OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ"

Transkript

1 44 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 OCHRANA OVZDUŠÍ PŘI ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ Doc. Ing. Jaroslav Hyžík EIC spol. s r.o. Ecological and Industrial Consulting, Praha POPIS ZAŘÍZENÍ TVO LIBEREC Úvod Ochrana ovzduší při energetickém využívání odpadu je v předkládaném příspěvku ozřejměna na praktickém příkladu provozování libereckého závodu TVO. Příspěvek se zabývá i samotným řešením technologického řetězce energetického využívání odpadu. Ukazuje zvolenou koncepci zařízení a podrobněji se zabývá tematikou čištění spalin a zpracování zbytkových materiálů. Liberecký závod TVO (termické využívání odpadu) hovorově spalovna Liberec byl odborné veřejnosti při různých příležitostech dostatečně podrobně představen. Z hlediska zvolené koncepce (napojení na dopravní systém, napojení na energetický uzel města, dispoziční řešení celého komplexu jednotlivých výrobních bloků, výroby energie a ekologického zajištění čištění spalin a kultivace zbytkových materiálů) se jedná o jedno z nedokonalejších zařízení tohoto typu na světě vůbec. Dne proběhlo v liberecké spalovně kolaudační řízení a v ten samý den byla liberecká spalovna ještě spolu s dalšími čtyřmi stavbami vyhlášena stavbou roku Titul Stavba roku byl liberecké spalovně udělen Za vytvoření objektu pro náročnou průmyslovou funkci při dodržení přísných podmínek ekologických a dopravních, na vysoké architektonické úrovni a s citem pro začlenění do organismu města. Koncept zařízení TVO Liberec Zařízení TVO je postaveno v areálu Teplárny Liberec a je spojeno s jejím energetickým uzlem, což umožňuje využít synergického efektu při odběru pomocných energií a provozních prostředků jakož i při dodávkách vyrobené energie do soustavy Teplárny. U zařízení TVO se jedná o koncept moderního zařízení k energetickému využití odpadů postavený na uvedených principech: 1. Předtříděný komunální odpad je po příchodu do zařízení bez dalších úprav (kromě drcení objemového odpadu) dávkován do procesu energetického využívání. 2. Je současně vyráběna elektrická a tepelná energie. 3. Instalovaný proces čištění spalin umožňuje dodržení emisních limitů daných příslušnou směrnicí EU s výraznou rezervou. 4. Zbytkové materiály jsou kultivovány škodliviny (v podstatě těžké kovy) obsažené ve zbytkových materiálech vycházejících z procesu energetického využívání odpadů jsou imobilizovány, tedy zpracovány tak, že nebudou zatěžovat současné a příští generace. Zařízení TVO disponuje jednou technologickou linkou s kapacitou 12t odpadu/h ( t odpadu/r) a energeticky využívá komunální i živnostenský odpad s charakterem komunálního odpadu. Hodinově produkuje 2,5 MW elektrické energie a 23,0 MW tepelné energie. Jak uvedeno, je čištění spalin navrženo tak, aby byla s dostatečnou rezervou dodržena Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu. Splnění emisních hodnot této směrnice bylo dosaženo ve dvou krocích: 1. Odlučování tuhých emisí, anorganických kyselin, oxidů síry, oxidů dusíku a těžkých kovů ze spalin (realizováno v roce 1999). 2. Odlučování organických složek spalin látky typu PCDD/PCDF dioxiny a furany (realizováno v roce 2001). Zařízení TVO lze rozdělit na jednotlivé sekce: obslužný trakt TVO (je situován mimo dopravní tepny města) bunkr na odpady s dvěma jeřáby a s drtičem objemového odpadu roštové ohniště vlhký odtah strusky čtyřtahový kotel na výrobu páry (čtvrtý tah kotle je horizontálně umístěn) protitlaká turbína třísekční elektroodlučovač separace úletového a kotelního popílku vícestupňová pračka spalin komín (80 m s tzv. nouzovou výpustí) kyselá extrakce popílků zařízení k číření technologických vod zařízení SNCR k redukci oxidů dusíku kontinuální měření emisí automatický systém řízení procesu zařízení k omezení emisí PCDD/PCDF stavební opatření za účelem možnosti výstavby druhé technologické linky Na jedné směně pracují čtyři pracovníci (včetně jeřábníka). Celkem je zaměstnáno 37 osob. Velký význam byl přikládán architektonickému řešení celého závodu TVO. Realita blízkosti centra města vyvolala snahu po patřičné architektonické formě by průmyslového objektu. Popis procesu zařízení TVO Liberecké zařízení na energetické využití odpadů komunální společnosti Termizo, a.s., (zařízení TVO) bylo postaveno s použitím švýcarské technologie firmy Von Roll AG. Hlavním českým partnerem byla Škoda TS, a.s., Plzeň. Stavební část realizovala firma Syner Liberec. Autorem projektu a celkové koncepce je inženýrská společnost EIC AG Geroldswil Curych. Technický dozor při výstavbě prováděla inženýrská EIC, spol. s r.o., Praha a stavebně inženýrská společnost IKA, v.o.s., Praha. Stavba byla zahájena , zkušební provoz začal a byl ukončen kolaudací Základní údaje zařízení: Druh odpadu: Bunkr odpadu: Prosazení odpadu: Fond provozní doby: Výhřevnost odpadu: Maximální trvalý výkon: směsný komunální a živnostenský odpad 2400 m 3 pro komunální odpad 600 m 3 pro objemový odpad 12t/h, t/rok 8000 hod/rok 6,5 12,5 MJ/kg 30,6 MW

