Moc magie v poradenství Systemický pokus zbavit moc a magii kouzel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moc magie v poradenství Systemický pokus zbavit moc a magii kouzel"

Transkript

1 Moc magie v poradenství Systemický pokus zbavit moc a magii kouzel Ruth Seligerová In: Organisationsentwicklung 2_00, Basel, s , Přeložily Kateřina Viktoriová a Annette Reissfelderová. Dělá na Vás jako na poradce občas hluboký dojem, jakou mocí disponují Vaši zákazníci a zákaznice v podnicích, kde jsou zaměstnáni/y? Znáte tajemství dobře míněné intervence, kterou jste jako poradkyně zvolila a která tajemným způsobem účinkuje? Před nedávnem se konal v Solothurnu kongres podnikového sdružení pro supervizi a organizační poradenství na téma Magie, moc a dosažitelnost intervencí v poradenství. Skutečnost, že se na toto téma konal kongres, svádí k domněnce, že magie a moc jsou fenomény, které mohou být předmětem výzkumu a mají v kontextu poradenství jistý význam. Při přípravě na tuto přednášku jsem diskutovala s mnoha kolegy a kolegyněmi z poradenské oblasti a ptala jsem se jich, co by k tomu tématu řekli. Z jejich odpovědí jsem zjistila mnohé o nich samých, ale málo o tématu. Také novější literatura se otázkami moci a magie v souvislosti s poradenstvím téměř nezabývá. Člověk se musí prokousat starší literaturou, než narazí na články o skupinové dynamice pocházející z dob, kdy se autoři zabývali tématy moci a autority. Nyní se pokusím pomocí systemických paradigmat vypracovat použitelné pojmy. Přemýšlení o moci a magii Začněme pojmem moci. Jak se můžeme tomuto pojmu přiblížit? V jazyce existují pojmy moc a magie. Slova a pojmy jsou nositeli smyslu a významu. Co je tedy smyslem a významem pojmů moc a magie a čím se od sebe odlišují? Etymologické kořeny Pohled do etymologického slovníku nám říká: Slovo MOC (něm. MACHT) je odvozeno od MOCI (něm. MACHEN = dělat MÖCHTEN = moci, umět, chtít VERMÖGEN = moci, být schopen). Mohlo by se tedy říct: Kdo může (je schopen), je mocný. Nebo: Kdo je mocný, může dělat co chce.

2 Jazyk nás svádí k tomu, zacházet s mocí jako s předmětem, objektem, který existuje odděleně od subjektu, který je možno vlastnit, nechat doma, strčit do kapsy či někde vystavit. Mluvíme o tom, že někdo má moc. Na druhé straně mluvíme o moci jako o vlastnosti, která k dané osobě patří, s kterou se přichází na svět, která je geneticky zakódována tak jako je někdo vysoký, plavovlasý nebo chytrý, je také mocný. Daná osoba je mocná a nemůže jinak. Jazyk tedy nejen popisuje skutečnost, ale také ji vytváří. Mluvíme-li o moci či magii, vzniká v našich myslích představa, že máme co do činění s předměty či vlastnostmi. Systemická perspektiva: teoretický výklad Pokusíme-li se popsat moc ze systemické perspektivy, začneme otázkou: Podle čeho se pozná moc či magie? Jaké jsou příznaky odlišení moci od jejího protikladu? Pokus popsat moc Když se pokusíme pozorovat moc, ukáže se velmi rychle, že musíme pozorovat osoby, nebo lépe řečeno: chování osob. Konkrétním příkladem chování mocné osoby by pak mohlo být to, že nosí na hlavě korunu, v ruce má zbraň, nahlas pokřikuje. Pozorovatel by mohl dojít k nejrůznějším domněnkám a vysvětlením. Z chování jednotlivých osob ještě není jasné, co jednoznačně poukazuje na jejich moc. Koneckonců je pro pozorovatele nemožné, posoudit z chování jediné osoby její moc. Abychom mohli popsat pojem moc, musíme pozorovat více osob ve vzájemné interakci, které se k sobě chovají podle určitého modelu. Tak můžeme sledovat, jak se k sobě jednotlivé osoby chovají a vypozorovat, že se některé interakce opakují a poukazují na určitý model. Záleží však na našich domněnkách, jak si tento model - mechanismus interakce - vysvětlíme. Pozorujeme-li scénu, kdy osoba A míří zbraní na osobu B, přičemž osoba B poté vytáhne z kapsy peněženku a předává ji osobě A, mohli bychom se domnívat, že osoba A přímo podněcuje reakci osoby B. Mohli bychom si však také myslet, že dané osoby provádějí zavedený uvítací rituál nebo že se jedná o hru nebo že se osoba B rozhodla osobu A obdarovat. Pojem moc je tedy (jedno z více možných) vysvětlení logiky interakce v sociálních systémech.

