1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!"

Transkript

1 SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu k obsluze. 1. krok Nastavení přístroje 2. krok Instalace ovladačů a programů Nastavování je skončeno! Uschovejte tento Stručný návod k obsluze a dodaný CD-ROM na vhodném místě, abyste mohli kdykoliv rychle a snadno najít potřebné informace.

2 1 Symboly použité v této příručce Upozornění Výstraha Nesprávné nastavení Varování vás informují o tom, co máte dělat, abyste předešli možnému zranění. Výstrahy stanovují postupy, které musíte dodržet nebo kterým se musíte vyhnout, abyste předešli možnému poškození zařízení nebo dalších předmětů. Ikony Nesprávné nastavení upozorňují uživatele na zařízení a operace, které nejsou se zařízením kompatibilní. Poznámky vás informují o tom jak byste měli reagovat na různé situace nebo dávají tipy o tom, jak aktuální operace spolupracuje s jinými funkcemi. Příručka uživatele nebo Příručka uživatele programů Označuje odkazy na Příručku uživatele nebo Příručku uživatele programů, které naleznete na dodaném disku CD-ROM.

3 Obsah Bezpečnostní opatření Pro bezpečný provoz zařízení... 2 Symboly vypínačů napájení... 3 Směrnice... 4 Začínáme Obsah balení... 5 Ovládací panel krok Nastavení přístroje Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety... 7 Vložení papíru do zásobníku papíru... 8 Připojte napájecí kabel a telefonní linku... 9 Nastavte vaši zemi Volba vašeho jazyka Nastavení data a času Nastavení ID stanice Režim tónové a pulzní volby Výběr režimu příjmu Nastavení typu telefonní linky Nastavení kontrastu LCD displeje Dodávaný disk CD-ROM Dodávané disky CD-ROM pro SP 1200SF Ovladače a utility pro SP 1200SF Software PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF krok Instalace ovladačů a programů Instalace ovladačů a utilit pro TYPE 1200SF Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft pro Windows Prohlížení a instalace dokumentace Spotřební materiál a volitelné příslušenství Spotřební materiál Pokud chcete zařízení přemístit, uchopte je za úchyty pod skenerem. NEPŘEMÍSŤUJTE stroj tak, že je držíte ze spodu. 1

4 Bezpečnostní opatření Pro bezpečný provoz zařízení Uschovejte tyto pokyny pro další použití a přečtěte si je před zahájením jakékoliv údržby. VAROVÁNÍ Než budete čistit vnitřek přístroje, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Než se pustíte do čištění vnitřku zařízení, nejprve odpojte telefonní kabel a potom napájecí kabel z elektrické zásuvky. NEMANIPULUJTE se zástrčkou mokrýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem. Pro čištění vnitřku i vnějšku zařízení NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky, žádný typ rozprašovače ani organická rozpouštědla či kapaliny obsahující alkohol či čpavek. Hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. V Příručce uživatele v části Běžná údržba najdete informace o tom, jak zařízení čistit. Vždy dbejte na to, aby zástrčka byla plně zasunutá. Bezprostředně po používání zařízení budou některé vnitřní části velmi horké. Když otevřete přední nebo zadní kryt zařízení, NEDOTÝKEJTE SE míst vyznačených na obrázku. Chcete-li předcházet zraněním, nepokládejte dlaně na okraj zařízení pod kryt dokumentu nebo skeneru, jak je to ukázáno na obrázku. 2

