Pokyny k vypracování závěrečných prací na ÚPEI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k vypracování závěrečných prací na ÚPEI"

Transkript

1 Pokyny k vypracování závěrečných prací na ÚPEI Úpravu závěrečné práce stanovuje směrnice rektora č. 9/2007 a směrnice děkana č. 2/2007, které lze stáhnout z fakultního webu (www.fme.vutbr.cz, sekce Dokumenty) Struktura vlastní závěrečné práce: Titulní strana Vložené zadání Anotace v českém a anglickém jazyce včetně klíčových slov Bibliografická citace Prohlášení o původnosti Poděkování Obsah Seznam symbolů Úvod Hlavní textová část členěná do kapitol Závěr Seznam použité literatury Přílohy Anotace neboli Abstrakt v několika větách shrnuje zaměření a obsah práce. Abstrakt tedy po obsahové stránce vychází z pokynů pro vypracování. Formulace uvedené v zadaní je však třeba upravit do souvislého textu. Velmi často je třeba uvedené informace více konkretizovat. Příklad pokynů pro vypracování: 1. Prostudujte problematiku čištění odpadních plynů z procesů termického zpracování odpadů. Prostudujte příslušnou legislativu. 2. Proveďte zhodnocení hlavních faktorů ovlivňujících spotřebu energie v bloku čištění spalin. 3. Vytvořte jednoduchý matematický model spalinové trasy. 4. Porovnejte typickou spalinovou trasu spaloven odpadů s alternativním uspořádáním aparátů s ohledem na typ spalovaného odpadu a různé provozní a legislativní podmínky. A jejich transformace do anotace: Srovnání alternativních způsobů čištění spalin vzniklých termickým zpracováním průmyslového odpadu je hlavní náplní předkládané práce. Důraz je přitom kladen na posouzení energetické náročnosti jednotlivých systému čištění spalin. Splnění všech legislativních požadavků je považováno za samozřejmost kvalitního návrhu systému jako

2 celku. Jako podpůrný nástroj pro výše popsanou analýzu byl vytvořen výpočtový systém, který se skládá: - z modelu termického bloku spalovny doplněného o aparáty využití tepla - z matematických modelů jednotlivých aparátů systému čištění spalin. Vzhledem k tomu, že jsou oba systémy vzájemně propojeny (tzn. provozní režim v termickém bloku zásadně ovlivňuje zbývající část spalinové trasy), nelze se věnovat odděleně pouze bloku čištění spalin. Proto byla provedena analýza vlivu volby provozního režimu termického bloku na spotřebu energie v systému čištění spalin. Obsah Využívat automatické generování obsahu v MS Word přístupné z menu Vložit/ Odkaz /Rejstřík a seznamy a záložka Obsah Aby toto bylo funkční je třeba správně formátovat kapitoly. Na webu lze nalézt celou řadu odkazů, které tuto problematiku blíže vysvětlují (např. ) Seznam symbolů Pokud se v textu vyskytuje větší množství symbolů, je potřeba vytvořit Seznam použitých symbolů. V textu se význam symbolu komentuje pouze při jeho prvním výskytu. Dále lze použít jen samotný symbol. V případě potřeby si čtenář význam vyhledá v seznamu. Příklad použití v textu: Obsah vodní páry ve vlhkém vzduchu za dané teploty a tlaku je dán relativní vlhkostí φ, která je definovaná pomocí vztahu yh 2O ϕ 100, (1) y kde = H O H O 2 y 2 koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu y 2 rovnovážná koncentrace vodní páry ve vlhkém vzduchu H O Rovnovážná koncentrace [-] je dána jako podíl tlaku vzduchu [kpa] a tlaku nasycených par (tenze páry) [kpa] p y H 2 O = 0 (2) p. Příklad vzhledu Seznamu symbolů: symbol význam jednotka a měrná práce 3 kj/m N A obsah popelovin v tuhém palivu %hm. AN roční amortizační náklady Kč bd koeficient ztrát odluhem - c p měrná tepelná kapacita při stálém tlaku kj/kgk c V měrná tepelná kapacita při stálém objemu kj/kgk

