Moc magie v poradenství Systemický pokus zbavit moc a magii kouzel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moc magie v poradenství Systemický pokus zbavit moc a magii kouzel"

Transkript

1 Moc magie v poradenství Systemický pokus zbavit moc a magii kouzel Ruth Seligerová In: Organisationsentwicklung 2_00, Basel, s , Přeložily Kateřina Viktoriová a Annette Reissfelderová. Dělá na Vás jako na poradce občas hluboký dojem, jakou mocí disponují Vaši zákazníci a zákaznice v podnicích, kde jsou zaměstnáni/y? Znáte tajemství dobře míněné intervence, kterou jste jako poradkyně zvolila a která tajemným způsobem účinkuje? Před nedávnem se konal v Solothurnu kongres podnikového sdružení pro supervizi a organizační poradenství na téma Magie, moc a dosažitelnost intervencí v poradenství. Skutečnost, že se na toto téma konal kongres, svádí k domněnce, že magie a moc jsou fenomény, které mohou být předmětem výzkumu a mají v kontextu poradenství jistý význam. Při přípravě na tuto přednášku jsem diskutovala s mnoha kolegy a kolegyněmi z poradenské oblasti a ptala jsem se jich, co by k tomu tématu řekli. Z jejich odpovědí jsem zjistila mnohé o nich samých, ale málo o tématu. Také novější literatura se otázkami moci a magie v souvislosti s poradenstvím téměř nezabývá. Člověk se musí prokousat starší literaturou, než narazí na články o skupinové dynamice pocházející z dob, kdy se autoři zabývali tématy moci a autority. Nyní se pokusím pomocí systemických paradigmat vypracovat použitelné pojmy. Přemýšlení o moci a magii Začněme pojmem moci. Jak se můžeme tomuto pojmu přiblížit? V jazyce existují pojmy moc a magie. Slova a pojmy jsou nositeli smyslu a významu. Co je tedy smyslem a významem pojmů moc a magie a čím se od sebe odlišují? Etymologické kořeny Pohled do etymologického slovníku nám říká: Slovo MOC (něm. MACHT) je odvozeno od MOCI (něm. MACHEN = dělat MÖCHTEN = moci, umět, chtít VERMÖGEN = moci, být schopen). Mohlo by se tedy říct: Kdo může (je schopen), je mocný. Nebo: Kdo je mocný, může dělat co chce.

2 Jazyk nás svádí k tomu, zacházet s mocí jako s předmětem, objektem, který existuje odděleně od subjektu, který je možno vlastnit, nechat doma, strčit do kapsy či někde vystavit. Mluvíme o tom, že někdo má moc. Na druhé straně mluvíme o moci jako o vlastnosti, která k dané osobě patří, s kterou se přichází na svět, která je geneticky zakódována tak jako je někdo vysoký, plavovlasý nebo chytrý, je také mocný. Daná osoba je mocná a nemůže jinak. Jazyk tedy nejen popisuje skutečnost, ale také ji vytváří. Mluvíme-li o moci či magii, vzniká v našich myslích představa, že máme co do činění s předměty či vlastnostmi. Systemická perspektiva: teoretický výklad Pokusíme-li se popsat moc ze systemické perspektivy, začneme otázkou: Podle čeho se pozná moc či magie? Jaké jsou příznaky odlišení moci od jejího protikladu? Pokus popsat moc Když se pokusíme pozorovat moc, ukáže se velmi rychle, že musíme pozorovat osoby, nebo lépe řečeno: chování osob. Konkrétním příkladem chování mocné osoby by pak mohlo být to, že nosí na hlavě korunu, v ruce má zbraň, nahlas pokřikuje. Pozorovatel by mohl dojít k nejrůznějším domněnkám a vysvětlením. Z chování jednotlivých osob ještě není jasné, co jednoznačně poukazuje na jejich moc. Koneckonců je pro pozorovatele nemožné, posoudit z chování jediné osoby její moc. Abychom mohli popsat pojem moc, musíme pozorovat více osob ve vzájemné interakci, které se k sobě chovají podle určitého modelu. Tak můžeme sledovat, jak se k sobě jednotlivé osoby chovají a vypozorovat, že se některé interakce opakují a poukazují na určitý model. Záleží však na našich domněnkách, jak si tento model - mechanismus interakce - vysvětlíme. Pozorujeme-li scénu, kdy osoba A míří zbraní na osobu B, přičemž osoba B poté vytáhne z kapsy peněženku a předává ji osobě A, mohli bychom se domnívat, že osoba A přímo podněcuje reakci osoby B. Mohli bychom si však také myslet, že dané osoby provádějí zavedený uvítací rituál nebo že se jedná o hru nebo že se osoba B rozhodla osobu A obdarovat. Pojem moc je tedy (jedno z více možných) vysvětlení logiky interakce v sociálních systémech.