5 Bezpečnostní opatření Chcete-li předcházet zraněním, NEPOKLÁDEJTE prsty do oblasti vyznačené na obrázku. Vysypaný toner NEUKLÍZEJTE vysavačem. Tonerový prach by se mohl uvnitř vysavače vznítit a mohl by vzniknout požár. Pečlivě vyčistěte tonerový prášek suchým měkkým hadříkem a zlikvidujte jej v souladu s místními nařízeními. Pokud zařízení chcete přemístit, použijte úchyty. Nejprve však odpojte všechny kabely. Pro zabalení vašeho zařízení jsou použity igelitové pytle. Uchovávejte tyto pytle mimo dosah batolat a dětí, aby se neudusily. Zapékací jednotku vyznačuje etiketa pozor. Etiketu NEODSTRAŇUJTE ani NEPOŠKOZUJTE. Symboly vypínačů napájení Podle normy IEC zařízení používá tyto symboly vypínače napájení: - znamená ZAPNOUT. - znamená VYPNOUT. 3

6 Bezpečnostní opatření Směrnice Specifikace IEC :2007 Tento přístroj je laserový výrobek třídy 1 dle definic specifikací IEC :2007. Etiketa vyznačená níže je použita v zemích, kde je vyžadována. Informace o recyklaci v souladu se směrnicemi WEEE (2002/96/ES) a o bateriích (2006/66/ES) CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Tento přístroj má laserovou diodu třídy 3B, jež vydává neviditelné laserové záření v jednotce skeneru. Jednotka skeneru by se neměla za žádných okolností otevírat. Laserové záření Vlnová délka: nm Výkon: 10 mw max. Třída laseru: Třída 3B VAROVÁNÍ Používání ovladačů, úpravy nebo provádění kroků kromě výslovně uvedených v této příručce může způsobit vystavení se nebezpečnému záření. Odpojte zařízení Tento výrobek musí být instalován v blízkosti elektrické zásuvky, která je snadno přístupná. V případě naléhavé události musíte odpojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie. Upozornění - Tato tiskárna musí být uzemněna. Vodiče v napájecím kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu: Zelená a žlutá: země Modrá: nula Hnědá: napětí Interference rádiových vln Produkt/baterie jsou označeny jednou z výše zobrazených recyklačních značek. To značí, že na konci doby životnosti produktu/baterie byste měli zajistit oddělené uložení na sběrném místě, zařízeném pro tento účel, a ne na místech určených pro ukládání běžného komunálního odpadu. U produktů s uživatelsky vyměnitelnými bateriemi postupujte dle instrukcí k výměně v Příručce uživatele. Ostatní uživatelé Značka výrobku Značka baterie Pouze pro Evropskou unii Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obratte se na místní úrady, prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, místního prodejce nebo servisního ci prodejního zástupce. Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR je propagace rozvoje a popularizace kancelářských vybavení, která účelně využívají elektrickou energii. Společnost Ricoh Company, Ltd. jako partner ENERGY STAR prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky ENERGY STAR pro účelné využití energie. Tento výrobek splňuje nařízení EN55022 (CISPR vydání 22)/Třída B. Když zařízení připojujete k počítači, dbejte na to, abyste použili následující kabely rozhraní. Kabel USB, jehož délka nesmí překročit 2 metry. 4

7 Začínáme 1 1 Obsah balení Obsah balení se může v jednotlivých zemích lišit. Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že budete zařízení přepravovat. VAROVÁNÍ Při balení zařízení se používají plastové sáčky. Sáčky ukládejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení Disky CD-ROM S ovladači S příručkou uživatele a softwarem PaperPort Automatický podavač dokumentů (ADF) 2. Ovládací panel 3. Podpěra rubového výstupu 4. Ruční podavač 5. Zásobník papíru 6. Přední kryt 7. Vypínač 8. Sklopná podpěra výstupu dokumentů ADF 9. Kryt dokumentů Rychlý průvodce instalací Bezpečnostní brožura Napájecí kabel Jednotka fotoválce (včetně toneru) USB kabel Propojovací kabel zatím NEZAPOJUJTE. Propojovací kabel se zapojí až při instalaci softwaru. USB kabel Používejte propojovací kabel pro USB 2.0, který je kratší než 2 metry (6 stop). Pokud používáte USB kabel, zapojte jej do USB portu počítače, nikoli do USB portu klávesnice nebo USB rozbočovače (hubu) bez napájení. Kartonové součásti se mohou lišit podle zemí. 5

