Chemie provozu jaderných elektráren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie provozu jaderných elektráren"

Transkript

1 VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc. V Praze dne 16. února 2015

2 Úvod Pedkládané uební texty jsou ureny pro posluchae Fakulty jaderné a fyzikáln inženýrské VUT Praha, kteí si na Katede jaderné chemie zapsali pedmt "Chemie provozu jaderných elektráren", event. na Katede reaktor pedmt "Chemie". Kapitoly jsou vnovány v podstat popisu technologií pedúpravy a úpravy napájecích a chladících vod, a to jak pro neaktivní, tak i aktivní (zde se jedná o dekontaminaci vod) ásti jaderné elektrárny (JE). Posluchai se seznámí nejen s metodami ištní vstupních vod, jako je filtrace, iení, sedimentace apod., ale také s metodami separace rozpuštných látek pedevším pomocí mni iont; jsou zde zahrnuty i postupy ištní plynných, radioaktivních odpad. Dominantní význam mají procesy založené na aplikaci mni iont, jejichž vlastnosti dané hlavn typem funkních skupin, event. i strukturou nosného skeletu, jsou proto pomrn podrobn popsány. Ve 4. kapitole jsou strun popsány postupy solidifikace radioaktivních odpad s drazem na ty, které jsou používány na jaderných elektrárnách, tj. na bitumenaci, event. cementaci. Podrobnjší informace mohou posluchai získat ze skript "Technologie jaderných paliv II", která jsou k dispozici jak v knihovn fakulty, tak i v prodejn skript VUT. Poslední 5. kapitola, kterou zpracoval Ing. Rostislav Silber, CSc., je vnována problematice koroze; jsou zde strun popsány teoretické základy tohoto procesu a zpsoby ochrany konstrukních materiál na exponovaných místech JE. Použitá literatura: Josef Wünsch a kolektiv: Technická píruka pro pracovníky v oboru úpravy vody. KD DUKLA, n.p., Praha, Ing. Antonín Kremer a kolektiv: Chemická problematika jaderné elektrárny. Koncernové školící a výcvikové stedisko EZ, Brno, Kolektiv autor: Chemie v JE Temelín (studijní materiál pro rekvalifikaci personálu JE Temelín), srpen Vl. Souek, J. Langhans a J. Shejbal: Chemie vodních okruh v jaderných elektrárnách typu VVER, Studie 8/1988. Ústední informaní stedisko pro jaderný program, Praha - Zbraslav, E. Malášek, O. Vojtch: Solidifikace radioaktivních odpad z jaderných elektráren, Studie 9/1988. Ústední informaní stedisko pro jaderný program, Praha - Zbraslav, K. Štamberg: Technologie jaderných paliv II, druhé pepracované vydání. Nakladatelství VUT, Praha R. Bartoníek: Navrhování protikorozní ochrany, SNTL, Praha 1980 R. Bartoníek a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kov, Academia, Praha 1966 Kolektiv: Volba materiálu a protikorozní ochrana v chemickém prmyslu. SNTL Praha

3 1. Chemický a radiochemický režim provoz jaderné elektrárny 1.1. Pehled úpravárenských technologií Základní technologie a) Pedúprava vody b) Úprava vod - primárního okruhu (PO) - sekundárního okruhu (SO) - chladících okruh (CHO) - bazén s vyhoelými palivovými lánky c) Zpracování vodárenských kal d) ištní odpadních vod e) Zpracování a likvidace radioaktivních odpad (RAO) f) Dekontaminace povrch Co technologie zajišují a) Složení chladících vod K d e: PO, SO, bazény s vyhoelými palivovými lánky CHO - okruh kondenzátor turbiny (pes chladící vže) - okruh malého chlazení (okruh technické vody dležité, TDV, a okruh technické vody nedležité - TVN) J a k: - ištním pomocí ionex - odpouštním - doplováním - úpravou ph, O 2, H 3 BO 3, K + +, NH 4 - pomocí odluh a odkal parogenerátoru - úpravou surové (vstupní) vody b) Teplotu chladící vody J a k: - cirkulací pes chladící vže - pomocí stanice chladu - pívodem erstvé vody, apod. c) Složení odpadních vod - vetn obsahu NL (nerozpustných látek), olej, apod., - pi dodržení závazných limit, které jsou stanoveny vodohospodáskými orgány. d) Složení neaktivních kal e) Likvidaci biologické kontaminace okruh chladících vod f) ištní odsávaných plyn g) Zpracování, solidifikaci a ukládání RAO C í l - minimalizace - koroze, - usazování korozních a štpných produkt v PO a kal na teplovýmnných plochách SO, - spoteby vody, 3

4 - obsahu kontaminant v bazénech s vyhoelými palivovými lánky a v PO. - maximalizace - istoty vypouštných vod a plyn (pod hranici MPK (maximáln pípustné koncentrace)), - bezpenosti provozu, obsluhy, apod Principy úpravárenských technologií Mechanické operace (separace fází) a) Filtrace - princip filtrace (záchyt pevné fáze na filtraní pepážce, nebo v porézní vrstv zrnitého materiálu), - aplikace flokulaních inidel (agregací malých ástic se zvýší filtraní rychlost), - typy zaízení - kolona s pevným filtraním ložem (písek, ionex), viz Obr. 1, - kalolis (tlakový filtr - princip innosti je na Obr. 2), - rotaní bubnový (princip innosti je na Obr. 3), píp. diskový filtr, - náplavný filtr (filtraní pepážkou je vrstva jemnozrnného materiálu Obr. 1 Pískový filtr 4

