MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY"

Transkript

1 MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE ISCHEMICKÉ CHOROBY DOLNÍCH KONČETIN U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY STEM CELL THERAPY IN PATIENTS WITH PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE AND DIABETIC FOOT DISEASE MICHAL DUBSKÝ 1,2, ALEXANDRA JIRKOVSKÁ 1, ROBERT BÉM 1, VLADIMÍRA FEJFAROVÁ 1, LIBUŠE PAGÁČOVÁ 3, PETR LESNÝ 2, EVA SYKOVÁ 2 1 Centrum diabetologie IKEM, Praha 2 Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i. 3 Autotransfúzní jednotka IKEM, Praha SOUHRN Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a syndrom diabetické nohy patří mezi časté a závažné komplikace diabetu. Ischemie bývá nezřídka hlavní příčnou amputace u pacientů s diabetem. Současné terapeutické možnosti nejsou u všech pacientů dostatečně účinné. Terapie kmenovými buňkami separovanými z biopsie z kostní dřeně (BMSC bone marrow stromal cells) nebo kmenovými buňkami separovanými z periferní krve po stimulaci kostní dřeně (PBPC peripheral blood progenitor cells) představuje perspektivní metodu léčby ischemie dolních končetin. Standardní metodou léčby ICHDK ale dosud zůstává revaskularizace perkutánní transluminální angioplastikou nebo by-passem. Klíčová slova: kmenové buňky, revaskularizace, angiogeneze, ICHDK, diabetická noha SUMMARY Peripheral arterial disease (PAD) and diabetic foot ulcers are frequent and severe complications of diabetes mellitus. Ischaemia is the major cause of amputation in diabetic patients. However therapeutical options available at present are not sufficient in all patients. Therapy of stem cells obtained by bone marrow biopsy (BMSC bone marrow stromal cells) or separated from peripheral blood after stimulation of bone marrow (PBPC peripheral blood progenitor cells) could be a perspective therapeutic method of PAD. Standard methods for PAD therapy still remain percutaneous transluminal angioplasty and by-pass. Key words: stem cells, revascularization, angiogenesis, PAD, diabetic foot ÚVOD Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) ovlivňuje podstatně prognózu pacientů se syndromem diabetické nohy. Diabetes zvyšuje dvojnásobně až čtyřnásobně riziko vzniku ICHDK (Luscher et al., 2003). Diagnostika i terapie ICHDK u diabetu je obtížná z důvodů absence symptomů ICHDK, postižení je často víceúrovňové a je kombinováno s neuropatií, infekcí a špatnou kompenzací diabetu (Jirkovská, 2006). Mezi standardní léčebné metody patří perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a cévní by-passy, konzervativní terapie dosud nemá jasně prokázaný efekt (Mezinárodní konsensus syndromu diabetické nohy, 2000). Účinnost PTA a cévních by-passů při ischemii dolních končetin je ale v některých případech pouze částečná a může docházet k recidivám klinických příznaků ulcerací, gangrén, bolestí a případně i k amputacím (Peregrin a Kožnar, 2006). V současnosti probíhá řada studií s revaskularizací ischemických končetin s využitím kmenových buněk jak na experimentální, tak na klinické úrovni. KMENOVÉ BUŇKY Kmenové buňky a jejich výzkum stojí v posledních letech v centru zájmu mnoha výzkumných týmů a zabývají se jimi jak odborníci teoretických oborů, tak i pracovníci kliničtí. Tyto buňky se vyznačují velmi širokým diferenciačním potenciálem, tj. jsou schopny se přeměnit na různé tkáně lidského 128 DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3

