Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci: http://www.cdiv.upol.cz"

Transkript

1 Modul č. 2 Téma č. 2 Osobní vzdělávací problematika Autoři: Martin Molholm and Peder Key Kristiansen (Centrum pro vzdělávání dospělých Skagen, Dánsko) a Prof. Norman Longworth (Univerzita Napier, Edinburgh, Skotsko) Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci: Zaměření tématu: Téma zkoumá faktory, které ovlivňují vzdělávací proces jednotlivce, a kapacitu jednotlivce zlepšit svůj výkon. Zabývá se zejména preferovaným stylem učení a/nebo osobním stylem učení, vlivem technologií (dostupností, stupni uživatelské dovednosti, finanční dostupností, atd.), vzdělávacím procesem (vzděláváním ve třídách, týmovou spoluprací, poradenstvím), vzdělávací problematikou jednotlivce, např. převzetím zodpovědnosti za vyhledání a výběr relevantních informačních zdrojů. Zároveň se zaměřuje na geografické, infrastrukturální a finanční bariéry, které vzdělávání negativně ovlivňují, především ale upozorňuje na nepřeberné množství vzdělávacích možností (např. na nejrůznější kurzy a programy v různých vzdělávacích sférách univerzitní programy, kurzy pořádané vysokými školami, školami s odborným zaměřením atd.) a na uplatnění informačních technologií ve vzdělávání (např. možnosti distančního vzdělávání, vzdělávání on-line atd.) Rovněž seznamuje s programem APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning Akreditace dosavadního zkušenostního vzdělávání), orientovaný na jedince, kteří pozbyli zájem o vzdělávání a v neposlední řadě zkoumá bariéry, jež jsou výsledkem nedostatku základních dovedností. Dílčí cíle: Pomoci jednotlivcům identifikovat vlastní styl učení, a tím přispět k zefektivnění vzdělávacího procesu, k větší spokojenosti vzdělávaného a k jeho lepším výsledkům; Ukázat, že existuje široká nabídka snadno dostupných vzdělávacích možností; jak lze skloubit finanční hledisko s celoživotním vzděláváním; jak nalézt informace o vzdělávacím programu nebo kurzu a návazně o pracovních příležitostech; co dělat, chci-li se přihlásit do speciálního kurzu, atd.; Pomoci lidem překonat duševní i zeměpisné bariéry a změnit jejich pohled na vzdělávací možnosti, které se vyskytují mimo jejich domáci prostředí nebo jsou odlišné od tradičních metod; Umožnit jednotlivci nahlédnout do fungování systému finanční podpor, určených k pomoci zájemcům o vzdělávání; Rozšířit pohled na vzdělávání validací a akreditací neformálních vzdělávacích programů, které nabízejí nové, vylepšené a kvalitnější metody; Motivovat jednotlivce k novému, kritickému pohledu na sebe sama a pomoci jim identifikovat vzdělávací zdroje, které jim dosud byly skryty nebo které jimi byly považovány za bezvýznamné nebo nedůležité;

