integrované povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "integrované povolení"

Transkript

1 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. ŽPZ/3423/03/Kl/1 ze dne (nabytí právní moci dne ), ve znění pozdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní moci /2005/ŽPZ/Klv/ MSK 75674/ MSK / MSK / MSK 93507/ MSK / MSK 32431/ MSK / MSK / MSK / MSK / Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: Právnické osobě: SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ , IČ , se vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Identifikační údaje zařízení : Název: Spalovna průmyslových odpadů Provozovatel: SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ , IČ Kategorie: 5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. 1/12

2 Umístění: Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Katastrální území: Mariánské Hory I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci Spalovna (identifikační číslo CZT00097, vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 2.1. Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) je určena pro odstraňování nebezpečných odpadů z průmyslových podniků. Umožňuje spalovat kapalné, kašovité, pastovité i pevné odpady. Zařízení je z hlediska obsahu škodlivin určeno, při dodržení technologických podmínek, pro odstraňování všech nebezpečných odpadů, včetně odpadů s obsahem chlóru, vysokým obsahem síry a vysoce stabilních organických látek (např. PCB). Základní údaje o zařízení: Teplota rotační pece C Teplota sekundární spalovací komory (SCC) C Doba setrvání spalin v SCC 2 sekundy Kapacita spalovny 2,65 t/hod odpadu; Provozní disponibilita 8000 hod/rok b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Zařízení pro sběr a výkup odpadů účelem tohoto zařízení je sběr a výkup odpadů, jejich třídění za účelem maximálního využití některých vlastností odpadů a jejich následné předání do spalovacího procesu spalovny nebo předání jiné oprávněné osobě. Odpady určené pro sběr a výkup jsou uloženy dle fyzikálních vlastností do skladu kusových odpadů, boxů nebo zásobníku kapalných odpadů. Zpracování odpadních vod odpadní vody mohou být zpracovávány na čistírně odpadních vod, a to jak vyprodukované odpadní vody, tak externě dovezené odpadní vody. Externě dovezené odpadní vody jsou přečerpávány do zásobníku A 5003, kde jsou tyto vody promíchány s vodami vznikajícími z pračky spalin (kyselé odpadní vody, SO 2 odpadní voda, ). Následuje proces neutralizace, srážení, koagulace a flokulace. Vzniklý filtrační kal je odvodněn na tlakovém filtru a filtrát je čerpán do zařízen společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Dále mohou být odpadní vody používány k regulaci teploty v rotační peci. Takto použitá odpadní voda nesnižuje povolenou kapacitu spalovny. Dieselagregát IVECO 8210SRI27 záložní zdroj elektrické energie o tepelném příkonu 306 kw. Vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 2/12

3 c) Přímo spojené činnosti - Výroba páry Po spálení odpadů v rotační a dospalovací komoře vstupují spaliny do parního kotle určeného k využití odpadního tepla, kde je teploty spalin využito pro výrobu páry. - Čištění spalin Čištění spalin je soubor několika technologií, umožňujících odstraňovat škodliviny ze spalin: 1. elektrostatický odlučovač ESP zachytávání pevných částic, 2. mokré praní vypírání těžkých kovů, chloru, síry, fluoru, 3. dioxinový filtr adsorpce dioxinů, rtuti, 4. DENOx katalyzátor snižování obsahu NO x pod limitní hodnotu. - Čištění odpadních vod Odpadní vody vznikající při mokrém čištění spalin jsou čištěny ve dvou fázích v čistírně odpadních vod: 1. fáze neutralizace 2. fáze úpravy V první fázi se odpadní voda neutralizuje roztokem Ca(OH) 2, ve druhé fázi se přidávají chemikálie (NALCO 1689, FeCl 3, polyelektrolyt). Zde dojde k vysrážení solí těžkých kovů. Následně se kaly těžkých kovů oddělí na poloautomatickém kalolisu. Vyčištěná voda z kalolisu odchází do zásobníku a odtud na neutralizační stanici odpadních vod vedlejšího závodu BC-MCHZ. - Monitoring Monitoring v oblasti ovzduší je prováděn kontinuálně provozovatelem pomocí analyzátoru a jednorázově měřící autorizovanou skupinou. Dále je prováděn monitoring podzemních vod v oblasti spalovny. Krajský úřad stanovuje společnosti SITA CZ a.s. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ , IČ , jako provozovateli uvedeného zařízení dle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci II. závazné podmínky provozu zařízení, a to : 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Emisní limity jsou vztaženy k celkové jmenovité kapacitě a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 11 %. Pro spalování odpadních olejů jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %. 3/12