3 Jak je moc uplatňována? Max Weber popisuje moc jako šanci prosadit vlastní zájmy i proti vůli druhého. Jak může být tato šance vnímána? Jak může jeden tvor uplatnit moc vůči tvoru druhému? Je to opravdu tak jednoduché? H. Maturana mluví o autonomii živých systémů (organismů, lidí, sociálních systémů). To znamená, že je chování živých systémů determinováno jen dvěma faktory: jednak vlastními fyzickými, psychickými a kognitivními strukturami a jednak vlastními zkušenostmi, které se k nim vztahují. Živé systémy jsou operačně uzavřeny. Živé systémy, tedy také my lidé, jsou spojeny s okolním světem jen relativně málo tělesnými otvory. Většina procesů se odehrává v našem nitru. Co k nám pronikne zvnějšku je pociťováno jako iritace, narušení a je v rámci našich tělesných a kognitivních struktur odpovídajícím způsobem zpracováno. Z toho vyplývá, že živé systémy fungují naprosto autonomně na základě vlastních struktur a zkušeností a nemohou být v žádném případě zvnějšku ovlivněny. Analogicky k tomu popisuje Heinz V. Foerster živé systémy jako ne-triviální systémy, které samy rozhodují o svém chování. Není možné jejich chování zvnějšku naplánovat, přímo řídit či jejich chování předem určit. Lidé - jako psychické systémy - jsou ne-triviální systémy. Jejich ne-trivialita spočívá v tom, že si vytvářejí o svém okolí vlastní domněnky, vnitřní mapy, které pak řídí jejich rozhodování a chování. Lidé se rozhodují autonomně. To znamená, že každý impuls přicházející z okolí musí projít procedurou chápání a rozhodování, než dojde k reakci. Tato procedura se odehrává v našem nitru a je určována strukturami myšlení a dosavadními subjektivními zkušenostmi. Neexistuje tedy žádná vnější možnost zásahu do jiného živého systému. Ze systemického pohledu je nemožné někoho ovládat, stejně tak jako je nemožné někoho učit, vést, léčit, někomu radit či provádět s ním terapii. To věděl již Sigmund Freud. V jazyce jako kolektivní lidské zkušenosti je tedy vytvořen pojem moc, přičemž systemičtí myslitelé na druhé straně tvrdí, že moc nemůže být na živých systémech uplatňována přinejmenším ne ve smyslu definice Maxe Webera. Jak je toto slučitelné? Abychom našli odpověď na tuto otázku, musíme přemýšlet o interakci a komunikaci v sociálních systémech. Sociální systémy vznikají interakcí mezi několika živými systémy. Kybernetika popisuje tyto interakce jako cirkulární vztahy vzájemného působení: Všichni zúčastnění jsou aktéři, kteří pro sebe navzájem představují faktory prostředí, jimiž jsou ovlivňováni a na které zároveň reagují. Zúčastnění aktéři neovlivňují jen průběh společné hry, interakci a vzájemnou komunikaci, ale utvářejí také společné prostředí, a tím i společné životní podmínky. Možnost utváření

