VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace a výživa ve sportu Brno, 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně dne Táňa Wasserbauerová

3 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat vedoucí mé práce Ing. Ivě Hrnčiříkové, Ph.D. za její pomoc, rady a podporu při zpracování mé bakalářské práce.

4 OBSAH: ÚVOD OBECNÉ ÚDAJE VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ Práce poradce pro výživu Osobnost výživového poradce Vztah ke klientovi Rozhovor s klientem POSTUP PRÁCE PORADCE PRO VÝŽIVU Zjištění rizikového profilu klienta Osobní anamnéza Antropometrická vyšetření a posuzování zastoupení tělesného složení Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů Měření tělesných obvodů Analýza tělesného složení Klinická vyšetření Biochemická vyšetření Biochemická vyšetření malnutricí z nedostatku Biochemická vyšetření malnutricí z přebytečného příjmu Stanovení potřeby energetického výdeje Výpočtové metody Metodika zjišťováni stravovacích zvyklostí Charakteristika užívaných metod Analýza dat Celková anamnéza PSYCHOTERAPEUTICKÉ METODY Psychoterapeutický výcvik Motivační rozhovory Behaviorální terapie ZÁVĚR RESUMÉ SUMARY SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 51

5 ÚVOD Téma mé bakalářské práce s názvem Výživové poradenství mě oslovilo z toho důvodu, že v oborech zabývajících se výživou spatřuji velkou budoucnost. Přesto, že žijeme ve vyspělé společnosti, výživový stav naší populace je velmi nevhodný. Stále více lidí touží po zdravém životním stylu a vyhledává proto pomoc u výživových poradců. Zásadní problém spočívá v nedostatečné informovanosti o správné a zdravé výživě a s ní souvisejícím vhodným životním stylem. Posláním výživových poradců je pomáhat lidem a uskutečnit tak jejich tužby. Cílem této práce je studium profese poradců pro výživu. Poukazuje na důležitost a význam těchto osobností, jejichž práce není pouhou rutinní záležitostí, nýbrž zaměstnáním, které spočívá v prokázání specifických schopností a dovedností a jejich využití v každodenní praxi. Usiluji o to, aby následující text posloužil jako návod pro ty, kteří se chystají v oboru poradenství pro výživu působit. Studiem odborné literatury jsem získala hodnotné informace o tom, jak by si měl poradce pro výživu ve své profesi počínat. Tyto poznatky shrnuji ve třech hlavních kapitolách. První kapitola poskytuje obecný přehled, informující nás o zásadách, které by měly být ze strany výživového poradce dodrženy. Konkrétně se zabývám osobností výživového poradce, jeho kompetencemi a vztahem s klienty. Důležitost rovněž přikládám úvodnímu rozhovoru. V druhé kapitole se odkazuji na autory literatury z oboru medicíny, jejichž názory mi poskytly názorný obraz postupu práce výživových poradců. V jednotlivých podkapitolách popisuji úkony, které je nutno vykonat pro odborné sestavení dietního programu. Následující třetí kapitola je věnována psychoterapeutickým metodám. Snažím se zde poukázat na jejich opodstatnění v oblasti pomáhajících profesí, do nichž výživového poradenství neodmyslitelně spadá. Věřím, že moje práce bude přínosem pro nelehkou práci výživových poradců. 5

