Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 6. H-1. Informace o výrobku Zdvihové ventily s pohonem M M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 6. H-1. Informace o výrobku Zdvihové ventily s pohonem M M"

Transkript

1 Servopohony pro topenì, vïtr nì a kliatizaci Inforace o výrobku Zdvihové ventily s pohone M M

2 Regulaèní èlánky pro použití na vodu /5.. - Zdvihové ventily (vnìjší závit) s pohone /7.. - Zdvihové ventily (pøíruba PN 16) s pohone Zvihové ventily 50 zdvihový pohon NV s rovnoprocentní charakteristikou nastavení spojité nebo 3-bodové s havarijní funkcí Zvihové ventily zdvihový pohon NV s rovnoprocentní charakteristikou nastavení spojité nebo 3-bodové s havarijní funkcí Zvihové ventily 65 0 zdvihový pohon AV s rovnoprocentní charakteristikou nastavení spojité nebo 3-bodové Regulaèní kulové kohouty, kulové kohouty zavø. otevø. viz inforace o výrobku 5. R.. Otoèné pohony pro sìšovací aratury viz inforace o výrobku 5. NR.. ùležité upozornìní Použití elio regulaèních èlánkù V této dokuentaci uvedené regulaèní aratury jsou koncipovány pro uzavøené vodní okruhy v topení, vìtrání a kliatizaci. Použití regulaèních aratur pro jiná tekutá, nebo plynná edia není pøípustné. odnoty prùtoku Pøi urèování hodnot prùtoku regulaèních aratur je tøeba dodržovat uznávané sìrnice. 2

3 Pøehled výrobkù / obsah Zdvihové ventily a pohony pro spojitou regulaci kv Y k VS [ 3 /h] echnickè vlastnosti zdvihov ch ventil pro spojitou regulaci studenè a teplè vody Charakteristika: rovnoprocentnì P Ìpustn tlak: 1600 kpa (PN16) alöì technick data viz katalogovè listy str. 6 a 9. 0,63 1 1,6 2,5 4 6, P ipojenì vnïjöì z vit ISO cestnÈ cestnÈ P ipojenì p Ìruba ISO cestnÈ cestnÈ Zdvihov pohon 3-bodov NV24-3 nap jenì AC/C 24 V (katalogov list str. 10) NV230-3 nap jenì AC 230 V (katalogov list str. 10) AV24-3 nap jenì (katalogov list str. 18) AV230-3 nap jenì AC 230 V (katalogov list str. 18) Zdvihov pohon spojit C V NV24-MF nap jenì AC/C 24 V (katalogov list str. 12) AV24-MF nap jenì AC/C 24 V (katalogov list str. ) Zdvihov pohon spojit C V s havarijnì funkcì NVF24-MF nap jenì AC/C 24 V havarijnì funkce t hne 1) (katalogov list str. ) NVF24-MF-E nap jenì AC/C 24 V havarijnì funkce tlaëì 2) (katalogov list str. ) 1) Ventil (NC) bez napïtì uzav en 2) Ventil (NO) bez napïtì otev en Pøíslušenství: Šroubení pro ventil s vnìjší závite yp ventilu 2-cestn /3-cestn 4.. / 5.. Z23 Z23 25 Z Z2332 Z23 50 Z2350 Popis zdvihových ventilù elio 4 Návrh zdvihových ventilù 5 Zdvihový ventil 4.. zdvihový ventil, 2-cestný, vnìjší závit zdvihový ventil, 3-cestný, vnìjší závit zdvihový ventil, 2-cestný, pøíruba zdvihový ventil, 3-cestný, pøíruba 9 Zdvihový pohon 3-bodový NV NV AV AV Zdvihové pohony spojité NV24-MF AV24-MF..22 Zdvihové pohony spojité s havarijní funkcí NVF24-MF..17 NVF24-MF-E..17 Pøíslušenství Šroubení 24 Uvedení do provozu Montážní návod NV../AV Montáž a projektování Konfiguraèní list NV..MF/AV24-MF 28 3