5 Obr. 2 Kalolis (tlakový filtr) - princip innosti b) Sedimentace - princip sedimentace, resp. usazování (zahuštní pevné fáze využitím pádové rychlosti jednotlivých ástic), - aplikace flokulaních inidel (agregací malých ástic se zvýší pádová rychlost), - typy zaízení - kónické usazováky, Dorrovy zahušovae (viz Obr. 4), usazovací nádrže, aj. Obr. 3 Rotaní vakuový bubnový filtr - princip innosti 5

6 Obr. 4 Schéma Dorrova zahušovae c) Odsteování - princip odsteování (v podstat usazování pod vlivem odstedivých sil, rychlost - usazování je výrazn zvýšena a lze úinn separovat i jemn dispergované látky), - zaízení - kontinuální, diskontinuální, filtraní odstedivky Fyzikáln-chemické, chemické a fyzikální operace A) iení používá se k odstranní - koloidních látek anorganické i organické povahy (huminových kyselin), - jemn dispergovaných látek (jemných disperzí), - rozpuštných látek (srážením, píp. adsorpcí na tzv. vlokovém mraku). v provozním mítku se jedná o kontinuální proces probíhající v iii, jehož podstatou je tvorba vlokového mraku, na který pi prchodu ištné vody se zachycují neistoty (v nkterých pípadech se látky pítomné ve vod podílejí též na tvorb vlokového mraku), ištná voda prochází vlokovým mrakem zdola nahoru, a to takovou prtokovou rychlostí, aby vlokový mrak byl udržován ve vznosu, resp. v tzv. fluidním stavu - vytváí se tzv. fluidní lože, jednotlivé základní stepy procesu: - do vstupující ištné vody se pidávají koagulaní inidla za úelem vzniku sraženiny, - agregace (flokulace) sraženiny, event. za použití flokulaního inidla, - vznik vlokového mraku, - záchyt neistot vlokovým mrakem, - nepetržité odtahování ásti vlokového mraku (tj. kalu) z iie, - kontrolní filtrace vystupující vyištné, resp. vyiené vody. Nejastji používané zpsoby iení (tvorby sraženiny): a) Kyselé iení (neúplná hydrolýza Fe 3+, píp. Al 3+, je nutná regulace ph) Nap.: Fe ,5 H 2 O = (Fe(OH) 2,5 ) 0,5+ + 2,5 H + ph cca 3,5 6

7 ástice vzniklé sraženiny (Fe(OH) 2,5 ) 0,5+ mají náboj a v dsledku toho - za uritých (vhodných) podmínek - je koagulace, píp. i záchyt neistot úinnjší. Koagulant je dodáván ve form železité, event. hlinité sole (chloridy, sírany). b) Neutrální iení (úplná hydrolýza, regulace ph není zpravidla nutná) Nap.: Fe H 2 O = Fe(OH) H + Al H 2 O = Al(OH) H + Vzniklá sraženina (Fe(OH) 3, Al(OH) 3 ) se vyznauje velkým mrným povrchem a zpravidla velmi dobrou sorpní schopností pro iontové formy neistot. c) Zásadité iení (pi ph 9-10) - ph se zpravidla upravuje pomocí vápenného mléka (Ca(OH) 2 ), - používá se v pípadech, kdy ištná voda má vysokou karbonátovou tvrdost, resp. obsahuje složky, které se pídavkem vápenného mléka srážejí, nap.: HCO 3 -, CO 3 2-, Mg 2+, SiO 2 (resp. HSiO 3 -, pi ph cca 12 SiO 3 2- ) a sráží se CaCO 3, Mg(OH) 2, CaSiO 3. d) Srážecí postupy spojené s oxidaními reakcemi - v pípad úpravy vod s vysokými obsahy Fe 2+, píp. Mn 2+ se tyto oxidují na Fe 3+, Mn 4+, a sice za vzniku sraženiny Fe(OH) 3, píp. MnO 2, - v prmyslové praxi se k oxidaci používá: atmosférický kyslík, event. KMnO 4, nebo Cl 2. Provozní iie Pro prmyslové využití byla vyvinuta ada rzných typ ii, lišících se velikostí a celkovou geometrií; vždy se však jedná o kontinuáln pracující zaízení. Nap., v pípad iie typu DUKLA, tangenciáln nasmrovanou tryskou (tryskami), se do spodní kónické ásti pivádí ištná, odvzdušnná voda. Koagulant, event. i flokulaní inidlo, jsou kontinuáln dávkovány do blízkosti vstupních trysek. Vytvoené flokule vytváejí fluidní lože, kterým voda prostupuje (a souasn jej udržuje ve vznosu) a nakonec bez flokulí - odchází sbrnými žlaby. Kal je kontinuáln odtahován takovým zpsobem, aby se ustavila hmotnostní rovnováha mezi pívodem a odvodem koagulantu pi zachování dostatené hustoty vlokového mraku. Schéma iie typu DUKLA je na Obr. 5a, typu Binar-Blský na obr. 5b a sestavy ii typu Binar-Blský pro ištní vod hlavního chladícího okruhu (pes vže) je na Obr. 5c: 7