2 těla (ať už se jedná o cévy, chrupavku, kost, srdeční tkáň a mnohé další). Velký zlom ve výzkumu těchto buněk přineslo zjištění, že kmenové buňky se nacházejí nejen ve vyvíjejícím se organizmu (embryonální kmenové buňky), ale i u dospělých jedinců (tkáňově specifické kmenové buňky). Jelikož výzkum embryonálních kmenových buněk s sebou nese četné etické otázky a rozpory, obrací se pozornost většiny výzkumných týmů směrem k tkáňově specifickým kmenovým buňkám, zejména k buňkám mesenchymálním. Jejich schopnost diferenciace v odlišné tkáně byla demonstrována jak in vitro, tak in vivo, a to jak na zvířecích modelech, tak i v humánní medicíně (Cha a Falanga, 2007). V současnosti je možné k terapeutické revaskularizaci využít tři základní zdroje, které obsahují cévní progenitorové buňky. Prvním z těchto zdrojů je mononukleární frakce stromálních buněk kostní dřeně získaná trepanobiopsií kyčelní kosti bone marrow stromal cells (BMSC). Vzhledem k běžnému využití těchto buněk v hematoonkologii je procedura jejich odběru standardizována a prováděna na řadě pracovišť (Abdel-Latif et al., 2007). Tyto buňky byly opakovaně využity k revaskularizaci ischemických končetin v klinických studiích (Tateishi-Yuyama et al., 2002; Bartsch et al., 2007; Esato et al., 2002). Dalším zdrojem je frakce jaderných buněk získaná separací z periferní krve po předchozí aplikaci kolonie stimulujícím faktorem granulocytů (G-CSF, filgrastim, Neupogen ) peripheral blood progenitor cells (PBPC). Tyto buňky jsou charakteristické povrchovým glykoproteinem CD34, exprimovaným hematopoetickými buňkami kostní dřeně a prekurzory endotelových buněk. Také PBPC byly opakovaně využity k revaskularizaci končetin v klinických studiích (Huang et al., 2005, Kudo et al., 2003). Navíc bylo prokázáno, že podávání G-CSF napomáhá léčbě infekce u pacientů se syndromem diabetické nohy (Gough et al., 1997). Posledním, třetím zdrojem, který je zatím využíván převážně experimentálně, je perivaskulární frakce mezenchymálních buněk, kterou je možné izolovat z tukové tkáně mesenchymal adipose tissue derived cells (MADC). K izolaci těchto buněk stačí malé množství podkožního tuku, získaného například liposukcí; tyto buňky v experimentu vykazují slibné revaskularizační vlastnosti (Nakagami et al., 2005) a je mezi nimi vysoké zastoupení CD34 pozitivních buněk (Traktuev et al., 2008). Tyto buňky exprimují jak znaky mesenchymálních buněk, tak i povrchové markery pericytů a hladkých svalůvých buněk. Nejperspektivnější pro terapeutickou revaskularizaci jsou MADC exprimující kromě CD34 také znak CD31, který značí jejich diferenciaci směrem k endoteliálním a vaskulárním prekurozorým buňkám. MECHANIZMUS ÚČINKU KMENOVÝCH BUNĚK NA REVASKULARIZACI Při novotvorbě cév hrají roli tři základní mechanizmy (Wahlberg, 2003): Angiogeneze, fyziologický proces, který je výrazně indukován hypoxií a vede k tvorbě nových kapilár z preexistujících cév. Podstatou angiogeneze je proliferace a migrace buněk do stěn cév spolu s inhibicí apoptózy. Arteriogeneze je proces remodelace preexistujících arterioarteriolárních anastomóz na plně vyvinuté arterie stimulovaný tlakem tekutin při obstrukci cévy a zvýšení průtoku kolaterálami. De-novo formace cév je spíše hypotetickou možností, jedná se o tvorbu vnitřních endoteliálních vrstev DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3 s následnou maturací arteriol vrstvou svalových buněk. Bylo prokázáno, že monocyty-makrofágy i kmenové buňky mají schopnost angiogeneze i arteriogeneze. Není však zatím jasné, jakou roli hraje diferenciace a exprese jednotlivých růstových faktorů produkovaných autologními kmenovými buňkami při jejich intramuskulární aplikaci, ani které typy dřeňových nebo periferních kmenových buněk jsou v procesu revaskularizace nejefektivnější. METODY IZOLACE A ZPŮSOBY APLIKACE BUNĚK Před aplikací BMSC i PBPC musí pacient podstoupit vyšetřovací protokol k vyloučení kontraindikací, k nimž patří např. hluboká žilní trombóza, otok končetiny znemožňující intramuskulární aplikaci, závažná neléčená retinopatie vyžadující laserový zásah, hematologické onemocnění a neoplastické postižení jakéhokoliv orgánu. Odběr buněk kostní dřeně (BMSC) z kyčelní kosti probíhá na operačním sále při celkové nebo epidurální anestezii. Za promývání heparinizovaným fyziologickým roztokem se odebere potřebné množství kostní krve, která se následně zcentrifuguje a zakoncentruje. Při terapii periferními progenitorovými buňkami (PBPC) je pacientům podáván G-CSF (filgrastim, Neupogen TM ). Po dosažení dostatečné koncentrace CD34 pozitivních buněk v periferní krvi je provedena aferéza v intermitentním režimu s opakovanými recirkulacemi a s končeným objemem suspenze buněk ml. Získaná suspenze buněk je pak v lokální nebo celkové anestezii aplikována do svalů postižené dolní končetiny, nejčastěji do m. gastrocnemius v celém rozsahu, dále například do svalů na dorzální straně nohy a do planty postižené dolní končetiny. Po aplikaci je nutno provést šetrnou bandáž končetiny a zajistit prevenci flebotombózy. STUDIE ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU TERAPIE ICHDK KMENOVÝMI BUŇKAMI V řadě publikovaných studií bylo prokázáno, že lokální podání PBPC nebo BMSC vede ke zlepšení angiogeneze u pacientů s ICHDK, je bezpečné a může významně zlepšit klinický stav těchto pacientů. Jak volba vhodné buněčné linie (BMSC nebo PBPC), tak volba metody podání intraarteriální nebo intramuskulární je v jednotlivých pracích závislá na preferencích autorů a chybí významnější srovnání. Jedna z prvních randomizovaných studií publikovaná v Lancetu (Tateishi-Yuyama et al., 2002) hodnotila efekt terapie stromálními buňkami z kostní dřeně (BMSC) na ICHDK. Pacienti s ICHDK, definovanou jako index paže/kotník (ABI) < 0,6, s klidovými bolestmi nebo ulceracemi, bez možnosi další revaskularizace, byli rozděleni do dvou skupin. Ve skupině A bylo 25 pacientů s převažující unilaterální ischemií; do ischemické končetiny byly aplikovány BMSC, do druhé (kontrolní) končetiny fyziologický roztok. Ve skupině B s bilaterální ischemií byly nohy pacientů randomizovány, do jedné nohy byly aplikovány BMSC, do druhé mononukleární frakce periferní krve. Následně bylo sledováno zlepšení klinického stavu, ABI, transkutánní tenze kyslíku (TcPO 2 ) a nálezu na angiografii. Byla prováděna digitální subtrakční angiografie (DSA) se striktně fixovanou pozicí katétru a stejným množstvím kontrastní látky. Po 24 týdnech došlo k signifikantně vyššímu vzestupu ABI a TcPO 2 u končetin 129

