1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!"

Transkript

1 SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu k obsluze. 1. krok Nastavení přístroje 2. krok Instalace ovladačů a programů Nastavování je skončeno! Uschovejte tento Stručný návod k obsluze a dodaný CD-ROM na vhodném místě, abyste mohli kdykoliv rychle a snadno najít potřebné informace.

2 1 Symboly použité v této příručce Upozornění Výstraha Nesprávné nastavení Varování vás informují o tom, co máte dělat, abyste předešli možnému zranění. Výstrahy stanovují postupy, které musíte dodržet nebo kterým se musíte vyhnout, abyste předešli možnému poškození zařízení nebo dalších předmětů. Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na zařízení a operace, které nejsou se zařízením kompatibilní. Poznámky vás informují o tom jak byste měli reagovat na různé situace nebo dávají tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými funkcemi. Příručka uživatele nebo Příručka uživatele programů Označuje odkazy na Příručku uživatele nebo Příručku uživatele programů, které naleznete na dodaném disku CD-ROM.

3 Obsah Bezpečnostní opatření Pro bezpečný provoz zařízení... 2 Symboly vypínačů napájení... 3 Směrnice... 4 Začínáme Obsah balení... 5 Ovládací panel krok Nastavení přístroje Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety... 7 Vložení papíru do zásobníku papíru... 8 Připojte napájecí kabel a telefonní linku... 9 Nastavte vaši zemi Volba vašeho jazyka Nastavení data a času Nastavení ID stanice Režim tónové a pulzní volby Výběr režimu příjmu Nastavení typu telefonní linky Nastavení kontrastu LCD displeje Dodávaný disk CD-ROM Dodávané disky CD-ROM pro SP 1200SF Ovladače a utility pro SP 1200SF Software PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF krok Instalace ovladačů a programů Instalace ovladačů a utilit pro TYPE 1200SF Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft pro Windows Prohlížení a instalace dokumentace Spotřební materiál a volitelné příslušenství Spotřební materiál Pokud chcete zařízení přemístit, uchopte je za úchyty pod skenerem. NEPŘEMÍSŤUJTE stroj tak, že je držíte ze spodu. 1

4 Bezpečnostní opatření Pro bezpečný provoz zařízení Uschovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením jakékoliv údržby. VAROVÁNÍ Než budete čistit vnitřek přístroje, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Než se pustíte do čištění vnitřku zařízení, nejprve odpojte telefonní kabel a potom napájecí kabel z elektrické zásuvky. NEMANIPULUJTE se zástrčkou mokrýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem. Pro čištění vnitřku i vnějšku zařízení NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky, žádný typ rozprašovače ani organická rozpouštědla či kapaliny obsahující alkohol či čpavek. Hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. V Příručce uživatele v části Běžná údržba najdete informace o tom, jak zařízení čistit. Vždy dbejte na to, aby zástrčka byla plně zasunutá. Bezprostředně po používání zařízení budou některé vnitřní části velmi horké. Když otevřete přední nebo zadní kryt zařízení, NEDOTÝKEJTE SE míst vyznačených na obrázku. Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte dlaně na okraj zařízení pod kryt dokumentu nebo skeneru, jak je to ukázáno na obrázku. 2

5 Bezpečnostní opatření Chcete-li předcházet zraněním, NEPOKLÁDEJTE prsty do oblasti vyznačené na obrázku. Vysypaný toner NEUKLÍZEJTE vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit a mohl by vzniknout požár. Pečlivě vyčistěte tonerový prášek suchým měkkým hadříkem a zlikvidujte jej v souladu s místními nařízeními. Pokud zařízení chcete přemístit, použijte úchyty. Nejprve však odpojte všechny kabely. Pro zabalení vašeho zařízení jsou použity igelitové pytle. Uchovávejte tyto pytle mimo dosah batolat a dětí, aby se neudusily. Zapékací jednotku vyznačuje etiketa pozor. Etiketu NEODSTRAŇUJTE ani NEPOŠKOZUJTE. Symboly vypínačů napájení Podle normy IEC zařízení používá tyto symboly vypínače napájení: - znamená ZAPNOUT. - znamená VYPNOUT. 3