4 prostředí a životních podmínek je v sociálních systémech jen zřídka rozložena rovnoměrně. Rozdíly jsou plynulé. Pro jednání členů sociálního systému však není bezpodmínečně rozhodující, kteří aktéři skutečně disponují kterými možnostmi, ale které možnosti aktéři připisují sobě a ostatním v systému. Teprve tento odhad, toto vnitřní zmapování situace je rozhodujícím faktorem jednání. Moc vzniká z rozdílu možností předpokládaného zúčastněnými aktéry a z jednání založeného na těchto předpokladech. Z tohoto pohledu se rámcové sociální podmínky principielně neliší od podmínek přirozených. Nikdy by nás však nenapadlo definovat např. zemskou přitažlivost jako moc, i když značně omezuje naše možnosti jednání. Co stojí na druhé straně moci? Když přemýšlíme o pojmu moc, jsme nuceni přemýšlet i o jejím opaku. Co je ale opakem moci? Je to bezmocnost ve smyslu nulové možnosti jednání podle svobodné vůle, nebo ve smyslu absence moci, a tudíž neomezeného množství možností? Obojí se zdá být ze systemického hlediska nemyslitelné. Kdyby na druhé straně moci stála čistá bezmocnost, pak by mezi zúčastněnými měl jeden stoprocentní možnost jednání a druhý by měl možnost nulovou. Ale i za extrémních podmínek zůstává autonomie živých systémů zachována. Rozhodnutí podlehnout násilí, utéci, bojovat nebo se přizpůsobit, představují možnosti jednání, i když ne zcela příjemné. Také absence moci v sociálních systémech je nemyslitelná: Členové sociálních systémů představují sobě navzájem omezení svobody jednání. Myšlenka naprosté absence moci je hezký postmoderní nápad, ale je - stejně jako myšlenka dichotomie moci a bezmoci pouhou konstrukcí. Pokus popsat magii Etymologický slovník nám prozradí: Magie je umění zázraku, tajemné umění, které se pokouší využít nadpřirozených sil. Mágové jsou kouzelníci, kteří provádějí nám nevysvětlitelné věci. Magie je stejně tak málo pozorovatelná jako moc. Pojem magie je stejně jako pojem moci definován pozorovateli, kteří jím vysvětlují události, pro které se nenachází žádné jiné vysvětlení než působení božských sil, duchů, démonů a nadpřirozených schopností. Mluvíme o magii v tom případě, kdy nám naše vědění nestačí k vysvětlení souvislostí. Slovo magie úzce souvisí s nevědomostí. Jakmile nerozumíme jevům a fenoménům nebo nenalézáme pro ně vysvětlení, zdají se nám být magické.

5 Magie je nádherná, je to kouzelník našeho života. Magická léta našeho dětství, kouzlo první lásky, která nepotřebuje a nehledá žádná vysvětlení, zázrak života při narození dítěte až po nepochopitelnost smrti nás provázejí jako zkušenosti nepostihnutelného a nevysvětlitelného. Ptáme se, zda a jakým způsobem se magie vyskytuje v kontextu poradenství, a zda ji v tomto kontextu chceme mít. Budu-li dále hovořit o poradenství, mám na mysli poradenství organizacím, poradenství managementu. Organizace: kontext moci a magie? Mými zákazníky jsou organizace a hospodářské podniky, tedy komplexní sociální systémy, které zpracovávají komplexní úkoly a problémy. Aby byly schopny života a práce, musí být tato komplexita permanentně zpracovávána, popř. redukována. To se děje na základě rozhodování. Rozhodování je zásadní aktivita organizátorů. Rozhodnutí redukují komplexitu. To je také jejich smyslem. Organizace mají často s rozhodováním dva problémy: 1. Jak vzniká rozhodnutí? Co je základem rozhodování? Jak člověk získá jistotu, že dané rozhodnutí bylo správné? 2. Jak mohou být rozhodnutí prosazena a realizována? Jak se dostanou rozhodnutí z hlav managerů do myšlenek, srdcí, a především rukou a nohou jejich spolupracovníků? Ad1: Základem rozhodnutí jsou vědomosti Organizace stojí před rozhodnutím v případech, kdy se uvnitř jich samých nebo v okolí mění podmínky a tyto podmínky musejí být zpracovány. Rozhodnout se znamená, že z několika možností reakce musí být zvolena jedna. Každému rozhodnutí tedy předchází maximum alternativ a nejistoty. Aby organizace z této situace získaly alespoň minimální možnou míru jistoty, opírají se tak jako všechny živé systémy jednak o své zkušenosti se srovnatelnými situacemi, jednak o informace, které zpracovávají. K těmto informacím patří např. charakteristické číselné hodnoty, analýzy trhu apod. Ad2: Základem realizace rozhodnutí je struktura Rozhodnutí se nerealizují sama od sebe. K realizaci je zapotřebí ochota spolupracovníků nasměrovat své jednání podle daného rozhodnutí. To znamená, že se musejí rozhodnout rezignovat na možnosti volby a na alternativy. Dohoda mezi organizacemi a jejich spolupracovníky spočívá v tom, že jsou spolupracovníci placeni za to, aby se chovali triviálním způsobem, ačkoliv triviální vůbec nejsou.

