OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ"

Transkript

1 44 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Doc. Ing. Jaroslav Hyžík EIC spol. s r.o. Ecological and Industrial Consulting, Praha POPIS ZAŘÍZENÍ TVO LIBEREC Úvod Ochrana ovzduší při energetickém využívání odpadu je v předkládaném příspěvku ozřejměna na praktickém příkladu provozování libereckého závodu TVO. Příspěvek se zabývá i samotným řešením technologického řetězce energetického využívání odpadu. Ukazuje zvolenou koncepci zařízení a podrobněji se zabývá tematikou čištění spalin a zpracování zbytkových materiálů. Liberecký závod TVO (termické využívání odpadu) hovorově spalovna Liberec byl odborné veřejnosti při různých příležitostech dostatečně podrobně představen. Z hlediska zvolené koncepce (napojení na dopravní systém, napojení na energetický uzel města, dispoziční řešení celého komplexu jednotlivých výrobních bloků, výroby energie a ekologického zajištění čištění spalin a kultivace zbytkových materiálů) se jedná o jedno z nedokonalejších zařízení tohoto typu na světě vůbec. Dne proběhlo v liberecké spalovně kolaudační řízení a v ten samý den byla liberecká spalovna ještě spolu s dalšími čtyřmi stavbami vyhlášena stavbou roku Titul Stavba roku byl liberecké spalovně udělen Za vytvoření objektu pro náročnou průmyslovou funkci při dodržení přísných podmínek ekologických a dopravních, na vysoké architektonické úrovni a s citem pro začlenění do organismu města. Koncept zařízení TVO Liberec Zařízení TVO je postaveno v areálu Teplárny Liberec a je spojeno s jejím energetickým uzlem, což umožňuje využít synergického efektu při odběru pomocných energií a provozních prostředků jakož i při dodávkách vyrobené energie do soustavy Teplárny. U zařízení TVO se jedná o koncept moderního zařízení k energetickému využití odpadů postavený na uvedených principech: 1. Předtříděný komunální odpad je po příchodu do zařízení bez dalších úprav (kromě drcení objemového odpadu) dávkován do procesu energetického využívání. 2. Je současně vyráběna elektrická a tepelná energie. 3. Instalovaný proces čištění spalin umožňuje dodržení emisních limitů daných příslušnou směrnicí EU s výraznou rezervou. 4. Zbytkové materiály jsou kultivovány škodliviny (v podstatě těžké kovy) obsažené ve zbytkových materiálech vycházejících z procesu energetického využívání odpadů jsou imobilizovány, tedy zpracovány tak, že nebudou zatěžovat současné a příští generace. Zařízení TVO disponuje jednou technologickou linkou s kapacitou 12t odpadu/h ( t odpadu/r) a energeticky využívá komunální i živnostenský odpad s charakterem komunálního odpadu. Hodinově produkuje 2,5 MW elektrické energie a 23,0 MW tepelné energie. Jak uvedeno, je čištění spalin navrženo tak, aby byla s dostatečnou rezervou dodržena Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu. Splnění emisních hodnot této směrnice bylo dosaženo ve dvou krocích: 1. Odlučování tuhých emisí, anorganických kyselin, oxidů síry, oxidů dusíku a těžkých kovů ze spalin (realizováno v roce 1999). 2. Odlučování organických složek spalin látky typu PCDD/PCDF dioxiny a furany (realizováno v roce 2001). Zařízení TVO lze rozdělit na jednotlivé sekce: obslužný trakt TVO (je situován mimo dopravní tepny města) bunkr na odpady s dvěma jeřáby a s drtičem objemového odpadu roštové ohniště vlhký odtah strusky čtyřtahový kotel na výrobu páry (čtvrtý tah kotle je horizontálně umístěn) protitlaká turbína třísekční elektroodlučovač separace úletového a kotelního popílku vícestupňová pračka spalin komín (80 m s tzv. nouzovou výpustí) kyselá extrakce popílků zařízení k číření technologických vod zařízení SNCR k redukci oxidů dusíku kontinuální měření emisí automatický systém řízení procesu zařízení k omezení emisí PCDD/PCDF stavební opatření za účelem možnosti výstavby druhé technologické linky Na jedné směně pracují čtyři pracovníci (včetně jeřábníka). Celkem je zaměstnáno 37 osob. Velký význam byl přikládán architektonickému řešení celého závodu TVO. Realita blízkosti centra města vyvolala snahu po patřičné architektonické formě by průmyslového objektu. Popis procesu zařízení TVO Liberecké zařízení na energetické využití odpadů komunální společnosti Termizo, a.s., (zařízení TVO) bylo postaveno s použitím švýcarské technologie firmy Von Roll AG. Hlavním českým partnerem byla Škoda TS, a.s., Plzeň. Stavební část realizovala firma Syner Liberec. Autorem projektu a celkové koncepce je inženýrská společnost EIC AG Geroldswil Curych. Technický dozor při výstavbě prováděla inženýrská EIC, spol. s r.o., Praha a stavebně inženýrská společnost IKA, v.o.s., Praha. Stavba byla zahájena , zkušební provoz začal a byl ukončen kolaudací Základní údaje zařízení: Druh odpadu: Bunkr odpadu: Prosazení odpadu: Fond provozní doby: Výhřevnost odpadu: Maximální trvalý výkon: směsný komunální a živnostenský odpad 2400 m 3 pro komunální odpad 600 m 3 pro objemový odpad 12t/h, t/rok 8000 hod/rok 6,5 12,5 MJ/kg 30,6 MW

