Směrnice ředitele č. / 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice ředitele č. / 2011"

Transkript

1 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D. Směrnice ředitele č. / 2011 Nakládání s odpady, chemickými látkami a směsmi v ÚVN Praha Záznam o provedených revizích 1x za dva roky: Podpis odpovědné osoby: Záznam o doplňcích ze dne:

2 Obsah: PŘEDMĚT ÚPRAVY...3 DRUHY ŠKOLENÍ...3 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ...3 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI...4 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ...4 MIMOŘÁDNÉ ŠKOLENÍ...4 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ...5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ EXTERNÍCH FIREM...5 POSTUP PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, CHEMICKÝCH LÁTEK..6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...6 Přílohy: PŘÍLOHA Č. 1: NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI v ÚVN PRAHA PŘÍLOHA Č. 2: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY v ÚVN PRAHA PŘÍLOHA Č. 3: VSTUPNÍ ŠKOLENÍ PŘÍLOHA Č. 4: VSTUPNÍ A PERIODICKÉ ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI PŘÍLOHA Č. 5: OSNOVA ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ PŘÍLOHA Č. 6: TABULKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 2

3 Článek I. Předmět úpravy 1) Předmětem směrnice jsou pravidla pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví člověka v podmínkách ÚVN. Dále jsou to pravidla pro bezpečnou práci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při dodržování pravidel ochrany životního prostředí a zdraví člověka v ÚVN Praha. 2) Základními právními předpisy jsou zákon č.185/2001 Sb. (O odpadech), zákon č. 356/2003 Sb. (Chemické látky a směsi) a zákon č. 258/2000 Sb. (O ochraně veřejného zdraví) v platném znění a související prováděcí vyhlášky. 3) Zaměstnavatel je povinen seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy, které doplňují jeho kvalifikační předpoklady pro výkon práce, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování. 4) Zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění správného nakládání s odpady, chemickými látkami a směsmi na pracovišti (dále jen NOCHLS) a stanovené pracovní postupy. 5) Zaměstnanci jsou povinni účastnit se školení zajišťovaného zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při NOCHLS. 6) Podrobnosti k NOCHLS jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této směrnice. Článek II. Druhy školení 1) Pro zaměstnance a další dotčené osoby vykonávající práci na pracovištích nemocnice jsou organizovány a prováděny v závislosti na pracovním zařazení a funkční náplni činnosti následující druhy školení, kterých jsou povinni se zúčastnit: a) vstupní školení, b) vstupní školení na pracovišti, c) periodické školení, d) mimořádné školení, e) školení vedoucích zaměstnanců, f) školení zaměstnanců externích firem. Článek III. Vstupní školení 1) Úkolem vstupního školení je seznámit nové zaměstnance se základními předpisy o NOCHLS a s interními akty řízení platnými v organizaci. 2) Školení musí absolvovat všichni nově přijímaní zaměstnanci. 3) Termín školení: den nástupu do zaměstnání. 3

4 4) Školení provede pověřený zaměstnanec, osoba odborně způsobilá v NOCHLS. 5) Dokladem o provedeném školení je prezenční listina a osnova vstupního školení (viz. příloha č. 3 této směrnice). Článek IV. Vstupní školení na pracovišti 1) Úkolem vstupního školení na pracovišti je poskytnutí informací o NOCHLS, s nimiž je spojen výkon práce konkrétního zaměstnance v konkrétních podmínkách. 2) Školení musí absolvovat: a) všichni nově přijatí zaměstnanci přicházející na pracoviště, b) zaměstnanci převedeni z jiného pracoviště. 3) Termín školení: před zahájením práce na pracovišti. 4) Školení provede nadřízený vedoucí zaměstnanec dle předem stanovené osnovy. 5) Doklad o provedeném školení je prezenční listina a osnova vstupního školení na pracovišti (viz. příloha č. 4 této směrnice), Článek V. Periodické školení 1) Úkolem periodického školení je udržovat a prohlubovat vědomosti zaměstnanců v oblasti NOCHLS. 2) Školení musí absolvovat všichni zaměstnanci s výjimkou vedoucích zaměstnanců. 3) Termín školení: 1x za rok pracoviště kde se nakládá s odpady, chemickými látkami a přípravky. 4) Školení provede osoba odborně způsobilá v NOCHLS dle předem zpracované osnovy. 5) Dokladem o provedeném školení je prezenční listina a osnova školení na pracovišti (viz. příloha č. 4 této směrnice). Článek VI. Mimořádné školení 1) Úkolem mimořádného školení je operativně reagovat na okamžitý stav a změny v NOCHLS na pracovišti. Provádí se: a) při změně právních předpisů vztahujících se k NOCHLS, b) při zavádění nových technologií a nových pracovních postupů, 4

