I. Smluvní strany. III. Předmět smlouvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. III. Předmět smlouvy"

Transkript

1 Rámcová smlouva na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací "Stavební údržba a rekonstrukční práce" uzavřená v souladu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákonik") I. Smluvní strany Správa služeb hlavního města Prahy příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, Praha 8 IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: PPF banka a.s. Číslo účtu: /6000 zastoupena: Ing. Josefem J U RÁN K E M, ředitelem (dále jen.objednatel") a FITAZ spol. s r.o. se sídlem Pancířova 9, Praha 4 - Modřany IČO: DIČ: CZ zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8672 Bankovní spojení: KB Praha 4 Číslo účtu: /0100 zastoupena: Ing. Zdeňkem Š M í DEM (dále jen "ZhotoviteI U ) II. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou oprávněny podnikat na území ČR v souladu s českým právním řádem, zejména Živnostenským a Obchodním zákoníkem. 2. Smluvní strany vyjádřily společnou vůli uzavřít tuto rámcovou smlouvou, na základě níž budou objednatelem zadány jednotlivé veřejné zakázky na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních pracích, které jsou ve správě objednatele - SSHMP (viz. příloha č. 3 - Přehled objektů). Konkrétní zakázka bude zadána v souladu s 92 odst. 1 písmo a) zákona o veřejných zakázkách na základě písemné výzvy k podání nabídky. III. Předmět smlouvy 1. Přesná specifikace předmětu této smlouvy a tedy i veřejné zakázky jsou: drobné stavební úpravy (omítky, obnova maleb a nátěrů) vodoinstalatérské práce (provoz sociálních zařízení - WC, sprchy, umývárny, kanalizační uzávěry) topenářské práce (opravy topných systémů a údržba zdrojů tepla a TUV) elektroinstalatérské práce (osvětlení, zásuvky, rozvody)

2 zámečnické práce (opravy zámečnických výrobků, oplocení s příslušenstvím, zámků, sváření el. obloukem a technickými plyny strojní údržba (opravy vratových pohonů a soustrojí, el. závory) je zahrnuta do hodinových výkonů v kategoriích vodo a elektroinstalatérské provádění revizí elektroinstalace, hromosvodů a el. spotřebičů v daných termínech dle platných norem zajištění nepřetržité havarijní služby IV. Doba a místo plnění a splnění díla 1. Objednatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky a tedy uzavření první smlouvy na základě smlouvy rámcové ihned po podpisu rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu čtyř (4) let s výpovědní lhůtou pro obě strany tři (3) měsíce. 2. Platnost rámcové smlouvy též automaticky zanikne při dosažení celkové výše budoucího peněžitého závazku v částce , Kč bez DPH. Za průběžné sledování celkového objemu výše budoucího peněžitého závazku je odpovědný vybraný uchazeč. Zadavatel si přitom vyhrazuje právo neuhradit uchazeči jakékoliv platby nad rámec shora uvedeného limitu, a to bez ohledu na stav skutečně provedených prací a spotřebovaného materiálu. 3. Místem plnění je Praha. 4. Konkrétní termíny plnění budou uvedené v jednotlivých konkrétních veřejných nabídkách. 5. Smluvní strany si jsou vědomy svých povinností, týkajících se režimu přenesené daňové povinnosti uvedených v ustanovení 92a zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V. Cena, platební a fakturační podmínky 1. Maximální, a nepřekročitelná celková hodnota rámcové smlouvy činí: , Kč bez DPH. Důvodem ke změně ceny mohou být pouze změny daňových předpisů mající prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění 2. Nabídková na požadované činnosti je obsažena v kalkulačním modelu definovaném splněným, modelovým příkladem zadávací dokumentace (příloha Č. 2 k zadávací dokumentaci), kterým Zhotovitel dokládá seznam jednotkových cen, tvořící přílohu Č. 1 této smlouvy a jenž obsahuje závazné jednotkové ceny za jednotlivé práce. Celková nabídková činí částku ,20 Kč včetně DPH, bez DPH je , Kč. 3. Při sjednávání konkrétních veřejných zakázek na základě této rámcové smlouvy vždy platí, že žádná ze sjednaných jednotkových cen nepřekročí výši jednotkových cen, použitých při výpočtu nabídkové ceny a uvedených v kalkulačním modelu s výjimkou prací prováděných v režimu havárie, kdy je zhotovitel oprávněn navýšit jednotkové ceny o 0,05 %. 4. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně zpětně v české měně, vždy na základě skutečně provedených prací. Úhrada bude prováděna na základě příslušného účetního dokladu. Splatnost dokladu bude 30 dnů ode dne doručení. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být předávací protokol podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém budou uvedeny skutečně provedené práce. 5. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 6. Zálohy za požadované práce Objednatel neposkytuje. 7. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním způsobem na základě vystavovaných daňových dokladů. 8. Peněžitý závazek Objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele.