3 léčených BSMC oproti končetinám léčeným periferními mononukleárními buňkami (p < 0,0001). Angiografie byla zaslepeně hodnocena dvěma radiology a jedním cévním chirurgem. Ke zlepšení angiografického nálezu došlo u 60 % ze 45 pacientů. Ke zmírění klidové bolesti došlo u 80 % z 20 pacientů. Jiná studie publikovaná v Diabetes Care (Huang et al., 2005) hodnotila účinek intramuskulární aplikace PBPC separovaných z periferní krve po stimulaci G-CSF. 28 pacientů s diabetem a kritickou končetinovou ischemií, definovanou jako klidové bolesti vyžadující analgetika, kotníkovým systolickým tlakem 50 mm Hg nebo palcovým tlakem 30 mm Hg s ulcerací nebo gangrénou; klasifikace dle Fontaina III nebo IV, bylo randomizováno na pacienty léčené PBPC a kontrolní skupinu (léčená Prostagalandinem E1 i.v.). Po 3 měsících došlo k signifikantnímu zvýšení průtoku měřeným laser dopplerem a k signifikantnímu zvýšení ABI u pacientů léčených PBPC. 78 % pacientů s ulcerací bylo zhojeno (vs. 39 % u kontrolní skupiny). U pacientů léčených PBPC nedošlo po dobu tříměsíčního sledování k žádné amputaci, zatímco u kontrolní skupiny došlo k amputaci u 5 pacientů. Angiografický nález byl signifikantně zlepšen oproti kontrolní skupině. Ve studii publikované v Circulation Journal (Kajiguchi et al., 2007) bylo léčeno 7 pacientů s kritickou končetinovou ischemií (kritéria dle protokolu TACT, Tateishi-Yuyama et al., 2002). 3 pacienti měli Buergrovu chorobu a 4 pacienti s ICHDK byli dialyzováni. U pacientů s Buergerovou chorobou došlo ke zhojení defektů, tito pacienti byli označeni jako respondeři, naopak všichni dialyzovaní pacienti byli označeni jako nonresponděři. Byl prokázán signifikantní rozdíl v množství CD34 a CD133 pozitivních buněk v krvi mezi respondery a nonrespondery po terapii BMSC. U responderů došlo k významnému vzestupu počtu těchto buněk s maximem 28 dní od aplikace. Z dialyzovaných pacientů jeden zemřel (bez souvislosti s terapií BMSC) a u 3 došlo k amputaci prstů nebo bércové amputaci. Nedávno byla publikována metaanalýza (Sprengers et al., 2008) zahrnující všechny publikované studie zabývající se buněčnou terapií kritické končetinové ischemie za 6 let. Ve většině publikovaných studií byly kmenové buňky aplikovány intramuskulárně, v 1 studii intraarteriálně a ve 3 studiích byla aplikace kombinovaná (intramuskulární i intraarteriální). Celkově byly BMSC a PBPC užity v léčbě ischemie u 141 pacientů. Ve všech studiích byl v různé míře prokazován vzestup kotníkových tlaků, transkutánní tenze kyslíku, ústup klidové bolesti i prodloužení vzdálenosti bezbolestné chůze. Z metaanalýzy vyplývá, že první zkušenosti s touto metodou jsou slibné, většina studií však byla prováděna na malém počtu pacientů. Je proto potřeba získat více zkušeností z velkých, nejlépe randomizovaných a placebem kontrolovaných zaslepených studií. V roce 2009 byla v Cell transplantation publikována studie (Amann, 2009) hodnotící efekt BMSC u 51 pacientů s kritickou končetinovou ischemií, u kterých hrozila vysoká amputace. 