6 1. OBECNÉ ÚDAJE VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ 1.1 Práce poradce pro výživu Výživový poradce je jedna z profesí, jejichž náplní je pomáhat lidem. Stejně tak jako i řada dalších povolání vyžaduje tato specializace řadu dovedností a vědomostí, získaných na základě patřičného vzdělání. Za právoplatné výživové poradce lze považovat absolventy lékařských, hygienických, přírodovědeckých a pedagogických fakult se zaměřením na biologii, dále absolventy technických vysokých škol se zaměřením na potravinářství, absolventy tělovýchovných fakult, případně absolventy zdravotnických škol se zaměřením na výživu anebo alespoň absolventy kurzů Poradce pro výživu (Fořt, 2008, 2009, s. 3). Zásadní problém v dnešní době spatřuji ve skutečnosti, že v řadách odborně vyškolených poradců pro výživu se vyskytují i ti, kteří nemají žádné nebo alespoň oboru příbuzné vzdělání. V oboru poradenství pro výživu pracují tudíž nelegálně. V mnoha případech se setkáváme s názorem, že poradce pro výživu je něco jako dietolog. Přesto, že se obě tyto profese setkávají s mnoha specifickými případy a jejich povinností je klientům (pacientům) pomáhat, jejich pracovní náplň se liší. Dietolog, tedy lékař, se zabývá problematikou výživy klinické a léčebné. Stará se především o zdravotní stav pacienta, za něhož má právní zodpovědnost. Do jeho kompetencí spadá předepisování léků i vykonávání nejrůznějších vyšetření. Poradce pro výživu se snaží realizovat tužby a cíle svých klientů. Podle jejich potřeb sestavuje individuální dietní program. Přesto, že není oprávněn předepisovat jakákoli farmaka a pouze upravuje stravovací režim nebo mění životní styl, měl by si uvědomit, že vykonává profesi, která působí značný zásah do organismu a může být pro jeho klienta jistým rizikem. Proto by měl být při své profesi důsledný a jakékoli úkony, které by mohly ovlivnit zdravotní stav klienta, konzultovat s ošetřujícím lékařem. Za zdravotní stav klienta nenese osobní zodpovědnost. Veškerým doporučeným postupům se klient podřizuje dobrovolně, a proto jsou výživoví poradci nežalovatelní. Za důležité považuji upozornit na skutečnost, že na rozdíl od lékařské péče se jedná o službu placenou. 6

7 Návštěvy klienta by měly probíhat pravidelně. Průběh dietního programu je důležité mít neustále pod dohledem. Základem úspěchu je následné zařazení dietních návyků do každodenního způsobu života. Je doporučováno vést si kartotéku klientů a u každého z nich podrobnou evidenci průběhu konzultace a navržených způsobů řešení. Dělat si poznámky o tom, jak klient působí, zda mu byla doporučena návštěva lékaře atd. (Fořt, 2008, 2009, s. 5) Osobnost výživového poradce V této kapitole se snažím nastínit obraz toho, jak by si při své profesi měl poradce počínat a jakými povahovými vlastnosti by měl vynikat. Ideální výživoví poradce dokáže skutečně pečovat o ty, kteří k němu přišli žádat o pomoc. Dokáže oceňovat jakékoli úspěchy či pozitivní životní impulsy klientů a dává jim chuť do dalšího plnění cílů a tužeb. Stejně tak umí přijmout jejich neúspěchy a motivovat je v dalším snažení. Je nestranný, spontánní a vždy ochoten říci, co si myslí a cítí, a to s největší opatrností, která nikterak neurazí či nepoškodí osobnost jejich klienta. Jedná v tom nejlepším zájmu svých klientů a v podstatě je vázaný lékařským tajemstvím a to i za předpokladu, že se nejedná o lékaře v pravém slova smyslu. Zabývá se aktuálními pocity a chováním svých klientů, které může vést v mnoha případech k důvodům další nespolupráce a nedůvěře. Je sebevědomý a schopen reagovat na nejrůznější situace. Nebojí se přehodnotit své názory a cíle. Má smysl pro priority. Každý profesionálně působící poradce pro výživu má solidní základ znalostí. Musí být seznámen s obrovskou škálou vědomostí z oblasti anatomie, fyziologie, společenských věd aj. a následně by měl tyto poznatky využít v praxi. Stejně tak je schopen aplikovat kulinářské umění. Poradnictví pro výživu je obor poměrně mladý, neustále se rozvíjí a čerpá nové poznatky z oblasti vědy a výzkumu. Výživoví poradci by společně s dynamikou tohoto oboru měli držet krok a opětovně si své vědomosti a dovednosti aktualizovat. Klienti dokáží ocenit poradcovy zkušenosti s problémy, jimž sami čelí. Má výborné komunikační schopnosti, umí naslouchat a dokáže být vnímavý, sdělovat citlivé poznámky, vyjádřit pochopení i obavy z dané situace. Má smysl pro humor, který klientovi pomáhá vidět vlastní problémy s jistou nadsázkou 7

