Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách"

Transkript

1 4 / 2006 Novinky v legislativě, technologiích, výrobcích a službách Ročník II. OBSAH Ú V O D N Í S L O V O ÚVODNÍ SLOVO ZPRÁVY KANALIZAČNÍ ŘÁD A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ PROVOZ ČOV PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ SYSTÉMU ZEMĚDĚLSKÉHO VYUŽITÍ KALŮ Z ČOV KLATOVY FIREMNÍ NOVINKY Alfa Laval Central Europe Vážené kolegyně, vážení kolegové, Problematika přímého zemědělského využití čistírenských kalů, která díky neadekvátnímu prosazování hledisek jejich mikrobiální kontaminace v legislativních nařízeních, měla u nás za následek prakticky utlumení tohoto tradičního postupu jejich zneškodňování. Určitě si proto naši čtenáři se zájmem přečtou velmi fundovaný článek kolegů z VP Plzeň a Šumavských vodovodů a kanalizací z Klatov o jejich zkušenostech s distribucí a všemi ostatními nástrahami a záludnostmi absolutně nejefektivnějšího způsobu využití cenných látek z čistírenských kalů. Věřím, že p.ing.sýkora z Českých Budějovic i p. ing.čejka z Plzně pocítí zcela jistě jednoznačnou satisfakci za svou dlouholetou pionýrskou práci s aplikací poznatků získaných studijním pobytem ve Francii při využití metodiky distribuce čistírenských kalů do zemědělství. Realizace získaných poznatků a jejich propracování přineslo tak positivní výsledky při realizaci tohoto postupu pracovníky VP Plzeň v Klatovech. Jako bývalý výzkumný pracovník VÚV Praha s velkým zájmem sleduji výsledky vědecko-výzkumné činnosti svých mladých následovníků ze současného VÚV TGM. Poslední číslo VTEI jako přílohy VH mne však utvrdilo v názoru, že mladí autoři zcela opomíjí práce svých předchůdců, navíc bývalých pracovníků VÚV. Jako příklad uvedu příspěvek mgr. Lady Felberové o zimním provozu biologických nádrží. V sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století (ó jak ten čas strašně letí) prováděl rozsáhlý provozní výzkum tzv. stabilizačních nádrží při dočišťování odpadních vod p. Ing.Effenberger s kolektivem (ing. Mattiello, ing. Sága, ing. Bidenko, a další) v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. Jejich závěrečné zprávy vzala asi velká voda, ale existuje celá řada publikací časopiseckých, knižních i normovaných vycházejících z jejich výsledků provozních výzkumů. Možná, že by si autorka zmíněného příspěvku ušetřila řadu nezodpovězených otázek z jejího výzkumu pouhým prostudováním zmíněných publikovaných materiálů. Firemní presentace v tomto čísle e-vody pokračuje druhou částí strojně-technologickými novinkami firmy Alfa Laval z provozního semináře odborné skupiny SOVAKu v Ostravě v červnu tr. Doufám, že jste stejně jako já spokojeni s probíhajícími změnami klimatu na zeměkouli, keré mají za následek tak nádherný podzim v září i začátku října letošního roku. Již se těším, že letošní ryzlinky vavřince budou opravdu špičkové kvality vhodné pro jejich archivaci. Takže někdy před, ale raději po Vánocích se s Vámi těším na jejich degustaci Váš Mirek Sedláček Ve Mšeci a Praze 7. října 2006 ZPRÁVY PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ORGANIZACÍ SYSTÉMU ZEMĚDĚLSKÉHO VYUŽITÍ KALŮ Z ČOV KLATOVY VP A.S., PLZEŇ ING. V. GAIEROVÁ, ŠVAK A.S., KLATOVY ING. V. ŠPIČÁK, Z. VAVŘÍK, ING. M. MARÁKOVÁ Odvodněný kal je jedním z odpadů produkovaných na komunálních čistírnách odpadních vod. Původce kalu má podle zákona o odpadech povinnost přednostně odpad využívat. Provozovatel ČOV Klatovy Šumavské vodovody a kanalizace (ŠVaK) se rozhodl zajistit takové podmínky zpracování kalu na ČOV, aby odvodněný kal mohl být využit přímou aplikací na zemědělskou půdu. Od roku 2002 byly vytvořeny podmínky pro přímou aplikaci kalů zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. V letech 2001 až 2003 byla provedena celková rekonstrukce ČOV Klatovy včetně kalového hospodářství. Směsný surový kal je nyní zpracováván ve dvou vyhnívacích nádržích anaerobní termofilní stabilizací a současně hygienizován. Vyhnilý kal je odvodňován na dekantační odstředivce a skladován v zásobním sile o objemu 60 m3. Důsledným kontrolováním producentů odpadních vod a dodržováním kanalizačního řádu zajišťují ŠVaK podmínky pro nízké hodnoty obsahu rizikových kovů a látek v kalu. Požadované snížení počtu patogenních mikroorganismů je zajištěno správným vedením vyhnívacího procesu, procesní teplotou vyšší než 53 C a dobou mezi jednotlivými vsádkami kalu 20 h, jedná se o termofilní anaerobní stabilizaci kalu oddělenou (batch). Provozní výsledky prokazují, že navržený systém termofilní anaerobní stabilizace kalu umožňuje efektivně zpracovat kalovou produkci včetně dovážených odpadních hmot. Po rekonstrukci bylo dosaženo snížení produkce odvodněného kalu, zvýšení produkce bioplynu a upravený kal je možné používat ke zlepšování půdních vlastností přímou aplikací kalu na zemědělskou půdu. Od roku 2003 byl v rámci zkušebního provozu rekonstruované ČOV zaveden systém řízené přímé aplikace kalu na zemědělskou půdu (kalový dispečink) podle zpracovaného programu (požadavek vyhl. č. 382/2001 Sb.). KALOVÝ DISPEČINK Kalový dispečink provozuje pro producenta kalu ŠVaK na základě smluvního vztahu společnost Vodohospodářský podnik a.s., Plzeň, která prováděla již v roce 1994 vzorový projekt pro přímou aplikaci kalu z ČOV Klatovy a v roce 1996 např. projekt Zkušební provoz využití kalů z ČOV Plzeň v zemědělství a dlouhodobě se problematikou využití čistírenských kalů pro zlepšení půdních vlastností zabývá. Pracovníci kalového dispečinku zpracovali Program řízeného a kontrolovaného využití kalu z ČOV Klatovy, průběžně 4 / 2006 voda ( strana 1

