VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. Vypracovala: Táňa Wasserbauerová Regenerace a výživa ve sportu Brno, 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně dne Táňa Wasserbauerová

3 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat vedoucí mé práce Ing. Ivě Hrnčiříkové, Ph.D. za její pomoc, rady a podporu při zpracování mé bakalářské práce.

4 OBSAH: ÚVOD OBECNÉ ÚDAJE VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ Práce poradce pro výživu Osobnost výživového poradce Vztah ke klientovi Rozhovor s klientem POSTUP PRÁCE PORADCE PRO VÝŽIVU Zjištění rizikového profilu klienta Osobní anamnéza Antropometrická vyšetření a posuzování zastoupení tělesného složení Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů Měření tělesných obvodů Analýza tělesného složení Klinická vyšetření Biochemická vyšetření Biochemická vyšetření malnutricí z nedostatku Biochemická vyšetření malnutricí z přebytečného příjmu Stanovení potřeby energetického výdeje Výpočtové metody Metodika zjišťováni stravovacích zvyklostí Charakteristika užívaných metod Analýza dat Celková anamnéza PSYCHOTERAPEUTICKÉ METODY Psychoterapeutický výcvik Motivační rozhovory Behaviorální terapie ZÁVĚR RESUMÉ SUMARY SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 51

5 ÚVOD Téma mé bakalářské práce s názvem Výživové poradenství mě oslovilo z toho důvodu, že v oborech zabývajících se výživou spatřuji velkou budoucnost. Přesto, že žijeme ve vyspělé společnosti, výživový stav naší populace je velmi nevhodný. Stále více lidí touží po zdravém životním stylu a vyhledává proto pomoc u výživových poradců. Zásadní problém spočívá v nedostatečné informovanosti o správné a zdravé výživě a s ní souvisejícím vhodným životním stylem. Posláním výživových poradců je pomáhat lidem a uskutečnit tak jejich tužby. Cílem této práce je studium profese poradců pro výživu. Poukazuje na důležitost a význam těchto osobností, jejichž práce není pouhou rutinní záležitostí, nýbrž zaměstnáním, které spočívá v prokázání specifických schopností a dovedností a jejich využití v každodenní praxi. Usiluji o to, aby následující text posloužil jako návod pro ty, kteří se chystají v oboru poradenství pro výživu působit. Studiem odborné literatury jsem získala hodnotné informace o tom, jak by si měl poradce pro výživu ve své profesi počínat. Tyto poznatky shrnuji ve třech hlavních kapitolách. První kapitola poskytuje obecný přehled, informující nás o zásadách, které by měly být ze strany výživového poradce dodrženy. Konkrétně se zabývám osobností výživového poradce, jeho kompetencemi a vztahem s klienty. Důležitost rovněž přikládám úvodnímu rozhovoru. V druhé kapitole se odkazuji na autory literatury z oboru medicíny, jejichž názory mi poskytly názorný obraz postupu práce výživových poradců. V jednotlivých podkapitolách popisuji úkony, které je nutno vykonat pro odborné sestavení dietního programu. Následující třetí kapitola je věnována psychoterapeutickým metodám. Snažím se zde poukázat na jejich opodstatnění v oblasti pomáhajících profesí, do nichž výživového poradenství neodmyslitelně spadá. Věřím, že moje práce bude přínosem pro nelehkou práci výživových poradců. 5

6 1. OBECNÉ ÚDAJE VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ 1.1 Práce poradce pro výživu Výživový poradce je jedna z profesí, jejichž náplní je pomáhat lidem. Stejně tak jako i řada dalších povolání vyžaduje tato specializace řadu dovedností a vědomostí, získaných na základě patřičného vzdělání. Za právoplatné výživové poradce lze považovat absolventy lékařských, hygienických, přírodovědeckých a pedagogických fakult se zaměřením na biologii, dále absolventy technických vysokých škol se zaměřením na potravinářství, absolventy tělovýchovných fakult, případně absolventy zdravotnických škol se zaměřením na výživu anebo alespoň absolventy kurzů Poradce pro výživu (Fořt, 2008, 2009, s. 3). Zásadní problém v dnešní době spatřuji ve skutečnosti, že v řadách odborně vyškolených poradců pro výživu se vyskytují i ti, kteří nemají žádné nebo alespoň oboru příbuzné vzdělání. V oboru poradenství pro výživu pracují tudíž nelegálně. V mnoha případech se setkáváme s názorem, že poradce pro výživu je něco jako dietolog. Přesto, že se obě tyto profese setkávají s mnoha specifickými případy a jejich povinností je klientům (pacientům) pomáhat, jejich pracovní náplň se liší. Dietolog, tedy lékař, se zabývá problematikou výživy klinické a léčebné. Stará se především o zdravotní stav pacienta, za něhož má právní zodpovědnost. Do jeho kompetencí spadá předepisování léků i vykonávání nejrůznějších vyšetření. Poradce pro výživu se snaží realizovat tužby a cíle svých klientů. Podle jejich potřeb sestavuje individuální dietní program. Přesto, že není oprávněn předepisovat jakákoli farmaka a pouze upravuje stravovací režim nebo mění životní styl, měl by si uvědomit, že vykonává profesi, která působí značný zásah do organismu a může být pro jeho klienta jistým rizikem. Proto by měl být při své profesi důsledný a jakékoli úkony, které by mohly ovlivnit zdravotní stav klienta, konzultovat s ošetřujícím lékařem. Za zdravotní stav klienta nenese osobní zodpovědnost. Veškerým doporučeným postupům se klient podřizuje dobrovolně, a proto jsou výživoví poradci nežalovatelní. Za důležité považuji upozornit na skutečnost, že na rozdíl od lékařské péče se jedná o službu placenou. 6