4 Zdvihový ventil elio Zdvihové ventily a zdvihové pohony od elia elio zdvihové ventily jsou koncipovány pro dlouhodobé použití v uzavøených okruzích teplé a studené vody. Široký rozsah výkonù od 1 kw až do 3 MW je pokryt pokud ožno jen álo typy. Zdvihové pohony se dodávají také s jedineènou ultifunkèní technologií MF od elia. ato uožòuje exaktní pøizpùsobení pohonu na jednotlivé regulaèní èlánky a také bezprobléové spojení se všei bìžnì dodávanýi regulaèníi výrobky. Zdvihové ventily s pohone lze tedy optiálnì zahrnout do celkového øešení a napojit na systé FELUS. Zdvihové aratury se dodávají jako škrtící nebo sìšovací ventily s vnìjší závite nebo pøírubou. Èásti zdvihového ventilu (napø. 2-cestný, s pøírubou) Èásti zdvihového ventilu s technologií MF (napø. NVF24-MF): táhlo ventilu kryt tìsnìní ruèní pøestavení bezkoutátorová tech. pohonu sedlo ventilu regulaèní cesty (A-A) svorky pro pøipojení zpìtná pružina A A kuželka prùchodka PG pouzdro sedlo ventilu bypass (A-A) konzole spojka táhla škrtící ventil s pøírubou pro pøipojení krèek ventilu Zdvihové ventily elio byly v dùležitých bodech dále vyvinuty. Rùzné optializace zvyšují životnost a snižují náklady na údržbu. Zdvihové ventily se dodávají vždy jako kopletní funkèní øešení spolu s vhodný zdvihový pohone. Pøito jsou k dispozici rùzné typy pohonù s rozlišnýi silai a s havarijní funkcí. Cenovì pøíznivé koplexní øešení Stejnì jako u osvìdèených servopohonù pro VZ klapky zákazníci obdrží u firy elio také v oblasti ventilù s elektrický pohone oderní technologii a jednoduše použitelné øešení. 4

5 Návrh zdvihových ventilù iagra pro navrhování zdvihových ventilù Legenda p ax Maxiálnì pøípustný diferenèní tlak pro dlouhou životnost pøi regulaèní cestì A-A, vztažený na celý rozsah otevøení p V diferenèní tlak pøi plnì otevøené zdvihové ventilu. V jenovitý prùtok pøi p V Vzorec pro k VS k vs = V p v V. [l/s] k VS V p v [ 3 /h] [ 3 /h] [kpa] efinice ps (str ) Uzavírací tlak, pøi které zdvihový pohon ještì uzavøe tìsnì araturu, s ohlede na pøíslušnou hodnotu netìsnosti Výbìr zdvihových ventilù k VS [ 3 /h] 0,63 1 1,6 2,5 4 6, P ipojenì vnïjöì z vit ISO cestnÈ cestnÈ P ipojenì p Ìruba ISO cestnÈ cestnÈ