2 vyhledávají odběratele kalu mezi zemědělskými podniky na Klatovsku a ve spolupráci s nimi vybírají pozemky ke vzorkování. Po vyhodnocení kvality pozemků sestavují harmonogram odvozu kalu na jednotlivé pozemky, zajišťují odvoz kalu z ČOV Klatovy a evidují prováděnou aplikaci kalu. Použití upraveného kalu z ČOV Klatovy je s odběrateli kalu smluvně dojednáno za následujících podmínek. Odběratel kalu: obhospodařuje pozemky určené k aplikaci kalu a uvedené v Programu využití kalu poskytuje mapu obhospodařovaných pozemků určuje podle svého osevního plánu a plánu hnojení pozemky ke vzorkování půd půl roku před plánovanou aplikací kalu zavazuje se odebrat upravený kal podle předem projednaného týdenního harmonogramu a potvrdit odběr kalu podpisem přepravního listu kalu zajišťuje zapravení kalu do půdy v souladu s vyhláškou č. 382/2001 Sb. VP a.s. spolupracuje s provozovatelem ČOV na přípravě harmonogramu odvozu kalu a při monitoringu kvality odvodněného kalu, připravuje pro provozovatele roční hlášení o produkci odvodněného kalu a evidenční listy využití kalů v zemědělství za příslušný kalendářní rok (podle přílohy č. 1 vyhl. 382/2001 Sb.). Evidenční listy využití kalu jsou archivovány podle vyhl. 382/2001 Sb. po dobu 30 let. Problematika využití kalu je probírána na pravidelných kontrolních dnech na ČOV Klatovy. Kontrolní dny kalového dispečinku: konají se 1x za měsíc za účasti pracovníků kalového dispečinku a pracovníků ČOV Klatovy slouží k předání informací, kontrole dokladů o přepravě kalu, přípravě harmonogramu odvozu kalu kontrola plánu odběru vzorků kalu a monitoring kalu podle potřeby je prováděna fyzická prohlídka pozemků pro aplikaci kalu a přístupových cest pro dopravu kalu na pozemky Přeprava kalu ze skladovacího sila na ČOV na určená místa v okruhu cca 20 km je také v režii kalového dispečinku. V zimních měsících byly využity za úplatu prostory kompostárny k přechodnému uložení kalu. V jarních až podzimních měsících je další využití kalů řešeno s ohledem na klimatické podmínky a agrotechnické možnosti odběratele. V ideálním případě a tam, kde to podmínky umožňují, by měl být odvodněný kal uložen na mezideponii v areálu ČOV nebo v jeho blízkosti a odtud expedován na pozemky přímo před vlastním zaoráním. Mezideponie by měla pojmout půlroční produkci odvodněného kalu z ČOV. MONITORING KALU Minimální četnost analýz kalu v hlavních sledovaných parametrech je pro produkci kalů v hodnotách tun sušiny/rok stanovena 4 x ročně (tato četnost je dodržována při přípravě plánu odběru vzorků kalu). Produkce odvodněného kalu z ČOV Klatovy se ustálila na cca tunách za rok, produkce sušiny odvodněného kalu je cca 750 tun za rok. Sledované parametry ve směsných vzorcích odvodněného kalu jsou tyto: a) agrochemické parametry ph ve vodném výluhu, celková sušina, obsah organických látek (vyjádřený jako ztráta žíháním), celkový dusík, celkový fosfor, amoniakální dusík, draslík, vápník a hořčík (viz graf č. 1) Obsah živin v kalu z ČOV Klatovy 8 Graf č. 1 Obsah živin ve směsných vzorcích kalu v roce % (hm. podíl v sušině) Nc Pc Ca Mg b) Rizikové prvky a látky v kalu je sledován obsah osmi kovů (arzén, kadmium, chróm, měď, rtuť, nikl, olovo a zinek). 1x za rok je prováděna analýza rizikových organických látek v odvodněném kalu PCB (polychlorované bifenyly) a AOX (adsorbovatelné organické halogeny). Nejnižší povolené koncentrace jsou u těchto sledovaných kovů - rtuť, kadmium a arzén (viz graf č. 2) (mg/kg sušiny) Obsah rizikových kovů v kalu z ČOV Klatovy Hg Cd As Graf č. 2 Obsah některých rizikových kovů ve směsných vzorcích kalu v roce 2005 Porovnání průměrných obsahů rizikových prvků a látek v odvodněném kalu z ČOV Klatovy (produkce za rok 2005) s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3 vyhl. 382/2001 Sb. je uvedeno v následující tabulce č / 2006 voda ( strana 2