7 Návštěvy klienta by měly probíhat pravidelně. Průběh dietního programu je důležité mít neustále pod dohledem. Základem úspěchu je následné zařazení dietních návyků do každodenního způsobu života. Je doporučováno vést si kartotéku klientů a u každého z nich podrobnou evidenci průběhu konzultace a navržených způsobů řešení. Dělat si poznámky o tom, jak klient působí, zda mu byla doporučena návštěva lékaře atd. (Fořt, 2008, 2009, s. 5) Osobnost výživového poradce V této kapitole se snažím nastínit obraz toho, jak by si při své profesi měl poradce počínat a jakými povahovými vlastnosti by měl vynikat. Ideální výživoví poradce dokáže skutečně pečovat o ty, kteří k němu přišli žádat o pomoc. Dokáže oceňovat jakékoli úspěchy či pozitivní životní impulsy klientů a dává jim chuť do dalšího plnění cílů a tužeb. Stejně tak umí přijmout jejich neúspěchy a motivovat je v dalším snažení. Je nestranný, spontánní a vždy ochoten říci, co si myslí a cítí, a to s největší opatrností, která nikterak neurazí či nepoškodí osobnost jejich klienta. Jedná v tom nejlepším zájmu svých klientů a v podstatě je vázaný lékařským tajemstvím a to i za předpokladu, že se nejedná o lékaře v pravém slova smyslu. Zabývá se aktuálními pocity a chováním svých klientů, které může vést v mnoha případech k důvodům další nespolupráce a nedůvěře. Je sebevědomý a schopen reagovat na nejrůznější situace. Nebojí se přehodnotit své názory a cíle. Má smysl pro priority. Každý profesionálně působící poradce pro výživu má solidní základ znalostí. Musí být seznámen s obrovskou škálou vědomostí z oblasti anatomie, fyziologie, společenských věd aj. a následně by měl tyto poznatky využít v praxi. Stejně tak je schopen aplikovat kulinářské umění. Poradnictví pro výživu je obor poměrně mladý, neustále se rozvíjí a čerpá nové poznatky z oblasti vědy a výzkumu. Výživoví poradci by společně s dynamikou tohoto oboru měli držet krok a opětovně si své vědomosti a dovednosti aktualizovat. Klienti dokáží ocenit poradcovy zkušenosti s problémy, jimž sami čelí. Má výborné komunikační schopnosti, umí naslouchat a dokáže být vnímavý, sdělovat citlivé poznámky, vyjádřit pochopení i obavy z dané situace. Má smysl pro humor, který klientovi pomáhá vidět vlastní problémy s jistou nadsázkou 7

8 a ironií. Vyzařuje optimismus, což klienty utužuje v naději, že změny jejich životního stylu jsou možné a že řešení jejich problému bude nalezeno. Ke svým klientům se chová s úctou. Tímto respektem dokazuje, že jsou pro něj důležití. Na schůzky chodí dle sjednaného času, odpovídá na telefonáty, y apod. Ke své práci přistupuje čestně, nikoli s výhradním zájmem o pouhé sebeobohacení (Bauer, Sokolik, 2001, s. 15). 1.3 Vztah ke klientovi V profesi výživového poradenství hraje lidský vztah mezi klientem a pomáhajícím profesionálem značnou roli. Jedná se o mimořádně citlivou záležitost, kde práce poradce pro výživu částečně koreluje s prací psychologa. V praxi se můžeme setkat s mnoha odlišnými případy. Ke každému z nich je nutno přistupovat zcela individuálně a na základě jeho vlastních potřeb. V mnoha literárních pramenech se uvádí, že terapeut je jednou z nejdůležitějších součástí léčby (Kopřiva, 1997). Úkolem angažovaného pracovníka je každého klienta pochopit, zajímat se o něj, vcítit se do něj, přijímat ho, jaký je, držet mu palce prostě mít ho rád, vidět v něm i ty dobré stránky, které většinou každému unikají (Kopřiva, 1997). Klientovi by se mělo ze strany odborně jednajícího profesionála dostat přijetí, spoluúčasti, porozumění, pocitu, že není nikomu na obtíž, že jej nikdo neodsuzuje. Chceme-li klientovi porozumět, musíme se dokázat vcítit do jeho situace, ztotožnit s jeho problémy. Umění pochopit situaci a rozpoznat pocity druhého člověka je záležitostí velmi obtížnou a závislou na individuálním přístupu, často i sympatiích ke každému jedinci. Snazší je to v případě, pokud má sám pomáhající osobní zkušenosti s danou problematikou. Např. má-li pochopit pocity člověka trpícího nadváhou a sám s ní v mládí bojoval. V okamžiku, kdy pociťujeme, že jsme klientovi dostatečně neporozuměli, je dobré ho požádat, aby nám svoji situaci ještě jednou vysvětlil. Tak s ním navážeme bližší kontakt a lépe pochopíme, jak svoje pocity prožívá. Současně pomáháme i jemu samému s objasněním si vlastních myšlenek a pocitů. Ačkoli práce výživového poradce tkví v jisté kontrole a obětování se pro druhou osobu, platí zde pravidlo: Všeho moc škodí. Pokud je kontrola nad klienty přílišná, může docházet k tomu, že na nás začnou být závislí. Nadměrné obětování se druhé osobě brání rozvoji 8