2 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/ Spalovací teplota: C Teplota v 1. tahu kotle, po posledním přívodu sekundárního vzduchu: C Zdržení spalin při teplotě 850 C, po posledním přívodu sekundárního vzduchu: 2 s (minimálně) Obsah O 2 ve spalinách: 6 % (minimálně) Množství vyrobené páry: 35 t/hod Parametry páry: 4,3 MPa/400 C Výroba elektrické energie: 2,5 MW (protitlak 1 MPa) Výroba tepelné energie: 23,0 MW (do stávajícího systému dálkového topení) Příprava paliva Domovní a živnostenský odpad, který má charakter komunálního odpadu o celkovém množství tun/rok je energeticky využíván (spalován) v jedné lince s kapacitou 12t/h. Odpad je vyklopen ze sběrných vozů do bunkru, kde je před vlastním vložením do dávkovacího zařízení (násypky) spalovacího prostoru (ohniště) skladován po dobu několika hodin až několika dnů. V bunkru odpadu je jeden oddíl rezervován pro objemový odpad, který je drcen ve speciálním zařízení v tzv. nůžkách objemového odpadu. Drcený objemový odpad je po promíchání s ostatním odpadem vkládán do ohniště. Komunální odpad je ve svém složení, na rozdíl od fosilních paliv, výrazně heterogenní, a proto musí být před vlastním vkladem do spalovacího prostoru z důvodů dosažení co nejvyššího stupně homogenity intenzivně promícháván. Intenzivní míchání odpadu před vkládkou do násypky ohniště je nejdůležitější úlohou obsluhy jeřábu jeřábníka. Dalšími úkoly jeřábníka jsou: uvolňování prostoru vrat bunkru stohování odpadu kvůli zajištění nepřetržitého výkonu během doby kdy je svozová služba mimo provoz (např. svátky a víkendy) dávkování do drtiče objemového odpadu dávkování odpadu z bunkru do násypky spalovacího zařízení Z uvedeného popisu přípravy odpadu k energetickému využívání je zřejmá důležitost správné přípravy paliva odpadu. Uvolňování energie spalování odpadu V samotném ohništi dosahuje teplota C, při níž nastane proces termicko-oxidačního rozkladu odpadu na jednotlivé složky. Vzniklé spaliny (hlavně N 2, O 2, H 2 O, CO 2, SO x, NO x, Cl, F) jsou při prostupu parním kotlem postupně ochlazovány až na cca 200 C (výstupní teplota z kotle), přičemž doba setrvání spalin při teplotě 850 C obnáší dle platných předpisů dvě sekundy. Pro spalování odpadu je použit přesuvný rošt. Je konstruován tak, že při průchodu primárního spalovacího vzduchu vykazuje dostatečně velkou tlakovou ztrátu (cca 4,0 mbar), která je výrazně větší než tlaková ztráta samotné vrstvy odpadu. Tato skutečnost umožňuje vyhovující chlazení jednotlivých elementů (roštnic) a rovnoměrné rozdělení primárního vzduchu do vrstvy odpadu, což výraznou měrou přispívá k úspěšnému průběhu oxidačních reakcí. Primární vzduch je nasáván z prostoru bunkru odpadu. Tímto opatřením je v bunkru dosaženo mírného podtlaku, a tak znemožněno případně vzniklým fermentačním plynům jejich výstupu z bunkru. Rošt je instalován ve směru průchodu odpadů v mírném sklonu (18 ) a je dělen na pevné a pohyblivé