5 c) při růstu havárií při NOCHLS nebo pracovního úrazu ve spojení s NOCHLS, d) při hrubém nebo opakovaném porušení předpisů pro NOCHLS, e) individuální školení zaměstnance po pracovním úrazu ve spojení s NOCHLS. 2) Školení musí absolvovat zaměstnanci, na něž se jednotlivé druhy mimořádného školení vztahují. 3) Termín školení: vždy, když nastane na pracovišti nebo pro zaměstnance situace podle bodů 1)a) až e). 4) Školení provede nadřízený vedoucí zaměstnanec nebo pověřený zaměstnanec. 5) Dokladem o provedeném školení je osnova a prezenční listina, kterou zpracuje školitel individuálně. Článek VII. Školení vedoucích zaměstnanců 1) Úkolem školení vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení je zabezpečit jejich znalosti při NOCHLS v oblastech, které řídí a za které odpovídají. 2) Školení musí absolvovat všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. 3) Termín školení a ověření znalostí: do 1 měsíce po nástupu do funkce, a pravidelně 1x za 3 roky. 4) Školení provádí odborně způsobilý zaměstnanec. 5) Dokladem o provedeném školení je prezenční listina a osnova školení vedoucích zaměstnanců (viz. příloha č. 5 této směrnice). Článek VIII. Školení zaměstnanců externích firem 1) Zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří budou plnit na pracovištích ÚVN Praha své pracovní úkoly, zajišťuje jejich zaměstnavatel školení na základě předání informací o NOCHLS, která se týkají výkonu práce na pracovištích ÚVN Praha. 2) Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby byly v souladu s touto směrnicí. 5

6 Článek IX Postup při úniku nebezpečných odpadů, chemických látek a směsí 1) Nebezpečné odpady, vyřazené chemické látky a přípravky, chemické látky a přípravky s prošlou záruční lhůtou nebo z jiných důvodů nepoužitelné jsou shromažďovány v určených nádobách a předávány ke zneškodnění odborné firmě (viz příloha č.2 Nakládání s odpady). 2) V případě náhodného úniku nebezpečného odpadu je třeba postupovat vždy podle identifikačního listu nebezpečného odpadu, které jsou umístěny na každém shromažďovacím místě. 3) V případě náhodného úniku chemických látek nebo chemických přípravků používaných v ÚVN Praha je třeba postupovat vždy podle kapitoly č. 6 bezpečnostního listu příslušné chemické látky nebo chemické směsi. Tato kapitola obsahuje 4 body: Bezpečnostní opatření na ochranu osob Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí Doporučené metody čištění a zneškodnění Další údaje Článek X Závěrečná ustanovení 1) Za dodržování postupů dle této směrnice odpovídají přednostové, primáři a vedoucí jednotlivých oddělení. 2) Směrnice je účinná dnem vydání. 3) Tato směrnice ruší Směrnici ředitele č. 17/2004 a Směrnici ředitele č. 22/ ) Součástí této směrnice jsou následující přílohy: - příloha č. 1: Nakládání s chemickými látkami a směsmi v ÚVN Praha, - příloha č. 2: Nakládání s odpady v ÚVN Praha, - příloha č. 3: Osnova vstupního školení, - příloha č. 4: Osnova vstupního a periodického školení na pracovišti, - příloha č. 5: Osnova školení vedoucích zaměstnanců. - příloha č. 6: Tabulka nakládání s odpady 5) Zpracovali: Ing.Jiří Denner, MUDr. Dana Hedlová. 6