9 autonomie. Přehnaná péče může tudíž člověku v mnoha případech spíše ublížit, něž mu pomoci (Kopřiva, 1997). Na problémy a chování klientů dále navazuji v kapitole Psychoterapeutické metody. 1.4 Rozhovor s klientem Je zřejmé, že v procesu poradenství velmi závisí na kvalitě úvodního rozhovoru. Poradce pro výživu musí mít nejen odborné kompetence, ale také specifické dovednosti týkající se navázání kontaktu, udržování vztahu a především komunikační dovedností (Úlehla, 1999). Kopřiva (1997) uvádí, že pohovor vedený s klientem musí splňovat určité podmínky. Na rozhovor si poradce musí vyhradit určitý čas. Jde-li o první rozhovor s daným klientem v jeho současné situaci, měl by trvat minut. Neměl by být delší, ale ani kratší. Je předem daný, aby s ním klient počítal. Dohodnutý čas je nutno dodržet, mít ho neustále pod kontrolou a ovlivňovat podle něj průběh sezení. Další podmínkou je zajištění vhodného prostoru. Chceme-li, aby se klient cítil co nejlépe, je ideálním řešením vést rozhovor u konferenčního stolku, který oba účastníky rozhovoru staví do stejné pozice. Samozřejmě může dojít k situaci, kdy je rozhovor nějakým způsobem narušen. Ať už se jedná o telefonát či vyrušení druhou osobou a ačkoli klient danou situaci zcela respektuje, ve většině případů se shledáme s přerušením vnímavého kontaktu. Další zásadou předběžné přípravy je naladění se poradce na nadcházející rozhovor. Nejedná-li se o první sezení, je třeba si připomenout, jaká je anamnéza klienta, o čem jsme s ním již mluvili a jak bude probíhat následující dialog (Kopřiva, 1997). Vlastní průběh pohovoru začneme 2 3 minutovou konverzací, jejímž cílem je uvolnit případné napětí mezi oběma zúčastněnými. Sezení musí probíhat za jistým účelem, kterého jsou si oba účastníci plně vědomi. Chceme-li klientovi pomoci k určitým změnám, měli bychom znát jeho priority a cíle. Zaměřujeme se na nejrůznější otázky, které by mohly daný problém vyřešit a nutíme klienta 9

10 zamýšlet se nad věcmi, které by jemu samotnému nepřišly na mysl. Máme-li k výpovědím klienta nějaké výtky či jiný názor, nikdy je nesdělujeme jako hotovou věc, ale spíše jako myšlenku, se kterou musí klient souhlasit (Kopřiva, 1997). Zásadní vlastností všech pomáhajících profesí je naslouchání druhé osobě. Nasloucháním se rozumí aktivní proces, nikoli pasivní mlčení. Aktivním procesem mám na mysli pozorně a se zaujetím sledovat, co druhá osoba říká. Nepřerušovat ho svými vlastními názory, nedávat mu rady. Ideální stav nastává v případě, že jeden účastník rozhovoru naslouchá tomu druhému a naopak. Je nevhodné, pokud poradce vede rozhovor sám a nenechává klientovi dostatečný prostor nebo ho dokonce v případě jeho rozmluvy neustále přerušuje. Klient tak může nabývat pocitu, že mu dotyčný něco vnucuje nebo neposkytuje nic důležitého (Kopřiva, 1997). Po ukončení samotné promluvy s klientem je dobré si všechny nově získané poznatky a pocity ze skončeného rozhovoru srovnat v hlavě. Zamyslíme se také nad tím, s jakým pocitem klient odcházel. Zda byl spokojený sám se sebou, motivován k dalším krokům svého snažení nebo zda na nás působil spíše pesimistickým dojmem a nechutí pokračovat dál podle našich rad. Jedná-li se o případ druhý, zeptejme se sami sebe, zda impulsem pro toto chování bylo něco špatně v našem dialogu zda jsme mu něco nevnucovali nebo ho ignorovali. Především se však snažíme zachytit celkový dojem z rozhovoru (Kopřiva, 1997). 10

