I. Smluvní strany. III. Předmět smlouvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. III. Předmět smlouvy"

Transkript

1 Rámcová smlouva na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací "Stavební údržba a rekonstrukční práce" uzavřená v souladu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákonik") I. Smluvní strany Správa služeb hlavního města Prahy příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, Praha 8 IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: PPF banka a.s. Číslo účtu: /6000 zastoupena: Ing. Josefem J U RÁN K E M, ředitelem (dále jen.objednatel") a FITAZ spol. s r.o. se sídlem Pancířova 9, Praha 4 - Modřany IČO: DIČ: CZ zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8672 Bankovní spojení: KB Praha 4 Číslo účtu: /0100 zastoupena: Ing. Zdeňkem Š M í DEM (dále jen "ZhotoviteI U ) II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou oprávněny podnikat na území ČR v souladu s českým právním řádem, zejména Živnostenským a Obchodním zákoníkem. 2. Smluvní strany vyjádřily společnou vůli uzavřít tuto rámcovou smlouvou, na základě níž budou objednatelem zadány jednotlivé veřejné zakázky na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních pracích, které jsou ve správě objednatele - SSHMP (viz. příloha č. 3 - Přehled objektů). Konkrétní zakázka bude zadána v souladu s 92 odst. 1 písmo a) zákona o veřejných zakázkách na základě písemné výzvy k podání nabídky. III. Předmět smlouvy 1. Přesná specifikace předmětu této smlouvy a tedy i veřejné zakázky jsou: drobné stavební úpravy (omítky, obnova maleb a nátěrů) vodoinstalatérské práce (provoz sociálních zařízení - WC, sprchy, umývárny, kanalizační uzávěry) topenářské práce (opravy topných systémů a údržba zdrojů tepla a TUV) elektroinstalatérské práce (osvětlení, zásuvky, rozvody)

2 zámečnické práce (opravy zámečnických výrobků, oplocení s příslušenstvím, zámků, sváření el. obloukem a technickými plyny strojní údržba (opravy vratových pohonů a soustrojí, el. závory) je zahrnuta do hodinových výkonů v kategoriích vodo a elektroinstalatérské provádění revizí elektroinstalace, hromosvodů a el. spotřebičů v daných termínech dle platných norem zajištění nepřetržité havarijní služby IV. Doba a místo plnění a splnění díla 1. Objednatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky a tedy uzavření první smlouvy na základě smlouvy rámcové ihned po podpisu rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu čtyř (4) let s výpovědní lhůtou pro obě strany tři (3) měsíce. 2. Platnost rámcové smlouvy též automaticky zanikne při dosažení celkové výše budoucího peněžitého závazku v částce , Kč bez DPH. Za průběžné sledování celkového objemu výše budoucího peněžitého závazku je odpovědný vybraný uchazeč. Zadavatel si přitom vyhrazuje právo neuhradit uchazeči jakékoliv platby nad rámec shora uvedeného limitu, a to bez ohledu na stav skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu. 3. Místem plnění je Praha. 4. Konkrétní termíny plnění budou uvedené v jednotlivých konkrétních veřejných nabídkách. 5. Smluvní strany si jsou vědomy svých povinností, týkajících se režimu přenesené daňové povinnosti uvedených v ustanovení 92a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V. Cena, platební a fakturační podmínky 1. Maximální, a nepřekročitelná celková hodnota rámcové smlouvy činí: , Kč bez DPH. Důvodem ke změně ceny mohou být pouze změny daňových předpisů mající prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění 2. Nabídková na požadované činnosti je obsažena v kalkulačním modelu definovaném splněným, modelovým příkladem zadávací dokumentace (příloha Č. 2 k zadávací dokumentaci), kterým Zhotovitel dokládá seznam jednotkových cen, tvořící přílohu Č. 1 této smlouvy a jenž obsahuje závazné jednotkové ceny za jednotlivé práce. Celková nabídková činí částku ,20 Kč včetně DPH, bez DPH je , Kč. 3. Při sjednávání konkrétních veřejných zakázek na základě této rámcové smlouvy vždy platí, že žádná ze sjednaných jednotkových cen nepřekročí výši jednotkových cen, použitých při výpočtu nabídkové ceny a uvedených v kalkulačním modelu s výjimkou prací prováděných v režimu havárie, kdy je zhotovitel oprávněn navýšit jednotkové ceny o 0,05 %. 4. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně zpětně v české měně, vždy na základě skutečně provedených prací. Úhrada bude prováděna na základě příslušného účetního dokladu. Splatnost dokladu bude 30 dnů ode dne doručení. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být předávací protokol podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém budou uvedeny skutečně provedené práce. 5. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 6. Zálohy za požadované práce Objednatel neposkytuje. 7. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem na základě vystavovaných daňových dokladů. 8. Peněžitý závazek Objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele.

