Distriktní politika prevence zneužívání a obtěžování při výměně mládeže. Distrikt 2240.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distriktní politika prevence zneužívání a obtěžování při výměně mládeže. Distrikt 2240."

Transkript

1 1. Prohlášení o chování při práci s mládeží Distrikt 2240 se zavazuje vytvořit a udržovat co nejbezpečnější prostředí pro všechny, kdo se účastní rotariánských aktivit. Je povinností všech rotariánů, jejich manželek/manželů, partnerek/partnerů a všech dalších dobrovolníků vynaložit maximální úsilí, aby zajistili duševní a fyzickou pohodu dětí a mladých lidí, se kterými přijdou do styku, a zabránili jejich fyzickému, sexuálnímu nebo citovému zneužívání. 2. Definice Dobrovolník: jakýkoli dospělý, který se podílí na rotariánském programu výměny mládeže a dostává se do přímého kontaktu se studenty. Tímto pojmem se rozumí činovníci v oblasti výměny mládeže v daném klubu a distriktu, členové výboru, rotariánští poradci, hostitelští rodiče a další dospělí obyvatelé hostitelské rodiny. Student: mladý člověk, který se účastní rotariánského programu výměny mládeže bez ohledu na věk většiny studentů Sexuální zneužívání: sexuálním zneužíváním se rozumí provádění skrytých nebo jednoznačných sexuálních aktů se studentem, přinucení nebo podněcování studentů, aby se takových sexuálních aktů účastnili, ať již sami nebo s jinou osobou jakéhokoli věku stejného či opačného pohlaví. Další příklady sexuálního zneužívání mohou mimo jiné zahrnovat: činy vzbuzující pohoršení a nezahrnující dotyk exhibicionismus předvádění erotického nebo pornografického materiálu studentovi Sexuální obtěžování: sexuálním obtěžováním se rozumí sexuální návrhy, žádosti o sexuální přízeň nebo verbální či fyzické chování sexuální povahy. V některých případech sexuální obtěžování předchází sexuálnímu zneužívání a je používáno sexuálními útočníky pro znecitlivění nebo přípravu jejich obětí. Příklady sexuálního obtěžování mohou mimo jiné zahrnovat: sexuální návrhy sexuální přídomky, vtipy, písemné nebo ústní odkazy na sexuální chování, klepy týkající se něčího sexuálního života, komentáře o něčí sexuální aktivitě, nedostatcích nebo vynikajících výkonech slovní urážky sexuální povahy ukazování sexuálně podnětných předmětů, fotografií či kreseb sexuálně podbarvené pohledy nebo hvízdání, jakýkoli nevhodný tělesný kontakt jako otírání nebo dotyky, obscénní mluva nebo gesta a svádějící či urážlivé poznámky 1/6

2 3. Zapsání programu výměny mládeže daného distriktu a pojištění odpovědnosti Program výměny mládeže rotariánského distriktu 2240 je jedním z programú mezinárodní nevládní organizace Distrikt 2240 Rotary International Česká republika a Slovenská republika, která je registrovaná rozhodnutím MV ČR, č.j. VS-4549/SDR/ ze dne Pojištění obecné odpovědnosti tohoto programu je součástí celkového pojištění odpovědnosti této nevládní organizace 4. Výběr a prověření dobrovolníků Před účastí na aktivitách souvisejících s výměnou mládeže je třeba vykonat následující prověřovací činnosti. (Vzor tiskopisu Čestné prohlášení dobrovolníka pro práci s mládeží je v příloze A) Distrikt 2240 uloží všechny zprávy o kontrolách trestních záznamů, zproštění a prověřování dospělých pracujících s mládeží. Všichni dobrovolníci, kteří mají zájem účastnit se programu výměny mládeže, musí: vyplnit tiskopis Čestné prohlášení dobrovolníka pro práci s mládeží a předložit výpis z registra trestů podstoupit osobní pohovory poskytnout distriktu přehled referencí k prověření splnit kvalifikační požadavky RI a distriktu pro práci se studenty. RI požaduje, aby dobrovolníkům, kteří se přiznali, byli usvědčeni nebo se jinak zjistilo, že se podíleli na sexuálním zneužívání nebo obtěžování, bylo zabráněno pracovat s mládeží v souvislosti s rotariánskými aktivitami. Je-li případný dobrovolník obviněn ze sexuálního zneužívání nebo obtěžování a vyšetřování nikam nevede, pak z důvodu zajištění bezpečnosti mladých účastníků a ochrany obviněných musí být přijata doplňková opatření, která mají zajistit ochranu mladých lidí, se kterými by se mohl obviněný v budoucnu dostat do styku. Osoba, která je později zbavena obvinění, může požádat o to, aby se mohla znovu účastnit programů souvisejících s mládeží. Na opětovné zařazení však nemá automatický nárok a nelze dát záruku, že bude znovu dosazena na svou předchozí pozici. pochopit a dodržovat směrnice RI a distriktu související s programem výměny mládeže. Hostitelské rodiny musí vedle požadavků uvedených výše splňovat následující požadavky na výběr a prověření. Hostitelské rodiny musí podstoupit zevrubný pohovor, který prověří jejich vhodnost coby hostitelské rodiny v programu výměny studentů. To zahrnuje: prokázanou odhodlanost starat se o bezpečnost studentů 2/6