6 Bezpečnostní opatření Směrnice Specifikace IEC :2007 Tento přístroj je laserový výrobek třídy 1 dle definic specifikací IEC :2007. Etiketa vyznačená níže je použita v zemích, kde je vyžadována. Informace o recyklaci v souladu se směrnicemi WEEE (2002/96/ES) a o bateriích (2006/66/ES) CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Tento přístroj má laserovou diodu třídy 3B, jež vydává neviditelné laserové záření v jednotce skeneru. Jednotka skeneru by se neměla za žádných okolností otevírat. Laserové záření Vlnová délka: nm Výkon: 10 mw max. Třída laseru: Třída 3B VAROVÁNÍ Používání ovladačů, úpravy nebo provádění kroků kromě výslovně uvedených v této příručce může způsobit vystavení se nebezpečnému záření. Odpojte zařízení Tento výrobek musí být instalován v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. V případě naléhavé události musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie. Upozornění - Tato tiskárna musí být uzemněna. Vodiče v napájecím kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu: Zelená a žlutá: země Modrá: nula Hnědá: napětí Interference rádiových vln Produkt/baterie jsou označeny jednou z výše zobrazených recyklačních značek. To značí, že na konci doby životnosti produktu/baterie byste měli zajistit oddělené uložení na sběrném místě, zařízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného komunálního odpadu. U produktů s uživatelsky vyměnitelnými bateriemi postupujte dle instrukcí k výměně v Příručce uživatele. Ostatní uživatelé Značka výrobku Značka baterie Pouze pro Evropskou unii Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obratte se na místní úrady, prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, místního prodejce nebo servisního ci prodejního zástupce. Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR je propagace rozvoje a popularizace kancelářských vybavení, která účelně využívají elektrickou energii. Společnost Ricoh Company, Ltd. jako partner ENERGY STAR prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR pro účelné využití energie. Tento výrobek splňuje nařízení EN55022 (CISPR vydání 22)/Třída B. Když zařízení připojujete k počítači, dbejte na to, abyste použili následující kabely rozhraní. Kabel USB, jehož délka nesmí překročit 2 metry. 4

7 Začínáme 1 1 Obsah balení Obsah balení se může v jednotlivých zemích lišit. Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že budete zařízení přepravovat. VAROVÁNÍ Při balení zařízení se používají plastové sáčky. Sáčky ukládejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení Disky CD-ROM S ovladači S příručkou uživatele a softwarem PaperPort Automatický podavač dokumentů (ADF) 2. Ovládací panel 3. Podpěra rubového výstupu 4. Ruční podavač 5. Zásobník papíru 6. Přední kryt 7. Vypínač 8. Sklopná podpěra výstupu dokumentů ADF 9. Kryt dokumentů Rychlý průvodce instalací Bezpečnostní brožura Napájecí kabel Jednotka fotoválce (včetně toneru) USB kabel Propojovací kabel zatím NEZAPOJUJTE. Propojovací kabel se zapojí až při instalaci softwaru. USB kabel Používejte propojovací kabel pro USB 2.0, který je kratší než 2 metry (6 stop). Pokud používáte USB kabel, zapojte jej do USB portu počítače, nikoli do USB portu klávesnice nebo USB rozbočovače (hubu) bez napájení. Kartonové součásti se mohou lišit podle zemí. 5