3 VI. Práva a povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za činnosti spojené s plnění díla ve smyslu či. III. této smlouvy v rámci platných právních předpisů. 2. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k plnění předmětu této smlouvy, řídit se touto smlouvou, písemnými pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem prokazatelně předány a postupovat v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, že jejich realizací by došlo k podstatnému porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně písemně informovat. 3. V případech nesplnění povinnosti Objednatele podle či. VII. odst. 3 této smlouvy, tedy v případech, kdy dokumentace k objektu není k dispozici nebo neodpovídá faktickému stavu, je Zhotovitel povinen zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy se zvýšenou odbornou péčí a opatrností, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, přičemž za splnění těchto podmínek nenese zodpovědnost za škodu vzniklou v důsledku použití Objednatelem předané dokumentace neodpovídající skutečnému stavu nebo v důsledku chybějící dokumentace. 4. Po ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen Objednateli vrátit veškerou převzatou dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn technickou dokumentaci poskytnout třetím osobám. 5. Zhotovitel je povinen sjednat na věci v jeho vlastnictví, vnesené do objektu, pojištění proti poškození, ztrátě a zničení nahodilou událostí či třetími osobami a prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ uplatňování nároků osob z titulu škody vzniklé činností Zhotovitele v minimální výši pojistného plnění stanoveného zadávací dokumentací k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy a je vždy povinen Objednateli na jeho žádost prokázat existenci uvedeného pojištění. 6. Zhotovitel je povinen Objednateli okamžitě oznámit veškeré okolnosti, které ohrožují provoz objektů. Objednatel se zavazuje neprodleně projednat se Zhotovitelem odstranění těchto závad. 7. Eventuální dílčí dočasná nefunkčnost Zhotovitelem provozovaných technologických zařízení, způsobená přerušením dodávky médií nebo neodstraněním závad ze strany Objednatele, ač byl Objednatel k jejich odstranění povinen a Zhotovitelem k tomu vyzván, se nepovažuje za porušení povinností Zhotovitele s plněním této smlouvy. 8. Zhotovitel je oprávněn k plnění svých závazků dle této smlouvy používat jako subdodavatele pouze třetí osoby uvedené jmenovitě v jeho nabídce. V takovém případě Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby tyto práce poskytoval sám. Změna subdodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známé a o kterých se při provádění činností ve smyslu této smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví a za tím účelem nesdělit, nezpřístupnit ani jinak nevyužít tyto skutečnosti pro sebe, a to ještě po dobu tří let po ukončení tohoto smluvního vztahu. 10. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární ochraně objektu a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po objektech a provozu objektů, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost dle předmětu smlouvy. 11. Pracovníci Zhotovitele budou při plnění předmětu smlouvy uvnitř objektu oblečeni do jednotných pracovních oděvů s firemním logem Zhotovitele. 12. Způsobí-Ii Zhotovitel, ať úmyslně nebo z nedbalosti, škodu na majetku či zdraví osob Objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že odpovídá za způsobenou škodu neomezeně. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení. 13. Zahájit plnění v případě havárie do 2 hodin od oznámení havárie Zhotoviteli.

