Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2"

Transkript

1 Datum vyhotovení v ČR: Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Číslo: 1.2. Číslo CAS: 1.3. Číslo ES (EINECS): 1.4. Další názvy látky/přípravku: TOFIX Čistič odpadů neuvedeno nepřiděleno nepřiděleno jazykové mutace názvu (čeština, slovenština, angličtina) 1.5. Doporučený účel použití látky/přípravku: pro čištění odpadů 1.6. Identifikace výrobce/dovozce v ČR: Výrobce Dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: Werner & Mertz CZ spol. s r.o Místo podnikání nebo sídlo: Křenová 306/ BRNO Identifikační číslo (IČO): Telefon: 00421/ Fax: 00421/ Zahraniční výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: Werner & Mertz Adresa: Ingelheimstr. 13 D55120 Mainz, Telefon: Tel. Německo 0049/ Fax: 1.7. Informace v případě nehody podává v ČR: Nouzové telefonní číslo pro celou ČR: nepřetržitě (02) nebo nebo Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha Informace o složení přípravku: Chemická charakteristika přípravku: chlornan sodný, etoxylovaný mastný alkohol, hydroxid sodný, voda, aroma, pomocné složky 2.2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší: Identifikační čísla Chemický název látky Koncentrace[%] Symbol nebezpečí / CAS: Chlornan sodný 1 5 R C a Světy ES(Einecs): R31, 34 Index.čís: S28, 45, 50 CAS: Ethoxylovaný alkohol C Xi, N ES(Einecs): R36/38, 50/53 Index.čís: S24/25, 60, 61 CAS: Voda žádné symboly ES(Einecs): žádné Rvěty Index.čís: žádné Světy CAS: Hydroxid sodný 1 1,9 C ES(Einecs): R35 Index.čís: S26, 45, 37/ Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Uvloňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči. Dráždí kůži. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní přostředí při používání látky/přípravku: Přípravek obsahuje složku, která je toxická pro vodní organismy. Její koncetrace však nedostahuje limitu pro klasifikaci Nebezpečný pro životní prostředí Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání přípravku: Přípravek není klasifikován jako hořlavý. Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

2 BEZPEČNOSTNÍ LIST Možné nesprávné použití látky/přípravku: Pokud je nutné dále přípravek ředit vodou, je nutné postupovat tak, že se přípravek pomalu přilévá do vody. Opačný postup může způsobit exotermickou reakci s rizikem poleptání. Nepoužívat společně s kyselinami. Pokyny pro první pomoc: Všeobecné pokyny: Dodržujte pokyny pro první pomoc uvedené v jednotlivých bodech. Chraňte z dosahu dětí. Při nadýchání: Při dodržení návodu k použití a skladování za doporučených deplot nehrozí riziko odparu vyššho podílu složek dráždivých pro dýchací cesty. Pozor styku s kyselinami muže přípravek uvolňovať toxický plyn. Při styku s kůží: Dráždí kůži, může způsobit její poleptání. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice.při styku s kůží okamžite umyjte velkým množstvím vody alespoň 10 minut. Při potřísnění oděvu jej z postiženého ihned odstraňte, postižená místa oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Dráždí oči. V případě potřísnění oka ihned vymývejte spojivkový vak proudem vody alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Ihned zřeďte co možná největším množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. neuvedeno Pokyny pro hasební zásah Vhodná hasiva: prášek, pěna lehká, Nevhodná hasiva: pěna střední, pěna težká, voda lafetové proudnice, voda plný proud, Zvláštní nebezpečí: Při expozici vodou, zvláště plným proudem, může dojít k výrazné kontamiaci prostředí zásadou a k silné exotermické reakci. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oděv, dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí neuvedeno Opatření v případě náhodného úniku Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Používejte chranné rukavice a při práci chraňte zrak. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit úniku do životního prostředí. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Neutralizace inertním materiálem typu křemeliny, písku nebo jiného adsorbentu. V případě úniku do vodních zdrojů je nutné použít norné stěny. Zásah vždy musí provádět služba k tomu určená, tj. Hasičský záchranný sbor ČR, CO apod. Při malé kontaminaci je možné zředit přípravek v kontaminovaném prostoru velkým množstvím vody, za předpokladu, že kontaminovaná voda bude svedena do záchytných nádrží. 7. Pokyny pro zacházení a skladování: 7.1. Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Vyvarovat se kontaktu s kůží a očima, pracovat ve větraném prostoru. Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí. Pozor přípravek může při styku s kyselinami uvolňovať toxický plyn. Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

