Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 5 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu Název rekvalifikačního programu Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce WWW vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma výuky Délka výuky Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H) Platný od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Alespoň základy vzdělání. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na prezenční 250 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 3

4 2. Profil absolventa Rekvalifikační program připravuje absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H) a na úspěšný výkon zvolené profesní kvalifikace. Výsledky vzdělávání Absolvent rekvalifikačního programu je schopen: orientovat se v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení, orientovat se v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty, navrhovat postup práce, nářadí a pomůcky pro montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení, měřit rozměry, vypočítat délkové změny potrubí a jejich kompenzace, provádět zkoušky vodovodních rozvodů, provádět zkoušky kanalizačních rozvodů, ručně zpracovávat a strojně obrábět instalatérské materiály, spojovat části potrubí rozebíratelnými spoji, spojovat části potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění, spojovat části potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním, provádět a upravovat prostupy a drážky v různých druzích stavebních konstrukcí, montovat vodovodní rozvody, montovat kanalizační rozvody, montovat zařizovací předměty a armatury, montovat technologická zařízení pro rozvody vody a kanalizace, provádět údržbu a opravy vodovodních rozvodů, provádět údržbu a opravy kanalizačních rozvodů, zhotovovat tepelné izolace na vodovodních potrubích, nakládat s materiály a odpady. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic: absolvent se uplatní v povolání montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace; je schopen provádět montáže, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů, technologických zařízení a spotřebičů, absolvent se uplatní v povoláních a typových pozicích, jejichž jádrem je obsluha a údržba rozvodů vody a kanalizace; v uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i po dosažení potřebné praxe jako podnikatel v oboru 4

5 3. Charakteristika rekvalifikačního programu Pojetí a cíle rekvalifikačního programu Vzdělávání v programu Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro provádění montáže, údržby a oprav vnitřních rozvodů vody a montáže zařizovacích předmětů. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro efektivní komunikaci, kooperaci, aktivní přístup, výkonnost,flexibilitu, kreativitu v pracovních činnostech a schopnost zvládat zátěž. Důraz bude kladen také na podporu schopnosti řešit problémy, plánovat a organizovat práci a na rozvoj samostatnosti. Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H), který je platný od Organizace výuky Výuka je realizována prezenční formou. Důraz je kladen na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením. Teoretická výuka je realizována v běžné učebně, vybavené dataprojektorem a osobními PC s přístupem na internet. Na začátku teoretické i praktické části výuky budou uchazeči seznámeni s BOZP. Postupy hodnocení výuky V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul. Pokud lektor není přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění má účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje. Vstupní požadavky Zájemce o vzdělávání v programu Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H): - má základy vzdělání; - výkon typové pozice omezují tato onemocnění: závažná endokrinní onemocnění závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému 5

6 nemoci cév a nervů horních končetin prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce závažná onemocnění páteře onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů duševní poruchy poruchy chování závažná psychosomatická onemocnění nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému poruchy prokrvení končetin přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením, nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem. 6

7 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace ( H) Název modulu Kód modulu Hodinová dotace Způsob modulu ukončení Teoretická výuka Praktická výuka Materiály a výrobky pro vnitřní rozvody vody a kanalizace Nakládání s materiály a odpady při provádění vnitřních vodovodů a kanalizací Technická dokumentace vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů Obrábění materiálů vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů Spojování materiálů pro vnitřní rozvody vody a kanalizace Technologie vnitřních rozvodů vody a kanalizace Zednické připomoci pro vnitřní rozvody vody a kanalizace Montáž systému vodovodů a kanalizací Údržba a opravy vodovodů a kanalizací Zkoušky vnitřních vodovodů a kanalizací Počet hodin teoretické a praktické výuky MYVK 10 0 Zápočet NMYO 2 0 Zápočet TDVK 12 0 Zápočet OMVK 8 12 Zápočet SMVK 2 50 Zápočet TEVK 26 0 Zápočet ZPVK 1 1 Zápočet MŽVK Zápočet ÚOVK 2 15 Zápočet ZYVK 1 2 Zápočet Počet hodin celkem 250 7