3 Jak je moc uplatňována? Max Weber popisuje moc jako šanci prosadit vlastní zájmy i proti vůli druhého. Jak může být tato šance vnímána? Jak může jeden tvor uplatnit moc vůči tvoru druhému? Je to opravdu tak jednoduché? H. Maturana mluví o autonomii živých systémů (organismů, lidí, sociálních systémů). To znamená, že je chování živých systémů determinováno jen dvěma faktory: jednak vlastními fyzickými, psychickými a kognitivními strukturami a jednak vlastními zkušenostmi, které se k nim vztahují. Živé systémy jsou operačně uzavřeny. Živé systémy, tedy také my lidé, jsou spojeny s okolním světem jen relativně málo tělesnými otvory. Většina procesů se odehrává v našem nitru. Co k nám pronikne zvnějšku je pociťováno jako iritace, narušení a je v rámci našich tělesných a kognitivních struktur odpovídajícím způsobem zpracováno. Z toho vyplývá, že živé systémy fungují naprosto autonomně na základě vlastních struktur a zkušeností a nemohou být v žádném případě zvnějšku ovlivněny. Analogicky k tomu popisuje Heinz V. Foerster živé systémy jako ne-triviální systémy, které samy rozhodují o svém chování. Není možné jejich chování zvnějšku naplánovat, přímo řídit či jejich chování předem určit. Lidé - jako psychické systémy - jsou ne-triviální systémy. Jejich ne-trivialita spočívá v tom, že si vytvářejí o svém okolí vlastní domněnky, vnitřní mapy, které pak řídí jejich rozhodování a chování. Lidé se rozhodují autonomně. To znamená, že každý impuls přicházející z okolí musí projít procedurou chápání a rozhodování, než dojde k reakci. Tato procedura se odehrává v našem nitru a je určována strukturami myšlení a dosavadními subjektivními zkušenostmi. Neexistuje tedy žádná vnější možnost zásahu do jiného živého systému. Ze systemického pohledu je nemožné někoho ovládat, stejně tak jako je nemožné někoho učit, vést, léčit, někomu radit či provádět s ním terapii. To věděl již Sigmund Freud. V jazyce jako kolektivní lidské zkušenosti je tedy vytvořen pojem moc, přičemž systemičtí myslitelé na druhé straně tvrdí, že moc nemůže být na živých systémech uplatňována přinejmenším ne ve smyslu definice Maxe Webera. Jak je toto slučitelné? Abychom našli odpověď na tuto otázku, musíme přemýšlet o interakci a komunikaci v sociálních systémech. Sociální systémy vznikají interakcí mezi několika živými systémy. Kybernetika popisuje tyto interakce jako cirkulární vztahy vzájemného působení: Všichni zúčastnění jsou aktéři, kteří pro sebe navzájem představují faktory prostředí, jimiž jsou ovlivňováni a na které zároveň reagují. Zúčastnění aktéři neovlivňují jen průběh společné hry, interakci a vzájemnou komunikaci, ale utvářejí také společné prostředí, a tím i společné životní podmínky. Možnost utváření