8 Vstup Chemikálie Kaly Výstup Obr. 5a Schéma provozního iie typu DUKLA Obr. 5b: 8

9 Obr. 5c Schéma zaízení pro úpravu vody chladícího okruhu (CHO) 1 iící reaktory, 2 rozdlovník vody, 3 reaktivaní nádrže; a pívod surové vody, b vyiená voda, c odkal reaktor, d 10 % H 2 SO 4, e 10 % FeCl 3, f cirkulaní voda z chladícího okruhu vží, g odvod do dalšího iícího systému, h odtah z kalového mraku, i vypouštní iie. Pi iení se dále používají: míchané reaktory na pípravu roztok koagulant, flokulaního inidla, inidel na úpravu ph, apod., dávkovací erpadla, automatické regulátory ph, zásobní nádrže, apod., filtr na kontrolní filtraci vyiené vody (nap. pískový filtr). 9

10 B) Výmna iont (aplikace mni iont pro úpravu vod v JE) a) Rozsah použití k úprav vod chladících okruh, k úprav pídavných vod, k doišování kondenzátu brýdových par, k odstraování radioaktivních neistot pítomných v iontových formách, a to pedevším z chladiva PO a bazén s vyhoelými palivovými lánky, k odstraování radioaktivních suspendovaných látek, opt pedevším z chladiva PO, mechanismem filtrace. Princip použití mni iont (ionex): v provozním mítku (v námi uvažované aplikaci) se jedná o diskontinuální proces, pi kterém pes kolonu s pevnou vrstvou ionexu protéká ištná voda: po nasycení vrstvy ionexu daným kontaminantem (kontaminanty) se kolona postupn pepojí na operace promytí, regenerace a promytí, aby mohla být znovu použita k záchytu neistot; jen ve vyjímených pípadech se jedná o jednorázové použití vrstvy ionexu. V jednom pípad se používá tzv. externí regenerace ionex. V rámci vodního hospodáství JE je aplikace mni iont nejvýznamnjším a relativn nejvíce používaným procesem! b) Základní typy mni iont - nosný skelet a funkní skupiny b-1) Siln kyselé mnie kationt (siln kyselé katexy) skelet - nejastji se jedná o styren-divinylbenzénové perlové kopolymery standardního, nebo makroporézního typu; starší typy mly skelet na bázi, nap., fenol (naftalen)- formaldehydového polykondenzátu; funkní skupina - sulfo-skupina, -SO 3 H, vázaná bu pímo na benzenovém jáde, nebo pes metylénový mstek; komerní znaky - nap.: Dowex 50, Amberlite IR-120, Lewatit S 100, Varion KS, Amberjet 1200 H (nejnovjší typ prakticky monodisperzního katexu), aj. - na Obr. 6 je schéma struktury katexu zn. Dowex 50 a na Obr. 7 katexu staršího typu KU-1: Obr. 6 Strukturní jednotka siln kyselého katexu typu Dowex 50 na bázi sulfonovaného styrendivinylbenzénového kopolymeru 10

11 Obr. 7 Strukturní jednotka siln kyselého katexu staršího typu (nap., zn. KU-1) na bázi sulfonovaného fenol-formaldehydového polykondenzátu b-2) Stedn kyselé mnie kationt (stedn kyselé katexy) skelet - zpravidla na bázi styrén-divinylbenzénového perlového kopolymeru, pípadn zesíovaného polyvinylalkoholu, apod.; funkní skupiny - odvozené od kyseliny fosforité, event. fosforené, -PO(OH) 2, - OPO(OH) 2 ; komerní znaky - nap., Duolite C-63 (nedosáhly širšího použití!); schéma je na Obr. 8: Obr. 8 Strukturní jednotka stedn kyselého katexu (nap. zn. Duolite C-63) na bázi styrendivinylbenzénového kopolymeru postupn upraveného fosforylací s PCl 3 (= vnesení skupin -PCl 2 ), hydrolysou skupin -PCl 2 na -P(OH) 2 a jejich oxidací na -PO(OH) 2 b-3) Slab kyselé mnie kationt (slab kyselé katexy) skelet - nejastji se jedná o perlový kopolymer kyseliny akrylové, nebo metakrylové s divinylbenzénem, v pípad starších typ, nap., o polykondenzáty kyseliny resorcylové (event. + fenol) s formaldehydem; funkní skupina - karboxylová, -COOH, nebo ve smsi s fenolickými skupinami -OH; komerní znaky - nap.: Amberlite IRC-50 (viz Obr. 9), Lewatit CNP 80, Varion KCO. 11

12 Obr. 9 Strukturní jednotka slab kyselého karboxylového katexu (nap. zn. Amberlite IRC-50) na bázi kopolymeru kyseliny metakrylové s divinylbenzénem b-4) Siln bazické mnie aniont (siln bazické anexy) skelet - nejastji se jedná o styren-divinylbenzénové perlové kopolymery standardního, nebo makroporézního typu; starší typy mly skelet na bázi, nap., polyamin s kvarterizovaným dusíkem pomocí epichlorhydrinu, apod.; funkní skupiny - vždy obsahují kvartérní dusík: -N + (CH 3 ) 3.Cl - (= Typ I), -N + (CH 3 ) 2 C 2 H 4 OH.Cl - (= Typ II), pyridiniový dusík; komerní znaky - nap.: Dowex 1 (Typ I, Obr. 10), Dowex 2 (Typ II, Obr. 11), Amberlite IRA-400 a Amberjet 4200 Cl (Typ I), Varion AT (Typ I), AMP a Varion AP (pyridiniový dusík, Obr. 12); starší typy, nap.: Wofatit L-165, Anex EDE-10P, aj. Obr. 10 Strukturní jednotka siln bazického anexu zn. Dowex 1 (Typ I) na bázi styrendivinylbenzénového kopolymeru (princip pípravy: chlormetylace kulikového kopolymeru a následná aminace s tri-metylaminem) 12

