Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů"

Transkript

1 8 Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Autor v článku se v úvodu zaměřuje na popis výchozí situace v oblasti energetického využívání odpadů (EVO), dále pokračuje s charakteristikou spalovacího procesu, přibližuje možnosti zvyšování účinnosti technologického řetězce. Blíže se přitom zaměřuje na parametry přehřáté páry, teploty spalin na výstupu z kotle, snižování teploty a množství spalin a přihřívání páry. Na závěr uvádí další možnosti zvyšování účinnosti. Výchozí situace Česká republika nesplňuje požadavky EU na skládkování odpadu. Produkce samotných komunálních odpadů však má vzrůstající trend, což souvisí s růstem životní úrovně. Stoupá také podíl komunálních odpadů ukládaných na skládky. Většina evropských států směsný zbytkový odpad z domácností a ze živností tedy spalitelný odpad, který se nedá dále jinak využít, spaluje v zařízeních na energetické využívání komunálního odpadu s vysokým stupněm technické inovace a využívá jej jako zdroj energie, tedy elektřiny a tepla. Například ve Švýcarsku, kde se již od roku 2000 nesmí skládkovat vůbec, je v nepřetržitém provozu 30 spaloven. Podobná situace je v Dánsku, Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku a Švédsku. Také v ostatních evropských státech energetické využívání odpadů stále více nahrazuje skládkování. Ve Velké Británii je ve výstavbě několik spaloven odpadu. V České republice bylo za posledních třináct let uvedeno do provozu pouze jedno nové zařízení na energetické využívání odpadů a jedno bylo kompletně rekonstruováno (Termizo v Liberci v roce 1999, SAKO Brno v roce 2011). Vzniklo však několik projektových záměrů. Nesetkaly se však s podporou Ministerstva životního prostředí a nevládních organizací ani s pochopením občanských iniciativ a sdružení, které nebyly dostatečně informovány o výhodách energetického využívání odpadu a o jeho skutečných dopadech na životní prostředí. Nicméně se situace v ČR v posledních dvou letech výrazně změnila a je cítit (zatím verbální) podpora energetického využívání odpadů. Proces spalování odpadu v technických zařízeních má zhruba 150 letou tradici. Byly vyvinuty vyspělé technologie jak vlastního spalování, tak využití energie, tak čištění spalin a zpracování zbytkových látek. Až do poměrně nedávné doby byla jedním z hlavních kritérií spolehlivost technologického řetězce. Nicméně se do popředí zájmu dostává efektivita přeměny chemické energie paliva a její další využití, tedy zvyšování energetické účinnosti či tzv. energetické efektivity. Zatímco je ve Švýcarsku kladen větší a větší důraz na udržitelné hospodaření se zdroji a z tohoto důvodu také na využívání zbytkových látek z procesu energetického využívání odpadů, je např. v SRN kladen větší důraz na energetickou účinnost. Výsledkem jsou pak zařízení s jednoduchým čištěním spalin generující nezpracovatelné zbytkové látky. Spalovací proces Odpad představuje velmi komplikované palivo s neustále se měnícími vlastnostmi vykazuje Obecné schéma možností zpracování zbytkových látek Technologický řetězec s fyzikálně-chemickou absorpcí a se zpracováním zbytkových látek