3 VI. Práva a povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za činnosti spojené s plnění díla ve smyslu či. III. této smlouvy v rámci platných právních předpisů. 2. Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k plnění předmětu této smlouvy, řídit se touto smlouvou, písemnými pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem prokazatelně předány a postupovat v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, že jejich realizací by došlo k podstatnému porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele neprodleně písemně informovat. 3. V případech nesplnění povinnosti Objednatele podle či. VII. odst. 3 této smlouvy, tedy v případech, kdy dokumentace k objektu není k dispozici nebo neodpovídá faktickému stavu, je Zhotovitel povinen zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy se zvýšenou odbornou péčí a opatrností, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, přičemž za splnění těchto podmínek nenese zodpovědnost za škodu vzniklou v důsledku použití Objednatelem předané dokumentace neodpovídající skutečnému stavu nebo v důsledku chybějící dokumentace. 4. Po ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen Objednateli vrátit veškerou převzatou dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn technickou dokumentaci poskytnout třetím osobám. 5. Zhotovitel je povinen sjednat na věci v jeho vlastnictví, vnesené do objektu, pojištění proti poškození, ztrátě a zničení nahodilou událostí či třetími osobami a prohlašuje, že má sjednáno pojištění pro případ uplatňování nároků osob z titulu škody vzniklé činností Zhotovitele v minimální výši pojistného plnění stanoveného zadávací dokumentací k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy a je vždy povinen Objednateli na jeho žádost prokázat existenci uvedeného pojištění. 6. Zhotovitel je povinen Objednateli okamžitě oznámit veškeré okolnosti, které ohrožují provoz objektů. Objednatel se zavazuje neprodleně projednat se Zhotovitelem odstranění těchto závad. 7. Eventuální dílčí dočasná nefunkčnost Zhotovitelem provozovaných technologických zařízení, způsobená přerušením dodávky médií nebo neodstraněním závad ze strany Objednatele, ač byl Objednatel k jejich odstranění povinen a Zhotovitelem k tomu vyzván, se nepovažuje za porušení povinností Zhotovitele s plněním této smlouvy. 8. Zhotovitel je oprávněn k plnění svých závazků dle této smlouvy používat jako subdodavatele pouze třetí osoby uvedené jmenovitě v jeho nabídce. V takovém případě Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby tyto práce poskytoval sám. Změna subdodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známé a o kterých se při provádění činností ve smyslu této smlouvy nebo v souvislosti s ní dozví a za tím účelem nesdělit, nezpřístupnit ani jinak nevyužít tyto skutečnosti pro sebe, a to ještě po dobu tří let po ukončení tohoto smluvního vztahu. 10. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární ochraně objektu a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po objektech a provozu objektů, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky provádějícími činnost dle předmětu smlouvy. 11. Pracovníci Zhotovitele budou při plnění předmětu smlouvy uvnitř objektu oblečeni do jednotných pracovních oděvů s firemním logem Zhotovitele. 12. Způsobí-Ii Zhotovitel, ať úmyslně nebo z nedbalosti, škodu na majetku či zdraví osob Objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že odpovídá za způsobenou škodu neomezeně. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení. 13. Zahájit plnění v případě havárie do 2 hodin od oznámení havárie Zhotoviteli.