11 2. POSTUP PRÁCE PORADCE PRO VÝŽIVU Tato kapitola je věnována popisu jednotlivých úkonů práce výživového poradce, jejichž dodržení spěje k dosažení požadovaného cíle. V našem případě cílem rozumíme profesionálně zpracovaný dietní program a s ním spojené změny životního stylu. Podle Rážové a kol. (2001) by měl profesionální pracovník v oblasti výživy zahájit svoji práci diagnostikou, kde se konkrétně zabývá: zjištěním rizikového profilu klienta na základě údajů ošetřujícího lékaře nebo vlastním vyšetřením, zjištěním osobní anamnézy, kde se poradce zaměřuje na základní informace, které by mohly mít vliv na výživový stav klienta, antropometrickým vyšetřením, klinickým vyšetřením, biochemickým vyšetřením, zjištěním individuální energetické potřeby klienta, zjištěním stravovacích zvyklostí klienta (nejčastěji pomocí dotazníků), zjištěním úrovně fyzické aktivity klienta (zjišťuje se opět dotazníkem nebo formou řízeného rozhovoru), zjištěním typu chování na základě Bortnerovy sebeposuzující škály k způsobu zvládání stresu, analýzou získaných dat. (Rážová a kol., 2001) Je doporučováno vést si dokumentaci vyšetření. V příloze č.1 uvádím příklad formuláře pro dokumentaci vyšetření z internetového zdroje 11

12 2.1 Zjištění rizikového profilu klienta Veškeré zásahy do stravovacího režimu klienta by měly být prováděny s ohledem na zdravotní stav vyšetřované osoby. Pokud klient podstupuje pravidelná vyšetření u svého ošetřujícího lékaře, vyžádáme si od něj výsledky vyšetření. V případě, že nemáme k dispozici žádné výsledky vyšetření klientova zdravotního stavu, provádíme základní vyšetření. Dojde-li k odhalení nějakých závažných onemocnění hormonálního nebo metabolického původu, či dokonce onemocnění neléčitelného, je dobré nejdříve doporučit konzultaci s jeho ošetřujícími lékaři a poté, pokud ho přijmeme, mu doporučit konzultovat námi připravený program s tímto lékařem (Fořt, 2008). 2.2 Osobní anamnéza Zásadním krokem při poskytování individuálního výživového poradenství je zajištění potřebných informací o klientovi, které nám napomáhají k vytvoření potřebných dietních změn. Nejvhodnější užívaná metoda k získání důležitých dat je metoda dotazníku. Dotazník je sestaven za účelem zajištění veškerých faktorů, které by mohly mít vliv na výživu klienta. Formulář může být přizpůsoben tak, aby splňoval potřeby poradenství pro konkrétní klientelu. Například u klientů s poruchou příjmu potravy by měl formulář obsahovat otázky týkající se případného užívání projímadel, vyvolávání zvracení apod. (Bauer, Sokolik, 2001). Dotazník je zpravidla rozdělen do několika částí. V úvodu formuláře žádáme klienty o vyplnění základních osobních údajů, jako jméno, adresa, pohlaví, věk. Část rodinné zdravotní anamnézy zjišťuje možnou přítomnost dědičných metabolických poruch (DMP), které se podepisují na organismu klienta. Je popsáno přes 700 DMP. Jmenovitě se ptáme na rodinný výskyt diabetu, hyperlipidémie, familiární hypercholesterolemíe, fenylketonurie, malabsorbce jednotlivých živin atd. Neopomíjíme také možnou přítomnost světové choroby číslo 1, a to hypertenze, u některého z rodičů. Rovněž zjišťujeme informace o užívaných lécích, bylinných přípravcích či výživových doplňcích, které mohou mít vliv na nutriční stav klienta. Při 12

13 přípravě dietního programu je třeba dbát na kontrolu veškerých interakcí potravin a užívaných léků, které by mohly mít souvislost se zdravotním stavem klienta. Část sociálně-ekonomická poskytuje hodnotné informace týkající se podpory našich klientů. Dotazujeme se na jejich rodinné příslušníky nebo každou osobu, jež může hrát roli v uskutečnění úspěšných dietních změn. Zjišťujeme, zda existují konkrétní osoby v jejich životě, které mohou rušit nebo naopak pomoct při dosažení jejich cílů. Sociálně-ekonomická anamnéza rovněž souvisí s možností dostupnosti a zajištění odpovídající výživy. Význam pro nás má rovněž sekce, zaměřená na dosavadní stravovací návyky, kde klient odpovídá na otázky týkající se preferovaných potravin, stravovacích návyků, atd. Získané odpovědi budou obzvláště užitečné při projektování dietního programu a při stanovení priorit a cílů (Bauer, Sokolik, 2001). 2.3 Antropometrická vyšetření a posuzování zastoupení tělesného složení Antropometrická měření slouží jako podklad pro morfologickou charakteristiku těla a tělesného složení (Keller a kol., 1996). Mimo jiných vyšetření pomáhají diagnostikovat různé poruchy výživového stavu v mnoha oblastech. Stanovením hlavních tělesných parametrů pomocí antropometrického vyšetření jsme schopni posuzovat zastoupení tělesného složení organismu pomocí rozmanitých metod (Kohout, Kotlíková, 2005). Stejně tak jako autoři odborné literatury se i já domnívám, že tělesná analýza je nezbytnou komponentou výživového poradenství, díky níž jsme schopni stanovit přiměřenou fyzickou aktivitu a základní dietní vzorce. Analýzu složení těla můžeme využít v preventivním lékařství a následně aplikovat pro léčení pacientů trpících různými nemocemi. Jak tvrdí Provazník, Komárek, Janovská, Ošancová, (1995,s 82), antropometrické metody jsou pouze jednou z komponent posuzujících fyzický stav jedince. Nelze jimi nahradit hematologická vyšetření, určení hladiny vitaminů nebo lipidů při sledování výživového stavu. Přesto jsou dobrým indikátorem dlouhodobé energetické rovnováhy, pomáhají vybrat rizikové jedince i skupiny populace a mají nezastupitelné místo v intervenčních programech. 13

