Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D."

Transkript

1 Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006

2 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty. Přitom ovšem nutno mít na paměti, že uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, neboť vznikají vedlejší produkty, jimiž je popel (struska) a plynné látky, jež obsahují škodlivé plynné i pevné částice. a) Procesy oxidační, což jsou procesy termického zneškodnění odpadů, při nichž je obsah kyslíku v reakčním prostoru stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. V tomto případě budeme hovořit o spalování odpadů. Další členění těchto oxidačních (spalovacích) procesů je pak možné dle teplot v reakčním prostoru a to na procesy: nízkoteplotní s teplotou reakčního prostoru do C; vysokoteplotní s teplotou reakčního prostoru nad C. b) Procesy redukční, jimiž rozumíme takové procesy termického zneškodňování odpadů, při nichž je obsah kyslíku v reakčním prostoru nulový nebo podstechiometrický vzhledem k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. Mezi tyto procesy řadíme pyrolýzu a zplyňování. Pyrolýza odpadů je tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu oxidačních medií (vzduch, kyslík, oxid uhličitý, vodní pára) v reakčním prostoru, při němž se při teplotách nejčastěji v rozmezí 500 C až 1000 C výšemolekulární organické látky rozpadají na jednoduché těkavé produkty a koks. Zplyňování odpadů je řízený tepelný rozklad odpadních látek při teplotách nad 800 C za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, směřující k přeměně uhlíkatých materiálů na plynné hořlavé látky požadovaného složení.

3 Vlastnosti spalovaných odpadů Spalovací technologie může být aplikována na širokou řadu odpadů, ať již se jedná o odpady komunální (včetně kalů z čistíren odpadních vod), průmyslové, zemědělské či zvláštní, vyskytující se ve všech fyzikálních konzistencích, tj. ve skupenství tuhém, tekutém, plynném či pastovitém. Každé palivo je charakterizováno jednak obsahem hořlaviny (především obsahem spalitelných látek, tj. uhlíku, vodíku, síry); jednak obsahem popela (je určen celkovým množstvím minerálních látek a označován písmenem A) a vlhkosti (označováno W). Hranicí pro spalování tuhého odpadu bez přívodu podpůrného paliva je minimální výhřevnost odpadu kj.kg-1; této podmínce odpovídá následující složení odpadu: obsah popela A 60 %; obsah vlhkosti W 50 %; obsah hořlaviny C 25 %. Platí: C+W+A=100% Tyto podmínky složení odpadů jsou reprezentovány Tannerovým (trojným) diagramem.

4 Výhody a nevýhody spalování Jde především o snížení objemu odpadů na cca 10 % až 15 % objemu původního (odpovídá snížení hmotnosti na 20 až 40 % hmotnosti původní), což ve srovnání s dalšími metodami zneškodňování, tj. kompostováním nebo skládkováním, je snížení mnohem výraznější. Významnou předností metody spalování je rovněž skutečnost, že pro mnohé typy odpadů (např. chemické odpady, zvláštní zdravotní odpady), je to prakticky jediný vhodný způsob zneškodnění, přičemž zbytek po spalování je tuhý, sterilní a většinou nepodléhá dalšímu rozkladu. Spalování odpadů však má rovněž své nevýhodné stránky, k nimž patří zejména: vysoké investiční náklady na výstavbu spaloven; vysoké náklady na provoz a údržbu zařízení; potřeba kvalifikovaného personálu pro provoz a údržbu; problémy s možnostmi využití vyrobeného tepla; možná destrukce odpadních látek potenciálně recyklovatelných; nezbytnost nákladných opatření k zábraně emisí do ovzduší a vody.

5 Základní druhy spalovacích zařízení na zneškodňování odpadů Roštové pece Pece s pevnými rošty Pece s pohyblivými rošty: a) natřásací rošty, b) pásové rošty, c) posuvné rošty, d) otočné rošty, e) válcové rošty. Bubnové rotační pece Rotační spalovací zařízení s dohořívací komorou: 1-hořák v pevné vstupní hlavě, 2-sušicí pásmo, 3-spalovací pásmo, 4-vychlazovací pásmo, 5-sekundární vzduch, 6-dohořívací a usazovací komora, 7-kontrolní okénko.