2 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/ Spalovací teplota: C Teplota v 1. tahu kotle, po posledním přívodu sekundárního vzduchu: C Zdržení spalin při teplotě 850 C, po posledním přívodu sekundárního vzduchu: 2 s (minimálně) Obsah O 2 ve spalinách: 6 % (minimálně) Množství vyrobené páry: 35 t/hod Parametry páry: 4,3 MPa/400 C Výroba elektrické energie: 2,5 MW (protitlak 1 MPa) Výroba tepelné energie: 23,0 MW (do stávajícího systému dálkového topení) Příprava paliva Domovní a živnostenský odpad, který má charakter komunálního odpadu o celkovém množství tun/rok je energeticky využíván (spalován) v jedné lince s kapacitou 12t/h. Odpad je vyklopen ze sběrných vozů do bunkru, kde je před vlastním vložením do dávkovacího zařízení (násypky) spalovacího prostoru (ohniště) skladován po dobu několika hodin až několika dnů. V bunkru odpadu je jeden oddíl rezervován pro objemový odpad, který je drcen ve speciálním zařízení v tzv. nůžkách objemového odpadu. Drcený objemový odpad je po promíchání s ostatním odpadem vkládán do ohniště. Komunální odpad je ve svém složení, na rozdíl od fosilních paliv, výrazně heterogenní, a proto musí být před vlastním vkladem do spalovacího prostoru z důvodů dosažení co nejvyššího stupně homogenity intenzivně promícháván. Intenzivní míchání odpadu před vkládkou do násypky ohniště je nejdůležitější úlohou obsluhy jeřábu jeřábníka. Dalšími úkoly jeřábníka jsou: uvolňování prostoru vrat bunkru stohování odpadu kvůli zajištění nepřetržitého výkonu během doby kdy je svozová služba mimo provoz (např. svátky a víkendy) dávkování do drtiče objemového odpadu dávkování odpadu z bunkru do násypky spalovacího zařízení Z uvedeného popisu přípravy odpadu k energetickému využívání je zřejmá důležitost správné přípravy paliva odpadu. Uvolňování energie spalování odpadu V samotném ohništi dosahuje teplota C, při níž nastane proces termicko-oxidačního rozkladu odpadu na jednotlivé složky. Vzniklé spaliny (hlavně N 2, O 2, H 2 O, CO 2, SO x, NO x, Cl, F) jsou při prostupu parním kotlem postupně ochlazovány až na cca 200 C (výstupní teplota z kotle), přičemž doba setrvání spalin při teplotě 850 C obnáší dle platných předpisů dvě sekundy. Pro spalování odpadu je použit přesuvný rošt. Je konstruován tak, že při průchodu primárního spalovacího vzduchu vykazuje dostatečně velkou tlakovou ztrátu (cca 4,0 mbar), která je výrazně větší než tlaková ztráta samotné vrstvy odpadu. Tato skutečnost umožňuje vyhovující chlazení jednotlivých elementů (roštnic) a rovnoměrné rozdělení primárního vzduchu do vrstvy odpadu, což výraznou měrou přispívá k úspěšnému průběhu oxidačních reakcí. Primární vzduch je nasáván z prostoru bunkru odpadu. Tímto opatřením je v bunkru dosaženo mírného podtlaku, a tak znemožněno případně vzniklým fermentačním plynům jejich výstupu z bunkru. Rošt je instalován ve směru průchodu odpadů v mírném sklonu (18 ) a je dělen na pevné a pohyblivé