6 měsíců po aplikace bylo 59 % pacientů se zachovalou končetinou. Perfuze končetiny měřená ABI a transkutánní tenzí kyslíku byla významně zvýšena, užívání analgetik bylo zredukováno o 62 %. Metaanalýza publikovaná v časopise Angiology se zabývala mechanizmem účinku a případnými nežádoucími účinky autologních kmenových buněk v léčbě ICHDK (Al Mheid, 2009). Byly hodnoceny 3 metody léčby kmenovými buňkami: BMSC z kostní dřeně, PBPC z periferní krve a samotná stimulace G-CSF bez intramuskulární aplikace kmenových buněk. Ve všech 8 studiích hodnotících efekt léčby BMSC i ve všech 6 studiích hodnotících léčbu pomocí PBPC došlo ke zlepšení prokrvení ischemických končetin. Samostatná stimulace G-CSF byla hodnocena ve 2 studiích, v jedné došlo ke zvýšení transkutánní tenze kyslíku a zlepšení klinických projevů ischemie, ve druhé studii nebylo zlepšení pozorováno. Závěrem publikace shrnuje přínos terapie končetinové ischemie kmenovými buňkami, je však zdůrazněn malý počet randomizovaných kontrolovaných studií. Další metaanalýza se zabývala terapeutickou angiogenezí pomocí angiogenních růstových faktorů, kmenových buněk a aplikací samotného G-CSF (Attanasio, 2009). Účinnost angiogenních faktorů (VEGF, FGF-1, rfgf-2) byla hodnocena v 6 studiích, v 5 z nich došlo ke zlepšení ischemických končetin, v 1 studii byl nález beze změny. Terapie kmenovými buňkami byla hodnocena ve 4 studiích, ve všech došlo ke zlepšení parametrů ICHDK. Kmenové buňky kostní dřeně mohou působit také parakrinně. Léčba samotným G-CSF byla hodnocena jako nedostatečně účinná. V ČR byla metoda terapie končetinové ischemie pomocí BMSC představena na XXXII. angiologických dnech M. Chochola z Všeobecné fakultní nemocnice ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze použil metodu intraarteriální aplikace BMSC u 33 pacientů s nízkým ABI a TcPO 2. U 65 % pacientů došlo po 6 měsících ke zmírnění bolesti nebo snížení spotřeby analgetik. Bylo pozorováno mírné zvýšení ABI a TcPO 2. Dále byly BMSC použity k léčbě 5 pacientů s kritickou končetinovou ischemií. I. Hofírek z Fakultní nemocnice sv. Anny aplikoval BMSC intramuskulárně u pacientů bez možnosti další revaskularizace. Při srovnání angiografických nálezů před a po terapii nebyly nalezeny signifikantní rozdíly, ve všech případech ale došlo k vymizení klidových bolestí v končetinách. U dvou pacientů došlo k významnému zlepšení mikrocirkulace měřené laser dopplerem (Hofírek, 2009). Procházka zjistil v souboru 37 pacientů v konečném stavu chronické kritické končetinové ischemie po transplantaci autologních kmenových buněk záchranu končetiny u 81 % pacientů a vzestup oxygenace končetiny po 90 dnech sledování (Procházka, 2009). VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ICHDK KMENOVÝMI BUŇKAMI Naše vlastní zkušenosti s buněčnou terapií ICHDK jsou na úrovni pilotní studie. Mezi nejprůkaznější z hlediska pozitivního efektu terapie kmenovými buňkami patřila hned první kazuistika. K léčbě pomocí periferních progenitorových buněk (PBPC) byl indikován pacient s diabetem 2. typu, s kritickou končetinovou ischemií LDK, s klidovými bolestmi závislými na léčbě kontinuálním morfinem, po bércové amputaci PDK s hrozící vysokou amputací LDK. Jednalo se o polymorbidního pacienta se syndromem diabetické nohy (ischemické defekty palce a 2. prstu LDK), ischemickou chorobou srdeční, po pětinásobném srdečním by-passu a valvuloplastice mitrální chlopně. Při zajištění antiagregační léčbou byl podán G-CSF, k dostatečnému vzestupu CD34 pozitivních buněk v periferní krvi došlo již po 3 dnech. Byla provedena aferéza se třemi recirkulacemi s konečným objemem vaku se suspenzí buněk 90 ml. Vzhledem k silné bolesti byly PBPC aplikovány v celkové anestezii v celkovém počtu 50 vpichů do svalů lýtka, krátkých extenzorů dorza nohy a do svalů planty. Kromě klinického nálezu byly s odstupem 130 DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3