6 Šachtové pece: Kuplovna Šikmá pec Etážové pece Etážová pec: a-sušící pásmo, b-spalovací pásmo, c-chladící pásmo, 1-přídavné spalování odpadních kapalných paliv, 2-ventilátor chladícího vzduchu, 3-výstup ohřátého vzduchu, 4-ohřátý vzduch do hořáků, 5-přívod odpadního materiálu, 6-odvod plynných spalin, 7-etáže sušícího pásma, 8-odvod tuhých zbytků po spalování.

7 Muflové pece Fluidní pece Fluidní ohniště jako přídavné spalovací zařízení k parním kotlům: 1-prostor fluidní vrstvy, 2-uklidňovací prostor, 3-výstup spalin, 4-přívod paliva, 5-průlezová dvířka, 6-zapalovací otvor, 7-fluidizační vzduch, 8-fluidní rošt, 9-chladící voda, 10-výpusť propadu, 11-výpusť popela z fluidní vrstvy. Komorové pece Prostorové pece

8 Schéma roštové spalovny komunálního odpadu

9 Schéma roštové spalovny komunálního odpadu

10 Základní technologické funkce spalovny: příjem a skladování odpadů; sázení a spalování odpadů; chlazení nebo využívání tepla spalin; čištění spalin a odvod spalin (komín); odstranění pevných zbytků po spalování. Tok materiálů (schéma) spalovny komunálních odpadů

11 Příjem a skladování odpadů Po průchodu vážícím zařízením auta na svoz odpadů vyprazdňují svůj náklad do uskladňovacího bunkru (zásobníku). Hlavním úkolem uvedených zásobníků je zajištění dostatečné zásoby odpadů pro zabezpečení kontinuálního (24 hodin denně) provozu spalovny při poměrně krátké době (8 hodin denně) dopravy odpadů do areálu spalovny. Potřebná skladovací kapacita je tedy určena poměrem mezi dobou periody svážení odpadů a dobou periody zavážení spalovací pece. Délka zásobníku je určena potřebným počtem vykládacích míst a jejich počet je zase závislý na počtu aut dovážejících odpady během doby periody svozu. Ve velkých spalovnách bývají rezervována separátní vykládací místa pro průmyslový a obchodní odpad. Na jedné straně zásobníku bývá instalováno zvláštní stříhací zařízení nebo rotační nárazový lamač pro redukci objemných částí odpadu na velikost vhodnou pro sázení do pece. Hluboké zásobníky musí být vybaveny bezpečnostním zařízením pro zabránění pádu vozidla do zásobníku; nezbytné je rovněž vybavení hasicím zařízením pro případný vznik požáru v zásobníku. Celá oblast zásobníku musí být udržována při slabém podtlaku, aby bylo zabráněno úniku zápachu.

12 Sázecí zařízení Odpad ze zásobníku je sázen do spalovací pece obvykle pomocí mostového jeřábu, který umožňuje jak podélný, tak i příčný pohyb nad zásobníkem. Jeřáby pro spalovny patří do kategorie jeřábů určených pro těžké podmínky. Chapadla jeřábů musí umožnit nejen vlastní sázení (jejich kapacita bývá 1 až 4 m 3 ) do pece, ale rovněž promíchávání odpadů v zásobníku a jeho vyhovující vyčištění. Vlastní sázení odpadu do pece probíhá pomocí sázecí násypky. Tato sestává z ocelové konstrukce, obyčejně ve spodní části uzavřené pomocí hydraulicky ovládaného šoupátka. Odstraňování popela Procesy spalování odpadů produkují pevné zbytky pocházející ze tří různých zdrojů: jednak z propadu jemných částic roštem, jednak ze zbytků po spalování na konci roštu (škvára, popel) a konečně i tuhé zbytky z chlazení a čištěni spalin. Zbytky po spalování (popel, škvára, kovové části apod.) jsou kontinuálně odstraňovány na konci posledního roštu a chlazeny ve vodní nádrži. Z chladicí nádrže jsou pevné zbytky odstraňovány pomocí řetězového konveyoru a skládkovány společně s ostatními pevnými zbytky na skládce odpovídajícího typu. V některých případech možno sklovitou škváru a popel využít pro stavební účely; železné kovy (hlavně plechovky, konzervy apod.) lze magneticky separovat a využít jako železný šrot. Konečné zneškodnění škváry ze spalovny obvykle nečiní problémy, avšak popílek (z odlučovačů) často obsahuje značné množství těžkých kovů, proto jeho skládkování je možné jen na skládce nebezpečných odpadů.

