MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY"

Transkript

1 MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY STEM CELL THERAPY IN PATIENTS WITH PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE AND DIABETIC FOOT DISEASE MICHAL DUBSKÝ 1,2, ALEXANDRA JIRKOVSKÁ 1, ROBERT BÉM 1, VLADIMÍRA FEJFAROVÁ 1, LIBUŠE PAGÁČOVÁ 3, PETR LESNÝ 2, EVA SYKOVÁ 2 1 Centrum diabetologie IKEM, Praha 2 Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i. 3 Autotransfúzní jednotka IKEM, Praha SOUHRN Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a syndrom diabetické nohy patří mezi časté a závažné komplikace diabetu. Ischemie bývá nezřídka hlavní příčnou amputace u pacientů s diabetem. Současné terapeutické možnosti nejsou u všech pacientů dostatečně účinné. Terapie kmenovými buňkami separovanými z biopsie z kostní dřeně (BMSC bone marrow stromal cells) nebo kmenovými buňkami separovanými z periferní krve po stimulaci kostní dřeně (PBPC peripheral blood progenitor cells) představuje perspektivní metodu léčby ischemie dolních končetin. Standardní metodou léčby ICHDK ale dosud zůstává revaskularizace perkutánní transluminální angioplastikou nebo by-passem. Klíčová slova: kmenové buňky, revaskularizace, angiogeneze, ICHDK, diabetická noha SUMMARY Peripheral arterial disease (PAD) and diabetic foot ulcers are frequent and severe complications of diabetes mellitus. Ischaemia is the major cause of amputation in diabetic patients. However therapeutical options available at present are not sufficient in all patients. Therapy of stem cells obtained by bone marrow biopsy (BMSC bone marrow stromal cells) or separated from peripheral blood after stimulation of bone marrow (PBPC peripheral blood progenitor cells) could be a perspective therapeutic method of PAD. Standard methods for PAD therapy still remain percutaneous transluminal angioplasty and by-pass. Key words: stem cells, revascularization, angiogenesis, PAD, diabetic foot ÚVOD Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) ovlivňuje podstatně prognózu pacientů se syndromem diabetické nohy. Diabetes zvyšuje dvojnásobně až čtyřnásobně riziko vzniku ICHDK (Luscher et al., 2003). Diagnostika i terapie ICHDK u diabetu je obtížná z důvodů absence symptomů ICHDK, postižení je často víceúrovňové a je kombinováno s neuropatií, infekcí a špatnou kompenzací diabetu (Jirkovská, 2006). Mezi standardní léčebné metody patří perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a cévní by-passy, konzervativní terapie dosud nemá jasně prokázaný efekt (Mezinárodní konsensus syndromu diabetické nohy, 2000). Účinnost PTA a cévních by-passů při ischemii dolních končetin je ale v některých případech pouze částečná a může docházet k recidivám klinických příznaků ulcerací, gangrén, bolestí a případně i k amputacím (Peregrin a Kožnar, 2006). V současnosti probíhá řada studií s revaskularizací ischemických končetin s využitím kmenových buněk jak na experimentální, tak na klinické úrovni. KMENOVÉ BUŇKY Kmenové buňky a jejich výzkum stojí v posledních letech v centru zájmu mnoha výzkumných týmů a zabývají se jimi jak odborníci teoretických oborů, tak i pracovníci kliničtí. Tyto buňky se vyznačují velmi širokým diferenciačním potenciálem, tj. jsou schopny se přeměnit na různé tkáně lidského 128 DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3

