Pokyny k vypracování závěrečných prací na ÚPEI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k vypracování závěrečných prací na ÚPEI"

Transkript

1 Pokyny k vypracování závěrečných prací na ÚPEI Úpravu závěrečné práce stanovuje směrnice rektora č. 9/2007 a směrnice děkana č. 2/2007, které lze stáhnout z fakultního webu (www.fme.vutbr.cz, sekce Dokumenty) Struktura vlastní závěrečné práce: Titulní strana Vložené zadání Anotace v českém a anglickém jazyce včetně klíčových slov Bibliografická citace Prohlášení o původnosti Poděkování Obsah Seznam symbolů Úvod Hlavní textová část členěná do kapitol Závěr Seznam použité literatury Přílohy Anotace neboli Abstrakt v několika větách shrnuje zaměření a obsah práce. Abstrakt tedy po obsahové stránce vychází z pokynů pro vypracování. Formulace uvedené v zadaní je však třeba upravit do souvislého textu. Velmi často je třeba uvedené informace více konkretizovat. Příklad pokynů pro vypracování: 1. Prostudujte problematiku čištění odpadních plynů z procesů termického zpracování odpadů. Prostudujte příslušnou legislativu. 2. Proveďte zhodnocení hlavních faktorů ovlivňujících spotřebu energie v bloku čištění spalin. 3. Vytvořte jednoduchý matematický model spalinové trasy. 4. Porovnejte typickou spalinovou trasu spaloven odpadů s alternativním uspořádáním aparátů s ohledem na typ spalovaného odpadu a různé provozní a legislativní podmínky. A jejich transformace do anotace: Srovnání alternativních způsobů čištění spalin vzniklých termickým zpracováním průmyslového odpadu je hlavní náplní předkládané práce. Důraz je přitom kladen na posouzení energetické náročnosti jednotlivých systému čištění spalin. Splnění všech legislativních požadavků je považováno za samozřejmost kvalitního návrhu systému jako

2 celku. Jako podpůrný nástroj pro výše popsanou analýzu byl vytvořen výpočtový systém, který se skládá: - z modelu termického bloku spalovny doplněného o aparáty využití tepla - z matematických modelů jednotlivých aparátů systému čištění spalin. Vzhledem k tomu, že jsou oba systémy vzájemně propojeny (tzn. provozní režim v termickém bloku zásadně ovlivňuje zbývající část spalinové trasy), nelze se věnovat odděleně pouze bloku čištění spalin. Proto byla provedena analýza vlivu volby provozního režimu termického bloku na spotřebu energie v systému čištění spalin. Obsah Využívat automatické generování obsahu v MS Word přístupné z menu Vložit/ Odkaz /Rejstřík a seznamy a záložka Obsah Aby toto bylo funkční je třeba správně formátovat kapitoly. Na webu lze nalézt celou řadu odkazů, které tuto problematiku blíže vysvětlují (např. ) Seznam symbolů Pokud se v textu vyskytuje větší množství symbolů, je potřeba vytvořit Seznam použitých symbolů. V textu se význam symbolu komentuje pouze při jeho prvním výskytu. Dále lze použít jen samotný symbol. V případě potřeby si čtenář význam vyhledá v seznamu. Příklad použití v textu: Obsah vodní páry ve vlhkém vzduchu za dané teploty a tlaku je dán relativní vlhkostí φ, která je definovaná pomocí vztahu yh 2O ϕ 100, (1) y kde = H O H O 2 y 2 koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu y 2 rovnovážná koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu H O Rovnovážná koncentrace [-] je dána jako podíl tlaku vzduchu [kpa] a tlaku nasycených par (tenze páry) [kpa] p y H 2 O = 0 (2) p. Příklad vzhledu Seznamu symbolů: symbol význam jednotka a měrná práce 3 kj/m N A obsah popelovin v tuhém palivu %hm. AN roční amortizační náklady Kč bd koeficient ztrát odluhem - c p měrná tepelná kapacita při stálém tlaku kj/kgk c V měrná tepelná kapacita při stálém objemu kj/kgk