2 A především zdůraznit význam pěstování sebedůvěry a sebeúcty jakožto důležité osobní vzdělávací devizy potřebné k tomu, aby byl člověk schopen si své vzdělávání sám řídit. Lekce Mnohočetné inteligence a preferované styly učení Zaměření lekce: Výzkum týkající se mnohočetných inteligencí poskytl obrovské množství informací, které nelze obsáhnout v jedné lekci, proto má tato lekce být pouze úvodem do problematiky a nabídnout cvičení, která posluchače povedou k podrobnějšímu zkoumání tématu. Mimo jiné lekce uvádí současné teorie, které hovoří o způsobech zpracování informací, a předkládá možné styly učení. Cíl lekce: Hlavním cílem této lekce je přiblížit různé druhy inteligence a ukázat, do jaké míry určují náš styl učení. Poznámky pro školitele: 1. Rozdejte studijní materiál č.1. Každý z posluchačů by se měl pokusit vyjádřit, jak předložený diagram chápe. Proč se vzdálenost mezi příčkami zvětšuje? Na které úrovni se odehrává největší část vzdělávacího procesu? Proč a jak se lekce tohoto kurzu snaží tento trend změnit? Jde o úspěšný pokus? Jaká alternativa existuje? Na kterou úroveň žebříčku by posluchači umístili sami sebe? Zdůrazněte, že každý z nás má mnoho takových vzdělávacích žebříčků. Každá osoba by měla udat příklad. 2. Každý z posluchačů nyní požádá svého souseda, aby popsal svůj nejosvědčenější způsob učení. Společně odpovědi prodiskutujte. 3. Rozdejte studijní materiál č.2. Uveďte do kontrastu myšlenku mnohočetných inteligencí s limitovanějším konceptem IQ. Učastníci kurzu by nyní měli ohodnotit známkou jedna až tři způsoby, které jim nejvíce při učení vyhovují. Utvořte skupiny po dvou. Každý člen skupiny řekne svému partnerovi svůj výsledek cvičení a své hodnocení vysvětlí. 4. Společně výsledky cvičení prodiskutujte a nechte třídu uvažovat nad tím, který druh inteligence by mělo vzdělávání nejvíce pěstovat. Jak dalece počítají tradiční vzdělávácí instituce s existencí více druhů inteligence? Proč je tomu tak? 5. Tento bod můžete pojmout jako domácí cvičení nebo, máte-li přístup k technologiím, můžete jej zadat rovnou. Posluchači by měli na webových stránkách najít informace o preferovaných stylech učení a mnohačetných inteligencích (angl. termín zní multiple intelligences, pozn. překl.). Každý posluchač krátce seznámí ostatní s tím, co na internetu objevil.

3 Lekce 2.2.2: Motivace jedince ke vzdělávání Zaměření tématu: Následující téma vychází z případové studie náboženské komunity, která má zájem o zkvalitnění vzdělávání svých členů. Detailněji propracovaný plán celoživotního vzdělávání je pak součástí tématu č.5. Cíl tématu: Hlavním cílem je zamyslet se nad způsoby, jakými může komunita motivovat jednotlivce ke vzdělávání. Poznámky pro školitele 1. Každý z posluchačů by se měl zamyslet nad tím, do jaké komunity v běžném životě spadá. Může jít například o náboženskou komunitu, sportovní klub, okruh lidí, se kterými se člověk pravidelně setkává v hospodě, uniformované organizace atd. Ptejte se, co se v těchto komunitách lze naučit, a to buď formálními nebo neformálními způsoby. 2. Rozdejte studijní materiál č.3 a dejte posluchačům čas na jeho přečtení. 3. Rozdejte studijní materiál č.4. Posluchači se ve dvojici pokusí odpovědět na otázky. 4. Výsledky společně prodiskutujte. Zvláště se zaměřte na to, jak se může komunita tímto způsobem stát učící se komunitou. Zdůrazněte, že auditem vzdělávacích potřeb a osobním vzdělávacím plánem se budete v kurzu zabývat později. Předmětem diskuse bude rovněž koncept vzdělávacích poradců. 5. Rozdejte studijní materiál č.5. Třída ve dvojicích seřadí dané údaje podle jejich efektivnosti při snaze vrátit do vzdělávacího systému občany, kteří by jinak o vzdělávání neuvažovali. Výsledky společně prodebatujte.

4 6. Studijní materiál č. 1

5 Studijní materiál č.2 Mnohonásobné inteligence podle Gardnera Howard Gardner dělí inteligenci na různé druhy. Druh inteligence často určuje náš preferovaný styl učení. Verbální/jazyková Vizuální/prostorová Logická/matematická Hudební/rytmická Tělesná/pohybová Interpersonální Intrapersonální slova, poslech, mluva, dialog obrazový materiál, výkresy, puzzle, vizualizace logické uvažování, fakta, sekvenční zpracování, řazení podle významu, schematizace melodie, rytmus, klasická hudba, zpěv, hra na hudební nástroj aktivita, běh, skok, ohmat, smyslové vnímání, předvádění úkonů interakce, komunikace, charisma, společenský styk, schopnost vcítit se do stavu druhé osoby uvědomělost vzhledem k životnímu prostředí, pozorování Zohar and Marshall k tomu dodávají: Duševní inteligence je schopnost vyvodit smysl jde o inteligenci duše. Je spojena se schopností vidět život v celé jeho šíři, nejen jeho části, a se schopností sebeobnovy. Také se vztahuje ke schopnosti zhodnotit, zda chceme hrát podle pravidel situace, ve které se zrovna nacházíme. Goleman přidává ještě jednu navíc: Emocionální inteligence schopnost porozumět svým vlastním emocím, vcítit se do stavu druhé osoby a chovat se adekvátně situaci