13 Obr. 11 Strukturní jednotka siln bazického anexu zn. Dowex 2 (Typ II) na bázi styréndivinylbenzénového kopolymeru (princip pípravy: chlormetylace kopolymeru a následná aminace s di-metyl-etylol aminem) Obr. 12 Strukturní jednotka siln bazického anexu s pyridiniovými funkními skupinami (nap. zn. AMP, píp. Varion AP) na bázi styrén-divinylbenzénového kopolymeru (princip pípravy: chlormetylace kopolymeru s následnou aminací pyridinem) b-5) Slab (stedn) bazické mnie aniont (slab (stedn) bazické anexy) skelet - nejastji se jedná o styren-divinylbenzénové perlové kopolymery standardního, nebo makroporézního typu; starší typy mly skelet na bázi, nap., polykondenzátu m- fenylén-diaminu s formaldehydem, polyamin, apod.; funkní skupiny - na bázi primárního (-NH 2 ), sekundárního (-NH(R 1 )), event. terciárního (-N(R 1,R 2 ) dusíku; komerní znaky - nap., Dowex 3, Amberlite IR-45, Varion ADA, aj. - viz Obr. 13; starší typy, nap., Anex MFD, Wofatit M, Wofatit L-150, Amberlite IR-4B, aj. 13

14 b-6) Chelátové ionexy skelet - v souasné dob nejastji na bázi perlového styrén-divinylbenzénového kopolymeru; funkní skupiny - nap., iminodioctová, která mže v roztoku s ionty vytváet chelátovou vazbu; chelátové ionexy patí ke speciálním typm, které mají v urité oblasti ph zvýšenou selektivitu vi iontm barevných kov, do této skupiny patí Dowex A1 a Lewatit TP- 207, viz Obr. 14: Obr. 13 Strukturní jednotka slab (stedn) bazického anexu v Cl - - form se skeletem na bázi styréndivinylbenzénového kopolymeru (princip pípravy je analogický k píprav anex výše popsané); tyto jednotky jsou souástí,nap., anex zn. Dowex 3 a Amberlite IR-45, Obr. 14 Strukturní jednotka chelátového ionexu na bázi styrén- divinylbenzénového kopolymeru s iminodioctovými funkními skupinami (nap. zn. Dowex A1) b-7) Ostatní typy mni iont, resp. sorbent obecn Anorganické ionexy - pírodní, pípadn dále upravené, nebo synteticky pipravené materiály na bázi hlinitokemiitan, solí heteropolykyselin (nap., fosfomolybdenany, 14

15 fosfowolframany, aj.), hydratovaných oxid trojmocných a tymocných kov (nap., TiO 2.xH 2 O), zirkoniitany, aj. Pevážn jsou aplikovatelné v oblastech slab kyselého až slab alkalického ph, zpravidla sorbují kationtov-výmnným mechanismem. V relaci k organickým ionexm se vyznaují výrazn vyšší odolností vi radioaktivnímu záení, což je peduruje k aplikaci pi dekontaminaci radioaktivních odpad, a selektivitou pro alkalické kovy (nap., s výhodou jsou využitelné pi dekontaminaci vod od 137 Cs). Mají ovšem omezenou chemickou stabilitu, což souvisí výše uvedeným intervalem využitelného ph. Kompozitní sorbenty - v principu se jedná o kombinaci organického skeletu se sorbenty anorganického typu (ty jsou pi píprav vhodným zpsobem inkorporovány do polymerního skeletu, nap., do ásten hydrolyzovaného polyakrylonitrilu). Takto lze pipravit sorbenty více i mén v kulikové form. Sorpní vlastnosti jsou v podstat dány typem inkorporovaného sorbentu. Selektivní ionexy - do této skupiny se zaazují ionexy vyznaující se za uritých podmínek zvýšenou selektivitou k malé skupin iont, nebo pouze k jednomu iontu (pak se nkdy oznaují jako specifické ionexy). Typickým zástupcem této skupiny je nap. chelátový ionex zn. Dowex A1. c) Základní vlastnosti mni iont c-1) Iontová výmna Výmnné reakce probíhají ve dvoufázovém systému, ionex - roztok, a to na funkních skupinách daného ionexu; reakce jsou vratné a stechiometrické. Lze je charakterizovat rovnovážnou konstantou, mají své urité kinetické parametry a obecn jejich prbh a rovnovážný stav závisí na složení roztoku, teplot, tlaku ( jeho vliv je zpravidla minimální) a rychlost výmny - krom zmínné teploty - je též funkcí takových parametr, jako nap., velikosti ástic ionexu, rychlosti míchání, rychlosti toku roztoku ionexovou vrstvou apod. Nap., výmnu Ca 2+ - H + na mnii kationt (v tzv. H + - form) zapisujeme takto: 2 RH + Ca 2+ R 2 Ca + 2 H + (1) zde R je symbolem pro funkní skupinu -SO - 3, nebo COO -. Je patrné, že zleva doprava probíhá sorpce Ca 2+ a v opaném smru sorpce H +, resp. regenerace katexu (zptný pevod do H + - formy). Rovnovážná konstanta reakce (1) má klasický tvar: + 2 [ R2Ca][ H ] 2 + [ RH ] [ Ca ] K (2) = 2 O smru reakce (1) rozhodují reakní podmínky, pedevším složení roztoku (pro regeneraci katexu musíme použít alespo cca 1M HCl, píp. 0,5 M H 2 SO 4 ). Pipomeme, že do vztahu (2) musíme správn dosazovat aktivity, což ovšem v pípad ionexu je znan problematické - takže (pokud se konstanta uruje) dosazují se molární koncentrace (pro koncentrace v roztoku mžeme za použití vhodného vztahu aktivity poítat) - musíme si být vdomi toho, že takováto "konstanta" není termodynamickou rovnovážnou konstantou a je obecn závislá na složení systému (oznauje se také jako "koncentraní"). Nap., výmnu Cl - - OH - na mnii aniont (v tzv. OH - - form) zapisujeme takto: ROH + Cl - RCl + OH - (3) zde R je symbolem pro funkní skupinu -N(CH 3 ) 3 +, nebo -NH(CH 3 ) 2 +, atd. Je patrné, že zleva doprava probíhá sorpce Cl - a v opaném smru sorpce OH -, resp. regenerace anexu (zptný pevod do OH - - formy). Podobn jako v pedcházejícím pípad, smr reakce (3) závisí pedevším na složení kapalné fáze. A opt mžeme výmnu charakterizovat rovnovážnou konstantou. 15

