Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci: http://www.cdiv.upol.cz"

Transkript

1 Modul č. 2 Téma č. 2 Osobní vzdělávací problematika Autoři: Martin Molholm and Peder Key Kristiansen (Centrum pro vzdělávání dospělých Skagen, Dánsko) a Prof. Norman Longworth (Univerzita Napier, Edinburgh, Skotsko) Tento modul je k dispozici také na webových stránkách CdiV Univerzity Palackého v Olomouci: Zaměření tématu: Téma zkoumá faktory, které ovlivňují vzdělávací proces jednotlivce, a kapacitu jednotlivce zlepšit svůj výkon. Zabývá se zejména preferovaným stylem učení a/nebo osobním stylem učení, vlivem technologií (dostupností, stupni uživatelské dovednosti, finanční dostupností, atd.), vzdělávacím procesem (vzděláváním ve třídách, týmovou spoluprací, poradenstvím), vzdělávací problematikou jednotlivce, např. převzetím zodpovědnosti za vyhledání a výběr relevantních informačních zdrojů. Zároveň se zaměřuje na geografické, infrastrukturální a finanční bariéry, které vzdělávání negativně ovlivňují, především ale upozorňuje na nepřeberné množství vzdělávacích možností (např. na nejrůznější kurzy a programy v různých vzdělávacích sférách univerzitní programy, kurzy pořádané vysokými školami, školami s odborným zaměřením atd.) a na uplatnění informačních technologií ve vzdělávání (např. možnosti distančního vzdělávání, vzdělávání on-line atd.) Rovněž seznamuje s programem APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning Akreditace dosavadního zkušenostního vzdělávání), orientovaný na jedince, kteří pozbyli zájem o vzdělávání a v neposlední řadě zkoumá bariéry, jež jsou výsledkem nedostatku základních dovedností. Dílčí cíle: Pomoci jednotlivcům identifikovat vlastní styl učení, a tím přispět k zefektivnění vzdělávacího procesu, k větší spokojenosti vzdělávaného a k jeho lepším výsledkům; Ukázat, že existuje široká nabídka snadno dostupných vzdělávacích možností; jak lze skloubit finanční hledisko s celoživotním vzděláváním; jak nalézt informace o vzdělávacím programu nebo kurzu a návazně o pracovních příležitostech; co dělat, chci-li se přihlásit do speciálního kurzu, atd.; Pomoci lidem překonat duševní i zeměpisné bariéry a změnit jejich pohled na vzdělávací možnosti, které se vyskytují mimo jejich domáci prostředí nebo jsou odlišné od tradičních metod; Umožnit jednotlivci nahlédnout do fungování systému finanční podpor, určených k pomoci zájemcům o vzdělávání; Rozšířit pohled na vzdělávání validací a akreditací neformálních vzdělávacích programů, které nabízejí nové, vylepšené a kvalitnější metody; Motivovat jednotlivce k novému, kritickému pohledu na sebe sama a pomoci jim identifikovat vzdělávací zdroje, které jim dosud byly skryty nebo které jimi byly považovány za bezvýznamné nebo nedůležité;