3 c P střední měrná tepelná kapacita popelovin kj/kg K horní index B EL význam vztahující se k výrobě tepla vztahující se k výrobě elektřiny dolní index ASH B BFW význam vztahující se k popelovinám vztahující se k výrobě tepla vztahující se k napájecí vodě Úvod V rozsahu několika stran uvádí čtenáře do problematiky a dává širší souvislosti. Velmi často se v úvodu objevuje přehled dosud publikovaných děl, statistické údaje atd. Hlavní textová část členěná do kapitol Nutné důsledně používat jednotné, předem nastavené styly a formátování Používat maximálně tři úrovně kapitol. V případě potřeby je dále text možné graficky oddělit pomocí nadpisů s odlišným formátováním Příklad: 3 TECHNOLOGIE A APARÁTY POUŽÍVANÉ V SYSTÉMU ČIŠTĚNÍ SPALIN Cílem této kapitoly není zpracovat vyčerpávající přehled všech technologií a provést podrobný popis funkce všech používaných zařízení. Zmíněny jsou pouze nedůležitější provozní požadavky, pracovní teploty a stručný popis aparátu používaných v systémech čištění spalin. Technologiím popisu čištění spalin se věnuje celá řada odborných publikací [1], [4], [5], [10], [11]. 3.1 Odstraňování prachových částic Odstraňování prachových částic ze spalin je zejména nutné z důvodu dosažení emisních limitů dle [7]. Dalším důležitým důvodem je zabránění zanášení navazujících aparátů, a tím i prodloužení jejich životnosti a účinnosti. Níže je uveden přehled používaných zařízení a aparátů Cyklóny a multicyklóny Tato zařízení se většinou používají pro odlučování hrubých prachových částic před samotným filtračním zařízením. Pro účinnější odstranění prachových částic se používají multicyklóny, které jsou složeny z jednotlivých malých cyklónových aparátů.

4 .. Přepočet koncentrací na suché spaliny Složení spalin obsahujících vodní páru je v řadě případů nutné přepočítat na složení suchého plynu. Přepočet se provádí např. při porovnání koncentrací s povolenými emisními limity [7]. Krátký odstavcový text uvedený hned za názvem kapitol vytváří logický přechod mezi kapitolami V textu se uvádějí citace na použitou literaturu, obrázky a tabulky. Povolené emisní limity PCDD/F sloučenin pro jednotky termického zpracování odpadů jsou velmi přísné [1], a proto byla pro jejich odstraňování ze spalin vyvinuta celá řada technologií. Aktivní uhlí je přidáváno do proudu spalin před zařízením pro odstraňování prachu, obvykle tkaninovým filtrem. Kovové páry rtuti jsou zachyceny s úspěšností přibližně 95 % a výsledné koncentrace jsou pod hodnotou 30 µg/m N 3 [2]. Distribuce těžkých kovů podél spalinové trasy je řešena v literatuře [3,4]. Distribucí těžkých kovů a dioxinů PCCD/F v jednotlivých částech linky pro spalování odpadů se také zabývala studie Cernuschiho et al. [5]. Vybrané hodnoty z této studie jsou uvedeny v tab. 3.4 Prvek Škvára Popílek z kotle Popílek z filtru Úlety Odluh z mokré pračky spalin Odpadní voda As 70,1 0,8 28,7-0,5 - Cd 5,3 1,2 93,3 0,001 0,2 - Cr 86,9 1,2 11,8-0,2 - Cu 87,8 0,4 11,6-0,2 0,02 Hg - 1,2 12,4 2,2 84,2 - Ni 75,5 3,0 5,6-14,0 2 Pb 74,2 0,4 25,4-0,05 - Zn 30,7 2,5 66,7-0,1 0,02 Tab. 3.4 Procentuální zastoupení těžkých kovů ve škváře, popílku, úletech,odluhu a odpadní vodě [5] Pro charakterizaci složení odpadu lze využít tzv. Tannerův diagram, který je uveden na obr. 4.2.