6 4.. zdvihové ventily, 2-cestné, s vnìjší závite Výbìr: 4.. k VS [ 3 /h] 2- cestn 0,63 1 1,6 2,5 4 6, ) Ventil (NC) bez napïtì uzav en 2) Ventil (NO) bez napïtì otev en vhodn zdvihov pohon 3-bodov NV24-3 AC/C 24 V (viz katalog. list str. 10) NV230-3 AC 230 V (viz katalog. list str. 10) vhodn zdvihov pohon spojit C V NV24-MF AC/C 24 V (viz katalog. list str. 12) ùležité upozornìní: iagra pro navrhování zdvihových ventilù viz strana 5. održujte upozornìní na stranì týkající se používání, ontáže, projektování, uvedení do provozu a údržby. Šroubení jako pøíslušenství, viz strana 24. vhodn zdvihov pohon spojit C V s havarijnì funkcì NVF24-MF AC/C 24 V havarijnì funkce t hne 1) (viz katalog. list str. ) NVF24-MF-E AC/C 24 V havarijnì funkce tlaëì 2) (viz katalog. list str. ) echnické paraetry 4.. édia studená a teplá voda voda s pøídavke proti zarznutí do ax. 50% teplota édia + 5 C...1 C pøípustný tlak ps 1600 kpa (PN 16) charakteristika prùtoku regulaèní cesta A-A rovnoprocentní (dle VI/VE 2173) n(gl) = 3, optializovaný v rozsahu otevøení) regulaèní poìr Sv > Sv > netìsnost regulaèní cesta A-A ax. 0.05% z hodnoty k VS pøipojení potrubí vnìjší závit G dle ISO 228 diferenèní tlak p ax = 0 kpa 50 p ax = 300 kpa uzavírací tlak viz tabulka Rozìry zdvih viz tabulka Rozìry osazení na svislo až ležato údržba bezúdržbové ateriály aratura GG25 kuželka osaz sedlo GG25 táhlo nerezavìjící ocel tìsnìní táhla EPM - O-kroužek 2-cestný zdvihový ventil s vnìjší závite 50 Pro spojitou regulaci studené a teplé vody Použití regulace pøístrojù na úpravu vzduchu na stranì vody v zaøízení pro vìtrání kliatizaci regulace topných zaøízení na stranì vody Úèinnost Zdvihový ventil je pøestavován zdvihový pohone série NV. Zdvihové pohony jsou øízeny bìžnì dodávanýi systéy regulace spojitì, nebo 3-bodovì a uvádìjí kuželku, která pùsobí jako škrtící èlánek, do polohy otevøení dané øídící signále. Vlastnosti výrobku Rovnoprocentní charakteristika dána profilování kuželky. Manuální ovládání s NV otáèení vnitøního šestihranného klíèe na pohonu. Objednání zdvihového ventilu s vhodný pohone NV.. Pøíklady objednávek: a) Zdvihový ventil 4 s NV24-MF - pohon naontován - kód obj: 4+NV24-MF b) Zdvihový ventil 4 a NV24-MF - pohon pøiložen - kód obj: 4/NV24-MF Montážní návod viz str. 23 / Obr. 1 Rozìry: Zdvih 10 ps [kpa] L RozÏry , VnÏjöÌ z vit G G1 ÇÇ ÇÇ G1 1 /4 ÇÇ G1 1 /2 G2 ÇÇ ÇÇ G2 1 /4 ÇÇ G2 3 /4 otnost [kg] 0,85 1,1 1,5 2,2 3,1 4,4 A L A G Odstranìní záslepky v otvoru se z 2-cestného ventilu stane ventil 3-cestný. 6

7 5.. zdvihové ventily, 3-cestné, s vnìjší závite Výbìr: 5.. k VS [ 3 /h] 3- cestn 0,63 1 1,6 2,5 4 6, ) Ventil (NC) bez napïtì uzav en 2) Ventil (NO) bez napïtì otev en vhodn zdvihov pohon 3-bodov NV24-3 AC/C 24 V (viz katalog. list str. 10) NV230-3 AC 230 V (viz katalog. list str. 10) vhodn zdvihov pohon spojit C V NV24-MF AC/C 24 V (viz katalog. list str. 12) ùležité upozornìní: iagra pro navrhování zdvihových ventilù viz strana 5. održujte upozornìní na stranì týkající se používání, ontáže, projektování, uvedení do provozu a údržby. Šroubení jako pøíslušenství, viz strana 24. vhodn zdvihov pohon spojit C V s havarijnì funkcì NVF24-MF AC/C 24 V havarijnì funkce t hne 1) (viz katalog. list str. ) NVF24-MF-E AC/C 24 V havarijnì funkce tlaëì 2) (viz katalog. list str. ) echnické paraetry 5.. édia studená a teplá voda voda s pøídavke proti zarznutí do ax. 50% teplota édia + 5 C...1 C pøípustný tlak ps 1600 kpa (PN 16) charakteristika prùtoku regulaèní cesta A-A rovnoprocentní (dle VI/VE 2173) n(gl) = 3, optializovaný v rozsahu otevøení) bypass -A lineární ( dle VI/VE 2173) regulaèní poìr Sv > Sv > netìsnost regulaèní cesta A-A ax. 0.05% z hodnoty k VS bypass -A ax. 1% z hodnoty k VS pøipojení potrubí vnìjší závit G dle ISO 228 diferenèní tlak p ax = 0 kpa 50 p ax = 300 kpa uzavírací tlak viz tabulka Rozìry zdvih viz tabulka Rozìry osazení na svislo až ležato údržba bezúdržbové ateriály aratura GG25 kuželka osaz sedlo GG25 táhlo nerezavìjící ocel tìsnìní táhla EPM - O-kroužek 3-cestný zdvihový ventil s vnìjší závite 50 Pro spojitou regulaci studené a teplé vody Použití regulace pøístrojù na úpravu vzduchu na stranì vody v zaøízení pro vìtrání kliatizaci regulace topných zaøízení na stranì vody Úèinnost Zdvihový ventil je pøestavován zdvihový pohone série NV. Zdvihové pohony jsou øízeny bìžnì dodávanýi systéy regulace spojitì, nebo 3-bodovì a uvádìjí kuželku, která pùsobí jako škrtící èlánek, do polohy otevøení dané øídící signále. Vlastnosti výrobku Rovnoprocentní charakteristika daná profilování kuželky. ypass pøito vykazuje charakteristiku lineární. Manuální ovládání s NV otáèení vnitøního šestihranného klíèe na pohonu. Objednání zdvihového ventilu s vhodný pohone NV.. Pøíklady objednávek: a) Zdvihový ventil 5 s NV pohon naontován - kód obj: 5+NV24-3 b) Zdvihový ventil 4 a NV pohon pøiložen - kód obj: 5/NV24-3 Montážní návod viz str. 23 / Obr. 1 Rozìry: Zdvih 10 ps [kpa] L RozÏry , VnÏjöÌ z vit G G1 ÇÇ ÇÇ G1 1 /4 ÇÇ G1 1 /2 G2 ÇÇ ÇÇ G2 1 /4 ÇÇ G2 3 /4 otnost [kg] 0,75 0,95 1,3 1,9 2,7 3,9 A L A G Uzavøení otvoru záslepkou se z 3-cestného ventilu stane ventil 2-cestný. 7