3 Rizikové látky a prvky Průměrný obsah za rok 2005 v kalu mg/kg sušiny Arzén 5,13 30 Kadmium 1,24 5 Chrom 72,9 200 Měď Rtuť 2,66 4 Nikl 36,2 100 Olovo 26,4 200 Zinek AOX PCB 0,066 0,6 Limitní hodnoty vyhl. 382/2001 Sb. mg/kg sušiny Zároveň je nutné sledovat obsah mikroorganismů v odvodněném kalu. Toto sledování se provádí v prostém vzorku kalu minimálně 4x ročně. Provádí se stanovení obsahu termotolerantních koliformních bakterií, enterokoků a Salmonelly sp. Podle množství mikroorganismů je rozdělen kal do dvou kategorií, kal z ČOV Klatovy spadá do kategorie II. Kal je možné aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci. Dodržování technologie stabilizace kalů na ČOV a dodržování kanalizačního řádu města Klatovy zaručuje stabilní obsahy rizikových látek a prvků a zbytkového mikrobiálního znečištění v produkovaném kalu. Analýzy kalu z ČOV Klatovy provádí nezávislá akreditovaná laboratoř. MONITORING PŮD Půda, na kterou je kal aplikován musí vyhovovat všem limitům daným vyhláškou č. 382/2001 Sb. Odběry vzorků půd provádějí oprávněné osoby, pověřené ÚKZÚZ. Z orné půdy je odebírán směsný vzorek z rozlohy 7 10 ha. Tento vzorek je před analýzou vysušen na vzduchu a přesát. Ve vzorku je nutné stanovit hodnotu výměnné půdní reakce (ph), agrochemické vlastnosti a celkový obsah rizikových prvků po rozkladu vzorku lučavkou královskou (směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1 : 3). Vzhledem k tomu, že zemědělské podniky nemají dostatek finančních prostředků, nevápní pozemky v takové míře, jak by bylo třeba a hodnota výměnné půdní reakce dlouhodobě klesá. Pokud je výsledná hodnota ph vzorků nižší než 5,6 musí být na takových pozemcích provedeno vápnění půdy nebo jsou z dalších analýz vyloučeny a pro aplikaci kalu nemohou být použity. Pokud je hodnota ph = 5,6 nebo vyšší pokračuje se v analýzách vzorku. Dále jsou stanoveny agrochemické vlastnosti půdy - obsah fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku. Po rozkladu vzorku lučavkou královskou jsou stanoveny v extraktu rizikové kovy arzén, kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, olovo a zinek. Podle přílohy č. 2 k vyhl. 382/2001 Sb. jsou vyhodnoceny vyhovující vzorky, které reprezentují části pozemků nebo celé pozemky. Na těchto pozemcích je možné aplikovat podle plánu hnojení upravený odvodněný kal. Ze zkušenosti z rozborů půd v okolí Klatov vyplývá, že vyloučených půd je % z navzorkovaných pozemků. Často je nevyhovující hodnota ph, často bývá překročena limitní hodnota obsahu arzénu nebo zinku, vzácně i obsah dalších rizikových kovů. V letech 2004 a 2005 bylo nutné postupně navzorkovat cca ha pozemků, aby bylo možné vybrat k aplikaci kalů v roce 2004 pozemky o rozloze 227 ha a v roce 2005 pozemky o rozloze 218 ha. APLIKACE KALU Při vlastní aplikaci kalu je nutné dodržet jednorázovou dávku sušiny na hektar, povolená dávka je 5 t sušiny/ha 1x za 3 roky nebo 10 t sušiny/ha 1x za 5 let, pokud aplikovaný kal obsahuje méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků. Přesné stanovení dávky sušiny se koriguje výpočtem dodaného celkového dusíku v kg/ha. Odběratelé kalu provádí rozmetání a zaorání čistírenského kalu samotného nebo společně se statkovým hnojivem. Na obrázku č. 1 jsou názorně uvedeny hlavní údaje o aplikaci kalu na sousedící pozemky. Jako podklad byla použita naskenovaná část mapy registru produkčních bloků IACS, původní měřítko 1 : Aplikace kalu z ČOV Klatovy, říjen pozemek číslo 6202/3- část a 6101 Odběratel kalu - Statek Beňovy Vzorek číslo 1 reprezentuje 8,8 ha na pozemku číslo V říjnu 2005 aplikováno 92 tun kalu. Dávka sušiny činí 2,51 t/ha. Loreta /3 6 Vzorek číslo 5 a 6 reprezentuje 14 ha na pozemku číslo 6202/3. V říjnu 2005 aplikováno 180 tun kalu. Dávka sušiny činí 3,15 t/ha Týnec obrázek č. 1 4 / 2006 voda ( strana 3

4 KONTROLA SYSTÉMU PŘÍMÉ APLIKACE KALU Monitoring kalu a monitoring půdních vlastností provádějí nezávislé laboratoře, pracovníci kalového dispečinku evidují a archivují jednotlivé protokoly a na základě znalostí vlastností kalu a půd připravují plán přímé aplikace kalu na konkrétní pozemky. Provedené aplikace kalu jsou vykazovány vyplněnými evidenčními listy využití kalu v zemědělství, které firma VP a.s. archivuje po dobu 30 let. Odpovědní pracovníci ÚKZÚZ Brno, pracoviště Plzeň jsou pravidelně 1x za rok seznámeni s provedenými aplikacemi kalu v uplynulém kalendářním roce. Kalový dispečink jim předává celoroční hodnocení programu využití kalu, mapové podklady použitých pozemků a evidenční listy využití kalů v zemědělství. ÚKZÚZ Brno, pracoviště Plzeň dále provádí v zemědělských podnicích kontrolu evidence použitých hnojiv a čistírenských kalů a kontrolní odběry půd po přímé aplikaci kalu. ZÁVĚR Organizace systému využití kalu v zemědělství je založena na těsné spolupráci tří subjektů: producenta kalu (ŠVaK, Klatovy) distributora kalu (VP, Plzeň) odběratelů kalu (podnikatelé v zemědělství). Důležitým prvkem je vzájemná informovanost o jednotlivých krocích a vzájemná důvěra mezi zástupci všech tří subjektů. Neméně důležitým prvkem je účast nezávislých subjektů (oprávněné osoby a akreditované laboratoře) při odběru vzorků půd a při analýzách půdních vlastností a vlastností kalu. Jedním z úkolů kalového dispečinku je průběžná osvěta podnikatelů v zemědělství, někteří ještě stále považují kal za zdroj těžkých kovů nikoli za materiál zlepšující půdní vlastnosti. Významnou roli pro rozšíření využívání kalu na zemědělské půdě má postoj pracovníků ÚKZÚZ, v plzeňském kraji má řízené využití kalu z ČOV při dodržování všech podmínek jejich podporu. Po dosavadních tříletých zkušenostech s přímou aplikací kalu z ČOV Klatovy jsme přesvědčeni, že tato cesta využití kalu je dobře proveditelná a ekonomicky zajímavá pro producenty kalu i odběratele kalu a je třeba ji propagovat především v zemědělských oblastech naší republiky. Přímou aplikací kalu na zemědělskou půdu jsou do půdy dodávány živiny dusík a fosfor, látky pro udržení ph půdy vápník a hořčík a humifikovatelné organické látky. KANALIZAČNÍ ŘÁD A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ PROVOZ ČOV ING. ALEŠ SEDLÁČEK, PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S., PAŘÍŽSKÁ 11, PRAHA 1 ( ABSTRAKT Nedílnou součástí systému čištění městských odpadních vod je vedle čistírny odpadních vod stoková síť. Její správné provozování je také jednou ze základních podmínek správné funkce ČOV. Limitujícím faktorem z hlediska provozování stokové sítě a následně složení vyčištěné odpadní vody vypouštěné do recipientu a kalů vznikajících při procesu čištění jsou v neposlední řadě průmyslové odpadní vody napojené do systému městského odvodnění a odpadní vody vypouštěné externími dovozci. S odváděním a čištěním odpadních vod souvisí i problematika zneškodňování biologicky rozložitelných odpadů ve vytipovaném místě technologického procesu čištění odpadních vod. Provozní zkušenosti s průmyslovými odpadními vodami a odpadními vodami od externích dovozců vypouštěnými do stokové sítě i přímo na ČOV a s odpady dováženými ke zneškodnění na ČOV a kontrolou dodržování jejich složení jsou obsahem následujícího příspěvku. LEGISLATIVA Základní zákonnou normou pro oblast provozování stokové sítě je zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Od vyhlášení zákona proběhlo několik jeho novelizací, a to zákony: - č. 320/2002 Sb. (hlavní změna spočívající ve zrušení okresů), - 274/2003 Sb. (nahrazení orgánů hygieny orgány ochrany veřejného zdraví), - 20/2004 Sb. (vyjímka osvobození placení za odvádění srážkových vod pro dráhy), - 167/2004 Sb., (změna živnostenského zákona požadavek nepřetržité odborné praxe v zajišťování dodávky pitné vody nebo odvádění odpadních vod získané během posledních 10 let v členském státě EU), - 127/2005 Sb. (změna zákona o telekomunikacích) a - 76/2006 Sb. (tzv. velká novela: 1, 2 zpřesnění předmětu úpravy zákona a vymezení základních pojmů, 6 požadavky k povolení provozování vodovodu nebo kanalizace, 8 práva a povinnosti vlastníka nebo kanalizace včetně regulace ze strany Mze, 16, 17 měření dodávané vody, 26, 28, 29 působnost orgánů veřejné správy včetně regulace Mze, 32, 33, 34 správní delikty a sankce, 36 ochrana odběratele a 38 technický audit). Prováděcím předpisem zákona č. 274/2001 Sb. je: - vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, novelizovaná vyhláškou č. 146/2004 Sb. (změny 6, 7 majetková a provozní evidence, 13 náležitosti smlouvy o dodávce vody a 36 technický audit). Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění (tj. ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., nejvýznamnější novelizace tzv. euronovelou č. 20/2004 Sb., dále pak zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 444/2005 Sb.) je základní normou pro oblast vodního hospodářství včetně problematiky odpadních vod. Pro oblast odpadů je základním právním předpisem zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, novelizovaný zákony č. 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 167/2004 Sb., 188/2004 Sb., 317/2004 Sb., 7/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., a 314/2006 Sb. Zákon o odpadech má celou řadu prováděcích vyhlášek, z nichž pro účely diskutované v tomto příspěvku má stěžejní význam vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, novelizovaná vyhláškou č. 503/2004 Sb. Dalšími důležitými prováděcími předpisy jsou vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, novelizovaná vyhláškou č. 504/2004 Sb., vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, novelizovaná vyhláškami č. 41/2005 Sb., 294/2005 Sb. a 353/2005 Sb., vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, novelizovaná vyhláškou č. 502/2004 Sb. Důležitými praktickými nástroji pro provozovatele stokové sítě a čistírny odpadních vod jsou pak kanalizační řád (KŘ), provozní řád stokové sítě, provozní řád ČOV, provozní řád zpracování odpadů na ČOV, vodoprávní a další rozhodnutí orgánů veřejné správy a v neposlední řadě kvalitní smlouvy uzavřené se zákazníky (o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, o zpracování odpadu, atd.). ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA ČOV Na nakládání s odpadními vodami se nevztahuje zákon o odpadech, ale zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). Odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebou se řídí kanalizačním řádem, který zpracovává vlastník kanalizace a schvaluje místně příslušný vodoprávní úřad. Kvalitně zpracovaný kanalizační řád je důležitým nástrojem provozovatele kanalizace, který může značnou měrou přispět k bezproblémovému provozování stokové sítě ukončené čistírnou odpadních vod. Kanalizačním řádem jsou m.j. stanoveny limity ukazatelů znečištění odpadních vod. Jednotnou či splaškovou kanalizací mohou být na čistírnu odpadních vod odváděny odpadní vody, jež lze z hlediska jejich původu rozdělit na - splaškové vody, - průmyslové odpadní vody, které lze dále rozdělit podle jejich složení na - - odpadní vody, na něž se vztahují běžné limity znečištění dané kanalizačním řádem, - - odpadní vody s individuálními limity znečištění v kanalizačním řádu, - srážkové vody (v případě jednotné kanalizace), 4 / 2006 voda ( strana 4