3 Další zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem: Skladovat na větraném místě chráněném před nadbytečnou vzdušnou vlhkostí a slunečním světlem Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Je nezbytné používat ochranný oděv a ochranné rukavice. Obsah: 100 g Druh nádoby/materiál: plast Minimální skladovací tepota: 10 C Maximální skladovací tepota: 25 C Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 1000 kg Zvláštní požadavky: Nutno skladovat uzamčené mimo ostatní látky Kontrola expozice a ochrana osob: Technická opatření na omezení expozice osob: Práce v dobře větraných místnostech, skladování k tomu určených obalech, ochranné rukavice, ochranný oděv. Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): Chemický název Koncentrace [%] Číslo CAS Nejvyšší přípustná koncentrace [mg.m3] průměrná mezní Hydroxid sodný 1 1, [mg/m3] Doporučené postupy monitorování expozice osob: 8.4. Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Pracujte v dobře větraných místnostech. Přípravek může při styku s kyselinami uvolňovat toxický plyn Ochrana očí: Při práci používejte ochranné brýle nebo jinou ochrannou pracovní pomůcky určenou pro ochranu zraku Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice Ochrana celého těla: Není nezbytná Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Fyzikální a chemické vlastnosti: Skupenství (při 20 C): Barva: kapalné bez barvy 9.2. Zápach (vůně): chlórový 9.3. Hodnota ph: 12,9 při 20 C 9.4. Teplota (rozmezí teplot) tání [ C]: 9.5. Teplota (rozmezí teplot) varu [ C]: 9.6. Bod vzplanutí [ C]: 9.7. Hořlavost: Bod hoření [ C]: Teplota vznícení [ C]: 9.8. Samozápalnost (pyroforické vlastnosti): Meze výbušnosti: dolní mez [%obj.]: horní mez [%obj.]: Tenze par: Hustota: 1,21 g/cm3 při 20 C Rozpustnost: ve vodě: mísitelný so vodou v tucích (včetně specifického oleje): emulgovatelný v tucích Viskozita: Oxidační vlastnosti: 400 mpa.s Brookfield nemá Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

4 10. Stabilita a reaktivita: Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Stabilní za uvedených skladovacích podmínek Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Kontakt s kyselinami. Vysoké teploty užití a skladování Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Kyseliny, hrozí exotermická reakce Nebezpečné rozkladné produkty: Adukty chlóru, Cox a organického tenzidu Potřeba stabilizátoru v přípravku: Není potřebná Možnosti nebezpečné exotermní reakce: Bouřlivá exotermická je možná Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: Skladování ve vlhkých podmínkách může měnit vlastnosti přípravku Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou: Nestabilní reaktivní produkty adukty chlóru, COx Možnosti rozpadu přípravku na nestabilní produkty: viz výše Nebezpečí polymerace: Není Odpadá. 11. Toxikologické informace o látce/přípravku (případně o složkách přípravku): Akutní toxicita Akutní toxicita přípravku: Obsahuje ekotoxickou složku. Toxikologické údaje pro přípravek nejsou dostupné Akutní toxicita komponent přípravku: Subchronická chronická toxicita: Dráždivost: Pro kůži: Dráždí kůži. Pro oči: Dráždí oči Senzibilace: Karcinogenita: Údaje nejsou dostupné Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Zkušenosti z působení na člověka: Dráždí oči. Dráždí kůži Provedení zkoušek na zvířatech: Odpadá 12. Ekologické informace o látce/přípravku (případně o složkách přípravku): Ekotoxicita přípravku: Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy: Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy: Rozložitelnost: Testy nebyly prováděny Toxicita pro ostatní prostředí: Přípravek na základě dostupných údajů není toxický pro životní prostředí CHSK: BSK5: Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