4 14. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů souvisejících a vzniklých při jeho činností v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zajistí si zábory a skládky včetně úhrad za ně. Zhotovitel odpovídá za pořádek v okolí objektu. VII. Právaa povinnosti Objednatele 1. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy možnost odběru vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje používat tato média hospodárně a v nezbytně nutném množství. 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškeré informace nezbytné pro řádný výkon provádění předmětu činnosti smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit, rozšířit či omezit rozsah plnění, přičemž z takového rozhodnutí nevyplývají pro Zhotovitele jakákoli práva k účtování případných dodatečných odměn, náhrad škod či smluvních pokut. Toto neplatí: a) v případě, že během realizace zakázky dojde ke zvýšení DPH, bude upravena dle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění b) pokud bude Objednatel požadovat provedení prací nebo dodávek, či v jiné časové frekvenci či množství, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele. Tyto změny Objednatel u Zhotovitele písemné objedná, přičemž Zhotovitel je nacení a předá k odsouhlasení Objednateli. Při naceňování je Zhotovitel vázán jednotkovými mi uvedenými v nabídce. c) pokud bude Objednatel požadovat vyšší kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena v zadávací dokumentaci a v nabídce Zhotovitele d) pokud se při realizaci veřejné zakázky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelně vliv na sjednanou cenu e) pokud dokumentace předaná Zhotoviteli Objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby, které mají vliv na sjednanou cenu VIII. Další ujednání 1. Zhotovitel je povinen informovat na žádost Objednatele o průběhu plnění předmětu této smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. 2. Každá konkrétní objednatelem zhotoviteli zadaná oprava, požadavek na odstranění havárie či na provedení stavební údržby (atp.) prochází písemnou objednávkou (činěnou prostřednictvím elektronické pošty), kterou v kopii vždy obdrží provozní náměstek objednatele. V případech požadavků na provedení stavební údržby většího rozsahu, je ze strany objednatele na zhotoviteli vždy požadováno podání cenové nabídky, která je porovnávaná s cenou uvedenou ve smlouvě. Po potvrzení akceptace takto vyžádané cenové nabídky, je dílo zadáno zhotoviteli k realizaci a převzetí zhotoveného díla je objednatelem vždy kontrolováno a potvrzeno přejímacím dokladem. V případech představujících požadavek objednatele vůči zhotoviteli, a to na provedení prací, souvisejících s odstraňováním havárií, je objednávka na jejich provedení (zhotovení díla) činěna ze strany objednatele nejprve telefonicky a následně písemnou formou. 3. V případě, že Objednatelem budou zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto nedostatky bez nároku na navýšení finančního plnění odstranit, a to neprodleně po upozornění Objednatelem, popř. ve lhůtě Objednatelem stanovené. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí.

5 IX. Smluvní pokuty, náhrady škody 1. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení dohodnutého plnění je stanovena v minimální výši 0,01 % z ceny konkrétní objednávky za každý den prodlení. 2. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době je stanovena v minimální výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 3. Smluvní pokuta za nedodržení dohodnuté lhůty zahájení prací v případě havárií dle či. VI., odst. 13. této smlouvy je stanovena v minimální výši 0,05 % z ceny konkrétní objednávky za každou hodinu prodlení. 4. Smluvní pokuta je splatná do 3 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události. Oznámení musí obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele. 5. Ve všech případech nedodržení povinností a termínů platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. 6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy. X. Záruční lhůta 1. Zhotovitel se zavazuje garantovat za provedené práce záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí prací 2. Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, do 3 dnů od okamžiku nahlášení vady, v případě havárie neprodleně. Jestliže zhotovitel není schopen odstranit vadu díla v této lhůtě, bude o tom informovat Objednatele včetně důvodů, proč lhůtu nemůže dodržet a dohodne se Objednatelem na jiné lhůtě, ovšem nejkratší možné. 3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem, zaměstnanci Objednatele nebo třetí osobou (vyjma zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele) v důsledku nesprávné manipulace, údržby či neoprávněných zásahů. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost či vyšší mocí. XI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva může být ukončena a) písemnou dohodou smluvních stran; b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně; c) odstoupením z důvodů uvedených v ust. 345 a násl. Obchodního zákoníku. Za podstatné porušení této smlouvy smluvní strany považují zejména: i) případy, na něž se vztahuje smluvní pokuta podle či. IX. této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele, ii) porušení povinností Zhotovitele stanovených v či. VI. odst. 2, 3, 6, 10, 11 a 12 a či. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele, iii) prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury delší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění Zhotovitelem. 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, případně nárok na náhradu škody.

6 XII. Zvláštní ujednání 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazuji za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, vzestupně číslovanými, odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 4. Smluvní strany s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. Seznam příloh: Příloha Č. 1 : Seznam jednotkových cen Příloha Č. 2 : Kalkulační model Příloha Č. 3 : Přehled objektů Objednatel: Zhotovitel: V Praze dne, _ V Praze dne, _...I~... ;t.'... ~ ~.~!d Ing. Josef J ředitel Správy služ lavního města Prahy Ing. Zdeněk Š M í O jednatel firmy FITAZ spol. s r. o. SPRÁVA SLUŽEB hlavního města Prahy Praha 8, Kundratka 19 lg: orc CZ FITAZ spol. s r.o. (4) SIDLO' p"nciřova P;:;AHA4 - ~~ODŘANY TEl2.'4C TEl/Ft,X 2'."' ItO 4[310::15 Dit CZ';Ó OC~HO()NI r.:=jstřík VSDENÝ MĚSTSKÝfII' SOUDEM V PRAZE. ODDíl C. VLOZKA 8672