2 A především zdůraznit význam pěstování sebedůvěry a sebeúcty jakožto důležité osobní vzdělávací devizy potřebné k tomu, aby byl člověk schopen si své vzdělávání sám řídit. Lekce Mnohočetné inteligence a preferované styly učení Zaměření lekce: Výzkum týkající se mnohočetných inteligencí poskytl obrovské množství informací, které nelze obsáhnout v jedné lekci, proto má tato lekce být pouze úvodem do problematiky a nabídnout cvičení, která posluchače povedou k podrobnějšímu zkoumání tématu. Mimo jiné lekce uvádí současné teorie, které hovoří o způsobech zpracování informací, a předkládá možné styly učení. Cíl lekce: Hlavním cílem této lekce je přiblížit různé druhy inteligence a ukázat, do jaké míry určují náš styl učení. Poznámky pro školitele: 1. Rozdejte studijní materiál č.1. Každý z posluchačů by se měl pokusit vyjádřit, jak předložený diagram chápe. Proč se vzdálenost mezi příčkami zvětšuje? Na které úrovni se odehrává největší část vzdělávacího procesu? Proč a jak se lekce tohoto kurzu snaží tento trend změnit? Jde o úspěšný pokus? Jaká alternativa existuje? Na kterou úroveň žebříčku by posluchači umístili sami sebe? Zdůrazněte, že každý z nás má mnoho takových vzdělávacích žebříčků. Každá osoba by měla udat příklad. 2. Každý z posluchačů nyní požádá svého souseda, aby popsal svůj nejosvědčenější způsob učení. Společně odpovědi prodiskutujte. 3. Rozdejte studijní materiál č.2. Uveďte do kontrastu myšlenku mnohočetných inteligencí s limitovanějším konceptem IQ. Učastníci kurzu by nyní měli ohodnotit známkou jedna až tři způsoby, které jim nejvíce při učení vyhovují. Utvořte skupiny po dvou. Každý člen skupiny řekne svému partnerovi svůj výsledek cvičení a své hodnocení vysvětlí. 4. Společně výsledky cvičení prodiskutujte a nechte třídu uvažovat nad tím, který druh inteligence by mělo vzdělávání nejvíce pěstovat. Jak dalece počítají tradiční vzdělávácí instituce s existencí více druhů inteligence? Proč je tomu tak? 5. Tento bod můžete pojmout jako domácí cvičení nebo, máte-li přístup k technologiím, můžete jej zadat rovnou. Posluchači by měli na webových stránkách najít informace o preferovaných stylech učení a mnohačetných inteligencích (angl. termín zní multiple intelligences, pozn. překl.). Každý posluchač krátce seznámí ostatní s tím, co na internetu objevil.

3 Lekce 2.2.2: Motivace jedince ke vzdělávání Zaměření tématu: Následující téma vychází z případové studie náboženské komunity, která má zájem o zkvalitnění vzdělávání svých členů. Detailněji propracovaný plán celoživotního vzdělávání je pak součástí tématu č.5. Cíl tématu: Hlavním cílem je zamyslet se nad způsoby, jakými může komunita motivovat jednotlivce ke vzdělávání. Poznámky pro školitele 1. Každý z posluchačů by se měl zamyslet nad tím, do jaké komunity v běžném životě spadá. Může jít například o náboženskou komunitu, sportovní klub, okruh lidí, se kterými se člověk pravidelně setkává v hospodě, uniformované organizace atd. Ptejte se, co se v těchto komunitách lze naučit, a to buď formálními nebo neformálními způsoby. 2. Rozdejte studijní materiál č.3 a dejte posluchačům čas na jeho přečtení. 3. Rozdejte studijní materiál č.4. Posluchači se ve dvojici pokusí odpovědět na otázky. 4. Výsledky společně prodiskutujte. Zvláště se zaměřte na to, jak se může komunita tímto způsobem stát učící se komunitou. Zdůrazněte, že auditem vzdělávacích potřeb a osobním vzdělávacím plánem se budete v kurzu zabývat později. Předmětem diskuse bude rovněž koncept vzdělávacích poradců. 5. Rozdejte studijní materiál č.5. Třída ve dvojicích seřadí dané údaje podle jejich efektivnosti při snaze vrátit do vzdělávacího systému občany, kteří by jinak o vzdělávání neuvažovali. Výsledky společně prodebatujte.