16 c-2) Výmnná kapacita a titraní kivky ionex Obr. 15 Titraní kivky mni kation A slab kyselý katex s fenolickými (-OH) funkními skupinami, B siln kyselý katex se sulfo-skupinami, C stedn kyselý katex se skupinami PO(OH) 2, D slab kyselý katex s -COOH funkními skupinami Závislost výmnné kapacity ionexu na ph demonstrují tzv. titraní kivky, které urují v podstat závislost stupn disociace funkní skupiny na ph. V tomto smyslu je zásadní rozdíl mezi skupinami siln, stedn a slab kyselými, a mezi skupinami siln a slab bazickými. V zásad, až na nkteré vyjímky, platí: - siln kyselé a siln bazické funkní skupiny jsou disociovatelné, a proto použitelné pro výmnu, prakticky v celé oblasti ph, - slab kyselé funkní skupiny jsou disociovatelné v alkalické oblasti ph, a proto použitelné pro výmnu pi ph > 7, - stedn kyselé funkní skupiny jsou ásten schopné výmny i ve slab kyselé oblasti ph, - slab bazické funkní skupiny jsou disociovatelné v kyselé oblasti, resp. pro výmnu použitelné pi ph < 7, - výjímkou jsou systémy, ve kterých probíhá sorpce tvorbou chelát, nap., na karboxylový katex lze sorbovat UO 2 2+ pi ph > 3,5. Titraní kivky katex jsou na Obr. 15 a titraní kivky anex na Obr. 16: 16

17 Obr. 16 Titraní kivky mni anion A slab bazický anex, B siln bazický anex Jednou z nejdležitjších charakteristik ionexu je tzv. celková výmnná kapacita reflektující - za daných podmínek - celkový poet (dostupných) funkních skupin v daném objemu, i v dané hmotnosti, ionexu (v tomto smyslu se rozlišuje "celková objemová" a "celková hmotnostní" kapacita). K jejímu stanovení se používají standardizované pracovní postupy. V pípad aplikace ionex v kolonovém uspoádání se pak rozlišují: celková a užitná (užitková) kapacita - blíže jsou vysvtleny sub e). Tato (dynamická) celková kapacita není nutn identická s celkovou kapacitou urenou za standardních podmínek. c-3) Rovnovážné izotermy sorpce (desorpce, resp. regenerace) Na Obr. 17 jsou znázornny ti typy rovnovážných izoterem, jak je patrné, jedná se o závislost koncentrace i-té složky v ionexu (q i ) na její koncentraci v roztoku (C i ). Z tvaru izoterem lze usuzovat na stupe selektivity sorpce (ím je izoterma vypuklejší, tím je selektivita pro i-tou složku vyšší), resp. i desorpce (ím je izoterma vydutjší, tím je selektivita nižší, tj., tím je i-tá složka snáze desorbovatelná - ionex je snáze regenerovatelný). Ke kvantifikaci (k popisu) nelineárních izoterem (A a C) se používají rzné modelové vztahy, ze kterých relativn nejpoužívanjší jsou rovnice Langmuirovy, píp. Freundlichovy izotermy. Za uritých podmínek je možné k hodnocení aplikovat i vztah pro rovnovážnou konstantu (2), existují však i modely složitjší a pesnjší. Izoterma typu A konverguje k hodnot, která v pípad vysoké selektivity sorpce (vysoké hodnoty rovnovážné konstanty), píp. pi vysoké koncentraci C i, se blíží k hodnot celkové výmnné kapacity odpovídající potu funkních skupin. 17