8 Optimální trajektorie: MYVK NMYOTDVK OMVK SMVK TEVK ZPVKMŽVKÚOVK ZYVK 8

9 5. Moduly rekvalifikačního programu Název modulu Materiály a výrobky pro vnitřní rozvody vody a kanalizace Kód Délka modulu 10 hod. (10 teorie + 0 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Základy vzdělání + zdravotní způsobilost Stručná anotace vymezující cíle modulu MYVK Cílem modulu je poskytnutí ucelených vědomostí o druzích, vlastnostech a použití výrobků pro provádění vnitřních kanalizací a vodovodů s ohledem na dodržování hospodárného a ekologického využívání materiálů. Společně s dalšími moduly tvoří materiály vzájemně propojený systém umožňující dosáhnout komplexních znalostí a dovedností absolventa. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vyjmenovat druhy trubek a tvarovek pro montáž vodovodních rozvodů, používané materiály a možnosti použití b) vyjmenovat druhy trub a tvarovek pro montáž kanalizačních rozvodů, používané materiály a možnosti použití c) vyjmenovat druhy armatur pro montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů, používané materiály a možnosti použití d) vyjmenovat zařizovací předměty, jejich druhy, materiály a použití Učivo / obsah výuky druhy trubek a tvarovek, materiál, možnosti použití pro montáž vodovodních rozvodů druhy trubek a tvarovek, materiál, možnosti použití pro montáž kanalizačních rozvodů označení potrubí, světlosti druhy armatur, materiál a použití druhy zařizovacích předmětů, materiály a vhodnost použití Postupy výuky výklad vysvětlení názorná demonstrace metodické ukázky postupů práce s technickými listy a s webovými stránkami výrobců cvičení prezentace znalostí Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Ústně budou ověřeny výstupy a), b),c), d). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech 9

10 relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) parametry pro hodnocení Užití přesné terminologie při vyjmenování druhů trubek a tvarovek pro montáž vodovodních rozvodů a používaných materiálů.správné vysvětlení možnosti jejich použití. Užití přesné terminologie při vyjmenování druhů trubek a tvarovek pro montáž kanalizačních rozvodů a používaných materiálů. Správné vysvětlení možnosti jejich použití. Užití přesné terminologie při vyjmenování druhů armatur pro montáž vodovodních a kanalizačních rozvodů, používaných materiálů. Správné vysvětlení možnosti jejich použití. Užití přesné terminologie při pojmenování zařizovacích předmětů, jejich druhů, jejich materiálů. Správné vysvětlení možnosti jejich použití. Povinná literatura a informační zdroje DUFKA, Jaroslav. Materiály pro učební obor instalatér. 1. vyd. Praha: Sobotáles, s. ISBN Doporučená literatura a informační zdroje KOPAČKOVÁ, Dagmar. Potrubí z plastů: pro učební obor Instalatér. 2. aktual. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN CU středisko mědi: vlastnosti trubek. COPYRIGHT HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE (HCPC. [online] [cit ]. Dostupné z: Ekoplastik: přehled sortimentu. EKOPLASTIK. [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 Název modulu Nakládání s materiály a odpady při provádění vnitřních vodovodů a kanalizací Kód Délka modulu 2 hod. (2 teorie + 0 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu MYVK Stručná anotace vymezující cíle modulu NMYO Modul směřuje k tomu, aby absolvent získal schopnost vnímat druhy možných ohrožení, zajistil pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně požární prevence, chránil životní prostředí vhodným nakládáním s odpady a orientoval se ve způsobech skladování. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit pojem nebezpečná látka, uvést nebezpečné látky používané v oboru b) vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek c) popsat vliv profesních činností na životní prostředí d) popsat způsoby skladování a manipulace s materiály e) popsat způsoby nakládání s odpady při instalatérských pracích Učivo / obsah výuky nebezpečná látka, nebezpečné látky používané v oboru označování výrobků z hlediska nebezpečných látek právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, bezpečnostní list druhy ohrožení při práci, způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a požární ochrany prostředky pro zajištění BOZP a požární ochrany na pracovišti vliv profesních činností na životní prostředí způsoby skladování a manipulace s materiály způsoby nakládání s odpady při instalatérských pracích Postupy výuky přednáška vysvětlení prezentace prezentace znalostí Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. 11