3 c P střední měrná tepelná kapacita popelovin kj/kg K horní index B EL význam vztahující se k výrobě tepla vztahující se k výrobě elektřiny dolní index ASH B BFW význam vztahující se k popelovinám vztahující se k výrobě tepla vztahující se k napájecí vodě Úvod V rozsahu několika stran uvádí čtenáře do problematiky a dává širší souvislosti. Velmi často se v úvodu objevuje přehled dosud publikovaných děl, statistické údaje atd. Hlavní textová část členěná do kapitol Nutné důsledně používat jednotné, předem nastavené styly a formátování Používat maximálně tři úrovně kapitol. V případě potřeby je dále text možné graficky oddělit pomocí nadpisů s odlišným formátováním Příklad: 3 TECHNOLOGIE A APARÁTY POUŽÍVANÉ V SYSTÉMU ČIŠTĚNÍ SPALIN Cílem této kapitoly není zpracovat vyčerpávající přehled všech technologií a provést podrobný popis funkce všech používaných zařízení. Zmíněny jsou pouze nedůležitější provozní požadavky, pracovní teploty a stručný popis aparátu používaných v systémech čištění spalin. Technologiím popisu čištění spalin se věnuje celá řada odborných publikací [1], [4], [5], [10], [11]. 3.1 Odstraňování prachových částic Odstraňování prachových částic ze spalin je zejména nutné z důvodu dosažení emisních limitů dle [7]. Dalším důležitým důvodem je zabránění zanášení navazujících aparátů, a tím i prodloužení jejich životnosti a účinnosti. Níže je uveden přehled používaných zařízení a aparátů Cyklóny a multicyklóny Tato zařízení se většinou používají pro odlučování hrubých prachových částic před samotným filtračním zařízením. Pro účinnější odstranění prachových částic se používají multicyklóny, které jsou složeny z jednotlivých malých cyklónových aparátů.

4 .. Přepočet koncentrací na suché spaliny Složení spalin obsahujících vodní páru je v řadě případů nutné přepočítat na složení suchého plynu. Přepočet se provádí např. při porovnání koncentrací s povolenými emisními limity [7]. Krátký odstavcový text uvedený hned za názvem kapitol vytváří logický přechod mezi kapitolami V textu se uvádějí citace na použitou literaturu, obrázky a tabulky. Povolené emisní limity PCDD/F sloučenin pro jednotky termického zpracování odpadů jsou velmi přísné [1], a proto byla pro jejich odstraňování ze spalin vyvinuta celá řada technologií. Aktivní uhlí je přidáváno do proudu spalin před zařízením pro odstraňování prachu, obvykle tkaninovým filtrem. Kovové páry rtuti jsou zachyceny s úspěšností přibližně 95 % a výsledné koncentrace jsou pod hodnotou 30 µg/m N 3 [2]. Distribuce těžkých kovů podél spalinové trasy je řešena v literatuře [3,4]. Distribucí těžkých kovů a dioxinů PCCD/F v jednotlivých částech linky pro spalování odpadů se také zabývala studie Cernuschiho et al. [5]. Vybrané hodnoty z této studie jsou uvedeny v tab. 3.4 Prvek Škvára Popílek z kotle Popílek z filtru Úlety Odluh z mokré pračky spalin Odpadní voda As 70,1 0,8 28,7-0,5 - Cd 5,3 1,2 93,3 0,001 0,2 - Cr 86,9 1,2 11,8-0,2 - Cu 87,8 0,4 11,6-0,2 0,02 Hg - 1,2 12,4 2,2 84,2 - Ni 75,5 3,0 5,6-14,0 2 Pb 74,2 0,4 25,4-0,05 - Zn 30,7 2,5 66,7-0,1 0,02 Tab. 3.4 Procentuální zastoupení těžkých kovů ve škváře, popílku, úletech,odluhu a odpadní vodě [5] Pro charakterizaci složení odpadu lze využít tzv. Tannerův diagram, který je uveden na obr. 4.2.

5 CHČOV CHV I CHV II Obr. 4.2 Tannerův diagram Každý obrázek a tabulka má svůj titulek s výstižným názvem Obrázky a tabulky jsou číslovány vzestupně podle pořadí, v jakém se na ně objeví odkaz v textu. Tzn., že na každou tabulku a obrázek se musí v textu vyskytovat odkaz. Příslušná tabulka a obrázek se pak umístí na téže nebo na další stránce. Aby bylo možné tyto zásady dodržovat, je dobré používat automatické odkazování na obrázky a tabulky. K vloženému objektu (obrázku, tabulce) se nejdříve vloží titulek následujícím postupem: Ruční přidání titulků ke stávající tabulce, obrázku, rovnici nebo k jinému objektu 1. Vyberte položku, ke které chcete přidat titulek. 2. V nabídce Vložit přejděte na příkaz Odkaz a klepněte na položku Titulek. 3. V seznamu Popisek vyberte popisek, který objekt nejlépe popisuje, například obrázek nebo rovnice. Není-li v seznamu správný popisek uveden, klepněte na tlačítko Nový popisek, zadejte do pole Popisek nový popisek (v našem případě Tab. nebo Obr. ) a poté klepněte na tlačítko OK. 4. Vyberte ostatní požadované možnosti. Toto není potřeba vždy opakovat. Při opakovaném použití se titulek z předcházejícího objektu pouze zkopíruje, číslo se aktualizuje stiskem klávesy F9 a následně změní text.