4 Obr. 1 Angiografický nález pøed aplikací kmenových bunìk a s odstupem 2 mìsíce od aplikace LITERATURA diabetologie 10 ± 3 dny, 1 měsíc, 2, 6 a 9 měsíců měřeny hodnoty transkutánní tenze kyslíku, kožní teplota a k hodnocení bolesti byla užita škála Visual Analog Scale. Prvních několik dní po aplikaci došlo k edému končetiny a k přechodnému zhoršení ischemických bolestí vyžadujícímu další aplikaci morfinu. Pacient byl propuštěn do ambulantní péče po 3 týdnech od aplikace kmenových buněk. 2 měsíce po aplikaci PBPC došlo k významnému zlepšení jak klinického nálezu na končetině, tak i vyšetření transkutánní tenze kyslíku (TcPO 2 ), vzestup z 2 mm Hg na 22 mm Hg. Angiografický nález vykazoval bohatší kapilární síť ve srovnání s vyšetřením před aplikací buněk (obr. 1). Vzhledem ke zlepšení ischemie byla 3 měsíce od aplikace buněk provedena amputace 2. prstu a distálního článku palce. S odstupem 6 měsíců od aplikace došlo k dalšímu významnému vzestupu TcPO 2 (vzestup na 53 mm Hg). Analgetické terapie byla postupně zeslabována, po vysazení morfinu přešel pacient na fentanyl v náplasti (Durogesic) a poté na běžná analgetika. Po 6 měsících nepotřeboval pacient žádnou analgetickou terapii a rána po nízké amputaci byla prakticky zhojena. Po 9 měsících od aplikace přetrvávají vysoké hodnoty TcPO 2 (57 mm Hg) a pacient je subjektivně bez potíží. Nežádoucí účinky jsme až na počáteční edém nepozorovali. ZÁVĚR Terapie ICHDK u pacientů s diabetem pomocí autologních kmenových buněk se po prvních zkušenostech zdá být perspektivní metodou dosud bez zjištěných významných nežádoucích účinků. Z hlediska angiogeneze jsou sledovány zejména účinky na diabetickou retinopatii a na případnou akceleraci tumorů. Přesný mechanizmus účinku autotransplantace kmenových buněk na lokální úrovni je stále neznámý. Objektivní hodnocení účinnosti vyžaduje další studie. Studie podporována VZ MZO Abdel-Latif A, Bolli R, Tleyjeh IM, et al. Adult bone marrow-derived cells for cardiac repair: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2007; 167(10): Al Mheid I, Quyyumi AA. Cell therapy in peripheral arterial disease. Angiology 2008; 59(6): Amann B, Luedemann C, Ratei R, Schmidt-Lucke JA. Autologous bone marrow cell transplantation increases leg perfusion and reduces amputations in patients with advanced critical limb ischemia due to peripheral artery disease. Cell Transplant 2009; 18(3): Attanasio S, Snell J. Therapeutic angiogenesis in the management of critical limb ischemia: current concepts and review. Cardiol Rev 2009; 17(3): Bartsch T, Brehm M, Zeus T, et al. Transplantation of autologous mononuclear bone marrow stem cells in patients with peripheral arterial disease (the TAM-PAD study). Clin Res Cardiol 2007; 96(12): Esato K, Hamano K, Li TS, et al. Neovascularization induced by autologous bone marrow cell implantation in peripheral arterial disease. Cell Transplant 2002; 11(8): Gough A, Clapperton M, Rolando N, et al. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997; 350(9081): Higashi Y, Kimura M, Hara K, et al. Autologous bone-marrow mononuclear cell implantation improves endothelium-dependent vasodilation in patients with limb ischemia. Circulation 2004; 109(10): Hofírek I, Kořístek Z, Navrátil M, Konečná J, Sochor O, Rotnágl J, Olšovský J, Šárník F, Vojtíšek B. Pacienti s diabetickou nohou 4 roky po transplantaci kmenových buněk. DMEV 2009; 12(Supp1): Huang P, Li S, Han M, et al. Autologous transplantation of granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood mononuclear cells improves critical limb ischemia in diabetes. Diabetes Care 2005; 28(9): Jirkovská A. Ischemická choroba dolních končetin u pacientů s diabetem: Konzervativní terapie, In: Syndrom diabetické nohy (Ed: A. Jirkovská). Maxdorf, Praha 2006: Kudo FA, Nishibe T, Nishibe M, Yasuda K. Autologous transplantation of peripheral blood endothelial progenitor cells (CD34+) for therapeutic angiogenesis in patients with critical limb ischemia. Int Angiol 2003; 22(4): Luscher TF, Creager MA, Beckman JA, Cosentino F. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: Part II. Circulation 2003; 108(13): Nakagami H, Maeda K, Morishita R, et al. Novel autologous cell therapy in ischemic limb disease through growth factor secretion by cultured adipose tissue-derived stromal cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25(12): Peregrin JH, Kožnar B. Angioplastika bércových tepen, In: Syndrom diabetické nohy (Ed: A. Jirkovská). Maxdorf, Praha 2006: Procházka V, Gumulec J, Chmelová J, Klement P, Klement GL, Jonszta T, Czerný D, Krajca J. Autologous bone marrow transplantation in patients with end-stage chronical critical limb ischemia and diabetic foot. Vnitřní lékařství 2009; 55(3): Sprengers RW, Lips DJ, Moll FL, Verhaar MC. Progenitor cell therapy in patients with critical limb ischemia without surgical options. Ann Surg 2008; 247(3): DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3 131