8 Začínáme 2 Ovládací panel Podrobnosti o ovládacím panelu viz přehled ovládacího panelu v kapitole 1 příručky uživatele. 6 1 Faxová a telefonní tlačítka: Hook Toto tlačítko se používá k zahájení telefonního hovoru po zvednutí externího sluchátka během pseudovyzvánění F/T. Jste-li připojeni k ústředně PBX, můžete toto tlačítko použít pro přístup k vnější lince, pro opakované volání operátorovi nebo pro přepojení volání na jinou klapku. Resolution (Rozlišení) Slouží k nastavení rozlišení při odesílání faxu. Redial/Pause (Opakování/Pauza) Slouží k opakovanému vytočení posledního volaného čísla. Rovněž vkládá pauzu při programování čísel pamětí stanic nebo při ručním vytáčení čísla. 2 Tlačítka bleskové volby Tyto 4 tlačítka umožňují okamžitý přístup ke 8 dříve uloženým číslům. Shift (Další) Po stisknutí umožňuje přístup k číslům bleskové volby 5 až 8. 3 Displej LCD Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání zařízení. 4 Tlačítka nabídky: Menu Umožňuje přístup do Nabídky pro naprogramování nastavení zařízení. Clear/Back (Zrušit/Zpět) Slouží k odstraňování vložených dat a ke zrušení aktuálního nastavení. OK Umožňuje uložit nastavení v zařízení. Tlačítka hlasitosti d nebo c Stisknutím procházejte volbami nabídky dozadu a dopředu. Stisknutím měňte hlasitost v režimu faxu nebo v pohotovostním režimu. a nebo b Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti. b Search/Speed Dial (Vyhledání/Krátkávolba) Umožňuje vyhledat čísla uložená v paměti vytáčení. Rovněž vám umožňuje vytáčet uložená čísla navolením trojmístného čísla. Reports (Hlášení) Vytiskněte Hlášení o přenosu, Seznam nápovědy, Telefonní seznam, Faxový deník, Uživatelská nastavení, Konfiguraci sítě a Formulář objednávky. 5 Číselná klávesnice Tato tlačítka použijte k vytáčení telefonních a faxových čísel a jako klávesnici k zadávání informací do zařízení. Tlačítko # slouží k dočasnému přepnutí režimu vytáčení během volání z pulzního na tónový. 6 Stop/Exit (Stop/Konec) Slouží k ukončení operace nebo ukončení nabídky. 7 Start Umožňuje zahájit odesílání faxu, pořizování kopií nebo skenování. 8 Tlačítka režimu: Fax Slouží k přepnutí zařízení do režimu Faxu. Scan (Sken) Slouží k přepnutí zařízení do režimu skenování. (Další podrobnosti o skenování viz Příručka uživatele programů na disku CD-ROM.) Copy (Kopie) Slouží k přepnutí zařízení do režimu kopírování. 9 Tlačítka tisku: Job Cancel (Zrušení úlohy) Zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti zařízení. Chcete-li zrušit více tiskových úloh, podržte toto tlačítko stisknuté, dokud se na LCD displeji nezobrazí Zrus. vsech uloh. 10 Copy (Kopie) tlačítka: Options (Volby) Snadno a rychle si můžete zvolit dočasná nastavení pro kopírování. Enlarge/Reduce (Zvětšení/Zmenšení) Slouží ke zmenšování nebo zvětšování kopií.