segmenty, které jsou instalovány ve dvou drahách a jsou hydraulicky poháněny. Pohyb těchto segmentů zajiš uje transport odpadu od podávacího stolu až po výpadek škváry. Škvára, která vypadne na konci roštu do vodní lázně, je kontinuálně vyvážená do bunkru škváry. Tato škvára obsahuje do 3 váh. % org. C a je určena pro odvoz na řízenou skládku. Jako sekundární vzduch jsou použity spaliny o teplotě cca 210 C, které vykazují do 10% zbytkového O 2 a jsou odebírány z kouřovodu po opuštění elektrostatického odlučování tuhých částic. Toto řešení má za následek jednak redukci celkového objemu spalin a jednak redukci emisí oxidů dusíku. Tato skutečnost umožňuje nákladově výhodnější návrh kouřové cesty, kompaktnější čištění spalin jakož i úsporu provozních nákladů v daném případě redukce emisí oxidů dusíku aplikací metody SNCR. Geometrie spalovacího prostoru umožňuje v horní části roštu souproudý pohyb spalin a odpadu. Ve spodní části roštu je pohyb hořícího odpadu, strusky a spalin protiproudý. Do prostoru ohniště je dále vháněn přes speciálně konstruované, na stěnách spalovacího prostoru umístěné, desky opatřené průduchy pro terciární vzduch, který je nasáván z prostoru kotlové haly. Tento terciární vzduch není pro vlastní průběh oxidace odpadu nezbytný, nicméně jeho přítomnost v ohništi výraznou měrou zabraňuje tvoření tzv. nápeků, které mohou v některých případech zabraňovat provozování technologické linky. Jedná se o opatření, které výraznou měrou přispívá ke zvýšení spolehlivosti a ke zvýšení fondu provozní doby. Celý technologický řetězec je dimenzován pro nepřetržitou provozní periodu 7000 h. Fond provozní doby činí 8000 h/rok. Proces spalování je počítačem řízen tak, aby vyrobená energie mohla být dodávána do rozvodných soustav pravidelně, tedy bez kolísání výkonu. V libereckém zařízení TVO byla využita možnost rychlého měření zbytkové koncentrace O 2 ve spalinách a skutečnost, že k provedení úspěšné oxidace je nutné pracovat s určitým stechiometrickým přebytkem O 2. Je-li do systému vháněno konstantní množství spalovacího vzduchu (primární a sekundární), je výkon ohniště a tím i výkon kotle nepřímo úměrný zbytkové koncentraci O 2 ve spalinách. Zvolený výkon parního kotle a nastavená hodnota zbytkové koncentrace O 2 jsou řídícími signály rozdělení primárního a sekundárního spalovacího vzduchu, pro pohyb hydraulického podávacího stolce a pro rychlost pohybu segmentů spalovacího roštu. Není-li spalovací proces optimálně řízen, dochází k vysokým teplotám, k vysokým rychlostem proudění spalin, k zanášení teplosměnných ploch kotle, k masivním erozivním a ke korozívním úkazům, jakož i k nežádoucím emisím CO, NO x, PCDD/PCDF. Hospodárnost a ekologie jsou ohroženy. Úletový popílek (do 5 váh. % odpadu), který se ze spalin zachytí v kotli, je periodicky oklepáván za provozu kotle a je dále transportován do sila popílku, z něhož je pak odebírán k úpravě (viz odstavec Úprava zbytko-