4 Emisní limity a) Stacionární zdroj Spalovna Emisní limit 1) [mg*m -3 ] Znečišťující látka Denní průměr Půlhodinové průměry 10 minutový průměr Monitoring 97 % 100 % 95 % TZL NO X SO TOC kontinuální měření 2) HCl CO HF x za kalendářní rok b) Stacionární zdroj Spalovna Znečišťující látka Emisní limit Monitoring Cd+Tl a jejich sloučeniny 0,05 mg*m -3 Hg a její sloučeniny 0,05 mg*m -3 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny 0,5 mg*m -3 2 x za kalendářní rok PCDD/F 0,1 ng TEQ* m -3 NH 3 3) 50 mg*m -3 1 x za kalendářní rok Vysvětlivky [pro tabulky v bodech a) a b)]: 1) 2) 3) V případě poruchy nesmí být za žádných okolností překročeny specifické emisní limity pro TOC a CO stanovené podle této tabulky a koncentrace TZL 150 mg*m -3, vyjádřené jako průměrné půlhodinové hodnoty. Na komíně bude prováděno kontinuální měření koncentrace kyslíku ve spalinách, teploty, tlaku, vlhkosti spalin a v blízkosti vnitřní stěny spalovací komory bude prováděno kontinuální měření teploty spalin. Emisní limit je vztažen na normální stavové podmínky a vlhký plyn. 4/12

5 1.2. Voda Nejsou stanoveny Hluk, vibrace a neionizující záření Nejsou stanoveny. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1. Provozovatel zajistí po ukončení provozu spalovny její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezí negativním účinkům asanovaného výrobního areálu na životní prostředí; tyto činnosti bude provozovatel zajišťovat z vlastních prostředků Provoz uzavřené spalovny, asanační a rekultivační práce se budou řídit ustanoveními provozního řádu a projektové dokumentace, jejichž návrh provozovatel předloží krajskému úřadu minimálně 6 měsíců před ukončením činnosti Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení provozu spalovny: - odstranění veškerých látek toxických k životnímu prostředí v zařízení k tomu určeném, - uzavření, ostraha, a označení areálu spalovny s vyznačením Zákazu vstupu nepovolaným osobám, - asanace spalovny dle schválené projektové dokumentace, - rekultivace dotčeného území. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 3.1. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem, kterému byl udělen souhlas v části III. kapitole A) bodu 1) výrokové části tohoto rozhodnutí (dále jen PŘ ). Do zařízení budou přijímány pouze ty odpady, které jsou uvedeny na seznamu odpadů povolených přijmout do zařízení, a který je součástí PŘ Kopie PŘ bude uložena na velíně provozu. Příslušní pracovníci budou s PŘ prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolováni a do provozního deníku zařízení bude proveden záznam o každém uskutečněném proškolení Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady se uděluje pouze pro odpady uvedené v PŘ a za následujících podmínek: a) k míšení odpadů bude docházet pouze v zařízení vyjmenované v části I. výrokové části tohoto rozhodnutí, b) účelem míšení bude splnění požadavků technologie odstraňování odpadů, která je popsána v PŘ, c) souhlas se uděluje do /12