2 9 nerovnoměrné hodnoty výhřevností. Při vysokých a vyšších výhřevnostech hoří odpad v přední části roštu, zatímco u nízkých výhřevností přesídlí hlavní spalovací zóna do zadní části ohniště, což má za následek nepravidelný teplotní profil i nepravidelný parní výkon. Proces spalování musí být přesto řízen tak, aby mohla být vyrobená energie dodávána do rozvodných soustav pravidelně, tedy bez výrazného kolísání výkonu. Systém řízení výkonu spalovacího procesu musí umožnit produkci páry tak, že přes 90 % všech měřených hodnot parního výkonu bude v intervalu ± 5%. Zvolený výkon parního kotle a nastavená hodnota zbytkové koncentrace O 2 ve spalinách na výstupu z kotle jsou vhodnými řídícími signály rozdělení primárního a sekundárního spalovacího vzduchu, pro pohyb hydraulického podávacího stolce a pro rychlost pohybu segmentů spalovacího roštu. Spalovací proces přestane být optimálně řízen, dojde-li ke změně vstupních podmínek - zpravidla k trvalé změně složení a tím i ke změně výhřevnosti odpadu. Dochází k vysokým teplotám, k vysokým rychlostem proudění spalin, k zanášení teplosměnných ploch kotle, k masivním erozivním i ke korozivním úkazům. Hospodárnost a ekologie jsou ohroženy. Návrh asanačních opatření vyžaduje systematická měření klíčových hodnot, jejich exaktní vyhodnocení jakož i použití déletrvajících zkušeností. Ohledně řízení výkonu ohniště existují různé (někdy i krkolomné) systémy výrobců zařízení EVO. Nicméně základem účinného řízení je splnění jednoduché základní podmínky - Součet množství primárního a sekundárního vzduchu musí být pro daný parní výkon konstantní. Při dodržení této podmínky je pak parní výkon nepřímo úměrný obsahu O 2 ve spalinách na výstupu z kotle. Dále Obsluha jeřábu musí odpad bezpodmínečně homogenizovat a musí mít informace o tom, který parní výkon alespoň zhruba odpovídá hodinovému prosazení odpadu (např.: 36 tun páry/h odpovídá cca 12 tun odpadu/h). Regulace výkonu u energetických zařízení na palivo o konstantním složení je nepoměrné snadnější - viz příklad práškového ohniště. Pro automatické řízení spalovacího procesu je rovněž možné použít teplotu v prostoru ohniště, resp. ve druhém tahu kotle (eliminace vlivu záření plamene). Parní výkon je přímo úměrný teplotě v prostoru ohniště a tím i teplotě ve druhém tahu kotle. Ve vazbě na zbytkový obsah kyslíku ve spalinách na výstupu z kotle je automaticky regulován poměr primárního a sekundárního vzduchu. Tímto Příklad automatického řízení spalovacího procesu Příklad neseřízené regulace výkonu spalovacího Zadaná a skutečná hodnota množství páry

3 10 způsobem lze docílit velmi rychlou regulaci spalovacího procesu. Poměrně často je při navrhování zařízení podceněno dimenzování sekundárního ventilátoru, který má pro řízení parního výkonu svoji nezastupitelnou funkci, zvláště při vyšší výhřevnosti odpadu s vysokým podílem těkavé hořlaviny. Poznámka: Je známé, že některá paliva mají malý podíl těkavé hořlaviny a není tak třeba pro jejich spalování používat sekundární vzduch. Vlastní konstrukce roštu (na trhu se nachází několik systémů), spolu s korektním rozdělením primárního vzduchu pod jednotlivé zóny roštu má přímý vliv na kvalitu spalování, resp. na chemický nedopal ve škváře. Optimalizovaný spalovací proces vykazuje zejména: Nedopal < 1 %. Rovnoměrný parní výkon přes 90 % všech měřených hodnot parního výkonu je v intervalu ± 5 % Koncentrace O2 ve spalinách 6 až 7 % (v závislosti na podmínkách u starších konstrukcí 10 %) ověření síťovým měřením. Koncentrace CO hluboko pod 50 mg/nm 3 ověření síťovým měřením. Průběh dávkování primárního a sekundárního vzduchu Možnosti zvyšování účinnosti technologického řetězce Bez optimálně fungujícího řízení spalovacího procesu je snaha o zvyšování účinnosti v podstatě zbytečná. Parametry přehřáté páry Poměrně často je, v souvislosti s legitimizací energetického využívání odpadů v ČR, možné sledovat diskusi či návrhy ohledně zvyšování parametrů páry o spalovenských kotlů. Jak to tedy je? Parní kotle pro technologický řetězec energetického využívání odpadů se navrhují zpravidla na parametry páry těsně kolem 400 C, 4,0 MPa. V praxi je trvale a mnohonásobně prokázáno, že lze takto navržený parní spalovenský kotel spolehlivě provozovat. Nicméně je případně možné - velmi opatrně - uvažovat o určitém zvýšení parametrů vyráběné páry. Každopádně je zvýšení parametrů páry u energetického využívání odpadů vždy spojeno s rizikem havárie tlakové části kotle zejména přehříváku páry. Parametry páry nad 400 C 4,0 MPa mohou přispět určitým způsobem k větší výrobě elektrické energie, což má určitý pozitivní vliv při kondenzačním provozu, tedy vyšší parametry páry přispějí ke zvýšení účinnosti technologického řetězce, nicméně na účinnost vlastního parního kotle nemají žádný vliv. Náklady spojené se zvýšením parametrů páry u zařízení na energetické využívání odpadu nejsou adekvátní k výnosům a provozním rizikům. Z hlediska výroby tepelné energie je vliv zvýšených parametrů páry nulový. Velká většina zařízení na energetické využívání odpadů je konfigurována jako teplárna a v takových případech je zvyšování parametrů páry bez většího vlivu na celkovou účinnost. Zvláště u zařízení na energetické využívání průmyslových (nebezpečných) odpadů je nutné xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rovnoměrný parní výkon: 94,3 % všech měřených hodnot parního výkonu je v intervalu ± 5 %