4 6. Studijní materiál č. 1

5 Studijní materiál č.2 Mnohonásobné inteligence podle Gardnera Howard Gardner dělí inteligenci na různé druhy. Druh inteligence často určuje náš preferovaný styl učení. Verbální/jazyková Vizuální/prostorová Logická/matematická Hudební/rytmická Tělesná/pohybová Interpersonální Intrapersonální slova, poslech, mluva, dialog obrazový materiál, výkresy, puzzle, vizualizace logické uvažování, fakta, sekvenční zpracování, řazení podle významu, schematizace melodie, rytmus, klasická hudba, zpěv, hra na hudební nástroj aktivita, běh, skok, ohmat, smyslové vnímání, předvádění úkonů interakce, komunikace, charisma, společenský styk, schopnost vcítit se do stavu druhé osoby uvědomělost vzhledem k životnímu prostředí, pozorování Zohar and Marshall k tomu dodávají: Duševní inteligence je schopnost vyvodit smysl jde o inteligenci duše. Je spojena se schopností vidět život v celé jeho šíři, nejen jeho části, a se schopností sebeobnovy. Také se vztahuje ke schopnosti zhodnotit, zda chceme hrát podle pravidel situace, ve které se zrovna nacházíme. Goleman přidává ještě jednu navíc: Emocionální inteligence schopnost porozumět svým vlastním emocím, vcítit se do stavu druhé osoby a chovat se adekvátně situaci

6 Studijní materiál č. 3 Projekt Učící se komunita Článek z magazínu Jolli z června 2001 Svět 21. století je světem, kde jak pracovní požadavky, tak chápání rodiny a způsoby trávení volného času doznávají rychlých změn. Poptávka po nových poznatcích, nových procesech a novém vzdělávacím systému roste. Je také stále těžší odhadnout, co přinese budoucnost. Globální ekonomika ovlivňuje dění na národní úrovni, a to má na oplátku vliv na dění na lokální úrovni a na rodinný život. Hlavní důraz se, nehledě na věk, postavení ve společnosti nebo rodinné zázemí, klade na celoživotní vzdělávání a na rozvíjení schopnosti jednotlivce vypořádat se s informační explozí a se stále se měnícím stylem života a práce. Na adresu celoživotního vzdělávání padlo již mnoho slov, praktická činnost na úrovni jednotlivce však za teorií stále velmi pokulhává. Tento projekt si klade za cíl situaci zlepšit. Členové islámské náboženské komunity ve Francii, Portugalsku a Velké Británii si velmi silně uvědomují potřebu reagovat na překotně se měnící svět za současného zachování své víry, která je pro ně středem, kolem kterého se točí všechno ostatní. Komunita čítá asi členů ve Velké Británii, 6000 ve Francii a 6000 v Portugalsku. Mnoho z nich si v minulosti v zemích svého původu prožilo pronásledování. Úspěšně se adaptovali na západní způsob života a zachovali si velmi silný smysl pro komunitu a vzájemnou pomoc. Ke světu a dění v něm přistupují s otevřenou myslí a pevným duchovním přesvědčením. Jejich vůdci jsou odhodláni udělat vše pro to, aby se z komunity stala Učící se komunita. Projekt Učící se komunita byl odstartován jako pilotní výzkumný projekt v roce 2000 s cílem dát všem členům komunity možnost reagovat na požadavky nového světa neustálého vzdělávání - a vytvořit jednu z předních světových Učících se komunit. To vše rozvojem a sdílením lidského nadání, dovedností, hodnot a poznatků. Všichni účastníci se zapojili jako dobrovolníci ochotní věnovat projektu velký kus svého času a prostředků. Projekt si stanovil skutečně ambiciózní cíl - vymyslet, vyvinout a aplikovat nástroje celoživotního vzdělávání, díky kterým by se zájemci o vzdělávání mohli učit efektivněji od jiných a od sebe navzájem. Zároveň tyto nástroje měly napomáhat k pochopení sebe sama a vést k víře v sebe sama, aby i ti, jimž vzdělávání příliš neříká, mohli ocenit jeho hodnotu a zakusit uspokojení, které z něj vychází. Celkově pak měl projekt v komunitě docílit vytvoření další komunity vzdělávajících se lidí, schopných vést dialog a jednat. Nástroje vzdělávání, s úspěchem používané v průmyslu, byly upraveny pro potřebu komunity tak, aby lidem umožnily stanovit si vlastní vzdělávací požadavky (Audit vzdělávacích potřeb) a účinně přispěly k jejich naplnění (Osobní vzdělávací plány). Oba tyto prostředky byly velmi pečlivě zformulovány. Nabádají zájemce o vzdělávání k hloubkové analýze osobní minulosti spojené se vzděláváním, k analýze potřeb, názorů, tužeb a záměrů. Důležitou roli hraje také stanovení poradců,