8 Začínáme 2 Ovládací panel Podrobnosti o ovládacím panelu viz přehled ovládacího panelu v kapitole 1 příručky uživatele. 6 1 Faxová a telefonní tlačítka: Hook Toto tlačítko se používá k zahájení telefonního hovoru po zvednutí externího sluchátka během pseudovyzvánění F/T. Jste-li připojeni k ústředně PBX, můžete toto tlačítko použít pro přístup k vnější lince, pro opakované volání operátorovi nebo pro přepojení volání na jinou klapku. Resolution (Rozlišení) Slouží k nastavení rozlišení při odesílání faxu. Redial/Pause (Opakování/Pauza) Slouží k opakovanému vytočení posledního volaného čísla. Rovněž vkládá pauzu při programování čísel pamětí stanic nebo při ručním vytáčení čísla. 2 Tlačítka bleskové volby Tyto 4 tlačítka umožňují okamžitý přístup ke 8 dříve uloženým číslům. Shift (Další) Po stisknutí umožňuje přístup k číslům bleskové volby 5 až 8. 3 Displej LCD Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání zařízení. 4 Tlačítka nabídky: Menu Umožňuje přístup do Nabídky pro naprogramování nastavení zařízení. Clear/Back (Zrušit/Zpět) Slouží k odstraňování vložených dat a ke zrušení aktuálního nastavení. OK Umožňuje uložit nastavení v zařízení. Tlačítka hlasitosti d nebo c Stisknutím procházejte volbami nabídky dozadu a dopředu. Stisknutím měňte hlasitost v režimu faxu nebo v pohotovostním režimu. a nebo b Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti. b Search/Speed Dial (Vyhledání/Krátkávolba) Umožňuje vyhledat čísla uložená v paměti vytáčení. Rovněž vám umožňuje vytáčet uložená čísla navolením trojmístného čísla. Reports (Hlášení) Vytiskněte Hlášení o přenosu, Seznam nápovědy, Telefonní seznam, Faxový deník, Uživatelská nastavení, Konfiguraci sítě a Formulář objednávky. 5 Číselná klávesnice Tato tlačítka použijte k vytáčení telefonních a faxových čísel a jako klávesnici k zadávání informací do zařízení. Tlačítko # slouží k dočasnému přepnutí režimu vytáčení během volání z pulzního na tónový. 6 Stop/Exit (Stop/Konec) Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky. 7 Start Umožňuje zahájit odesílání faxu, pořizování kopií nebo skenování. 8 Tlačítka režimu: Fax Slouží k přepnutí zařízení do režimu Faxu. Scan (Sken) Slouží k přepnutí zařízení do režimu skenování. (Další podrobnosti o skenování viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.) Copy (Kopie) Slouží k přepnutí zařízení do režimu kopírování. 9 Tlačítka tisku: Job Cancel (Zrušení úlohy) Zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti zařízení. Chcete-li zrušit více tiskových úloh, podržte toto tlačítko stisknuté, dokud se na LCD displeji nezobrazí Zrus. vsech uloh. 10 Copy (Kopie) tlačítka: Options (Volby) Snadno a rychle si můžete zvolit dočasná nastavení pro kopírování. Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení) Slouží ke zmenšování nebo zvětšování kopií.

9 1. krok Nastavení přístroje 1 1 Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety 4 Zasuňte fotoválec a sestavu tonerové kazety do zařízení. Nesprávné nastavení NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelu rozhraní se provádí při instalaci ovladače. 1 Otevřete přední kryt. 2 Rozbalte fotoválec a sestavu tonerové kazety. 5 Zavřete přední kryt zařízení. 3 Jemně ji několikrát protřepte ze strany na stranu, aby byl toner v kazetě rozprostřen rovnoměrně. 7

10 1. krok Nastavení přístroje 2 Vložení papíru do zásobníku papíru 4 Vložte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že je papír vložen v zásobníku rovně a nepřesahuje značku maximálního množství papíru (1). 1 Vysuňte zásobník papíru úplně ze zařízení. 1 2 Stiskněte zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a zároveň posuňte vodítka papíru podle velikosti papíru, který chcete použít. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru pevně usazená v drážkách. UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají hran papíru, aby se zavedl správně. Pokud to neuděláte, mohli byste zařízení poškodit. 5 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do zařízení. Ujistěte se, že je do zařízení zcela zasunut. 3 Provětrejte dobře stoh papíru, abyste se vyhnuli uvíznutím a chybným zavedením papíru. 8