6 Aby bylo zabráněno nutnosti permanentně dojednávat tuto dohodu s každým jednotlivým spolupracovníkem, vytvořily organizace struktury - zpravidla hierarchické, které odpovídají na otázku, kdo o čem rozhoduje: kdo je nahoře, může rozhodovat lépe, trvale a s dalekosáhlejšími důsledky než ten, kdo je dole, dále může lépe utvářet struktury a procesy a definovat ostatním lidem jejich rámcové, tj. pracovní a životní podmínky. Ti, kdo se nacházejí nahoře, jsou vnímáni jako mocnější a také většinou mocnější jsou. Magie moci Rozhodnutí jsou v organizacích vázána na pozice, které jsou obsazeny osobami. Tyto osoby jsou ze všech stran pozorovány s obzvláštním zájmem. Znovu a znovu se přitom vynořují otázky, jak je to možné, že právě tyto osoby mohou svá rozhodnutí prosazovat. Různí pozorovatelé v organizacích mají pro tuto otázku rozdílné modely vysvětlení, které jsou však založeny na společném předpokladu: rozhodnutí jsou realizována působením moci, tedy aktem vstupu a výstupu: vstupem je příkaz a výstupem jeho provedení. Magie moci vzniká domněnkou pozorovatele, že chování jedné osoby může být přímo řízeno osobou druhou. Tomu, kdo zastává tento názor, se musí zdát opravdu magické, jak jedna jediná osoba MAN-AGER dokáže realizovat svá rozhodnutí v rámci velkého systému a jak velkou má moc. Jak to jen dělá? Jak dokáže řídit tak mnoho lidí? Někteří docházejí k závěru, že daná osoba je prostě charismatická nebo dokonce že oplývá božskými silami. Samotní manažeři prožívají na vlastní kůži nemožnost vytvářet moc ve smyslu lineární vztahu vstup-výstup shora dolů a přímo realizovat svá rozhodnutí. Každý vedoucí pracovník již zažil nejrůznější formy odpírání moci ze strany spolupracovníků. Z pohledu managera je tedy moc definována zcela odlišně. Bývalý top-manager Klaus Woltron rád srovnává svou činnost s pobíháním veverky na zádech slona, o které si všichni myslí, že slona vede. Když organizace nejsou schopny řešit zásadní problémy rozhodování, nastupují na scénu poradci. Poradci jsou povoláni, aby podpořili manažery při rozhodování a při realizaci rozhodnutí. Poradci je musí podporovat i tehdy, když jsou základy rozhodování komplexní, nejednoznačné a mlhavé. MALÝ PŘÍKLAD Z PRAXE: Během jednoho komunikačního semináře, který se konal před mnoha lety v jedné rakouské bance, jejíž generálním ředitelem byl tehdy p. Flöttl, proběhl následující dialog: Trenérka: Co je pravdivé a opravdové, nemůžeme rozpoznat. Máme jen naše subjektivní hledisko. (Žertem): Co je pravdivé a opravdové ví jen ON (gesto směrem k obloze).