5 - drenážní vody (za určitých podmínek), - vody ze sanací starých zátěží (dtto), - balastní vody (nežádoucí). V lokalitách s chybějící kanalizací může pak být její náhradou odvoz splaškových vod fekálními vozy a jejich následné vypouštění na stanovených místech stokové sítě nebo přímo na ČOV. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ NA ČOV Kromě čištění odpadních vod jako hlavní funkce ČOV je v určitých případech možné rovněž zpracování vybraných druhů odpadů v konkrétně stanoveném místě technologického procesu ČOV. Možnost zpracování odpadů na ČOV musí být uvedena v provozním řádu ČOV a postup převzetí a zpracování odpadů popsán v provozním řádu zpracování odpadů na ČOV. K uzavření smlouvy o převzetí odpadu ke zpracování na ČOV je v souvislosti se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. nutné, aby žadatel (právnická nebo fyzická osoba podnikající) firma byla osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví a vůči provozovateli ČOV vystupovala jako původce odpadů ( 12, odst. 3 zákona). Jako osoba oprávněná ke sběru a výkupu odpadů musí mít žadatel v souladu se zákonem o odpadech ( 14, 18, 83) souhlas k provozování zařízení pro příslušné nakládání s odpadem včetně souhlasu s provozním řádem tohoto zařízení. Pouze v případě, kdy je žadatel o zneškodnění odpadu přímo producentem odpadu, nemusí mít souhlas s provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů a ve vztahu k provozovateli ČOV vystupuje jako původce odpadu. Ze strany provozovatele ČOV je tedy na místě vyžadovat na žadateli předložení následujících dokladů: - rozhodnutí souhlas s provozem (mobilního) zařízení ke sběru a výkupu odpadů, - rozhodnutí souhlas s provozním řádem tohoto zařízení, obě rozhodnutí vydaná místně příslušným krajským úřadem dle platné legislativy, - schválený provozní řád osahující seznam odpadů, se kterými je povoleno v zařízení nakládat. Další důležité dokumenty, které by měl provozovatel ČOV požadovat: - základní popis odpadu požadovaného ke zneškodnění, - protokoly o odběru a rozboru vzorku odpadu provedeného akreditovanou osobou resp. laboratoří, - v případě žádosti o zneškodnění odpadu kategorie ostatní vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA ČOV PROVOZOVANÝCH PVK Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha zpracovává Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) jako správce kanalizace pro veřejnou potřebu v Praze a schvaloval ho tehdejší odbor výstavby Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) v působnosti vodoprávního úřadu. Podle současné právní úpravy přešlo však schvalování KŘ na městské části, tzn. v případě ÚČOV Praha na Městskou část Praha 6, v jejímž katastru se ÚČOV nachází. (Nabízí se otázka kompetencí za současné praxe, když vezmeme v úvahu skutečnost, že na ÚČOV jsou odváděny odpadní vody z celé pražské stokové sítě...) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu se účastní připomínkového řízení při tvorbě kanalizačního řádu. Stejným postupem přípravy a schvalování prochází i kanalizační řády pro tzv. pobočné ČOV, tj. menší ČOV v okolí Prahy, provozované PVK. (Poznámka: Je nutné, aby kanalizační řád byl zpracován pro celé povodí stokové sítě ukončené ČOV, tj. např. i pro kanalizaci, kterou v případě Prahy neprovozuje PVK. Jinými slovy: v kanalizačním řádu musí být uvedeny všechny kanalizace všech jejich vlastníků, tzn. že by neměl být schválen kanalizační řád jen pro část kanalizace ve vlastnictví jednoho vlastníka, aniž by v něm byly uvedeny kanalizace dalších vlastníků.) Stávající kanalizační řád pro povodí ÚČOV platný od rozlišuje tři skupiny producentů odpadních vod: - producenty pouze splaškových vod (jedná se především o odpadní vody od obyvatelstva), - producenty splaškových a technologických vod, kteří významně neovlivňují složení odpadních vod ve stokové síti (např. hotely, školy, zdravotnická zařízení, atp.), - producenty průmyslových odpadních vod, kteří významně ovlivňují složení a množství odpadních vod ve stokové síti. Pro první dvě a část třetí skupiny producentů stanovuje KŘ dvoje limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů, a to jednak pro jednotnou a splaškovou kanalizaci a jednak pro kanalizaci dešťovou. Pro část producentů odpadních vod jmenovitě uvedených ve třetí skupině jsou stanoveny individuální limity vybraných ukazatelů znečištění. Tito producenti jsou rozděleni podle druhu produkovaných odpadních vod do čtyř kategorií: - strojírenský a chemický průmysl, - farmaceutický průmysl, - potravinářský průmysl, - energetika. Limity znečištění jsou stanoveny jako maximální koncentrace jednotlivých ukazatelů pro prosté vzorky odpadních vod (získané jednorázovým odběrem) a průměrné koncentrace pro směsné vzorky (získané sléváním více odebraných vzorků). Vedle odpadních vod vypouštěných výše uvedenými producenty a odváděných na ÚČOV stokovou sítí poskytuje PVK rovněž službu obyvatelstvu v některých okrajových částech Prahy s dosud chybějící kanalizací. Ta spočívá v odvozu splaškových vod fekálními vozy a jejich následném vypouštění na stanovených místech stokové sítě nebo na ČOV, a to buď přímo vozidly PVK nebo zprostředkovaně vozy jiných právních subjektů. Tzv. výpustní místa jsou vybrána na základě vyhovujících hydraulických poměrů na daném úseku stokové sítě, s ohledem na dovozové vzdálenosti a v neposlední řadě s přihlédnutím k okolí. Z důvodu obtěžujícího zápachu a poměrně silného provozu nákladních automobilů je proto snaha, aby se jednalo o lokality mimo bytovou zástavbu. Výpustní místa jsou uvedena v provozním řádu stokové sítě. S externími vývozci odpadních vod jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, přičemž v současné době se jedná cca o 30 subjektů. I přes pokračující výstavbu kanalizace a tím ubývající počet obyvatel odkázaných na tento způsob odvádění odpadních vod jde tedy stále o nezanedbatelnou problematiku. Ve smlouvách PVK s vývozci odpadních vod jsou m.j. velmi podrobně ošetřeny požadavky na složení vypouštěných odpadních vod a zajištění ochrany stokové sítě a následně ČOV. Podmínkami ve smlouvě je např. stanoveno - možnost vypouštět pouze obsah žump, nikoli odpadní vody z jiných zdrojů či tímto způsobem zneškodňovat kaly, - odpadní vody vypouštět podle podmínek platného kanalizačního řádu a s povinností dodržovat jím stanovené limity znečištění, - specifikace používaných fekálních vozů, - používat pouze výpustní místa dohodnutá ve smlouvě, - dohodnuté množství odpadních vod, - povinnost dodržovat provozní dobu výpustních míst, - umožnit PVK provádění namátkových kontrolních odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod k jejich následným rozborům, - v případě nedodržení uvedených smluvních podmínek včetně překročení limitů kanalizačního řádu oprávnění PVK uplatnit smluvní sankce či vypovědět smlouvu. PVK věnuje velkou pozornost problematice složení odpadních vod vypouštěných z fekálních vozů do kanalizace pro veřejnou potřebu spočívající především v provádění kontrolních odběrů a rozborů vzorků odpadních vod. Odběry a rozbory jsou prováděny jak pravidelně v souladu s programem vzorkování, tak namátkově, a to i v mimopracovní době včetně večerních hodin. Tato praxe byla vynucena nedodržováním smluvních podmínek ze strany některých vývozců, kdy bylo i opakovaně zjištěno významné porušování limitů znečištění odpadních vod daných kanalizačním řádem. Ve vypouštěných odpadních vodách tak byly zjištěny mnohdy extrémní koncentrace např. organických látek, nepolárních extrahovatelných látek jakož i extrahovatelných látek, adsorbovatelných organických halogenů nebo těžkých kovů. Naměřené hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění tak v některých případech ukazovaly na nepovolené vypouštění nepředčištěných průmyslových odpadních vod či odpadů např. z odlučovačů tuků a ropných látek nebo odpadů z galvanizoven. I přes poměrně velké množství odpadních vod přiváděných na ÚČOV byla v několika případech zjištěna přímá souvislost mezi problémy způsobenými přítomností nežádoucích látek v přítoku na ČOV a výpustními místy na stokové síti. V letošním roce byly v Praze uvedeny do provozu tři automatické stanice pro přejímku odpadních vod z fekálních vozů, z toho 2 na ÚČOV a 1 na ČOV Kbely, výstavba a instalace další stanice na stokové síti v současné době právě probíhá. Instalace stanic pro přejímku odpadních vod umožňuje kontrolu skutečného množství vypouštěných odpadních vod do stokové sítě, identifikaci vývozců a programově řízené odebírání vzorků odpadních vod. Pouze vybavení všech povolených výpustních míst automatickými stanicemi by však umožnilo zjistit skutečné vypouštěné množství odpadních vod všemi fekálními vozy, což by ale vyžadovalo vynaložení značných investičních nákladů. 4 / 2006 voda ( strana 5