14 Podle možnosti technického vybavení lze požadované hodnoty zjišťovat různými způsoby. Vedle metod, které se používají spíše k výzkumným účelům a které jsou drahé a pro pacienty těžko dostupné (diluční metody, počítačová tomografie, magnetická rezonance, spektrometrie aj.), existují i metody jednodušší, které jsou pro běžnou praxi zcela dostačující (kaliperem měřená tloušťka kožní řasy, krejčovský metr pro stanovení tělesných obvodů, měření bioimpedance horní a dolní poloviny těla) (Svačina, 2009). Používané přístroje a pomůcky je důležité neustále kontrolovat, aby nedošlo k nepřesnému měření. Je doporučováno měření provádět ve stejnou dobu z důvodu rozdílů mezi tělesnou váhou a výškou měřenou ráno a večer. Při opakovaných měření je dobré, aby měření prováděla vždy ta táž osoba (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, s. 30) Parametry a indexy vycházející z antropometrických ukazatelů Pro hodnocení tělesné konstituce se používají indexy odvozené z hlavních antropometrických parametrů, hmotnosti a výšky. U tělesné výšky měříme vzdálenost bodu verte od podložky s přesností 0,5 cm. Měřená osoba stojí vzpřímeně, nejlépe bez obuvi. Tělesnou hmotnost nejpřesněji změříme na osobní lékařské pákové váze, pouze ve spodním prádle. Na každý kus oblečeného prádla, se odečítá 0,1 kg. Přesnost váhy na 0,1 kg (Svačina 2009, s. 58). Na základě správně interpretovaných údajů (hmotnosti a výšky) lze stanovit, zda jsou naměřené parametry adekvátní. V praxi se běžně setkáváme s termínem ideální váha. Její určování je velmi obtížné, a proto k hodnocení užíváme různých indexů (Kleinwachterová, Brázdová, 2001). Brocův index (BI) Je jeden z nejjednodušších a nejběžněji používaných indexů, kdy za ideální hmotnost je považována ta, která představuje v kg hodnotu získanou odečtením 100 od hodnoty tělesné výšky v cm. Ideální hmotnost se stanovuje podle vzorce: Muži: tělesná výška (cm)

15 Ženy: tělesná výška % (cm) Klasifikaci stupně obezity pomocí Brockova indexu zobrazuje tabulka č. 1. Tabulka č. 1 hodnocení stupně obezity pomocí Brockova indexu stupeň obezity % ideální hmotnosti mírný střední těžký morbidní > 200 (Roman, Nováková, 2007) Rohrerův index (RI) Chceme-li posuzovat ideální hmotnost pomocí Rohrerova indexu, použijeme následující vzorec: (RI) = (H [g] x 100 / (V [cm])3 U mužů se normální hodnoty pohybují kolem 1,2 1,4 a u žen mezi 1,25 1,50. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001) Verdonckův index (VI) (VI) = (H [g] + 50) (V [cm] 150) x 0,75 Normální hodnota je 100. Chceme-li podle Verdoncka zjistit tzv. ideální tělesnou hmotnost, použijeme výpočtu : Ideální tělesná hmotnost = (0,75 V) 62,5 (Kleinwächterová, Brázdová, 2001) Body mass index (BMI) V dnešní době jedním z nejčastěji užívaných indexů hodnotících adekvátní tělesnou hmotnost je index Queteletův, známější pod anglickým názvem body mass index (BMI): BMI = hmotnost (kg)/ váha (m)2 15