8 6.. zdvihové ventily, 2-cestné, s pøírubou Výbìr: 6.. k VS [ 3 /h] cestn ) Ventil (NC) bez napïtì uzav en 2) Ventil (NO) bez napïtì otev en vhodn zdvihov pohon 3-bodov NV24-3 AC/C 24 V (viz katalog. list str. 10) NV230-3 AC 230 V (viz katalog. list str. 10) AV24-3 (viz katalog. list str. 18) AV230-3 AC 230 V (viz katalog. list str. 18) vhodn zdvihov pohon spojit C V NV24-MF AC/C 24 V (viz katalog. list str. 12) AV24-MF AC/C 24 V (viz katalog. list str. ) ùležité upozornìní: iagra pro navrhování zdvihových ventilù viz strana 5. održujte upozornìní na stranì týkající se používání, ontáže, projektování, uvedení do provozu a údržby. vhodn zdvihov pohon spojit C V s havarijnì funkcì NVF24-MF, AC/C 24 V havarijnì funkce t hne 1) (viz katalog. list str. ) NVF24-MF-E, AC/C 24 V havarijnì funkce tlaëì 2) (viz katalog. list str. ) echnické paraetry 6.. édia studená a teplá voda voda s pøídavke proti zarznutí do ax. 50% teplota édia + 5 C...1 C pøípustný tlak 1600 kpa (PN16) charakteristika prùtoku regulaèní cesta A-A rovnoprocentní (dle VI/VE 2173) n(gl) = 3, optializovaný v rozsahu otevøení) regulaèní poìr Sv > netìsnost regulaèní cesta A-A ax. 0,05% z hodnoty k VS pøipojení potrubí pøíruba dle ISO (PN16) diferenèní tlak viz tabulka Rozìry uzavírací tlak viz tabulka Rozìry zdvih viz tabulka Rozìry osazení na svislo až ležato údržba bezúdržbové ateriály aratura... GG GGG.3 kuželka osaz sedlo GG25 táhlo nerezavìjící ocel tìsnìní táhla EPM - O-kroužek 2-cestný zdvihový ventil s pøírubou 25 0 Pro spojitou regulaci studené a teplé vody. Použití regulace pøístrojù na úpravu vzduchu na stranì vody v zaøízení pro vìtrání a kliatizaci regulace topných zaøízení na stranì vody Úèinnost Zdvihový ventil je pøestavován zdvihový pohone série NV nebo série AV. Zdvihové pohony jsou øízeny bìžnì dodávanýi systéy regulace spojitì, nebo 3-bodovì a uvádìjí kuželku, která pùsobí jako škrtící èlánek, do polohy otevøení dané øídící signále. Vlastnosti výrobku Rovnoprocentní charakteristika daná profilování kuželky. Manuální ovládání s NV / AV otáèení vnitøního šestihranného klíèe na pohonu. Objednání zdvihového ventilu s vhodný pohone NV../ AV.. Pøíklady objednávek: a) Zdvihový ventil 6 s NV24-MF - pohon naontován - kód obj: 6+NV24-MF b) Zdvihový ventil 6 a NV24-MF - pohon pøiložen - kód obj: 6/NV24-MF Montážní návod viz str / Obr. 1 Rozìry: zdvih pohon yp NV.. AV.. pax [kpa] ps [kpa] L rozïry p Ìruba K d 4x14 4x19 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 hotnost C [kg] 18 5,6 7,8 11,9 22,5 19, , Odstranìní záslepky v otvoru se z 2-cestného ventilu stane ventil 3-cestný. C A L A d K

