VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky"

Transkript

1 10/1/2012 5AZE_I Druhotné zdroje energie Odpadové hospodářství Využití odpadů Spalovny POP Čištění spalin Skládkování Ústav energetiky, VŠCHT Praha Odpady Definice (zák. č. 185/2001 Sb.): Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 1 k tomuto zákonu. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, (příslušející do některé ze skupin odpadů v příl. 1), jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí, nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající činností fyzických osob nebo činností obce. Produkce KO: 300 kg/rok na osobu vlastnosti se mění s ročním obdobím Místa vzniku Provoz domácností Bydlení Technická a občanská vybavenost Úřady Rekreace, sport Údržba ulic, zeleně, hřbitovů atd. Komunální odpad Skladba odpadu v různých zástavbách v hm. % sídlištní smíšená VŠCHT Praha, vesnická Ústav energetiky Složení KO Papír, lepenka Sklo Směsné plasty PET lahve Nebezpečný podíl Minerální odpad Kovy Textil Biologický odpad Spalitelný odpad Papír, lepenka Plasty Sklo Kovy Bioodpad Zbytek Biologicky rozložitelný komunální odpad Směrnice EU 99/31/ES-Povinná redukce maximálního množství biologicky rozložitelných KO (dále jen BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 2013 nejvíce 50 % 2020 nejvíce 35 % z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky? a) vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad; b) omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady zejména mající nebezpečné vlastnosti; c) zvyšovat materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO vytříděných z KO, zejména papíru a lepenky; NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. Odpadové hospodářství Klasifikace podle toku odpadu procesem: Přípravný Předcházení vzniku odpadu Omezování vzniku odpadu Nakládání s odpadem 1.Sběr 2.Přeprava 3.Skladování 4.Úprava a třídění Hlavní Materiálové využití (recyklace a kompostování) Energetické využití (spalování a výroba bioplynu) Konečná úprava Skládkování Papír Oddělené shromažďování Sklo a kovy Recyklace Bio Kompostování Kompost Zpracování odpadu Nebezpečný odpad třídění Spalitelný odpad třídění PKO Kovy k recyklaci Spalovna s kogenerací Bioplyn Nespalitelný odpad popel Skládka Teplo Elektřina 1

2 10/1/2012 Nebezpečné vlastnosti odpadu Zák. 185 Sb., 2001 Výbušnost, Oxidační schopnost, Vysoká hořlavost Toxicita Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí Využití odpadů 1. materiálové využití (vysoký stupeň recyklace prováděné občany) recyklace přinášecí a odnášecí systémy (papír, sklo, plasty) kompostování a jiné formy (např. anaerobní digesce) 2. energetické využití odpadu EVO 1. výroba paliva z komunálního odpadů PKO 2. přímé spalování nadsítné frakce 3. zplyňování, pyrolýza, výroba bioplynu nebo jiné technologie % spalitelných odpadů energeticky využívaných: EU 25 % ČR 6 % (Spalovna Praha, Liberec, Brno) Palivo z komunálního odpadu (PKO) Přímé spalování nadsítné frakce je palivo vyrobené z jiného než nebezpečného odpadu, určené k energetickému využití Výroba: Třídění sítováním, sušení a lisování nadsítné frakce Výhody oproti spalování nadsítné frakce komunálního odpadu: možnost dlouhodobého skladování ( nižší vlhkost M<15 %) snadnější manipulace a doprava lisovaného PKO vyšší měrná hmotnost a výhřevnost (>15 MJ/kg) Jeho spalování je možné pouze ve spalovnách odpadů středních a vyšších výkonů (200 kw a výše). CEN/TS 15359, 357/2002 Sb. Výhody Snížení objemu (až na 10 % V o ) a váhy (o 50 %) odpadu, redukce množství ukládaných zbytků Sterilnost a imobilizace škodlivin v tuhých zbytcích díky vysoké spalovací teplotě C. Využití škváry a upraveného popílku ke stavebním účelům Recyklace surovin ze škváry (Fe a neželezné kovy) a z filtračního koláče (Zn) z mokrého čištění spalin Redukce skleníkových plynů předcházením vzniku skládkového plynu Redukce skleníkových plynů na tunu odpadu při energetickém využití výroba vytěsněný vytěsněné celkové emise energie metan emise (uhlí) skleníkových plynů spalovna Celková bilance je pozitivní. Spalovny předcházejí vzniku skládkového plynu (metanu), který má 21x vyšší potenciál VŠCHT Praha, globálního Ústav energetiky oteplování než je CO 2. Spalovny odpadů Spalovny (s kogenerací) je vhodné budovat v centru produkce KO, protože přeprava navyšuje náklady Přes kolísavé složení odpadu je výhřevnost KO je na úrovni hnědého uhlí (9-15 MJ kg -1 ), pouze při najíždění spalovny fungují na omezenou dobu podpůrné hořáky Nutno volit nejlepší dostupné technologie spaloven (Best Available Technologies BAT) pro splnění limit emisí znečišťujících látek (TZL, SOx, NOx, Diox) ČR spalovny produkce Tok odpadu tun KO/rok Elektřina GWh/rok Teplo TJ/rok Nyní linky Potenciál 20 linek