4 prostředí a životních podmínek je v sociálních systémech jen zřídka rozložena rovnoměrně. Rozdíly jsou plynulé. Pro jednání členů sociálního systému však není bezpodmínečně rozhodující, kteří aktéři skutečně disponují kterými možnostmi, ale které možnosti aktéři připisují sobě a ostatním v systému. Teprve tento odhad, toto vnitřní zmapování situace je rozhodujícím faktorem jednání. Moc vzniká z rozdílu možností předpokládaného zúčastněnými aktéry a z jednání založeného na těchto předpokladech. Z tohoto pohledu se rámcové sociální podmínky principielně neliší od podmínek přirozených. Nikdy by nás však nenapadlo definovat např. zemskou přitažlivost jako moc, i když značně omezuje naše možnosti jednání. Co stojí na druhé straně moci? Když přemýšlíme o pojmu moc, jsme nuceni přemýšlet i o jejím opaku. Co je ale opakem moci? Je to bezmocnost ve smyslu nulové možnosti jednání podle svobodné vůle, nebo ve smyslu absence moci, a tudíž neomezeného množství možností? Obojí se zdá být ze systemického hlediska nemyslitelné. Kdyby na druhé straně moci stála čistá bezmocnost, pak by mezi zúčastněnými měl jeden stoprocentní možnost jednání a druhý by měl možnost nulovou. Ale i za extrémních podmínek zůstává autonomie živých systémů zachována. Rozhodnutí podlehnout násilí, utéci, bojovat nebo se přizpůsobit, představují možnosti jednání, i když ne zcela příjemné. Také absence moci v sociálních systémech je nemyslitelná: Členové sociálních systémů představují sobě navzájem omezení svobody jednání. Myšlenka naprosté absence moci je hezký postmoderní nápad, ale je - stejně jako myšlenka dichotomie moci a bezmoci pouhou konstrukcí. Pokus popsat magii Etymologický slovník nám prozradí: Magie je umění zázraku, tajemné umění, které se pokouší využít nadpřirozených sil. Mágové jsou kouzelníci, kteří provádějí nám nevysvětlitelné věci. Magie je stejně tak málo pozorovatelná jako moc. Pojem magie je stejně jako pojem moci definován pozorovateli, kteří jím vysvětlují události, pro které se nenachází žádné jiné vysvětlení než působení božských sil, duchů, démonů a nadpřirozených schopností. Mluvíme o magii v tom případě, kdy nám naše vědění nestačí k vysvětlení souvislostí. Slovo magie úzce souvisí s nevědomostí. Jakmile nerozumíme jevům a fenoménům nebo nenalézáme pro ně vysvětlení, zdají se nám být magické.

5 Magie je nádherná, je to kouzelník našeho života. Magická léta našeho dětství, kouzlo první lásky, která nepotřebuje a nehledá žádná vysvětlení, zázrak života při narození dítěte až po nepochopitelnost smrti nás provázejí jako zkušenosti nepostihnutelného a nevysvětlitelného. Ptáme se, zda a jakým způsobem se magie vyskytuje v kontextu poradenství, a zda ji v tomto kontextu chceme mít. Budu-li dále hovořit o poradenství, mám na mysli poradenství organizacím, poradenství managementu. Organizace: kontext moci a magie? Mými zákazníky jsou organizace a hospodářské podniky, tedy komplexní sociální systémy, které zpracovávají komplexní úkoly a problémy. Aby byly schopny života a práce, musí být tato komplexita permanentně zpracovávána, popř. redukována. To se děje na základě rozhodování. Rozhodování je zásadní aktivita organizátorů. Rozhodnutí redukují komplexitu. To je také jejich smyslem. Organizace mají často s rozhodováním dva problémy: 1. Jak vzniká rozhodnutí? Co je základem rozhodování? Jak člověk získá jistotu, že dané rozhodnutí bylo správné? 2. Jak mohou být rozhodnutí prosazena a realizována? Jak se dostanou rozhodnutí z hlav managerů do myšlenek, srdcí, a především rukou a nohou jejich spolupracovníků? Ad1: Základem rozhodnutí jsou vědomosti Organizace stojí před rozhodnutím v případech, kdy se uvnitř jich samých nebo v okolí mění podmínky a tyto podmínky musejí být zpracovány. Rozhodnout se znamená, že z několika možností reakce musí být zvolena jedna. Každému rozhodnutí tedy předchází maximum alternativ a nejistoty. Aby organizace z této situace získaly alespoň minimální možnou míru jistoty, opírají se tak jako všechny živé systémy jednak o své zkušenosti se srovnatelnými situacemi, jednak o informace, které zpracovávají. K těmto informacím patří např. charakteristické číselné hodnoty, analýzy trhu apod. Ad2: Základem realizace rozhodnutí je struktura Rozhodnutí se nerealizují sama od sebe. K realizaci je zapotřebí ochota spolupracovníků nasměrovat své jednání podle daného rozhodnutí. To znamená, že se musejí rozhodnout rezignovat na možnosti volby a na alternativy. Dohoda mezi organizacemi a jejich spolupracovníky spočívá v tom, že jsou spolupracovníci placeni za to, aby se chovali triviálním způsobem, ačkoliv triviální vůbec nejsou.

