by lidé v roce 2010 upřednostnili 16 Zdroj: 17 Customer relationship management (téţ CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromaţďování, zpracování a vyuţití informací o zákaznících firmy 22

23 Graf č. 1 - Znalost finančních společností Zdroj: Business and research services s. r. o. (IBRS). 2010, online na Při průzkumu bylo zjištěno, ţe nejvíce dotázaných zmínilo Českou spořitelnu a hned na druhém místě se umístila ČSOB. Trojici bank v čele uzavírá Komerční banka. Tyto tři banky byly první, které dotázané napadly, kdyţ jim byla poloţena otázka, které společnosti v oblasti finančního poradenství znají. Poradenské společnosti jako AWD, OVB a Partners se umístili aţ na 6., 8. a 10. místě. Zajímavé je zjištění, ţe v tomto průzkumu z roku 2010 by lidé upřednostnili banky. Doposud veškeré informace, které jsem získala, nasvědčovaly o opaku. 23

24 Graf č. 2 Preference jednotlivých společností Zdroj: Business and research services s. r. o. (IBRS). 2010, online na Graf č. 2 znázorňuje preference lidí ve finančně poradenských společnostech. Nejlepší pověst mezi veřejností má AWD. Partners se nachází aţ na třetím místě Graf č. 3 Znalost reklamy a mediálních výskytů společností Zdroj: Business and research services s. r. o. (IBRS). 2010, online na 24

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Finanční poradenství na českém trhu

Finanční poradenství na českém trhu XII. Fórum Zlaté koruny 27.3.2012 TOP Hotel Praha Finanční poradenství na českém trhu Ing. Michal Knapp CEO a předseda představenstva OVB Allfinanz, a.s. Podíl finančního zprostředkování na českém retailovém

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Tisková zpráva Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Praha, 11. března 2013 11. ročník soutěže Zlatá koruna startuje letos symbolicky 11. března. Od dnešního dne mohou finanční společnosti

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek

Tisková zpráva. OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Strana 1 ze 5 OVB Holding AG: Výrazně lepší výsledek Další posílení prodejního potenciálu: Růst finančních poradců, zákazníků a nových smluv Trvale pozitivní vývoj obchodu v segmentu jižní a západní Evropy

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory. Praha, 8. března 2012 Informovanost o penzijní reformě neroste: 76 % Čechů se stále obává, že přijde o své úspory Praha, 8. března 2012 Informovanost ekonomicky aktivních obyvatel ČR o probíhající penzijní reformě je stále

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Hodnocení efektivnosti mediální reklamy na obchodní činnost podniku

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE

PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE PRŮZKUM FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AXA & VŠE Srpen 2016 Centrum výzkumu osobních finančních rizik Cíle průzkumu: Postoje studentů k riziku a vnímání rizika Vztah studentů k pojištění Znalost základních druhů

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF se představuje

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. USF se představuje Unie společností finančního zprostředkování a poradenství USF se představuje 1. Základní fakta o Unii 2. Ochrana obchodních modelů 3. Etika a ochrana spotřebitelů 4. Komunikační platforma 5. Podpora při

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Zprostředkovatelé v pojišťovnictví. dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zprostředkovatelé v pojišťovnictví dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Obsahová náplň zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

OCHRANA VAŠICH PENĚZ. Průvodce jakým způsobem FSCS chrání Vaše peníze

OCHRANA VAŠICH PENĚZ. Průvodce jakým způsobem FSCS chrání Vaše peníze OCHRANA VAŠICH PENĚZ Průvodce jakým způsobem FSCS chrání Vaše peníze Proč tento leták Tento leták vysvětluje, co je FSCS a jak můžeme ochránit Vaše peníze. Je však třeba, abyste ještě probrali se společností,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Poradenství EU fondy 4. Komunální

Více

Finanční poradenství v ČR

Finanční poradenství v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Finanční poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha duben,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více