ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA"

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Prosinec 2014 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov Část 1: Čištění ČSN EN Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings Part 1: Cleaning Gestion et contrôle des opérations d,exploitation dans les réseaux d,évacuation et d,assainissement a l,extérieur des bâtiments Partie 1: Nettoyage Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 1: Reinigung Tato norma je českou verzí evropské normy EN :2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. This standard is the Czech version of the European Standard EN :2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN EN ( ) z května Národní předmluva Změny proti předchozí normě Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy. Informace o citovaných dokumentech EN 752:2008 zavedena v ČSN EN 752:2008 ( ) Odvodňovací systémy vně budov EN :2010 zavedena v ČSN EN :2010 ( ) Vysokotlaké vodní proudové čističky Bezpečnostní požadavky Část 1: Čističky EN :2008 zavedena v ČSN EN :2008 ( ) Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem Požadavky na bezpečnost Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

2 EN :2012 zavedena v ČSN EN :2013 ( ) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek Část 1: Obecné požadavky EN ISO zavedena v ČSN EN ISO ( ) Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití Souvisící ČSN ČSN Výkresy inženýrských staveb Výkresy kanalizace ČSN EN 1085 ( ) Čištění odpadních vod Slovník ČSN EN ( ) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky Část 1: Všeobecné požadavky ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN EN 1671 ( ) Venkovní tlakové systémy stokových sítí ČSN EN 1091 ( ) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí ČSN EN 1610 ( ) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení ČSN EN ( ) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení ČSN EN 476 ( ) Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů ČSN EN ( ) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek ČSN EN ( ) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek ČSN Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování Zkouška pohyblivou tryskou ČSN EN ( ) Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek Část 1: Obecné požadavky ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek ČSN P CEN/TS ( ) Charakterizace kalů Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování TNI CEN/TR ( ) Charakterizace kalů Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu TNI CEN/TR ( ) Charakterizace kalů Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu TNI CEN/TR ( ) Charakterizace kalů Správná praxe pro využití kalů v zemědělství ČSN Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů

3 ČSN Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy ČSN Skládkování odpadů Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek ČSN Skládkování odpadů Těsnění skládek ČSN Skládkování odpadů Nakládání s průsakovými vodami ze skládek ČSN ISO 8601 ( ) Datové prvky a formáty výměny Výměna informací Zobrazení data a času Souvisící právní předpisy Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů

4 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmetanem, monomethyldichlordifenylmetanem, monomethyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Souvisící TNV TNV Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi Statický výpočet TNV Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení TNV Odlehčovací komory a separátory TNV Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení TNV Provozní řád kanalizace TNV Obsluha a údržba stok POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4. Upozornění na národní poznámky Do normy byly k článkům 3.3.6, 3.3.7, 5.2, 6.3 a článku B.3 doplněny informativní národní poznámky. Vypracování normy Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha, IČ , Ing. Jiří Kaisler Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová EVROPSKÁ NORMA EN EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Červen 2014 ICS Nahrazuje EN :2005

5 Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov Část 1: Čištění Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings Part 1: Cleaning Gestion et contrôle des opérations d,exploitation dans les réseaux d,évacuation et d,assainissement a l,extérieur des bâtiments Partie 1: Nettoyage Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 1: Reinigung Tato evropská norma byla schválena CEN dne Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze. CEN Evropský výbor pro normalizaci European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN :2014 E jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. Obsah Předmluva 8 Úvod 9 1 Předmět normy 10 2 Citované dokumenty 10 3 Termíny a definice 10 Strana

6 3.1 Obecně Deponované látky Způsoby čištění 11 4 Obecně 12 5 Plán čištění Úvod Cíle čištění 15 6 Příprava programu čištění Úvod Posouzení plánu čištění Šetření Hodnocení Vytvoření programu čištění Úvod Stanovení cílů Výběr alternativ Hodnocení technické proveditelnosti řešení Výběr optimálního řešení Tvorba vlastního programu 18 7 Příprava projektové specifikace Úvod Posouzení popisu projektu a projektových cílů Další šetření Hodnocení Návrh projektové dokumentace Příprava podrobných řešení Výběr optimálního řešení Příprava projektové dokumentace 20