8 a ironií. Vyzařuje optimismus, což klienty utužuje v naději, že změny jejich životního stylu jsou možné a že řešení jejich problému bude nalezeno. Ke svým klientům se chová s úctou. Tímto respektem dokazuje, že jsou pro něj důležití. Na schůzky chodí dle sjednaného času, odpovídá na telefonáty, y apod. Ke své práci přistupuje čestně, nikoli s výhradním zájmem o pouhé sebeobohacení (Bauer, Sokolik, 2001, s. 15). 1.3 Vztah ke klientovi V profesi výživového poradenství hraje lidský vztah mezi klientem a pomáhajícím profesionálem značnou roli. Jedná se o mimořádně citlivou záležitost, kde práce poradce pro výživu částečně koreluje s prací psychologa. V praxi se můžeme setkat s mnoha odlišnými případy. Ke každému z nich je nutno přistupovat zcela individuálně a na základě jeho vlastních potřeb. V mnoha literárních pramenech se uvádí, že terapeut je jednou z nejdůležitějších součástí léčby (Kopřiva, 1997). Úkolem angažovaného pracovníka je každého klienta pochopit, zajímat se o něj, vcítit se do něj, přijímat ho, jaký je, držet mu palce prostě mít ho rád, vidět v něm i ty dobré stránky, které většinou každému unikají (Kopřiva, 1997). Klientovi by se mělo ze strany odborně jednajícího profesionála dostat přijetí, spoluúčasti, porozumění, pocitu, že není nikomu na obtíž, že jej nikdo neodsuzuje. Chceme-li klientovi porozumět, musíme se dokázat vcítit do jeho situace, ztotožnit s jeho problémy. Umění pochopit situaci a rozpoznat pocity druhého člověka je záležitostí velmi obtížnou a závislou na individuálním přístupu, často i sympatiích ke každému jedinci. Snazší je to v případě, pokud má sám pomáhající osobní zkušenosti s danou problematikou. Např. má-li pochopit pocity člověka trpícího nadváhou a sám s ní v mládí bojoval. V okamžiku, kdy pociťujeme, že jsme klientovi dostatečně neporozuměli, je dobré ho požádat, aby nám svoji situaci ještě jednou vysvětlil. Tak s ním navážeme bližší kontakt a lépe pochopíme, jak svoje pocity prožívá. Současně pomáháme i jemu samému s objasněním si vlastních myšlenek a pocitů. Ačkoli práce výživového poradce tkví v jisté kontrole a obětování se pro druhou osobu, platí zde pravidlo: Všeho moc škodí. Pokud je kontrola nad klienty přílišná, může docházet k tomu, že na nás začnou být závislí. Nadměrné obětování se druhé osobě brání rozvoji 8

9 autonomie. Přehnaná péče může tudíž člověku v mnoha případech spíše ublížit, něž mu pomoci (Kopřiva, 1997). Na problémy a chování klientů dále navazuji v kapitole Psychoterapeutické metody. 1.4 Rozhovor s klientem Je zřejmé, že v procesu poradenství velmi závisí na kvalitě úvodního rozhovoru. Poradce pro výživu musí mít nejen odborné kompetence, ale také specifické dovednosti týkající se navázání kontaktu, udržování vztahu a především komunikační dovedností (Úlehla, 1999). Kopřiva (1997) uvádí, že pohovor vedený s klientem musí splňovat určité podmínky. Na rozhovor si poradce musí vyhradit určitý čas. Jde-li o první rozhovor s daným klientem v jeho současné situaci, měl by trvat minut. Neměl by být delší, ale ani kratší. Je předem daný, aby s ním klient počítal. Dohodnutý čas je nutno dodržet, mít ho neustále pod kontrolou a ovlivňovat podle něj průběh sezení. Další podmínkou je zajištění vhodného prostoru. Chceme-li, aby se klient cítil co nejlépe, je ideálním řešením vést rozhovor u konferenčního stolku, který oba účastníky rozhovoru staví do stejné pozice. Samozřejmě může dojít k situaci, kdy je rozhovor nějakým způsobem narušen. Ať už se jedná o telefonát či vyrušení druhou osobou a ačkoli klient danou situaci zcela respektuje, ve většině případů se shledáme s přerušením vnímavého kontaktu. Další zásadou předběžné přípravy je naladění se poradce na nadcházející rozhovor. Nejedná-li se o první sezení, je třeba si připomenout, jaká je anamnéza klienta, o čem jsme s ním již mluvili a jak bude probíhat následující dialog (Kopřiva, 1997). Vlastní průběh pohovoru začneme 2 3 minutovou konverzací, jejímž cílem je uvolnit případné napětí mezi oběma zúčastněnými. Sezení musí probíhat za jistým účelem, kterého jsou si oba účastníci plně vědomi. Chceme-li klientovi pomoci k určitým změnám, měli bychom znát jeho priority a cíle. Zaměřujeme se na nejrůznější otázky, které by mohly daný problém vyřešit a nutíme klienta 9