2 těla (ať už se jedná o cévy, chrupavku, kost, srdeční tkáň a mnohé další). Velký zlom ve výzkumu těchto buněk přineslo zjištění, že kmenové buňky se nacházejí nejen ve vyvíjejícím se organizmu (embryonální kmenové buňky), ale i u dospělých jedinců (tkáňově specifické kmenové buňky). Jelikož výzkum embryonálních kmenových buněk s sebou nese četné etické otázky a rozpory, obrací se pozornost většiny výzkumných týmů směrem k tkáňově specifickým kmenovým buňkám, zejména k buňkám mesenchymálním. Jejich schopnost diferenciace v odlišné tkáně byla demonstrována jak in vitro, tak in vivo, a to jak na zvířecích modelech, tak i v humánní medicíně (Cha a Falanga, 2007). V současnosti je možné k terapeutické revaskularizaci využít tři základní zdroje, které obsahují cévní progenitorové buňky. Prvním z těchto zdrojů je mononukleární frakce stromálních buněk kostní dřeně získaná trepanobiopsií kyčelní kosti bone marrow stromal cells (BMSC). Vzhledem k běžnému využití těchto buněk v hematoonkologii je procedura jejich odběru standardizována a prováděna na řadě pracovišť (Abdel-Latif et al., 2007). Tyto buňky byly opakovaně využity k revaskularizaci ischemických končetin v klinických studiích (Tateishi-Yuyama et al., 2002; Bartsch et al., 2007; Esato et al., 2002). Dalším zdrojem je frakce jaderných buněk získaná separací z periferní krve po předchozí aplikaci kolonie stimulujícím faktorem granulocytů (G-CSF, filgrastim, Neupogen ) peripheral blood progenitor cells (PBPC). Tyto buňky jsou charakteristické povrchovým glykoproteinem CD34, exprimovaným hematopoetickými buňkami kostní dřeně a prekurzory endotelových buněk. Také PBPC byly opakovaně využity k revaskularizaci končetin v klinických studiích (Huang et al., 2005, Kudo et al., 2003). Navíc bylo prokázáno, že podávání G-CSF napomáhá léčbě infekce u pacientů se syndromem diabetické nohy (Gough et al., 1997). Posledním, třetím zdrojem, který je zatím využíván převážně experimentálně, je perivaskulární frakce mezenchymálních buněk, kterou je možné izolovat z tukové tkáně mesenchymal adipose tissue derived cells (MADC). K izolaci těchto buněk stačí malé množství podkožního tuku, získaného například liposukcí; tyto buňky v experimentu vykazují slibné revaskularizační vlastnosti (Nakagami et al., 2005) a je mezi nimi vysoké zastoupení CD34 pozitivních buněk (Traktuev et al., 2008). Tyto buňky exprimují jak znaky mesenchymálních buněk, tak i povrchové markery pericytů a hladkých svalůvých buněk. Nejperspektivnější pro terapeutickou revaskularizaci jsou MADC exprimující kromě CD34 také znak CD31, který značí jejich diferenciaci směrem k endoteliálním a vaskulárním prekurozorým buňkám. MECHANIZMUS ÚČINKU KMENOVÝCH BUNĚK NA REVASKULARIZACI Při novotvorbě cév hrají roli tři základní mechanizmy (Wahlberg, 2003): Angiogeneze, fyziologický proces, který je výrazně indukován hypoxií a vede k tvorbě nových kapilár z preexistujících cév. Podstatou angiogeneze je proliferace a migrace buněk do stěn cév spolu s inhibicí apoptózy. Arteriogeneze je proces remodelace preexistujících arterioarteriolárních anastomóz na plně vyvinuté arterie stimulovaný tlakem tekutin při obstrukci cévy a zvýšení průtoku kolaterálami. De-novo formace cév je spíše hypotetickou možností, jedná