segmenty, které jsou instalovány ve dvou drahách a jsou hydraulicky poháněny. Pohyb těchto segmentů zajiš uje transport odpadu od podávacího stolu až po výpadek škváry. Škvára, která vypadne na konci roštu do vodní lázně, je kontinuálně vyvážená do bunkru škváry. Tato škvára obsahuje do 3 váh. % org. C a je určena pro odvoz na řízenou skládku. Jako sekundární vzduch jsou použity spaliny o teplotě cca 210 C, které vykazují do 10% zbytkového O 2 a jsou odebírány z kouřovodu po opuštění elektrostatického odlučování tuhých částic. Toto řešení má za následek jednak redukci celkového objemu spalin a jednak redukci emisí oxidů dusíku. Tato skutečnost umožňuje nákladově výhodnější návrh kouřové cesty, kompaktnější čištění spalin jakož i úsporu provozních nákladů v daném případě redukce emisí oxidů dusíku aplikací metody SNCR. Geometrie spalovacího prostoru umožňuje v horní části roštu souproudý pohyb spalin a odpadu. Ve spodní části roštu je pohyb hořícího odpadu, strusky a spalin protiproudý. Do prostoru ohniště je dále vháněn přes speciálně konstruované, na stěnách spalovacího prostoru umístěné, desky opatřené průduchy pro terciární vzduch, který je nasáván z prostoru kotlové haly. Tento terciární vzduch není pro vlastní průběh oxidace odpadu nezbytný, nicméně jeho přítomnost v ohništi výraznou měrou zabraňuje tvoření tzv. nápeků, které mohou v některých případech zabraňovat provozování technologické linky. Jedná se o opatření, které výraznou měrou přispívá ke zvýšení spolehlivosti a ke zvýšení fondu provozní doby. Celý technologický řetězec je dimenzován pro nepřetržitou provozní periodu 7000 h. Fond provozní doby činí 8000 h/rok. Proces spalování je počítačem řízen tak, aby vyrobená energie mohla být dodávána do rozvodných soustav pravidelně, tedy bez kolísání výkonu. V libereckém zařízení TVO byla využita možnost rychlého měření zbytkové koncentrace O 2 ve spalinách a skutečnost, že k provedení úspěšné oxidace je nutné pracovat s určitým stechiometrickým přebytkem O 2. Je-li do systému vháněno konstantní množství spalovacího vzduchu (primární a sekundární), je výkon ohniště a tím i výkon kotle nepřímo úměrný zbytkové koncentraci O 2 ve spalinách. Zvolený výkon parního kotle a nastavená hodnota zbytkové koncentrace O 2 jsou řídícími signály rozdělení primárního a sekundárního spalovacího vzduchu, pro pohyb hydraulického podávacího stolce a pro rychlost pohybu segmentů spalovacího roštu. Není-li spalovací proces optimálně řízen, dochází k vysokým teplotám, k vysokým rychlostem proudění spalin, k zanášení teplosměnných ploch kotle, k masivním erozivním a ke korozívním úkazům, jakož i k nežádoucím emisím CO, NO x, PCDD/PCDF. Hospodárnost a ekologie jsou ohroženy. Úletový popílek (do 5 váh. % odpadu), který se ze spalin zachytí v kotli, je periodicky oklepáván za provozu kotle a je dále transportován do sila popílku, z něhož je pak odebírán k úpravě (viz odstavec Úprava zbytko-