13 Chlazení spalin Teplota spalin opouštějících spalovací komoru, respektive komoru dodatečného spalování (bývá mezi 800 C až C) je příliš vysoká pro přímý vstup do zařízení na čištěni spalin. Příkladně teplota spalin na vstupu do elektrostatického odlučovače by neměla přesáhnout 350 C, což umožní jeho konstrukci z lacinějších neušlechtilých ocelí. Pro zajištění potřebného zchlazení spalin možno použít některý z následujících způsobů: chlazení vodními sprchami; chlazení vzduchem; chlazení ve výměníku. Odvod spalin, komín Vzhledem k tomu, že spalovny pracují obvykle s umělým tahem, vyvozeným účinkem spalinového ventilátoru, má komín za úkol pouze odvod spalin do ovzduší a výška komína je v tomto případě určena pouze hledisky hygienickými, případně urbanistickými. Provedení komínů bývá zděné, železobetonové, nejčastěji ocelové; ocelové komíny bývají buď s vyzdívkou nebo bez, což závisí na teplotách a složení odváděných spalin. Komíny se stavějí jako kotvené nebo samonosné.

14 Produkty termických procesů Zařízení pro termické zneškodňování odpadů sice přinášejí celou řadu příznivých aspektů do oblasti nakládání s odpady, přesto však jejich použití není zcela bez negativních vlivů na prostředí, jež vyplývají především z nutnosti ošetřit produkty spalovacích procesů. Tento problém vyplyne zřetelněji z bilančních hodnot produktů spalování vznikajících ve spalovně komunálních odpadů na každou tunu spalovaných odpadů: m3n.t-1 spalin; 0,25 až 0,4 t.t-1 pevných zbytků; několik m3.t-1 odpadní vody; jež je nutno odvést do ovzduší, stok či vodních toků, či do půdy. Tuhé odpady ze spalovny Prakticky u každé technologie termického zneškodňování se vyskytuji následující druhy tuhých zbytků: škvára, struska nebo polokoks jako hlavní zbytek po termickém procesu; tuhé částice ze suchého odprášení spalin; tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění spalin; tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění technologických vod.

15 Hlavní tuhý zbytek Hlavním tuhým zbytkem je u rozdílných termických technologií škvára (popel), struska nebo polokoks, které mohou představovat nebezpečí při svém volném deponování především kvůli výluhům kovových iontů. Výrazné omezení vyluhovatelnosti kovových iontů lze dosáhnout protavením strusky, přičemž i prostým roztavením strusky bez aditiv dochází k vytvoření pevné vazby kovových složek (včetně těžkých kovů) do vysoce nerozpustných minerálů spinelového typu. Vyluhovatelnost těchto složek lze také částečně nebo zcela omezit aplikací vhodného salidifikačního postupu (cementace, bitumenace, vitrifikace). Tuhé podíly z odprášení a čištění spalin Tyto tuhé podíly jsou řádově nebezpečnější než hlavní tuhý zbytek. Jedná se většinou o velmi jemné prachy nebo kaly, obsahující vysoké koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a dibenzofuranů (PCDF) a kovové oxidy s vysokým podílem těžkých kovů, zvláště těkajících v podmínkách při nichž spalování probíhá (ZnO, CdO, PbO, Al2O3) a většinu rtuti, kterou odpady obsahovaly a to jak v kovové, tak i v oxidické formě. Pro odstranění těchto toxických prachů se používá technologie recyklace do spalovacího procesu; tento postup však vede k nárůstu koncentrace složek v primárním čisticím okruhu. Jinou možností je aplikace mokrých procesů čištění spalin, umožňujících z oběhového pracího média těžké kovy srážet, filtrovat a takto získávat dále zpracovatelný koncentrát.