7 preferovaného času a místa vzdělávání, vzdělávacích metod, stylu učení, priorit a témat. Důraz je kladen na vývoj vyrovnaného jedince, proto se nástroje zaměřují rovněž na osobní růst, volný čas, rodinu, komunitu, ale také na práci a kariérní růst. Analytický postup a sebereflexe aktivuje (znovu)odhodlání se vzdělávat a plnění plánu potvrzuje záměr tomuto odhodlání dostát. Jedna část procesu zahrnovala vytvoření databáze poradců, kteří by byli ochotni pomoci ve vzdělávání ostatním, přičemž by se sami vzdělávali. Tato databáze měla být zárodkem pozdější podpůrné struktury. V prvním roce však bylo nejprve potřeba vytvořit okamžité strategie, které by pomohly projekt nejenom zavést, ale které by také na celoživotním vzdělávání zajistily účast širšího okruhu lidí z komunity. Prvním pilířem podpůrné struktury bylo vytvoření řídícího systému. Vedoucí projektu ve všech třech účastnických zemích rekrutovali občany, kteří byli ochotni působit jako vzdělávací poradci a učit účastníky projektu využívat vzdělávací nástroje. Vedoucí projektu a projektoví manažeři dali podnět k uskutečnění čtyř víkendových setkání v Lisabonu, Paříži a dvakrát v Londýně, kde byli poradci vyškoleni ve využití nástrojů a metod v poradenství. Na otázky spojené s projektem poskytovaly odpověď nejprve k tomuto účelu vypracované materiály. Později byla vydána příručka pro vzdělávací poradce a zájemce o vzdělávání, objasňující všechny stránky projektu. Ke konci prvního roku trvání projektu byly podniknuty první kroky k vytvoření webových stránek, které měly projekt přiblížit většímu množství lidí a vydláždit cestu k jeho elektronizaci. Finální podoba tohoto potenciálního podpůrného prostředku je v současnosti v jednání. Každá země si vybrala ke své práci jinou cílovou skupinu. V Portugalsku se projektu účastnilo 10 lidí třetího věku a 10 lidí se středoškolským vzděláním, ve Francii se naproti 10-ti lidem s vysokoškolským vzděláním účastnilo 10 nezaměstnaných. Velká Británie zaznamenala účast 5-ti různých skupin složených ze starších žen, nezaměstnaných, lidí třetího věku, lidí s postižením a členů městské rady. Během prvních třech měsíců měli vzdělávací poradci a zájemci o vzdělávání v rámci auditu vzdělávacích potřeb vypracovat odpovědi na otázky týkající se dosavadních zkušeností se vzděláváním, momentální účasti na vzdělávání a budoucích plánů. Tento krok měl otevřít dveře k osobnímu růstu ve všech sférách života. V návaznosti na něm byl během dalších tří měsíců pro každého vytvořen osobní vzdělávací plán, ve kterém měli účastníci potvrdit své pevné odhodlání se v nadcházejícím roce věnovat vzdělávání v 6 různých oblastech jejich života a alespoň částečné odhodlání se v těchto oblastech vzdělávat i v dalších letech. Oba procesy byly postavené na sebeanalýze, sebereflexi a sebemotivaci. Vzdělávací poradci absolvovali další dvě školení. Evaluace zapojila všechny vzdělávací poradce a vedoucí projektu do debaty, ze které vzešly následující poznatky: 1. Více než polovina účastníků projektu je nyní zapojena do vzdělávání a absolvuje celou řadu kurzů, o kterých by za jiných okolností ani neuvažovala. Nezaměstnaní