4 11 samotná látka bod měknutí ( C) směsi látek (údaje v %) bod měknutí ( C) NaCl NaCl - 75 FeCl KCl ZnCl 2-45KCl 230 MgCl KCI - 40 FeCI CaCl NaCl - 42 FeCl FeCl PbCl 2-10MgCl FeCl NaCl-51 CaCl Body měknutí některých látek a látkových směsí komunální odpady průmyslové odpady teplota spalin po výstupu z ohniště C 900 C C vlhkost spalin (H 2 O) obj. % CO 2 % 5 5 O 2 obj.% 6 až 10 6 až 12 úletový popílek g/nm HCl mg/nm HF mg/nm SO 2 mg/nm NO mg/nm CO mg/nm Pb mg/nm Zn mg/nm Cd mg/nm Hg mg/nm PCDD/F ngte/nm Orientační složení spalin z energetického využívání komunálních a průmyslových odpadů po výstupu z ohniště Graf 1 Koroze u spalovenských kotlů Z důvodů omezení vysokoteplotní chlorové koroze nemá být teplota spalin před posledním výstupním přehřívákem větší než 650 C, a to i na konci provozní periody, tedy při vysokém stupni znečištění výhřevných ploch. Dodržení této podmínky má za následek nižší teplotu spalin před přehřívákem na začátku provozní periody (kolem 550 C, při částečném výkonu kolem 500 C). Je tedy zřejmé, že se teplota přehřáté páry nedá u spalovenských kotlů volit příliš přes 400 C. Zkušení výrobci spalovenských kotlů řadí před poslední přehřívák menší plochu konvekčního výparníku, která významně pomáhá k dodržení podmínky 650 C před posledním výstupním přehřívákem. Ze zkušenosti je známo, že spalovenské kotle s parametry páry kolem 350 C, 3,0 MPa jsou bez věnovat kotli náležitou pozornost. V těchto zařízeních jsou zpracovávány pevné, pastovité a tekuté průmyslové odpady proměnlivého složení, obsahující množství nejrůznějších látek. Při termické oxidaci spalování odpadu vzniká úletový popílek, který spolu se spalinami prochází kotlem. Úletový popílek vykazuje vlivem obsahu alkálií (sodík, draslík) relativně nízký bod měknutí. K překročení bodu měknutí úletového popílku dochází při teplotách přes 700 C. Kolem 900 C má těstovitý charakter a při teplotách přes 1100 C přechází do tekutého stavu. Při provozu kotle dochází k nárazům úletového popílku na povrch jeho teplosměnných ploch. V závislosti na fyzikálním stavu popílku dochází jak k erozi teplosměnných ploch, tak i k tvorbě usazenin či nápeků (nálepů) na jejich povrchu. Tento úkaz významně zhoršuje přestup tepla ze strany spalin a zkracuje provozní dobu kotle. Problematické úletové popílky obsahující sloučeniny alkálií a korozívní složky spalin s obsahem síry a chloru jsou nejčastějšími příčinami havárií teplosměnných ploch kotlů pro energetické využívání odpadu. Příklad orientačního složení spalin z energetického využívání komunálních a průmyslových odpadů po výstupu z ohniště ukazuje dále uvedená tabulka. Z rozdílů koncentrací uvedených látek lze přibližně odvodit stupeň odlišnosti při navrhování kotlů (a systémů čištění spalin) pro energetické využívání komunálních a průmyslových odpadů. Graf 1. názorně vystihuje podmínky minimalizování rizika koroze u teplosměnných ploch spalovenských kotlů Příklad regulace výkonu spalovacího procesu u spalovenského kotle a kotle s práškovým ohništěm