16 Plynné produkty spalování Typické složení surových spalin ze spalovny odpadů. Složka Obsah H2O % obj. CO % obj. O % obj. CO < 0 1 % obj. Prach 2-15 g.m -3 N Cl mg.m -3 N (jako HCl) F- 0,5-2 mg.m -3 N (jako HF) SO2 + SO mg.m -3 N (převážně SO 2 ) NO + SO mg.m -3 N (převážně NO)

17 Základní úlohy technologií používaných pro čištění spalin a) zachycení maxima prachu (a tím i těžkých kovů a PCDD / PCDF); b) odstranění kyselých složek spalin (SO x, HCl, HF); v závislosti na obsahu škodlivin ve vstupujících odpadech mohou přicházet v úvahu i další, doplňkové technologie, jejichž úlohou je: a)odstranění SO x ; b) odstranění stopových příměsí (PCDD / PCDF, Hg).

18 Čištění spalin Odlučování prachových částic Prachové částice představují hlavní zdroj potenciálních emisí spaloven; jejich obsah ve spalinách je určen celou řadou faktorů: obsahem popela v odpadu, výškou lože odpadu a množstvím spalovacího vzduchu přiváděného pod rošt, stupněm promíchávání odpadů na roštu či na nístěji spalovací pece a rychlostí proudění plynu. Ve spalovnách komunálního odpadu tíha prachových částic ve spalinách obvykle činí 10 až 75 kg.t -1 odpadu, neboli 2 až 15 g.m -3 N spalin (při návrhu nových spaloven bývá běžně uvažován směrný obsah prachu 5 až 10 g.m -3 N ). Prachové částice mohou být zachycovány různými typy odlučovačů, pracujících na základě rozdílných principů, s různou účinností a s různou vhodností pro jednotlivé druhy prachů. Dle principu funkce možno tato zařízení členit na: odlučovače mechanické (suché, mokré); odlučovače elektrické (suché, mokré); filtry.

19 Odlučovače mechanické (suché, mokré) Suchý vírový odlučovač Sestava vírových článků Mokrý vírníkový (cyklón) odlučovač 1 vstup plynu; 2 odstředivá komora; 1 vírové trubice; 2 rozváděcí lopatky; 3 výmetný otvor; 4 výsypka; 3 trysky; 4 vírník; 5 odvod kalu; 5 výstup vyčištěného plynu 6 - výstup

20 Odlučovače mechanické (suché, mokré) A B C Příklady uspořádání mokrých proudových odlučovačů (pračky Venturi) A - proudový odlučovač Korting, Aeroget; B - proudový odlučovač Matra, Venturi; C - proudový odlučovač Pease Antony skruber; 1- vstup plynů; 2 - výstup plynu; 3 - výstup plynu

21 Odlučovače elektrické Schéma elektrického odlučovače 1 izolátor; 2 vyzařovací elektrody; 3 sběrné elektrody; 4 vstup znečištěných plynů; 5 prach; 6 zásobník prachu; 7 výstup čistých plynů; 8 transformátor a usměrňovač vysokého napětí

22 Filtry Rukávový filtr s mechanickým oklepáváním Typické hodnoty celkové účinnosti jednotlivých odlučovačů: cyklóny do 85%; filtry přes 99 %; elektrostatické odlučovače přes 99 %; mokré scrubbery 90 až 95 %.

23 Odstraňování (zachycování) kyselých složek Podle charakteru možno procesy odstraňování kyselých složek rozdělit v závislosti na fyzikálním stavu sorpčního činidla do tří základních skupin: suché procesy; polosuché procesy; mokré procesy.