10 zamýšlet se nad věcmi, které by jemu samotnému nepřišly na mysl. Máme-li k výpovědím klienta nějaké výtky či jiný názor, nikdy je nesdělujeme jako hotovou věc, ale spíše jako myšlenku, se kterou musí klient souhlasit (Kopřiva, 1997). Zásadní vlastností všech pomáhajících profesí je naslouchání druhé osobě. Nasloucháním se rozumí aktivní proces, nikoli pasivní mlčení. Aktivním procesem mám na mysli pozorně a se zaujetím sledovat, co druhá osoba říká. Nepřerušovat ho svými vlastními názory, nedávat mu rady. Ideální stav nastává v případě, že jeden účastník rozhovoru naslouchá tomu druhému a naopak. Je nevhodné, pokud poradce vede rozhovor sám a nenechává klientovi dostatečný prostor nebo ho dokonce v případě jeho rozmluvy neustále přerušuje. Klient tak může nabývat pocitu, že mu dotyčný něco vnucuje nebo neposkytuje nic důležitého (Kopřiva, 1997). Po ukončení samotné promluvy s klientem je dobré si všechny nově získané poznatky a pocity ze skončeného rozhovoru srovnat v hlavě. Zamyslíme se také nad tím, s jakým pocitem klient odcházel. Zda byl spokojený sám se sebou, motivován k dalším krokům svého snažení nebo zda na nás působil spíše pesimistickým dojmem a nechutí pokračovat dál podle našich rad. Jedná-li se o případ druhý, zeptejme se sami sebe, zda impulsem pro toto chování bylo něco špatně v našem dialogu zda jsme mu něco nevnucovali nebo ho ignorovali. Především se však snažíme zachytit celkový dojem z rozhovoru (Kopřiva, 1997). 10

11 2. POSTUP PRÁCE PORADCE PRO VÝŽIVU Tato kapitola je věnována popisu jednotlivých úkonů práce výživového poradce, jejichž dodržení spěje k dosažení požadovaného cíle. V našem případě cílem rozumíme profesionálně zpracovaný dietní program a s ním spojené změny životního stylu. Podle Rážové a kol. (2001) by měl profesionální pracovník v oblasti výživy zahájit svoji práci diagnostikou, kde se konkrétně zabývá: zjištěním rizikového profilu klienta na základě údajů ošetřujícího lékaře nebo vlastním vyšetřením, zjištěním osobní anamnézy, kde se poradce zaměřuje na základní informace, které by mohly mít vliv na výživový stav klienta, antropometrickým vyšetřením, klinickým vyšetřením, biochemickým vyšetřením, zjištěním individuální energetické potřeby klienta, zjištěním stravovacích zvyklostí klienta (nejčastěji pomocí dotazníků), zjištěním úrovně fyzické aktivity klienta (zjišťuje se opět dotazníkem nebo formou řízeného rozhovoru), zjištěním typu chování na základě Bortnerovy sebeposuzující škály k způsobu zvládání stresu, analýzou získaných dat. (Rážová a kol., 2001) Je doporučováno vést si dokumentaci vyšetření. V příloze č.1 uvádím příklad formuláře pro dokumentaci vyšetření z internetového zdroje 11

12 2.1 Zjištění rizikového profilu klienta Veškeré zásahy do stravovacího režimu klienta by měly být prováděny s ohledem na zdravotní stav vyšetřované osoby. Pokud klient podstupuje pravidelná vyšetření u svého ošetřujícího lékaře, vyžádáme si od něj výsledky vyšetření. V případě, že nemáme k dispozici žádné výsledky vyšetření klientova zdravotního stavu, provádíme základní vyšetření. Dojde-li k odhalení nějakých závažných onemocnění hormonálního nebo metabolického původu, či dokonce onemocnění neléčitelného, je dobré nejdříve doporučit konzultaci s jeho ošetřujícími lékaři a poté, pokud ho přijmeme, mu doporučit konzultovat námi připravený program s tímto lékařem (Fořt, 2008). 2.2 Osobní anamnéza Zásadním krokem při poskytování individuálního výživového poradenství je zajištění potřebných informací o klientovi, které nám napomáhají k vytvoření potřebných dietních změn. Nejvhodnější užívaná metoda k získání důležitých dat je metoda dotazníku. Dotazník je sestaven za účelem zajištění veškerých faktorů, které by mohly mít vliv na výživu klienta. Formulář může být přizpůsoben tak, aby splňoval potřeby poradenství pro konkrétní klientelu. Například u klientů s poruchou příjmu potravy by měl formulář obsahovat otázky týkající se případného užívání projímadel, vyvolávání zvracení apod. (Bauer, Sokolik, 2001). Dotazník je zpravidla rozdělen do několika částí. V úvodu formuláře žádáme klienty o vyplnění základních osobních údajů, jako jméno, adresa, pohlaví, věk. Část rodinné zdravotní anamnézy zjišťuje možnou přítomnost dědičných metabolických poruch (DMP), které se podepisují na organismu klienta. Je popsáno přes 700 DMP. Jmenovitě se ptáme na rodinný výskyt diabetu, hyperlipidémie, familiární hypercholesterolemíe, fenylketonurie, malabsorbce jednotlivých živin atd. Neopomíjíme také možnou přítomnost světové choroby číslo 1, a to hypertenze, u některého z rodičů. Rovněž zjišťujeme informace o užívaných lécích, bylinných přípravcích či výživových doplňcích, které mohou mít vliv na nutriční stav klienta. Při 12