9 7.. zdvihové ventily, 3-cestné, s pøírubou Výbìr: 7.. k VS [ 3 /h] cestn ) Ventil (NC) bez napïtì uzav en 2) Ventil (NO) bez napïtì otev en vhodn zdvihov pohon 3-bodov NV24-3 AC/C 24 V (viz katalog. list str. 10) NV230-3 AC 230 V (viz katalog. list str. 10) AV24-3 (viz katalog. list str. 18) AV230-3 AC 230 V (viz katalog. list str. 18) vhodn zdvihov pohon spojit C V NV24-MF AC/C 24 V (viz katalog. list str. 12) AV24-MF AC/C 24 V (viz katalog. list str. ) ùležité upozornìní: iagra pro navrhování zdvihových ventilù viz strana 5. održujte upozornìní na stranì týkající se používání, ontáže, projektování, uvedení do provozu a údržby. vhodn zdvihov pohon spojit C V s havarijnì funkcì NVF24-MF, AC/C 24 V havarijnì funkce t hne 1) (viz katalog. list str. ) NVF24-MF-E, AC/C 24 V havarijnì funkce tlaëì 2) (viz katalog. list str. ) echnické paraetry 7.. édia studená a teplá voda voda s pøídavke proti zarznutí do ax. 50% teplota édia + 5 C...1 C pøípustný tlak 1600 kpa (PN16) charakteristika prùtoku regulaèní cesta A-A rovnoprocentní (dle VI/VE 2173) n(gl) = 3, optializovaný v rozsahu otevøení) bypass -A lineární (dle VI/VE 2173) regulaèní poìr Sv > netìsnost regulaèní cesta A-A ax. 0.05% z hodnoty k VS bypass -A ax. 1% z hodnoty k VS pøipojení potrubí pøíruba dle ISO (PN16) diferenèní tlak viz tabulka Rozìry uzavírací tlak viz tabulka Rozìry zdvih viz tabulka Rozìry osazení na svislo až ležato údržba bezúdržbové ateriály aratura... GG GGG.3 kuželka osaz sedlo GG25 táhlo nerezavìjící ocel tìsnìní táhla EPM - O-kroužek 3-cestný zdvihový ventil s pøírubou 25 0 Pro spojitou regulaci studené a teplé vody. Použití regulace pøístrojù na úpravu vzduchu na stranì vody v zaøízení pro vìtrání a kliatizaci regulace topných zaøízení na stranì vody Úèinnost Zdvihový ventil je pøestavován zdvihový pohone série NV nebo série AV. Zdvihové pohony jsou øízeny bìžnì dodávanýi systéy regulace spojitì, nebo 3-bodovì a uvádìjí kuželku, která pùsobí jako sìšovací èlánek, do polohy otevøení zadané øídící signále. Vlastnosti výrobku Rovnoprocentní charakteristika daná profilování kuželky. ypass vykazuje pøito charakteristiku lineární. Manuální ovládání s NV/AV otáèení vnitøního šestihranného klíèe na pohonu. Objednání zdvihového ventilu s vhodný pohone NV../AV.. Pøíklady objednávek: a) Zdvihový ventil 750 s NV pohon naontován - kód obj: 750+NV230-3 b) Zdvihový ventil 765 a AV24-MF - pohon pøiložen - kód obj: 765/AV24-MF Pohon AV.. lze objednat pouze pøiložený. Rozìry: zdvih pohon yp NV.. AV.. pax [kpa] ps [kpa] L rozïry p Ìruba K d 4x14 4x19 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 hotnost C [kg] 18 5,3 7, , , , ,6 Uzavøení otvoru záslepkou se z 3-cestného ventilu stane ventil 2-cestný. Montážní návod viz str / Obr. 1 C A L A d K 9