6 Na splaškové vody vyvážené vývozci OV na ÚČOV se vztahují všeobecné limity znečištění dané KŘ pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů. Tato skutečnost se ukazuje nepříliš šťastnou, neboť OV z žump jsou prakticky vždy koncentrovanější a limity především pro CHSKCr (resp. BSK5) a např. nerozpuštěné látky nesplňují. Při kontrole složení vypouštěných OV dochází tedy ke zjištění porušení KŘ a z nich vyplývající možnosti sankcionovat vývozce, přitom se však jedná o běžné splaškové vody. V následně vznikajících kanalizačních řádech pro pobočné ČOV je tedy uváděna další tabulka skupinových zvýšených limitů znečištění pro vývozce splaškových OV jako další kategorii producentů OV. Na PVK ale přicházejí i žádosti o možnost zneškodnění odpadních vod, které nesplňují limity znečištění dané KŘ. V těchto případech přistupuje PVK k individuálnímu posouzení původu a složení OV a jejich případnému (pozitivnímu x negativnímu) vlivu na proces čištění OV. K možnosti zneškodnění těchto OV na ČOV je především nutné, aby výsledky rozborů vzorků nasvědčovaly, že OV lze přijímat a zpracovat přímo v konkrétním určeném místě technologického procesu čištění OV. V kladném případě PVK na základě výsledků rozborů navrhne zvýšené limity znečištění vybraných ukazatelů znečištění a stanoví maximální množství OV, které lze na ČOV přijímat. Vzhledem ke skutečnosti, že v pravomoci PVK ale není povolit vypouštění OV nesplňujících limity znečištění dané platným kanalizačním řádem, požaduje pak PVK od žadatele předložení souhlasu PVS s vypouštěním těchto OV na ČOV. V případě souhlasu PVS je s žadatelem následně uzavřena smlouva o převzetí OV. Ve smlouvách jsou podobně jako u smluv o odvádění splaškových odpadních vod stanoveny podrobné podmínky vypouštění, dále také povinnost dodat před první dodávkou a pak vždy jedenkrát v roce výsledky rozboru vzorku odpadních vod ve stanoveném rozsahu a vyjmenovány látky, které nesmí odpadní vody obsahovat. Nespornou výhodou pro ochranu stokové sítě a technologie čištění OV je v případě zpracování takovýchto OV přímo na ČOV vedle řízeného vypouštění rovněž dokonalejší možnost kontroly složení OV. Příkladem tímto způsobem zpracovávaných OV jsou OV z potravinářského průmyslu. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ NA ČOV PROVOZOVANÝCH PVK PVK je držitelem souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů vydaného odborem ochrany prostředí MHMP pro tyto provozovny a odpady: pro ÚČOV Praha: Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O Odpady z destilace lihovin O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O Vodné koncentráty neuvedené pod číslem O Kaly z čištění komunálních odpadních vod O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O O Kaly z čiření vody O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O Jedlý olej a tuk O Kal ze septiků a žump O pro ČOV Kbely: Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Kaly z čištění komunálních odpadních vod O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené O Kaly z čiření vody O Kal ze septiků a žump O pro ČOV Čertousy: Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Kaly z čištění komunálních odpadních vod O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené O Kaly z čiření vody O Kal ze septiků a žump O 4 / 2006 voda ( strana 6