8 a lidé s nízkou kvalifikací se znovu s chutí zapojili do vzdělávacího procesu. 2. Noví vzdělávací poradci, kteří předtím nebyli příliš aktivní, nalezli způsob, jak osobně smysluplně přispět při aktivitách v komunitě a spřátelit se s novými lidmi. 3. Ti, jenž jsou zodpovědní za pilotní projekt, jsou bezvýhradně odhodláni v projektu pokračovat. Přestože mnozí z nich před odstartováním projektu o celoživotním vzdělávání prakticky ani neslyšeli, ke konci většina usoudila, že jeho pokračování je pro rozvoj komunity jedním z nejdůležitějších předpokladů. 4. Audit vzdělávacích potřeb se ukázal být prospěšným pro odstranění bariér, které stály jednotlivcům v cestě za vzděláváním. Tyto bariéry jsou často výsledkem necitlivého zacházení učitelů nebo špatně nastaveného školského systému. Mnoho lidí si odneslo cenný vhled do své osobní situace a obnovilo rozhodnutí s ní něco udělat. 5. Obecně se přišlo na to, že čím vzdělanější účastník a čím užší je jeho/její zaměření, (např. pouze kariérní vzestup), tím menší je potřeba zdlouhavého provádění auditu. Překvapivě také čím vzdělanější člověk, tím těžší je pro něj proces sebeanalýzy. 6. Mnohem náročnější než audit vzdělávacích potřeb bylo vypracování osobního vzdělávacího plánu. Zvlášť silná nechuť angažovat se ve vzdělávání existuje u starších lidí (na učení jsme už moc staří), u lidí s vysokým postavením (my se učit nechceme), u některých nezaměstnaných a u lidí s postižením (my se nemůžeme učit) a konečně u některých lidí se středoškolským vzděláním (my se učit nepotřebujeme). Nicméně tento fakt je vyvážen úspěchem těch, kteří v sobě našli ke vzdělávání novou sílu a motivaci. 7. Jak se dalo očekávat, vzdělávací poradci, kteří prokázali citlivost k potřebám vzdělávaného, byli klíčem k úspěchu projektu. Jelikož tito poradci pracují na částečný úvazek a jde o neprofesionály, je třeba velmi pečlivého výběru a tito lidé musí být velmi rychle schopni vstřebat nové dovednosti a znalosti. 8. V prostředí, kde jsou již v rámci komunity hodnoty na vysoké úrovni, je potřeba velké podpory od již existujících komunitních struktur, aby bylo možné uspokojit zvýšená očekávání jejích členů, a to například zvýšením vnitřního odhodlání šířit vzdělávání v rámci komunity, hlavně směrem k citlivým cílovým skupinám. 9. Vedoucí projektu i vzdělávací poradci na projektu trávili velmi mnoho času. Nyní je třeba najít uplatnění pro talent, dovednosti a znalosti velkého množství lidí. 10. Velký význam v sobě nese komunikace. Každý zúčastněný by měl být srozuměn s původem, principy, nástroji a způsobem fungování celoživotního vzdělávání. Kýžených výsledků nebylo dosaženo zvláště tam, kde poradci nebyli ochotni věnovat dostatek času pochopení významu procesů v rámci projektu.

9 Studijní materiál č Co rozumíte pojmem učící se komunita v kontextu s předchozími pasážemi? 2. Proč lidé ve vedení komunity chtějí, aby se komunita stala učící se komunitou? 3. Co je pro vzdělávacího poradce nejobtížnějším úkolem? 4. Vypracujte seznam 8 skupin v pilotním testu. Kterou skupinu je nejtěžší motivovat? 5. Na základě článku jmenujte 3 aspekty vzdělávacího auditu. 6. Proč trvá vypracování osobního vzdělávacího plánu tak dlouhou dobu? 7. Proč by měl projekt uspět a navrátit lidem chuť se vzdělávat, když se o to pokusili jiní a bezúspěšně? 8. Proč činí vzdělanějším lidem sebeanalýza potíže? 9. Jsou zmíněné důvody, které mohou údajně některým skupinám bránit při vzdělávání, oprávněné? 10. Jmenujte 4 hlavní faktory úspěchu.