11 Nastavení přístroje 3 Připojte napájecí kabel a telefonní linku Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonem, zapojte jej jak je ukázáno níže. 1 Ujistěte se, že je spínač zařízení vypnutý. Připojte napájecí kabel k zařízení. 2 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení. 3 Připojte jeden konec telefonního kabelu do zdířky na zařízení označené LINE a druhý konec připojte k běžné telefonní přípojce. Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonním záznamníkem, zapojte jej jak je ukázáno níže. VAROVÁNÍ Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce. Protože je zařízení uzemněno prostřednictvím síñové zásuvky, můžete se chránit před případným nebezpečným napětím na telefonní síti tak, že při připojení telefonní linky ponecháte napájecí kabel připojen k zařízení. Stejně tak se můžete chránit pokud chcete přesunout zařízení - v takovém případě nejprve odpojte telefonní linku a teprve poté napájecí kabel. Nastavte režim příjmu na Ext.Tel/TAD. Podrobnosti naleznete v části Výběr režimu příjmu na straně 13 a Připojení externího TAD v kapitole 7 Příručky uživatele. 9

12 1. krok Nastavení přístroje 4 Nastavte vaši zemi Musíte nastavit zemi, aby zařízení v každé zemi pracovalo správně na místních telekomunikačních linkách. 1 Zkontrolujte, zda je přístroj napájen, tedy že je přívodní kabel zastrčen do zásuvky a spínač je zapnutý. Stiskněte tlačítko OK. Set Country Press OK key 2 Zvolte zemi stisknutím nebo. Jména zemí zobrazovaná na displeji závisí na modelu. 3 Až se na displeji LCD zobrazí vaše země, stiskněte OK. 4 Displej LCD vás vyzve, abyste se znovu ujistili o správném nastavení země. 5 Pokud je na displeji LCD správná země, stiskněte 1 a přejděte ke kroku 6. Nebo stiskněte 2 a vrátíte se ke kroku 2, abyste mohli zemi vybrat znovu. 6 Když se na displeji LCD zobrazí Potvrzeno, zařízení se automaticky restartuje. Po restartování se na displeji LCD zobrazí Cekej. 5 Volba vašeho jazyka 1 Stiskněte Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 0. 4 Zvolte svůj jazyk pomocí nebo a pak stiskněte OK. 5 Stiskněte Stop/Exit. 6 Nastavení data a času Na zařízení se zobrazí datum a čas a pokud nastavíte ID stanice, bude tento údaj přidán na každý odeslaný fax. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 2. 4 Na číselné klávesnici zadejte poslední dvě číslice roku, a poté stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Rok:2008 (např. pro rok 2008 zadejte 0 8.) 5 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro měsíc, a poté stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Mesic:03 (např. pro březen zadejte 0 3.) 6 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro den, a poté stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Den:25 (např. zadejte 2 5.) 7 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte čas ve 24hodinovém formátu a potom stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Cas:15:25 (např. pro 3:25 odpoledne zadejte ) 8 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Pokud uděláte chybu a chcete začít znovu, stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a vrañte se ke kroku 1. 10