3 46 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 vých materiálů) před uložením spolu se škvárou na řízenou skládku. Ostatní úletový popílek je ze spalin odlučován v elektroodlučovači a je transportován do téhož sila popílku. Přeměna v energii (využívání tepla získaného z odpadů) Energie uvolněná při spalování odpadu je ve formě tepla v systému radiačních a konvektivních teplosměnných ploch parního kotle odebírána spalinám a předávána do vodní páry. Vyrobená přehřátá vodní pára (4,3 MPa, 400 C) je přes protitlakou turbínu dodávána do teplárenské soustavy (1,0 MPa, 230 C), čímž je umožněna výše zmíněná současná výroba elektrické (2,5 MW) a tepelné (23 MW) energie. V případě odstavení parní turbíny je vysokotlaká přehřátá pára expandována v redukční stanici na parametry teplárenské soustavy. Vlastní spotřeba el. energie činí cca 1 MW a je kryta vyrobenou energií. Zpětný kondenzát ze systému dálkového topení je po úpravě a kontrole parametrů v příslušné stanici stávající teplárny znovu používán. Spaliny se po průchodu kotlem ochladí na cca 200 C. V kotli zařízení TVO může být vyrobeno 35 t/h přehřáté vodní páry (4,3 MPa, 400 C). Čištění spalin Ohledně efektivity čištění spalin, resp. ohledně minimalizace emisí ze zařízení k energetickému využití odpadů byly cca do začátku devadesátých let (a dosud částečně jsou) vyvíjeny technologie, které umožňují dosažení mimořádně nízkých emisních hodnot. Obecně se uznává, že dosáhne-li zařízení emisních hodnot podle Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší. Jak je v odstavci Koncept zařízení TVO Liberec vysvětleno, je zařízení na čištění spalin navrženo tak, aby tato směrnice byla s dostatečnou rezervou plněna. Spaliny procházejí systémem kotle, kde je jim odebráno teplo využité k výrobě páry pro parní turbínu, jakož i pro soustavu dálkového topení. Úletový popílek, který se zachytí v prostorách kotle, se periodicky oklepává a odvádí do sila popílku. Po výstupu z kotle se spaliny zbaví popílku v elektroodlučovači. Spaliny však stále obsahují škodlivé látky, které se odstraní v systému vícestupňové pračky spalin na bázi fyzikálně-chemické absorpce. První stupeň quench, absorpce anorganických kyselin Spaliny se šokem cirkulační vody, která je do proudu spalin přiváděna speciálními tryskami umístěnými na vstupu a na výstupu aparátu, ochladí z teploty cca 210 C na cca 65 C (teplotu nasycených spalin). Zároveň se až na nepatrné zbytkové koncentrace odloučí ze spalin anorganické kyseliny, těžké kovy a ještě zbývající tuhé látky. Voda, která se během procesu chlazení vypaří, je kontinuálně nahrazována. Před přivedením spalin do druhého stupně pračky je nutno plynnou a kapalnou fázi (kapky cirkulačního média) z důvodů optimálního průběhu následného procesu a z důvodů úspory chemikálií (zde NaOH) v patřičně dimenzovaném odlučovači kapek oddělit hranice mezi procesem fyzikální a chemické absorpce. Druhý stupeň odlučování SO 2 Ve druhém stupni pračky (chemická absorpce), který je vybaven absorpčními elementy, se