5 12 Umístění ochranného výparníku Orientace síťových měření havárií výhřevných ploch desítky let v provozu. Z druhé strany je názorné uvést příklad bernského zařízení na energetické využívání odpadu, kde byl instalován kotel s parametry páry 475 C, 6,2 MPa. Jednalo se o kotel s vertikálním uspořádáním tahů, přičemž poslední přehřívák byl na vstupu do 3. tahu kotle. Havárie přehříváku na sebe nenechala dlouho čekat a z důvodů opakovaných přerušení provozu musely být oba kotle asanovány. Hlavní asanační opatření: Instalace nového přesuvného roštu. Instalace stranových desek terciární vzduch. Optimalizování výdusky stěn ohniště. Instalace mříže výparníku mezi 1. a 2. tahem kotle. Zlepšení profilu spalin na vstupu do 3. tahu kotle. Instalace ochranného výparníku před poslední přehřívák. Takto asanované kotle jsou od poloviny osmdesátých let minulého století (s menšími úpravami vstupu spalovacího vzduchu) dosud v provozu. Poznámka: V současné době se v Bernu dokončuje výstavba nového zařízení a stávající zařízení ustoupí (spolu s teplárnou) další výstavbě města. Účinek asanačních opatření Teplota v prvním tahu kotle pod C O 2 pravidelně 8 až 10 % CO cca 0,001% Výsledky síťových měření (T, O2, CO) Ověřovací síťová měření byla provedena na úrovni cca 4 metry nad posledním přívodem vzduchu. Pro měřící místa A, B, C byly využity instalované otvory ve stěně kotle a osy 1, 2, 3, 4,5 byly orientovány zprava doleva v půdorysu 1. tahu kotle ve směru toku paliva, tedy osa 3 byla uprostřed půdorysu 1. tahu kotle. Konstantní hodnota teploty spalin na výstupu kotle Použití tzv. regulačního ekonomizéru, který po celou nepřetržitou dobu provozu může umožnit konstantní teplotu spalin na konci kotle, čímž je možné minimalizovat komínovou ztrátu. V takovém případě se volí poměrně nízká teplota napájecí vody a přes tepelný výměník v bubnu kotle je část napájecí vody ohřáta (prakticky na teplotu syté páry při daném tlaku). Takto upravená napájecí voda je míchána (směšovací ventil) s neohřátou Výsledky síťových měření v ose 3 (0,1 % obj. CO = mg/nm 3 ) napájecí vodou. Teplota této směsi se volí tak, aby byla dosažena stejná a rovnoměrná teplota spalin na výstupu z kotle. V okamžiku, kdy není možné teplotu vystupujících spalin na určité úrovni udržet, musí být kotel odstaven a vyčištěn. Snižování teploty spalin V úvahu může přijít zvětšení teplosměnné plochy ekonomizéru. Nicméně se ukazuje, že pro snížení teploty spalin o 30 C je zapotřebí až více než 2 větší teplosměnná plocha ekonomizéru. Takový