6 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1. Ovzduší Provoz spalovny průmyslového odpadu musí být vždy v souladu s provozním řádem, jehož plnění je uloženo v části III. kapitole A) bodu 2) výrokové části tohoto rozhodnutí Provozovatel zařízení bude krajskému úřadu v rámci vyhodnocení podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení předkládat certifikát vydaný Ministerstvem životního prostředí v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a dále případná požadovaná vyhodnocení požadovaná v rámci tohoto certifikátu Povolení provozu stacionárního zdroje Spalovna se vydává na dobu do Technické podmínky provozu: 1) Stacionární zdroj Spalovna bude provozován způsobem, který zaručuje, že: a) bude zajištěna dostatečná doba setrvání tepelně zpracovávaného odpadu v prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování, za účelem dokonalého vyhoření nebo tepelného rozkladu tak, aby struska a popel obsahovaly méně než 3 % celkového organického uhlíku, nebo aby ztráta žíháním byla menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu, b) odpadní plyn bude za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve všech místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu nejméně 850 C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny; pokud bude spalován nebezpečný odpad s obsahem organických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, tato teplota bude muset dosáhnout nejméně 1100 C po dobu nejméně dvou sekund, c) ve spalovně odpadu se automaticky zapne nejméně jeden pomocný hořák v každé spalovací komoře, který nesmí spalovat palivo, jehož spálením by vznikly vyšší emise než ze spalování plynového oleje, zkapalněného plynu nebo zemního plynu, v těchto případech: 1. během uvádění stacionárního zdroje do provozu a jeho odstavování s cílem zajistit, že stanovená teplota bude v prostoru, v němž dochází k tepelnému zpracování odpadu, udržena po celou tuto dobu, dokud bude v prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování odpadu, nějaký nespálený odpad, 2. pokud teplota odpadního plynu po posledním vstřiku spalovacího vzduchu poklesne pod stanovenou teplotu 850 C nebo 1100 C podle tepelně zpracovávaného odpadu nebo 3. pokud kontinuální měření emisí prokáže překročení některého ze specifických emisních limitů uvedených v odstavci bodu 1.1 části II. kapitole 1) výrokové části integrovaného povolení. 2) Odpady ze zdravotnické a veterinární péče, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky, budou dávkovány přímo bez toho, aby byly nejdříve smíšeny s jinými druhy odpadu nebo s nimi bylo jinak manipulováno. 6/12

7 4.2. Voda 3) V průběhu odstávky spalovny bude vzduch odsávaný ze zásobníku odpadu odváděn přímo do komína Kanalizační systém odpadních vod jako celek i jeho jednotlivé části budou chráněny proti poškození v průběhu provozu i po uzavření spalovny (do doby asanace). 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nejsou stanoveny. 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 6.1. Ve všech prostorách zařízení je nutné využívat energii hospodárně a provádět opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie. Tato opatření budou zaznamenávána do provozního deníku a nahlášena krajskému úřadu v souhrnné zprávě předkládané k 1.5. následujícího kalendářního roku Teploty spalin bude využito pro výrobu páry o teplotě 380 C a tlaku 3,2 MPa. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Všechny mimořádné a havarijní stavy musí být řešeny v souladu se schváleným PŘ a Plánem opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod spalovny průmyslových odpadů. O každé havárii bude sepsán zápis, budou vyrozuměny příslušné orgány a instituce. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka Budou řešeny v souladu se schváleným PŘ a Plánem opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod spalovny průmyslových odpadů. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 9.1. Monitorování zařízení během provozu Všechny úkony spojené s monitoringem prováděné provozovatelem budou zaznamenávány v provozním deníku zařízení, a dále bude zaznamenán datum, čas a jméno oprávněné, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr vzorků v rámci monitoringu. 7/12