18 q i A B C i 0 C i Obr.17 C C i Obr. 17 Základní typy rovnovážných izoterem charakterizující: A sorpní systémy (vypuklá izot.), B systémy s nízkou koncentrací i-té složky, nebo s malou selektivitou výmny (lineární izot.), C eluní (desorpní, regeneraní) systémy (vydutá izot.) (qi koncentrace i-té složky v ionexu, Ci koncentrace i-té složky v roztoku) K popisu lineární izotermy (B), nebo pibližn lineárních poáteních ástí izoterem typu A i C (tj., úsek v blízkosti nuly, oblast velmi nízkých koncentrací), se používá tzv. Kd - model: Kd = q i / C i (4) tzn., že se používá rovnice pímky jdoucí poátkem, jejíž smrnicí je Kd (parametr oznaovaný též jako rozdlovací, nebo distribuní koeficient). Veliina Kd je pomrn asto používána k popisu sorpce i-té složky na ionexy rzných typ. Zde by mlo být souasn udáno, zda se porovnávané systémy nacházely v lineární ásti rovnovážných izoterem, jinak je vzájemná srovnatelnost zatížena vtší, i menší chybou. c-4) Botnavost, porezita a odolnost ionex Pi styku ionexu s kapalnou fází dochází k absorpci rozpouštdla (zpravidla vody), tj. k tzv. botnání ionexových ástic a k zvtšování jejich objemu a ke vzniku prostorové porezity. Proti tomuto "rozpínání" skeletu psobí jeho trojrozmrná struktura, resp. stupe zesíování skeletu (viz nap., aplikaci divinylbenzenu). Absorbované rozpouštdlo vypluje zásti vzniklé, nebo již ve skeletu pítomné póry, zásti vytváí hydrataní obaly funkních skupin. Hydrataní proces, a tím i botnavost, je siln ovlivnn disociací funkních skupin, takže je výrazný rozdíl mezi siln kyselými a slab kyselými skupinami - slab kyselé katexy výrazn botnají v alkalické oblasti a opan, slab bazické anexy v kyselé oblasti, ovšem též v závislosti na stupni zesítní skeletu. Botnavost je dále funkcí formy ionexu a složení kapalné fáze obecn. Porezita skeletu (ionexu) projevující se až po nabotnání, se nazývá skrytou (latentní) porezitou a existuje u ionex tzv. gelového typu. U novjších typ skelet, makroporézních - s "houbovitou" strukturou, existuje tzv. porezita zjevná; tyto skelety vykazují jen malé zmny v botnavosti (nap. pi zmnách koncentrace, ph, apod.), na rozdíl od skelet gelového typu. Porezita ionexových ástic pímo ovlivuje jednak kinetiku výmny (kdy ídícím djem jsou difúzní dje), jednak rizikovou sorpci koloidních ástic, event. velkých organických molekul pítomných zvlášt v povrchových vodách (huminové látky). Toto riziko 18

19 spoívá v tom, že mže docházet k "ucpání" pór a ke zpomalení kinetiky výmny, event. ke snížení sorpní kapacity v dsledku zamezení pístupu k funkním skupinám. Jestliže se mají upravovat povrchové vody, potom je zapotebí vodu pedupravovat (nap. iením), nebo ped ionexovou stanici zaadit kolonu se speciálním typem sorbentu (používají se nap. makropórezní slab bazické anexy). Pokud se týká odolnosti ionex, rozlišujeme v podstat odolnost: mechanickou, chemickou, tepelnou, radianí a vi tzv. osmotickým šokm. - Mechanická odolnost, picházející v úvahu pi hydraulické doprav ionex, pi jejich aplikaci k sorpci ze rmut, apod., bezprostedn souvisí s kvalitou ionexových ástic, tzn. s jejich stupnm popraskání, s potem trhlinek apod. Pro vyhodnocení kvality zrna existují metody využívající mikroskopické hodnocení, tepání ve rmutu za standardních podmínek, apod. Pro úpravu napájecích vod mají komern dodávané ionexy zpravidla kvalitu pln vyhovující. - Chemická odolnost je zvlášt u ionex na bázi organických skelet dobrá a pro vtšinu aplikací vyhovující. Pouze je teba vnovat pozornost zpracování kapalných fází obsahujících vyšší koncentrace siln oxidaních, event. redukních inidel. Jsou známy pípady vzniku prudké oxidaní reakce za pítomnosti koncentrované kyseliny dusiné. Mže docházet též k degradaci funkních skupin. - Tepelná odolnost je limitována stabilitou funkních skupin - v podstat platí, že katexy jsou odolnjší než anexy: udává se, že katexy organického typu lze používat do teploty cca 70 o C a anexy do teploty cca 50 o C (zvlášt to platí pro alkalické prostedí). Anorganické ionexy jsou obecn výrazn tepeln odolnjší, což se nap. využívá v nkterých jaderných elektrárnách pi kontinuální dekontaminaci vod primárního okruhu (viz str ) - v tomto pípad není potom zapotebí tyto vody ped vstupem do kolony se sorbentem na bázi TiO 2.xH 2 O ochlazovat. - Anorganické ionexy jsou též radian významn odolnjší, než ionexy organické. V pípad ištní vod primárního okruhu v jaderné elektrárn však radianí odolnost organických ionex je pln vyhovující. - Specifickým typem odolnosti je odolnost vi tzv. osmotickým šokm. Ta pichází v úvahu tehdy, když v prbhu pracovního cyklu ionexové kolony se ionex kontaktuje s médii rzného ph (kyselé - alkalické), rzné koncentrace apod. To znamená tehdy, když dochází k velkým zmnám v botnavosti a ástice ionexu mní cyklicky svj objem - struktura skeletu je namáhána osmoticky. Píslušné testy se provádí v prbhu výzkumu pípravy jednotlivých typ ionex a výrobce by ml na tento typ odolnosti odbratele upozornit. d) Aplikace ionex v technologii úpravy napájecích vod d-1) Demineralizace vyznauje se tím, že ze vstupní, zpravidla pedupravené, vody jsou odstranny všechny minerální látky pítomné jak v iontových formách, tak i více i mén nedisociované slabé kyseliny (pedevším kyselina kemiitá, event. uhliitá). Proces probíhá na tzv. demineralizaní stanici a produktem je demineralizovaná voda, oznaovaná jako DEMIvoda. Demineralizaní stanice v podstat sestává z kolon s pevnou vrstvou ionexu, kterými ištná voda zpravidla protéká vždy shora dol. Poet kolon, resp. poet použitých typ ionex, mže být rzný, nicmén základem jsou dv kolony, z nichž prvá (ve smru toku vody) obsahuje siln kyselý katex v H + -form a druhá siln bazický anex v OH form viz str