5 18. Syndrom diabetické nohy. Mezinárodní konsenzus vypracovaný Mezinárodní skupinou pro syndrom diabetické nohy Galén, Praha Tateishi-Yuyama E, Matsubara H, Murohara T, et al. Therapeutic angiogenesis for patients with limb ischaemia by autologous transplantation of bone-marrow cells: a pilot study and a randomised controlled trial. Lancet 2002; 360(9331): Traktuev DO, Merfeld-Clauss S, Li J, et al. A population of multipotent CD34-positive adipose stromal cells share pericyte and mesenchymal surface markers, reside in a periendothelial location, and stabilize endothelial networks. Circ Res 2008; 102(1): Wahlberg E. Angiogenesis and arteriogenesis in limb ischemia. J Vasc Surg 2003; 38(1): MUDr. Michal Dubský IKEM, Praha Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč DMEV ROČNÍK ČÍSLO 3

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU - DEFINICE SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace nebo destrukce tkání

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

Konzervativní léčba u pacientů s ICH DKK bez možnosti revaskularizace

Konzervativní léčba u pacientů s ICH DKK bez možnosti revaskularizace Konzervativní léčba u pacientů s ICH DKK bez možnosti revaskularizace V.Čížek Vaskulární centrum Vítkovická nemocnice a.s. 3. Února 2010, Clarion Congres Hotel Ostrava Obsah přednášky 1) Přehled konzervativní

Více

MUDr. Jan Stryja CCMCH Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Česká společnost pro léčbu rány

MUDr. Jan Stryja CCMCH Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Česká společnost pro léčbu rány Specifika lokální terapie kožních defektů u pacientů s obliterující aterosklerózou DK MUDr. Jan Stryja CCMCH Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Česká společnost pro léčbu rány Klasifikace ICH DKK podle Fontaina

Více

Transfer of Regenerative medicine products into practice in biotech park 4MEDi. Jakub Schůrek 19.5.2016 Ostrava

Transfer of Regenerative medicine products into practice in biotech park 4MEDi. Jakub Schůrek 19.5.2016 Ostrava Transfer of Regenerative medicine products into practice in biotech park 4MEDi Jakub Schůrek 19.5.2016 Ostrava Osnova Infrastruktura 4MEDi Případové studie projektů ve 4MEDi: 1. SCL biological Czech s.r.o.

Více

Distribuce 99m Tc-MIBI u diabetiků v dolních končetinách (DK) při jednostranné ischemii.

Distribuce 99m Tc-MIBI u diabetiků v dolních končetinách (DK) při jednostranné ischemii. Distribuce 99m Tc-MIBI u diabetiků v dolních končetinách (DK) při jednostranné ischemii. M. Buncová, A. Čepa, M. Dubský, J. Skibová CÍL posoudit distribuci 99m Tc-MIBI v DK - při ischemii DK u diabetiků

Více

Vliv úspěšné endovaskulární revaskularizace na hojení ischemického defektu dolních končetin u diabetiků

Vliv úspěšné endovaskulární revaskularizace na hojení ischemického defektu dolních končetin u diabetiků Vliv úspěšné endovaskulární revaskularizace na hojení ischemického defektu dolních končetin u diabetiků J. Kozák1, 2, D. Kučera1, V. Jetmar1, D. Foral1, M. Válka1, D. Maděřič1 1- Vaskulární centrum, Vítkovická

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

VARIXY A CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST

VARIXY A CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST VARIXY A CHRONICKÁ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOST MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. II. interní klinika FN Olomouc DEFINICE VARIXŮ Arnoldi (1957) varixy jsou jakékoliv dilatované, elongované nebo vinuté žíly, bez ohledu

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Poruchy hemostázy v každodenní klinické praxi Buněčná terapie v nehematologických indikacích

Poruchy hemostázy v každodenní klinické praxi Buněčná terapie v nehematologických indikacích XVII. Pařízkovy dny Poruchy hemostázy v každodenní klinické praxi Buněčná terapie v nehematologických indikacích Program konference Aula Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava Ostrava Poruba

Více

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno

Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno Zdeněk Monhart Nemocnice Znojmo, p.o. Lékařská fakulta MU Brno epidemiologie NZO, přednemocniční mortalita doporučené postupy - post-cardiac arrest care diagnostika AKS po KPR v podmínkách přednemocniční

Více

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2, M. Mulačová 1 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Intrakraniální aterosklerotické

Více

NOVÉ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V DIAGNOSTICE ICHDK

NOVÉ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V DIAGNOSTICE ICHDK Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP NOVÉ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V DIAGNOSTICE ICHDK Jana Vojtíšková, Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 16. října 2014

Více

Léčba chronických ran metodou Fotonyx

Léčba chronických ran metodou Fotonyx 4 na některé metody urychlující hojení ran nebo řešení bolesti v této specifické oblasti. Využití polarizovaného světla je jednoduchou metodou používanou v domácím i zdravotnickém prostředí. Více než pětiletá

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Jan Horák, Michael Aschermann II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Jan Horák, Michael Aschermann II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha BUNĚČNÁ LÉČBA PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU Jan Horák, Michael Aschermann II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha Přes pokroky v léčbě akutního infarktu

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O NEMOCNÉ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O NEMOCNÉ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY DOPORUČENÝ POSTUP PÉČE O NEMOCNÉ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU DEFINICE SYN- DROMU DIABETICKÉ NOHY Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Perioperační hemodynamická optimalizace

Perioperační hemodynamická optimalizace Perioperační hemodynamická optimalizace Dušan Merta Celková anestezie up to date 2013 Úvod optimalizace hemodynamiky téma posledních 20 let goal-directed therapy nedávná historie velké dávky krystaloidů

Více

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková

PREVENCE DEKUBITÙ. Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová. Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula. Recenze: Zdeòka Faltýnková Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover Photo Allphoto, 2008 Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Tomáš Vašíček

Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Tomáš Vašíček Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu Tomáš Vašíček Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářskou práci na téma Problematika informovanosti klientů po totální endoprotéze

Více

Patofyziologie a léčení omrzlin. MUDr Jaroslava Říhová Ústav tělovýchovného lékařství Praha