3 motivaci pro péči o studenta, která je v souladu s rotariánskými ideály mezinárodního porozumění a kulturní výměny finanční situace umožňující zajistit studentovi přiměřené ubytování (včetně stravy) schopnost zajištění přiměřeného dohledu a rodičovské odpovědnosti, které mají zajistit tělesnou i duševní pohodu studenta Hostitelské rodiny musí vyplnit písemnou přihlášku. V případě každé rodiny je nutno provádět návštěvy v domácnosti, a to jak ohlášené, tak neohlášené, před umístěním studenta i během jeho pobytu. Návštěvy je třeba provádět každoročně, dokonce i v případě hostitelských rodin, které ubytovávají studenty již poněkolikáté. Všichni dospělí obyvatelé musí splňovat požadavky uvedené ve směrnici pro výběr a prověření. To se vztahuje i na dospělé děti hostitelské rodiny a další členy širší rodiny, kteří žijí v příslušném domě trvale nebo přechodně. Rotariánští poradci musí kromě kritérií platných pro všechny dobrovolníky splňovat i následující požadavky: poradci nesmí být členy hostitelské rodiny daného studenta poradci musí být školeni pro řešení problémů a záležitostí, které mohou nastat při výměně a mezi něž mohou patřit případy tělesného, sexuálního nebo citového zneužívání či obtěžování 5. Výběr a prověření studenta Všichni studenti, kteří mají zájem o účast na programu výměny mládeže distriktu 2240, musí: vyplnit písemnou žádost a účastnit se pohovorů sloužících ke zjištění vhodnosti studenta pro účast na programu výměny mládeže účastnit se všech vstupních instruktážních a školicích schůzek v daném distriktu Všichni rodiče nebo opatrovníci studentů, kteří mají zájem o účast na programu výměny mládeže distriktu 2240 se musí: účastnit pohovoru, který by zjistil vhodnost daného studenta pro účast v programu výměny mládeže 6. Školení Distrikt 2240 zajistí školení o prevenci zneužívání a obtěžování pro všechny účastníky programu výměny mládeže. Školicí schůzky zajistí předseda pro výměnu mládeže příslušné republiky Distriktu /6

4 Distrikt 2240: vydá do příručku pro prevenci zneužívání a obtěžování (Abuse and Harassment Prevention Manual) tak, aby obsahovala příslušné informace o zvláštních směrnicích daného distriktu, místních zvycích, kulturních otázkách a právních požadavcích sestaví časový harmonogram školení a stanoví četnost školení požadovaného pro každou dobrovolnickou pozici včetně popisů toho, kdo se má školení účastnit, kdy a jak bude školení probíhat bude pořádat specializované školicí schůzky pro následující účastníky programu výměny mládeže: guvernér distriktu členové výboru pro výměnu mládeže v daném distriktu členové výboru pro výměnu mládeže v daném klubu rotariánští poradci další rotariáni a nečlenové, kteří se budou podílet na aktivitách v rámci programu výměny mládeže, jako například místních zájezdů či událostí v distriktu hostitelské rodiny studenti (odcházející i přicházející) rodiče a opatrovníci studentů zavede směrnici zajišťující, aby se všichni, kteří se mají účastnit školení, těchto školení skutečně účastnili bude vést záznamy o účasti pro zajištění dodržování této směrnice 7. Směrnice pro hlášení obvinění Distrikt 2240 se zavazuje chránit bezpečnost a tělesnou i duševní pohodu studentů účastnících se výměny mládeže a nebude tolerovat jejich zneužívání nebo obtěžování. Veškerá obvinění ze zneužívání nebo obtěžování budou brána vážně a řešena v souladu se Směrnicí pro hlášení obvinění ze sexuálního zneužívání nebo obtěžování při výměně mládeže (Youth Exchange Sexual Abuse and Harassement Allegation Reporting Guidelines Příloha B) 8. Směrnice pro vyšetřování Distrikt 2240 bere všechna obvinění ze zneužívání nebo obtěžování vážně a důkladně je vyšetří. Bude spolupracovat se všemi orgány činnými v trestním řízení a orgány na ochranu dětí a svá nezávislá vyšetřování bude provádět pouze tak, aby nezasahoval do ostatních vyšetřování. 4/6