20 Kyselina kemiitá, která ve vstupní vod a ve výstupu ze siln kyselého katexu existuje v koloidní form jako SiO 2 xh 2 O, resp. H 2 SiO 3, event. H 4 SiO 4, se efektivn sorbuje pouze na siln bazickém anexu v OH - form, hlavn jako HSiO 3 - (viz specianí diagram ), nebo v bezprostední blízkosti funkní skupiny siln bazického anexu v OH - form, v dsledku její disociace, je zvýšená hodnota ph (podobn to platí také o kyselin uhliité), takže platí: R-OH + HSiO 3 - = R-HSiO 3 + OH - H 2 SiO 3 HSiO 3 {-} + H{+} K1 = ([HSiO 3 {-} ][H{+}])/[H 2 SiO 3 ] HSiO 3 {-} SiO 3 {2-} + H{+} K2 = ([SiO 3 {2-}][H{+}]/[HSiO 3 {-}] K1 = 1,6x10-10 K2 = 7x10-13 (Technická píruka pro pracovníky oboru úpravy vody, KD Dukla 1981, str , bez udání hodnoty iontové síly). 20

21 Vstupní voda Siln kyselý katex H + - forma Siln bazický anex OH - - forma Za významné lze považovat to, že výstup z prvé kolony, pokud není nápl katexu vysycena, má kyselé ph, což pispívá ke kontrole práce této kolony; ph DEMI-vody musí být okolo hodnoty 7 (dalším významným parametrem kvality DEMI-vody je vodivost, koncentrace SiO 2 aj.). Protože objemová výmnná kapacita siln bazického anexu je až o polovinu nižší, než výmnná kapacita siln kyselého katexu, úmrn k tomu pokud má být vysycení obou typ ionex srovnatelné - musí být i vtší objem anexu v kolon (píp. musí být kolona s anexem vtší). K regeneraci katexu se používá, nap., roztok 5-10 % HCl (mohou být použity i roztoky H 2 SO 4, píp. HNO 3 ), k regeneraci anexu roztok cca 4% NaOH s výhodou ohátého na teplotu cca 50 o C. Jsou-li ve vstupní vod obsaženy karbonáty, potom na výstupu z katexové kolony jsou ve form kyseliny uhliité, resp. jako rozpuštný CO 2 (HCO 3 - ), a aby HCO 3 - nesnižoval výmnnou kapacitu pro ostatní anionty, zaazuje se za katexovou kolonu tzv. odvtrávání (voda je probublávána vzduchem v zaízení vžovitého typu). Ekonomizace procesu výroby DEMI-vody vedla k zaazení kolony se slab, píp. stedn bazickým anexem ve form volné báze (formáln v OH - - form) mezi kolonu se siln kyselým katexem a kolonu se siln bazickým anexem. Slab (stedn) bazický anex vymuje anionty silných kyselin (SO 4 2-, Cl -, NO 3 - ) a šetí se tak výmnná kapacita siln bazického anexu pro anionty slabých kyselin; ph na výstupu z kolony se slab (stedn) bazickým anexem má být neutrální. Krom toho se snižují i náklady na regeneraci anex jako celek, nebo slab (stedn) bazické anexy jsou podstatn snáze regenerovatelné louhem než siln bazické anexy (mají vyšší afinitu pro OH - - ionty a lze z vtší ásti použít odpadní louh z regenerace siln bazického anexu). Je-li zapotebí odstraovat CO 2, potom se odvtrávání provádí až po kolon se slab (stedn) bazickým anexem. Další ekonomizace se dosahuje zaazením kolony se slab kyselým katexem v H + - form za kolonu se siln bazickým anexem, což umožuje významn zkrátit dobu promývání tohoto anexu po regeneraci a zvýšit produkci DEMI-vody (k promytí siln bazického anexu je teba používat DEMI-vodu); postupuje se takovým zpsobem, že kolona se slab kyselým katexem se zane používat, když ph na výstupu z kolony se siln bazickým anexem dosáhne hodnoty cca 10-9, což je alkalita, kterou slab kyselý katex spolehliv sníží na cca 7 (v dsledku toho, že objemová kapacita slab kyselého katexu je nkolikanásobn vyšší, než ostatních druh ionex, jsou kolony s tímto katexem menší a je zapotebí mén asto regenerovat tento katex, tj. pevádt zpt do H + - formy (analogicky, lze použít odpadní kyselinu z regenerace siln kyselého katexu)). d-2) Deionizace Výstup DEMI - voda V pípad, že postaí odstraovat z vody všechny kationty a dále anionty silných kyselin (NO 3 -, Cl -, SO 4 2- ), jako prvého stupn se používá siln kyselého katexu v H + - form a jako druhého stupn pak kolony se slab (stedn) bazickým anexem ve form volné 21

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Učební texty - přepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY MODUL M04 VODA V PRMYSLU, ZEMDLSTVÍ A ENERGETICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA - 2 (38) - Obsah

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Chemie provozu jaderných elektráren Zápočtová práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Chemie provozu jaderných elektráren Zápočtová práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Chemie provozu jaderných elektráren Zápočtová práce Michal Šunka Jak je známo, jaderné elektrárny mají tři chladící okruhy. V