9 1. krok Nastavení přístroje 1 1 Instalace fotoválce a sestavy tonerové kazety 4 Zasuňte fotoválec a sestavu tonerové kazety do zařízení. Nesprávné nastavení NEPŘIPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelu rozhraní se provádí při instalaci ovladače. 1 Otevřete přední kryt. 2 Rozbalte fotoválec a sestavu tonerové kazety. 5 Zavřete přední kryt zařízení. 3 Jemně ji několikrát protřepte ze strany na stranu, aby byl toner v kazetě rozprostřen rovnoměrně. 7

10 1. krok Nastavení přístroje 2 Vložení papíru do zásobníku papíru 4 Vložte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že je papír vložen v zásobníku rovně a nepřesahuje značku maximálního množství papíru (1). 1 Vysuňte zásobník papíru úplně ze zařízení. 1 2 Stiskněte zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a zároveň posuňte vodítka papíru podle velikosti papíru, který chcete použít. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru pevně usazená v drážkách. UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že se vodítka papíru dotýkají hran papíru, aby se zavedl správně. Pokud to neuděláte, mohli byste zařízení poškodit. 5 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do zařízení. Ujistěte se, že je do zařízení zcela zasunut. 3 Provětrejte dobře stoh papíru, abyste se vyhnuli uvíznutím a chybným zavedením papíru. 8

11 Nastavení přístroje 3 Připojte napájecí kabel a telefonní linku Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonem, zapojte jej jak je ukázáno níže. 1 Ujistěte se, že je spínač zařízení vypnutý. Připojte napájecí kabel k zařízení. 2 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení. 3 Připojte jeden konec telefonního kabelu do zdířky na zařízení označené LINE a druhý konec připojte k běžné telefonní přípojce. Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonním záznamníkem, zapojte jej jak je ukázáno níže. VAROVÁNÍ Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné zásuvce. Protože je zařízení uzemněno prostřednictvím síñové zásuvky, můžete se chránit před případným nebezpečným napětím na telefonní síti tak, že při připojení telefonní linky ponecháte napájecí kabel připojen k zařízení. Stejně tak se můžete chránit pokud chcete přesunout zařízení - v takovém případě nejprve odpojte telefonní linku a teprve poté napájecí kabel. Nastavte režim příjmu na Ext.Tel/TAD. Podrobnosti naleznete v části Výběr režimu příjmu na straně 13 a Připojení externího TAD v kapitole 7 Příručky uživatele. 9

12 1. krok Nastavení přístroje 4 Nastavte vaši zemi Musíte nastavit zemi, aby zařízení v každé zemi pracovalo správně na místních telekomunikačních linkách. 1 Zkontrolujte, zda je přístroj napájen, tedy že je přívodní kabel zastrčen do zásuvky a spínač je zapnutý. Stiskněte tlačítko OK. Set Country Press OK key 2 Zvolte zemi stisknutím nebo. Jména zemí zobrazovaná na displeji závisí na modelu. 3 Až se na displeji LCD zobrazí vaše země, stiskněte OK. 4 Displej LCD vás vyzve, abyste se znovu ujistili o správném nastavení země. 5 Pokud je na displeji LCD správná země, stiskněte 1 a přejděte ke kroku 6. Nebo stiskněte 2 a vrátíte se ke kroku 2, abyste mohli zemi vybrat znovu. 6 Když se na displeji LCD zobrazí Potvrzeno, zařízení se automaticky restartuje. Po restartování se na displeji LCD zobrazí Cekej. 5 Volba vašeho jazyka 1 Stiskněte Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 0. 4 Zvolte svůj jazyk pomocí nebo a pak stiskněte OK. 5 Stiskněte Stop/Exit. 6 Nastavení data a času Na zařízení se zobrazí datum a čas a pokud nastavíte ID stanice, bude tento údaj přidán na každý odeslaný fax. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 2. 4 Na číselné klávesnici zadejte poslední dvě číslice roku, a poté stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Rok:2008 (např. pro rok 2008 zadejte 0 8.) 5 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro měsíc, a poté stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Mesic:03 (např. pro březen zadejte 0 3.) 6 Na číselné klávesnici zadejte dvě číslice pro den, a poté stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Den:25 (např. zadejte 2 5.) 7 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte čas ve 24hodinovém formátu a potom stiskněte tlačítko OK. Datum a cas Cas:15:25 (např. pro 3:25 odpoledne zadejte ) 8 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Pokud uděláte chybu a chcete začít znovu, stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec) a vrañte se ke kroku 1. 10