se o tvorbu vnitřních endoteliálních vrstev DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3 s následnou maturací arteriol vrstvou svalových buněk. Bylo prokázáno, že monocyty-makrofágy i kmenové buňky mají schopnost angiogeneze i arteriogeneze. Není však zatím jasné, jakou roli hraje diferenciace a exprese jednotlivých růstových faktorů produkovaných autologními kmenovými buňkami při jejich intramuskulární aplikaci, ani které typy dřeňových nebo periferních kmenových buněk jsou v procesu revaskularizace nejefektivnější. METODY IZOLACE A ZPŮSOBY APLIKACE BUNĚK Před aplikací BMSC i PBPC musí pacient podstoupit vyšetřovací protokol k vyloučení kontraindikací, k nimž patří např. hluboká žilní trombóza, otok končetiny znemožňující intramuskulární aplikaci, závažná neléčená retinopatie vyžadující laserový zásah, hematologické onemocnění a neoplastické postižení jakéhokoliv orgánu. Odběr buněk kostní dřeně (BMSC) z kyčelní kosti probíhá na operačním sále při celkové nebo epidurální anestezii. Za promývání heparinizovaným fyziologickým roztokem se odebere potřebné množství kostní krve, která se následně zcentrifuguje a zakoncentruje. Při terapii periferními progenitorovými buňkami (PBPC) je pacientům podáván G-CSF (filgrastim, Neupogen TM ). Po dosažení dostatečné koncentrace CD34 pozitivních buněk v periferní krvi je provedena aferéza v intermitentním režimu s opakovanými recirkulacemi a s končeným objemem suspenze buněk ml. Získaná suspenze buněk je pak v lokální nebo celkové anestezii aplikována do svalů postižené dolní končetiny, nejčastěji do m. gastrocnemius v celém rozsahu, dále například do svalů na dorzální straně nohy a do planty postižené dolní končetiny. Po aplikaci je nutno provést šetrnou bandáž končetiny a zajistit prevenci flebotombózy. STUDIE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU TERAPIE ICHDK KMENOVÝMI BUŇKAMI V řadě publikovaných studií bylo prokázáno, že lokální podání PBPC nebo BMSC vede ke zlepšení angiogeneze u pacientů s ICHDK, je bezpečné a může významně zlepšit klinický stav těchto pacientů. Jak volba vhodné buněčné linie (BMSC nebo PBPC), tak volba metody podání intraarteriální nebo intramuskulární je v jednotlivých pracích závislá na preferencích autorů a chybí významnější srovnání. Jedna z prvních randomizovaných studií publikovaná v Lancetu (Tateishi-Yuyama et al., 2002) hodnotila efekt terapie stromálními buňkami z kostní dřeně (BMSC) na ICHDK. Pacienti s ICHDK, definovanou jako index paže/kotník (ABI) < 0,6, s klidovými bolestmi nebo ulceracemi, bez možnosi další revaskularizace, byli rozděleni do dvou skupin. Ve skupině A bylo 25 pacientů s převažující unilaterální ischemií; do ischemické končetiny byly aplikovány BMSC, do druhé (kontrolní) končetiny fyziologický roztok. Ve skupině B s bilaterální ischemií byly nohy pacientů randomizovány, do jedné nohy byly aplikovány BMSC, do druhé mononukleární frakce periferní krve. Následně bylo sledováno zlepšení klinického stavu, ABI, transkutánní tenze kyslíku (TcPO 2 ) a nálezu na angiografii. Byla prováděna digitální subtrakční angiografie (DSA) se striktně fixovanou pozicí katétru a stejným množstvím kontrastní látky. Po 24 týdnech došlo k signifikantně vyššímu vzestupu ABI a TcPO 2 u končetin 129