3 10/1/2012 Spalovací technologie Typy spalovacích pecí: rotační pece -pomalu otáčené válce s mírným sklonem muflové pece zdravotnické odpady, periodický provoz etážové pece -na kaly, pec tvaru stojatého válce fluidní pece spalování ve vznosu, odpad se drtí na stejnou zrnitost Nové spalovací procesy: vysokoteplotní fluidní reaktor (teplota až 2500 C) plasmové hořáky (použití vysoké teploty ionizujících plynů, destrukce zbytků látek přerušením jejich chemických vazeb spalování v plasmovém oblouku nízkoteplotní pyrolýza -v rotační peci zevně otápěné spalinami se odpad pyrolyzuje bez přístupu vzduchu při teplotě C. Vzniklé plyny se spalují v druhém stupni v tzv. termoreaktoru při teplotě C. Principy spalování Základní podmínky: Přítomnost spalovacího vzduchu v dostatečném množství (λ>0) Překročení zápalné teploty Tuhá paliva C Kapalná paliva C Plynná paliva C Dostatečný vývin tepla nezbytný ke krytí ztrát tepla do okolí Vlastnosti spalovaných odpadů Pod hranicí U 25 %, A 60 % a M 50 % (odpovídající minimální výhřevnosti q p,net,ar =5 MJ/kg) není odpad schopen samostatného hoření, protože teplo uvolněné hořlavinou je nedostatečné k odpaření vlhkosti a ohřátí popelovin na spalovací teplotu. Provedení analýz: Vlhkost M: stanoví se ze ztráty hmotnosti sušením při 105 C Spalitelné látky U (ztráta žíháním): stanoví se (po předběžném vysušení vzorku při 105 C) ze ztráty hmotnosti vyžíháním při 550 C do konstantní hmotnosti. Popel A je nespalitelná tuhá složka vzorku ze stanovení spalitelných látek U ( chemicky jde o SiO 2, Al 2 O 3, CaO a oxidy železa, atd.). fyzikální Typické vlastnosti odpadů Organické látky Papír Plasty Vlhkost M Spalitelné látky U Popel A q p,net,ar MJ/kg 1, q p,gr,ar MJ/kg q p,gr,d MJ/kg 17,9 16,5 41,4 chemické C H N organické látky papír 39 5,5 0,2 plasty kůže, dřevo, textil, guma Podmínka minimální výhřevnosti 5 MJ/kg: A 60 % M 50 % U 25 % Trojný diagram odpadu W M Typické palivo z komunálního odpadu PKO : U = V+FC = 35 % M = 35 % A = 30 % U+M+A=100 [%] Spalovny odpadů SO-přísné emisní limity EL NV 354/2002 Sb. průměrné denní hodnoty A Spalitelné látky U U Odpad hoří bez přídavného (stabilizačního) paliva Odpad vhodný pro kompostování 3