10 NV24-3,NV230-3 zdvihové pohony pro zdihové ventily Y2 + - Y1 Pohon pro 2- a 3-cestné zdvihové ventily 50 3-bodové pohony NV24-3 / C 24 V NV230-3 AC 230 V Použití Pøestavování zdvihových ventilù. Úèinnost Pohon je ovládán 3-bodový signále. Schéa pøipojení - + C 24 V! transfor tor N L1 AC 230 V Vlastnosti výrobku Jednoduchá ontáž na krèek ventilu poocí držáku. Poloautoatické propojení ezi táhle ventilu a høídelí (špindelí) pohonu. Pohon lze v krèku ventilu pootáèet o Y1 NV Y2 NV...-3 vhodný pro níže uvedené zdvihové ventily Ventil ruh 2-cestnÈ 3-cestnÈ N Y1 Y2 yp kvs [ 3 /h] , , NV230-3 typ pohonu NV24-3 NV230-E () (AC 230 V) echnická data NV24-3 NV230-3 napájecí napìtí 50/60 z, C 24 V AC 230 V 50/60 z funkèní rozsah AC 19,2...28,8 V AC V C 21,6...28,8 v dienzování 5 VA pøíkon 3 W pøipojení kabel 1, 3 x 0,75 2 kabel 1, 4 x 0,75 2 jenovitý zdvih síla 800 N ruèní ovládání vnitøní šestihraný klíè, saovratné doba 0 hladina hluku ax. 35 d (A) ukazatel polohy echanický, zdvih ochranná tøída III (alé napìtí) I (s ochranný vodièe) krytí IP 54 teplota okolí C skladovací teplota C teplota édia C kontrola vlhkosti dle EN rušení EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG,93/68/EWG sìrnice pro alé napìtí CE dle 73/23/EWG údržba bezúdržbové hotnost 1,5 kg (bez zdvihového ventilu) ezpeènost provozu Pohon je jištìn proti zkratu a pøepólování. Manuální ovládání Nasazení vnitøního šestihranného klíèe 5 a otáèení ve sìru hodinových ruèièek vyjíždí høídel (špindel) z pouzdra pohonu (tlaèný). Spolu s ventile se zvyšuje prùtok vody. øídel si drží svoji polohu, dokud není vloženo napájecí napìtí (regulátor á první prioritu). Ukazatel polohy Zdvih je echanicky zobrazen na konzole, a ukazatel se autoaticky nastavuje. Rozìry

11 NV24-3, NV230-3 zdvihové pohony pro zdvihové ventily lokové schéa AC/C 24 V Y1 AC/C 24 V Y2 usïrúovaë ventil S1.2 Pod kryte pohonu se nacházejí svorky pro pøipojení kabelu a ovládacího eleentu S1. 3-bodový signál je zpracován v ASIC a pohání bezkoutátorový otor (ÜLO- MO). ASIC elektrick otor U provedení dostává elektronika pohonu napájecí napìtí z usìròovaèe. U provedení AC 230 V dostává elektronika pohonu napájecí napìtí ze zdroje (Power Supply). N AC 230 V Y1 AC 230 V Y2 PE zdroj ventil S1.2 Pokud v pøípadì rozjezdu pohon jede do sedla ventilu v poloze ventilu otevøeno nebo zavøeno, pak v pohonu dojde k poklesu napìtí. íky bezkoutátorovéu otoru není tøeba øídící signály Y1 a Y2 externì pøerušovat (ochrana proti pøetížení je zaruèena). ASIC elektrick otor Popis funkce S1 nastavenì doby a volba uzavìracìho bodu ls1.1 doba poloha Off doba 0 * poloha On neni aktivnì S1.2 volba uzavìracìho uzavìracì bod je dosaûen p i vyjetè nebo zajetè h Ìdeli obvodu poloha Off uzavìracì bod - zajet h Ìdel pohonu poloha On uzavìracì bod - vyjet h Ìdel pohonu *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní výrobní nastavení Pøepínaèe S1.2 lze zìnit sìr. í lze definovat uzavírací bod pøi vyjeté nebo zajeté høídeli. Sìr pro høídel lze navíc invertovat záìnou vodièù Y1 a Y2. Schéa pøipojení NV Y1 Y2 ñ + a NV b N L1 AC 230 V! transfor tor NV24-3 zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel S1.2 a b... stojì Off rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì Off spojeno rozpojeno otevìr zajìûdì Off rozpojeno spojeno uzavìr zajìûdì stojì zajìûdì vyjìûdì vyjìûdì Off On On On On spojeno rozpojeno spojeno rozpojeno spojeno spojeno rozpojeno rozpojeno spojeno spojeno uzavìr stojì uzavìr otevìr otevìr ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel S1.2 a b... a b N Y1 Y2 NV230-3 stojì Off rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì Off spojeno rozpojeno otevìr zajìûdì Off rozpojeno spojeno uzavìr zajìûdì Off spojeno spojeno uzavìr stojì On rozpojeno rozpojeno stojì zajìûdì On spojeno rozpojeno uzavìr vyjìûdì On rozpojeno spojeno otevìr vyjìûdì On spojeno spojeno otevìr ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní výrobní nastavení. 11