6 13 Regulační ekonomizér záměr naráží na konstrukční a cenové problémy. Z křivky plochy ekonomizéru je patrný vliv středního logaritmického spádu. Snižování množství spalin. Snížení množství spalin lze dosáhnou v podstatě jen dvěma způsoby: Snížením obsahu kyslíku ve spalinách a omezení či eliminování netěsností (vyloučení tzv. falešného vzduchu). Obsah kyslíku ve spalinách není možné libovolně snižovat, z důvodů následné vysoké adiabatické teploty spalin, která je u spalovenských kotlů, z uvedených důvodů limitována. Z druhé strany je užitečné eliminovat či omezit vstupy vzduchu do technologického řetězce. Přihřívání páry V klasické energetice běžně používání přihřívání páry pomocí spalinových mezipřehříváků naráží u spalovenských kotlů na limity v souvislosti se zmíněnou problematikou korozivních úkazů. U energetického využívání odpadů lze umístit mezipřehřívák mimo kotel a páru z vysokotlakého stupně lze přihřívat ve spojení s bubnem kotle. V takovém případě je třeba volit řádově vyšší tlak páry se všemi důsledky (konstrukce, výkon napájecího čerpadla). Vliv teploty spalin na účinnost kotle při konstantní teplotě napájecí vody a proměnné ploše ekonomizéru (Zdroj: Alessio, Muck: Möglichkeiten und Grenzen der Effizienzsteigerung in Abfallverbrennungsanlagen) Vliv obsahu kyslíku ve spalinách na výstupu z kotle na adiabatickou spalovací teplotu (Zdroj: Alessio, Muck: Möglichkeiten und Grenzen der Effizienzsteigerung in Abfallverbrennungsanlagen) Přihřívání páry v T-s diagramu. Poznámka: Spalinový mezipřehřívák byl v souvislosti s energetickým využíváním odpadu instalován v zařízení ve španělském Bilbau, ale byl instalován do kotle paroplynového cyklu Další možnosti zvyšování účinnosti Obecně platí, že existuje řada dalších možností zvyšování účinnosti zařízení: Vlastní spotřeba energie, nedopal (škvára, popílek), radiační ztráty, Princip řazení vnějšího mezipřehříváku. Přihřátím páry lze očekávat zlepšení účinnosti cca 2 až 4 % teplota spalovacího vzduchu (primární, sekundární), odluh, čištění spalin, údržba. Významně, v řádu procent, lze zvýšit účinnost zařízení prodloužením fondu provozní doby, tzv. disponibility zařízení. Zdroje: Alessio, Muck: Möglichkeiten und Grenzen der Effizienzsteigerung in Abfallverbrennubgsanlagen, 10 Münsteraner Abfallwirtschafttage, Münster, D, 2007 Hyžík J.: Projektování zařízení na energetické využívání odpadu z hlediska energetické účinnosti, Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, ISSN , Brno, 2009

7 14 Zařízení Bilbao - spalinový mezipřehřívák umístěný v kotli paroplynového cyklu (Zdroj: CNIM). Vnější mezipřehřívák byl instalován v zařízení AVA Amsterdam Hyžík J.: Kotle pro energetické využívání odpadu seminář, Kotle a energetická zařízení, Asociace výzkumných organizací, ISSN , Brno, 2005 Provozní údaje zařízení na energetické využívání odpadu. Firemní podklady (EWB, E.I.C. spol. s. r. o. a EIC AG) O autorovi: Jaroslav Hyžík (1944) Strojní inženýr (1967), habilitace v oblasti technické ochrany životního prostředí (1992), jmenování profesorem (2004). Od roku 1979 vlastní a vede projekční a poradenskou kancelář se zaměřením na ochranu životního prostředí (EIC, a.s.) ve švýcarském Badenu. Od roku 1992 působí v Praze kancelář se stejným zaměřením (EIC spol. s r.o.). Společnost EIC disponuje řadou referenčních projektů energetického využití odpadu ve Švýcarsku a v zemích EU. Společnost EIC byla rovněž zodpovědná za zprovoznění spalovny v Praze Malešicích, je autorem projektu libereckého zařízení Termizo na energetické využívání odpadů a působila při jeho realizaci jako technický dozor investora. V současné době se zúčastňuje přípravy projektů na energetické využívání odpadů v Karviné a v Komořanech. Jaroslav Hyžík, Technická univerzita v Liberci, EIC AG - Ecological and Industrial Consulting EIC spol. s r.o. - Ecological and Industrial Consulting, Technická univerzita v Liberci Zdroje obrázků: Interní podklady E.I.C., spol. s r.o. Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Autor v článku se v úvodu zaměřuje na popis výchozí situace v oblasti energetického využívání odpadů (EVO), dále pokračuje s charakteristikou spalovacího procesu, přibližuje možnosti zvyšování účinnosti technologického řetězce. Blíže se přitom zaměřuje na parametry přehřáté páry, teploty spalin na výstupu z kotle, snižování teploty a množství spalin a přihřívání páry. Na závěr uvádí další možnosti zvyšování účinnosti. По Рускы... ххххххххх хххх х хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х ххххххххх хххххххх ххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх хххх х хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х ххххххххх хххххххх ххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх хххх х хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх ххххххххх хххх х хххххххххх ххххххх ххх х ххххххххххххххххххххххххх х х ххххххххх хххххххх ххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY

OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ PROCES MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ŘETĚZCE PARAMETRY PŘEHŘÁTÉ PÁRY * Úskalí a možnosti zvyšování účinnosti u energetického využívání odpadů Jaroslav Hyžík Seminář STEO ODPADY 2012 A JAK DÁL aneb Hříšný tanec kolem spaloven Brno 24.04.12 OBSAH VÝCHOZÍ SITUACE SPALOVACÍ

Více

Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování

Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování Odborný seminář ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Císařský sál, Karolinum Ovocný trh 3, Praha 1 2. října 2012 Vybrané statě projektování zařízení na energetické využívání odpadů Jaroslav Hyžík

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky 24. 5. 25. 5. 2017 Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva Ing. Ondřej Grolig EVECO Brno, s.r.o.