7 Příloha Č. 1 - Seznam jednotkových cen prací stavební práce bez DPH s DPH otlučení omítek m ,00 80,40 otlučení obkladů m ,00 84,00 bourání podlah - mazanin ti. 100 m m ,00 163,20 vybourání otvorů do 0,10 m 2 ks 1 58,00 69,60 vybourání kapes ks 1 42,00 50,40 vvsekání rýh hl.30 mm do šíře 10 cm bm 1 47,00 56,40 oprava omítek do 30% m ,00 102,00 oprava om ítek do 50 % m ,00 188,40 úprava štukováním m ,00 105,60 sanační omítka m ,00 451,20 omítka rýh do šíře 150 mm m ,00 278,40 vnitřní omítka m ,00 194,40 osazení zárubně 90 cm ks 1 195,00 234,00 betonová mazanina ti. 100 mm m , ,00 zednické práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 beton prostý m , ,00 vybourání dřevěných zárubní do 2 m 2 m ,00 120,00 naložení sutě hod ,00 216,00 přesun hmot na skládku t 1 188,00 225,60 vyrovnání nerovného povrchu ti. 3 cm m ,00 138,00 začištění omítek m ,00 42,00

8 bez DPH sdph obklady a dlažby montáž dlažby 30 x 30 cm m ,00 360,00 montáž obkladu 15 x 15 cm m ,00 360,00 malby malba Primalex m ,70 17,64 oškrábání m ,00 16,80 izolační nátěr proteklin m ,00 30,00 podlahy povlakové stržení krvtinv m ,00 30,00 vyrovnání podkladů m ,00 102,00 PVC montáž m ,00 180,00 koberec montáž m ,00 144,00 podlahářské práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 truhlářské práce opasovánl dveří vč. kování standart ks 1 320,00 384,00 zasklívání (float 4 mm) m ,00 576,00

9 nátěry bez DPH s DPH dveří s obroušením m ,00 132,00 ocelových konstrukcí 2 x nátěr m ,00 126,00 zárubní ks 1 160,00 192,00 nátěr beton. podlahy vč. penetrace m ,00 145,20 ústřední topení m ,00 45,60 mříží m ,00 126,00 potrubí bm 1 8,20 9,84 soklu m ,00 136,80 bez DPH s DPH instalatérské práce osazení umyvadla ks 1 450,00 540,00 montáž baterie ks 1 310,00 372,00 výměna splachovače ks 1 400,00 480,00 montáž WC mísy ks 1 550,00 660,00 čištění kanalizace do prům. 150 mm bm 1 95,00 114,00 instalatérské práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 práce UT práce UT v hodinové sazbě hod ,00 216,00

10 bez DPH s DPH práce elektro montáž svítidla zářivkového ks 1 200,00 240,00 montáž zásuvky, nebo vypínače ks 1 25,00 30,00 elektroinstalační práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 zámečnické práce osazování sloupků plotových vč. betonování ks 1 190,00 228,00 montáž pletiva bm 1 100,00 120,00 zámečnické práce v hodinové sazbě hod ,00 216,00 bez DPH sdph revizní úkony elektrická instalace a hromosvody hod ,00 216,00 revize el. sootřebičů ks 1 45,00 54,00 bez DPH s DPH zajištění centrálního dispečinku rok 8000, ,00 Vypracoval: Jan Hodr, jednatel V Praze dne 18. dubna 2012 (4)

11 Příloha č. 2 - Modelová situace (údržba areálu Kundratka 19, Praha 8) stavební práce bez DPH celk.s DPH otlučení omítek m , ,00 otlučení obkladů m , ,00 bourání podlah - mazanin ti. 100 m m , ,00 vybourání otvorů do 0,10 m 2 ks , ,00 vybourání kapes ks , ,00 vysekání rýh hl. 30 mm do šíře 10 cm bm , ,00 oprava omítek do 30 % m , ,00 oprava omítek do 50 % m , ,00 úprava štukováním m , ,00 sanační omítka m , ,00 omítka rýh do šíře 150 mm m , ,00 vnitřní omítka m , ,00 osazení zárubně 90 cm ks , ,00 betonová mazanina ti. 100 mm m , ,00 zednické práce v hodinové sazbě hod , ,00 beton prostý m , ,00 vybourání dřevěných zárubní do 2 m2 m , ,00 naložení sutě hod , ,00 přesun hmot na skládku t , ,00 vyrovnání nerovného povrchu ti 3 cm m , ,00 začištění omítek m , ,00