6 Aby bylo zabráněno nutnosti permanentně dojednávat tuto dohodu s každým jednotlivým spolupracovníkem, vytvořily organizace struktury - zpravidla hierarchické, které odpovídají na otázku, kdo o čem rozhoduje: kdo je nahoře, může rozhodovat lépe, trvale a s dalekosáhlejšími důsledky než ten, kdo je dole, dále může lépe utvářet struktury a procesy a definovat ostatním lidem jejich rámcové, tj. pracovní a životní podmínky. Ti, kdo se nacházejí nahoře, jsou vnímáni jako mocnější a také většinou mocnější jsou. Magie moci Rozhodnutí jsou v organizacích vázána na pozice, které jsou obsazeny osobami. Tyto osoby jsou ze všech stran pozorovány s obzvláštním zájmem. Znovu a znovu se přitom vynořují otázky, jak je to možné, že právě tyto osoby mohou svá rozhodnutí prosazovat. Různí pozorovatelé v organizacích mají pro tuto otázku rozdílné modely vysvětlení, které jsou však založeny na společném předpokladu: rozhodnutí jsou realizována působením moci, tedy aktem vstupu a výstupu: vstupem je příkaz a výstupem jeho provedení. Magie moci vzniká domněnkou pozorovatele, že chování jedné osoby může být přímo řízeno osobou druhou. Tomu, kdo zastává tento názor, se musí zdát opravdu magické, jak jedna jediná osoba MAN-AGER dokáže realizovat svá rozhodnutí v rámci velkého systému a jak velkou má moc. Jak to jen dělá? Jak dokáže řídit tak mnoho lidí? Někteří docházejí k závěru, že daná osoba je prostě charismatická nebo dokonce že oplývá božskými silami. Samotní manažeři prožívají na vlastní kůži nemožnost vytvářet moc ve smyslu lineární vztahu vstup-výstup shora dolů a přímo realizovat svá rozhodnutí. Každý vedoucí pracovník již zažil nejrůznější formy odpírání moci ze strany spolupracovníků. Z pohledu managera je tedy moc definována zcela odlišně. Bývalý top-manager Klaus Woltron rád srovnává svou činnost s pobíháním veverky na zádech slona, o které si všichni myslí, že slona vede. Když organizace nejsou schopny řešit zásadní problémy rozhodování, nastupují na scénu poradci. Poradci jsou povoláni, aby podpořili manažery při rozhodování a při realizaci rozhodnutí. Poradci je musí podporovat i tehdy, když jsou základy rozhodování komplexní, nejednoznačné a mlhavé. MALÝ PŘÍKLAD Z PRAXE: Během jednoho komunikačního semináře, který se konal před mnoha lety v jedné rakouské bance, jejíž generálním ředitelem byl tehdy p. Flöttl, proběhl následující dialog: Trenérka: Co je pravdivé a opravdové, nemůžeme rozpoznat. Máme jen naše subjektivní hledisko. (Žertem): Co je pravdivé a opravdové ví jen ON (gesto směrem k obloze).