13 přípravě dietního programu je třeba dbát na kontrolu veškerých interakcí potravin a užívaných léků, které by mohly mít souvislost se zdravotním stavem klienta. Část sociálně-ekonomická poskytuje hodnotné informace týkající se podpory našich klientů. Dotazujeme se na jejich rodinné příslušníky nebo každou osobu, jež může hrát roli v uskutečnění úspěšných dietních změn. Zjišťujeme, zda existují konkrétní osoby v jejich životě, které mohou rušit nebo naopak pomoct při dosažení jejich cílů. Sociálně-ekonomická anamnéza rovněž souvisí s možností dostupnosti a zajištění odpovídající výživy. Význam pro nás má rovněž sekce, zaměřená na dosavadní stravovací návyky, kde klient odpovídá na otázky týkající se preferovaných potravin, stravovacích návyků, atd. Získané odpovědi budou obzvláště užitečné při projektování dietního programu a při stanovení priorit a cílů (Bauer, Sokolik, 2001). 2.3 Antropometrická vyšetření a posuzování zastoupení tělesného složení Antropometrická měření slouží jako podklad pro morfologickou charakteristiku těla a tělesného složení (Keller a kol., 1996). Mimo jiných vyšetření pomáhají diagnostikovat různé poruchy výživového stavu v mnoha oblastech. Stanovením hlavních tělesných parametrů pomocí antropometrického vyšetření jsme schopni posuzovat zastoupení tělesného složení organismu pomocí rozmanitých metod (Kohout, Kotlíková, 2005). Stejně tak jako autoři odborné literatury se i já domnívám, že tělesná analýza je nezbytnou komponentou výživového poradenství, díky níž jsme schopni stanovit přiměřenou fyzickou aktivitu a základní dietní vzorce. Analýzu složení těla můžeme využít v preventivním lékařství a následně aplikovat pro léčení pacientů trpících různými nemocemi. Jak tvrdí Provazník, Komárek, Janovská, Ošancová, (1995,s 82), antropometrické metody jsou pouze jednou z komponent posuzujících fyzický stav jedince. Nelze jimi nahradit hematologická vyšetření, určení hladiny vitaminů nebo lipidů při sledování výživového stavu. Přesto jsou dobrým indikátorem dlouhodobé energetické rovnováhy, pomáhají vybrat rizikové jedince i skupiny populace a mají nezastupitelné místo v intervenčních programech. 13

14 Podle možnosti technického vybavení lze požadované hodnoty zjišťovat různými způsoby. Vedle metod, které se používají spíše k výzkumným účelům a které jsou drahé a pro pacienty těžko dostupné (diluční metody, počítačová tomografie, magnetická rezonance, spektrometrie aj.), existují i metody jednodušší, které jsou pro běžnou praxi zcela dostačující (kaliperem měřená tloušťka kožní řasy, krejčovský metr pro stanovení tělesných obvodů, měření bioimpedance horní a dolní poloviny těla) (Svačina, 2009). Používané přístroje a pomůcky je důležité neustále kontrolovat, aby nedošlo k nepřesnému měření. Je doporučováno měření provádět ve stejnou dobu z důvodu rozdílů mezi tělesnou váhou a výškou měřenou ráno a večer. Při opakovaných měření je dobré, aby měření prováděla vždy ta táž osoba (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, s. 30) Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů Pro hodnocení tělesné konstituce se používají indexy odvozené z hlavních antropometrických parametrů, hmotnosti a výšky. U tělesné výšky měříme vzdálenost bodu verte od podložky s přesností 0,5 cm. Měřená osoba stojí vzpřímeně, nejlépe bez obuvi. Tělesnou hmotnost nejpřesněji změříme na osobní lékařské pákové váze, pouze ve spodním prádle. Na každý kus oblečeného prádla, se odečítá 0,1 kg. Přesnost váhy na 0,1 kg (Svačina 2009, s. 58). Na základě správně interpretovaných údajů (hmotnosti a výšky) lze stanovit, zda jsou naměřené parametry adekvátní. V praxi se běžně setkáváme s termínem ideální váha. Její určování je velmi obtížné, a proto k hodnocení užíváme různých indexů (Kleinwachterová, Brázdová, 2001). Brocův index (BI) Je jeden z nejjednodušších a nejběžněji používaných indexů, kdy za ideální hmotnost je považována ta, která představuje v kg hodnotu získanou odečtením 100 od hodnoty tělesné výšky v cm. Ideální hmotnost se stanovuje podle vzorce: Muži: tělesná výška (cm)

