I. Smluvní strany. III. Předmět smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. III. Předmět smlouvy"

Transkript

1 Rámcová smlouva na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací "Stavební údržba a rekonstrukční práce" uzavřená v souladu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákonik") I. Smluvní strany Správa služeb hlavního města Prahy příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, Praha 8 IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: PPF banka a.s. Číslo účtu: /6000 zastoupena: Ing. Josefem J U RÁN K E M, ředitelem (dále jen.objednatel") a FITAZ spol. s r.o. se sídlem Pancířova 9, Praha 4 - Modřany IČO: DIČ: CZ zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8672 Bankovní spojení: KB Praha 4 Číslo účtu: /0100 zastoupena: Ing. Zdeňkem Š M í DEM (dále jen "ZhotoviteI U ) II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou oprávněny podnikat na území ČR v souladu s českým právním řádem, zejména Živnostenským a Obchodním zákoníkem. 2. Smluvní strany vyjádřily společnou vůli uzavřít tuto rámcovou smlouvou, na základě níž budou objednatelem zadány jednotlivé veřejné zakázky na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních pracích, které jsou ve správě objednatele - SSHMP (viz. příloha č. 3 - Přehled objektů). Konkrétní zakázka bude zadána v souladu s 92 odst. 1 písmo a) zákona o veřejných zakázkách na základě písemné výzvy k podání nabídky. III. Předmět smlouvy 1. Přesná specifikace předmětu této smlouvy a tedy i veřejné zakázky jsou: drobné stavební úpravy (omítky, obnova maleb a nátěrů) vodoinstalatérské práce (provoz sociálních zařízení - WC, sprchy, umývárny, kanalizační uzávěry) topenářské práce (opravy topných systémů a údržba zdrojů tepla a TUV) elektroinstalatérské práce (osvětlení, zásuvky, rozvody)

2 zámečnické práce (opravy zámečnických výrobků, oplocení s příslušenstvím, zámků, sváření el. obloukem a technickými plyny strojní údržba (opravy vratových pohonů a soustrojí, el. závory) je zahrnuta do hodinových výkonů v kategoriích vodo a elektroinstalatérské provádění revizí elektroinstalace, hromosvodů a el. spotřebičů v daných termínech dle platných norem zajištění nepřetržité havarijní služby IV. Doba a místo plnění a splnění díla 1. Objednatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky a tedy uzavření první smlouvy na základě smlouvy rámcové ihned po podpisu rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu čtyř (4) let s výpovědní lhůtou pro obě strany tři (3) měsíce. 2. Platnost rámcové smlouvy též automaticky zanikne při dosažení celkové výše budoucího peněžitého závazku v částce , Kč bez DPH. Za průběžné sledování celkového objemu výše budoucího peněžitého závazku je odpovědný vybraný uchazeč. Zadavatel si přitom vyhrazuje právo neuhradit uchazeči jakékoliv platby nad rámec shora uvedeného limitu, a to bez ohledu na stav skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu. 3. Místem plnění je Praha. 4. Konkrétní termíny plnění budou uvedené v jednotlivých konkrétních veřejných nabídkách. 5. Smluvní strany si jsou vědomy svých povinností, týkajících se režimu přenesené daňové povinnosti uvedených v ustanovení 92a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V. Cena, platební a fakturační podmínky 1. Maximální, a nepřekročitelná celková hodnota rámcové smlouvy činí: , Kč bez DPH. Důvodem ke změně ceny mohou být pouze změny daňových předpisů mající prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění 2. Nabídková na požadované činnosti je obsažena v kalkulačním modelu definovaném splněným, modelovým příkladem zadávací dokumentace (příloha Č. 2 k zadávací dokumentaci), kterým Zhotovitel dokládá seznam jednotkových cen, tvořící přílohu Č. 1 této smlouvy a jenž obsahuje závazné jednotkové ceny za jednotlivé práce. Celková nabídková činí částku ,20 Kč včetně DPH, bez DPH je , Kč. 3. Při sjednávání konkrétních veřejných zakázek na základě této rámcové smlouvy vždy platí, že žádná ze sjednaných jednotkových cen nepřekročí výši jednotkových cen, použitých při výpočtu nabídkové ceny a uvedených v kalkulačním modelu s výjimkou prací prováděných v režimu havárie, kdy je zhotovitel oprávněn navýšit jednotkové ceny o 0,05 %. 4. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně zpětně v české měně, vždy na základě skutečně provedených prací. Úhrada bude prováděna na základě příslušného účetního dokladu. Splatnost dokladu bude 30 dnů ode dne doručení. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být předávací protokol podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém budou uvedeny skutečně provedené práce. 5. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 6. Zálohy za požadované práce Objednatel neposkytuje. 7. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem na základě vystavovaných daňových dokladů. 8. Peněžitý závazek Objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele.