3 46 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 vých materiálů) před uložením spolu se škvárou na řízenou skládku. Ostatní úletový popílek je ze spalin odlučován v elektroodlučovači a je transportován do téhož sila popílku. Přeměna v energii (využívání tepla získaného z odpadů) Energie uvolněná při spalování odpadu je ve formě tepla v systému radiačních a konvektivních teplosměnných ploch parního kotle odebírána spalinám a předávána do vodní páry. Vyrobená přehřátá vodní pára (4,3 MPa, 400 C) je přes protitlakou turbínu dodávána do teplárenské soustavy (1,0 MPa, 230 C), čímž je umožněna výše zmíněná současná výroba elektrické (2,5 MW) a tepelné (23 MW) energie. V případě odstavení parní turbíny je vysokotlaká přehřátá pára expandována v redukční stanici na parametry teplárenské soustavy. Vlastní spotřeba el. energie činí cca 1 MW a je kryta vyrobenou energií. Zpětný kondenzát ze systému dálkového topení je po úpravě a kontrole parametrů v příslušné stanici stávající teplárny znovu používán. Spaliny se po průchodu kotlem ochladí na cca 200 C. V kotli zařízení TVO může být vyrobeno 35 t/h přehřáté vodní páry (4,3 MPa, 400 C). Čištění spalin Ohledně efektivity čištění spalin, resp. ohledně minimalizace emisí ze zařízení k energetickému využití odpadů byly cca do začátku devadesátých let (a dosud částečně jsou) vyvíjeny technologie, které umožňují dosažení mimořádně nízkých emisních hodnot. Obecně se uznává, že dosáhne-li zařízení emisních hodnot podle Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší. Jak je v odstavci Koncept zařízení TVO Liberec vysvětleno, je zařízení na čištění spalin navrženo tak, aby tato směrnice byla s dostatečnou rezervou plněna. Spaliny procházejí systémem kotle, kde je jim odebráno teplo využité k výrobě páry pro parní turbínu, jakož i pro soustavu dálkového topení. Úletový popílek, který se zachytí v prostorách kotle, se periodicky oklepává a odvádí do sila popílku. Po výstupu z kotle se spaliny zbaví popílku v elektroodlučovači. Spaliny však stále obsahují škodlivé látky, které se odstraní v systému vícestupňové pračky spalin na bázi fyzikálně-chemické absorpce. První stupeň quench, absorpce anorganických kyselin Spaliny se šokem cirkulační vody, která je do proudu spalin přiváděna speciálními tryskami umístěnými na vstupu a na výstupu aparátu, ochladí z teploty cca 210 C na cca 65 C (teplotu nasycených spalin). Zároveň se až na nepatrné zbytkové koncentrace odloučí ze spalin anorganické kyseliny, těžké kovy a ještě zbývající tuhé látky. Voda, která se během procesu chlazení vypaří, je kontinuálně nahrazována. Před přivedením spalin do druhého stupně pračky je nutno plynnou a kapalnou fázi (kapky cirkulačního média) z důvodů optimálního průběhu následného procesu a z důvodů úspory chemikálií (zde NaOH) v patřičně dimenzovaném odlučovači kapek oddělit hranice mezi procesem fyzikální a chemické absorpce. Druhý stupeň odlučování SO 2 Ve druhém stupni pračky (chemická absorpce), který je vybaven absorpčními elementy, se