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)

Více

Vodní chlazení TG (Okruh statorové vody a VOCH TG)

Vodní chlazení TG (Okruh statorové vody a VOCH TG) Elektronická verze dokumentu: U:\CEZ\Výroba\953TEX_Sdílený_TE\REZIMY\SCHEMIE\ Hodnocení chemie a barier\tg stator\\tg1,2_r HVB1 HVB2 HODNOCENÍ CHEMICKÝCH REŽIMŮ (Okruh statorové vody a VOCH TG) Jméno Podpis

Více

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN

Teorie kyselin a zásad poznámky 5.A GVN Teorie kyselin a zásad poznámky 5A GVN 13 června 2007 Arrheniova teorie platná pouze pro vodní roztoky kyseliny jsou látky schopné ve vodném roztoku odštěpit vodíkový kation H + HCl H + + Cl - CH 3 COOH

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY MODUL M02 VODÁRENSTVÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA - 1 (58) - - 2 (58) - Obsah OBSAH 1 Úvod...5

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu 6122012 RDrJiří Sajvera VOD PRO FRMCUICOU VÝROBU ÚOR 2002 VOD PRO FRMCUICÉ ÚČLY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu čištěná voda qua purificata voda na injekci qua pro iniectione

Více

ešené píklady z fyzikální chemie VI

ešené píklady z fyzikální chemie VI Masarykova univerzita v Brn Pedagogická fakulta ešené píklady z fyzikální chemie VI Vybrané optické fyzikáln chemické metody Koloidní soustavy Hana Cídlová Ludk Janá Renata Nmcová Brno 2004 Copyright Hana

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy M. ŠÍR, M. PODHOLA, T. PATOČKA, Z. HONZAJKOVÁ, P. KOCUREK Cíl

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Koloidní

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Radiologické metody v hydrosféře 15

Radiologické metody v hydrosféře 15 Radiologické metody v hydrosféře 15 Způsoby nakládaní s odpadními vodami, filtračními náplněmi a vodárenskými kaly s obsahem radionuklidů vyšším než stanovené uvolňovací úrovně Ing. Růžena Šináglová Státní

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody. Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Sorpční charakteristiky půdy stanovení KVK podle Bowera, stanovení hydrolytické acidity, výpočet S,V

Sorpční charakteristiky půdy stanovení KVK podle Bowera, stanovení hydrolytické acidity, výpočet S,V Sorpční charakteristiky půdy stanovení KVK podle Bowera, stanovení hydrolytické acidity, výpočet S,V Sorpční vlastnosti půdy sorpce půdy schopnost půdy zadržovat ve svém sorpčním komplexu prvky a živiny,

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie

Elektrochemie - maturitní otázka z chemie Elektrochemie - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, B?ezen 05, 2015 http://biologie-chemie.cz/elektrochemie-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Elektrochemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Pedmt úpravy. Vymezení pojm

Pedmt úpravy. Vymezení pojm 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. íjna 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozútování náklad na tepelnou energii na vytápní a náklad na poskytování teplé užitkové vody mezi

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Jaderná paliva. Stedoškolská odborná innost 2006/2007. Obor 03 - Chemie. Liberec, 2006 Liberecký kraj

Jaderná paliva. Stedoškolská odborná innost 2006/2007. Obor 03 - Chemie. Liberec, 2006 Liberecký kraj Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 03 - Chemie Jaderná paliva Autor: Vojtch Pilnáek Podještdské gymnázium, Sokolovská 328 460 14, Liberec 14 Konzultanti práce: Mgr. Jií Machaný (Podještdské gymnázium,

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy

Popis/ Klíčové vlastnosti. Vločkování zneutralizovaných pevných částic. Největší použití. Určeno pro malé provozy Aniontové flokulanty práškový 100% aktivní náboje: 40% tekutý Roztok Připraven k použití náboje: 40% tekutý Emulzní koncentrát náboje: 32% AP-2040 AP-2140 AP-2210 Největší použití Připraven k použití Určeno

Více

1932 H. C. 1934 M.L.E.

1932 H. C. 1934 M.L.E. Vodík Historie 1671 Robert Boyle uvolnění vodíku rozpouštěním Fe v HCl nebo H 2 SO 4 1766 Henry Cavendish podrobný popis vlastností 1932 H. C. Urey objev deuteria 1934 M.L.E. Oliphant, P. Harteck a E.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Dimenzování potrubních rozvod

Dimenzování potrubních rozvod Pednáška 6 Dimenzování potrubních rozvod Cílem je navrhnout profily potrubí, jmenovité svtlosti armatur a nastavení regulaních orgán tak, aby pi požadovaném prtoku byla celková tlaková ztráta okruhu stejn

Více

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie

Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Koroze kovových materiálů Úvod do elektrochemie Čím se zabývá elektrochemie: roztoky elektrolytů vodivost, rovnováha jevy na rozhraní elektroda/elektrolyt elektrodové reakce elektrochemické procesy elchem.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Protolytické děje VY_32_INOVACE_18_15. Mgr. Věra Grimmerová. grimmerova@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth

Kuli ková kolejnicová vedení firmy Rexroth Údržba Zvlášt na odkrytovaných kolejnicích se mže usazovat špína. Aby se udržela funknost tsnní a krycího pásku, musí se takovéto zneištní pravideln odstraovat. Proto provete dvakrát za den, nejpozdjí

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Tlakové membránové procesy

Tlakové membránové procesy Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více