24 Suché a polosuché procesy Suché čištění spalin 1 surové spaliny; 2 čisté spaliny; 3 reaktor; 4 trysky; 5 elektrofiltr; 6 spalinový ventilátor; 7 dopravníky prachu; 8 procesní voda; 9 stlačený vzduch; 10 zásobník aditiva Polosuché čištění spalin 1 surové spaliny; 2 čisté spaliny; 3 rozprašovací absorbér; 4 trysky; 5 fitr; 6 spalinový ventilátor; 7 dopravník prachu; 8 silo recyklu; 9 vápenné mléko; 10 procesní voda; 11 tlakový vzduch; 12 silo páleného vápna; 13 hašení vápna; 14 tuhý produkt

25 Mokré procesy Mokré čištění spalin

26 Denitrifikace spalin Vysokoteplotní procesy jsou doprovázeny tvorbou oxidů dusíku, jejichž vznik nastává třemi základními způsoby: oxidací dusíku ze spalovacího vzduchu za vysokých teplot (tzv. vysokoteplotní NO X ); oxidací dusíku chemicky vázaného v palivu (tzv. palivové NO X ); radikálovými reakcemi na rozhraní plamene z chemicky vázaného dusíku v palivu (tzv. promptní NO X ). Nekatalytický (horký) proces (Selective NonCatalytic Reduction SNCR) Katalytický proces (Selective Catalytic Reduction, SCR)

27 Odstraňování stopových příměsí Pro odstranění stopových příměsí škodlivin je jako speciální dočišťovací proces využívána metoda jejich adsorpce na aktivním uhlí nebo koksu. Průchodem spalin přes aktivní vrstvu dochází k zachycení zejména organokovových škodlivin a rtuti, což umožňuje účinné snížení jejich obsahu ve spalinách odváděných do ovzduší. Použité aktivní uhlí je sice možno termicky regenerovat, přesto je však aplikace této metody finančně nákladná. V některých spalovnách je proto tento dočišťovací proces na aktivním uhlí využíván s časovým omezením na spalování odpadů se zvýšeným obsahem škodlivin. Odpadní vody ze spaloven odpadů Odpadní vody vznikají ve spalovnách odpadů jednak při chlazení hlavního tuhého zbytku (popel, škvára), při čištění spalin využívajícím mokré odlučovače a dále v případech instalace kotle na odpadní teplo z čištění napájecí vody pro kotel. Chladicí voda obsahuje vyloužené soli a nespálené organické složky z tuhého zbytku a rovněž v suspenzi obsažené pevné částice. Pokud je pro čištění spalin využíváno mokrého postupu, pak vzniklý roztok s kalem má kyselou reakci v důsledku absorpce plynných složek (HCl, SO 2, SO 3, CO 2, NO x ); po usazení částic může být prací voda částečně recirkulována.

28 Využití odpadního tepla Spalování odpadů je svázáno s produkcí tepla, které může být vhodným způsobem navráceno a využito; v jediném procesu tak dochází k současnému zneškodnění odpadu a uvolnění tepla, jež může být konvertováno na využitelnou energii. K tomuto je možno využít dva základní procesy: jednak využití tepla odcházejících spalin ve výměníku nejčastěji rekuperativního typu k předehřátí spalovacího vzduchu přiváděného následně ke spalování odpadů, jednak využití tepla spalin k výrobě páry nebo teplé užitkové vody v kotli na odpadní teplo. Přitom výroba páry při využití odpadního tepla ze spaloven odpadů je mnohem častější než příprava teplé užitkové vody nebo předehřev spalovacího vzduchu. Schéma nepřímého chlazení spalin Schéma nepřímého chlazení spalin v kotli ve spalovacím prostoru na odpadní teplo 1 - odpady ke spálení, 2-stabilizační palivo, 1 - odpady ke spálení, 2 - stabilizační palivo, 3 - spalovací vzduch, 4 - spaliny od odpadů 3 spalovací vzduch, a stabilizačního paliva, 5-pára 4 - spaliny od odpadů a stabilizačního paliva, 5 - voda, pára nebo vzduch

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 2. část FILTRACE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODLUČOVAČE PRACHOVÝCH ČÁSTIC Prachové částice

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Oblast techniky Technické řešení se týká kotlů pro spalování tuhých paliv, zejména uhlí, dřeva, dřevního odpadu a biomasy s možností

Více

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU Pavel Milčák Příspěvek se zabývá možnostmi termického využívání mechanicky odvodněných stabilizovaných kalů z čistíren

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU Jan Najser Široké uplatnění zplyňovacích procesů se nabízí v oblasti výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Hlavní překážkou bránící