3 léčených BSMC oproti končetinám léčeným periferními mononukleárními buňkami (p < 0,0001). Angiografie byla zaslepeně hodnocena dvěma radiology a jedním cévním chirurgem. Ke zlepšení angiografického nálezu došlo u 60 % ze 45 pacientů. Ke zmírění klidové bolesti došlo u 80 % z 20 pacientů. Jiná studie publikovaná v Diabetes Care (Huang et al., 2005) hodnotila účinek intramuskulární aplikace PBPC separovaných z periferní krve po stimulaci G-CSF. 28 pacientů s diabetem a kritickou končetinovou ischemií, definovanou jako klidové bolesti vyžadující analgetika, kotníkovým systolickým tlakem 50 mm Hg nebo palcovým tlakem 30 mm Hg s ulcerací nebo gangrénou; klasifikace dle Fontaina III nebo IV, bylo randomizováno na pacienty léčené PBPC a kontrolní skupinu (léčená Prostagalandinem E1 i.v.). Po 3 měsících došlo k signifikantnímu zvýšení průtoku měřeným laser dopplerem a k signifikantnímu zvýšení ABI u pacientů léčených PBPC. 78 % pacientů s ulcerací bylo zhojeno (vs. 39 % u kontrolní skupiny). U pacientů léčených PBPC nedošlo po dobu tříměsíčního sledování k žádné amputaci, zatímco u kontrolní skupiny došlo k amputaci u 5 pacientů. Angiografický nález byl signifikantně zlepšen oproti kontrolní skupině. Ve studii publikované v Circulation Journal (Kajiguchi et al., 2007) bylo léčeno 7 pacientů s kritickou končetinovou ischemií (kritéria dle protokolu TACT, Tateishi-Yuyama et al., 2002). 3 pacienti měli Buergrovu chorobu a 4 pacienti s ICHDK byli dialyzováni. U pacientů s Buergerovou chorobou došlo ke zhojení defektů, tito pacienti byli označeni jako respondeři, naopak všichni dialyzovaní pacienti byli označeni jako nonresponděři. Byl prokázán signifikantní rozdíl v množství CD34 a CD133 pozitivních buněk v krvi mezi respondery a nonrespondery po terapii BMSC. U responderů došlo k významnému vzestupu počtu těchto buněk s maximem 28 dní od aplikace. Z dialyzovaných pacientů jeden zemřel (bez souvislosti s terapií BMSC) a u 3 došlo k amputaci prstů nebo bércové amputaci. Nedávno byla publikována metaanalýza (Sprengers et al., 2008) zahrnující všechny publikované studie zabývající se buněčnou terapií kritické končetinové ischemie za 6 let. Ve většině publikovaných studií byly kmenové buňky aplikovány intramuskulárně, v 1 studii intraarteriálně a ve 3 studiích byla aplikace kombinovaná (intramuskulární i intraarteriální). Celkově byly BMSC a PBPC užity v léčbě ischemie u 141 pacientů. Ve všech studiích byl v různé míře prokazován vzestup kotníkových tlaků, transkutánní tenze kyslíku, ústup klidové bolesti i prodloužení vzdálenosti bezbolestné chůze. Z metaanalýzy vyplývá, že první zkušenosti s touto metodou jsou slibné, většina studií však byla prováděna na malém počtu pacientů. Je proto potřeba získat více zkušeností z velkých, nejlépe randomizovaných a placebem kontrolovaných zaslepených studií. V roce 2009 byla v Cell transplantation publikována studie (Amann, 2009) hodnotící efekt BMSC u 51 pacientů s kritickou končetinovou ischemií, u kterých hrozila vysoká amputace. 