5 CHČOV CHV I CHV II Obr. 4.2 Tannerův diagram Každý obrázek a tabulka má svůj titulek s výstižným názvem Obrázky a tabulky jsou číslovány vzestupně podle pořadí, v jakém se na ně objeví odkaz v textu. Tzn., že na každou tabulku a obrázek se musí v textu vyskytovat odkaz. Příslušná tabulka a obrázek se pak umístí na téže nebo na další stránce. Aby bylo možné tyto zásady dodržovat, je dobré používat automatické odkazování na obrázky a tabulky. K vloženému objektu (obrázku, tabulce) se nejdříve vloží titulek následujícím postupem: Ruční přidání titulků ke stávající tabulce, obrázku, rovnici nebo k jinému objektu 1. Vyberte položku, ke které chcete přidat titulek. 2. V nabídce Vložit přejděte na příkaz Odkaz a klepněte na položku Titulek. 3. V seznamu Popisek vyberte popisek, který objekt nejlépe popisuje, například obrázek nebo rovnice. Není-li v seznamu správný popisek uveden, klepněte na tlačítko Nový popisek, zadejte do pole Popisek nový popisek (v našem případě Tab. nebo Obr. ) a poté klepněte na tlačítko OK. 4. Vyberte ostatní požadované možnosti. Toto není potřeba vždy opakovat. Při opakovaném použití se titulek z předcházejícího objektu pouze zkopíruje, číslo se aktualizuje stiskem klávesy F9 a následně změní text.

6 Do textu se odkaz na existující titulek vloží následujícím způsobem: V nabídce Vložit přejděte na příkaz Odkaz a klepněte na příkaz Křížový odkaz. V seznamu se vybere příslušný odkaz. V textu ze změní formát odkazu tak, aby se zobrazoval s malým písmenem tzn. např. obr. 3 nebo tab. 4 Na odkaz kliknou pravým tlačítkem myši, zvolit upravit pole a zvolit Formát Malá Více např. zde: Pokud je závěrečná práce psána v češtině, musí být také texty v obrázcích v češtině. Pokud jsou přejímány obrázky z cizojazyčných zdrojů, uvádí se překlady do poznámky u obrázku

7 Pozn.: conversion stupeň konverze (%) temperature teplota ( C) VHSV prostorová rychlost (h -1 ) Obr. 1 Vlastnosti Pt-katalyzátorů při zpracovávání olefinů a parafinů [2] Obdobným způsobem se vytváří odkazy na citovanou literaturu Nejdříve se vytvoří číslovaný seznam (Odrážky a číslování). [1] KIELY, G., Environmental Engineering, McGraw Hill, UK, 1997 [2] HOLMES, G., SINGH, B.R., THEODORE, L., Handbook of Environmental Management and Technology, John Wiley&Sons Inc., USA, 1993

8 [3] LUDWIG, CH., HELLWEG, S., STUCKI, S., Municipal Solid Waste Management, Springer-Verlag, Germany, 2003 [4] SANTOLERI, J.J., REYNOLDS, J., THEODORE, L., Introduction to Hazardous Waste Incineration, Second Edition, Wiley-Interscience, New York, 2000 [5] BRUNNER, C.R., Incineration Systems Handbook, ICI, USA, 1996 [6] Discussion Paper on Criteria for Energy Recovery in Waste Incineration Plants, Confederation of European Waste to Energy Plants, Brussels, 20 April, 2004 [7] Liuzzo G., Verdone N. and Bravi M.: The benefits of flue gas recirculation in waste incineration, Waste Management 27, pp (2007) [8] Eurostat, Statistical Office of the European Communities: Energy intensity of the economy, Section: Climate change and energy -Climate change- Energy, on-line database available from 1. August 2007 Do textu se následně vloží odkaz na tuto číslovanou položku. Závěr Shrnuje nejdůležitější výsledky práce. Na stručný popis současných technologií, používaných při suchém a mokrém způsobu čištění spalin, je zaměřena úvodní část této práce. Popsány jsou technologie zaměřené na odstraňování prachových částic, HCl, HF, SO X, NO X, PCDD/F sloučenin, Hg a těžkých kovů ze spalin. Při energetickém a ekonomickém hodnocení jednotek termického zpracování odpadů nelze na blok čištění spalin nahlížet odděleně od ostatních částí. O množství a složení zpracovávaných spalin rozhodují kromě typu a vlastností spalovaného odpadu také provozní podmínky ve spalovací komoře. Z tohoto důvodu byl vytvořen pomocný model termického bloku Výstupem pomocného modelu spalovací části je charakteristika spalin vzniklých zneškodněním daného průmyslového odpadu. Model spalovací části je tvořen rotační a sekundární spalovací komorou, spalinovým výměníkem pro ohřev spalovacího vzduchu a kotlem na odpadní teplo. Volitelným parametrem je teplota ohřívaného spalovacího vzduchu a množství recyklu spalin proudícího do spalovací komory. S využitím tohoto modelu byla hodnocena energetická náročnost zpracování tří typů průmyslových odpadů při různých podmínkách (volba množství recyklu spalin a teploty spalovacího vzduchu). Z celého spektra byly vybrány tři provozní režimy, pro které bylo navrhnuto optimální řešení systému čištění spalin. V každé navrhnuté spalinové trase je uvažováno odstranění prachových částic, HCl, HF, SO X a NO X. Výstupem modelu jsou údaje charakterizující složení, entalpii a teplotu proudu spalin v průběhu systému čištění spalin. Je zde rovněž uvedeno zhodnocení energetické a finanční náročnosti jednotlivých spalinových tras. Vypočtené údaje dávají základní představu o energetické a finanční náročnosti jednotlivých spalinových tras. Na tyto údaje je možné navázat a provést optimalizaci celého procesu spalovaní odpadů s následným čištěním vzniklých spalin. Při optimalizaci lze využít výpočtový systém, který vznikl jako výstup diplomové práce. Jedná se o modely spalovací a