odstraní SO 2 intenzivní vypírkou pomocí cirkulace roztoku NaOH (50 %) Do cirkulačního roztoku je dodáno jen stechiometrické množství hydroxidu sodného (konstantně držená hodnota ph prací kapaliny). V tomto stupni je jako dodatkové médium použita demineralizovaná voda. Před vstupem spalin do 3. stupně jsou v dalším odlučovači kapek odstraněny unesené kapičky cirkulačního roztoku. Třetí stupeň odlučování aerosolů Spaliny procházejí soustavou Venturiho trysek (multiventurisystém), kde probíhá proces odlučování aerosolů vznikajících při spalování a při redukčních procesech NO x. Spaliny jsou proplachovány vodou, která vstupuje do nejužší části trysky. Množství vstupující proplachové vody určuje a ovlivňuje tlakovou ztrátu, na které závisí odlučovací či čisticí efekt. Po opuštění multiventurisystému jsou spaliny vedeny přes výstupní odlučovač kapek a posléze vstupují pro tento účel speciálně konstruovaným komínem do atmosféry. Průvodním znakem fungujícího procesu čištění spalin je bílá vlečka. Z důvodu nasycení spalin vodou vystupuje z komína vodní pára, která pak v okolní chladnější atmosféře kondenzuje a je proto viditelná do doby, než se smísí s okolním vzduchem. Spalovací linka je rovněž vybavena tzv. nouzovým komínem, který má svůj význam při případné poruše zařízení k čištění spalin. V těchto případech umožní bezpečné a bezproblémové odstavení předřazených energetických komponentů technologického řetězce linky. Trvá-li oprava poruchy čištění spalin jen krátkou dobu, je možné linku provozovat s elektrostatickým odlučováním tuhých částic ve spalinách. V tomto případě nenastává nežádoucí přerušení výroby energie a odpadá použití fosilních zdrojů energie pro opětovné uvedení linky do provozu. Emisní hodnoty Tabulka I umožní přehled o dosažených emisních hodnotách zařízení TVO a jejich srovnání s limitními hodnotami Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu. Z tabulky je zřetelně patrný vynikající odlučovací výkon zařízení k čištění spalin. Poznámka: Energie získaná z procesu energetického využívání odpadu je vůbec nejčistší energií ze spalovacích procesů. V této souvislosti stojí za zmínku, že provozem zařízení TVO a tedy náhradou patřičného podílu energie ze stávající teplárny jsou ušetřeny řádově stovky až tisíce tun emisí SO 2 ročně. Úprava zbytkových materiálů Veškerý úletový popílek ze spalovny (z kotle a z elektroodlučovače) je skladován v silu popílku, odkud je kontrolovaně dávkován do extrakce (vypírky popílku). K vypírce popílku je využito kyselé odpadní vody z 1. stupně pračky spalin, která vykazuje nízkou hodnotu ph (cca 0,5 1). Aktivní kyseliny extrahují z popílku zejména těžké kovy. Dalším průvodním faktorem tohoto stupně je reakce sulfátových složek (zejména Na 2 SO 4 ) prací vody z pračky spalin s vápennými komponenty úletového popílku, které tvoří krystalický CaSO 4 sádru. Pevné zbytkové materiály (čili úletový popílek a vykrystalizovaná sádra) jsou v následujícím kroku odvodněny na filtrovacím zařízení a na závěr proprány číře-