12 obklady a dlažby bez DPH celk.s DPH montáž dlažby 30 x 30 cm m , ,00 montáž obkladu 15 x 15 cm m , ,00 malby malba Primalex m , ,00 oškrábání m , ,00 izolační nátěr proteklin m , ,00 podlahy povlakové stržení krvtinv m , ,00 vyrovnání podkladů m , ,00 PVC montáž m , ,00 koberec montáž m , ,00 podlahářské práce v hodinové sazbě hod , ,00 truhlářské práce opasovánl dveří vč. kování standart ks , ,00 zasklívání (float 4 mm) m , ,00 nátěry dveří s obroušením m , ,00 ocelových konstrukcí 2 x nátěr m , ,00 zárubní ks , ,00 nátěr beton. podlahy VČ. penetrace m , ,00 ústřední topení m , ,00

13 mříží m , ,00 potrubí bm , ,20 soklu m , ,00 bez DPH celk.s DPH Instalatérské práce osazení umyvadla ks , ,00 montáž baterie ks , ,00 výměna splachovače ks , ,00 montáž WC mísy ks , ,00 čištění kanalizace do prům. 150 mm bm , ,00 instalatérské práce v hodinové sazbě hod , ,00 práce UT práce UT v hodinové sazbě hod , ,00 práce elektro montáž svítidla zářivkového ks , ,00 montáž zásuvky, nebo vypínače ks ,00 600,00 elektroinstalační práce v hodinové sazbě hod , ,00 zámečnické práce osazování sloupků plotovvch vč. betonovár ks , ,00 montáž pletiva bm , ,00 zámečnické práce v hodinové sazbě hod , ,00

14 bez DPH celk.s DPH revizní úkony elektrická instalace a hromosvodv hod , ,00 revize el. sootřebičů ks , ,00 bez DPH celk.s DPH zajištění centrálního dispečinku rok 8000, ,00 CELKEM , ,20 Vypracoval: Jan Hodr, jednatel V Praze dne 18.dubna 2012

15 Příloha č. 3 - Přehled objektů Opletalova 19/1441, Praha 1 Uhelný trh 10, Praha 1 letenská 23/34, Praha 1 Rybná 22, Praha 1 Hroznová 5/493, Praha 1 lodecká 2/1206, Praha 1 Korunní 15/734, Praha 2 K Rotundě 3/16 Cimburkova 18/600, Praha 3 Domažlická 9, Praha 3 Vinohradská 153/2807, Praha 3 Řipská 26/709, Praha 3 Táborská 372/36, Praha 4 Štúrova 1282, Praha 4 Hlavní 114/2930, Praha 4 Nad lesním divadlem 1353/8, Praha 4 Kostelní nám. 34, Praha 4 Budějovická 1667/64 (OC), Praha 4 Michelská 6/23, Praha 4 Kobrova 8/1366, Praha 5 Radotínská 69, Praha 5 - jízdní skupina Krškova 807, Praha 5 U Starého stadionu 1379/13, Praha 5 K lochkovu 6, Praha 5 - Slivenec Ceme~á~ká192,Prnha5 Jinonická 1226, Praha 5 Českomalínská 25/776, Praha 6 Vlastina 887, Praha6 Bělohorská 110, Praha 6 Suchdolské nám. 734/3, Praha 6 Kovárenská 8/5, Praha - lyso/aje Čí/ova 9, Praha 6 Argentinská 1098/17, Praha 7 Havanská 136/15, Praha 7 Bubenská 1, Praha 1 Císařský ostrov - jízdní skupina Ba/abánova 2/1273, Praha 8 Ďáb/ická 339/14, Praha 8 U Parku 140, Praha - Březiněves Spořická 400/34, Praha 8 Primátorská 34, Praha 8 Sokolovská 112/56, Praha 8 Čimická 780/61, Praha 8