6 měsíců po aplikace bylo 59 % pacientů se zachovalou končetinou. Perfuze končetiny měřená ABI a transkutánní tenzí kyslíku byla významně zvýšena, užívání analgetik bylo zredukováno o 62 %. Metaanalýza publikovaná v časopise Angiology se zabývala mechanizmem účinku a případnými nežádoucími účinky autologních kmenových buněk v léčbě ICHDK (Al Mheid, 2009). Byly hodnoceny 3 metody léčby kmenovými buňkami: BMSC z kostní dřeně, PBPC z periferní krve a samotná stimulace G-CSF bez intramuskulární aplikace kmenových buněk. Ve všech 8 studiích hodnotících efekt léčby BMSC i ve všech 6 studiích hodnotících léčbu pomocí PBPC došlo ke zlepšení prokrvení ischemických končetin. Samostatná stimulace G-CSF byla hodnocena ve 2 studiích, v jedné došlo ke zvýšení transkutánní tenze kyslíku a zlepšení klinických projevů ischemie, ve druhé studii nebylo zlepšení pozorováno. Závěrem publikace shrnuje přínos terapie končetinové ischemie kmenovými buňkami, je však zdůrazněn malý počet randomizovaných kontrolovaných studií. Další metaanalýza se zabývala terapeutickou angiogenezí pomocí angiogenních růstových faktorů, kmenových buněk a aplikací samotného G-CSF (Attanasio, 2009). Účinnost angiogenních faktorů (VEGF, FGF-1, rfgf-2) byla hodnocena v 6 studiích, v 5 z nich došlo ke zlepšení ischemických končetin, v 1 studii byl nález beze změny. Terapie kmenovými buňkami byla hodnocena ve 4 studiích, ve všech došlo ke zlepšení parametrů ICHDK. Kmenové buňky kostní dřeně mohou působit také parakrinně. Léčba samotným G-CSF byla hodnocena jako nedostatečně účinná. V ČR byla metoda terapie končetinové ischemie pomocí BMSC představena na XXXII. angiologických dnech M. Chochola z Všeobecné fakultní nemocnice ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze použil metodu intraarteriální aplikace BMSC u 33 pacientů s nízkým ABI a TcPO 2. U 65 % pacientů došlo po 6 měsících ke zmírnění bolesti nebo snížení spotřeby analgetik. Bylo pozorováno mírné zvýšení ABI a TcPO 2. Dále byly BMSC použity k léčbě 5 pacientů s kritickou končetinovou ischemií. I. Hofírek z Fakultní nemocnice sv. Anny aplikoval BMSC intramuskulárně u pacientů bez možnosti další revaskularizace. Při srovnání angiografických nálezů před a po terapii nebyly nalezeny signifikantní rozdíly, ve všech případech ale došlo k vymizení klidových bolestí v končetinách. U dvou pacientů došlo k významnému zlepšení mikrocirkulace měřené laser dopplerem (Hofírek, 2009). Procházka zjistil v souboru 37 pacientů v konečném stavu chronické kritické končetinové ischemie po transplantaci autologních kmenových buněk záchranu končetiny u 81 % pacientů a vzestup oxygenace končetiny po 90 dnech sledování (Procházka, 2009). VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ICHDK KMENOVÝMI BUŇKAMI Naše vlastní zkušenosti s buněčnou terapií ICHDK jsou na úrovni pilotní studie. Mezi nejprůkaznější z hlediska pozitivního efektu terapie kmenovými buňkami patřila hned první kazuistika. K léčbě pomocí periferních progenitorových buněk (PBPC) byl indikován pacient s diabetem 2. typu, s kritickou končetinovou ischemií LDK, s klidovými bolestmi závislými na léčbě kontinuálním morfinem, po bércové amputaci PDK s hrozící vysokou amputací LDK. Jednalo se o polymorbidního pacienta se syndromem diabetické nohy (ischemické defekty palce a 2. prstu LDK), ischemickou chorobou srdeční, po pětinásobném srdečním by-passu a valvuloplastice mitrální chlopně. Při zajištění antiagregační léčbou byl podán G-CSF, k dostatečnému vzestupu CD34 pozitivních buněk v periferní krvi došlo již po 3 dnech. Byla provedena aferéza se třemi recirkulacemi s konečným objemem vaku se suspenzí buněk 90 ml. Vzhledem k silné bolesti byly PBPC aplikovány v celkové anestezii v celkovém počtu 50 vpichů do svalů lýtka, krátkých extenzorů dorza nohy a do svalů planty. Kromě klinického nálezu byly s odstupem 130 DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3