12 Ústně budou ověřeny výstupy a), b), c), d), e). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) parametry pro hodnocení Vysvětlení s odůvodněním pojmu nebezpečná látka, uvedení druhů nebezpečných látek používaných v oboru. Hodnotí se věcná správnost odpovědí a dodržení terminologie. Vysvětlení označování výrobků z hlediska nebezpečných látek s odůvodněním. Hodnotí se úplnost odpovědi a dodržení terminologie. Popis vlivu profesních činností na životní prostředí s odůvodněním. Hodnotí se správné vysvětlení a úplnost odpovědi. Popis způsobů skladování a manipulace s materiály s odůvodněním. Hodnotí se správnost popisu a úplnost odpovědí. Popis a odůvodnění způsobů nakládání s odpady při instalatérských pracích. Hodnotí se správnost popisu, úplnost odpovědí. Povinná literatura a informační zdroje NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. Šumperk: SATES, 2010, 170 s. DOBŘANSKÁ Marcela. Přehled předpisů k zajištění BOZP [CD-ROM]. Praha: SNTL, 1984, [cit ]. Business center: zákon o odpadech. HAVIT, s.r.o. [online] [cit ]. Dostupné z: center.cz/business/pravo/zakony/odpady/cast3.aspx Doporučená literatura a informační zdroje 12

13 Název modulu Technická dokumentace vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů Kód Délka modulu 12 hod. (12 teorie + 0 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu NMYO Stručná anotace vymezující cíle modulu TDVK Cílem modulu je poskytnout absolventům odborné vědomosti a dovednosti potřebné ke čtení výkresů projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních rozvodů, jejich zařízení včetně výpisu materiálu a zhotovení zákresů rozvodů do zadaného výkresu. Modul směřuje k formování aktivního a tvořivého postoje, při němž jsou uplatňovány znalosti a vědomosti získané v modulu materiály, rozvíjí samostatnost myšlení. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) číst zadané výkresy vodovodních rozvodů a zařízení b) číst zadané výkresy kanalizačních rozvodů a zařízení c) zakreslit vedení rozvodů vody nebo kanalizace d) provést výpis materiálu z výkresové dokumentace Učivo / obsah výuky zásady zakreslování vnitřní vodovodu pravidla pro kreslení půdorysu a svislého řezu vodovodu návrh a zakreslení vodovodního potrubí v půdoryse zakreslení zařizovacích předmětů vodovodů v rozvinutém řezu zásady zakreslování vnitřní kanalizace pravidla pro kreslení půdorysu a svislého řezu kanalizace zakreslení zařizovacích předmětů v půdoryse návrh a zakreslení odpadního potrubí v půdoryse zakreslení odpadního potrubí v rozvinutém řezu kótování a popisy vodovodů a kanalizací čtení výkresů vodovodů a kanalizací vnitřní kanalizace výpisy materiálů z výkresové dokumentace vnitřní vodovod výpisy materiálů z výkresové dokumentace Postupy výuky přednášky s ukázkami dokumentace a norem vysvětlení popis cvičné práce s technickou dokumentací Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. 13

14 Ústně budou ověřeny výstupy a), b). Písemně podle zadání budou ověřeny výstupy c), d). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) parametry pro hodnocení Čtení zadaných výkresů vodovodních rozvodů a zařízení podle technického výkresu. Hodnotí se věcná správnost názvosloví jednotlivých částí a prvků a správné vysvětlení druhu a účelu. Čtení zadaných výkresů kanalizačních rozvodů a zařízení podle technického výkresu. Hodnotí se věcná správnost názvosloví jednotlivých částí a prvků a správné vysvětlení druhů a účelu. Zakreslení vedení rozvodů vody nebo kanalizace podle zadané dokumentace do určeného výkresu. Hodnotí se rychlá orientace v zadaném technickém výkresu a soulad zakreslování s normovými předpisy. Výpis materiálu podle zadané dokumentace musí být věcně správný a úplný. Povinná literatura a informační zdroje RACEK, Josef. Výkresy zdravotních instalací pro 1. a 3. ročník SOU. 5. upr. vyd., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, s. ISBN Doporučená literatura a informační zdroje 14

15 Název modulu Obrábění materiálů vnitřních vodovodních a kanalizačních rozvodů Kód Délka modulu 20 hod. (8 teorie + 12 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu TDVK Stručná anotace vymezující cíle modulu OMVK Cílem modulu je předat schopnosti a dovednosti pro přípravu a opracování jednotlivých instalatérských materiálů za použití nástrojů, nářadí, pomůcek a dosáhnout tak požadované změny tvaru, případně rozměrů součástí a výrobků. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat způsoby ručního zpracování materiálů b) ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání c) popsat způsoby strojního obrábění materiálů d) strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání e) vyjmenovat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití f) změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry podle zadání g) popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání h) popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Učivo / obsah výuky ruční zpracování materiálů ruční zpracování instalatérských materiálů podle zadání strojní obrábění instalatérských materiálů strojní obrábění instalatérských materiálů podle zadání měřidla pro instalatérské práce měření délek, průměrů dle zadání délkové změny potrubí výpočty velikostí délkových změn podle zadání kompenzace délkových změn potrubí Postupy výuky výklad vysvětlení metodické ukázky postupů cvičné prezentace znalostí praktická cvičení Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. 15