7 7.6 Výkonnostní ukazatele Úvod Indikátory pro hodnocení kvality provedených prací Indikátory pro hodnocení účinnosti projektu nebo programu 21 8 Realizace projektů Úvod Výběr technologie čištění Výběr dodavatele prací Dozor nad prováděním prací 23 Strana 8.5 Ovládání průtoků Management dopravy Management odpadů Odborná příprava Bezpečnost a ochrana zdraví Vliv na životní prostředí Zpráva o provedeném čištění 25 9 Hodnocení shody Hodnocení shody s projektovou dokumentací Hodnocení shody Neshody Projektové vyhodnocení Posouzení programu a plánu 26 Příloha A (informativní) Příklad možného tvaru zprávy o provedeném čištění 27 Příloha B (informativní) Metody čištění 28 B.1 Obecně 28 B.2 Vysokotlaké čištění 28 B.3 Kombinované vysokotlaké čistění 28

8 B.4 Čištění za použití navijáku 28 B.5 Čištění tyčemi 29 B.6 Dálkově řízené zařízení 29 B.7 Proplach 29 B.8 Čisticí koule a proplachovací štíty 29 B.9 Ruční nebo strojní těžení 29 Bibliografie 30 Předmluva Tento dokument (EN :2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Této evropské normě je nutno nejpozději do konce prosince 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do konce prosince Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv. Tento dokument nahrazuje EN :2005. EN Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách sestává z následujících částí: Část 1: Čištění; Část 2: Sanace. Další části, týkající se jiných činností, budou doplněny později. Při tvorbě této části normy EN byly zohledněny další existující normy, především EN 752 Odvodňovací systémy vně budov a EN Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek. Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. Úvod Tato evropská norma pojednává o řízení a kontrole metod čištění odvodňovacích a stokových systémů. Metody čištění jsou součástí obecných postupů provozu odvodňovacích a stokových systémů.

9 Provozovatel (popř. vlastník) stanovuje cíle metod čištění, které jsou vyjádřené terminologií konečného výsledku, nutného ke splnění provozních požadavků na odvodňovací a stokový systém (viz EN 752) a vypracovává strategii k dosažení těchto cílů. Provozovatel (popř. vlastník) také vypracovává popis (specifikace) metod čištění, v kterých se přihlíží k cílům a strategii, jakož i kritéria pro kontrolu kvality výsledků. Před vlastním čištěním by provozovatel (popř. vlastník) měl získat podrobné a důkladné znalosti o odvodňovacím a stokovém systému a o zhodnocení hydraulických podmínek i ostatních významných faktorů s cílem stanovit druh a četnost nutného čištění (viz EN 752). V některých případech to může vést k dodatečným pracovním úkonům pro zjištění těchto informací. Po skončení čištění se vyhotoví zpráva (protokol) obsahující informace o provedených pracích, jakož i potížích, odlišnostech a zvláštnostech, na které se při čištění narazilo. Tyto informace se využívají ke zlepšení řízení provozu odvodňovacích a stokových systémů. 1 Předmět normy Tento dokument stanovuje obecné zásady řízení a kontroly metod provozních činností odvodňovacích a stokových systémů a specifikuje požadavky na rozvoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií. Tato část EN se zabývá managementem a kontrolou čištění. Používá se pro venkovní odvodňovací a stokové systémy, provozované převážně jako gravitační, od místa kde odpadní vody opouštějí budovu či systém odvodňování střech nebo kde vtékají do uliční vpusti, až po místo vyústění do čistírny odpadních vod či vodního recipientu. Odvodnění a stoky vedené pod budovami se do tohoto systému zahrnují, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budov. Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.