3 VI. Práva a povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za činnosti spojené s plnění díla ve smyslu či. III. této smlouvy v rámci platných právních předpisů. 2. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k plnění předmětu této smlouvy, řídit se touto smlouvou, písemnými pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem prokazatelně předány a postupovat v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, že jejich realizací by došlo k podstatnému porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně písemně informovat. 3. V případech nesplnění povinnosti Objednatele podle či. VII. odst. 3 této smlouvy, tedy v případech, kdy dokumentace k objektu není k dispozici nebo neodpovídá faktickému stavu, je Zhotovitel povinen zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy se zvýšenou odbornou péčí a opatrností, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, přičemž za splnění těchto podmínek nenese zodpovědnost za škodu vzniklou v důsledku použití Objednatelem předané dokumentace neodpovídající skutečnému stavu nebo v důsledku chybějící dokumentace. 4. Po ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen Objednateli vrátit veškerou převzatou dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn technickou dokumentaci poskytnout třetím osobám. 5. Zhotovitel je povinen sjednat na věci v jeho vlastnictví, vnesené do objektu, pojištění proti poškození, ztrátě a zničení nahodilou událostí či třetími osobami a prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ uplatňování nároků osob z titulu škody vzniklé činností Zhotovitele v minimální výši pojistného plnění stanoveného zadávací dokumentací k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy a je vždy povinen Objednateli na jeho žádost prokázat existenci uvedeného pojištění. 6. Zhotovitel je povinen Objednateli okamžitě oznámit veškeré okolnosti, které ohrožují provoz objektů. Objednatel se zavazuje neprodleně projednat se Zhotovitelem odstranění těchto závad. 7. Eventuální dílčí dočasná nefunkčnost Zhotovitelem provozovaných technologických zařízení, způsobená přerušením dodávky médií nebo neodstraněním závad ze strany Objednatele, ač byl Objednatel k jejich odstranění povinen a Zhotovitelem k tomu vyzván, se nepovažuje za porušení povinností Zhotovitele s plněním této smlouvy. 8. Zhotovitel je oprávněn k plnění svých závazků dle této smlouvy používat jako subdodavatele pouze třetí osoby uvedené jmenovitě v jeho nabídce. V takovém případě Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby tyto práce poskytoval sám. Změna subdodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známé a o kterých se při provádění činností ve smyslu této smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví a za tím účelem nesdělit, nezpřístupnit ani jinak nevyužít tyto skutečnosti pro sebe, a to ještě po dobu tří let po ukončení tohoto smluvního vztahu. 10. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární ochraně objektu a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po objektech a provozu objektů, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost dle předmětu smlouvy. 11. Pracovníci Zhotovitele budou při plnění předmětu smlouvy uvnitř objektu oblečeni do jednotných pracovních oděvů s firemním logem Zhotovitele. 12. Způsobí-Ii Zhotovitel, ať úmyslně nebo z nedbalosti, škodu na majetku či zdraví osob Objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že odpovídá za způsobenou škodu neomezeně. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení. 13. Zahájit plnění v případě havárie do 2 hodin od oznámení havárie Zhotoviteli.