4 14. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů souvisejících a vzniklých při jeho činností v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zajistí si zábory a skládky včetně úhrad za ně. Zhotovitel odpovídá za pořádek v okolí objektu. VII. Právaa povinnosti Objednatele 1. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy možnost odběru vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje používat tato média hospodárně a v nezbytně nutném množství. 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškeré informace nezbytné pro řádný výkon provádění předmětu činnosti smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit, rozšířit či omezit rozsah plnění, přičemž z takového rozhodnutí nevyplývají pro Zhotovitele jakákoli práva k účtování případných dodatečných odměn, náhrad škod či smluvních pokut. Toto neplatí: a) v případě, že během realizace zakázky dojde ke zvýšení DPH, bude upravena dle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění b) pokud bude Objednatel požadovat provedení prací nebo dodávek, či v jiné časové frekvenci či množství, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Tyto změny Objednatel u Zhotovitele písemné objedná, přičemž Zhotovitel je nacení a předá k odsouhlasení Objednateli. Při naceňování je Zhotovitel vázán jednotkovými mi uvedenými v nabídce. c) pokud bude Objednatel požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena v zadávací dokumentaci a v nabídce Zhotovitele d) pokud se při realizaci veřejné zakázky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelně vliv na sjednanou cenu e) pokud dokumentace předaná Zhotoviteli Objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby, které mají vliv na sjednanou cenu VIII. Další ujednání 1. Zhotovitel je povinen informovat na žádost Objednatele o průběhu plnění předmětu této smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. 2. Každá konkrétní objednatelem zhotoviteli zadaná oprava, požadavek na odstranění havárie či na provedení stavební údržby (atp.) prochází písemnou objednávkou (činěnou prostřednictvím elektronické pošty), kterou v kopii vždy obdrží provozní náměstek objednatele. V případech požadavků na provedení stavební údržby většího rozsahu, je ze strany objednatele na zhotoviteli vždy požadováno podání cenové nabídky, která je porovnávaná s cenou uvedenou ve smlouvě. Po potvrzení akceptace takto vyžádané cenové nabídky, je dílo zadáno zhotoviteli k realizaci a převzetí zhotoveného díla je objednatelem vždy kontrolováno a potvrzeno přejímacím dokladem. V případech představujících požadavek objednatele vůči zhotoviteli, a to na provedení prací, souvisejících s odstraňováním havárií, je objednávka na jejich provedení (zhotovení díla) činěna ze strany objednatele nejprve telefonicky a následně písemnou formou. 3. V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění odstranit, a to neprodleně po upozornění Objednatelem, popř. ve lhůtě Objednatelem stanovené. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí.

5 IX. Smluvní pokuty, náhrady škody 1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení dohodnutého plnění je stanovena v minimální výši 0,01 % z ceny konkrétní objednávky za každý den prodlení. 2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době je stanovena v minimální výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 3. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnuté lhůty zahájení prací v případě havárií dle či. VI., odst. 13. této smlouvy je stanovena v minimální výši 0,05 % z ceny konkrétní objednávky za každou hodinu prodlení. 4. Smluvní pokuta je splatná do 3 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události. Oznámení musí obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele. 5. Ve všech případech nedodržení povinností a termínů platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. 6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy. X. Záruční lhůta 1. Zhotovitel se zavazuje garantovat za provedené práce záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí prací 2. Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, do 3 dnů od okamžiku nahlášení vady, v případě havárie neprodleně. Jestliže zhotovitel není schopen odstranit vadu díla v této lhůtě, bude o tom informovat Objednatele včetně důvodů, proč lhůtu nemůže dodržet a dohodne se Objednatelem na jiné lhůtě, ovšem nejkratší možné. 3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí. XI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena a) písemnou dohodou smluvních stran; b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně; c) odstoupením z důvodů uvedených v ust. 345 a násl. Obchodního zákoníku. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují zejména: i) případy, na něž se vztahuje smluvní pokuta podle či. IX. této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele, ii) porušení povinností Zhotovitele stanovených v či. VI. odst. 2, 3, 6, 10, 11 a 12 a či. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele, iii) prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury delší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění Zhotovitelem. 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, případně nárok na náhradu škody.