6 Do textu se odkaz na existující titulek vloží následujícím způsobem: V nabídce Vložit přejděte na příkaz Odkaz a klepněte na příkaz Křížový odkaz. V seznamu se vybere příslušný odkaz. V textu ze změní formát odkazu tak, aby se zobrazoval s malým písmenem tzn. např. obr. 3 nebo tab. 4 Na odkaz kliknou pravým tlačítkem myši, zvolit upravit pole a zvolit Formát Malá Více např. zde: Pokud je závěrečná práce psána v češtině, musí být také texty v obrázcích v češtině. Pokud jsou přejímány obrázky z cizojazyčných zdrojů, uvádí se překlady do poznámky u obrázku

7 Pozn.: conversion stupeň konverze (%) temperature teplota ( C) VHSV prostorová rychlost (h -1 ) Obr. 1 Vlastnosti Pt-katalyzátorů při zpracovávání olefinů a parafinů [2] Obdobným způsobem se vytváří odkazy na citovanou literaturu Nejdříve se vytvoří číslovaný seznam (Odrážky a číslování). [1] KIELY, G., Environmental Engineering, McGraw Hill, UK, 1997 [2] HOLMES, G., SINGH, B.R., THEODORE, L., Handbook of Environmental Management and Technology, John Wiley&Sons Inc., USA, 1993

8 [3] LUDWIG, CH., HELLWEG, S., STUCKI, S., Municipal Solid Waste Management, Springer-Verlag, Germany, 2003 [4] SANTOLERI, J.J., REYNOLDS, J., THEODORE, L., Introduction to Hazardous Waste Incineration, Second Edition, Wiley-Interscience, New York, 2000 [5] BRUNNER, C.R., Incineration Systems Handbook, ICI, USA, 1996 [6] Discussion Paper on Criteria for Energy Recovery in Waste Incineration Plants, Confederation of European Waste to Energy Plants, Brussels, 20 April, 2004 [7] Liuzzo G., Verdone N. and Bravi M.: The benefits of flue gas recirculation in waste incineration, Waste Management 27, pp (2007) [8] Eurostat, Statistical Office of the European Communities: Energy intensity of the economy, Section: Climate change and energy -Climate change- Energy, on-line database available from 1. August 2007 Do textu se následně vloží odkaz na tuto číslovanou položku. Závěr Shrnuje nejdůležitější výsledky práce. Na stručný popis současných technologií, používaných při suchém a mokrém způsobu čištění spalin, je zaměřena úvodní část této práce. Popsány jsou technologie zaměřené na odstraňování prachových částic, HCl, HF, SO X, NO X, PCDD/F sloučenin, Hg a těžkých kovů ze spalin. Při energetickém a ekonomickém hodnocení jednotek termického zpracování odpadů nelze na blok čištění spalin nahlížet odděleně od ostatních částí. O množství a složení zpracovávaných spalin rozhodují kromě typu a vlastností spalovaného odpadu také provozní podmínky ve spalovací komoře. Z tohoto důvodu byl vytvořen pomocný model termického bloku Výstupem pomocného modelu spalovací části je charakteristika spalin vzniklých zneškodněním daného průmyslového odpadu. Model spalovací části je tvořen rotační a sekundární spalovací komorou, spalinovým výměníkem pro ohřev spalovacího vzduchu a kotlem na odpadní teplo. Volitelným parametrem je teplota ohřívaného spalovacího vzduchu a množství recyklu spalin proudícího do spalovací komory. S využitím tohoto modelu byla hodnocena energetická náročnost zpracování tří typů průmyslových odpadů při různých podmínkách (volba množství recyklu spalin a teploty spalovacího vzduchu). Z celého spektra byly vybrány tři provozní režimy, pro které bylo navrhnuto optimální řešení systému čištění spalin. V každé navrhnuté spalinové trase je uvažováno odstranění prachových částic, HCl, HF, SO X a NO X. Výstupem modelu jsou údaje charakterizující složení, entalpii a teplotu proudu spalin v průběhu systému čištění spalin. Je zde rovněž uvedeno zhodnocení energetické a finanční náročnosti jednotlivých spalinových tras. Vypočtené údaje dávají základní představu o energetické a finanční náročnosti jednotlivých spalinových tras. Na tyto údaje je možné navázat a provést optimalizaci celého procesu spalovaní odpadů s následným čištěním vzniklých spalin. Při optimalizaci lze využít výpočtový systém, který vznikl jako výstup diplomové práce. Jedná se o modely spalovací a