4 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/ Tabulka I: Porovnání emisních hodnot TVO Liberec a emisních limitů EU. (Hodnoty emisí jsou vztaženy na suchý plyn a 11 % O 2 ) nou vodou. Odvodněné zbytkové materiály o zbytkové vlhkosti cca 60 % splňují za všech okolností nároky na vyluhovací testy, a proto mohou být přidány ke škváře určené pro odvoz na skládku. Z bunkru strusky či škváry se směs škváry cca 350 kg/tunu odpadu (odpovídaje cca 10 objemovým % a cca 35 váhovým % původního odpadu) a cca 55 kg vypraného popílku/tunu odpadu periodicky vyváží na skládku škváry. Ze zařízení TVO je ukládáno ročně cca t škváry a cca 5300 t vlhkého, vypraného popílku na skládku. Čištění pracích vod Emise TVO Liberec Zatímco jsou spaliny průchodem pračkou čištěny až na nepatrné emisní hodnoty, koncentrují se škodliviny odloučené ze spalin v cirkulačních vodách pračky. Filtrační voda z praní úletového popílku vzniklá z cirkulační vody 1. stupně spalin se musí spolu s cirkulační vodou 2. stupně pračky spalin před vypuštěním do vodoteče či do kanalizace patřičně vyčistit ve vlastní čistírně pracích odpadních vod. V čistírně pracích odpadních vod jsou tyto vody upravovány na kvalitativní hodnoty rovněž předepsané Směrnicí 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu (Příloha IV Limitní hodnoty pro vypouštění odpadních vod z procesů čištění odpadních plynů). Při procesu čištění pracích vod je použito technických kvalit běžně dostupných chemikálií, jako Ca(OH) 2, HCl, Na 2 S, FeCl 3 atd. Proces čištění pracích vod je vícestupňový: EU Směrnice o spalování odpadů 2000/76 hodnota B Tuhé emise 4,5 10 Org. C 0,7 10 HCI 3,4 10 HF 0,71 1 SO X jako SO NO x jako NO CO 7 50 Cd 0,017 0,05* b (Hg, Cd, Tl) Hg 0,05 Ostatní těžké 0,006 kovy (As, Co, Ni, Cr) 0,21 0,5 (Pb, Cu, Mn) PCDD/PCDF* a <0,1 x) 0,1 A [ngte/nm 3 ], * b Cd, Tl * c Hg, Cd, Tl, * d Pb, Cu, Mn, * e As, Ni, Cr, Co x) viz kapitola Redukce emisí látek typu PCDD/PCDF (dioxinů/furanů) Neutralizace V prvním stupni se odpadní vody neutralizují vápenným mlékem (10%) na hodnotu cca ph 6. K obrácené korekci hodnoty ph je k dispozici kyselina solná HCl (32%). Srážení Ve druhém stupni se pozvolna zvýší hodnota ph a zároveň se přidá roztok Na 2 S, který převede rozpuštěné těžké kovy do jejich chemicky nejméně rozpustného stavu sirníků kovů. Vločkování flokulace Ve třetím stupni se musí odstranit zbytkový Na 2 S, který musí být z technologických důvodů přidáván s malým stechiometrickým přebytkem. Tento přebytek se nyní odstraní pomocí vodného roztoku FeCl 3, tvoříce jednak FeS, ale zároveň i zárodky sedimentačních vloček, které na sebe vážou i sirníky těžkých kovů. Ke zlepšení sedimentace se zde ještě přidá malé množství flokulantu. Sedimentace filtrace/příprava druhotné suroviny V následujícím stupni se nechá odpadní voda pomalu procházet sedimentační nádrží. Vločky nečistot se oddělí od čisté přepadové vody. Přepadová voda protéká kontinuální kvalitativní kontrolou a je dále odvedena do vodoteče či do kanalizace. V případě nedodržených parametrů se celé průtokové množství vrátí na začátek procesu a až do dodržení parametrů se odtok přeruší. Vyrovnávací nádrže mají dostatečnou (několikahodinovou) kapacitu pro zadrženou vodu. Usazené nečistoty v sedimentátoru se periodicky odvádějí do zahuš ovače kalů. Zde se koncentrovaný kal s obsahem nerozpustných těžkých kovů (ve formě sirníků, respektive hydroxidů kovů) shromaž uje před odvodněním v patřičném filtru (tzv. svíčkový filtr). V následujícím stupni se ve filtru periodicky odvodní kal do pastovitého až tuhého stavu. Se zbytkovou vlhkostí až cca 80 % vypadne odvodněný kal (cca 120 kg/h nebo cca 10 kg/tunu odpadu). Filtrační koláč (kal z úpravny odpadních vod) obsahuje zvýšenou koncentraci těžkých kovů, zejména přes 20 % zinku. Zkušenosti v závodě na energetické využívání odpadu města Bern (KVA Bern Kehrichtverwertungsanlage) ukazují, že lze výše popsaný odvodněný kal používat ve zpracovatelských závodech hutního průmyslu jako surovinu pro recyklaci zinku. Tato cesta není dosud v České republice zabezpečena a filtrační koláč je odvážen (ročně cca 1000 tun) na skládku nebezpečného odpadu přes to, že těžké kovy jsou ve filtračním koláči, jak je výše zmíněno, ve formě sirníků, respektive hydroxidů. Redukce emisí oxidů dusíku ze spalin (Denox) Při každém spalovacím procesu vznikají oxidy dusíku. Emise NO x se ve spalinách při spalování odpadů (jakož i jiných spalovacích procesech) pohybují mezi 300 až cca 450 mg NO 2 /Nm 3. V pračce spalin se odstraní pouze nepatrná část vodou rozpustného NO 2 (maximálně 5 %). Ve spalinách se však vyskytuje převážná část oxidů dusíku jako NO, pro jehož redukci byly vyvinuty vhodné technologie (SNCR nekatalyticky, SCR katalyticky na výstupu z pracího procesu spalin a před vstupem do pracího procesu spalin, aktivní koksový filtr). Jak je uvedeno, v zařízení TVO Liberec je zabudován systém SNCR (selective non-catalytic reduction) pro snížení oxidů dusíku ve spalinách, který umožňuje bezproblémové dosažení limitních emisí NO 2 Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu.