4 14. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů souvisejících a vzniklých při jeho činností v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zajistí si zábory a skládky včetně úhrad za ně. Zhotovitel odpovídá za pořádek v okolí objektu. VII. Právaa povinnosti Objednatele 1. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy možnost odběru vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje používat tato média hospodárně a v nezbytně nutném množství. 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškeré informace nezbytné pro řádný výkon provádění předmětu činnosti smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit, rozšířit či omezit rozsah plnění, přičemž z takového rozhodnutí nevyplývají pro Zhotovitele jakákoli práva k účtování případných dodatečných odměn, náhrad škod či smluvních pokut. Toto neplatí: a) v případě, že během realizace zakázky dojde ke zvýšení DPH, bude upravena dle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění b) pokud bude Objednatel požadovat provedení prací nebo dodávek, či v jiné časové frekvenci či množství, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Tyto změny Objednatel u Zhotovitele písemné objedná, přičemž Zhotovitel je nacení a předá k odsouhlasení Objednateli. Při naceňování je Zhotovitel vázán jednotkovými mi uvedenými v nabídce. c) pokud bude Objednatel požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena v zadávací dokumentaci a v nabídce Zhotovitele d) pokud se při realizaci veřejné zakázky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelně vliv na sjednanou cenu e) pokud dokumentace předaná Zhotoviteli Objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby, které mají vliv na sjednanou cenu VIII. Další ujednání 1. Zhotovitel je povinen informovat na žádost Objednatele o průběhu plnění předmětu této smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. 2. Každá konkrétní objednatelem zhotoviteli zadaná oprava, požadavek na odstranění havárie či na provedení stavební údržby (atp.) prochází písemnou objednávkou (činěnou prostřednictvím elektronické pošty), kterou v kopii vždy obdrží provozní náměstek objednatele. V případech požadavků na provedení stavební údržby většího rozsahu, je ze strany objednatele na zhotoviteli vždy požadováno podání cenové nabídky, která je porovnávaná s cenou uvedenou ve smlouvě. Po potvrzení akceptace takto vyžádané cenové nabídky, je dílo zadáno zhotoviteli k realizaci a převzetí zhotoveného díla je objednatelem vždy kontrolováno a potvrzeno přejímacím dokladem. V případech představujících požadavek objednatele vůči zhotoviteli, a to na provedení prací, souvisejících s odstraňováním havárií, je objednávka na jejich provedení (zhotovení díla) činěna ze strany objednatele nejprve telefonicky a následně písemnou formou. 3. V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění odstranit, a to neprodleně po upozornění Objednatelem, popř. ve lhůtě Objednatelem stanovené. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí.

5 IX. Smluvní pokuty, náhrady škody 1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení dohodnutého plnění je stanovena v minimální výši 0,01 % z ceny konkrétní objednávky za každý den prodlení. 2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době je stanovena v minimální výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 3. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnuté lhůty zahájení prací v případě havárií dle či. VI., odst. 13. této smlouvy je stanovena v minimální výši 0,05 % z ceny konkrétní objednávky za každou hodinu prodlení. 4. Smluvní pokuta je splatná do 3 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události. Oznámení musí obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele. 5. Ve všech případech nedodržení povinností a termínů platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. 6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy. X. Záruční lhůta 1. Zhotovitel se zavazuje garantovat za provedené práce záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí prací 2. Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, do 3 dnů od okamžiku nahlášení vady, v případě havárie neprodleně. Jestliže zhotovitel není schopen odstranit vadu díla v této lhůtě, bude o tom informovat Objednatele včetně důvodů, proč lhůtu nemůže dodržet a dohodne se Objednatelem na jiné lhůtě, ovšem nejkratší možné. 3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí. XI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena a) písemnou dohodou smluvních stran; b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně; c) odstoupením z důvodů uvedených v ust. 345 a násl. Obchodního zákoníku. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují zejména: i) případy, na něž se vztahuje smluvní pokuta podle či. IX. této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele, ii) porušení povinností Zhotovitele stanovených v či. VI. odst. 2, 3, 6, 10, 11 a 12 a či. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele, iii) prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury delší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění Zhotovitelem. 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, případně nárok na náhradu škody.