6 Studijní materiál č. 3 Projekt Učící se komunita Článek z magazínu Jolli z června 2001 Svět 21. století je světem, kde jak pracovní požadavky, tak chápání rodiny a způsoby trávení volného času doznávají rychlých změn. Poptávka po nových poznatcích, nových procesech a novém vzdělávacím systému roste. Je také stále těžší odhadnout, co přinese budoucnost. Globální ekonomika ovlivňuje dění na národní úrovni, a to má na oplátku vliv na dění na lokální úrovni a na rodinný život. Hlavní důraz se, nehledě na věk, postavení ve společnosti nebo rodinné zázemí, klade na celoživotní vzdělávání a na rozvíjení schopnosti jednotlivce vypořádat se s informační explozí a se stále se měnícím stylem života a práce. Na adresu celoživotního vzdělávání padlo již mnoho slov, praktická činnost na úrovni jednotlivce však za teorií stále velmi pokulhává. Tento projekt si klade za cíl situaci zlepšit. Členové islámské náboženské komunity ve Francii, Portugalsku a Velké Británii si velmi silně uvědomují potřebu reagovat na překotně se měnící svět za současného zachování své víry, která je pro ně středem, kolem kterého se točí všechno ostatní. Komunita čítá asi členů ve Velké Británii, 6000 ve Francii a 6000 v Portugalsku. Mnoho z nich si v minulosti v zemích svého původu prožilo pronásledování. Úspěšně se adaptovali na západní způsob života a zachovali si velmi silný smysl pro komunitu a vzájemnou pomoc. Ke světu a dění v něm přistupují s otevřenou myslí a pevným duchovním přesvědčením. Jejich vůdci jsou odhodláni udělat vše pro to, aby se z komunity stala Učící se komunita. Projekt Učící se komunita byl odstartován jako pilotní výzkumný projekt v roce 2000 s cílem dát všem členům komunity možnost reagovat na požadavky nového světa neustálého vzdělávání - a vytvořit jednu z předních světových Učících se komunit. To vše rozvojem a sdílením lidského nadání, dovedností, hodnot a poznatků. Všichni účastníci se zapojili jako dobrovolníci ochotní věnovat projektu velký kus svého času a prostředků. Projekt si stanovil skutečně ambiciózní cíl - vymyslet, vyvinout a aplikovat nástroje celoživotního vzdělávání, díky kterým by se zájemci o vzdělávání mohli učit efektivněji od jiných a od sebe navzájem. Zároveň tyto nástroje měly napomáhat k pochopení sebe sama a vést k víře v sebe sama, aby i ti, jimž vzdělávání příliš neříká, mohli ocenit jeho hodnotu a zakusit uspokojení, které z něj vychází. Celkově pak měl projekt v komunitě docílit vytvoření další komunity vzdělávajících se lidí, schopných vést dialog a jednat. Nástroje vzdělávání, s úspěchem používané v průmyslu, byly upraveny pro potřebu komunity tak, aby lidem umožnily stanovit si vlastní vzdělávací požadavky (Audit vzdělávacích potřeb) a účinně přispěly k jejich naplnění (Osobní vzdělávací plány). Oba tyto prostředky byly velmi pečlivě zformulovány. Nabádají zájemce o vzdělávání k hloubkové analýze osobní minulosti spojené se vzděláváním, k analýze potřeb, názorů, tužeb a záměrů. Důležitou roli hraje také stanovení poradců,

