B E Z P E N O S T N Í L I S T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B E Z P E N O S T N Í L I S T"

Transkript

1 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, PRAHA 10 Identifikaní íslo: Telefon: Fax: Nouzové telefonní íslo: non-stop , Adresa: Klinika nemocí z povolání Toxikologické informaní stedisko (TIS) Na Bojišti 1, Praha 2, PS Použití pípravku: isticí roztok 2. Údaje o nebezpenosti látky nebo pípravku Nejzávažnjší nepíznivé úinky na zdraví lovka pi používání látky/pípravku: Zdraví škodlivý pi požití. Pípravek je zdraví škodlivý v dsledku obsahu thiomooviny. Podezení na karcinogenní úinky. Thiomoovina je karcinogen kat. 3, tj. vyvolává obavy z tchto úink, avšak neexistují dostatené informace. Možné nebezpeí poškození plodu v tle matky. Nejzávažnjší nepíznivé úinky na životní prostedí pi používání látky/pípravku: Škodlivý pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí. Možné nesprávné použití látky/pípravku: Pi manipulaci s ištnými pedmty v pípravku používejte gumové rukavice nebo plastové pinzety. Nemanipulujte ištnými pedmty nechránnýma rukama. Další nebezpeí: - 3. Informace o složení látky nebo pípravku Chemická charakteristika: Roztok anorganických solí a kyselin ve vod Výrobek obsahuje tyto nebezpené látky: Chemický název: thiomoovina Obsah (%): 5-15 íslo CAS: íslo ES (EINECS): Výstražné symboly nebezpenosti: Xn Zdraví škodlivý N Nebezpený pro životní prostedí R-vty: Karc.kat. 3 R40 Repr.kat. 3 R63 R22-51/53 Chemický název: kyselina dusiná Obsah (%): mén než 5 íslo CAS:

2 Strana 2 z 6 íslo ES (EINECS): Výstražné symboly nebezpenosti: O Oxidující C Žíravý R-vty: R Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Potísnný odv ihned odložte. Pi manipulaci s pípravkem je zakázáno jíst, pít a kouit. Ped jídlem a po práci je teba ádn umýt ruce teplou vodou s mýdlem a ošetit reparaním krémem. 4.2 Pi nadýchání: Pípravek je v kapalné form a pi správném použití je nadýchání nepravdpodobné. 4.3 Pi styku s kží: Odložte kontaminovaný odv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pokud podráždní trvá, vyhledejte lékae. 4.4 Pi zasažení oí: Vyplachujte intenzivn vlažnou tekoucí vodou 10 až 15 minut pi násiln otevených víkách. Vyhledejte lékae. 4.5 Pi požití: Vypláchnte ústa. Dejte vypít asi 0,2 litru vody. Nevyvolávejte zvracení - ihned vyhledejte lékaskou pomoc. 5. Opatení pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: Pípravek nehoí. Hasivo se volí podle okolních hoících pedmt. 5.2 Nevhodná hasiva: Zvláštní nebezpeí: Psobením vysoké teploty dochází k ástenému rozkladu pípravku. Pi požáru mohou vznikat nebezpené rozkladné produkty jako: Oxidy dusíku, sloueniny síry, oxidy uhlíku. 5.4 Zvláštní ochranné prostedky pro hasie: Izolaní dýchací pístroj, vhodný ochranný prostedek (kompletní ochranný odv). 6. Opatení v pípad náhodného úniku 6.1 Bezpenostní opatení pro ochranu osob: Zamezte styku pípravku s kží - gumové rukavice, gumová zástra. Ochranné brýle nebo štít. 6.2 Bezpenostní opatení pro ochranu životního prostedí: Zamezte úniku pípravku do kanalizace, povrchových a spodních vod. 6.3 Doporuené metody ištní a zneškodnní: Pi rozlití pevést do plastové nádoby nasáknutím do hadr, papír nebo písku a odevzdat ve sbrném míst nebezpených odpad. Malá množství pípravku je možno spláchnout velkým množstvím vody. 6.4 Další údaje: Pípravek je neomezen mísitelný s vodou.

3 Strana 3 z 6 7. Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Pokyny pro zacházení: Pi práci s pípravkem se vyhnte kontaktu pípravku s pokožkou použitím gumových rukavic. ištnými pedmty manipulujte plastovými pinzetami. Dotýkat se vyištných pedmt nechránnýma rukama je bezpené až po jejich opláchnutí istou vodou. 7.2 Pokyny pro skladování: Pípravek a jeho zbytky skladujte v uzavených plastových obalech za bžných teplot. Pokyny pro spolené skladování: Neskladujte spolen s potravinami a nápoji. 8. Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technická opatení: Pi práci s vtším množstvím pípravku je vhodné zajistit odvtrávání pracovišt. 8.2 Kontrolní opatení: Nejvyšší pípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší: Název látky mg.m -3 PEL NPK-P Kyselina dusiná 1 2,5 PEL = Pípustné expoziní limity NPK-P = Nejvyšší pípustné koncentrace 8.3 Osobní ochranné prostedky: Zpsob ochrany volte podle druhu a rozsahu práce. Pi práci s malým množstvím pípravku staí bžné gumové rukavice. Ochrana dýchacích orgán: Normáln není nutná. Ochrana oí: Ochranné brýle. Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice - gumové. Vnujte pozornost informacím výrobce o propustnosti a dob prniku a specifickým podmínkám na pracovišti (mechanické namáhání, doba styku). Materiál Síla materiálu Doba prniku Ochrana tla: Gumová zástra (pi manipulaci s vtším množstvím pípravku). 8.4 Hygienická opatení: Po práci je nutno si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetit reparaním krémem. Pi práci nejezte, nepijte, nekute. Uchovávejte oddlen od potravin, nápoj a krmiv. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Vzhled Skupenství (pi 20 C): kapalné Barva: bezbarvý i mírn do modra Zápach (vn): slab po síe Bezpenostní údaje Teplota (rozmezí teplot) tání ( C): nestanoveno Teplota (rozmezí teplot) varu ( C): nestanoveno Bod vzplanutí ( C): nehoí Teplota vznícení ( C): pi vysokých teplotách ástený rozklad Nebezpeí výbuchu: ne