5 9. Další povinnosti distriktu 2240 Distrikt 2240 má vypracované postupy pro hlášení, vyšetřování a řádné řešení jiných než trestných činů nebo případů, které nebudou vyšetřovány ze strany orgánů činných v trestním řízení poskytne každému studentovi přehled místních služeb v daném distriktu (linka důvěry pro případ krize znásilnění, sebevražda, osvětové programy pro mládež týkající se alkoholu a drog, řádné soudní orgány, sociální a soukromé služby atd.) pro všechny studenty účastnící se výměny vyplní formuláře s údaji o studentech a zašle je RI měsíc před začátkem výměny pro studenty účastnící se programu výměny mládeže zajistí v daném distriktu linku důvěry bude se držet směrnice RI pro webové stránky týkající se výměny mládeže a používání rotariánských znaků ustanoví nezávislého právníka, terapeuta nebo poradce, aby zastupoval údajnou oběť v případech sexuálního zneužívání a obtěžování do 72 hodin ohlásí RI všechna obvinění z trestného činu do 72 hodin ohlásí RI všechny závažné události (nehody, trestné činy, předčasné návraty, smrt) týkající se studentů v rámci výměny mládeže bude pravidelně vyhodnocovat a revidovat tuto politiku a související postupy. 10. Dodržování pravidel ze strany klubů Distrikt 2240 bude sledovat a zajišťovat, aby všechny účastnící se kluby v daném distriktu dodržovaly směrnici RI ohledně prevence zneužívání a obtěžování. Všechny kluby, které by rády požádaly distrikt o certifikaci, musí distriktu dodat kopie následujících dokumentů, které distrikt přezkoumá a schválí: kopie všech materiálů, které klub vytvořil za účelem propagace a podpory programu výměny mládeže mimo jiné včetně propagačních materiálů a brožur, přihlášek, politik, odkazů na webové stránky atd. přehled služeb v dané oblasti (linka důvěry pro případy krizí znásilnění, sebevražda, osvětové programy pro mládež týkající se alkoholu a drog, řádné soudní orgány, sociální a soukromé služby) školicí program v oblasti prevence zneužívání a obtěžování vypracovaný daným klubem 5/6

6 Účastnící se kluby musí souhlasit s tím, že: vyplní a zašlou podepsané prohlášení, že klub provádí svůj program v souladu s politikou distriktu 2240 a RI ověří trestní záznamy a reference všech dobrovolníků, kteří se chtějí podílet na programu. Všichni dobrovolníci musí vyplnit a podepsat Čestné prohlášení dobrovolníka pro práci s mládeží je v příloze A) vytvoří komplexní systém pro výběr a prověření hostitelské rodiny, který zahrnuje návštěvy v domácnostech, a to jak ohlášené, tak neohlášené, před umístěním studenta i během jeho pobytu budou provádět následné hodnocení studentů i hostitelských rodin budou dodržovat Směrnici pro hlášení sexuálního zneužívání nebo obtěžování při výměně mládeže - Příloha B. Všechny případy sexuálního zneužívání nebo obtěžování neprodleně ohlásí příslušným orgánům činným v trestním řízení a poté vedení klubu a distriktu, které se ujme vyšetřování. zamezí přímému umisťování studentů mimo rámec programu výměny mládeže distriktu stanoví postupy pro přemístění studenta z hostitelské rodiny (kritéria pro přemístění studenta, zajištění dočasného ubytování pro studenta v předstihu) vytvoří plány pro mimořádné případy týkající se hostitelství, které budou zahrnovat předem ověřené a dostupné náhradní hostitelské rodiny zajistí, aby bylo všechno hostitelství dobrovolné. Rodiče odcházejících studentů a členové klubu nesmí být nuceni stát se hostitelskými rodinami. zajistí, aby studenti, kteří se účastní dlouhodobé výměny, žili ve více hostitelských rodinách předají každému studentovi vyčerpávající přehled místních služeb zajistí, aby hostitelský poradce daného studenta nebyl členem studentovy hostitelské rodiny zajistí, aby byl hostitelský poradce proškolen v řešení problémů a záležitostí, které mohou nastat při výměně a mezi něž mohou patřit případy tělesného, sexuálního nebo citového zneužívání či obtěžování zajistí povinné školení o prevenci sexuálního zneužívání a obtěžování pro hostitelské rodiny, odcházející studenty, přicházející studenty a jejich rodiče či opatrovníky poskytnou všem studentům, kteří se účastní výměny mládeže, jména a kontaktní údaje alespoň tří osob, na které je možno se obrátit o pomoc v jakékoli záležitosti či s jakýmkoli problémem. Mezi těmito osobami musí být zastoupeni jak muži tak ženy, nesmí mít mezi sebou žádné příbuzenské vazby a musí se jednat o osoby nezávislé na hostitelské rodině a klubovém poradci. budou dodržovat směrnici RI pro webové stránky týkající se výměny mládeže a používání rotariánských znaků (k dispozici od konce roku 2005) neprodleně ohlásí všechny závažné události (nehody, trestné činy, předčasné návraty, smrt) týkající se studentů v rámci výměny mládeže provedou pohovory se všemi žadateli a jejich rodiči či opatrovníky. 6/6