6 XII. Zvláštní ujednání 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazuji za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 4. Smluvní strany s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. Seznam příloh: Příloha Č. 1 : Seznam jednotkových cen Příloha Č. 2 : Kalkulační model Příloha Č. 3 : Přehled objektů Objednatel: Zhotovitel: V Praze dne, _ V Praze dne, _...I~... ;t.'... ~ ~.~!d Ing. Josef J ředitel Správy služ lavního města Prahy Ing. Zdeněk Š M í O jednatel firmy FITAZ spol. s r. o. SPRÁVA SLUŽEB hlavního města Prahy Praha 8, Kundratka 19 lg: orc CZ FITAZ spol. s r.o. (4) SIDLO' p"nciřova P;:;AHA4 - ~~ODŘANY TEl2.'4C TEl/Ft,X 2'."' ItO 4[310::15 Dit CZ';Ó OC~HO()NI r.:=jstřík VSDENÝ MĚSTSKÝfII' SOUDEM V PRAZE. ODDíl C. VLOZKA 8672

7 Příloha Č. 1 - Seznam jednotkových cen prací stavební práce bez DPH s DPH otlučení omítek m ,00 80,40 otlučení obkladů m ,00 84,00 bourání podlah - mazanin ti. 100 m m ,00 163,20 vybourání otvorů do 0,10 m 2 ks 1 58,00 69,60 vybourání kapes ks 1 42,00 50,40 vvsekání rýh hl.30 mm do šíře 10 cm bm 1 47,00 56,40 oprava omítek do 30% m ,00 102,00 oprava om ítek do 50 % m ,00 188,40 úprava štukováním m ,00 105,60 sanační omítka m ,00 451,20 omítka rýh do šíře 150 mm m ,00 278,40 vnitřní omítka m ,00 194,40 osazení zárubně 90 cm ks 1 195,00 234,00 betonová mazanina ti. 100 mm m , ,00 zednické práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 beton prostý m , ,00 vybourání dřevěných zárubní do 2 m 2 m ,00 120,00 naložení sutě hod ,00 216,00 přesun hmot na skládku t 1 188,00 225,60 vyrovnání nerovného povrchu ti. 3 cm m ,00 138,00 začištění omítek m ,00 42,00

8 bez DPH sdph obklady a dlažby montáž dlažby 30 x 30 cm m ,00 360,00 montáž obkladu 15 x 15 cm m ,00 360,00 malby malba Primalex m ,70 17,64 oškrábání m ,00 16,80 izolační nátěr proteklin m ,00 30,00 podlahy povlakové stržení krvtinv m ,00 30,00 vyrovnání podkladů m ,00 102,00 PVC montáž m ,00 180,00 koberec montáž m ,00 144,00 podlahářské práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 truhlářské práce opasovánl dveří vč. kování standart ks 1 320,00 384,00 zasklívání (float 4 mm) m ,00 576,00

9 nátěry bez DPH s DPH dveří s obroušením m ,00 132,00 ocelových konstrukcí 2 x nátěr m ,00 126,00 zárubní ks 1 160,00 192,00 nátěr beton. podlahy vč. penetrace m ,00 145,20 ústřední topení m ,00 45,60 mříží m ,00 126,00 potrubí bm 1 8,20 9,84 soklu m ,00 136,80 bez DPH s DPH instalatérské práce osazení umyvadla ks 1 450,00 540,00 montáž baterie ks 1 310,00 372,00 výměna splachovače ks 1 400,00 480,00 montáž WC mísy ks 1 550,00 660,00 čištění kanalizace do prům. 150 mm bm 1 95,00 114,00 instalatérské práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 práce UT práce UT v hodinové sazbě hod ,00 216,00

10 bez DPH s DPH práce elektro montáž svítidla zářivkového ks 1 200,00 240,00 montáž zásuvky, nebo vypínače ks 1 25,00 30,00 elektroinstalační práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 zámečnické práce osazování sloupků plotových vč. betonování ks 1 190,00 228,00 montáž pletiva bm 1 100,00 120,00 zámečnické práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 bez DPH sdph revizní úkony elektrická instalace a hromosvody hod ,00 216,00 revize el. sootřebičů ks 1 45,00 54,00 bez DPH s DPH zajištění centrálního dispečinku rok 8000, ,00 Vypracoval: Jan Hodr, jednatel V Praze dne 18. dubna 2012 (4)