15 Ženy: tělesná výška % (cm) Klasifikaci stupně obezity pomocí Brockova indexu zobrazuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1 hodnocení stupně obezity pomocí Brockova indexu stupeň obezity % ideální hmotnosti mírný střední těžký morbidní > 200 (Roman, Nováková, 2007) Rohrerův index (RI) Chceme-li posuzovat ideální hmotnost pomocí Rohrerova indexu, použijeme následující vzorec: (RI) = (H [g] x 100 / (V [cm])3 U mužů se normální hodnoty pohybují kolem 1,2 1,4 a u žen mezi 1,25 1,50. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001) Verdonckův index (VI) (VI) = (H [g] + 50) (V [cm] 150) x 0,75 Normální hodnota je 100. Chceme-li podle Verdoncka zjistit tzv. ideální tělesnou hmotnost, použijeme výpočtu : Ideální tělesná hmotnost = (0,75 V) 62,5 (Kleinwächterová, Brázdová, 2001) Body mass index (BMI) V dnešní době jedním z nejčastěji užívaných indexů hodnotících adekvátní tělesnou hmotnost je index Queteletův, známější pod anglickým názvem body mass index (BMI): BMI = hmotnost (kg)/ váha (m)2 15

16 Na základě výsledků získaných z body mass indexu určujeme jednotlivé hmotnostní kategorie (tabulka č. 2). Tabulka č. 2 Hodnocení hmotnostních kategorií u dospělých pomocí BMI Kategorie Muži Ženy Podváha > 30,0 >3 0,0 Norma 25,1 30,0 24,1 30,0 Nadváha 23,1 25,0 22,1 24,00 Obezita 18,0 23,0 17,0 22,0 Těžká obezita < 18 < 17 (Kleinwächterová, Brázdová,2008) Zmíněné indexy nevypovídají však nic o složení těla. Slouží pouze k porovnání tělesné výšky a váhy jedince, a to především u běžné populace, nikoli u aktivních sportovců. Z tohoto důvodu užíváme další dva parametry: stanovení obvodu v pase a stanovení indexu pas/boky. Stanovení obvodu v pase je velmi jednoduchý a přitom výstižný úkon. Obvod pasu se měří buďto v oblasti pupíku nebo od vrcholu kyčelní kosti. Hodnocení hmotnosti pomocí obvodu pasu viz. tabulka č. 3. Tabulka č. 3 Hodnocení hmotnostních kategorií pomocí obvodu pasu Obvod v pase (cm) Kategorie Muži Ženy Doporučené rozmezí Nutné snížit hmotnost Snížení hmotnosti vyžaduje lékařskou > 102 > 90 pomoc (Roman, Nováková, 2007) Stanovení indexu pas/boky Whist/Hip Ratio = WHR je hodnota, která dává poměr obvodů mezi boky a pasem. Obvod pasu se měří buďto v oblasti pupíku nebo od vrcholu kyčelní kosti a obvod boků se měří v jejich nejširším místě. WHR lze velmi dobře použít 16