5 48 OCHRANA OVZDUŠÍ 3 4/2002 TVO Liberec násypné zařízení Technologický postup procesu SNCR spočívá ve vstřikování vodního roztoku čpavku (25 váh. % vodní roztok NH 4 OH) do radiačního prostoru kotle v daném teplotním rozsahu C. Výsledná hodnota emise je kontinuálně měřena a množství reagentu je patřičně regulováno. Nepatrné množství technologicky nutného stechiometrického předávkování čpavkové vody je odloučeno v pračce spalin. REDUKCE EMISÍ LÁTEK TYPU PCDD/PCDF (DIOXINŮ/FURANŮ) Redukci emisí PCDD, PCDF je možno v zásadě docílit několika způsoby (reaktor na principu aktivního uhlí či koksu, zavedení aktivního uhlí či koksu do pracích okruhů 2 čištění spalin, keramický katalyzátor s oxidy ušlechtilých kovů, textilní filtr s katalytickou vložkou, využívání SNCR). Při projektování zařízení TVO byly však využity již technologické možnosti k tzv. primární redukci emisí těchto látek, které jsou následně uvedeny: Spalovací a dopalovací prostory jsou dimenzovány dostatečně veliké, aby došlo dokonalému rozkladu chlorovaných aromatických uhlovodíků. Popílky a škváry setrvávají v odlučovacích výsypkách v kritických teplotách jen nezbytně nutnou dobu, čímž je pravděpodobnost de-novo-syntézy minimalizována. Elektroodlučovač pracuje při nízkých provozních teplotách, které limitují vznik (de-novo-syntézu) dioxinů/furanů. Při aplikaci zneškodňování oxidů dusíku SNCR-technologií se zároveň redukuje kontaminace dioxinů/furanů o cca % v porovnání k procesu bez této techniky. Elektroodlučovač je dimenzován na vysoce efektivní odlučování úletového popílku. Vysoce efektivní pračka spalin zaručuje dosažení emisních hodnot hluboko pod platné normy; tímto je zaručená i minimální emise organických sloučenin do atmosféry. Souhrn výše uvedených realizovaných primárních opatření umožňuje emise látek PCDD/F na úrovni 1,0 1,5 ngte/nm 3. Jak uvedeno, stanovuje Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu emisní limit látek PCDD/F a to 0,1 ngte/nm 3. V libereckém zařízení TVO je od července 2001 v provozu zařízení k omezování emisí látek PCDD/F na principu adsorpce organických látek PCDD/F na aktivní uhlí v letu. Výsledky měření v březnu 2002 byly v rozmezí 0,14 0,23 ngte/nm 3. Při měření v dubnu 2002 byly emise látek PCDD/F 0,09 ngte/nm 3. Zařízení se dále optimalizuje. Předpokládá se dosažení emisí látek PCDD/F trvale pod úrovní 0,1 ngte/nm 3. Zařízení sestává z následujících základních částí: silo aktivního uhlí plnící zařízení sila (aktivní uhlí je dodáváno v systému Big Bag) dávkovací zařízení pneumatické dopravní zařízení dávkovací místa (na sací či výtlačné straně spalinového ventilátoru filtrace použitého aktivního uhlí z prací vody pračky spalin (prací voda zbavená aktivního uhlí je používána pro extrakci úletového popílku) procesní potrubí Použité, od prací vody pračky spalin oddělené, aktivní uhlí je dávkováno do systému čištění pracích vod, kde je následně vyloučeno do filtračního koláče jako konečného zbytkového produktu z procesu čištění pracích vod. Každopádně bude nutné zkoumat, do jaké míry přítomnost aktivního uhlí ovlivní možnost využívání filtračního koláče jako druhotné suroviny ke zmíněnému získávání zinku. Zařízení TVO je koncipováno tak, že je možné instalovat v podstatě kterýkoliv systém k omezování emisí látek typu PCDD/PCDF. V současné době je rovněž zvažována instalace keramického katalyzátoru s oxidy vzácných kovů nebo textilního filtru s katalytickou vložkou. Literatura, zdroje [1] Směrnice 2000/76/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne o spalování odpadu. [2] Hyžík, J.: Možnosti omezení emisí organických látek typu PCDD/PCDF dioxinů a furanů ze spaloven komunálního odpadu, Odpady, Odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, Praha [3] Hyžík, J.: Teorie a praxe energetického využívání odpadu, Enviromentální Aspekty, časopis Českého ekologického manažerského centra, Praha, [4] Hyžík, J.: Liberecký Temelín, Odpady, Odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, Praha [5] Protokoly o autorizovaném měření emisí firmy INPEK, Praha. [6] Podklady a záznamy EIC spol.s r.o.