8 Podzemní voda Monitoring podzemní vody bude realizován pomocí následujících objektů: - hydrogeologických vrtů: HP 411/1, HP 412/1, HP 413/1, HP 414/1, HP 411, HP 412, HP 413, HP 414 Podmínky a způsob odběru vzorků: - vzorky budou odebírány osobou vlastnící certifikát pro vzorkování, - před odběrem a po ukončení odběru vzorků vod bude změřena úroveň hladiny vody v monitorovacích vrtech a ověřena jejich hloubka, - provozovatel zařízení bude srovnávat výsledky naměřených hodnot s výsledky zjištěnými 5 let zpětně, - provozovatel zařízení zajistí provedení hydrogeologického posouzení stanoveného monitoringu podzemních vod a předloží krajskému úřadu toto posouzení s návrhem nového monitoringu (rozsah látek) v souvislosti s poznatky získaným z předchozích monitorování. Uvedené posouzení bude krajskému úřadu předloženo v termínu do Frekvence odběru vzorků a rozsah analýzy: Četnost odběru vzorků Označení vrtů 1 x ročně HP 411/1, HP 412/1, HP 413/1, HP 414/1 1 x za 2 roky HP 411/1, HP 412/1, HP 413/1, HP 414/1 1 x za 4 roky HP 411, HP 412, HP 413, HP 414 sledované ukazatelé ph, specifická vodivost, rozp. látky, CHSK(Cr), sírany, dusičnany, amonné ionty, železo, těžké kovy, PCB sodík, hořčík, železo, NEL, benzen, toluen, etylbenzen, nitrobenzen, anilin, fenoly ph, specifická vodivost, rozp. látky, CHSK(Cr), sírany, dusičnany, amonné ionty, železo, těžké kovy, PCB, sodík, hořčík, železo, NEL, benzen, toluen, etylbenzen, nitrobenzen, anilin, fenoly Pokud bude do zařízení dlouhodobě dovážen odpad, který bude obsahovat chemickou látku nebezpečnou pro podzemní vody a neuvedenou ve sledovaných ukazatelích bude provedena analýza této chemické látky v podzemních vodách 1 x za 2 roky ve vrtech HP 411/1, HP 412/1, HP/ 413/1, HP 413/1. Metoda a podmínky měření, autorizace: - teplota a ph budou určeny přímo na místě při odběru vzorku, - rozbor vzorku na ostatní ukazatele bude zajištěn oprávněnou laboratoří Odpadní voda - měsíčně sledovat množství: odpadních vod přijatých do zařízení: o množství přijatých odpadních vod na spalovnu (odstraněno spálením) o množství přijatých odpadních vod na spalovnu (odstraněno na ČOV) organicky znečištěné odpadní vody (zásobník kapalných odpadů) o množství vyprodukovaných organicky znečištěných odpadních vod (odstraněno spálením) 8/12

9 anorganicky znečištěné odpadní vody (chemická kanalizace 2) průtokoměrem umístěným na potrubní trase jedná se o výstupní vodu z ČOV, která je následně vedena chemickou kanalizací na ČOV společnosti BC-MCHZ, s.r.o Ovzduší Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky celkem (TZL) Oxidy dusíku NO x (vyjádřené jako NO 2 ) Kontinuální měření Jednorázové měření Místo měření ano ano komín ano ano komín Oxid siřičitý (SO 2 ) ano ano komín Plynné sloučeniny chloru Cl (vyjádřené jako HCl) Plynné sloučeniny fluoru F (vyjádřené jako HF) ano ano komín ne ano komín Oxid uhelnatý (CO) ano ano komín Organické látky v plynné fázi vyjádřené celkovým obsahem organického uhlíku (TOC) ano ano komín Kadmium (Cd) + Thallium (Tl) ne ano komín Rtuť (Hg) ne ano komín Skupina kovů Sb+As+Pb+Cr+Cu+Co+Mg+Ni+V +Sn ne ano komín Dioxiny a furany ne ano komín Amoniak (NH 3 ) ne ano komín Rovněž bude prováděno na komíně kontinuální měření obsahu O 2 ve spalinách, teplota, tlak a vlhkost spalin. Jednorázové měření následujících znečišťujících látek (TZL, SO 2, NO x, HCl, NH 3, CO, TOC) bude provedeno jedenkrát během roku a měření těžkých kovů, HF, dioxinů a furanů dvakrát za rok autorizovanou skupinou Další monitoring Neukládá se Vyhodnocení monitoringu Výsledky monitoringu budou hodnoceny v dílčí zprávě. Ostatní výsledky provozovatel zaznamená do provozního deníku. Provozovatel při zápisu vždy zaznamená skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit. Celý roční provoz monitorovacího systému bude uzavřen závěrečnou zprávou, která bude krajskému úřadu předložena k 1.5. následujícího kalendářního roku. Za provozování monitorovacího sytému je zodpovědný provozovatel spalovny. Vyhodnocení výsledků provede provozovatel zařízení nebo oprávněná osoba. 9/12