odstraní SO 2 intenzivní vypírkou pomocí cirkulace roztoku NaOH (50 %) Do cirkulačního roztoku je dodáno jen stechiometrické množství hydroxidu sodného (konstantně držená hodnota ph prací kapaliny). V tomto stupni je jako dodatkové médium použita demineralizovaná voda. Před vstupem spalin do 3. stupně jsou v dalším odlučovači kapek odstraněny unesené kapičky cirkulačního roztoku. Třetí stupeň odlučování aerosolů Spaliny procházejí soustavou Venturiho trysek (multiventurisystém), kde probíhá proces odlučování aerosolů vznikajících při spalování a při redukčních procesech NO x. Spaliny jsou proplachovány vodou, která vstupuje do nejužší části trysky. Množství vstupující proplachové vody určuje a ovlivňuje tlakovou ztrátu, na které závisí odlučovací či čisticí efekt. Po opuštění multiventurisystému jsou spaliny vedeny přes výstupní odlučovač kapek a posléze vstupují pro tento účel speciálně konstruovaným komínem do atmosféry. Průvodním znakem fungujícího procesu čištění spalin je bílá vlečka. Z důvodu nasycení spalin vodou vystupuje z komína vodní pára, která pak v okolní chladnější atmosféře kondenzuje a je proto viditelná do doby, než se smísí s okolním vzduchem. Spalovací linka je rovněž vybavena tzv. nouzovým komínem, který má svůj význam při případné poruše zařízení k čištění spalin. V těchto případech umožní bezpečné a bezproblémové odstavení předřazených energetických komponentů technologického řetězce linky. Trvá-li oprava poruchy čištění spalin jen krátkou dobu, je možné linku provozovat s elektrostatickým odlučováním tuhých částic ve spalinách. V tomto případě nenastává nežádoucí přerušení výroby energie a odpadá použití fosilních zdrojů energie pro opětovné uvedení linky do provozu. Emisní hodnoty Tabulka I umožní přehled o dosažených emisních hodnotách zařízení TVO a jejich srovnání s limitními hodnotami Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu. Z tabulky je zřetelně patrný vynikající odlučovací výkon zařízení k čištění spalin. Poznámka: Energie získaná z procesu energetického využívání odpadu je vůbec nejčistší energií ze spalovacích procesů. V této souvislosti stojí za zmínku, že provozem zařízení TVO a tedy náhradou patřičného podílu energie ze stávající teplárny jsou ušetřeny řádově stovky až tisíce tun emisí SO 2 ročně. Úprava zbytkových materiálů Veškerý úletový popílek ze spalovny (z kotle a z elektroodlučovače) je skladován v silu popílku, odkud je kontrolovaně dávkován do extrakce (vypírky popílku). K vypírce popílku je využito kyselé odpadní vody z 1. stupně pračky spalin, která vykazuje nízkou hodnotu ph (cca 0,5 1). Aktivní kyseliny extrahují z popílku zejména těžké kovy. Dalším průvodním faktorem tohoto stupně je reakce sulfátových složek (zejména Na 2 SO 4 ) prací vody z pračky spalin s vápennými komponenty úletového popílku, které tvoří krystalický CaSO 4 sádru. Pevné zbytkové materiály (čili úletový popílek a vykrystalizovaná sádra) jsou v následujícím kroku odvodněny na filtrovacím zařízení a na závěr proprány číře-