7 Účastník: Flöttl? Trenérka: Ne Flöttl, ten nad Flöttlem. Účastník: A kdo je prosím Vás nad Flöttlem? Co dělá poradce? Heinz von Foerster rozlišuje otázky, které principielně lze rozhodnout, jako např.: Jak daleko je to z Vídně do Solothurnu? a otázky, které principielně rozhodnout nelze, jako např.: Existuje moc a magie v poradenství?. Podstata otázek, které nelze rozhodnout, spočívá v tom, že odpověď není jednoznačná, že odpovídající musí převzít za své rozhodnutí zodpovědnost. Tuto cenu nutno zaplatit za svobodu volby. Manažeři se setkávají převážně s otázkami, které nelze rozhodnout. Je to jejich práce. Manažeři, kteří jsou zvyklí a jsou také podle toho posuzováni, jak dobře, rychle a odhodlaně se rozhodují, a kterým je vyhrazena k tomu potřebná moc ve smyslu oprávnění se prosadit, se nacházejí v situaci, kdy nemají žádné jisté základy k rozhodování: staré zkušenosti a koncepty již neplatí, informace jsou příliš komplexní, rozporuplné, rychle zastarávají. Samozřejmost man-agerů začíná kolísat. Na poradce jsou tedy kladeny velmi vysoké nároky. Z nejasnosti, nejistoty a přílišné komplexnosti má být díky poradenství vytvořena jednoznačnost, jistota a přehled. Především se očekává, že poradci disponují vědomostmi, které manažerům nejsou přístupné, ale které jsou nezbytné k příjímání rozhodnutí. Různé poradenské směry vyvinuly různá řešení tohoto problému: - Jedni se specializovali na to, zpřístupnit managementu informaci o jejich vlastní firmě. Firemním analýzami a analýzami obchodních procesů byl sestaven materiál, který má sloužit jako základ rozhodování. Tito poradci a jimi angažovaní manažeři tím chtějí dokázat, že otázky, které principielně nelze rozhodnout, lze rozhodnout poté, co získáme informace, a že se tedy jedná o problém deficitu vědomostí. Tito poradci se opakovaně dostávají do situace, kdy se stávají pomocnými pracovníky managementu. - Jiní poradci vyvinuli určité nástroje řešení problémů a specializovali se na ně. K nim patří např. TQM, Lean Management, Process Reengineering atd. Nebezpečí spočívá v tom, že dojde k situaci, kterou popsal Watzlawick: Kdo má jen kladivo, vidí každý problém jako hřebík. Zamilovanost do vlastního poradenského produktu vede také k tomu, že poradci vidí sami sebe jako léčitele, kteří našli správný lék na každý problém. - Někteří poradci pojímají sami sebe jako osoby, které rozvíjejí organizace. Vycházejí z toho, že organizace i lidi (personál) lze zvnějšku rozvíjet. Operují se sociologickými vědomostmi, které do firmy importují. Základní myšlenka přitom je: Organizace je