Patofyziologie a léčení omrzlin. MUDr Jaroslava Říhová Ústav tělovýchovného lékařství Praha Patofyziologie a léčení omrzlin MUDr Jaroslava Říhová Ústav tělovýchovného lékařství Praha počátek novodobé léčby omrzlin je v r. 1956, kdy Hamill poprvé použil rychlé ohřátí při 37,5 st.c první úplná

Více

60 kapslí. zdraví a vitalita

60 kapslí. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 60 kapslí» harmonizuje centrální nervový systém a krevní oběh» pozitivně ovlivňuje paměť a mozkovou činnost» snižuje rizika vzniku mozkových příhod a srdečního infarktu» pomáhá při pocitech

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk Aleš Hampl Tkáně Orgány Živé buňky, které plní různé funkce (podpora struktury, přijímání živin, lokomoce,

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Propedeutika v UM Anesteziologie, urgentní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců... 3

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U AMPUTACÍ NA DOLNÍCH KONČETINÁCH

LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U AMPUTACÍ NA DOLNÍCH KONČETINÁCH Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP U AMPUTACÍ NA DOLNÍCH KONČETINÁCH Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Barbora Bártlová, Ph. D.

Více

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry Langová M., Nováková B., Oddělení klinické farmakologie FN PLZEŇ Kompetentní personál Druh, způsob a dobu přiložení bandáže vždy určuje lékař! Všeobecná

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Léčba bolesti s využitím GUNA-MD injekcí Kazuistika 1 Pacient s bolestivým syndromem patní oblasti

Léčba bolesti s využitím GUNA-MD injekcí Kazuistika 1 Pacient s bolestivým syndromem patní oblasti Léčba bolesti s využitím GUNA-MD injekcí Kazuistika 1 Pacient s bolestivým syndromem patní oblasti MUDr. Jarošová Hana Lékař Rehabilitační a fyzikální medicíny Říčany Česká Republika INTERNATIONAL PRM

Více

Rekombinantní lidský keratinocyty stimulující faktor - palifermin ( Kepivance, Amgen )

Rekombinantní lidský keratinocyty stimulující faktor - palifermin ( Kepivance, Amgen ) Rekombinantní lidský keratinocyty stimulující faktor - palifermin ( Kepivance, Amgen ) Návrh Co - trialu CMG 2006 Palifermin -prevence orální mukositidy MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha PALIFERMIN (

Více

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE?

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE? V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony Důležité informace o chřipce ONEMOCNĚNÍ SRDCE Pozor! Virus chřipky představuje závažné zdravotní riziko pro jedince s ONEMOCNĚNÍM SRDCE. CO JE CHŘIPKA? Chřipka je vysoce

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

4MEDI Nová příležitost pro Moravskoslezský kraj

4MEDI Nová příležitost pro Moravskoslezský kraj 4MEDI Nová příležitost pro Moravskoslezský kraj 4MEDi VTP zabývající se regenerativní medicínou, s vlastním R&D, výrobní infrastrukturou, vlastními produkty, vlastními zdroji buněk a distribuční sítí.

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA 1. DEFINICE Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se zdravotníky. Je nezbytnou

Více

ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ONEMOCNĚNÍ TEPEN a ŽIL DKK Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Onemocnění tepen DKK (ischemická choroba DK) ICHDK 1 Podobně jako ICHS Způsobuje symptomy z ischemie A) Dle rychlosti vzniku: AKUTNÍ

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi

Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi 13 Jaké příznaky by měly praktického lékaře upozornit na renální onemocnění, kdy odeslat pacienta ke specialistovi MUDr. Mariana Wohlfahrtová, PhD. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Úvod Nefrolog

Více

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum Je to infarkt? Chowanioková Magdaléna Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD Vaskulární centrum Ostrava - Vítkovice QUIZOVÁ OTÁZKA Krutá bolest na hrudníku, v zádech nebo mezi ilopatkami,může se šířit různým ů

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN)

Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Hluboká mozková s-mulace: nemotorické aspekty (PN, AN) Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze DBS a Parkinsonova nemoc

Více

NEUROPATICKÁ BOLEST HORNÍCH KONÈETIN A NEUROSTIMULACE

NEUROPATICKÁ BOLEST HORNÍCH KONÈETIN A NEUROSTIMULACE NEUROPATICKÁ BOLEST HORNÍCH KONÈETIN A NEUROSTIMULACE NEUROPATHIC PAIN OF UPPER LIMBS AND NEUROSTIMULATION JIØÍ KOZÁK 1, IVAN VRBA 2, LENKA GAVENDOVÁ 1 1 Univerzita Karlova, 2. lékaøská fakulta, Centrum

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

Meningokoková onemocnění ve 21. století pohled klinika

Meningokoková onemocnění ve 21. století pohled klinika Meningokoková onemocnění ve 21. století pohled klinika VILMA MAREŠOVÁ UNIVERZITA KARLOVA, 2. LF I. INFEKČNÍ KLINIKA A KATEDRA INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ IPVZ NNB PRAHA Neisseriameningitidis ó Gramnegativní diplokok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Informovanost seniorů s diabetem mellitem 2. typu o syndromu diabetické nohy bakalářská práce Autor: Alena Straková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz

Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Infarkt myokardu intervence dle NANDA taxonomie Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz Obsah Charakteristika Rozdělení Příznaky choroby Komplikace Příčiny Vyšetřovací metody Léčba Ošetřovatelský

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Akutní infarkt myokardu včera a dnes

Akutní infarkt myokardu včera a dnes Akutní infarkt myokardu včera a dnes Hladká P., Pánková J., Šmolcnopová O.,Placatová L., Trojáková D., Henyš P., Krüger A., Ošťádal P. Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce, Praha Akutní infarkt myokardu

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM

ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM SESTRA A PACIENT V KLINICKÉM ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM WHOQOL-BREF U VYBRANÝCH SKUPIN PACIENTŮ Experience with measuring the quality of life based on the WHOQOL-BREF questionnaire

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Biomechanika srdečněcévnísoustavy a konstitutivnímodelování

Biomechanika srdečněcévnísoustavy a konstitutivnímodelování Biomechanika srdečněcévnísoustavy a konstitutivnímodelování Biomechanika a lékařsképřístroje Biomechanika I LukášHorný Laboratoř biomechaniky člověka Ústavu mechaniky Fakulty strojní ČVUT v Praze E Empirická

Více

Markery kostního metabolizmu

Markery kostního metabolizmu Markery kostního metabolizmu MUDr. Richard Pikner, Ph.D. Odbor klinických laborato í, Oddělení kostního metabolizmu Klatovská nemocnice, a. s. Osteoblasty Osteoklast Rezorpční lakuna Osteocyty Remodelační

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Stanovení glykemického indexu u běžných potravin u zdravých

Stanovení glykemického indexu u běžných potravin u zdravých Stanovení glykemického indexu u běžných potravin u zdravých osob a u diabetiků Autor: Hrabčáková T., Uhříková J., Školitel: Doc. MUDr. Chlup R., CSc. Glykemický index Glykemický index je ukazatelem schopnosti

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku

Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku Anatomie koronárních cév, patofyziologie koronárního průtoku Petr Kala, Petr Lokaj* Interní kardiologická klinika FN Brno *Fyziologický ústav LF MU Brno Anatomie koronárních tepen kmen ACS RD RIA RC RMS

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Rehabilitaèní a protetická péèe o pacienty diabetiky po amputaci konèetiny

Rehabilitaèní a protetická péèe o pacienty diabetiky po amputaci konèetiny Diabetes a další obory II (smyslové ústrojí), Hradec Králové, 2. 3. června 2006 Rehabilitaèní a protetická péèe o pacienty diabetiky po amputaci konèetiny I. Pejšková, A. Mareček Protetické oddělení Rehabilitační

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů

Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů Kazuistika ke cvičení ošetřování ran, dekubitů Pacientka (Jana Malá, věk 79 let) byla přijata na oddělení chirurgie pro nehojící se defekt na levém lýtku v dolním pólu. Poranění ostrým předmětem způsobilo

Více

Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektù

Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektù Původní práce Vliv etiologie syndromu diabetické nohy na lokalizaci defektù P. Piťhová, H. Pátková, I. Galandáková, L. Doležalová, M. Kvapil Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha, přednosta

Více

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví

Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět. Veřejné zdravotnictví Imunitní odpověd - morfologie a funkce, nespecifická odpověd, zánět Veřejné zdravotnictví Doporučená literatura Jílek : Základy imunologie, Anyway s.r.o., 2002 Stites : Základní a klinická imunologie,

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Symetrická distální diabetická polyneuropatie. Josef Bednařík

Symetrická distální diabetická polyneuropatie. Josef Bednařík Symetrická distální diabetická polyneuropatie Josef Bednařík Téma přednášky Klasifikace Epidemiologie Rizikové faktory Průběh Diagnostika Kritéria a skórování Klasifikace diabetické neuropatie (Thomas

Více

Odhad glomerulární filtrace proč a jak?

Odhad glomerulární filtrace proč a jak? Odhad glomerulární filtrace proč a jak? MUDr. Pavel Malina Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. XXXII. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

Studie antropometrických charakteristik nohou u skupin diabetiků a nediabetiků. Bc. Lenka Trbušková

Studie antropometrických charakteristik nohou u skupin diabetiků a nediabetiků. Bc. Lenka Trbušková Studie antropometrických charakteristik nohou u skupin diabetiků a nediabetiků Bc. Lenka Trbušková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V diplomové práci se zabývám analýzou proporcionálních rozměrů nohou u

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup

Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup Aneuryzma břišní aorty - multidisciplinární přístup Čertík B., Třeška V., Křižan J., Kuntscher V., Šulc R. Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín Aneuryzma břišní aorty Definice aneuryzmatu nárůst průměru

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Co ještě nevíte o chronickém žilním onemocnění/cvd/

Co ještě nevíte o chronickém žilním onemocnění/cvd/ Co ještě nevíte o chronickém žilním onemocnění/cvd/ Cévní ambulance Vaskulární centrum Vítkovická nemocnice a.s. Sagena s.r.o. Frýdek Místek MUDr.Bartoš Petr Co jsme o chronickém žilním onemocnění /CVD/

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více