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady

Obsah Úvod Hierarchii nakládání s odpady Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. ENERGETICKÁ ÚČINNOST SPALOVEN A RÁMCOVÁ SMĚRNICE O ODPADECH EIC AG - Ecological and Industrial Consulting hyzik@eiconsult.eu, www.eiconsult.eu Obsah Úvod...1 Energetická

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle Předběžný návrh koncepce kotle a přípravy paliva Podle zadaných parametrů se volí typ parního generátoru (výparníku) s přirozeným oběhem, nucenou nebo superponovanou cirkulací průtočný. Zvolí se uspořádání

Více

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska:

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska: Typy kotlů TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK dělení z hlediska: pracovního média a charakteru jeho proudění ve výparníku druhu spalovaného paliva, způsobu jeho spalování a druhu ohniště

Více

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela

Více

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF U Školky 357/14, 326 00 Plzeň IČO: 61168254 DIČ: CZ61168254 tel.: +420 271 960 935 tel.: +420 271961319 fax.: +420 271960035 http://www.invelt.cz invelt.praha@invelt-servis.cz

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Univerzální středotlaké parní kotle KU Univerzální středotlaké parní kotle Popis Kotle jsou plamencožárotrubné, velkoprostorové kotle s přirozenou cirkulací kotelní vody, pro spalování kapalných a plynných paliv. Rozměry spalovací komory jsou

Více

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 150 KW Rok vzniku: 2011 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno 1. POPIS Prototyp automatického kotle o výkonu 150

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový elektrický výkon 55 MW Zásobuje

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém čištění spalin Zadavatel: Moravskoslezský energetický klastr, o.s Sídlo: Studentská 6202/17, 708 33 Ostrava Poruba IČ: 26580845, DIČ: CZ 26580845 Řešitel: EVECO Brno, s.r.o. Sídlo: Březinova 42, 616 00 Brno IČ: 652 76

Více

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU Pavel Milčák Příspěvek se zabývá možnostmi termického využívání mechanicky odvodněných stabilizovaných kalů z čistíren

Více

Spalování zemního plynu

Spalování zemního plynu Kotel na odpadní teplo pro PPC Kotel na odpadní teplo pro PPC Označení KNOT (Doc. Kolovratník) HRSG = Heat Recovery Steam Generator Funkce dochladit spaliny odcházející z plynové turbíny vyrobit páru pro

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Pevnostní dimenzování, bezpečnost Výměník je zařízení, které slouží

Více

Moderní energetické stoje

Moderní energetické stoje Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY František HRDLIČKA Sněžné Milovy 2015 Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering CHARAKTERISTIKA BIOMASY ODLIŠNOST

Více

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět : Regulace teploty páry Regulaci teploty páry jde provádět : přerozdělením tepla v kotli např. recirkulací spalin nebo naklápěním hořáků chlazením páry vstřikem napájecí vody vstřikem vlastního kondenzátu

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

1/62 Zdroje tepla pro CZT

1/62 Zdroje tepla pro CZT 1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle

Více

Mittel- und Großkesselsysteme

Mittel- und Großkesselsysteme Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technische Technická dokumentace Dokumentation Kotle středních a vyšších výkonů řady GKS Mittel- und Großkesselsysteme GKS Eurotwin-K GKS Eurotwin-K GKS Dynatherm-L

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Duo, Combi 2012.06.25 Kotle KLIMOSZ COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 158861 MPT G 21 c 15/16 ^ S á i Přihlášeno 07. VI. 1973 (PV 4118-73) PT 21 g 21/24 Zveřejněno 28. II. 1974 ÚŘAD PRO

Více

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 Stavba kotlů Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 dnešní standard 2.n. ročník zimní semestr Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 1 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV

SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV SPALOVNA ZEVO CHOTÍKOV ZEVO Chotíkov Nástroj pro plnění plánu odpadového hospodářství Další součást palivové základny pro výrobu energií pro Plzeň www. plzenskateplarenska.cz Projekt plně zapadá do hierarchie