4 Obr. 1 Angiografický nález pøed aplikací kmenových bunìk a s odstupem 2 mìsíce od aplikace LITERATURA diabetologie 10 ± 3 dny, 1 měsíc, 2, 6 a 9 měsíců měřeny hodnoty transkutánní tenze kyslíku, kožní teplota a k hodnocení bolesti byla užita škála Visual Analog Scale. Prvních několik dní po aplikaci došlo k edému končetiny a k přechodnému zhoršení ischemických bolestí vyžadujícímu další aplikaci morfinu. Pacient byl propuštěn do ambulantní péče po 3 týdnech od aplikace kmenových buněk. 2 měsíce po aplikaci PBPC došlo k významnému zlepšení jak klinického nálezu na končetině, tak i vyšetření transkutánní tenze kyslíku (TcPO 2 ), vzestup z 2 mm Hg na 22 mm Hg. Angiografický nález vykazoval bohatší kapilární síť ve srovnání s vyšetřením před aplikací buněk (obr. 1). Vzhledem ke zlepšení ischemie byla 3 měsíce od aplikace buněk provedena amputace 2. prstu a distálního článku palce. S odstupem 6 měsíců od aplikace došlo k dalšímu významnému vzestupu TcPO 2 (vzestup na 53 mm Hg). Analgetické terapie byla postupně zeslabována, po vysazení morfinu přešel pacient na fentanyl v náplasti (Durogesic) a poté na běžná analgetika. Po 6 měsících nepotřeboval pacient žádnou analgetickou terapii a rána po nízké amputaci byla prakticky zhojena. Po 9 měsících od aplikace přetrvávají vysoké hodnoty TcPO 2 (57 mm Hg) a pacient je subjektivně bez potíží. Nežádoucí účinky jsme až na počáteční edém nepozorovali. ZÁVĚR Terapie ICHDK u pacientů s diabetem pomocí autologních kmenových buněk se po prvních zkušenostech zdá být perspektivní metodou dosud bez zjištěných významných nežádoucích účinků. Z hlediska angiogeneze jsou sledovány zejména účinky na diabetickou retinopatii a na případnou akceleraci tumorů. Přesný mechanizmus účinku autotransplantace kmenových buněk na lokální úrovni je stále neznámý. Objektivní hodnocení účinnosti vyžaduje další studie. Studie podporována VZ MZO Abdel-Latif A, Bolli R, Tleyjeh IM, et al. Adult bone marrow-derived cells for cardiac repair: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2007; 167(10): Al Mheid I, Quyyumi AA. Cell therapy in peripheral arterial disease. Angiology 2008; 59(6): Amann B, Luedemann C, Ratei R, Schmidt-Lucke JA. Autologous bone marrow cell transplantation increases leg perfusion and reduces amputations in patients with advanced critical limb ischemia due to peripheral artery disease. Cell Transplant 2009; 18(3): Attanasio S, Snell J. Therapeutic angiogenesis in the management of critical limb ischemia: current concepts and review. Cardiol Rev 2009; 17(3): Bartsch T, Brehm M, Zeus T, et al. Transplantation of autologous mononuclear bone marrow stem cells in patients with peripheral arterial disease (the TAM-PAD study). Clin Res Cardiol 2007; 96(12): Esato K, Hamano K, Li TS, et al. Neovascularization induced by autologous bone marrow cell implantation in peripheral arterial disease. Cell Transplant 2002; 11(8): Gough A, Clapperton M, Rolando N, et al. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997; 350(9081): Higashi Y, Kimura M, Hara K, et al. Autologous bone-marrow mononuclear cell implantation improves endothelium-dependent vasodilation in patients with limb ischemia. Circulation 2004; 109(10): Hofírek I, Kořístek Z, Navrátil M, Konečná J, Sochor O, Rotnágl J, Olšovský J, Šárník F, Vojtíšek B. Pacienti s diabetickou nohou 4 roky po transplantaci kmenových buněk. DMEV 2009; 12(Supp1): Huang P, Li S, Han M, et al. Autologous transplantation of granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood mononuclear cells improves critical limb ischemia in diabetes. Diabetes Care 2005; 28(9): Jirkovská A. Ischemická choroba dolních končetin u pacientů s diabetem: Konzervativní terapie, In: Syndrom diabetické nohy (Ed: A. Jirkovská). Maxdorf, Praha 2006: Kudo FA, Nishibe T, Nishibe M, Yasuda K. Autologous transplantation of peripheral blood endothelial progenitor cells (CD34+) for therapeutic angiogenesis in patients with critical limb ischemia. Int Angiol 2003; 22(4): Luscher TF, Creager MA, Beckman JA, Cosentino F. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: Part II. Circulation 2003; 108(13): Nakagami H, Maeda K, Morishita R, et al. Novel autologous cell therapy in ischemic limb disease through growth factor secretion by cultured adipose tissue-derived stromal cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25(12): Peregrin JH, Kožnar B. Angioplastika bércových tepen, In: Syndrom diabetické nohy (Ed: A. Jirkovská). Maxdorf, Praha 2006: Procházka V, Gumulec J, Chmelová J, Klement P, Klement GL, Jonszta T, Czerný D, Krajca J. Autologous bone marrow transplantation in patients with end-stage chronical critical limb ischemia and diabetic foot. Vnitřní lékařství 2009; 55(3): Sprengers RW, Lips DJ, Moll FL, Verhaar MC. Progenitor cell therapy in patients with critical limb ischemia without surgical options. Ann Surg 2008; 247(3): DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3 131