16 Ústně budou ověřeny výstupy a), c), e), g), h). Prakticky podle zadání budou ověřeny výstupy b), d), f). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) parametry pro hodnocení Popis způsobů ručního zpracování materiálů je přesný,s využitím správné terminologie. Ruční zpracování instalatérského materiálu podle zadání. Hodnotí se dodržení technologického postupu, volba správného nářadí a pomůcek. Popis způsobů strojního obrábění materiálů je přesný, s využitím správné terminologie. Strojní obrábění instalatérského materiálu podle zadání. Hodnotí se dodržení technologického postupu, správná manipulace se stroji, nářadím a pomůckami. Správné vyjmenování druhů používaných měřidel a způsobu jejich použití. Vysvětlí zásady měření. Změří a zapíše měřené délky, vnitřní a venkovní průměry podle zadání. Hodnotí se správná manipulace s měřidly a přesný výsledek. Popis důvodů délkových změn potrubí je přesný a vypočet velikosti délkové změny podle zadání je správný. Popis druhů kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití je věcně správný a terminologie bezchybná. Povinná literatura a informační zdroje TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN Doporučená literatura a informační zdroje YOUTUBE: ohýbačka profilů a trubek. PRVNÍ HANÁCKÁ BOW S.R.O. [online] [cit ]. Dostupné z: YOUTUBE: ohýbačka tenkostěnných trubek OH 030. PRVNÍ HANÁCKÁ BOW S.R.O. [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 Název modulu Spojování materiálů pro vnitřní rozvody vody a kanalizace Kód Délka modulu 52 hod. (2 teorie + 50 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu OMVK Stručná anotace vymezující cíle modulu SMVK Cílem modulu je osvojit si znalosti a dovednosti potřebné pro spojování instalatérských materiálů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí b) provést rozebíratelné spoje podle zadání c) popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí bez nutnosti zvláštního oprávnění d) provést nerozebíratelné spoje bez nutnosti zvláštního oprávnění podle zadání e) provést nerozebíratelné spoje se zvláštním oprávněním - pájení naměkko a natvrdo f) provést nerozebíratelné spoje se zvláštním oprávněním polyfúzní svařování g) provést nerozebíratelné spoje se zvláštním oprávněním - kovové lisované spoje Učivo / obsah výuky druhy rozebíratelných spojů potrubí provádění rozebíratelných spojů podle zadání druhy nerozebíratelných spojů potrubí provádění nerozebíratelných spojů podle zadání provádění pájení naměkko a natvrdo provádění polyfúzního svařování provádění kovových lisovaných spojů Postupy výuky výklad vysvětlení prezentace metodické ukázky postupů praktická cvičení Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Ústně budou ověřeny výstupy a), c). Prakticky podle zadání s mimořádnou pozorností budou ověřeny výstupy b), d), e), f), g). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. 17

18 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) parametry pro hodnocení Přesný popis druhů rozebíratelných spojů potrubí.hodnotí se věcná správnost a správná terminologie. Provedení rozebíratelných spojů podle zadání. Hodnotí se přesné dodržení postupu práce, samostatnost, přesnost. Přesný popis druhů nerozebíratelných spojů potrubí, bez nutnosti zvláštního oprávnění. Hodnotí se věcná správnost a správná terminologie. Provedení nerozebíratelných spojů bez nutnosti zvláštního oprávnění podle zadání. Hodnotí se přesné dodržení postupu výroby spoje, samostatnost, přesnost. Provedení nerozebíratelných spojů se zvláštním oprávněním - pájení naměkko a natvrdo podle zadání. Hodnotí se přesné dodržení technologického postupu, samostatnost, přesnost. Možnost předložit platný průkaz. Provedení nerozebíratelných spojů se zvláštním oprávněním - polyfúzní svařování podle zadání. Hodnotí se přesné dodržení postupu výroby spoje, samostatnost, přesnost. Možnost předložit platný průkaz. Provedení nerozebíratelných spojů se zvláštním oprávněním- kovových lisovaných spojů dle zadání. Hodnotí se přesné dodržení technologického postupu, samostatnost, přesnost. Možnost předložit platné osvědčení. Povinná literatura a informační zdroje TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2.aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN Doporučená literatura a informační zdroje EKOPLASTIK. EkoplastikWavin: Montážní předpis. Rudeč 848, Kostelec nad Labem, 277, [online].dostupné z: EKOPLASTIK WAVIN. Ekoplastik: Svařování PPR. Rudeč 848, Kostelec nad Labem, , [online]. Dostupné z: 18