10 CHARTA VZDĚLÁVANÉHO DOBRÉ JÍDLO, DOBRÉ ZDRAVÍ A DOBRÉ VZDĚLÁVACÍ ZÁZEMÍ JSOU VZÁJEMNĚ ZÁVISLÉ SLOŽKY LIDSKÉHO BIOSYSTÉMU VŠICHNI LIDÉ MAJÍ PRÁVO SE VZDĚLÁVAT A BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA ROZVÍJET SVŮJ POTENCIÁL PRÁVO NA VZDĚLÁNÍ JE ZCELA NEZÁVISLÉ NA VYZNÁNÍ, RASE, VĚKU, NÁRODNOSTI NEBO POHLAVÍ VZDĚLÁVANÝ JE ZÁKAZNÍK, JEHOŽ POTŘEBY JSOU POVAŽOVÁNY ZA PRIORITU VZDĚLÁVÁNÍ MÁ BÝT V RÁMCI MOŽNOSTÍ POSKYTOVÁNO NA MÍSTĚ, V ČASE A ZPŮSOBEM, JAKÝ VZDĚLÁVANÉMU NEJVÍCE VYHOVUJE VZDĚLÁVÁNÍ JE TŘEBA AKTIVNĚ PROPAGOVAT A PODPOROVAT, A TO U VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN JE TŘEBA ZOHLEDNIT JEDNOTLIVÉ STYLY UČENÍ A PŘIZPŮSOBIT JIM VZDĚLÁVACÍ NABÍDKU LIDÉ S PORUCHAMI UČENÍ MAJÍ PRÁVO NA ODBORNOU POMOC VZDĚLÁVANÍ MAJÍ MÍT PŘÍSTUP K MODERNÍM VZDĚLÁVÁCÍM ZDROJŮM, KDEKOLI SE NACHÁZEJÍ SYSTÉMY PODPORY A VEDENÍ, VČETNĚ VZDĚLÁVACÍHO PORADENSTVÍ, MUSÍ FUNGOVAT PŘI VŠECH ETAPÁCH VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVANÍ BY SE POKUD MOŽNO MĚLI POVAŽOVAT ZA VLASTNÍKY VZDĚLÁVÁNÍ A MĚLI BY MÍT MOŽNOST JEJ OVLIVŇOVAT