8 tvořena lidmi a lidé by proto měli stát ve středu zájmu a aktivit podnikatele. Firma se má postarat o to, aby se lidé mohli vyvíjet a rozvíjet. Tito poradci skutečně firmám poskytli mnoho impulsů, ale jsou stále tlačeni do role dvorních šašků, kterým se sice rádo naslouchá, ale kteří nejsou bráni vážně. Ukazuje se, že poradenská služba spočívá ve zprostředkování vědění, které je v organizacích nutné k rozhodování. Poradci musí tedy vědět něco, co mocné osoby v organizacích nevědí. Je vědění poradců větší mocí než je moc manažerů? To je myšlenka, která by mohla svádět. Moc a magie nevědění 1 Magie spočívá v nevědomosti. Poradenství je však obchod založený na vědomostech. Zákazníci vyžadují poradce, protože se domnívají, že poradci vědí něco, co oni sami nevědí. A skutečně je vědění nejvyšší hodnotou poradců z kterého se někdy stává chytračení. Poradci know-how jsou u zákazníků a poradců hodně žádaní. Čím je zákazníkům toto vědění neznámější, tím magičtější se zdá práce poradce. Poradci mají ovšem jako odborníci málo společného s magií. Disponují určitými znalostmi a nástroji, které nabízejí. Sotva by někdo označil proceduru poradců TQM nebo hory informací od McKinsey jako magické poradenství. Je nám známo, co tito poradci vědí. Umíme si vysvětlit, co dělají a jak se jim to daří. Odborníci se pouštějí do poradenství s tím, že vědí, co vědí. Co je tedy v poradenství magické a nevysvětlitelné? Ve starých pohádkách a mýtech se vyskytují bytosti z jiných světů se zvláštními schopnostmi a vědomostmi: zvířata, která umějí mluvit a přibližují se tím světu lidí víly a čarodějnice, které jsou spojeny s cizí mocí schizofreničtí léčitelé, kteří promlouvají s Bohy dvorní šašci, kteří zprostředkovávají jiný pohled na věc. Všechny tyto postavy přicházejí ze světa, který je lidem nepřístupný. Naše lidství je však těmto postavám také nepřístupné. Existuje jen velmi málo možností navázání kontaktu a vztahů mezi oběma světy: jazykem, znaky. Jestliže se to podaří, je to nádherné - ale oba světy si zůstávají cizí. Podobně je tomu i při setkání poradců a manažerů. Setkání poradců a zákazníků je setkáním třetího druhu. Obě strany o sobě navzájem nic nevědí. Manažeři, kteří přijdou ze svého světa rozhodování a moci, se nevyznají ve světě vědomostí poradců. Také poradci znají firemní svět jen zvenčí, nemají k němu přímý přístup. 1 Poznámka překladatelů: Výrazy "vědění", popř. "nevědění" jsou z německého originálu "Wissen", popř. "Nicht-Wissen" přeloženy doslova, neboť lépe odpovídají tomu, co německé výrazy v tomto případě vyjadřují, tedy "vědění", popř. "nevědění" v abstraktním slova smyslu. Vyskytnou-li se v textu výrazy "vědomost(i)", popř. "nevědomost(i), jedná se o překlad téhož německého výrazu, který se však v tomto případě blíží smyslu výrazů "znalost(i)", popř. "neznalost(i)" a je použit tehdy, kdy lze německý výraz interpretovat právě v tomto konkrétnějším slova smyslu.

9 K této neznalosti systému zákazníků se přidává ještě druhá relevantní neznalost, která je společná poradcům i zákazníkům: Na rozdíl od pohádkových postav nevědí poradci ani zákazníci, jak bude vypadat budoucnost. Přesto je po poradcích často požadováno, aby pomohli právě v tom, jak plánovat a utvářet budoucnost a udělat ji ovladatelnou. Neznalost systému zákazníka a budoucnosti formuje poradenskou činnost. Práce s nevěděním a její využití k rozvinutí zvědavosti teprve umožňuje otevřít úzká vrátka mezi oběma světy: nutností tázat se, komunikací. Přitom hranice zůstávají zachovány, ale každý může zůstat ve svém vlastním světě. Speciální kompetence poradců spočívá ve schopnosti nejen žít s neznalostí a s neurčitostí, ale i ve schopnosti je produktivně využít, což také znamená zabraňovat sobě sama vědět příliš. Vědění zabraňuje učení říká Fritz Simon. Mělo by dojít k využití napětí mezi očekáváním zákazníků dozvědět se něco, co sami nevědí, a mezi vědomostmi poradců. Možná tušíte, kam mířím: Když mluvíme o magii v poradenství, vybavuje se nám obraz, který má i svou erotickou stránku: Tak jako je principiální odlišnost muže a ženy odstraněna jen v několika málo bodech a momentech, žije napětí a tajemnost poradenství ze setkání lidí z nejrůznějších světů a ze slibu, umožnit nahlédnutí do světa toho druhého, aniž by bylo nutné stát se jeho součástí či opravdu vědět, jak funguje. Ne náhodou mluvili moji předřečníci o všemoci a požitku v souvislosti s magií. Zřejmě to visí ve vzduchu. Magie v poradenství spočívá v setkáních, v setrvání v odlišnostech a tázání se, v určitém druhu lásky, která zde může vzniknout. Co je možné dosáhnout? Setkání poradců a zákazníků má v sobě velkou přitažlivost, která vyvolává zvláštní oboustrannou pozornost a citlivost. Tato podoba lásky znamená oddat se a důvěřovat. Tak vzniká intimita, kterou využíváme k tomu, abychom pomocí speciálních poradenských instrumentů a pomocí našeho pohledu přinesli něco nového: Našimi otázkami a speciálním poradenským designem můžeme poskytnout podněty k novému vnímání, odkrývání nových cest a ke vzniku nových řešení. Je dokonce možné, že se otevře pohled na vlastní slepotu. Existuje-li v poradenství magie a zázraky, pak je to zázrak toho, že je možno vytvářet nové světy, novou realitu a odkrývat novou pravdu. Když jsem jako poradkyně měla své magic moments, pak to bylo v situacích, kdy v mé hlavě nebo v hlavách mých zákazníků vzniklo nové universum. Na závěr několik varování poradcům: Pozor! Moc a magie mohou ohrozit Vaše zdraví! Nesedejme sami sobě na lep. Kdo tak rád činí, tomu se nabízí několik možností:

10 1. Můžete se oddat šarmu moci Vašich zákazníků: Buďte hluboce dojati tím, jak mocní jsou Vaši zákazníci, dovolte jim, aby se předvedli. Nechejte se ohromit demonstracemi moci. Především však: Sdílejte společně s Vašimi zákazníky názor, že vše, co se v jejich firmě děje, se děje na jejich povel. 2. Vycházejte v poradenských situacích z toho, že své zákazníky ovládáte. Koneckonců jste poradcem Vy! Pokud tedy Vaši zákazníci dojdou k rozhodnutí a to především k takovému, jaké jste jim poradil/a zmiňte se o Vašem vlivu. Jestliže zákazník přijme jiné rozhodnutí, pracujte o to víc na Vaši vlastní moci. 3. Vstupte jako poradce do spolku se svou ješitností a přijměte, co Vám připisují Vaši zákazníci totiž to, že máte opravdu magickou moc. Magie v poradenství vzniká za daných okolností setkáním bytostí z rozdílných světů. Toto kouzlo neznámého je nádherné a svádí ke zvědavosti a k respektu. Jen v tom případě, když poradci chápou moc triviálním způsobem jako jednoduchý a lineární proces vstupu a výstupu a když opravdu věří, že mohou své zákazníky ovládat, se může rozvinout magie moci. Měli bychom si uvědomit, že moc a magie jsou konstrukce reality, vnitřní mapování, hypotézy pozorovatelů. Poznání, že každý z nás nemá k dispozici nic jiného než subjektivní pocity a vlastní konstrukce situací, ve kterých se zákazník nachází, nutí ke skromnosti. Kdo věří ve svou vlastní moc, sedá sám sobě na lep. Oddat se sebeklamu o vlastních možnostech vlivu se rovná nereflektování fenoménu rezonance a přenosu. Systemické chápání moci chrání poradce před přeceněním sebe sama v poradenském procesu. Zdá se mi důležité zbavit moc a magii v poradenství jejich kouzel a více je spojovat s pojmem odpovědnosti. Naši zákazníci nesou zodpovědnost a my poradci ji neseme také - za naše činy. Dělat to, co je možné, pro mě znamená: Na základě ocenění sebe sama a s respektem pro úkoly našich zákazníků hledat společně s nimi řešení otázek, které principielně nelze rozhodnout.