12 NV24-MF zdvihový pohon pro zdvihové ventily Pohon pro 2- a 3-cestné zdvihové ventily 50 Y Spojitý pohon (AC / C 24 V) Nastavení C V Schéa pøipojení - + C 24 V! transfor tor Y C V Y2 U C V ÌdÌcÌ sign l z regul toru Ï ÌcÌ napïtì U pro ukazatel polohy Použití Pøestavování zdvihových ventilù. Úèinnost Pohon je ovládán spojitì norový øídící signále C 0 10 V. Vlastnosti výrobku Jednoduchá ontáž na krèek ventilu poocí držáku. Poloautoatické propojení ezi táhle ventilu a høídelí (špindelí). Pohon lze v krèku ventilu pootáèet o 360. NV24-MF vhodný pro níže uvedené zdvihové ventily echnická data NV24-MF napájecí napìtí 50/60 z, C 24 V funkèní rozsah AC 19,2...28,8 V C 21,6...28,8 v dienzování 7 VA (Iax...) pøíkon 5 W pøipojení kabel 1, 5 x 0,75 2 øídící signál C kω pracovní rozsah C V pro zdvih 0...% ìøící napìtí U C V (ax. 2 A) soubìh ± 5% jenovitý zdvih síla 800 N ruèní ovládání vnitøní šestihraný klíè, saovratné doba 0 zdvih hladina hluku ax. 35 d (A) ukazatel polohy echanický, zdvih ochranná tøída III (alé napìtí) krytí IP 54 teplota okolí C skladovací teplota C teplota édia C kontrola vlhkosti dle EN rušení EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG,93/68/EWG údržba bezúdržbové hotnost 1,5 kg (bez zdvihového ventilu) Y Y2 5 U Ventil ruh 2-cestnÈ 3-cestnÈ NV24-MF yp kvs [ 3 /h] , , typ pohonu NV24-MF (spojit ) ezpeènost provozu Pohon je jištìn proti zkratu a pøepólování. Zdvih je autoaticky adaptován a je jištìn proti pøetížení. Manuální ovládání Nasazení vnitøního šestihranného klíèe 5 a otáèení ve sìru hodinových ruèièek vyjíždí høídel z pouzdra pohonu (tlaèný). Spolu s ventile se zvyšuje prùtok vody. øídel si drží svoji polohu, dokud není vloženo napájecí napìtí (regulátor á první prioritu). Ukazatel polohy Zdvih je echanicky zobrazen na konzole, a ax. zdvih se nastavuje autoaticky. Pod kryte pouzdra se nachází dvoubarevná stavová kontrolka LE. Multifunkèní technologie MF íky zabudovanéu ikroprocesoru lze veškeré paraetry následnì jak z výroby, tak i na ístì dodateènì konfigurovat. Rozìry