7 Účastník: Flöttl? Trenérka: Ne Flöttl, ten nad Flöttlem. Účastník: A kdo je prosím Vás nad Flöttlem? Co dělá poradce? Heinz von Foerster rozlišuje otázky, které principielně lze rozhodnout, jako např.: Jak daleko je to z Vídně do Solothurnu? a otázky, které principielně rozhodnout nelze, jako např.: Existuje moc a magie v poradenství?. Podstata otázek, které nelze rozhodnout, spočívá v tom, že odpověď není jednoznačná, že odpovídající musí převzít za své rozhodnutí zodpovědnost. Tuto cenu nutno zaplatit za svobodu volby. Manažeři se setkávají převážně s otázkami, které nelze rozhodnout. Je to jejich práce. Manažeři, kteří jsou zvyklí a jsou také podle toho posuzováni, jak dobře, rychle a odhodlaně se rozhodují, a kterým je vyhrazena k tomu potřebná moc ve smyslu oprávnění se prosadit, se nacházejí v situaci, kdy nemají žádné jisté základy k rozhodování: staré zkušenosti a koncepty již neplatí, informace jsou příliš komplexní, rozporuplné, rychle zastarávají. Samozřejmost man-agerů začíná kolísat. Na poradce jsou tedy kladeny velmi vysoké nároky. Z nejasnosti, nejistoty a přílišné komplexnosti má být díky poradenství vytvořena jednoznačnost, jistota a přehled. Především se očekává, že poradci disponují vědomostmi, které manažerům nejsou přístupné, ale které jsou nezbytné k příjímání rozhodnutí. Různé poradenské směry vyvinuly různá řešení tohoto problému: - Jedni se specializovali na to, zpřístupnit managementu informaci o jejich vlastní firmě. Firemním analýzami a analýzami obchodních procesů byl sestaven materiál, který má sloužit jako základ rozhodování. Tito poradci a jimi angažovaní manažeři tím chtějí dokázat, že otázky, které principielně nelze rozhodnout, lze rozhodnout poté, co získáme informace, a že se tedy jedná o problém deficitu vědomostí. Tito poradci se opakovaně dostávají do situace, kdy se stávají pomocnými pracovníky managementu. - Jiní poradci vyvinuli určité nástroje řešení problémů a specializovali se na ně. K nim patří např. TQM, Lean Management, Process Reengineering atd. Nebezpečí spočívá v tom, že dojde k situaci, kterou popsal Watzlawick: Kdo má jen kladivo, vidí každý problém jako hřebík. Zamilovanost do vlastního poradenského produktu vede také k tomu, že poradci vidí sami sebe jako léčitele, kteří našli správný lék na každý problém. - Někteří poradci pojímají sami sebe jako osoby, které rozvíjejí organizace. Vycházejí z toho, že organizace i lidi (personál) lze zvnějšku rozvíjet. Operují se sociologickými vědomostmi, které do firmy importují. Základní myšlenka přitom je: Organizace je

8 tvořena lidmi a lidé by proto měli stát ve středu zájmu a aktivit podnikatele. Firma se má postarat o to, aby se lidé mohli vyvíjet a rozvíjet. Tito poradci skutečně firmám poskytli mnoho impulsů, ale jsou stále tlačeni do role dvorních šašků, kterým se sice rádo naslouchá, ale kteří nejsou bráni vážně. Ukazuje se, že poradenská služba spočívá ve zprostředkování vědění, které je v organizacích nutné k rozhodování. Poradci musí tedy vědět něco, co mocné osoby v organizacích nevědí. Je vědění poradců větší mocí než je moc manažerů? To je myšlenka, která by mohla svádět. Moc a magie nevědění 1 Magie spočívá v nevědomosti. Poradenství je však obchod založený na vědomostech. Zákazníci vyžadují poradce, protože se domnívají, že poradci vědí něco, co oni sami nevědí. A skutečně je vědění nejvyšší hodnotou poradců z kterého se někdy stává chytračení. Poradci know-how jsou u zákazníků a poradců hodně žádaní. Čím je zákazníkům toto vědění neznámější, tím magičtější se zdá práce poradce. Poradci mají ovšem jako odborníci málo společného s magií. Disponují určitými znalostmi a nástroji, které nabízejí. Sotva by někdo označil proceduru poradců TQM nebo hory informací od McKinsey jako magické poradenství. Je nám známo, co tito poradci vědí. Umíme si vysvětlit, co dělají a jak se jim to daří. Odborníci se pouštějí do poradenství s tím, že vědí, co vědí. Co je tedy v poradenství magické a nevysvětlitelné? Ve starých pohádkách a mýtech se vyskytují bytosti z jiných světů se zvláštními schopnostmi a vědomostmi: zvířata, která umějí mluvit a přibližují se tím světu lidí víly a čarodějnice, které jsou spojeny s cizí mocí schizofreničtí léčitelé, kteří promlouvají s Bohy dvorní šašci, kteří zprostředkovávají jiný pohled na věc. Všechny tyto postavy přicházejí ze světa, který je lidem nepřístupný. Naše lidství je však těmto postavám také nepřístupné. Existuje jen velmi málo možností navázání kontaktu a vztahů mezi oběma světy: jazykem, znaky. Jestliže se to podaří, je to nádherné - ale oba světy si zůstávají cizí. Podobně je tomu i při setkání poradců a manažerů. Setkání poradců a zákazníků je setkáním třetího druhu. Obě strany o sobě navzájem nic nevědí. Manažeři, kteří přijdou ze svého světa rozhodování a moci, se nevyznají ve světě vědomostí poradců. Také poradci znají firemní svět jen zvenčí, nemají k němu přímý přístup. 1 Poznámka překladatelů: Výrazy "vědění", popř. "nevědění" jsou z německého originálu "Wissen", popř. "Nicht-Wissen" přeloženy doslova, neboť lépe odpovídají tomu, co německé výrazy v tomto případě vyjadřují, tedy "vědění", popř. "nevědění" v abstraktním slova smyslu. Vyskytnou-li se v textu výrazy "vědomost(i)", popř. "nevědomost(i), jedná se o překlad téhož německého výrazu, který se však v tomto případě blíží smyslu výrazů "znalost(i)", popř. "neznalost(i)" a je použit tehdy, kdy lze německý výraz interpretovat právě v tomto konkrétnějším slova smyslu.