11 Příloha č. 2 - Modelová situace (údržba areálu Kundratka 19, Praha 8) stavební práce bez DPH celk.s DPH otlučení omítek m , ,00 otlučení obkladů m , ,00 bourání podlah - mazanin ti. 100 m m , ,00 vybourání otvorů do 0,10 m 2 ks , ,00 vybourání kapes ks , ,00 vysekání rýh hl. 30 mm do šíře 10 cm bm , ,00 oprava omítek do 30 % m , ,00 oprava omítek do 50 % m , ,00 úprava štukováním m , ,00 sanační omítka m , ,00 omítka rýh do šíře 150 mm m , ,00 vnitřní omítka m , ,00 osazení zárubně 90 cm ks , ,00 betonová mazanina ti. 100 mm m , ,00 zednické práce v hodinové sazbě hod , ,00 beton prostý m , ,00 vybourání dřevěných zárubní do 2 m2 m , ,00 naložení sutě hod , ,00 přesun hmot na skládku t , ,00 vyrovnání nerovného povrchu ti 3 cm m , ,00 začištění omítek m , ,00

12 obklady a dlažby bez DPH celk.s DPH montáž dlažby 30 x 30 cm m , ,00 montáž obkladu 15 x 15 cm m , ,00 malby malba Primalex m , ,00 oškrábání m , ,00 izolační nátěr proteklin m , ,00 podlahy povlakové stržení krvtinv m , ,00 vyrovnání podkladů m , ,00 PVC montáž m , ,00 koberec montáž m , ,00 podlahářské práce v hodinové sazbě hod , ,00 truhlářské práce opasovánl dveří vč. kování standart ks , ,00 zasklívání (float 4 mm) m , ,00 nátěry dveří s obroušením m , ,00 ocelových konstrukcí 2 x nátěr m , ,00 zárubní ks , ,00 nátěr beton. podlahy VČ. penetrace m , ,00 ústřední topení m , ,00

13 mříží m , ,00 potrubí bm , ,20 soklu m , ,00 bez DPH celk.s DPH Instalatérské práce osazení umyvadla ks , ,00 montáž baterie ks , ,00 výměna splachovače ks , ,00 montáž WC mísy ks , ,00 čištění kanalizace do prům. 150 mm bm , ,00 instalatérské práce v hodinové sazbě hod , ,00 práce UT práce UT v hodinové sazbě hod , ,00 práce elektro montáž svítidla zářivkového ks , ,00 montáž zásuvky, nebo vypínače ks ,00 600,00 elektroinstalační práce v hodinové sazbě hod , ,00 zámečnické práce osazování sloupků plotovvch vč. betonovár ks , ,00 montáž pletiva bm , ,00 zámečnické práce v hodinové sazbě hod , ,00

14 bez DPH celk.s DPH revizní úkony elektrická instalace a hromosvodv hod , ,00 revize el. sootřebičů ks , ,00 bez DPH celk.s DPH zajištění centrálního dispečinku rok 8000, ,00 CELKEM , ,20 Vypracoval: Jan Hodr, jednatel V Praze dne 18.dubna 2012

15 Příloha č. 3 - Přehled objektů Opletalova 19/1441, Praha 1 Uhelný trh 10, Praha 1 letenská 23/34, Praha 1 Rybná 22, Praha 1 Hroznová 5/493, Praha 1 lodecká 2/1206, Praha 1 Korunní 15/734, Praha 2 K Rotundě 3/16 Cimburkova 18/600, Praha 3 Domažlická 9, Praha 3 Vinohradská 153/2807, Praha 3 Řipská 26/709, Praha 3 Táborská 372/36, Praha 4 Štúrova 1282, Praha 4 Hlavní 114/2930, Praha 4 Nad lesním divadlem 1353/8, Praha 4 Kostelní nám. 34, Praha 4 Budějovická 1667/64 (OC), Praha 4 Michelská 6/23, Praha 4 Kobrova 8/1366, Praha 5 Radotínská 69, Praha 5 - jízdní skupina Krškova 807, Praha 5 U Starého stadionu 1379/13, Praha 5 K lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec Ceme~á~ká192,Prnha5 Jinonická 1226, Praha 5 Českomalínská 25/776, Praha 6 Vlastina 887, Praha6 Bělohorská 110, Praha 6 Suchdolské nám. 734/3, Praha 6 Kovárenská 8/5, Praha - lyso/aje Čí/ova 9, Praha 6 Argentinská 1098/17, Praha 7 Havanská 136/15, Praha 7 Bubenská 1, Praha 1 Císařský ostrov - jízdní skupina Ba/abánova 2/1273, Praha 8 Ďáb/ická 339/14, Praha 8 U Parku 140, Praha - Březiněves Spořická 400/34, Praha 8 Primátorská 34, Praha 8 Sokolovská 112/56, Praha 8 Čimická 780/61, Praha 8