13 Nastavení přístroje 7 Nastavení ID stanice Měli byste uložit vaše jméno a číslo faxu, aby tyto údaje mohly být přidány na všechny stránky odesílaného faxu. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 3. 4 Na číselné klávesnici zadejte vaše faxové číslo (až 20 číslic), a poté stiskněte tlačítko OK. Pro zadání symbolu + pro mezinárodní vytáčecí kód stiskněte l. Například pro zadání vytáčecího kódu Velké Británie +44 stiskněte tlačítka l, 4, 4 a poté zbývající část čísla. ID Stanice Fax:+44XXXXXXXXX 5 Na číselné klávesnici zadejte vaše telefonní číslo (až 20 číslic) a potom stiskněte tlačítko OK. (Pokud je vaše telefonní číslo totožné s faxovým číslem, zadejte znovu totéž číslo.) ID Stanice Tel:+44XXXXXXXXX 6 Prostřednictvím číselné klávesnice zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a potom stiskněte tlačítko OK. ID Stanice Jmeno: Při zadávání jména postupujte podle následující tabulky. Pokud potřebujete zadat znak, který je na stejném tlačítku jako předchozí znak, stiskněte tlačítko, abyste kurzor přesunuli doprava. Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stiskněte tlačítko nebo, abyste kurzor přesunuli na nesprávný znak, stiskněte tlačítko Clear/Back (Zrušit/Zpět). Stiskněte tlačítko Jedenkrát Dvakrát Třikrát Čtyřikrát Pětkrát 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Podrobnosti naleznete v části Zadávání textu v Příručce uživatele. 7 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 11

14 1. krok Nastavení přístroje 8 Režim tónové a pulzní volby Zařízení je dodáno nastavené pro tónovou volbu. Používáte-li pulzní volbu (vytáčecí kolečko), je třeba režim volby změnit. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 4. 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberete Pulsni (nebo Tonova). Stiskněte tlačítko OK. 5 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Tato nabídka není dostupná pro některé země, jako jsou USA, Nový Zéland, Belgie, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. 12

15 Nastavení přístroje 9 Výběr režimu příjmu Existují čtyři možné režimy příjmu: Jen fax, Fax/Tel, Ext.Tel/TAD a Rucne. Zvolte Rezim prijmu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 1. 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte režim. Stiskněte tlačítko OK. 5 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Podrobnosti naleznete v části Příjem faxu v kapitole 6 Příručky uživatele. 13