4 Strana 4 z 6 Meze výbušnosti: - horní mez (% obj.): - - dolní mez (% obj.): - Tlak par (mbar pi 20 C): nestanoveno Hustota (g/cm 3 pi 20 C): 1,04 Rozpustnost ve vod: neomezen ph: cca 1 Rozdlovací koeficient (n-oktanol/voda): nestanoveno Dynamická viskozita (mpa.s, 20 C) : nestanoveno Relativní hustota par: nestanoveno Další údaje: Stabilita a reaktivita Podmínky, pi nichž je výrobek stabilní: Pípravek je za normálních podmínek stabilní, pokud je skladován v plastových nebo sklenných nádobách. Malé množství síry vylouené na dn nádoby neovlivuje úinnost pípravku. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: - Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí pijít do styku: Pípravek by neml pijít do styku s neušlechtilými kovy a látkami citlivými na kyselé prostedí (mimo jiné nap. perly i málo odolné kameny). Nebezpené rozkladné produkty: Pi zahátí na vysoké teploty : sloueniny síry, oxidy dusíku a uhlíku. 11. Toxikologické informace Poznámka: Pro pípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Dodržujte bezpenostní pedpisy pro práci s chemikáliemi. Thiomoovina Požití: Thiomoovina LD 50 krysa 1750 mg/kg Vdechování: Absorpce pes kži: Thiomoovina LD 50 králík > 2800 mg/kg Styk s pokožkou: Thiomoovina králík nedráždí pokožku Smrnice OECD 404 pro testování Vniknutí do oí:: Thiomoovina králík slabé dráždní oí Smrnice OECD 405 pro testování Senzibilizace: Thiomoovina more nesenzibilizující Maximalizaní test. Hodnocení karcinogenity: Podezení na karcinogenní úinky. Daší údaje: Ekologické informace Poznámka: Produkt by neml být vypouštn do kanalizace, vodních tok nebo do pdy. Thiomoovina Biologická odbouratelnost: Thiomoovina 0 % 34 d OECD 301C Látka nesnadno biologicky odbouratelná 3 % 28 d OECD 301E Látka nesnadno biologicky odbouratelná

5 Strana 5 z 6 Bioakumulace: Thiomoovina Bioakumulace není pravdpodobná. Toxicita pro ryby: Thiomoovina LC 50 Brachydanio rerio mg/l 96 h LC 50 Leuciscus idus melanotus > mg/kg 48 h Toxicita pro dafnie: Thiomoovina EC 50 Daphnia magna 35 mg/l 48 h Toxicita pro asy: Thiomoovina EC 50 Scenedesmus subspicatus 6,8 mg/l 96 h Toxicita pro bakterie: Thiomoovina EC 10 Pseudomonas putida 1265 mg/l 18 h Zkouška na inhibici proliferace bunk EC 50 aktivovaný kal 0,35 mg/l 4h Další ekologické informace Pípravek Škodlivý pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí. 13. Informace o zneškodování Zpsoby zneškodování látky/pípravku: Podle Katalogu odpad nejsou kódy odpad charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Pvodce odpad a oprávnná osoba odpady zaazují pod šestimístná katalogová ísla druh odpad uvedená v Katalogu odpad. Likvidace spolu s bžným odpadem není dovolena. Odevzdejte tento materiál ve sbrném míst nebezpeného odpadu. Zpsoby zneškodování kontaminovaného obalu: Odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sbrném míst nebezpených odpad. 14. Informace pro pepravu Pozemní peprava ADR/RID: íslo UN: Nepodléhá ADR/RID Tída: Skupina obal: Klasifikaní kód: - Výstražné štítky: - Nebezpeí.: - Oznaení zboží: Informace o právních pedpisech Výstražné symboly nebezpenosti : Xn Zdraví škodlivý Piazené R-vty : R22: Zdraví škodlivý pi požití R40: Podezení na karcinogenní úinky. R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí. R63: Možné nebezpeí poškození plodu v tle matky. Piazené S-vty : S2: Uchovávejte mimo dosah dtí. S24: Zamezte styku s kží. S36/37: Používejte vhodný ochranný odv a ochranné rukavice. S46: Pi požití okamžit vyhledejte lékaskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaení. S56: Zneškodnte tento materiál a jeho obal ve sbrném míst zvláštních nebo nebezpených odpad. Obsahuje: Thiomoovina Kyselina dusiná

6 Strana 6 z Další informace: R- vty neuvedené v textu : R8:Dotek s holavým materiálem mže zpsobit požár. R35: Zpsobuje tžké poleptání. R51/53: Toxický pro vodní organismy, mže vyvolat dlouhodobé nepíznivé úinky ve vodním prostedí. Zdroje informací : Zákon. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických pípravcích. Zákon. 185/2001 Sb. o odpadech. Zákon. 477/2001 Sb. o obalech. Zákon. 254/2001 Sb. vodní zákon. Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 píloha II. Vyhláška. 232/2004 Sb. kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických pípravcích. Naízení vlády. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci a další. Vyhláška. 64/1987 Sb. o Evropské dohod o mezinárodní silniní peprav nebezpených vcí (ADR). Hlavní zmny provedeny v bodech : 2., 3., 4., 5., 8., 9., 12., 14., 16.