6 Celková pohled na zařízení TVO

7 Spalovna Liberec procesní schéma

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů

Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů 8 Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Autor v článku se v úvodu zaměřuje na popis výchozí situace v oblasti energetického využívání odpadů (EVO), dále pokračuje s charakteristikou

Více

Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování

Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování zařízení na energetické využívání odpadů Jaroslav Hyžík

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206

Katalogové číslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010. Oddělený sběr 20 01 441 814 498 976 459 789 561 028 588 874 527 316 515 206 117 Kam kráčí moderní technologie pro energetické využití odpadů? Trochu tajemný název příspěvku, který přináší pohled na část odpadového hospodářství, která v dnešní době nejvíce vyvolává u laické veřejnosti

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje

Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu BK2 - Emise-stacionární zdroje Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing, spol. s r. o. Název textu Zneškodňování komunálního odpadu Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Srpen 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VLIV SMĚRNIC EVROPSKÉ UNIE NA ROZSAH A TECHNICKOU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ ODPADŮ V ČESKÉ REPUBLICE VEJVODA J., BURYAN P. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší,

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Spalovny odpadů Tepelné zpracování odpadu v energetických zdrojích Tepelné zpracování odpadu v cementárnách

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

HK ENGINEERING CHRUDIM

HK ENGINEERING CHRUDIM HK ENGINEERING CHRUDIM InÏen ring Dodávky Obchod Konzultace Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení Technologie pro životní prostředí Ekologizace průmyslových

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č.j.: 3545/ZZ/12 V Karlových Varech dne 19.12.2012 Vyřizuje: Ing. Podlešák/2292 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Projekt EVVO Střední školy technické a zemědělské Mohelnice KAM S ODPADY. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1. máje 2, 789 85 Mohelnice

Projekt EVVO Střední školy technické a zemědělské Mohelnice KAM S ODPADY. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1. máje 2, 789 85 Mohelnice Projekt EVVO Střední školy technické a zemědělské Mohelnice KAM S ODPADY Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1. máje 2, 789 85 Mohelnice Projekt K a m s o d p a d y Podpořeno příspěvkem z Programu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Studium minerálních odpadů v geovědách. Minerální odpady v geosféře. Kurz GEOCHEMIE ODPADŮ METALURGICKÉ ODPADY

Studium minerálních odpadů v geovědách. Minerální odpady v geosféře. Kurz GEOCHEMIE ODPADŮ METALURGICKÉ ODPADY přednáška v rámci Environmentální geologie Studium minerálních odpadů v geovědách Kurz GEOCHEMIE ODPADŮ G431P17B pro ChŽP, G431P17 pro ostatní letní semestr, 2/0 zkouška, 3-4 kredity Vojtěch Ettler (ettler@natur.cuni.cz)

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

STŘEDOTONÁŽNÍ SPALOVNA ODPADŮ - SYSTÉM ČIŠTĚNÍ SPALIN

STŘEDOTONÁŽNÍ SPALOVNA ODPADŮ - SYSTÉM ČIŠTĚNÍ SPALIN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 KUMSP00QB8I1C Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 Vyřizuje: Mgr. Josef Matela Tel.: +420 604 379 338, +420 558 115 168 E-mail: matela@aquatest.cz č.j.: 14005301084 V Ostravě dne 26.8.2014 Krajský

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Energetické využívání odpadu Pavel Hospr 2012 Energetické zpracování odpadů Pavel Hospr 2012

Více

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí

Údržba: broušení a výměna kladívek, výměna sít, mazání pohyblivých částí 1. Stručný popis technologického celku Technologie na zpracování dřevní piliny nebo mikro štěpky se skládá ze tří funkčních celku. Prvním celkem je příprava materiálu před sušením. Ta má za úkol ze vstupní

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Legislativní řešení problematiky vodárenských kalů Kal jako produkt úpravárenských

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více