13 Nastavení přístroje 7 Nastavení ID stanice Měli byste uložit vaše jméno a číslo faxu, aby tyto údaje mohly být přidány na všechny stránky odesílaného faxu. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 3. 4 Na číselné klávesnici zadejte vaše faxové číslo (až 20 číslic), a poté stiskněte tlačítko OK. Pro zadání symbolu + pro mezinárodní vytáčecí kód stiskněte l. Například pro zadání vytáčecího kódu Velké Británie +44 stiskněte tlačítka l, 4, 4 a poté zbývající část čísla. ID Stanice Fax:+44XXXXXXXXX 5 Na číselné klávesnici zadejte vaše telefonní číslo (až 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko OK. (Pokud je vaše telefonní číslo totožné s faxovým číslem, zadejte znovu totéž číslo.) ID Stanice Tel:+44XXXXXXXXX 6 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko OK. ID Stanice Jmeno: Při zadávání jména postupujte podle následující tabulky. Pokud potřebujete zadat znak, který je na stejném tlačítku jako předchozí znak, stiskněte tlačítko, abyste kurzor přesunuli doprava. Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stiskněte tlačítko nebo, abyste kurzor přesunuli na nesprávný znak, stiskněte tlačítko Clear/Back (Zrušit/Zpět). Stiskněte tlačítko Jedenkrát Dvakrát Třikrát Čtyřikrát Pětkrát 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Podrobnosti naleznete v části Zadávání textu v Příručce uživatele. 7 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 11

14 1. krok Nastavení přístroje 8 Režim tónové a pulzní volby Zařízení je dodáno nastavené pro tónovou volbu. Používáte-li pulzní volbu (vytáčecí kolečko), je třeba režim volby změnit. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 4. 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberete Pulsni (nebo Tonova). Stiskněte tlačítko OK. 5 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Tato nabídka není dostupná pro některé země, jako jsou USA, Nový Zéland, Belgie, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. 12

15 Nastavení přístroje 9 Výběr režimu příjmu Existují čtyři možné režimy příjmu: Jen fax, Fax/Tel, Ext.Tel/TAD a Rucne. Zvolte Rezim prijmu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 1. 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte režim. Stiskněte tlačítko OK. 5 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Podrobnosti naleznete v části Příjem faxu v kapitole 6 Příručky uživatele. 13

16 1. krok Nastavení přístroje 10 Nastavení typu telefonní linky Připojujete-li zařízení k lince, která je vybavená funkcemi PABX (PBX) nebo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třeba podle následujících kroků správně změnit typ telefonní linky. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 6. 4 Stisknutím tlačítka nebo zvolte možnost Pob.ustredna, ISDN nebo Standardni. Stiskněte OK. Postupujte jedním z následujících způsobů: Pokud zvolíte ISDN nebo Standardni, přejděte ke kroku 8. Pokud zvolíte Pob.ustredna, přejděte ke kroku 5. 5 Postupujte jedním z následujících způsobů: Pokud chcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte 1 a přejděte ke kroku 6. Pokud nechcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte 2 a přejděte ke kroku 8. 8 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) a PŘENOS Zařízení je původně nastaveno na Standardni, což umožňuje připojení zařízení ke standardní lince veřejné telefonní sítě PSTN (Public Switched Telephone Network). Ovšem mnoho kanceláří používá centrální telefonní systém nebo pobočkovou ústřednu PABX (Private Automatic Branch Exchange). Vaše zařízení lze připojit k většině typů pobočkových ústředen. Funkce zpětného vyvolání (recall) podporuje pouze zpětné vyvolání s mezičíselnou pauzou TBR (timed break recall). TBR bude fungovat s většinou pobočkových systémů a umožňuje vám získat přístup k vnější lince nebo předat hovor na jinou přípojku. Tato funkce funguje při stisknutí tlačítka Hook. Výchozí nastavení je!. Když stisknete Hook, na LCD displeji se zobrazí!. 6 Na číselné klávesnici zadejte číslo předvolby (až 5 číslic) a poté stiskněte tlačítko OK. Můžete použít číslice 0 až 9, #, l a!. (Stisknutím tlačítka Hook zobrazíte!.) Není možné použít! s jinými čísly nebo znaky. Pokud váš telefonní systém vyžaduje vyvolání s mezičíselnou pauzou, stiskněte tlačítko Hook, abyste pauzu zadali Stisknutím tlačítka nebo zvolte Zapnuto nebo Vzdy a stiskněte tlačítko OK. Pokud zvolíte Zapnuto, stisknutím tlačítka Hook (na obrazovce se objeví! ) získáte přístup na vnější linku. Pokud zvolíte Vzdy, můžete získat přístup na vnější linku bez stisknutí tlačítka Hook.