4 10/1/2012 Čištění spalin u spaloven odpadů DeTZL -odstranění tuhých znečišťujících látek (popílku) elektrostatický odlučovák EO nízký odpor, provoz až do 350 C, em. limit 10 mg/m 3 splnitelný až při následném odstranění kyselých plynů tkaninový odlučovák TO - vyšší tlaková ztráta, do ~230 C (e-ptfe), EL 10 mg/m 3 splnitelný, reálně až 2-5 mg/m3 Kyselé plyny -HCL, HF a SO 3 a SO 2 Suché a polosuché metody (aktivní koks, NaHCO 3, Ca(OH) 2 ) injektáž před TO (nemocnice) Mokré metody-vypírka alkáliemi NaOH, Ca(OH) 2 DeNO x -SKR katalyzátory V 2 O 5 +WO 3 /TiO 2 na: filtrační tkanině (Liberec), keramice (Zevo, Praha), pracovní teplota katalyzátorů je C, životnost ~5 let, účinnost redukce NO x až 90 % DeDiox odstranění persistentních organických polutantů POP Persistentní organické polutanty POP Organohalogeny Tetrachlor Trichlorfuor Benzenhexachlorid metan metan (lindan) PCDD Polychlorované dibenzodioxíny 75 látek zdravotní účinky: karcinogeny teratogeny 2,3,7,8 tetrachlor-p-dibenzodioxin VŠCHT PBDD, Praha, PBDF Ústav energetiky s bromem PCB-polychlorované bifenyly PCDF Polychlorované dibenzofurany 135 látek 2,3,7,8, tetrachlordibenzofuran Toxicita PCDD a PCDF Způsob dosažení emisních limitů u SO 1. Povinná dospalovací komora (vytápěná hořákem na ZP). Spaliny jsou vystaveny teplotě 850 C po dobu min 2 s. Pokud obsah chloru v palivu >1 % pak teplotě 1100 C/2 s. Popeloviny: obsah C v TZL < 3 % nebo spalitelné látky < 5 % Je odvozena od nejtoxičtější sloučeniny 2,3,7,8-TCDD s mezinárodním faktorem ekvivalentní toxicity I-TEF rovno 1. SO Kaučuk Kralupy 2. Čištěním spalin (detzl, DeSOx, DeNOx, mokrá vypírka Investice do čištění spalin až 50% celkových nákladů na spalovnu! Tvorba DE NOVO dioxínů Dospalovací komora je nedostatečná jako DeDiox opatření z důvodu nové syntézy dioxínu ve spalinách při nízkých teplotách dediox Odstranění dioxínů dvě technologie 1. katalyzovaná oxidace pomocí Pt, Pd, Rh 2. suvné lóže s koksem Surové spaliny Čisté spaliny vyčištěné spaliny čerstvý koks HCl + ½ O 2 Cl 2 + H 2 O při T<500 C Cl 2 + O 2 + C x H y + C PCDD/F Proto nutný dediox filtr spalin za tímto teplotním pásmem surové spaliny kontaminovaný koks KATALYZOVANÉ: Katalyzátor na vnitřním povrchu tkaniny z expandovaného PTFE (Liberec), < 230 C Katalyzátor na keramice (Zevo, Praha). Provoz při teplotách ~300 C 4

5 10/1/2012 Zařízení na energetické využití odpadu, Praha Malešice Konečná úprava: Skládkování -analýzy tuhých odpadů (Vyhláška MŽP 338/1997 o podrobnostech nakládání s odpady) Povinné je stanovit obsah vody, stlačitelnost, ph, pachovou zkoušku a provést chemický rozbor. Ve vodném výluhu se zjišťuje: obsah síranů, obsah chloridy, obsah těžkých a toxických kovů a obsah škodlivých organických látek Neutralizace kyselých plynu detzl dediox denox Podle výsledku se provádí buď detailní analýza nebo se odpady zařadí do třid vyluhovatelnosti I,II a III a ukládají na skládku inertního odpadu. Výpočty z průměrného sumárního vzorce: Spalování odpadů kyslíkem: Produkce skleníkových plynů při kompostování (anaerobní digesci): Energetické využití odpadu a produkce plynů při kompostování Příklad: Výsledky analýzy 1 kg promáčeného sběrného papíru jsou tyto: vlhkost M=50 %, popel A=10 % a hořlavina U=40 % (chemicky jako celulóza-(c 6 H 10 O 5 ) n - Určete: 1. Je papír schopen samostatného hoření ve spalovně? 2. Jak dlouho je možno svítit žárovkou 60W při jeho energetickém využití? Uvažujte: účinnost předsušení (převod mokré na předsušené palivo)=85 % účinnost spalování (převod chemické na tepelnou energii)=90 % účinnost cyklu (převod tepelné na elektrickou energii)=30 % 3. Hmotnost skleníkových plynů při spalování m CO2min a při kompostování na skládkách m CO2min +m CH4min a srovnejte. 5