7 preferovaného času a místa vzdělávání, vzdělávacích metod, stylu učení, priorit a témat. Důraz je kladen na vývoj vyrovnaného jedince, proto se nástroje zaměřují rovněž na osobní růst, volný čas, rodinu, komunitu, ale také na práci a kariérní růst. Analytický postup a sebereflexe aktivuje (znovu)odhodlání se vzdělávat a plnění plánu potvrzuje záměr tomuto odhodlání dostát. Jedna část procesu zahrnovala vytvoření databáze poradců, kteří by byli ochotni pomoci ve vzdělávání ostatním, přičemž by se sami vzdělávali. Tato databáze měla být zárodkem pozdější podpůrné struktury. V prvním roce však bylo nejprve potřeba vytvořit okamžité strategie, které by pomohly projekt nejenom zavést, ale které by také na celoživotním vzdělávání zajistily účast širšího okruhu lidí z komunity. Prvním pilířem podpůrné struktury bylo vytvoření řídícího systému. Vedoucí projektu ve všech třech účastnických zemích rekrutovali občany, kteří byli ochotni působit jako vzdělávací poradci a učit účastníky projektu využívat vzdělávací nástroje. Vedoucí projektu a projektoví manažeři dali podnět k uskutečnění čtyř víkendových setkání v Lisabonu, Paříži a dvakrát v Londýně, kde byli poradci vyškoleni ve využití nástrojů a metod v poradenství. Na otázky spojené s projektem poskytovaly odpověď nejprve k tomuto účelu vypracované materiály. Později byla vydána příručka pro vzdělávací poradce a zájemce o vzdělávání, objasňující všechny stránky projektu. Ke konci prvního roku trvání projektu byly podniknuty první kroky k vytvoření webových stránek, které měly projekt přiblížit většímu množství lidí a vydláždit cestu k jeho elektronizaci. Finální podoba tohoto potenciálního podpůrného prostředku je v současnosti v jednání. Každá země si vybrala ke své práci jinou cílovou skupinu. V Portugalsku se projektu účastnilo 10 lidí třetího věku a 10 lidí se středoškolským vzděláním, ve Francii se naproti 10-ti lidem s vysokoškolským vzděláním účastnilo 10 nezaměstnaných. Velká Británie zaznamenala účast 5-ti různých skupin složených ze starších žen, nezaměstnaných, lidí třetího věku, lidí s postižením a členů městské rady. Během prvních třech měsíců měli vzdělávací poradci a zájemci o vzdělávání v rámci auditu vzdělávacích potřeb vypracovat odpovědi na otázky týkající se dosavadních zkušeností se vzděláváním, momentální účasti na vzdělávání a budoucích plánů. Tento krok měl otevřít dveře k osobnímu růstu ve všech sférách života. V návaznosti na něm byl během dalších tří měsíců pro každého vytvořen osobní vzdělávací plán, ve kterém měli účastníci potvrdit své pevné odhodlání se v nadcházejícím roce věnovat vzdělávání v 6 různých oblastech jejich života a alespoň částečné odhodlání se v těchto oblastech vzdělávat i v dalších letech. Oba procesy byly postavené na sebeanalýze, sebereflexi a sebemotivaci. Vzdělávací poradci absolvovali další dvě školení. Evaluace zapojila všechny vzdělávací poradce a vedoucí projektu do debaty, ze které vzešly následující poznatky: 1. Více než polovina účastníků projektu je nyní zapojena do vzdělávání a absolvuje celou řadu kurzů, o kterých by za jiných okolností ani neuvažovala. Nezaměstnaní