10 9.2. Monitorování ve fázi následné péče Monitoring spalovny a jejího technického vybavení ve fázi ukončení provozu bude krajským úřadem stanoven současně se schválením návrhu provozního řádu uzavřené spalovny. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Nejsou stanovena. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Přehled dokumentů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí bude sumárně jednou ročně zasílán krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku (první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2005) Monitoring emisních parametrů spalovny předávat každoročně k 1.5. místní samosprávě (podmínka ze stanoviska posuzování vlivů na životní prostředí) Provozovatel 1 x za 5 let vyhodnotí možná opatření vzhledem k vědecko-technickému pokroku, a s tím spojenými možnostmi omezování vzniku emisí. Toto vyhodnocení provozovatel uvede v závěrečné zprávě předkládané krajskému úřadu Ustanovení 16, 17, 18, 19 zákona o integrované prevenci zůstávají nedotčena. 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanoviscích o posouzení vlivů na životní prostředí Podmínky převzaté ze stanovisek o posouzení vlivů na životní prostředí vydané Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 400/4100/2127/OPVŽP/96 ze dne a pod č.j. 580/192/09/A- 20/2005/6554/ENV/710/05 ze dne jsou zapracovány ve výše uvedených závazných podmínkách provozu zařízení a v jeho PŘ. 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Nebyly stanoveny. III. A) Tímto rozhodnutím se v souladu s 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: 1) uděluje souhlas s provozními řády: a) Provozní řád spalovny průmyslových odpadů, číslo dokumentu M , přiděleno č /2014/I 10/12

11 2) ukládá plnění:: a) Provozní řád spalovny průmyslových odpadů, číslo dokumentu M b, přiděleno č /2014/II 3) schvaluje: a) Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod spalovny průmyslových odpadů, přiděleno č /2014/III B) Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné rozhodnutí - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení k výkupu, využívání a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem, podle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., vydané pod č.j. ŽPZ/1449,1976,2056/02 ze dne Zbývající část rozhodnutí, týkající se souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady podle 12 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., zůstává v platnosti. - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení k výkupu a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem ( Spalovna průmyslových odpadů 10 kt/rok dodatek č.1 ), vydané pod č.j. ŽPZ/3713/02 ze dne , podle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb. - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení k výkupu a odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem ( Spalovna průmyslových odpadů 10 kt/rok dodatek č.2 ), vydané pod č.j. ŽPZ/4648/02 ze dne , podle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb. - Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č. 716/99, ve věci schválení havarijního plánu podle 25 odst. 4 a 26 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vydané pod zn. OVP/4818/99/Km ze dne , - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady podle 12 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., vydaného pod č.j. ŽPZ/4988/04/KF ze dne Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny rozhodnutí č.j. ŽPZ/4988/04/KF ze dne , kterým byl udělen souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady podle 12 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., vydaného pod č.j. MSK 99037/2007 ze dne C) Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů - souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů a jeho provozním řádem podle 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - povolení provozu stacionárního zdroje dle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší., ve znění pozdějších předpisů, 11/12

12 - schválení havarijního plánu podle 39 odst. 2 zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady podle 12 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky jsou uvedeny v části II. kap. 3 bodu 3.3. výrokové části tohoto rozhodnutí, 12/12