4 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/ Tabulka I: Porovnání emisních hodnot TVO Liberec a emisních limitů EU. (Hodnoty emisí jsou vztaženy na suchý plyn a 11 % O 2 ) nou vodou. Odvodněné zbytkové materiály o zbytkové vlhkosti cca 60 % splňují za všech okolností nároky na vyluhovací testy, a proto mohou být přidány ke škváře určené pro odvoz na skládku. Z bunkru strusky či škváry se směs škváry cca 350 kg/tunu odpadu (odpovídaje cca 10 objemovým % a cca 35 váhovým % původního odpadu) a cca 55 kg vypraného popílku/tunu odpadu periodicky vyváží na skládku škváry. Ze zařízení TVO je ukládáno ročně cca t škváry a cca 5300 t vlhkého, vypraného popílku na skládku. Čištění pracích vod Emise TVO Liberec Zatímco jsou spaliny průchodem pračkou čištěny až na nepatrné emisní hodnoty, koncentrují se škodliviny odloučené ze spalin v cirkulačních vodách pračky. Filtrační voda z praní úletového popílku vzniklá z cirkulační vody 1. stupně spalin se musí spolu s cirkulační vodou 2. stupně pračky spalin před vypuštěním do vodoteče či do kanalizace patřičně vyčistit ve vlastní čistírně pracích odpadních vod. V čistírně pracích odpadních vod jsou tyto vody upravovány na kvalitativní hodnoty rovněž předepsané Směrnicí 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu (Příloha IV Limitní hodnoty pro vypouštění odpadních vod z procesů čištění odpadních plynů). Při procesu čištění pracích vod je použito technických kvalit běžně dostupných chemikálií, jako Ca(OH) 2, HCl, Na 2 S, FeCl 3 atd. Proces čištění pracích vod je vícestupňový: EU Směrnice o spalování odpadů 2000/76 hodnota B Tuhé emise 4,5 10 Org. C 0,7 10 HCI 3,4 10 HF 0,71 1 SO X jako SO NO x jako NO CO 7 50 Cd 0,017 0,05* b (Hg, Cd, Tl) Hg 0,05 Ostatní těžké 0,006 kovy (As, Co, Ni, Cr) 0,21 0,5 (Pb, Cu, Mn) PCDD/PCDF* a <0,1 x) 0,1 A [ngte/nm 3 ], * b Cd, Tl * c Hg, Cd, Tl, * d Pb, Cu, Mn, * e As, Ni, Cr, Co x) viz kapitola Redukce emisí látek typu PCDD/PCDF (dioxinů/furanů) Neutralizace V prvním stupni se odpadní vody neutralizují vápenným mlékem (10%) na hodnotu cca ph 6. K obrácené korekci hodnoty ph je k dispozici kyselina solná HCl (32%). Srážení Ve druhém stupni se pozvolna zvýší hodnota ph a zároveň se přidá roztok Na 2 S, který převede rozpuštěné těžké kovy do jejich chemicky nejméně rozpustného stavu sirníků kovů. Vločkování flokulace Ve třetím stupni se musí odstranit zbytkový Na 2 S, který musí být z technologických důvodů přidáván s malým stechiometrickým přebytkem. Tento přebytek se nyní odstraní pomocí vodného roztoku FeCl 3, tvoříce jednak FeS, ale zároveň i zárodky sedimentačních vloček, které na sebe vážou i sirníky těžkých kovů. Ke zlepšení sedimentace se zde ještě přidá malé množství flokulantu. Sedimentace filtrace/příprava druhotné suroviny V následujícím stupni se nechá odpadní voda pomalu procházet sedimentační nádrží. Vločky nečistot se oddělí od čisté přepadové vody. Přepadová voda protéká kontinuální kvalitativní kontrolou a je dále odvedena do vodoteče či do kanalizace. V případě nedodržených parametrů se celé průtokové množství vrátí na začátek procesu a až do dodržení parametrů se odtok přeruší. Vyrovnávací nádrže mají dostatečnou (několikahodinovou) kapacitu pro zadrženou vodu. Usazené nečistoty v sedimentátoru se periodicky odvádějí do zahuš ovače kalů. Zde se koncentrovaný kal s obsahem nerozpustných těžkých kovů (ve formě sirníků, respektive hydroxidů kovů) shromaž uje před odvodněním v patřičném filtru (tzv. svíčkový filtr). V následujícím stupni se ve filtru periodicky odvodní kal do pastovitého až tuhého stavu. Se zbytkovou vlhkostí až cca 80 % vypadne odvodněný kal (cca 120 kg/h nebo cca 10 kg/tunu odpadu). Filtrační koláč (kal z úpravny odpadních vod) obsahuje zvýšenou koncentraci těžkých kovů, zejména přes 20 % zinku. Zkušenosti v závodě na energetické využívání odpadu města Bern (KVA Bern Kehrichtverwertungsanlage) ukazují, že lze výše popsaný odvodněný kal používat ve zpracovatelských závodech hutního průmyslu jako surovinu pro recyklaci zinku. Tato cesta není dosud v České republice zabezpečena a filtrační koláč je odvážen (ročně cca 1000 tun) na skládku nebezpečného odpadu přes to, že těžké kovy jsou ve filtračním koláči, jak je výše zmíněno, ve formě sirníků, respektive hydroxidů. Redukce emisí oxidů dusíku ze spalin (Denox) Při každém spalovacím procesu vznikají oxidy dusíku. Emise NO x se ve spalinách při spalování odpadů (jakož i jiných spalovacích procesech) pohybují mezi 300 až cca 450 mg NO 2 /Nm 3. V pračce spalin se odstraní pouze nepatrná část vodou rozpustného NO 2 (maximálně 5 %). Ve spalinách se však vyskytuje převážná část oxidů dusíku jako NO, pro jehož redukci byly vyvinuty vhodné technologie (SNCR nekatalyticky, SCR katalyticky na výstupu z pracího procesu spalin a před vstupem do pracího procesu spalin, aktivní koksový filtr). Jak je uvedeno, v zařízení TVO Liberec je zabudován systém SNCR (selective non-catalytic reduction) pro snížení oxidů dusíku ve spalinách, který umožňuje bezproblémové dosažení limitních emisí NO 2 Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu.