8 a lidé s nízkou kvalifikací se znovu s chutí zapojili do vzdělávacího procesu. 2. Noví vzdělávací poradci, kteří předtím nebyli příliš aktivní, nalezli způsob, jak osobně smysluplně přispět při aktivitách v komunitě a spřátelit se s novými lidmi. 3. Ti, jenž jsou zodpovědní za pilotní projekt, jsou bezvýhradně odhodláni v projektu pokračovat. Přestože mnozí z nich před odstartováním projektu o celoživotním vzdělávání prakticky ani neslyšeli, ke konci většina usoudila, že jeho pokračování je pro rozvoj komunity jedním z nejdůležitějších předpokladů. 4. Audit vzdělávacích potřeb se ukázal být prospěšným pro odstranění bariér, které stály jednotlivcům v cestě za vzděláváním. Tyto bariéry jsou často výsledkem necitlivého zacházení učitelů nebo špatně nastaveného školského systému. Mnoho lidí si odneslo cenný vhled do své osobní situace a obnovilo rozhodnutí s ní něco udělat. 5. Obecně se přišlo na to, že čím vzdělanější účastník a čím užší je jeho/její zaměření, (např. pouze kariérní vzestup), tím menší je potřeba zdlouhavého provádění auditu. Překvapivě také čím vzdělanější člověk, tím těžší je pro něj proces sebeanalýzy. 6. Mnohem náročnější než audit vzdělávacích potřeb bylo vypracování osobního vzdělávacího plánu. Zvlášť silná nechuť angažovat se ve vzdělávání existuje u starších lidí (na učení jsme už moc staří), u lidí s vysokým postavením (my se učit nechceme), u některých nezaměstnaných a u lidí s postižením (my se nemůžeme učit) a konečně u některých lidí se středoškolským vzděláním (my se učit nepotřebujeme). Nicméně tento fakt je vyvážen úspěchem těch, kteří v sobě našli ke vzdělávání novou sílu a motivaci. 7. Jak se dalo očekávat, vzdělávací poradci, kteří prokázali citlivost k potřebám vzdělávaného, byli klíčem k úspěchu projektu. Jelikož tito poradci pracují na částečný úvazek a jde o neprofesionály, je třeba velmi pečlivého výběru a tito lidé musí být velmi rychle schopni vstřebat nové dovednosti a znalosti. 8. V prostředí, kde jsou již v rámci komunity hodnoty na vysoké úrovni, je potřeba velké podpory od již existujících komunitních struktur, aby bylo možné uspokojit zvýšená očekávání jejích členů, a to například zvýšením vnitřního odhodlání šířit vzdělávání v rámci komunity, hlavně směrem k citlivým cílovým skupinám. 9. Vedoucí projektu i vzdělávací poradci na projektu trávili velmi mnoho času. Nyní je třeba najít uplatnění pro talent, dovednosti a znalosti velkého množství lidí. 10. Velký význam v sobě nese komunikace. Každý zúčastněný by měl být srozuměn s původem, principy, nástroji a způsobem fungování celoživotního vzdělávání. Kýžených výsledků nebylo dosaženo zvláště tam, kde poradci nebyli ochotni věnovat dostatek času pochopení významu procesů v rámci projektu.

9 Studijní materiál č Co rozumíte pojmem učící se komunita v kontextu s předchozími pasážemi? 2. Proč lidé ve vedení komunity chtějí, aby se komunita stala učící se komunitou? 3. Co je pro vzdělávacího poradce nejobtížnějším úkolem? 4. Vypracujte seznam 8 skupin v pilotním testu. Kterou skupinu je nejtěžší motivovat? 5. Na základě článku jmenujte 3 aspekty vzdělávacího auditu. 6. Proč trvá vypracování osobního vzdělávacího plánu tak dlouhou dobu? 7. Proč by měl projekt uspět a navrátit lidem chuť se vzdělávat, když se o to pokusili jiní a bezúspěšně? 8. Proč činí vzdělanějším lidem sebeanalýza potíže? 9. Jsou zmíněné důvody, které mohou údajně některým skupinám bránit při vzdělávání, oprávněné? 10. Jmenujte 4 hlavní faktory úspěchu.

10 CHARTA VZDĚLÁVANÉHO DOBRÉ JÍDLO, DOBRÉ ZDRAVÍ A DOBRÉ VZDĚLÁVACÍ ZÁZEMÍ JSOU VZÁJEMNĚ ZÁVISLÉ SLOŽKY LIDSKÉHO BIOSYSTÉMU VŠICHNI LIDÉ MAJÍ PRÁVO SE VZDĚLÁVAT A BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ JE ZCELA NEZÁVISLÉ NA VYZNÁNÍ, RASE, VĚKU, NÁRODNOSTI NEBO POHLAVÍ VZDĚLÁVANÝ JE ZÁKAZNÍK, JEHOŽ POTŘEBY JSOU POVAŽOVÁNY ZA PRIORITU VZDĚLÁVÁNÍ MÁ BÝT V RÁMCI MOŽNOSTÍ POSKYTOVÁNO NA MÍSTĚ, V ČASE A ZPŮSOBEM, JAKÝ VZDĚLÁVANÉMU NEJVÍCE VYHOVUJE VZDĚLÁVÁNÍ JE TŘEBA AKTIVNĚ PROPAGOVAT A PODPOROVAT, A TO U VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN JE TŘEBA ZOHLEDNIT JEDNOTLIVÉ STYLY UČENÍ A PŘIZPŮSOBIT JIM VZDĚLÁVACÍ NABÍDKU LIDÉ S PORUCHAMI UČENÍ MAJÍ PRÁVO NA ODBORNOU POMOC VZDĚLÁVANÍ MAJÍ MÍT PŘÍSTUP K MODERNÍM VZDĚLÁVÁCÍM ZDROJŮM, KDEKOLI SE NACHÁZEJÍ SYSTÉMY PODPORY A VEDENÍ, VČETNĚ VZDĚLÁVACÍHO PORADENSTVÍ, MUSÍ FUNGOVAT PŘI VŠECH ETAPÁCH VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVANÍ BY SE POKUD MOŽNO MĚLI POVAŽOVAT ZA VLASTNÍKY VZDĚLÁVÁNÍ A MĚLI BY MÍT MOŽNOST JEJ OVLIVŇOVAT