11 1.1. Odstranění geografických, infrastrukturálních a finančních bariér: Dostupnost vzdělávání, různorodost vzdělávacích možností (např. velká škála lekcí a kurzů poskytovaných různými vzdělávacími institucemi jako jsou odborné školy, univerzity, vyšší školy, atd.); geografické umístění (dostupnost vzdělávacích středisek, dostupnost z hlediska infrastruktury atd.); výuka za využití informačních technologií (např. možnosti distančního vzdělávání, vzdělávání on-line atd.); podpora ze vzdělávacích fondů (veřejná finanční podpora, individuální vzdělávací účty, podniková podpora vyhrazením času a/nebo peněz na vzdělávání zaměstnanců podle jejich vlastní volby nebo na vzdělávání, které odpovídá odbornému zaměření atd.) 1.2. Akreditace dosavadního zkušenostního vzdělávání (APEL Accreditation of Prior Experiential Learning) Je bezvýhradně nutné vyvinout vysoce kvalitní systémy pro Akreditaci dosavadního zkušenostního vzdělávání (APEL) [...] V rámci systému APEL jsou ohodnoceny a právně uznány znalosti, dovednosti a zkušenosti jedince nabyté během dlouhé doby a v nejrůznějších kontextech, včetně těch neformálních (Evropská komise: Memorandum celoživotního vzdělávání str.15) Nový komplexní evropský přístup kladoucí nesmírný důraz na vzdělávání je předpokladem k vytvoření zóny celoživotního vzdělávání, která staví na současném právu volného pohybu v Evropě. Především zde jde o identifikaci, ohodnocení a uznání netradičních forem a neformálních metod vzdělávání a zároveň o možnost přesunu a vzájemné uznávání formálně nabytých osvědčení a diplomů (Evropská komise: Výzva k podání návrhu ve druhé fázi programu Leonardo da Vinci) 1.3. Dovednostní bariéry: V Memorandu o celoživotním vzdělávání definuje Komise nové základní dovednosti jako ty, které jsou nutné pro aktivní účast ve společnosti a ekonomice založených na znalostech. Základními dovednostmi se rozumí dovednosti spojené s výpočetní technikou a technologiemi, znalost cizích jazyků, podnikavost a sociální dovednosti. Komise dochází k závěru, že některé z těchto dovedností, například schopnost pracovat s digitální technikou, jsou něčím zcela novým, zatímco jiné, zde uveďme například znalost cizích jazyků, se pro mnohé lidi pouze stávají čím dál důležitějšími než v minulosti. Čím dál většího významu rovněž nabývají sociální dovednosti jako je sebedůvěra, sebeřízení a vůle podstoupit riziko, protože se od lidí očekává, že budou ve svém chování čím dál tím samostatnější, než tomu bylo v minulosti. Podnikavost vede jak ke zlepšení výkonu v zaměstnání, tak k větší škále podnikových aktivit; navíc přispívá k vytváření pracovních pozic, ať už v již existujících podnicích nebo v samostatném podnikání. Učení se tomu jak se učit, jak se přizpůsobit změnám a jak být schopen uchopit nesmírné množství toku informací jsou obecné dovednosti, kterými by měl v současnosti disponovat naprosto každý člověk. Zaměstnavatelé čím dál více požadují od zaměstnanců schopnost se učit a rychle zvládnout nové dovednosti a přizpůsobit se novým trendům a situacím.

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu

Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Modul č. 2 Jedinec v učící se obci, městě, regionu Autoři: Martin Molholm and Peder Key Kristiansen (Centrum pro vzdělávání dospělých Skagen, Dánsko) a Prof. Norman Longworth (Univerzita Napier, Edinburgh,

Více

Modul č.8 Pracoviště v učícím se městě - Vzdělávání a vydělávání v jednom

Modul č.8 Pracoviště v učícím se městě - Vzdělávání a vydělávání v jednom Modul č.8 Pracoviště v učícím se městě - Vzdělávání a vydělávání v jednom Autor: Grace Fitzgerald (Dublin City Development Board) a Prof. Norman Longworth (Napier University) Úvod Pracoviště je jednou

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci

Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Příloha A: Souhlas s využitím obchodního jména GE Money bank, a.s. v diplomové práci Společnost GE Money bank, a.s. tímto uděluje povolení Zbyňkovi Němcovi použít obchodní název společnosti GE Money bank,

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Připomínkování materiálu Bílá kniha terciárního vzdělávání (první verze určená k veřejné diskusi - Praha, květen 2008) Zpracoval: Institut Svazu průmyslu ČR V Praze 12.září 2008 strana 1 z 5 I. Úvod Se

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Vzdělávací potřeby dospělých v České republice

Vzdělávací potřeby dospělých v České republice Vzdělávací potřeby dospělých v České republice Milada Rabušicová,, Ladislav Rabušic,, KláraK Šeďová, Petr Novotný Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (http://www.phil.muni.cz/ped/)

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) a profesor Norman Longworth

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP

Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP Mgr. Petr Paníček Garant intervence Rozvoj škol jako center CŽU Požadavky na plánování a realizaci vzdělávání dospělých Specifika projektování

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Konference Úspěch pro každého žáka

Konference Úspěch pro každého žáka Konference Úspěch pro každého žáka Jak plánujeme cíle? Jak vyhodnocujeme dopady? Vladimír Srb, 3.10.2017 Zadání Představte cíle, s jakými akci děláte. Jak podporují dlouhodobé cíle vaší organizace? Jak

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více