16 Na základě výsledků získaných z body mass indexu určujeme jednotlivé hmotnostní kategorie (tabulka č. 2). Tabulka č. 2 Hodnocení hmotnostních kategorií u dospělých pomocí BMI Kategorie Muži Ženy Podváha > 30,0 >3 0,0 Norma 25,1 30,0 24,1 30,0 Nadváha 23,1 25,0 22,1 24,00 Obezita 18,0 23,0 17,0 22,0 Těžká obezita < 18 < 17 (Kleinwächterová, Brázdová,2008) Zmíněné indexy nevypovídají však nic o složení těla. Slouží pouze k porovnání tělesné výšky a váhy jedince, a to především u běžné populace, nikoli u aktivních sportovců. Z tohoto důvodu užíváme další dva parametry: stanovení obvodu v pase a stanovení indexu pas/boky. Stanovení obvodu v pase je velmi jednoduchý a přitom výstižný úkon. Obvod pasu se měří buďto v oblasti pupíku nebo od vrcholu kyčelní kosti. Hodnocení hmotnosti pomocí obvodu pasu viz. tabulka č. 3. Tabulka č. 3 Hodnocení hmotnostních kategorií pomocí obvodu pasu Obvod v pase (cm) Kategorie Muži Ženy Doporučené rozmezí Nutné snížit hmotnost Snížení hmotnosti vyžaduje lékařskou > 102 > 90 pomoc (Roman, Nováková, 2007) Stanovení indexu pas/boky Whist/Hip Ratio = WHR je hodnota, která dává poměr obvodů mezi boky a pasem. Obvod pasu se měří buďto v oblasti pupíku nebo od vrcholu kyčelní kosti a obvod boků se měří v jejich nejširším místě. WHR lze velmi dobře použít 16

17 jako index množství intra-abdominálního tuku. Podle hodnoty indexu lze usuzovat na riziko zdravotních komplikací (http://www.ktv.zcu.cz/pages/ kinantro/parch4.pdf.) Metabolické riziko podle obvodu pasu viz. tabulka č. 4. Tabulka č. 4 Metabolické riziko podle obvodu pasu mírné výrazné ženy nad 80 cm nad 88 cm muži nad 94 cm nad 102 cm (Svačina, 2008) Měření tělesných obvodů Měření se provádí pomocí páskové míry se skleněnými vlákny, aby se nevytahovala. V případě, že používáme obyčejný krejčovský metr, je nutné jej průběžně přeměřovat s kovovým metrem nebo antropometrem. Měříme s přesností na 0,5 cm se zaokrouhlením, není-li uvedeno jinak (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, s. 30). Metodika měření tělesných obvodů podle Kleinwächterové, Brázdové (2001, s.30, 31): Obvod hrudníku měříme na zádech těsně pod lopatkami, vpředu u mužů přes prsní bradavky, u žen přes střed hrudní kosti, s přesností na 1 cm. Obvod pasu měříme v nejužším místě trupu při pohledu zepředu, přes pupek, s přesností 1cm. Obvod boků měříme v nejširším místě boků, v místech největšího vyklenutí hýždí. Obvod levé paže měříme v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem. Při stanovení místa měření je paže ohnuta v pravém úhlu. Při vlastním měření obvodu visí volně podél těla. Míra nesmí stlačovat kůži, ani být volná. Měří se s přesností na 0,1 cm při volně visící paži. Obvod stehna měříme těsně pod gluteální rýhou. Vyšetřovaný stojí mírně rozkročen, hmotnost je rovnoměrně rozložena na obě nohy. 17

18 Obvod lýtka měříme ve výši vrcholu musculus gastrocnemius při mírném rozkročení a rovnoměrném rozložení na obě nohy. Obvod hlavy měříme tak, že míru vedeme vpředu přes obočí, vzadu přes největší vyklenutí týlu. Je třeba sledovat, aby se pod pásovou míru nedostal horní okraj ušního boltce Analýza tělesného složení Přesto, že je určení tělesných parametrů nedílnou součástí antropometrického vyšetření, neinformuje nás nikterak o složení těla a poměru svalové hmoty k hmotě tukové. Při kontrole hmotnosti se zároveň mění i množství každé tělesné složky. Samotná váha není jasný indikátor zdraví. Neposkytuje nám totiž obraz toho, jaký podíl tvoří svalová tělesná hmota a jaký tuková tělesná hmota. Proto je znalost složení těla důležitým vodítkem při úpravě životního stylu a je jednou z hlavních částí antropometrického vyšetření. Cílem analýzy je zjištění poměru jednotlivých složek těla. Nepoměr těchto složek může zapříčinit obezitu, podvýživu, osteoporózu a jiná civilizační onemocnění. Analýza složení těla by měla probíhat pravidelně, za účelem kontroly změny složení tělesných komponent během dodržování dietního programu (http://www.inbody.cz/metodyvysetren%c3%ad.php). Analýzu tělesného složení organismu můžeme provést několika způsoby. K nejlépe dostupným a nejčastěji užívaným metodám řadíme bioelektrickou impedanci a určování tělesného tuku měřením kožních řas, pomocí kaliperu. Vedle těchto metod existují i specifičtější, avšak nákladnější metody, užívané především k výzkumným účelům. V následujících bodech se zaměřuji na problematiku analýzy tělesné konstituce s využitím výše zmiňovaných metod. Určování tuku měření kožních řas Jednou z nejdéle užívaných a současně nejjednodušších metod, které stanovují množství tělesného tuku, je metoda měření kožních řas. Kožní řasy jsou měřeny pomocí jednoduchého nástroje, zvaného kaliper. V antropometrických studiích je nejběžněji užívám harpendenský kaliper (viz.obr.č.1), kaliper Holtainův, kaliper Langeho a kaliper Bestův. Poměrně velká část tukových rezerv organismu 18