7 PVK provozuje službu vývozu a následného zpracování odpadů katalog. č , a od externích původců odpadů. Na zpracování všech uvedených odpadů jsou pak uzavírány smlouvy o převzetí odpadu s externími právními subjekty. Smlouva je uzavřena, pokud žadatel o zneškodnění odpadů splní podmínky a předloží doklady uvedené v kapitole Zpracování odpadů na ČOV. Ve smlouvách s vývozci odpadů jsou podobně jako u smluv o zneškodnění odpadních vod m.j. velmi podrobně ošetřeny požadavky na složení předávaných odpadů a zajištění ochrany ČOV. Podmínkami ve smlouvě je např. stanoveno - možnost předávat pouze druhy odpadů dohodnuté ve smlouvě, - odpady předávat v souladu se smluvními podmínkami včetně povinnosti dodržovat smlouvou stanovené limity ukazatelů chemických látek (škodlivin), - specifikace vozů používaných k dovozu odpadů, - používat pouze předávací místa dohodnutá ve smlouvě, - dohodnuté množství odpadů, Rozdělení odpadů do skupin: - umožnit PVK provádění namátkových kontrolních odběrů vzorků předávaných odpadů k jejich následným rozborům, - v případě nedodržení uvedených smluvních podmínek včetně překročení limitů smlouvou stanovených limitů ukazatelů chemických látek (škodlivin) oprávnění PVK uplatnit smluvní sankce či vypovědět smlouvu. Stejně jako u smluv o převzetí odpadních vod jsou zde stanoveny podrobné podmínky vypouštění, povinnost dodat před první dodávkou a pak vždy jedenkrát v roce výsledky rozboru vzorku odpadu ve stanoveném rozsahu a vyjmenovány látky, které nesmí odpady obsahovat. Zpracovávané odpady jsou rozděleny do 4 skupin, přičemž pro každou skupinu jsou stanoveny vlastní limity koncentrací vybraných ukazatelů chemických látek (především těžkých kovů), které musí přijímaný odpad splňovat. Ke každé skupině je rovněž přiřazeno předávací (výpustní) místo, na němž jsou odpady vypouštěny do stanoveného místa technologického procesu ČOV. Podrobný popis postupu předávání a zpracování odpadů je pak uveden v provozních řádech na zpracování odpadů. Skupina Kód odpadu Název druhu odpadu KATEGORIE Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a tuky O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O Jedlý olej a tuk O Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 2a Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem Odpady jinak blíže neurčené O O Kal ze septiků a žump O 2b Kal ze septiků a žump (chemické WC) O Kaly z čiření vody O Suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování O Odpady z destilace lihovin O Suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem O Vodné koncentráty neuvedené pod číslem O Limity ukazatelů chemických látek v odpadech: Skupina odpadu Ukazatel Limit koncentrace Jednotka As 7 mg/kg sušiny Cd 1 mg/kg sušiny Cr 45 mg/kg sušiny Cu 110 mg/kg sušiny 1. Hg 0,9 mg/kg sušiny Ni 20 mg/kg sušiny Pb 45 mg/kg sušiny Zn 550 mg/kg sušiny VL zž > 85% resp. NL zž - viz. Limity pro skupiny As 18 mg/kg sušiny Cd 3 mg/kg sušiny Cr 120 mg/kg sušiny Cu 290 mg/kg sušiny Hg 2 mg/kg sušiny 4 / 2006 voda ( strana 7