6 XII. Zvláštní ujednání 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazuji za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 4. Smluvní strany s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. Seznam příloh: Příloha Č. 1 : Seznam jednotkových cen Příloha Č. 2 : Kalkulační model Příloha Č. 3 : Přehled objektů Objednatel: Zhotovitel: V Praze dne, _ V Praze dne, _...I~... ;t.'... ~ ~.~!d Ing. Josef J ředitel Správy služ lavního města Prahy Ing. Zdeněk Š M í O jednatel firmy FITAZ spol. s r. o. SPRÁVA SLUŽEB hlavního města Prahy Praha 8, Kundratka 19 lg: orc CZ FITAZ spol. s r.o. (4) SIDLO' p"nciřova P;:;AHA4 - ~~ODŘANY TEl2.'4C TEl/Ft,X 2'."' ItO 4[310::15 Dit CZ';Ó OC~HO()NI r.:=jstřík VSDENÝ MĚSTSKÝfII' SOUDEM V PRAZE. ODDíl C. VLOZKA 8672

7 Příloha Č. 1 - Seznam jednotkových cen prací stavební práce bez DPH s DPH otlučení omítek m ,00 80,40 otlučení obkladů m ,00 84,00 bourání podlah - mazanin ti. 100 m m ,00 163,20 vybourání otvorů do 0,10 m 2 ks 1 58,00 69,60 vybourání kapes ks 1 42,00 50,40 vvsekání rýh hl.30 mm do šíře 10 cm bm 1 47,00 56,40 oprava omítek do 30% m ,00 102,00 oprava om ítek do 50 % m ,00 188,40 úprava štukováním m ,00 105,60 sanační omítka m ,00 451,20 omítka rýh do šíře 150 mm m ,00 278,40 vnitřní omítka m ,00 194,40 osazení zárubně 90 cm ks 1 195,00 234,00 betonová mazanina ti. 100 mm m , ,00 zednické práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 beton prostý m , ,00 vybourání dřevěných zárubní do 2 m 2 m ,00 120,00 naložení sutě hod ,00 216,00 přesun hmot na skládku t 1 188,00 225,60 vyrovnání nerovného povrchu ti. 3 cm m ,00 138,00 začištění omítek m ,00 42,00

8 bez DPH sdph obklady a dlažby montáž dlažby 30 x 30 cm m ,00 360,00 montáž obkladu 15 x 15 cm m ,00 360,00 malby malba Primalex m ,70 17,64 oškrábání m ,00 16,80 izolační nátěr proteklin m ,00 30,00 podlahy povlakové stržení krvtinv m ,00 30,00 vyrovnání podkladů m ,00 102,00 PVC montáž m ,00 180,00 koberec montáž m ,00 144,00 podlahářské práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 truhlářské práce opasovánl dveří vč. kování standart ks 1 320,00 384,00 zasklívání (float 4 mm) m ,00 576,00

9 nátěry bez DPH s DPH dveří s obroušením m ,00 132,00 ocelových konstrukcí 2 x nátěr m ,00 126,00 zárubní ks 1 160,00 192,00 nátěr beton. podlahy vč. penetrace m ,00 145,20 ústřední topení m ,00 45,60 mříží m ,00 126,00 potrubí bm 1 8,20 9,84 soklu m ,00 136,80 bez DPH s DPH instalatérské práce osazení umyvadla ks 1 450,00 540,00 montáž baterie ks 1 310,00 372,00 výměna splachovače ks 1 400,00 480,00 montáž WC mísy ks 1 550,00 660,00 čištění kanalizace do prům. 150 mm bm 1 95,00 114,00 instalatérské práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 práce UT práce UT v hodinové sazbě hod ,00 216,00

10 bez DPH s DPH práce elektro montáž svítidla zářivkového ks 1 200,00 240,00 montáž zásuvky, nebo vypínače ks 1 25,00 30,00 elektroinstalační práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 zámečnické práce osazování sloupků plotových vč. betonování ks 1 190,00 228,00 montáž pletiva bm 1 100,00 120,00 zámečnické práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 bez DPH sdph revizní úkony elektrická instalace a hromosvody hod ,00 216,00 revize el. sootřebičů ks 1 45,00 54,00 bez DPH s DPH zajištění centrálního dispečinku rok 8000, ,00 Vypracoval: Jan Hodr, jednatel V Praze dne 18. dubna 2012 (4)