19 se nachází v podkoží. Z tohoto důvodu je možné posuzovat procentuální stav tělesného tuku tímto způsobem. Je nutné, aby měření bylo prováděno exaktní technikou. Provedením odborného měření lze poměrně spolehlivě zhodnotit podíl tělesného tuku a netukové tělesné hmoty (Keller a kol., 1996, Kleinwächterová, Brázdova, 2001 ). Obrázek č. 1 Harpendenský kaliper Postup měření kaliperem: Palcem a ukazovákem řasu v daném místě uchopíme a tahem ji oddělíme od svalu pod ní. Ramena kaliperu umístíme druhou rukou za vrchol ohybu kůže (ve vzdálenosti cca 1 cm od prstů) a uvolníme měřidlo, čímž začne působit na kůži konstantní tlak. Tloušťku řasy v mm musíme odečíst do 2 sekund. Pro zvýšení přesnosti se měření doporučuje opakovat. Měření zpravidla provádíme na nedominantní polovině těla (Svačina, 2008). Podle několika autorů se měření provádí na různém počtu řas: na deseti (Allen Pařízková), na čtyřech (Durin, Wormesley), na dvou i pouze na jedné. Čím větší počet kožních řas budeme měřit, tím přesnější údaje o rozložení tělesného tuku získáme. V následujícím textu uvádím metodiku měření jednotlivých kožních řas tak, jak ji uvádějí (Kleinwächterová, Brázdova, 2001, s. 31, 32). Popis měření jednotlivých řas na desíti místech těla: 19

20 Řasa na tváři. Vodorovná řasa na spojnici tragus nozdry, měří se přímo pod spánkem tak, aby nebylo zachyceno corpus adiposus buccae. (Tragus je chrupavčitý výběžek před ústím zevního zvukovodu.) Řasa na podbradku. Svislá řasa, měří se pod jazylkou, kůže na krku nesmí být napjatá, hlava je mírně zvednutá. Subskapulární řasa. Řasa na zádech pod dolním úhlem lopatky, probíhá ve směru od páteře šikmo dolů v úhlu 45. Řasa nad tricepsem (paže I.). Svislá řasa na zadní straně paže v polovině vzdálenosti acromion olecranon (kliček, loketní výběžek). Při vyšetření visí paže volně podél těla. Řasa na hrudníku I. Šikmo probíhající řasa, měří se nad musculus pectoralis maior (velkým prsním svalem) v místě plica axillaris anterior (přední svaly podpažní). Řasa na hrudníku II. Řasa probíhá paralelně s žebry, tvoříme ji v průsečíku desátého žebra a přední axilární čáry. Supraspinální řasa (bok). Řasa probíhá nad hřebenem kosti kyčelní a v přední části axilární čáry. Řasa na břiše. Vodorovná řasa, kterou zvedáme na ose pupek spina ilica anterior (přední strana kosti kyčelní), a to ve čtvrtině vzdálenosti od pupku. Řasa na stehně. Tvoříme ji nad patelou (čéškou), při měření je noha ohnutá v koleně a opírá se o špičku. Řasa na lýtku. Svislá řasa, kterou měříme při stejném postoji vyšetřovaného jako při měření stehenní řasy, a to o 5 cm pod fossa poplitea (zákolenní jamkou). Řasa nad bicepsem (paže II.). Řasa probíhá v ose paže, tvoříme ji nad vrcholem bříška, měření provádíme při volně visící paži. Podle Durnina a Wormesleyho se k měření používají tyto čtyři řasy: 1. Řasa nad tricepsem (pažeii) 2. Řasa subskapulární 3. Řasa supraspinální (bok) 20

21 4. Řasa nad bicepsem (paže II) Při měření dvou řas se měří: 1. Řasa nad bicepsem paže (paže I) 2. Řasa subskapulární Při měření pouze jedné řasy se měří: 1. Řasa nad tricepsem (paže I). K výpočtům určujícím množství tělesného tuku se pak užívají tabulky vycházející z rovnic pro určení procenta tělesného tuku y z logaritmu součtu deseti kožních řas x je u mužů ve věku let: y = 22,32x 29,00. U žen ve věku let je y = 39,57x 61,25. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, Roman, Nováková 2007) Tabulka (viz. příloha č. 2) nás informuje o výpočtech procent tělesného tuku ze součtu deseti kožních řas měřených Bestovým kaliperem. Měření tuku pomocí BIA (bioelektrická impedance) Princip BIA je založen na měření odporu těla při průchodu proudu s nízkou intenzitou o vysoké frekvenci. Protože voda je považována za jedinou složku těla, která je elektricky vodivá, můžeme impedanci vody změřit. Z hodnoty této impedance je vypočítán objem vody v těle a dále dopočítány objemy pasivní tělesné hmoty (tuku) a aktivní tělesné hmoty (svalstva), a to díky rozdílné vodivosti tukové a beztukové tkáně. Výhodou této metody je minimální zatížení pacienta, metoda je rychlá a nepříliš nákladná. Mezi nevýhody můžeme naopak zařadit závislost na hydrataci organismu, která může do jisté míry ovlivnit výsledek měření. Analýza získaných dat musí být vyhodnocena školeným odborníkem. Využití této metody je velkým přínosem pro výživové poradce, kteří pomocí ní mohou rychle a poměrně efektivně sledovat změny ve složení těla při nejrůznějších dietních programech. Velice prospěšná je rovněž pro řadu zdravotnických center či nemocnic (Svačina, 2008). 21