8 Skupina odpadu Ukazatel Limit koncentrace Jednotka Ni 60 mg/kg sušiny Pb 120 mg/kg sušiny Zn 1500 mg/kg sušiny VL zž % resp. NL zž - viz. Limity pro skupiny As 25 mg/kg sušiny Cd 4 mg/kg sušiny Cr 150 mg/kg sušiny Cu 380 mg/kg sušiny Hg 3 mg/kg sušiny Ni 80 mg/kg sušiny Pb 155 mg/kg sušiny Zn 1900 mg/kg sušiny VL zž < 30% resp. NL zž - viz. Limity pro skupiny Odpady, které lze využít i jako externí substrát pro biologický stupeň čištění komunálních odpadních vod jsou posuzovány individuálně podle charakteru a způsobu zpracování. Limity pro tyto odpady jsou stanoveny rovněž individuálně. ph 3 10 U odpadů s koncentrací VL > mg/l (VL veškeré látky) jsou limity vztaženy na sušinu VL, pokud je koncentrace VL < mg/l, jsou stanoveny NL (nerozpuštěné látky) a RAS. Pokud je koncentrace NL přibližně rovna ½ koncentrace VL, jsou limity automaticky vztaženy na sušinu NL. PVK může pro přijímané odpady individuálně stanovit další limity. Předávací místa odpadů: ČOV Předávací místo odpadu Předávaný odpad ÚČOV Praha ČOV Kbely ČOV Čertousy Před lapačem štěrku (otevřený přítokový kanál odpadních vod) Nová kalová neboli mokrá jímka (zde se míchá primární kal se zahuštěným přebytečným kalem a směsný surový kal s odpady je čerpán do vyhnívacích nádrží) Nad lapákem štěrku (přítoková stoka) Akumulační jímka (zde je shromažďován směsný surový kal a po částečném zahuštění je přečerpáván do uskladňovacích (vyhnívacích) nádrží) Před lapákem štěrku (přítoková stoka) Akumulační jímka (zde je shromažďován směsný surový kal a po částečném zahuštění je přečerpáván do uskladňovacích nádrží) , , , (event , , , , ) , , , , , , , (event chem. WC) chem. WC (event , , , , ) , , , , chem. WC (event , , , , ) , , , , Problematikou zasahující do oblasti zneškodňování odpadů i odpadních vod a nabývající poslední dobou na významu je otázka drtičů kuchyňských odpadů. Velký význam a možnost ovlivnit složení odpadních vod vypouštěných přes stokovou síť na ČOV a případně následně po vyčištění do recipientu mají totiž i domácnosti a ostatní "drobní" producenti odpadních vod. U domácností se jedná především o nevhodné používání drtičů kuchyňských odpadků, které má negativní vliv na množství a složení odpadních vod přitékajících na ČOV a tím může mít i na kvalitu vyčištěných vod vypouštěných z čistírny. Tento druh odpadu (kuchyňské zbytky) je nejvhodnější zpracovávat na zemědělsky využitelné suroviny, ve městech je ekologicky vhodnější jeho likvidace jako pevné složky odpadu. Kanalizační řád pro ÚČOV Praha stanovuje seznam látek, které nejsou odpadními vodami a nesmí vniknout do stokové sítě. Mezi těmito látkami jsou uvedeny m.j. i kuchyňské odpady, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou. Podle stanoviska odboru životního prostředí (dnes odbor ochrany prostředí) MHMP slouží kanalizace pro veřejnou potřebu výhradně pro zneškodňování odpadních vod definovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Nelze proto připustit, aby do tohoto systému byly zaváděny odpady, a to např. právě kuchyňské. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, kde kompostovatelný kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen do kategorie komunálního odpadu a veden pod č jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Jedná se tedy zásadně o odpad a jako s odpadem je třeba s ním nakládat. Toto stanovisko rozeslal MHMP v loňském roce na úřady pražských městských částí jako informaci o zákazu instalace drtičů kuchyňských odpadů na území hl. m. Prahy. Podle stanoviska PVS způsobuje používání drtičů odpadků značnou zátěž ÚČOV, na kterou nebyla tato čistírna 4 / 2006 voda ( strana 8

9 plánována. Stejný výklad této problematiky má rovněž Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). ZÁVĚR Umožnění vypouštění splaškových odpadních vod externími dovozci do stokové sítě či na ČOV je především službou obyvatelstvu v lokalitách s chybějící kanalizací. Dovozem a řízeným vypouštěním (biologicky rozložitelných) průmyslových odpadních vod na ČOV je posílena ochrana stokové sítě a technologie čištění OV, a to dokonalejší možností kontroly složení vypouštěných OV a alespoň částečným vyloučením nepovoleného vypouštění do stokové sítě. V ideálním případě pak dovážené OV a odpady proces čištění dokonce vylepšují např. dotací OV snadno rozložitelným organickým substrátem, podporou zvýšené tvorby bioplynu apod. I přes kontrolu prováděnou PVK na oficiálních výpustních místech na stokové síti dochází však k případům nepovoleného vypouštění nepředčištěných průmyslových odpadních vod či odpadů. Řešením je instalace automatických stanic pro přejímku odpadních vod na výpustních místech umožňující m.j. přesnou identifikaci vývozců s přiřazením odebraných vzorků odpadních vod. Nejedná se však jen o smluvní partnery PVK, ale i subjekty bez platné smlouvy, které mohou být v případě usvědčení sankcionovány pouze ze strany vodoprávního úřadu. Dalším problémem je prakticky nevyloučitelné nepovolené vypouštění kdekoli na stokové síti, především v nočních hodinách. Jedná se tedy o problematiku přinášející jak vylepšení procesu čištění odpadních vod a finanční přínos pro provozovatele stokové sítě a ČOV na jedné straně, tak zvýšené náklady na kontrolu složení vypouštěných odpadních vod a odpadů a riziko vnosu nežádoucích látek ohrožujících technologii ČOV na straně druhé. Právě důslednou kontrolou dodržování smluvních podmínek lze toto riziko alespoň významně snížit. Úplně vyloučit ho zatím podle našich zkušeností nelze, to je pravděpodobně záležitostí změny v myšlení lidí nejspíše až dalších generací. LITERATURA 1. Žaludová, L.: Novela zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích praktické dopady na provozovatele. Text ze semináře Institutu environmentálních služeb, Praha, Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha. PVS, Praha, Kanalizační řády pro povodí pobočných čistíren odpadních vod, PVS, Praha, Provozní řády na zpracování odpadů na Ústřední čistírně odpadních vod Praha, ČOV Kbely a ČOV Čertousy. PVK, Praha, Foller, J.: Vypouštění průmyslových odpadních vod do stokové sítě. Sborník z konference Čištění průmyslových odpadních vod, Kyjov, 2000, s Sedláček, A., Mokrý, F.: Co je to kanalizační řád? SOVAK, 2002, 5, s. 19/139 20/ Mokrý, F., Sedláček, A.: Kontrola odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu v Praze. SOVAK, 2002, 5, s. 21/141 22/142. Firemní novinky Alfa Laval Central Europe Druhá část Servis 4 úrovně servisních smluv: Výměníky tepla. Dekantační a talířové odstředivky. 4 / 2006 voda ( strana 9