9 spalinové části spalovny odpadů provedené v tabulkovém editoru Excel, Termická část.xls a Spalinové trasy.xls. Seznam použité literatury Způsob vytváření číslovaného seznamu je popsán výše. Pravidla citace použité literatury jsou dána normou ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Obecné zásady pro citace: Citace musí být přehledná a úplná. Pokud některý údaj chybí, vynechá se a pokračuje se údajem následujícím. Při vytváření citace se zachovává pravopis pro daný jazyk. Nepřekládají se: Příklady citací: Monografie údaje o autorech a názvu údaje o vydání (1st edition) nakladatelské údaje údaje o fyzickém popisu (150 p.) zkratky [2] Medek, J.: Hydraulické pochody. 3. vyd. Brno: VUT Brno, s. ISBN [3] Shundar, L.: Water and wastewater calculations manual. 1 st ed. New York: McDraw- Hill, p. ISBN Vědecko-kvalifikační práce [4] Houdková, L.: Možnosti energetického využití kalů z ČOV. Brno s., 7 s. příloh. Diplomová práce na FSI VUT v Brně. Vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslav Boráň. [5] Sponar, J.: Possibilities of Using Sludge from Water Treatment Plants and Sewage Disposal Plants in Silicate Technologies. Ph.D. Thesis. Brno: FCH VUT, p. Firemní literatura (katalogy, výroční zprávy) [6] Výroční zpráva a.s. DEZA. Valašské Meziříčí (CZ): DEZA, Normy [7] ČSN ISO 690-1: Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, s.

10 Články v časopisu [8] Vlach, J.: JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s ISSN [9] Šťasta, P., Boráň, J., Bébar, L., Stehlík, P., Oral, J.: Thermal Processing of Sewage Sludge. Applied Thermal Engineering, 2006, vol. 26, no. 9, pp ISSN Příspěvek ve sborníku [10] Michalová, M., Sedláček, M., Sýkora, K.: Koncepce a strategie nakládání s kaly z komunálních ČOV v ČR. In Kaly a odpady Brno: Asociace čistírenských expertů ČR, s ISBN [11] Bebar L., Kermes V., Puchyr R., Stasta P., Stehlik P., Oral J.: Waste as Alternative Fuel for Cement and Lime Production Industry. In 4 th International Symposium on Waste Treatment Technologies, Sheffield UK, 29 June 2 July 2003 U elektronický zdrojů je třeba navíc uvést (dle ČSN ISO 690-2) Příklad citace: druh média: online, CD-ROM přístup ke zdroji: u všech online zdrojů povinný údaj i. př.: Dostupné z: verze: u všech online zdrojů povinný údaj i. př.: last modified: 10th of May, 2002 ii. př.: poslední úprava datum citace: důležitý povinný údaj i. př.: citováno 12. dubna 2006 [12] Statistická ročenka Hlavního města Prahy 2006 [online]. Praha: Český statistický úřad, Zveřejněno dne: [cit. 26. listopadu 2007]. Dostupné z <http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/publ/ >. Další zdroje o správném citování použité literatury: Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK: Obecné poznámky Nepoužívat 1. os jednotného a množného čísla: já jsem provedl, mojí prací bylo atd.. Místo toho použít pasivní tvar: bylo provedeno, úkolem bylo. Velmi stručná typografická pravidla: - před interpunkčními znaménky není mezera, ale za nimi je. - v závorce není text oddělen od závorky mezerou, před závorkou a za ní mezera je (asi takto) - desetinná čísla se oddělují čárkou, tisíce nedělitelnou mezerou (Shift+Ctrl+mezerník): ,33 - fyzikální jednotky se od čísla oddělují nedělitelnou mezerou (200 mm, 25 C)

11 - číslice a názvy měsíců v datech oddělujeme mezerou (2. února 2007; ) - psaní procent: Odborník na 100 %, ale 100% odborník (tvar 100%-ní odborník se nepoužívá) - sirotci a vdovy: o sirotek: poslední řádek odstavce přeskočí na novou stránku nepřípustné, o vdova: první řádek nového odstavce se přelije na předchozí stranu, pokud se nejedná o titulek, lze občas tolerovat - odsazení začátku odstavce: o nemusí se používat o pokud je použito, neodsazuje se na pomocí tabulátoru na 1 a více centimetrů, ale na 4 až 5 mm (nastavení ve formátování odstavce)