11 Příloha č. 2 - Modelová situace (údržba areálu Kundratka 19, Praha 8) stavební práce bez DPH celk.s DPH otlučení omítek m , ,00 otlučení obkladů m , ,00 bourání podlah - mazanin ti. 100 m m , ,00 vybourání otvorů do 0,10 m 2 ks , ,00 vybourání kapes ks , ,00 vysekání rýh hl. 30 mm do šíře 10 cm bm , ,00 oprava omítek do 30 % m , ,00 oprava omítek do 50 % m , ,00 úprava štukováním m , ,00 sanační omítka m , ,00 omítka rýh do šíře 150 mm m , ,00 vnitřní omítka m , ,00 osazení zárubně 90 cm ks , ,00 betonová mazanina ti. 100 mm m , ,00 zednické práce v hodinové sazbě hod , ,00 beton prostý m , ,00 vybourání dřevěných zárubní do 2 m2 m , ,00 naložení sutě hod , ,00 přesun hmot na skládku t , ,00 vyrovnání nerovného povrchu ti 3 cm m , ,00 začištění omítek m , ,00

12 obklady a dlažby bez DPH celk.s DPH montáž dlažby 30 x 30 cm m , ,00 montáž obkladu 15 x 15 cm m , ,00 malby malba Primalex m , ,00 oškrábání m , ,00 izolační nátěr proteklin m , ,00 podlahy povlakové stržení krvtinv m , ,00 vyrovnání podkladů m , ,00 PVC montáž m , ,00 koberec montáž m , ,00 podlahářské práce v hodinové sazbě hod , ,00 truhlářské práce opasovánl dveří vč. kování standart ks , ,00 zasklívání (float 4 mm) m , ,00 nátěry dveří s obroušením m , ,00 ocelových konstrukcí 2 x nátěr m , ,00 zárubní ks , ,00 nátěr beton. podlahy VČ. penetrace m , ,00 ústřední topení m , ,00

13 mříží m , ,00 potrubí bm , ,20 soklu m , ,00 bez DPH celk.s DPH Instalatérské práce osazení umyvadla ks , ,00 montáž baterie ks , ,00 výměna splachovače ks , ,00 montáž WC mísy ks , ,00 čištění kanalizace do prům. 150 mm bm , ,00 instalatérské práce v hodinové sazbě hod , ,00 práce UT práce UT v hodinové sazbě hod , ,00 práce elektro montáž svítidla zářivkového ks , ,00 montáž zásuvky, nebo vypínače ks ,00 600,00 elektroinstalační práce v hodinové sazbě hod , ,00 zámečnické práce osazování sloupků plotovvch vč. betonovár ks , ,00 montáž pletiva bm , ,00 zámečnické práce v hodinové sazbě hod , ,00

14 bez DPH celk.s DPH revizní úkony elektrická instalace a hromosvodv hod , ,00 revize el. sootřebičů ks , ,00 bez DPH celk.s DPH zajištění centrálního dispečinku rok 8000, ,00 CELKEM , ,20 Vypracoval: Jan Hodr, jednatel V Praze dne 18.dubna 2012