Více

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Více

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT PROBLÉMY A PŘÍNOSY VYUŽITÍ ODPADNÍCH KALŮ V PRŮMYSLU VÝROBY CEMENTU Jiřina Schneiderová Filipínského 11 615 00 Brno Mysleme

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela

Více

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann Surovinová základna Cement. Směs nízkoprocentních vápenců

Více

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení

Více

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 150 KW Rok vzniku: 2011 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno 1. POPIS Prototyp automatického kotle o výkonu 150

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII.6 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ Zdeněk Horsák SITA CZ zdenek.horsak@sita.cz OBSAH 1) Spalování odpadů 2) Technologie pro využití biologicky rozložitelných odpadů

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky

VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012. NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. VŠCHT Praha, Ústav energetiky 10/1/2012 5AZE_I Druhotné zdroje energie Odpadové hospodářství Využití odpadů Spalovny POP Čištění spalin Skládkování Ústav energetiky, VŠCHT Praha E-mail: Ivo.Jiricek@vscht.cz Odpady Definice (zák. č.

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA OVZDUŠÍ Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Sylabus přednášky 1) Základní pojmy 2) Základní znečisťující látky v ovzduší

Více

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D. Důvod založení Asociace byla založena s posláním zvýšit v České republice důvěryhodnost

Více

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOTLE 2013 BRNO 18. - 20. března 2013 SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZEJMÉNA PRO MALÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ Změna emisních limitů SO 2 pro starší zdroje spalující uhlí (vyhláška 415/2012) LIMITY

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (8)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (8) 3. června 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Trávníček, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (8) Spalovny odpadů Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Katalogový list KP 12 4640 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 8. Výpusť kalu spodní 2. Skříň odlučovače 9. Ventilátor RVZC 3. Štěrbina odlučovací 10. Dvířka k

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Moderní energetické stoje

Moderní energetické stoje Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ústav procesního a ekologického inženýrství FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému Ing. Helena Váňová, Ing. Robert Raschman, RNDr. Jan Kukačka Dekonta, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Odpady. 9. Energetické využití odpadu. Nebezpečné vlastnosti odpadu Zák. 185 Sb., 2001. Komunální odpad. Odpadové hospodářství

Odpady. 9. Energetické využití odpadu. Nebezpečné vlastnosti odpadu Zák. 185 Sb., 2001. Komunální odpad. Odpadové hospodářství 9. Energetické využití odpadu Alternativní zdroje energie I. Ivo Jiříček Odpady Definice (zák. č. 185/2001 Sb.): Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit

Více

IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ IMPLEMENTACE NOVELY ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VZTAHU K ZAŘÍZENÍM URČENÝM PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ Prof. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. vladimir.lapcik@vsb.cz Novela zákona o posuzování

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle: HSV WTH 25-55 Peletový kotel Rakouské výroby. Po technologické stránce je špičkové nejen spalování, ale také doprava paliva ke kotli. Zařízení disponuje všemi automatickými prvky, jako je zapalování, čistění,

Více

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem

Více

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody. Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 1. část ÚVOD Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. EMISE - IMISE Emise jsou látky, které jsou vypouštěny do životního prostředí.

Více

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování

Více

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní

Více

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY * Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Jaroslav Hyžík Seminář STEO ODPADY 2012 A JAK DÁL aneb Hříšný tanec kolem spaloven Brno 24.04.12 OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ

Více

Spalovny a multifunkční zařízení pro nakládání s komunálním odpadem

Spalovny a multifunkční zařízení pro nakládání s komunálním odpadem Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky Spalovny a multifunkční zařízení pro nakládání s komunálním odpadem Diplomová

Více

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu. TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. ZEVO Mohelnice špičková technologie pro ekologické a ekonomické využití odpadu TCN ENERGIE s.r.o. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. JFE HOLDING OBSAH Obsah prezentace Partneři s tradicí a jasnou vizí Nakládání

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný Energie z odpadních vod Karel Plotěný Propojení vody a energie Voda pro Energii Produkce paliv (methan, ethanol, vodík, ) Těžba a rafinace Vodní elektrárny Chladící okruhy Čištění odpadních vod Ohřev vody

Více

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více