16 Veltruská 576, Praha 9 Bechyňská 639, Praha 9 Tauferova 1041/2, Praha 9 Cukrovarská 127/38, Praha 9 Bohdanečská 97, Praha - Vinoř K Cihelně 59, Praha - Satalice V Třešňovce 232/2 (OD), Praha 9 Počernická 634/95, Praha 10 litevská 1282/1, Praha 10 Za Sedmidomky 462/14, Praha 10 V Korytech 8, Praha 10 Jabloňová 2992/8, Praha 10 Markušova 1555/18, Praha 11 Roztylská 2321/19 (OC), Praha11 Vodnická 531/44, Praha 11 - Újezd K Hrnčířům 34, Praha 11 Násirovo nám. 1816/1, Praha 12 Zahrádecká 376, Praha 4 Ant. Pecáka 37, Praha - Točná Palmetova 2159/3, Praha 12 Písková 23, Praha 12 Lýskova 1593, Praha 13 Křivatcova 416, Praha 6 Makovského 1227, Praha 13 Erbova 109, Praha 13 Prusíkova 16, Praha - Velká Ohrada Sluneční nám. 13, Praha - Nové Butovice K Velkému dvoru 3/44, Praha 13 - Řeporyje -jízdní skupina Vlčkova 1067, Praha 9 V pátém 234, Praha - Klánovice Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice Na Chvlaské tvrzi 4, Horní Počernice K Jízdárně 9, Praha - Koloděje Za Poštovskou zahradou 479, Praha - Běchovice Lomecká 656, Praha - Újezd nad Lesy kpt. Stránského 984, Praha 9 Hloubětín, vestibul metra "B", Praha 9 Hostivařská 552/3, Praha 10 Nové náměstí 1432/21, Praha - Uhříněves Za Pavilonem 666, Praha - Dubeč K Poště 751 1/a, Praha - Kolovraty K Nedvězí 66, Praha - Královice Potocká 25/1, Praha - Nedvězí U Školy 286, Praha 10 Edisonova 429 b, Praha - Petrovice Štychova 1/2, Praha - Křeslice Boloňská 476/1, Praha 15

17 I I / Sazečská 1, Praha 10 Letiitě Ruzyně metro Kačerov metro Zličín Korunní 98/2456, Praha 10 Kundratka 19/1951, Praha 8 V soudním 4547, Praha - Klánovice K Sádkám 141, Praha 5 - Lahovičky plovoucí základna, Praha 5 K Zahradám 116, Praha 5 - Lahovičky Rytířská 10, Praha 1 Českobrodská 50, Praha 9 V Zámcích 56, Praha 8 Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10 Rytířská 10, Praha 1 Spodní 31, Praha 5 - Lahovice U Přehrady 54, Praha 11 K Novým domkům 44, Praha 5 - Lahovice odtahová parkoviště Jinonice Těšnov Dubeč Písnice (Iibuš) Kotlářka Švehlova Holešovice Lublaňská Chodov

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB Firma: AAA Záchranná technická služba, spol. s.r.o. Se sídlem: Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 Libeň Zastoupená: Petrem Beranem jednatelem společnosti IČ: 25077422

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Kupní smlouva č. 186/2015

Kupní smlouva č. 186/2015 Kupní smlouva č. 186/2015 Dodávka osiv zemědělských plodin v roce 2015 část VZ č. 5 - Travní směsi (Plumlov, Karlovy Vary) I. Smluvní strany Kupující: Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sídlo: Pod

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více