5 13. Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Odpady musí být likovidovány v souladu se zákonem o nákladání s odpady Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Zásady Kategorie odpadu: Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy: Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Obal je nutné uzavřít v zlikvidovat nelépe v místě k tomu určeném, např. odevzdáním v ekodvoru Kód druhu odpadu: Název druhu odpadu: Zásady Kategorie odpadu: Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy: Doporučený čistící prostředek: voda, pokud je obal vyprázdněn Informace pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID): Třída: 8 Obalová skupina: 2 Klasifikační kód: C9 Bezpečnostní značky: 8 Kemlerův kód: 80 Číslo látky: 1791 Popis zboží: CHLORNAN, ROZTOK Protokol ohrožení: Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR): Třída: 8 Obalová skupina: 2 Klasifikační kód: C9 Popis zboží: CHLORNAN, ROZTOK Námořní přeprava (IMDG): Třída: 8 Číslo UN: 1791 Balicí skupina: 2 EMS číslo: MFAG: Námořní znečištění: Ne Iniciátor nebezpečí: Správné technické označení: CHLORNAN, ROZTOK Hladina: Poznámka: Letecká přeprava (ICAO/IATA): Třída: 8 Číslo UN: 1791 Balicí skupina: 2 Balicí instrukce č. pasažér: Balicí instrukce č. kargo: Správné technické označení: CHLORNAN, ROZTOK Hladina: Poznámka: Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

6 15. Právní předpisy Klasifikace a označování přípravku: Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro oči a kůži. Přípravek může uvolňovat toxický plyn při styku s kyselinami Symbol nebezpečí: Xi dráždivý Nebezpečné látky: Chlornan sodný (CAS: ) Ethoxylovaný alkohol C 1618 (CAS: ) Voda (CAS: ) Hydroxid sodný (CAS: ) Rvěty (úplné znění): R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami R 36/38 Dráždí oči a kůží Světy (úplné znění): S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 45 S 50 Nesměšujte s kyselinami Další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v 9 vyhlášky MPO č. 26/199 Sb.: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvonňovat nebezpečné plyny (chlor) Pokyny (event. Další pokyny neobsažené v č ) pro předlékařskouprvní pomoc u přípravků určených pro prodej v maloobchodě ( 12 odst. 2 písm. F/zákona č.157/1998 Sb.): žádné Jiné hygienicky významné označení: Dodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii: Jiné předpisy Zdravotnické předpisy: Nv. 178/2001 Sb., Nv. 25/1999 Sb., Nv 258/2001 Sb., Zákon 352/1999 Sb., Zákon 157/1998 Sb., Vyhláška MPO 27/1999 Sb Předpisy na ochranu ovzduší: Požární předpisy: Zákon 125/1997 Sb. V případě nehody, nebo necítíteli se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení) 16. Další údaje Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka: Autor bezpečnostního listu, upozorňuje, že dnem vstupu ČR do EU vstupuje v platnost Zákon č. 359/2003,, O chemických látkách a chemických přípravcích...". Klasifikace látek v tomto BL uvedených byla provedena v souladu s tímto předpisem. Pokud k datu hodnocení nebyly k dispozici všechny prováděcí předpisy, bylo použito předpisů vycházejících ze Zákona č. 157/1998 Sb. ve znění Zákona č. 352/1999 Sb.,, O chemických látkách, chemických přípravcích Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědecky podložených poznatků a jsou v souladu s platnými právními normami ČR. Jako zdroje infoamcí byly dále použity toxikologické databáze jako Toxline, Eurotox a pod., případně prodejní katalogy Fluka, Merck. Uvedené údaje nevytvářejí základ pro jakýkoliv smluvní vztah. Pokud dojde ke jakékoliv změně charakteristik přípravku, ne jejichž základě byl tento bezpečnostní list vydán, ato včetně způsobu použití, neodpovídáme ze takto vniklou škodu. Tuto skutečnost bere výrobce/dovozce látky hodnocené v tomto Bezpečnostním listu na vědomí. Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů

7 Prohlášení: Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky Zákon č. 359/2003,, O chemických látkách a chemických přípravcích...", Zákona č. 157/1998 Sb. ve znění Zákona č. 352/1999 Sb.,, O chemických látkách, chemických přípravcích, dále dle Nařízení vlády č.25/1999 Sb. a Nařízení vlády č. 258/2001 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává se Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek a Vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb.,, O formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku. Zpracováno v programu Správce bezpečnostních listů