9 spalinové části spalovny odpadů provedené v tabulkovém editoru Excel, Termická část.xls a Spalinové trasy.xls. Seznam použité literatury Způsob vytváření číslovaného seznamu je popsán výše. Pravidla citace použité literatury jsou dána normou ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Obecné zásady pro citace: Citace musí být přehledná a úplná. Pokud některý údaj chybí, vynechá se a pokračuje se údajem následujícím. Při vytváření citace se zachovává pravopis pro daný jazyk. Nepřekládají se: Příklady citací: Monografie údaje o autorech a názvu údaje o vydání (1st edition) nakladatelské údaje údaje o fyzickém popisu (150 p.) zkratky [2] Medek, J.: Hydraulické pochody. 3. vyd. Brno: VUT Brno, s. ISBN [3] Shundar, L.: Water and wastewater calculations manual. 1 st ed. New York: McDraw- Hill, p. ISBN Vědecko-kvalifikační práce [4] Houdková, L.: Možnosti energetického využití kalů z ČOV. Brno s., 7 s. příloh. Diplomová práce na FSI VUT v Brně. Vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslav Boráň. [5] Sponar, J.: Possibilities of Using Sludge from Water Treatment Plants and Sewage Disposal Plants in Silicate Technologies. Ph.D. Thesis. Brno: FCH VUT, p. Firemní literatura (katalogy, výroční zprávy) [6] Výroční zpráva a.s. DEZA. Valašské Meziříčí (CZ): DEZA, Normy [7] ČSN ISO 690-1: Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, s.

10 Články v časopisu [8] Vlach, J.: JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s ISSN [9] Šťasta, P., Boráň, J., Bébar, L., Stehlík, P., Oral, J.: Thermal Processing of Sewage Sludge. Applied Thermal Engineering, 2006, vol. 26, no. 9, pp ISSN Příspěvek ve sborníku [10] Michalová, M., Sedláček, M., Sýkora, K.: Koncepce a strategie nakládání s kaly z komunálních ČOV v ČR. In Kaly a odpady Brno: Asociace čistírenských expertů ČR, s ISBN [11] Bebar L., Kermes V., Puchyr R., Stasta P., Stehlik P., Oral J.: Waste as Alternative Fuel for Cement and Lime Production Industry. In 4 th International Symposium on Waste Treatment Technologies, Sheffield UK, 29 June 2 July 2003 U elektronický zdrojů je třeba navíc uvést (dle ČSN ISO 690-2) Příklad citace: druh média: online, CD-ROM přístup ke zdroji: u všech online zdrojů povinný údaj i. př.: Dostupné z: verze: u všech online zdrojů povinný údaj i. př.: last modified: 10th of May, 2002 ii. př.: poslední úprava datum citace: důležitý povinný údaj i. př.: citováno 12. dubna 2006 [12] Statistická ročenka Hlavního města Prahy 2006 [online]. Praha: Český statistický úřad, Zveřejněno dne: [cit. 26. listopadu 2007]. Dostupné z <http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/publ/ >. Další zdroje o správném citování použité literatury: Oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK: Obecné poznámky Nepoužívat 1. os jednotného a množného čísla: já jsem provedl, mojí prací bylo atd.. Místo toho použít pasivní tvar: bylo provedeno, úkolem bylo. Velmi stručná typografická pravidla: - před interpunkčními znaménky není mezera, ale za nimi je. - v závorce není text oddělen od závorky mezerou, před závorkou a za ní mezera je (asi takto) - desetinná čísla se oddělují čárkou, tisíce nedělitelnou mezerou (Shift+Ctrl+mezerník): ,33 - fyzikální jednotky se od čísla oddělují nedělitelnou mezerou (200 mm, 25 C)