16 1. krok Nastavení přístroje 10 Nastavení typu telefonní linky Připojujete-li zařízení k lince, která je vybavená funkcemi PABX (PBX) nebo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třeba podle následujících kroků správně změnit typ telefonní linky. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 0. 3 Stiskněte tlačítko 6. 4 Stisknutím tlačítka nebo zvolte možnost Pob.ustredna, ISDN nebo Standardni. Stiskněte OK. Postupujte jedním z následujících způsobů: Pokud zvolíte ISDN nebo Standardni, přejděte ke kroku 8. Pokud zvolíte Pob.ustredna, přejděte ke kroku 5. 5 Postupujte jedním z následujících způsobů: Pokud chcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte 1 a přejděte ke kroku 6. Pokud nechcete změnit aktuální číslo předvolby, stiskněte 2 a přejděte ke kroku 8. 8 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) a PŘENOS Zařízení je původně nastaveno na Standardni, což umožňuje připojení zařízení ke standardní lince veřejné telefonní sítě PSTN (Public Switched Telephone Network). Ovšem mnoho kanceláří používá centrální telefonní systém nebo pobočkovou ústřednu PABX (Private Automatic Branch Exchange). Vaše zařízení lze připojit k většině typů pobočkových ústředen. Funkce zpětného vyvolání (recall) podporuje pouze zpětné vyvolání s mezičíselnou pauzou TBR (timed break recall). TBR bude fungovat s většinou pobočkových systémů a umožňuje vám získat přístup k vnější lince nebo předat hovor na jinou přípojku. Tato funkce funguje při stisknutí tlačítka Hook. Výchozí nastavení je!. Když stisknete Hook, na LCD displeji se zobrazí!. 6 Na číselné klávesnici zadejte číslo předvolby (až 5 číslic) a poté stiskněte tlačítko OK. Můžete použít číslice 0 až 9, #, l a!. (Stisknutím tlačítka Hook zobrazíte!.) Není možné použít! s jinými čísly nebo znaky. Pokud váš telefonní systém vyžaduje vyvolání s mezičíselnou pauzou, stiskněte tlačítko Hook, abyste pauzu zadali Stisknutím tlačítka nebo zvolte Zapnuto nebo Vzdy a stiskněte tlačítko OK. Pokud zvolíte Zapnuto, stisknutím tlačítka Hook (na obrazovce se objeví! ) získáte přístup na vnější linku. Pokud zvolíte Vzdy, můžete získat přístup na vnější linku bez stisknutí tlačítka Hook.

17 Nastavení přístroje 11 Nastavení kontrastu LCD displeje Změnou kontrastu lze zesvětlit nebo ztmavit zobrazení na displeji. 1 Stiskněte tlačítko Menu. 2 Stiskněte tlačítko 1. 3 Stiskněte tlačítko 7. 4 Stisknutím tlačítka zvýšíte kontrast. NEBO Stisknutím tlačítka snížíte kontrast. Stiskněte tlačítko OK. 5 Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 15

18 Dodávaný disk CD-ROM 1 1 Dodávané disky CD-ROM pro SP 1200SF Ovladače a utility pro SP 1200SF Software PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF Instalujte Multi-Function Suite Můžete instalovat software multifunkční sady a multifunkční ovladače. Oprava Multi-Function Suite (pouze pro uživatele USB) Pokud došlo během instalace multifunkční sady k chybě, použijte tuto volbu pro automatickou opravu a reinstalaci multifunkční sady. Instalace multifunkční sady zahrnuje ovladač tiskárny, ovladač skeneru a nástroj Control Center 3. Instalace PaperPort 11SE Můžete nainstalovat software PaperPort 11SE společnosti ScanSoft (Nuance). ScanSoft PaperPort 11SE. společnosti ScanSoft Software PaperPort 11SE společnosti ScanSoft je aplikace pro správu dokumentů, která umožňuje jejich skenování a prohlížení. Dokumentace Příručky k SP 1200SF si můžete prohlížet ve formátu PDF. Stručný návod k obsluze, příručka uživatele a příručka uživatele programů. V příručce uživatele programů naleznete návod k funkcím dostupným při připojení k počítači (např. tisk, skenování detailů). Pro uložení návodů ve vašem počítači klikněte na Instalovat dokumentaci. 16

19 2. krok Instalace ovladačů a programů Pro uživatele kabelu rozhraní USB Instalace ovladačů a utilit pro TYPE 1200SF Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft pro Windows Prohlížení a instalace dokumentace Obrazovky pro Windows v tomto Stručném návodu k obsluze jsou použity na bázi Windows XP. 17