17 Nastavení přístroje 11 Nastavení kontrastu LCD displeje Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na displeji. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 1. 3 Stiskněte tlačítko 7. 4 Stisknutím tlačítka zvýšíte kontrast. NEBO Stisknutím tlačítka snížíte kontrast. Stiskněte tlačítko OK. 5 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 15

18 Dodávaný disk CD-ROM 1 1 Dodávané disky CD-ROM pro SP 1200SF Ovladače a utility pro SP 1200SF Software PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF Instalujte Multi-Function Suite Můžete instalovat software multifunkční sady a multifunkční ovladače. Oprava Multi-Function Suite (pouze pro uživatele USB) Pokud došlo během instalace multifunkční sady k chybě, použijte tuto volbu pro automatickou opravu a reinstalaci multifunkční sady. Instalace multifunkční sady zahrnuje ovladač tiskárny, ovladač skeneru a nástroj Control Center 3. Instalace PaperPort 11SE Můžete nainstalovat software PaperPort 11SE společnosti ScanSoft (Nuance). ScanSoft PaperPort 11SE. společnosti ScanSoft Software PaperPort 11SE společnosti ScanSoft je aplikace pro správu dokumentů, která umožňuje jejich skenování a prohlížení. Dokumentace Příručky k SP 1200SF si můžete prohlížet ve formátu PDF. Stručný návod k obsluze, příručka uživatele a příručka uživatele programů. V příručce uživatele programů naleznete návod k funkcím dostupným při připojení k počítači (např. tisk, skenování detailů). Pro uložení návodů ve vašem počítači klikněte na Instalovat dokumentaci. 16

19 2. krok Instalace ovladačů a programů Pro uživatele kabelu rozhraní USB Instalace ovladačů a utilit pro TYPE 1200SF Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft pro Windows Prohlížení a instalace dokumentace Obrazovky pro Windows v tomto Stručném návodu k obsluze jsou použity na bázi Windows XP. 17

20 2. krok Instalace ovladačů a programů Pro uživatele kabelu rozhraní USB (Operační systém Windows 2000 Professional/XP/7/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Instalace ovladačů a utilit pro TYPE 1200SF DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 Nastavení přístroje na stranách 6 až 8. 4 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko Instalace Multi-Function Suite. Před instalací aplikace Multi-Function Suite prosím ukončete všechny spuštěné aplikace. Před instalací aplikace Multi-Function Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows Service Pack. Dbejte, abyste použili CD-ROM s názvem Ovladače a utility softwaru PaperPort pro SP 1200SF 1 V případě, že jste již připojili kabel rozhraní, zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě a od počítače. Pokud se okno neobjeví, použijte průzkumníka Windows a spusñte soubor start.exe z kořenové složky disku CD-ROM. Pokud se ve Windows Vista objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit. 2 Zapněte počítač. (Musíte být přihlášeni s oprávněními správce.) 3 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Windows. Pokud se zobrazí okno pro název modelu, zvolte své zařízení. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se dialogové okno Řízení uživatelských účtů objeví na počítači s Windows 7, klikněte na Ano. 18

21 Instalace ovladačů a programů 5 Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Multi-Function Suite, klepněte na tlačítko Ano, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte. 8 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení. Instalace ovladačů se spustí automaticky. Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím. 6 Zvolte Standardní a potom klepněte na tlačítko Další. Instalace bude pokračovat. Nesprávné nastavení NEZKOUŠEJTE během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit. 9 Klepnutím na tlačítko Dokončit restartujte počítač. (Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.) 7 Po zobrazení tohoto okna připojte kabel rozhraní USB k počítači a potom k zařízení. Aplikace Multi-Function Suite (včetně ovladače tiskárny a ovladače skeneru) byla nainstalována a instalace je dokončena. Nesprávné nastavení NEPŘIPOJUJTE zařízení k portu USB na klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači USB. Doporučujeme připojit zařízení přímo k počítači. 19