11 1.1. Odstranění geografických, infrastrukturálních a finančních bariér: Dostupnost vzdělávání, různorodost vzdělávacích možností (např. velká škála lekcí a kurzů poskytovaných různými vzdělávacími institucemi jako jsou odborné školy, univerzity, vyšší školy, atd.); geografické umístění (dostupnost vzdělávacích středisek, dostupnost z hlediska infrastruktury atd.); výuka za využití informačních technologií (např. možnosti distančního vzdělávání, vzdělávání on-line atd.); podpora ze vzdělávacích fondů (veřejná finanční podpora, individuální vzdělávací účty, podniková podpora vyhrazením času a/nebo peněz na vzdělávání zaměstnanců podle jejich vlastní volby nebo na vzdělávání, které odpovídá odbornému zaměření atd.) 1.2. Akreditace dosavadního zkušenostního vzdělávání (APEL Accreditation of Prior Experiential Learning) Je bezvýhradně nutné vyvinout vysoce kvalitní systémy pro Akreditaci dosavadního zkušenostního vzdělávání (APEL) [...] V rámci systému APEL jsou ohodnoceny a právně uznány znalosti, dovednosti a zkušenosti jedince nabyté během dlouhé doby a v nejrůznějších kontextech, včetně těch neformálních (Evropská komise: Memorandum celoživotního vzdělávání str.15) Nový komplexní evropský přístup kladoucí nesmírný důraz na vzdělávání je předpokladem k vytvoření zóny celoživotního vzdělávání, která staví na současném právu volného pohybu v Evropě. Především zde jde o identifikaci, ohodnocení a uznání netradičních forem a neformálních metod vzdělávání a zároveň o možnost přesunu a vzájemné uznávání formálně nabytých osvědčení a diplomů (Evropská komise: Výzva k podání návrhu ve druhé fázi programu Leonardo da Vinci) 1.3. Dovednostní bariéry: V Memorandu o celoživotním vzdělávání definuje Komise nové základní dovednosti jako ty, které jsou nutné pro aktivní účast ve společnosti a ekonomice založených na znalostech. Základními dovednostmi se rozumí dovednosti spojené s výpočetní technikou a technologiemi, znalost cizích jazyků, podnikavost a sociální dovednosti. Komise dochází k závěru, že některé z těchto dovedností, například schopnost pracovat s digitální technikou, jsou něčím zcela novým, zatímco jiné, zde uveďme například znalost cizích jazyků, se pro mnohé lidi pouze stávají čím dál důležitějšími než v minulosti. Čím dál většího významu rovněž nabývají sociální dovednosti jako je sebedůvěra, sebeřízení a vůle podstoupit riziko, protože se od lidí očekává, že budou ve svém chování čím dál tím samostatnější, než tomu bylo v minulosti. Podnikavost vede jak ke zlepšení výkonu v zaměstnání, tak k větší škále podnikových aktivit; navíc přispívá k vytváření pracovních pozic, ať už v již existujících podnicích nebo v samostatném podnikání. Učení se tomu jak se učit, jak se přizpůsobit změnám a jak být schopen uchopit nesmírné množství toku informací jsou obecné dovednosti, kterými by měl v současnosti disponovat naprosto každý člověk. Zaměstnavatelé čím dál více požadují od zaměstnanců schopnost se učit a rychle zvládnout nové dovednosti a přizpůsobit se novým trendům a situacím.

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Autoři: Martin Molholm and Peder Key Kristiansen (Centrum pro vzdělávání dospělých Skagen, Dánsko) a Prof. Norman Longworth (Univerzita Napier, Edinburgh,

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Pro MSP je důležité rozvíjet kompetence v rámci své společnosti. V tomto projektu nazvaném e-hodnocení vzdělávacích potřeb v MSP spadajícím pod jiný

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání.

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více