Více

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek

Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno. RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Konference projektu ClimactRegions Energetické využití odpad Staré M sto, 11. prosinec 2012 Odpadové hospodá ství a projekt Odpadové hospodá ství Brno RNDr. Jana Suzová, Ing. Václav Hnaní ek Nakládání

Více

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

1/79 Teplárenské zdroje

1/79 Teplárenské zdroje 1/79 Teplárenské zdroje parní protitlakové turbíny parní odběrové turbíny plynové turbíny s rekuperací paroplynový cyklus Teplárenské zdroje 2/79 parní protitlaké turbíny parní odběrové turbíny plynové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 70T/H, 4 MPA, 400 C

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 70T/H, 4 MPA, 400 C VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Oblast techniky Technické řešení se týká kotlů pro spalování tuhých paliv, zejména uhlí, dřeva, dřevního odpadu a biomasy s možností

Více

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE MGM-I Automatické teplovodní MGM-I na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny ve 14 výkonových typech. Na přání zákazníka lze vyrobit i jiné výkonové varianty kotlů

Více

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru.

* odstavení s algoritmem pro dohoření paliva a vyčištění roštu od nedohořelého paliva zvýšeným výkonem ventilátoru. Instalační podmínky, schemata a regulace pro peletový kotel GFN s hořákem SUN P7 Instalační podmínky nutné pro provoz peletového hořáku FERROLI SUN P7 Provoz peletového hořáku má atypický průběh odlišný

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, UTILIZAČNÍ KOTLE strana 2

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, UTILIZAČNÍ KOTLE strana 2 UTILIZAČNÍ KOTLE OBSAH 1 ÚVOD...3 2 KONCEPCE UTILIZAČNÍCH KOTLŮ...4 2.1 Komplexní řešení... 4 2.2 Druh tepelné výměny... 4 2.3 Utilizační jednotky a jejich využití... 5 2.4 Konstrukční materiály, normy...

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 1 Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi 2012.06.25 Kotle COMBI B jsou uvedeny v částech na paletě, umožňuje snadnou dopravu do těžko přístupných kotelnu. 1 Technické údaje kotle

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK

Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měření parametrů vnitřního prostředí v pasivní dřevostavbě MSDK Měřící úloha č. 1 měření vnitřní teploty vzduchu Měřící úloha č. 2 měření vnitřní relativní vlhkosti vzduchu Měřící úloha č. 3 měření globální

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE KOTEL NA SPOLUSPALOVANÍ VYSOKOPECNÍHO PLYNU

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Nový fluidní kotel NK14

Nový fluidní kotel NK14 NK14 Petr Matuszek Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové 26. 27. 4. 2016. Obsah Charakteristika společnosti Nový fluidní kotel Výstavba Parametry Zkušenosti Závěr Charakteristika společnosti ENERGETIKA

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

HSV WTH 25-55. Klíčové vlastnosti a součásti kotle: HSV WTH 25-55 Peletový kotel Rakouské výroby. Po technologické stránce je špičkové nejen spalování, ale také doprava paliva ke kotli. Zařízení disponuje všemi automatickými prvky, jako je zapalování, čistění,

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Může zvyšovaní obsahu CO 2 v ovzduší změnit životní podmínky na Zemi? Možnosti zvyšování účinnosti parních kotlů 1 Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R... Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R... Plynové, olejové a dvoupalivové hořáky RIELLO Modelová řada R zahrnující hořáky RIELLO o velikostech 300-500, které stávající sérii uzavíraly na 5000 kw, byla

Více

Hodnoty garantovaných parametrů Část 1 veřejné zakázky

Hodnoty garantovaných parametrů Část 1 veřejné zakázky Hodnoty garantovaných parametrů Část 1 veřejné zakázky Parametr Jednotka Počáteční hodnota Hodnota garantovaná Uchazečem/ zhotovitelem Jmenovitý výkon kotle t/h 655 655 Přípustná tolerance Podmínky měření

Více

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika 3) Technologie přeměny 4) Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení 5) Jaderná elektrárna 6) Ostatní tepelné elektrárny 7) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO Energie z biomasy V. odborný seminář Brno 2006 SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO Lukáš Pravda Článek se zabývá problematikou spalování energoplynu na VUT v Brně, Fakultě Strojního inženýrství, Odboru energetického

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více