5 48 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 TVO Liberec násypné zařízení Technologický postup procesu SNCR spočívá ve vstřikování vodního roztoku čpavku (25 váh. % vodní roztok NH 4 OH) do radiačního prostoru kotle v daném teplotním rozsahu C. Výsledná hodnota emise je kontinuálně měřena a množství reagentu je patřičně regulováno. Nepatrné množství technologicky nutného stechiometrického předávkování čpavkové vody je odloučeno v pračce spalin. REDUKCE EMISÍ LÁTEK TYPU PCDD/PCDF (DIOXINŮ/FURANŮ) Redukci emisí PCDD, PCDF je možno v zásadě docílit několika způsoby (reaktor na principu aktivního uhlí či koksu, zavedení aktivního uhlí či koksu do pracích okruhů 2 čištění spalin, keramický katalyzátor s oxidy ušlechtilých kovů, textilní filtr s katalytickou vložkou, využívání SNCR). Při projektování zařízení TVO byly však využity již technologické možnosti k tzv. primární redukci emisí těchto látek, které jsou následně uvedeny: Spalovací a dopalovací prostory jsou dimenzovány dostatečně veliké, aby došlo dokonalému rozkladu chlorovaných aromatických uhlovodíků. Popílky a škváry setrvávají v odlučovacích výsypkách v kritických teplotách jen nezbytně nutnou dobu, čímž je pravděpodobnost de-novo-syntézy minimalizována. Elektroodlučovač pracuje při nízkých provozních teplotách, které limitují vznik (de-novo-syntézu) dioxinů/furanů. Při aplikaci zneškodňování oxidů dusíku SNCR-technologií se zároveň redukuje kontaminace dioxinů/furanů o cca % v porovnání k procesu bez této techniky. Elektroodlučovač je dimenzován na vysoce efektivní odlučování úletového popílku. Vysoce efektivní pračka spalin zaručuje dosažení emisních hodnot hluboko pod platné normy; tímto je zaručená i minimální emise organických sloučenin do atmosféry. Souhrn výše uvedených realizovaných primárních opatření umožňuje emise látek PCDD/F na úrovni 1,0 1,5 ngte/nm 3. Jak uvedeno, stanovuje Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu emisní limit látek PCDD/F a to 0,1 ngte/nm 3. V libereckém zařízení TVO je od července 2001 v provozu zařízení k omezování emisí látek PCDD/F na principu adsorpce organických látek PCDD/F na aktivní uhlí v letu. Výsledky měření v březnu 2002 byly v rozmezí 0,14 0,23 ngte/nm 3. Při měření v dubnu 2002 byly emise látek PCDD/F 0,09 ngte/nm 3. Zařízení se dále optimalizuje. Předpokládá se dosažení emisí látek PCDD/F trvale pod úrovní 0,1 ngte/nm 3. Zařízení sestává z následujících základních částí: silo aktivního uhlí plnící zařízení sila (aktivní uhlí je dodáváno v systému Big Bag) dávkovací zařízení pneumatické dopravní zařízení dávkovací místa (na sací či výtlačné straně spalinového ventilátoru filtrace použitého aktivního uhlí z prací vody pračky spalin (prací voda zbavená aktivního uhlí je používána pro extrakci úletového popílku) procesní potrubí Použité, od prací vody pračky spalin oddělené, aktivní uhlí je dávkováno do systému čištění pracích vod, kde je následně vyloučeno do filtračního koláče jako konečného zbytkového produktu z procesu čištění pracích vod. Každopádně bude nutné zkoumat, do jaké míry přítomnost aktivního uhlí ovlivní možnost využívání filtračního koláče jako druhotné suroviny ke zmíněnému získávání zinku. Zařízení TVO je koncipováno tak, že je možné instalovat v podstatě kterýkoliv systém k omezování emisí látek typu PCDD/PCDF. V současné době je rovněž zvažována instalace keramického katalyzátoru s oxidy vzácných kovů nebo textilního filtru s katalytickou vložkou. Literatura, zdroje [1] Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu. [2] Hyžík, J.: Možnosti omezení emisí organických látek typu PCDD/PCDF dioxinů a furanů ze spaloven komunálního odpadu, Odpady, Odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, Praha [3] Hyžík, J.: Teorie a praxe energetického využívání odpadu, Enviromentální Aspekty, časopis Českého ekologického manažerského centra, Praha, [4] Hyžík, J.: Liberecký Temelín, Odpady, Odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, Praha [5] Protokoly o autorizovaném měření emisí firmy INPEK, Praha. [6] Podklady a záznamy EIC spol.s r.o.