5 18. Syndrom diabetické nohy. Mezinárodní konsenzus vypracovaný Mezinárodní skupinou pro syndrom diabetické nohy Galén, Praha Tateishi-Yuyama E, Matsubara H, Murohara T, et al. Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischaemia by autologous transplantation of bone-marrow cells: a pilot study and a randomised controlled trial. Lancet 2002; 360(9331): Traktuev DO, Merfeld-Clauss S, Li J, et al. A population of multipotent CD34-positive adipose stromal cells share pericyte and mesenchymal surface markers, reside in a periendothelial location, and stabilize endothelial networks. Circ Res 2008; 102(1): Wahlberg E. Angiogenesis and arteriogenesis in limb ischemia. J Vasc Surg 2003; 38(1): MUDr. Michal Dubský IKEM, Praha Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY VE VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY VE VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Citace článku: Zeleníková R, Bužgová R, Janíková E, Jarošová D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian-Silesian region. Ošetřovatelství

Více

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU

ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU ANALÝZA ANGIOGENEZE V KOSTNÍ DŘENI U PLAZMOCYTÁRNÍHO MYELOMU Tichý M. 1, Tichá V. 1, Ščudla V. 2, Šváchová M. 1, Zapletalová J. 3 1 Ústav patologie LF UP a FNOl 2 III. interní klinika LF UP a FNOl 3 Ústav

Více

Kontroverzní témata. kontrola glykémie u diabetiků

Kontroverzní témata. kontrola glykémie u diabetiků Kontroverzní témata kontrola glykémie u diabetiků RK2014 Kontroverzní témata kontrola glykémie u diabetiků z kontroly glykémie zřejmě neprofitují Sechterberger M et al. Critical Care 2013, 17:R52 RK2014

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI REGENERATIVNÍ MEDICÍNA 2014

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI REGENERATIVNÍ MEDICÍNA 2014 Národní Centrum Tkání a Buněk & 4MEDi Centrum buněčné terapie a diagnostiky pořádají MEZINÁRODNÍ KONFERENCI REGENERATIVNÍ MEDICÍNA 2014 pod záštitou Ministra zdravotnictví České republiky & Primátora statutárního

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

INTRAOSEÁLN UPDATE 2009

INTRAOSEÁLN UPDATE 2009 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

PERCUTANEOUS INTERVENTION IN VASCULAR COMPLICATIONS AFTER ORTHOTOPIC LIVER TRANSPLANTATION OUR MID-TERM RESULTS

PERCUTANEOUS INTERVENTION IN VASCULAR COMPLICATIONS AFTER ORTHOTOPIC LIVER TRANSPLANTATION OUR MID-TERM RESULTS Perkutánní léčba cévních komplikací po ortotopické transplantaci jater naše střednědobé výsledky PERCUTANEOUS INTERVENTION IN VASCULAR COMPLICATIONS AFTER ORTHOTOPIC LIVER TRANSPLANTATION OUR MID-TERM

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST Sláma P. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Transplantace. David Macků

Transplantace. David Macků Transplantace David Macků Transplantace Úskalí medicínská, technická, organizační a ekonomická Nutná celospolečenská dohoda Obraz vyspělosti národního zdravotnictví Definice smrti, definice smrti mozku

Více

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie

HEMOPOESA. Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy. Ústav histologie a embryologie HEMOPOESA Periody krvetvorby, kmenové a progenitorové buňky; regulace hemopoesy Ústav histologie a embryologie MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B02241 Přednášky

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické nemoci: prezentace doporučených postupů Možnosti interdisciplinární

Více

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New

CO VÁM MÁM ŘÍCT. Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New JAN MARTINEK CO VÁM MÁM ŘÍCT Několik poznámek, pikošek z 600 přednášek a 800 posterů za 5 10 minut Nosné téma: Novel Diagnostics Tools & New Therapeutic Avenues in Autoimmune Diseases LIST OF TOPICS ANTIPHOSPHOLIPID