11 - číslice a názvy měsíců v datech oddělujeme mezerou (2. února 2007; ) - psaní procent: Odborník na 100 %, ale 100% odborník (tvar 100%-ní odborník se nepoužívá) - sirotci a vdovy: o sirotek: poslední řádek odstavce přeskočí na novou stránku nepřípustné, o vdova: první řádek nového odstavce se přelije na předchozí stranu, pokud se nejedná o titulek, lze občas tolerovat - odsazení začátku odstavce: o nemusí se používat o pokud je použito, neodsazuje se na pomocí tabulátoru na 1 a více centimetrů, ale na 4 až 5 mm (nastavení ve formátování odstavce)

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 (MM1E, LM1E) Pokyny pro vypracování

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 (MM1E, LM1E) Pokyny pro vypracování Magisterský studijní obor 1. ročník ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA Akademický rok 2011/12 FEKT VUT v Brně SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 (MM1E, LM1E) Pokyny pro vypracování 1. Semestrální projekt 1 (MM1E, LM1E)

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU

DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU DESATERO TEXTOVÉ ČÁSTI MATURITNÍHO PROJEKTU 1 ÚVODNÍ ČÁST PRÁCE Úvodní část práce obsahuje titulní stránku, abstrakt, prohlášení, poděkování a obsah. Úvodní stránky se nečíslují, číslují se stránky až

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 <NÁZEV PŘÍSPĚVKU, 14 b., VELKÁ PÍSMENA, TUČNÉ, CENTROVÁNO> YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 Jméno(a) autora(ů) s tituly Pracoviště

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

POKYNY PRO AUTORY. Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované

POKYNY PRO AUTORY. Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované POKYNY PRO AUTORY Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované články) ze všech oblastí sladařství, pivovarnictví, kvasného a nápojového průmyslu, např. z chemie, biochemie,

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací (dále jenom práce) platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA FCH VUT V BRNĚ 1. TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA FCH VUT V BRNĚ 1. TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA FCH VUT V BRNĚ Za vysokoškolskou kvalifikační práci (dále jen VŠKP) je považována práce disertační, diplomová a bakalářská. Předepsanou

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

REFERENCE A SEZNAMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

REFERENCE A SEZNAMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště REFERENCE A SEZNAMY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Reference a seznamy Autor Ing. Bc. Martin Šimůnek Datum

Více

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV Ing. Jan Gemrich Agregované údaje - spotřeba tepla na výpal slínku Agregované údaje - palivová základna cementářského průmyslu Agregované údaje - emise

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Pracovní list pro žáky Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Odrážky a číslování pracovní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Masarykovo gymnázium,

Masarykovo gymnázium, Masarykovo gymnázium, SOŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Jméno autora Třída Název práce Seminární/ maturitní práce Vedoucí práce: Titul, jméno 2017 Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval/a samostatně

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Článek I. Autoři 1. Časopis Andragogika otiskuje pouze původní, dříve nepublikované, odborné a vědecké příspěvky autora, autorky či autorů (dále jen autor

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu

Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu Relativní a absolutní adresa buňky, pojmenování buňky/rozsahu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.12 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více