6 Celková pohled na zařízení TVO

7 Spalovna Liberec procesní schéma

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi

Více

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY * Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Jaroslav Hyžík Seminář STEO ODPADY 2012 A JAK DÁL aneb Hříšný tanec kolem spaloven Brno 24.04.12 OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

Bude v Přerově Hanácké ZEVO?

Bude v Přerově Hanácké ZEVO? Bude v Přerově Hanácké ZEVO? Přerov 16.4.2014 E.I.C., spol. s r.o. Envifinance s.r.o. 1 Hanácký trojúhelník V Hanáckém ZEVO - komunální odpady z oblasti do 100 000 tun odpadu ročně. ZEVO Přerov - jednolinkové

Více

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu

Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Činnost klastru ENVICRACK v oblasti energetického využití odpadu Pyrolýza jde o progresivní způsob získávání energie, přičemž nemalou výhodou je možnost likvidace mnohých těžko odstranitelných odpadů šetrným

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ŽÁDOST O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ podle hlavy II Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ

Více

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU Pavel Milčák Příspěvek se zabývá možnostmi termického využívání mechanicky odvodněných stabilizovaných kalů z čistíren

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů

Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů 8 Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Autor v článku se v úvodu zaměřuje na popis výchozí situace v oblasti energetického využívání odpadů (EVO), dále pokračuje s charakteristikou

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2004

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2004 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2004 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2004. Termizo a.s.

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 8. část ZÁVĚR Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. A. Technologie - klasická koncepce (použitá jako zadání pro dodavatele) B.

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF U Školky 357/14, 326 00 Plzeň IČO: 61168254 DIČ: CZ61168254 tel.: +420 271 960 935 tel.: +420 271961319 fax.: +420 271960035 http://www.invelt.cz invelt.praha@invelt-servis.cz

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 2. část FILTRACE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODLUČOVAČE PRACHOVÝCH ČÁSTIC Prachové částice

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování

Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování zařízení na energetické využívání odpadů Jaroslav Hyžík

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. ENERGETICKÁ ÚČINNOST SPALOVEN A RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH EIC AG - Ecological and Industrial Consulting hyzik@eiconsult.eu, www.eiconsult.eu Obsah Úvod...1 Energetická

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový elektrický výkon 55 MW Zásobuje

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií Kyselina dusičná jedna z nejdůležitějších chemikálií Výroba: minulost - surovinou pro průmyslovou výrobu dusičnan sodný (ledek sodný, guano) současnost - katalytické spalování amoniaku (první výrobní jednotka

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

Z odpadu ze spalovny biopaliva? Z odpadu ze spalovny biopaliva? Výkony TERMIZO v roce 2008 Energetické využití 91 200 tun odpadu Výroba tepla pro 15 000 domácností - jedna třetina spotřeby liberecké aglomerace Výroba elektrické energie

Více

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU Jan Najser Široké uplatnění zplyňovacích procesů se nabízí v oblasti výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Hlavní překážkou bránící

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti TERMIZO a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 06, Liberec, s přiděleným IČ 646 50 251

R O Z H O D N U T Í. společnosti TERMIZO a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 571/56, PSČ: 460 06, Liberec, s přiděleným IČ 646 50 251 Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 22766/2008 Spis zn.: KULK 165/2008 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 7.5.2008 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206 117 Kam kráčí moderní technologie pro energetické využití odpadů? Trochu tajemný název příspěvku, který přináší pohled na část odpadového hospodářství, která v dnešní době nejvíce vyvolává u laické veřejnosti

Více

Výsledky měření emisí v roce 1999

Výsledky měření emisí v roce 1999 Výsledky měření emisí v roce 1999 Parametr / (mg/nm 3 ) Emisní limit pro spalovny komunálního odpadu dle Vyhl. 117/97 Sb. Doporučený emisní limit pro EU dle směrnice 89/369 Emise Termizo a.s. Liberec změřené

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

Nový fluidní kotel NK14

Nový fluidní kotel NK14 NK14 Petr Matuszek Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové 26. 27. 4. 2016. Obsah Charakteristika společnosti Nový fluidní kotel Výstavba Parametry Zkušenosti Závěr Charakteristika společnosti ENERGETIKA

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2006

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2006 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil pro rok 2006 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2005. Termizo a.s.

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami Tepelné zdroje soustav CZT tepelná část kombinovaného oběhu neovlivňuje silovou (mechanickou) část oběhu teplo se odvádí ze silové části

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela

Více