11 Shrnutí v heslech: Magie spočívá v nevědomosti. Poradenství je však obchod založený na vědění. Magie v poradenství spočívá v setkáních, v uchování odlišnosti a tázání se, v určitém druhu lásky, která zde může vzniknout. Je důležité zbavit moc a magii v poradenství jejich kouzel a více je spojovat s pojmem odpovědnosti. Obrázek 1 Moc = vysvětlení podle interakční logiky chování interakce chování pozorovatel Obrázek 2 Psychické systémy vnitřní mapování chování Determinováno kognitivní strukturou a založeno na zkušenostech Obrázek 3 Sociální systémy kontext vnitřní mapování vnitřní mapování chování chování okolí

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám

důvěru plnou Začněte Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Mám k vám Stavební kámen 1 S očekáváními zacházet ofenzivně Začněte Mám k vám plnou důvěru Tím nejjistějším na výměně vedení jsou očekávání. Výměny vedení jak se zdá mají téměř magickou přitažlivost a všem přáním

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu?

POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu? POL 181 Co je věda? A co je podstatou výzkumu? Věda jako kriminalistika Věda Možná pojetí vědy: Individualistické, úzké individuální aktivita, cílem pozorovat, popsat a vysvětlit (sociální) realitu, porozumět

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá

Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV. Ing. Lenka Skoupá Voda z kohoutku, voda v krajině II. - BOV Ing. Lenka Skoupá Badatelsky orientovaná výuka Výuka založená na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí objevovat

Více

Na Maninách 38,170 00 Praha7

Na Maninách 38,170 00 Praha7 Na Maninách 38,170 00 Praha7 REMEDIUM Praha společně s ČESKÝM INSTITUTEM PRO SUPERVIZI pořádalo 20. listopadu 2008 (14.00-18.00) v prostorách REMEDIA PRAHA, Křišťanova 15, Praha 3 workshop s tématem: T

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či

Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy či Rodinná KBT Vranov 3. 6. 2010 Mgr. Alena Mikulová Motto Existují určité základní principy, působící ve všech lidských interakcích, a pro kvalitní rodinný život je naprosto nezbytné žít s těmito principy

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

Vztahy na pracovišti jsou důležité

Vztahy na pracovišti jsou důležité Úkolem HR není jen vyhledávat kandidáty na jednotlivé pracovní pozice a starat se o dlouhodobé vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. I sebelepší zaměstnanci s tím nejlepším dostupným vybavením i managementem

Více

1. Přednáška K čemu je právní filosofie?

1. Přednáška K čemu je právní filosofie? 1. Přednáška K čemu je právní filosofie? Osnova přednášky: a) Co je filosofie a filosofování b) Proč vznikla právní filosofie c) Předmět a funkce právní filosofie Co znamená slovo filosofie? slovo filosofie

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení:

+ 1. doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí nebo dle dohody. Spojení: Informatika I - 5 Sémiotický model informací Sémantická a pragmatická pravidla zpracování informací, znalosti, kompetence, hodnota informace, rozhodování. Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

OBA observatoř polární záře

OBA observatoř polární záře seznam příloh 01/ rozbor místa a úkolu 02/ situace širších vztahů 1:4000 03/ situace 1:500 04/ půdorysy 1:200 05/ řezy 1:200 06/ pohledy 1:200 07/ vizualizace interiéru 08/ vizualizace exteriéru 09/ průvodní

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Něco o naší společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Jednička na trhu

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb II 12. 12. 2013 DK Akord

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

(ÚISK FF UK); Mgr. Mediální a komunikační studia: Elektronická kultura a sémiotika; Bc. Studium humanitní vzdělanosti (FHS UK)

(ÚISK FF UK); Mgr. Mediální a komunikační studia: Elektronická kultura a sémiotika; Bc. Studium humanitní vzdělanosti (FHS UK) Niklas Luhmann (*1927 +1998) - německý sociolog, právník, teoretik vědy - teorie společenských systémů (Parsons) - přesah do kybernetiky, termodynamiky, biologie (Maturana a Varela) Katrin Vodrážková PhD.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

KOUČOVÁNÍ. Milada Blažková

KOUČOVÁNÍ. Milada Blažková KOUČOVÁNÍ Milada Blažková 26. 11. 2009 1 2 Hlavní témata koučování - cesta k osobnímu a firemnímu rozvoji z čeho čerpá koučování změna pohledu na živé systémy jedinec v sociálních vazbách základní koučovací

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více