17 jako index množství intra-abdominálního tuku. Podle hodnoty indexu lze usuzovat na riziko zdravotních komplikací (http://www.ktv.zcu.cz/pages/ kinantro/parch4.pdf.) Metabolické riziko podle obvodu pasu viz. tabulka č. 4. Tabulka č. 4 Metabolické riziko podle obvodu pasu mírné výrazné ženy nad 80 cm nad 88 cm muži nad 94 cm nad 102 cm (Svačina, 2008) Měření tělesných obvodů Měření se provádí pomocí páskové míry se skleněnými vlákny, aby se nevytahovala. V případě, že používáme obyčejný krejčovský metr, je nutné jej průběžně přeměřovat s kovovým metrem nebo antropometrem. Měříme s přesností na 0,5 cm se zaokrouhlením, není-li uvedeno jinak (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, s. 30). Metodika měření tělesných obvodů podle Kleinwächterové, Brázdové (2001, s.30, 31): Obvod hrudníku měříme na zádech těsně pod lopatkami, vpředu u mužů přes prsní bradavky, u žen přes střed hrudní kosti, s přesností na 1 cm. Obvod pasu měříme v nejužším místě trupu při pohledu zepředu, přes pupek, s přesností 1cm. Obvod boků měříme v nejširším místě boků, v místech největšího vyklenutí hýždí. Obvod levé paže měříme v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem. Při stanovení místa měření je paže ohnuta v pravém úhlu. Při vlastním měření obvodu visí volně podél těla. Míra nesmí stlačovat kůži, ani být volná. Měří se s přesností na 0,1 cm při volně visící paži. Obvod stehna měříme těsně pod gluteální rýhou. Vyšetřovaný stojí mírně rozkročen, hmotnost je rovnoměrně rozložena na obě nohy. 17

18 Obvod lýtka měříme ve výši vrcholu musculus gastrocnemius při mírném rozkročení a rovnoměrném rozložení na obě nohy. Obvod hlavy měříme tak, že míru vedeme vpředu přes obočí, vzadu přes největší vyklenutí týlu. Je třeba sledovat, aby se pod pásovou míru nedostal horní okraj ušního boltce Analýza tělesného složení Přesto, že je určení tělesných parametrů nedílnou součástí antropometrického vyšetření, neinformuje nás nikterak o složení těla a poměru svalové hmoty k hmotě tukové. Při kontrole hmotnosti se zároveň mění i množství každé tělesné složky. Samotná váha není jasný indikátor zdraví. Neposkytuje nám totiž obraz toho, jaký podíl tvoří svalová tělesná hmota a jaký tuková tělesná hmota. Proto je znalost složení těla důležitým vodítkem při úpravě životního stylu a je jednou z hlavních částí antropometrického vyšetření. Cílem analýzy je zjištění poměru jednotlivých složek těla. Nepoměr těchto složek může zapříčinit obezitu, podvýživu, osteoporózu a jiná civilizační onemocnění. Analýza složení těla by měla probíhat pravidelně, za účelem kontroly změny složení tělesných komponent během dodržování dietního programu (http://www.inbody.cz/metodyvysetren%c3%ad.php). Analýzu tělesného složení organismu můžeme provést několika způsoby. K nejlépe dostupným a nejčastěji užívaným metodám řadíme bioelektrickou impedanci a určování tělesného tuku měřením kožních řas, pomocí kaliperu. Vedle těchto metod existují i specifičtější, avšak nákladnější metody, užívané především k výzkumným účelům. V následujících bodech se zaměřuji na problematiku analýzy tělesné konstituce s využitím výše zmiňovaných metod. Určování tuku měření kožních řas Jednou z nejdéle užívaných a současně nejjednodušších metod, které stanovují množství tělesného tuku, je metoda měření kožních řas. Kožní řasy jsou měřeny pomocí jednoduchého nástroje, zvaného kaliper. V antropometrických studiích je nejběžněji užívám harpendenský kaliper (viz.obr.č.1), kaliper Holtainův, kaliper Langeho a kaliper Bestův. Poměrně velká část tukových rezerv organismu 18

19 se nachází v podkoží. Z tohoto důvodu je možné posuzovat procentuální stav tělesného tuku tímto způsobem. Je nutné, aby měření bylo prováděno exaktní technikou. Provedením odborného měření lze poměrně spolehlivě zhodnotit podíl tělesného tuku a netukové tělesné hmoty (Keller a kol., 1996, Kleinwächterová, Brázdova, 2001 ). Obrázek č. 1 Harpendenský kaliper Postup měření kaliperem: Palcem a ukazovákem řasu v daném místě uchopíme a tahem ji oddělíme od svalu pod ní. Ramena kaliperu umístíme druhou rukou za vrchol ohybu kůže (ve vzdálenosti cca 1 cm od prstů) a uvolníme měřidlo, čímž začne působit na kůži konstantní tlak. Tloušťku řasy v mm musíme odečíst do 2 sekund. Pro zvýšení přesnosti se měření doporučuje opakovat. Měření zpravidla provádíme na nedominantní polovině těla (Svačina, 2008). Podle několika autorů se měření provádí na různém počtu řas: na deseti (Allen Pařízková), na čtyřech (Durin, Wormesley), na dvou i pouze na jedné. Čím větší počet kožních řas budeme měřit, tím přesnější údaje o rozložení tělesného tuku získáme. V následujícím textu uvádím metodiku měření jednotlivých kožních řas tak, jak ji uvádějí (Kleinwächterová, Brázdova, 2001, s. 31, 32). Popis měření jednotlivých řas na desíti místech těla: 19