15 Příloha č. 3 - Přehled objektů Opletalova 19/1441, Praha 1 Uhelný trh 10, Praha 1 letenská 23/34, Praha 1 Rybná 22, Praha 1 Hroznová 5/493, Praha 1 lodecká 2/1206, Praha 1 Korunní 15/734, Praha 2 K Rotundě 3/16 Cimburkova 18/600, Praha 3 Domažlická 9, Praha 3 Vinohradská 153/2807, Praha 3 Řipská 26/709, Praha 3 Táborská 372/36, Praha 4 Štúrova 1282, Praha 4 Hlavní 114/2930, Praha 4 Nad lesním divadlem 1353/8, Praha 4 Kostelní nám. 34, Praha 4 Budějovická 1667/64 (OC), Praha 4 Michelská 6/23, Praha 4 Kobrova 8/1366, Praha 5 Radotínská 69, Praha 5 - jízdní skupina Krškova 807, Praha 5 U Starého stadionu 1379/13, Praha 5 K lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec Ceme~á~ká192,Prnha5 Jinonická 1226, Praha 5 Českomalínská 25/776, Praha 6 Vlastina 887, Praha6 Bělohorská 110, Praha 6 Suchdolské nám. 734/3, Praha 6 Kovárenská 8/5, Praha - lyso/aje Čí/ova 9, Praha 6 Argentinská 1098/17, Praha 7 Havanská 136/15, Praha 7 Bubenská 1, Praha 1 Císařský ostrov - jízdní skupina Ba/abánova 2/1273, Praha 8 Ďáb/ická 339/14, Praha 8 U Parku 140, Praha - Březiněves Spořická 400/34, Praha 8 Primátorská 34, Praha 8 Sokolovská 112/56, Praha 8 Čimická 780/61, Praha 8

16 Veltruská 576, Praha 9 Bechyňská 639, Praha 9 Tauferova 1041/2, Praha 9 Cukrovarská 127/38, Praha 9 Bohdanečská 97, Praha - Vinoř K Cihelně 59, Praha - Satalice V Třešňovce 232/2 (OD), Praha 9 Počernická 634/95, Praha 10 litevská 1282/1, Praha 10 Za Sedmidomky 462/14, Praha 10 V Korytech 8, Praha 10 Jabloňová 2992/8, Praha 10 Markušova 1555/18, Praha 11 Roztylská 2321/19 (OC), Praha11 Vodnická 531/44, Praha 11 - Újezd K Hrnčířům 34, Praha 11 Násirovo nám. 1816/1, Praha 12 Zahrádecká 376, Praha 4 Ant. Pecáka 37, Praha - Točná Palmetova 2159/3, Praha 12 Písková 23, Praha 12 Lýskova 1593, Praha 13 Křivatcova 416, Praha 6 Makovského 1227, Praha 13 Erbova 109, Praha 13 Prusíkova 16, Praha - Velká Ohrada Sluneční nám. 13, Praha - Nové Butovice K Velkému dvoru 3/44, Praha 13 - Řeporyje -jízdní skupina Vlčkova 1067, Praha 9 V pátém 234, Praha - Klánovice Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice Na Chvlaské tvrzi 4, Horní Počernice K Jízdárně 9, Praha - Koloděje Za Poštovskou zahradou 479, Praha - Běchovice Lomecká 656, Praha - Újezd nad Lesy kpt. Stránského 984, Praha 9 Hloubětín, vestibul metra "B", Praha 9 Hostivařská 552/3, Praha 10 Nové náměstí 1432/21, Praha - Uhříněves Za Pavilonem 666, Praha - Dubeč K Poště 751 1/a, Praha - Kolovraty K Nedvězí 66, Praha - Královice Potocká 25/1, Praha - Nedvězí U Školy 286, Praha 10 Edisonova 429 b, Praha - Petrovice Štychova 1/2, Praha - Křeslice Boloňská 476/1, Praha 15

17 I I / Sazečská 1, Praha 10 Letiitě Ruzyně metro Kačerov metro Zličín Korunní 98/2456, Praha 10 Kundratka 19/1951, Praha 8 V soudním 4547, Praha - Klánovice K Sádkám 141, Praha 5 - Lahovičky plovoucí základna, Praha 5 K Zahradám 116, Praha 5 - Lahovičky Rytířská 10, Praha 1 Českobrodská 50, Praha 9 V Zámcích 56, Praha 8 Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10 Rytířská 10, Praha 1 Spodní 31, Praha 5 - Lahovice U Přehrady 54, Praha 11 K Novým domkům 44, Praha 5 - Lahovice odtahová parkoviště Jinonice Těšnov Dubeč Písnice (Iibuš) Kotlářka Švehlova Holešovice Lublaňská Chodov