10 COSMOS je speciální systém pro sledování a analýzu stavu dekantačních a talířových odstředivek. COSMOS identifikuje problém, jeho závažnost a určí díl, který způsobil závadu. Co je to COSMOS? Přínosy systému COSMOS Snížení rizika neplánovaných odstávek. Kontrola nákladů. Prodloužení servisních intervalů - vyšší návratnost investice Plánovaný servis. Zvýšení kvality servisu kontrolou by status check after service. Zvýšení bezpečnosti. Maximalizace doby provozuschopnosti a minimalizace provozních nákladů! COSMOS On-Line COSMOS On-Line kontinuálně, 24 hod. denně, měří stav rotujících částí dekantačních a talířových odstředivek. Jakmile se objeví první náznak zhoršení stavu, COSMOS Online přesně určí vadný díl. 4 / 2006 voda ( strana 10

11 Detektované závady Poškození ložisek Nesouosost Nevyváženost Ucpání kalem Opotřebení Kalová pouzdra Uvolněné řemeny Problém s motorem Nesprávná montáž Převodovka Nedostatečná olejová náplň, nebo nesprávný typ oleje Inženýrský pohled Vibrační data jsou analyzována speciálním softwarem, který umožňuje servisnímu inženýrovi Alfa Laval stanovit dobu zbývající do dosažení kritického stavu. Lze to provést na místě, nebo dálkově přes Internet. 4 / 2006 voda ( strana 11

12 Pohled provozovatele Stav stroje je zobrazen pomocí jednoduchého tříbarevného kódu. Instalace ALDEC G2 na odvodnění Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Luboš Hloušek Alfa Laval spol. s r. o., U nákladového nádraží 6, Praha3 tel.: , mobil / 2006 voda ( strana 12

13 POSTSKRIPTUM V Hospodářských novinách mě 5. října zaujal článek od Petra Kamberského s názvem O kom mám teď vyprávět synkovi?. Majíce dva synky, název zapůsobil jako stopka v červeném poli před křižovatkou. Možná někdo již tuší, že komentář byl inspirován smrtí generála a letce Františka Fajtla. V souvislosti s dalším prohlašuji, že ačkoliv toho muže neznám, jeho zásluh, o kterých jsem četl, si velmi vážím a jeho činy nechci jakkoliv znevažovat. Problém, který jsem měl s komentářem Kamberského netkví v osobě pana generála, ale dotýká se principielně širší roviny a to potřeby hledání národních hrdinů a uspokojování této potřeby. Komentář v podstatě říká, že až umřou všichni váleční hrdinové, nebude opravdových chlapů o kterých budeme našim synům vyprávět. Dále si autor protiřečí tvrzením, že mu nejde o vojáky, ale že od konce druhé světové války není národních hrdinů. Závěr svého povídání korunuje sdělením, že činy Havla, Jirouse, Šiklové nebo střihače Velíška lze považovat pouze za okamžiky. Prostě od začátku do konce nepovedený text. Ponejprv si podle vlastních zkušeností myslím, že naši synové si své hrdiny zvolí sami. Najdou si je nejdříve v dětských filmech (Spiderman), mezi sportovci (Jágr), ve školce (Vodička, to je známá firmička chlapeček od vedle, který je naučí říkat ty vole ), později v opravdových knihách (Copperfield) a ještě později kolem sebe, v prostředí, v kterém žijí (že by jejich otec?). Ale hlavně si myslím, že je potřeba aktualizovat pojem hrdinství pro potřeby 21. století. Pojetí hrdinství, tak jak vystupuje z onoho článku, je totiž nutně spjato s válečným stavem. Pokud někdo pro pojmenování určitého záslužného činu hrdinstvím potřebuje válku, tak tomu je možné vzkázat: pokud válku vnímáme jako boj Dobra a Zla, pak žijeme ve válce neustále. Se Zlem se setkáváme denně, ať už kolem nás nebo uvnitř nás a každý den s ním bojujeme. A hrdiny dnešních dnů z nás vytváří naše všední postoje, chování a činy. A pokud hledáme osobnost, o které bychom mohli vyprávět našim synům, hledejme dnes a denně kolem nás. Nehledejme hrdiny, spíše odvážné a civilizované činy. V našem postkomustickém světě k tomu máme více příležitostí, než třeba Angličané. S nešvary naší malebné kotliny, kterých je stále více, než by bylo potřeba, se setkáváme od prvního vykročení z našich dveří: jejich výčet by přesáhl možnosti tohoto periodika. A proto po Největším Čechovi, České miss a České Superstar vyhlašuji neoficiální hledání 365 Českých hrdinů všedního dne. Pravidla jsou jednoduchá, k hlasování není třeba mobilního telefonu ani televize. Postačí blok a tužka. A hlavně dobrý zrak a sluch. Cílem je každý den objevit kolem sebe alespoň jeden hrdinský čin. Soutěž končí za 365 dní. PS: pokud nebude soutěž písemně ukončena tři měsíce před vypršením termínu, automaticky se prodlužuje o dalších 365 dní. V Panenských Břežanech, 9. října 2006 Jan Gerstenberger Registrován pod ISSN Elektronický časopis je uchováván a archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny a je poskytnutý k Online přístupu Internetovým uživatelům. EDITOŘI elektronického časopisu VODA Ing. Miroslav Sedláček, CSc., tel.: , mobil: , Ing. Ladislav Pachta, Pachta-IMPEA Hradec Králové, tel.: , mobil: , Přihlášení k bezplatnému zasílání elektronického časopisu VODA je možno provést a jednotlivá vydání prohlédnout nebo stáhnout na Další možností je zaslání u na adresu do předmětu uvést VODA-PDF, do textu zprávy uvést a doplnit DATUM, Vaše JMÉNO a text Souhlasím s přijímáním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.. Pokyny pro autory a ceník inzerce je uveden na Copyright 2006, Pachta-IMPEA, Hradec Králové 4 / 2006 voda ( strana 13

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová. Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání

Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová. Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání Právní předpisy Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Novelizace: č.477/2001 Sb., č.76/2002

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více