20 Řasa na tváři. Vodorovná řasa na spojnici tragus nozdry, měří se přímo pod spánkem tak, aby nebylo zachyceno corpus adiposus buccae. (Tragus je chrupavčitý výběžek před ústím zevního zvukovodu.) Řasa na podbradku. Svislá řasa, měří se pod jazylkou, kůže na krku nesmí být napjatá, hlava je mírně zvednutá. Subskapulární řasa. Řasa na zádech pod dolním úhlem lopatky, probíhá ve směru od páteře šikmo dolů v úhlu 45. Řasa nad tricepsem (paže I.). Svislá řasa na zadní straně paže v polovině vzdálenosti acromion olecranon (kliček, loketní výběžek). Při vyšetření visí paže volně podél těla. Řasa na hrudníku I. Šikmo probíhající řasa, měří se nad musculus pectoralis maior (velkým prsním svalem) v místě plica axillaris anterior (přední svaly podpažní). Řasa na hrudníku II. Řasa probíhá paralelně s žebry, tvoříme ji v průsečíku desátého žebra a přední axilární čáry. Supraspinální řasa (bok). Řasa probíhá nad hřebenem kosti kyčelní a v přední části axilární čáry. Řasa na břiše. Vodorovná řasa, kterou zvedáme na ose pupek spina ilica anterior (přední strana kosti kyčelní), a to ve čtvrtině vzdálenosti od pupku. Řasa na stehně. Tvoříme ji nad patelou (čéškou), při měření je noha ohnutá v koleně a opírá se o špičku. Řasa na lýtku. Svislá řasa, kterou měříme při stejném postoji vyšetřovaného jako při měření stehenní řasy, a to o 5 cm pod fossa poplitea (zákolenní jamkou). Řasa nad bicepsem (paže II.). Řasa probíhá v ose paže, tvoříme ji nad vrcholem bříška, měření provádíme při volně visící paži. Podle Durnina a Wormesleyho se k měření používají tyto čtyři řasy: 1. Řasa nad tricepsem (pažeii) 2. Řasa subskapulární 3. Řasa supraspinální (bok) 20

21 4. Řasa nad bicepsem (paže II) Při měření dvou řas se měří: 1. Řasa nad bicepsem paže (paže I) 2. Řasa subskapulární Při měření pouze jedné řasy se měří: 1. Řasa nad tricepsem (paže I). K výpočtům určujícím množství tělesného tuku se pak užívají tabulky vycházející z rovnic pro určení procenta tělesného tuku y z logaritmu součtu deseti kožních řas x je u mužů ve věku let: y = 22,32x 29,00. U žen ve věku let je y = 39,57x 61,25. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, Roman, Nováková 2007) Tabulka (viz. příloha č. 2) nás informuje o výpočtech procent tělesného tuku ze součtu deseti kožních řas měřených Bestovým kaliperem. Měření tuku pomocí BIA (bioelektrická impedance) Princip BIA je založen na měření odporu těla při průchodu proudu s nízkou intenzitou o vysoké frekvenci. Protože voda je považována za jedinou složku těla, která je elektricky vodivá, můžeme impedanci vody změřit. Z hodnoty této impedance je vypočítán objem vody v těle a dále dopočítány objemy pasivní tělesné hmoty (tuku) a aktivní tělesné hmoty (svalstva), a to díky rozdílné vodivosti tukové a beztukové tkáně. Výhodou této metody je minimální zatížení pacienta, metoda je rychlá a nepříliš nákladná. Mezi nevýhody můžeme naopak zařadit závislost na hydrataci organismu, která může do jisté míry ovlivnit výsledek měření. Analýza získaných dat musí být vyhodnocena školeným odborníkem. Využití této metody je velkým přínosem pro výživové poradce, kteří pomocí ní mohou rychle a poměrně efektivně sledovat změny ve složení těla při nejrůznějších dietních programech. Velice prospěšná je rovněž pro řadu zdravotnických center či nemocnic (Svačina, 2008). 21