22 2. krok Instalace ovladačů a programů 2 Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft pro Windows DŮLEŽITÉ Zkontrolujte, zda jste dokončili instalaci ovladačů a utilit pro zařízení TYPU 1200SF podle návodu na straně 18 až 19. Dbejte, abyste použili CD-ROM s názvem PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF Pokud se okno neobjeví, použijte průzkumníka Windows a spusñte soubor start.exe z kořenové složky disku CD-ROM. Pokud se ve Windows Vista objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit. 1 Vložte přiložený disk CD-ROM pro Windows do CD-ROM mechaniky. Pokud se objeví obrazovka s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se objeví obrazovka s výběrem jazyků, vyberte svůj jazyk. Pokud se dialogové okno Řízení uživatelských účtů objeví na počítači s Windows 7, klikněte na Ano. 2 Objeví se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klikněte na Instalace PaperPort(TM) 11SE. 3 Po přečtení a potvrzení licenčního ujednání PaperPort 11SE společnosti ScanSoft klikněte na Ano. Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft se spustí a ukončí automaticky. 20

23 Instalace ovladačů a programů 3 Prohlížení a instalace dokumentace DŮLEŽITÉ Zkontrolujte, zda jste dokončili instalaci ovladačů a utilit pro zařízení TYPU 1200SF podle návodu na straně 18 až 19. Dbejte, abyste použili CD-ROM s názvem PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF Pokud se okno neobjeví, použijte průzkumníka Windows a spusñte soubor start.exe z kořenové složky disku CD-ROM. Pokud se ve Windows Vista objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit. 1 Vložte přiložený disk CD-ROM pro Windows do CD-ROM mechaniky. Pokud se objeví obrazovka s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se objeví obrazovka s výběrem jazyků, vyberte svůj jazyk. Pokud se dialogové okno Řízení uživatelských účtů objeví na počítači s Windows 7, klikněte na Ano. 2 Objeví se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klikněte na Dokumentace. 3 Příručky k SP 1200SF si můžete prohlížet ve formátu PDF. Stručný návod k obsluze, příručka uživatele a příručka uživatele programů. V příručce uživatele programů naleznete návod k funkcím dostupným při připojení k počítači (např. tisk, skenování detailů). Pro uložení návodů ve vašem počítači klikněte na Instalace dokumentace. 21

24 Spotřební materiál a volitelné příslušenství 1 1 Spotřební materiál V okamžiku, kdy nadejde čas na výměnu spotřebního materiálu, na LCD displeji se zobrazí chybové hlášení. Více informací o spotřebním materiálu pro vaši tiskárnu získáte u svého prodejce nebo servisního technika. Tonerová kazeta Fotoválec Tiskový zásobník SP 1200E Jednotka fotoválce SP 1200 (Asi stran A4/stran dopisu) 1 Přibližná kapacita zásobníku se stanovuje v souladu s ISO/IEC

25 Obchodní značky Všechny názvy značek a výrobků uvedené v této píručce jsou registrované ochranné známky píslušných společností. Copyright 2010 Ricoh Co., Ltd. Veškerá práva vyhrazena.

26 M CZ

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze A CZE Příručky uživatele a kde je najdu? Jaká příručka?

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

1. krok. Sestavení tiskárny. 2. krok. Instalace tiskového ovladače. Nastavení je dokončeno!

1. krok. Sestavení tiskárny. 2. krok. Instalace tiskového ovladače. Nastavení je dokončeno! Laserová tiskárna HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více