20 2. krok Instalace ovladačů a programů Pro uživatele kabelu rozhraní USB (Operační systém Windows 2000 Professional/XP/7/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Instalace ovladačů a utilit pro TYPE 1200SF DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že jste dokončili pokyny od kroku 1 Nastavení přístroje na stranách 6 až 8. 4 Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klepněte na tlačítko Instalace Multi-Function Suite. Před instalací aplikace Multi-Function Suite prosím ukončete všechny spuštěné aplikace. Před instalací aplikace Multi-Function Suite prosím nainstalujte nejnovější Windows Service Pack. Dbejte, abyste použili CD-ROM s názvem Ovladače a utility softwaru PaperPort pro SP 1200SF 1 V případě, že jste již připojili kabel rozhraní, zařízení vypněte a odpojte z elektrické sítě a od počítače. Pokud se okno neobjeví, použijte průzkumníka Windows a spusñte soubor start.exe z kořenové složky disku CD-ROM. Pokud se ve Windows Vista objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit. 2 Zapněte počítač. (Musíte být přihlášeni s oprávněními správce.) 3 Do CD-ROM mechaniky vložte dodaný disk CD-ROM pro systém Windows. Pokud se zobrazí okno pro název modelu, zvolte své zařízení. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se dialogové okno Řízení uživatelských účtů objeví na počítači s Windows 7, klikněte na Ano. 18

21 Instalace ovladačů a programů 5 Když se zobrazí okno s licenční smlouvou aplikace Multi-Function Suite, klepněte na tlačítko Ano, pokud s licenční smlouvou programu souhlasíte. 8 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce. Zapněte spínač zařízení. Instalace ovladačů se spustí automaticky. Instalační obrazovky se objevují jedna po druhé, vyčkejte prosím. 6 Zvolte Standardní a potom klepněte na tlačítko Další. Instalace bude pokračovat. Nesprávné nastavení NEZKOUŠEJTE během instalace žádnou z těchto obrazovek zrušit. 9 Klepnutím na tlačítko Dokončit restartujte počítač. (Po restartování počítače se musíte přihlásit s oprávněními správce.) 7 Po zobrazení tohoto okna připojte kabel rozhraní USB k počítači a potom k zařízení. Aplikace Multi-Function Suite (včetně ovladače tiskárny a ovladače skeneru) byla nainstalována a instalace je dokončena. Nesprávné nastavení NEPŘIPOJUJTE zařízení k portu USB na klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači USB. Doporučujeme připojit zařízení přímo k počítači. 19

22 2. krok Instalace ovladačů a programů 2 Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft pro Windows DŮLEŽITÉ Zkontrolujte, zda jste dokončili instalaci ovladačů a utilit pro zařízení TYPU 1200SF podle návodu na straně 18 až 19. Dbejte, abyste použili CD-ROM s názvem PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF Pokud se okno neobjeví, použijte průzkumníka Windows a spusñte soubor start.exe z kořenové složky disku CD-ROM. Pokud se ve Windows Vista objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit. 1 Vložte přiložený disk CD-ROM pro Windows do CD-ROM mechaniky. Pokud se objeví obrazovka s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se objeví obrazovka s výběrem jazyků, vyberte svůj jazyk. Pokud se dialogové okno Řízení uživatelských účtů objeví na počítači s Windows 7, klikněte na Ano. 2 Objeví se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klikněte na Instalace PaperPort(TM) 11SE. 3 Po přečtení a potvrzení licenčního ujednání PaperPort 11SE společnosti ScanSoft klikněte na Ano. Instalace softwaru PaperPort 11SE společnosti ScanSoft se spustí a ukončí automaticky. 20