9 K této neznalosti systému zákazníků se přidává ještě druhá relevantní neznalost, která je společná poradcům i zákazníkům: Na rozdíl od pohádkových postav nevědí poradci ani zákazníci, jak bude vypadat budoucnost. Přesto je po poradcích často požadováno, aby pomohli právě v tom, jak plánovat a utvářet budoucnost a udělat ji ovladatelnou. Neznalost systému zákazníka a budoucnosti formuje poradenskou činnost. Práce s nevěděním a její využití k rozvinutí zvědavosti teprve umožňuje otevřít úzká vrátka mezi oběma světy: nutností tázat se, komunikací. Přitom hranice zůstávají zachovány, ale každý může zůstat ve svém vlastním světě. Speciální kompetence poradců spočívá ve schopnosti nejen žít s neznalostí a s neurčitostí, ale i ve schopnosti je produktivně využít, což také znamená zabraňovat sobě sama vědět příliš. Vědění zabraňuje učení říká Fritz Simon. Mělo by dojít k využití napětí mezi očekáváním zákazníků dozvědět se něco, co sami nevědí, a mezi vědomostmi poradců. Možná tušíte, kam mířím: Když mluvíme o magii v poradenství, vybavuje se nám obraz, který má i svou erotickou stránku: Tak jako je principiální odlišnost muže a ženy odstraněna jen v několika málo bodech a momentech, žije napětí a tajemnost poradenství ze setkání lidí z nejrůznějších světů a ze slibu, umožnit nahlédnutí do světa toho druhého, aniž by bylo nutné stát se jeho součástí či opravdu vědět, jak funguje. Ne náhodou mluvili moji předřečníci o všemoci a požitku v souvislosti s magií. Zřejmě to visí ve vzduchu. Magie v poradenství spočívá v setkáních, v setrvání v odlišnostech a tázání se, v určitém druhu lásky, která zde může vzniknout. Co je možné dosáhnout? Setkání poradců a zákazníků má v sobě velkou přitažlivost, která vyvolává zvláštní oboustrannou pozornost a citlivost. Tato podoba lásky znamená oddat se a důvěřovat. Tak vzniká intimita, kterou využíváme k tomu, abychom pomocí speciálních poradenských instrumentů a pomocí našeho pohledu přinesli něco nového: Našimi otázkami a speciálním poradenským designem můžeme poskytnout podněty k novému vnímání, odkrývání nových cest a ke vzniku nových řešení. Je dokonce možné, že se otevře pohled na vlastní slepotu. Existuje-li v poradenství magie a zázraky, pak je to zázrak toho, že je možno vytvářet nové světy, novou realitu a odkrývat novou pravdu. Když jsem jako poradkyně měla své magic moments, pak to bylo v situacích, kdy v mé hlavě nebo v hlavách mých zákazníků vzniklo nové universum. Na závěr několik varování poradcům: Pozor! Moc a magie mohou ohrozit Vaše zdraví! Nesedejme sami sobě na lep. Kdo tak rád činí, tomu se nabízí několik možností:

10 1. Můžete se oddat šarmu moci Vašich zákazníků: Buďte hluboce dojati tím, jak mocní jsou Vaši zákazníci, dovolte jim, aby se předvedli. Nechejte se ohromit demonstracemi moci. Především však: Sdílejte společně s Vašimi zákazníky názor, že vše, co se v jejich firmě děje, se děje na jejich povel. 2. Vycházejte v poradenských situacích z toho, že své zákazníky ovládáte. Koneckonců jste poradcem Vy! Pokud tedy Vaši zákazníci dojdou k rozhodnutí a to především k takovému, jaké jste jim poradil/a zmiňte se o Vašem vlivu. Jestliže zákazník přijme jiné rozhodnutí, pracujte o to víc na Vaši vlastní moci. 3. Vstupte jako poradce do spolku se svou ješitností a přijměte, co Vám připisují Vaši zákazníci totiž to, že máte opravdu magickou moc. Magie v poradenství vzniká za daných okolností setkáním bytostí z rozdílných světů. Toto kouzlo neznámého je nádherné a svádí ke zvědavosti a k respektu. Jen v tom případě, když poradci chápou moc triviálním způsobem jako jednoduchý a lineární proces vstupu a výstupu a když opravdu věří, že mohou své zákazníky ovládat, se může rozvinout magie moci. Měli bychom si uvědomit, že moc a magie jsou konstrukce reality, vnitřní mapování, hypotézy pozorovatelů. Poznání, že každý z nás nemá k dispozici nic jiného než subjektivní pocity a vlastní konstrukce situací, ve kterých se zákazník nachází, nutí ke skromnosti. Kdo věří ve svou vlastní moc, sedá sám sobě na lep. Oddat se sebeklamu o vlastních možnostech vlivu se rovná nereflektování fenoménu rezonance a přenosu. Systemické chápání moci chrání poradce před přeceněním sebe sama v poradenském procesu. Zdá se mi důležité zbavit moc a magii v poradenství jejich kouzel a více je spojovat s pojmem odpovědnosti. Naši zákazníci nesou zodpovědnost a my poradci ji neseme také - za naše činy. Dělat to, co je možné, pro mě znamená: Na základě ocenění sebe sama a s respektem pro úkoly našich zákazníků hledat společně s nimi řešení otázek, které principielně nelze rozhodnout.

11 Shrnutí v heslech: Magie spočívá v nevědomosti. Poradenství je však obchod založený na vědění. Magie v poradenství spočívá v setkáních, v uchování odlišnosti a tázání se, v určitém druhu lásky, která zde může vzniknout. Je důležité zbavit moc a magii v poradenství jejich kouzel a více je spojovat s pojmem odpovědnosti. Obrázek 1 Moc = vysvětlení podle interakční logiky chování interakce chování pozorovatel Obrázek 2 Psychické systémy vnitřní mapování chování Determinováno kognitivní strukturou a založeno na zkušenostech Obrázek 3 Sociální systémy kontext vnitřní mapování vnitřní mapování chování chování okolí

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA 2. LEKCE STABA JÁ, AUTORREGULACE, DOMIIUM ČLOĚKA Úvod ycházejme z definice autoregulace jako souboru procesů a psychických mechanismů, které umožňují osobnosti řídit samostatně své chování, tzn. řídit

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Historie Přelomový rok 1989 sametová revoluce ve společnosti tornádová revoluce

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207 6..8 Vlnová funkce ředpoklady: 06007 edagogická poznámka: Tato hodina není příliš středoškolská. Zařadil jsem ji kvůli tomu, aby žáci měli alespoň přibližnou představu o tom, jak se v kvantové fyzice pracuje.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Výukovým cílem by měla být kvalitativní i kvantitativní změna u jednotlivých žáků, a to v oblasti kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (výcvikové).

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Informační architektura (IA)

Informační architektura (IA) Informační architektura (IA) informační architekt - nové informační povolání velmi mladá vědní disciplína: termín IA poprvé použil v roce 1976 Richard Saul Wurman. IA chápal jako vědecky podložené umění

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Probouzení kritického myšlení

Probouzení kritického myšlení foto: Týden mozku, škola Brandýs nad Orlicí Probouzení kritického myšlení - pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd? PhDr. Hana Košťálová a ing. Petr Kadlec, ACC Neurovědy ve vzdělávání,

Více

Příklad V. Ruční sepsání smlouvy

Příklad V. Ruční sepsání smlouvy ID-Příklad pro GE 1/15 Příklad V. Ruční sepsání smlouvy (viz Pokyny a zásady MTS úvěr) Analýza Dané téma jsme zvolili jako budoucí e-l (e-learningový) kurs po analýze ve smyslu ISD. Tzn., předpokládáme,

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více