Hodnocení stavu výživy

Hodnocení stavu výživy Hodnocení stavu výživy 1 Úvod Odpovězte na otázky Vyjmenujte složky tvořící Metabolický syndrom: I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: Cílem cvičení se seznámit s indexy, které můžeme stanovit

Více

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY I. Indexy vycházející z antropometrických ukazatelů: 1) Brocův index: : tělesná výška v cm - 100 nebo (tělesná výška v m) 2 23 : (tělesná výška v cm - 100) - 10 % nebo (tělesná výška

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

InBodyS10. Všestranná aplikace s pokročilou technologií

InBodyS10. Všestranná aplikace s pokročilou technologií InBodyS10 Všestranná aplikace s pokročilou technologií Inbody vyrobil přenosný analyzátor složení těla, který se specializuje na měření tělesného složení. Poskytuje informace o množství a stavu tělesné

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU.

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU. SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU Fáze zpracování stravovacího plánu 1. Získání co největšího množství údajů o klientovi * dotazník * osobní pohovor 2. Ujasnění si aktuálního stavu klienta a ZÁVĚRY 3. Provedení

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Somatometrie, klinická antropometrie

Somatometrie, klinická antropometrie Somatometrie, klinická antropometrie Teorie: Somatometrie je základní výzkumná metoda v antropologii. Jedná se o měření tělesných proporcí a rozměrů na živém jedinci. Pravidla, rozdělení, hranice a klasifikace,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech

Trávicí soustava. Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech Trávicí soustava Úkol č. 1: Trávení škrobu v ústech Pomůcky: chléb, třecí miska s tloučkem, zkumavky, kahan, držák na zkumavky, kapátko Chemikálie: Lugolův roztok, Fehlingův roztok I a II, destilovaná

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce.

Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. Co dokáže InBody230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Rychlost s přesností ruku v ruce. www..iinbody..cz www..biiospace..cz www..iinbody4care..sk Co je to InBody230? Když chci získat co největší

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka správného přístupu a to nejen z lékařského hlediska,

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie)

Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie) Aplikovaná ergonomie - cvičení (antropometrie) Antropometrie je jedna ze základních výzkumných metod antropologie, tedy věda o člověku, jeho vývoji v čase, prostore, kultuře apod. Antropometrie je systém

Více

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu.

Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Co dokáže InBody 230? Nejpřesnější analyzátory na světovém trhu. Kvalita s kvantitou ruku v ruce. www.inbody.cz www.biospace.cz www.lekarna-invest.cz Co je to InBody 230? Když chci klientovi sdělit co

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Chemické a energetické pochody v těle, jsou nepřetržité Anabolismus = syntéza, proces stavby tkání, spotřebovává energii Katabolismus

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Fyziologie výživy

Fyziologie výživy Fyziologie výživy Obrázek trávic vicí ústrojí 27.4.2006 1 Úvod Mgr. Lucie Mandelová Ing. Iva Hrnčiříková Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy E -mail: mandelova@fsps.muni.cz Telefon:

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová

FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová FFMI u pacientů s CHOPN a jeho stanovení PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D., PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Mgr. Petra Pavlíčková Aimová CHOPN Vedle snížení plicních funkcí systémové komplikace - malnutrice

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči

Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči Stopové prvky u seniorů v institucionalizované péči Andrea Krsková 1, Jolana Rambousková 2, Miroslava Slavíková 2, Mája Čejchanová 1, Kateřina Wranová 1, Bohumír Procházka 1, Milena Černá 1,2 1 Státní

Více

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž Srdeční frekvence (SF) Hodnoty klidové srdeční frekvence se u běžné populace středního věku pohybují okolo 70 tepů za minutu (s přibývajícím věkem hodnoty SF

Více

Výběrové šetření EHES

Výběrové šetření EHES Výběrové šetření EHES European Health Examination Survey Jana Kratěnová Státní zdravotní ústav Praha 26.10.2016 Lékařský dům Cíle EHES Sjednotit metodiku vyšetření v rámci Evropy, snaha o harmonizaci a

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR. Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR. Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ EHIS A EHES 2014 V ČR Michala Lustigová Diskuzní večer ČDS 15. 2. 2017 STUDIE EHES 2014 Struktura prezentace Východiska studie Organizace, sběr dat v terénu, obsah šetření Výsledky studie

Více

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

METABOLISMUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1 METABOLISMUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové METABOLISMUS 1 Chemické a energetické pochody v těle, jsou nepřetržité Anabolismus Katabolismus Bazální metabolismus 2 METABOLISMUS 2 Nároky jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků

ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků ABC-one studie 2010 Lokální spalování tuků 1. Úvod Cílem studie bylo otestování účinků přístrojů "Slim Belly" a "Slim Back&Legs" na lokální spalování tuků a posouzení efektivnosti obou produktů. Studie

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze 40 % respondentů

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více