16 Veltruská 576, Praha 9 Bechyňská 639, Praha 9 Tauferova 1041/2, Praha 9 Cukrovarská 127/38, Praha 9 Bohdanečská 97, Praha - Vinoř K Cihelně 59, Praha - Satalice V Třešňovce 232/2 (OD), Praha 9 Počernická 634/95, Praha 10 litevská 1282/1, Praha 10 Za Sedmidomky 462/14, Praha 10 V Korytech 8, Praha 10 Jabloňová 2992/8, Praha 10 Markušova 1555/18, Praha 11 Roztylská 2321/19 (OC), Praha11 Vodnická 531/44, Praha 11 - Újezd K Hrnčířům 34, Praha 11 Násirovo nám. 1816/1, Praha 12 Zahrádecká 376, Praha 4 Ant. Pecáka 37, Praha - Točná Palmetova 2159/3, Praha 12 Písková 23, Praha 12 Lýskova 1593, Praha 13 Křivatcova 416, Praha 6 Makovského 1227, Praha 13 Erbova 109, Praha 13 Prusíkova 16, Praha - Velká Ohrada Sluneční nám. 13, Praha - Nové Butovice K Velkému dvoru 3/44, Praha 13 - Řeporyje -jízdní skupina Vlčkova 1067, Praha 9 V pátém 234, Praha - Klánovice Stará obec 10, Praha - Dolní Počernice Na Chvlaské tvrzi 4, Horní Počernice K Jízdárně 9, Praha - Koloděje Za Poštovskou zahradou 479, Praha - Běchovice Lomecká 656, Praha - Újezd nad Lesy kpt. Stránského 984, Praha 9 Hloubětín, vestibul metra "B", Praha 9 Hostivařská 552/3, Praha 10 Nové náměstí 1432/21, Praha - Uhříněves Za Pavilonem 666, Praha - Dubeč K Poště 751 1/a, Praha - Kolovraty K Nedvězí 66, Praha - Královice Potocká 25/1, Praha - Nedvězí U Školy 286, Praha 10 Edisonova 429 b, Praha - Petrovice Štychova 1/2, Praha - Křeslice Boloňská 476/1, Praha 15

17 I I / Sazečská 1, Praha 10 Letiitě Ruzyně metro Kačerov metro Zličín Korunní 98/2456, Praha 10 Kundratka 19/1951, Praha 8 V soudním 4547, Praha - Klánovice K Sádkám 141, Praha 5 - Lahovičky plovoucí základna, Praha 5 K Zahradám 116, Praha 5 - Lahovičky Rytířská 10, Praha 1 Českobrodská 50, Praha 9 V Zámcích 56, Praha 8 Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10 Rytířská 10, Praha 1 Spodní 31, Praha 5 - Lahovice U Přehrady 54, Praha 11 K Novým domkům 44, Praha 5 - Lahovice odtahová parkoviště Jinonice Těšnov Dubeč Písnice (Iibuš) Kotlářka Švehlova Holešovice Lublaňská Chodov

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

Dodatek Č. 1. v tomto znění:

Dodatek Č. 1. v tomto znění: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací, ze dne 15. 8. 2012 uzavřené podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014

Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Smlouva o dílo ÚP Plzeň č. /2014 Objednatel: Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o dílo. 1. Předmět smlouvy. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Předmět smlouvy. Smluvní strany Smlouva o dílo Smluvní strany Správa služeb hlavního města Prahy příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň zastoupená Mgr. Bohdanem Frajtem, ředitelem organizace IČO: 70889660

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 673/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 618 ze dne 31.08.2016 Oprava WC v objektu radnice Městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 Rada městské části I. s

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č

Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 27.21.11 Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená starostou Bc. Františkem Adámkem, IČ: 00231151 příslušný odbor: odbor životního

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace)

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) VZOR (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Smlouva o dílo. č.om/358/2011. uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

Smlouva o dílo. č.om/358/2011. uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami Smlouva o dílo č.om/358/2011 uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi smluvními stranami Město Břeclav se sídlem Břeclav, T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

I. Předmět plnění. II. Místo plnění

I. Předmět plnění. II. Místo plnění smlouva č. 15/049-0 SMLOUVA o zajištění praní prádla uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Česká republika - Úřad vlády České republiky

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-125-009-13 ze dne 25.7.2013 "Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rada městské části

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. j. VS 88/009/001/2013-39/LOG/501 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dle 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva

SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s 2586 a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ ) a ve smyslu příslušných právních předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU ( zak.č. zhotovitele: ) Smluvní strany. (dále jen objednatel)

SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU ( zak.č. zhotovitele: ) Smluvní strany. (dále jen objednatel) SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU ( zak.č. zhotovitele: 012 037 12 00 ) uzavřená podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany 1. Objednatel: Město Manětín se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf

SMLOUVA O DÍLO. Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf 1. Město Varnsdorf Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf Zastoupené: Martinem Loukou, starostou Osoba odpovědná

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více