19 Název modulu Technologie vnitřních rozvodů vody a kanalizace Kód TEVK Délka modulu 26 hod. (26 teorie + 0 praxe) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady povinný Absolvování modulu SMVK Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul technologie se orientuje na technologické podmínky, směřuje k tomu, aby absolvent získal teoretické i praktické znalosti pro správnou volbu pracovních postupů,materiálu, nářadí a montáže v souladu s technickou dokumentací. Vede k dodržování BOZP a ochrany zdraví při prováděných činnostech. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) navrhnout pracovní postup montáže vodovodních rozvodů b) navrhnout pracovní postup montáže kanalizačních rozvodů c) navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů d) navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení (filtr, pojistný ventil, čerpadlo apod.) e) vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k provedení montáže vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur a zařízení f) vysvětlit BOZP pro montáže vodovodních a kanalizačních rozvodů Učivo / obsah výuky vnitřní rozvody vodovodů, jejich uspořádání pracovní postupy montáže vodovodních rozvodů vnitřní rozvody kanalizace, jejich uspořádání pracovní postupy montáže kanalizačních rozvodů zařizovací předměty, jejich uspořádání a umístění pracovní postupy montáže zařizovacích předmětů armatury a zařízení, jejich uspořádání a umístění pracovní postupy montáže armatur a zařízení nářadí a pomůcky k montáži vnitřních rozvodů vody, kanalizace,armatur a zařízení BOZP při montážích vodovodních a kanalizačních rozvodů Postupy výuky výklad vysvětlení prezentace metodické ukázky postupů praktická cvičení Ukončení modulu V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen 19

20 o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Písemně podle technického výkresu budou ověřeny výstupy a), b), c), d). Ústně budou ověřeny výstupy e), f). Osvojení požadovaných výstupů tohoto modulu pozoruje a hodnotí lektor při všech relevantních praktických činnostech účastníků vzdělávání v průběhu realizace všech výukových modulů programu. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) parametry pro hodnocení Návrh pracovního postupu montáže vodovodních rozvodů dle předloženého technického výkresu. Hodnotí se samostatnost,správnost při návaznosti postupů, dodržování předepsaných ČSN, použití vhodné terminologie a dodržení časového limitu. Návrh pracovního postupu montáže kanalizačních rozvodů dle předloženého technického výkresu. Hodnotí se samostatnost, správnost při návaznosti postupů, dodržování předepsaných ČSN, použití vhodné terminologie a dodržení časového limitu. Návrh správného pracovního postupu montáže zařizovacích předmětů podle zadaného technického výkresu. Hodnotí se schopnost správně samostatně popsat jednotlivé technologické fáze zadaného úkolu, návaznost postupů a dodržování odpovídajících zásad dle ČSN, použití vhodné terminologie. Návrh pracovního postupu montáže armatur a zařízení (filtr, pojistný ventil, čerpadlo apod.) dle předloženého technického výkresu. Hodnotí se schopnost správně samostatně popsat jednotlivé technologické fáze zadaného úkolu, návaznost postupů a dodržování odpovídajících zásad dle ČSN, použití vhodné terminologie. Správné vyjmenování všeho podstatného, nářadí a pracovních pomůcek potřebných k provedení montáže vodovodních a kanalizačních rozvodů, armatur a zařízení. Hodnotí se užití přesné terminologie a úplnost. Vysvětlení BOZP pro montáže vodovodních a kanalizačních rozvodů musí být jasné, věcně správné. Povinná literatura a informační zdroje TRNKOVÁ, Miroslava, ADÁMEK, Miroslav. Instalace vody a kanalizace I: pro obor vzdělání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace II: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš. Instalace vody a kanalizace III: pro obor vzdělávání Instalatér. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, s. ISBN Doporučená literatura a informační zdroje 20