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy

Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace bo destrukce tkání na

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

Univerzita obrany v Hradci Králové, Fakulta vojenského zdarvotnictví, katedra válečného vnitřního lékařství

Univerzita obrany v Hradci Králové, Fakulta vojenského zdarvotnictví, katedra válečného vnitřního lékařství KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI KRVETVORNÝCH BUNĚK: SOUDOBÉ POZNATKY Z VYBRANÝCH ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ Quality of life in patients after transplation of hemopoietic cells: current knowledge from

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku Autoři: Niedobová E., Zemčáková A., Školitelé: Štětka

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117178/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Akutní mezenteriální ischemie

Akutní mezenteriální ischemie Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Jiří Páral Jiří Páral Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Autor i nakladatelství

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014

Cytomegalovirus a nádory mozku. Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Cytomegalovirus a nádory mozku Seminář VIDIA SZÚ 26.5.2014 Lidské onkogenní viry Modifikovaná kritéria pro Kochovy postuláty pro lidské nádorové viry splňují: Virus Epsteina-Barrové (EBV) Virus hepatitidy

Více

ERAS Veni, Vidi, Vici?

ERAS Veni, Vidi, Vici? ERAS Veni, Vidi, Vici? Tomáš Vymazal KARIM 2. LF UK ve FN v Motole V medicíně jsme často posedlí touhou mít nejlepší komponenty nejlepší léky, nejlepší vybavení, nejlepší specialisty ale věnujeme pouze

Více

Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády

Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády -perkutánní inzerce katétru do blízkosti periferního nervu, následována podáním LA, za účelem anestézie / analgézie v průběhu dní

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Článek přijat redakcí: 12. 11. 2004

FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Článek přijat redakcí: 12. 11. 2004 KOMPLIKOVANÉ KORONÁRNÍ INTERVENCE. KDY JEŠTĚ? KDY JIŽ NE? Josef Šťásek, Dušan Černohorský, Josef Bis, Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Jan Vojáček Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové,

Více

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u

Více

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie?

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Marihuana bývá považována za měkkou drogu a uvažuje se o její legalizaci. Je jisté, že má

Více

Symptomatická léčba pozdních stadií RS. MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015

Symptomatická léčba pozdních stadií RS. MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015 Symptomatická léčba pozdních stadií RS MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015 PRINCIPY SYMPTOMATICKÉ TERAPIE 1. Orientovaná na aktuální potřeby pacienta PRINCIPY SYMPTOMATICKÉ

Více

Syndrom diabetické nohy v praxi

Syndrom diabetické nohy v praxi Syndrom diabetické nohy v praxi Vladimíra Fejfarová Centrum diabetologie IKEM, Praha Souhrn Jednou z nejzávažnějších pozdních komplikací diabetes mellitus je syndrom diabetické nohy. Ten ovlivňuje nejen

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Vokurka S., Koza V., Jungová A., Navrátilová J., Svoboda T., Jindra P., Steinerová K., Hrabětová M., Výrutová R., Novák L.

Vokurka S., Koza V., Jungová A., Navrátilová J., Svoboda T., Jindra P., Steinerová K., Hrabětová M., Výrutová R., Novák L. PŮVODNÍ PRÁCE Výskyt malignit a dispenzarizace dárců krvetvorných buněk výsledky sledování Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a Českého národního registru dárců dřeně The Incidence of Malignancies

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, FN Hradec Králové 2

Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, FN Hradec Králové 2 PŮVODNÍ PRÁCE PRIMÁRNÍ ÚSPĚŠNOST A STŘEDNĚDOBÝ EFEKT PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE U DIABETIKŮ S ANAMNÉZOU CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE MYOKARDU; POROVNÁNÍ S NEDIABETIKY Miroslav Brtko 1, Josef Šťásek

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice

Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice 40 Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice Adriana Horčičáková 1, Ilona Plevová 2 1 Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava-Vítkovice 2 Ústav ošetřovatelství

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více