23 Instalace ovladačů a programů 3 Prohlížení a instalace dokumentace DŮLEŽITÉ Zkontrolujte, zda jste dokončili instalaci ovladačů a utilit pro zařízení TYPU 1200SF podle návodu na straně 18 až 19. Dbejte, abyste použili CD-ROM s názvem PaperPort 11SE a dokumentace k SP 1200SF Pokud se okno neobjeví, použijte průzkumníka Windows a spusñte soubor start.exe z kořenové složky disku CD-ROM. Pokud se ve Windows Vista objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na Povolit. 1 Vložte přiložený disk CD-ROM pro Windows do CD-ROM mechaniky. Pokud se objeví obrazovka s názvy modelů, vyberte své zařízení. Pokud se objeví obrazovka s výběrem jazyků, vyberte svůj jazyk. Pokud se dialogové okno Řízení uživatelských účtů objeví na počítači s Windows 7, klikněte na Ano. 2 Objeví se hlavní nabídka disku CD-ROM. Klikněte na Dokumentace. 3 Příručky k SP 1200SF si můžete prohlížet ve formátu PDF. Stručný návod k obsluze, příručka uživatele a příručka uživatele programů. V příručce uživatele programů naleznete návod k funkcím dostupným při připojení k počítači (např. tisk, skenování detailů). Pro uložení návodů ve vašem počítači klikněte na Instalace dokumentace. 21

24 Spotřební materiál a volitelné příslušenství 1 1 Spotřební materiál V okamžiku, kdy nadejde čas na výměnu spotřebního materiálu, na LCD displeji se zobrazí chybové hlášení. Více informací o spotřebním materiálu pro vaši tiskárnu získáte u svého prodejce nebo servisního technika. Tonerová kazeta Fotoválec Tiskový zásobník SP 1200E Jednotka fotoválce SP 1200 (Asi stran A4/stran dopisu) 1 Přibližná kapacita zásobníku se stanovuje v souladu s ISO/IEC

25 Obchodní značky Všechny názvy značek a výrobků uvedené v této píručce jsou registrované ochranné známky píslušných společností. Copyright 2010 Ricoh Co., Ltd. Veškerá práva vyhrazena.

26 M CZ

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200S Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-7440N MFC-7320 Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-4040CN HL-4050CDN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Základní příručka uživatele

Základní příručka uživatele Základní příručka uživatele MFC-8510DN MFC-8520DN Všechny modely nejsou dostupné ve všech zemích. Verze 0 CZE Údaje pro kontaktování zákaznického servisu Vyplňte následující údaje pro budoucí použití:

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Verze A CZE

PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N. Verze A CZE PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Verze A CZE Pokud potřebujete kontaktovat zákaznický servis Vyplňte následující údaje pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-7030, DCP-7040 a DCP-7045N (Zakroužkujte

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS)

Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Návod pro připojení telefonu Nokia 3650 přes IrDA pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modemu (GPRS) Důležité: Nejdříve se musí nainstalovat software. Nepoužívejte komunikaci přes IrDA port

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-9055CDN Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je najdu? Jaká příručka? Co v ní je? Kde je? Bezpečnostní předpisy a pokyny

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-7010L DCP-7025 Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. 1. krok Nastavování

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-8060 DCP-8065DN Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit přístroj a instalovat programy. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. Krok 1 Instalace

Více

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Pokyny pro obsluhu Číslo modelu KX-FP148CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro obsluhu a uschovejte je pro budoucí použití. Tento model je výhradně určen

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Universal Serial Bus (USB) Uživatelská příručka Systémové požadavky Pro využití Vaší tiskárny skrz vestavěný USB port, potřebujete následující minimální požadavky: Microsoft Windows 98, ME, 2000 nebo XP,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

USB mikroskop Návod k používání

USB mikroskop Návod k používání USB mikroskop Návod k používání CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka

Verze 1.0 Leden 2012. Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Uživatelská příručka Verze 1.0 Leden 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 2012 Xerox Corporation. XEROX, XEROX a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Základní příručka uživatele

Základní příručka uživatele Základní příručka uživatele MFC-8950DW MFC-8950DWT Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze A CZE Údaje pro kontaktování zákaznického servisu Vyplňte následující údaje pro budoucí použití:

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Obsah. 11.1 USB připojení

Obsah. 11.1 USB připojení Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Důležité! Nainstalujte ovladač před tím, než připojíte Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Úvod Nevystavujte zařízení Sweex Nightvision Chatcam extrémním teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti topných těles. Nepoužívejte Sweex

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více