13 NV24-MF zdvihové pohony pro zdvihové ventily lokové schéa ZpÏtn vazba/kounikace (U/MP) 3-bodov sign l (Y2) ÌdÌcÌ sign l (Y) AC/C 24 V (+) GN / OV (+) ASIC Stav est Adaptace Ventil rd gr 1 2 S3.1 S3.2 Elektrick otor Pod kryte pohonu se nacházejí jednak svorky pro pøipojení kabelu, ovládací eleenty S1, S2 a S3, a také kontrolka LE 1. Øídící signál je zpracován v ASIC a poocí driveru je dále pøedáván na bezkoutátorový otor (ÜLOMO). Nastavení pøepínaèe S3 nebo stisknutí tlaèítka S1 a S2 lze na pohonu jednoduše, pokud je zapotøebí zìnit výrobní nastavení, konfigurovat pøío na ístì. Provozní kontrolka LE - 1 zelené trvalé svìtlo pohon pracuje bezchybn ì zelené blikající svìtlo èervené trvalé svìtlo èervené blikající svìtlo støídavé blikání èervené zelené a zkušební test, bìží synchronizace nebo adaptace porucha, je tøeba provést novou adaptaci aktivováno je anuální ovládání adresování z øídícího systéu nebo stisknutí tlaèítka S1 pro adaptaci Popis funkce S S1 spínaè ES ventil provede úplný zdvih pøi ax. dobì bìhu a synchronizuje se na uzavírací bod ventilu. S2 adaptace ožný zdvih ( ezi dvìa echanickýi zarážkai na ventilu) bude urèen jako % zdvih a uložen v ikroprocesoru. Øídící signál se pøizpùsobí touto %. S3 nastavení sìru a volba uzavíracích bodù S3.1 sìr sìr je invertován vùèi øídícíu signálu p oloha OFF* ø øídící signál 0% odpovídá 0 % p oloha ON øídící signál % odpovídá 0% S3.2 volba uzavíracího bodu uzavírací bod je dosažen pøi vyjeté nebo zajeté høídel i p oloha OFF* uzavírací bod - zajetá høídel u pohon u poloha ON uzavírací bod - vyjetá høídel u pohonu *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní - výrobní nastavení Pohon je bezúdržbový. voubarevná kontrolka LE se nachází pod kryte pohonu. ento ukazatel uožní okažitì rozpoznat stav pohonu. Navíc uožní jednoduché uvedení do provozu, pokud je zapotøebí pozìnit výrobní nastavení. Spínaèe S1 a S2 a pøepínaè S3 se nacházejí pod kryte pohonu. Spínaè ES uožòuje kontrolu propojení a celkové funkce pohonu. Pøi první vložení napájecího napìtí je test a adaptace proveden autoaticky. Nezávisle na to lze v pøípadì potøeby provést adaptaci opakovanì. Sìr lze pøizpùsobit prùbìhu signálu. U výrobního nastavení se zdvih zvyšuje souèasnì s øídící signále. le konstrukce ventilu (NO/NC) lze uzavírací bod (zdvih = 0%) navolit pøi vyjeté nebo zajeté táhlu ventilu. MF paraetr øídící signál pracovní rozsah ìøící napìtí zdvih doba síla citlivost aktivace vratná hysterese PWM (PulsWeite nm odulation) potlaèení signálu uzavírací bod s tandardn í proìnné C V 3-bodový, otevøeno/zavøen o C V bod startu C V koncový bod C V C V bod startu V koncový bod V lze pøepnout na údržbu a hlášení poruch N N 5 0 V V 2 00 V V v ypnuta s...50 s (rozdìlená na 4 úseky) 1% % z pracovního rozsahu Multifunkèní technologie MF uožòuje optiální pøizpùsobení paraetrù rùzný potøebá zaøízení. yto jsou jako standardní zadány již z výroby, nebo ohou být prograovací pøístroje MF- pozìnìny. Speciální provedení s již pozìnìnýi hodnotai lze objednat podle konfiguraèního listu viz strana 28. Výìna dat se provádí pøes MP (ultibodovou) kounikaci. *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní - výrobní nastavení álkové ovládání / ultibodová kounikace dálkové ovládání Poocí ultibodové kounikace ùže být pohon dálkovì ovládán. hlášení poruch Pokud byl dán povel SW, pak je kroì kontrolky LE k dispo- zici i kontrolní obdélníkový signál. k ounikace - MP Pohon je pøipraven na zapojení US. Lze paralelnì propojit až 8 pohonù. Na ísto analogového ìøícího napìtí lze na svorkách U5 poocí vhodného interface odeèítat a pøepisovat i digitální inforace. 13

14 NV24-MF zdvihový pohon pro zdvihové ventily Schéa pøipojení Nucené øízení otevøeno - + C 24 V! 1 2 a b transfor tor Y (C V) z regul toru zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt ventil** öpindel poloha p epìnaëe a b.. S3.1 S3.2 vyjìûdì Off Off spojeno rozpojeno % zajìûdì Off On spojeno rozpojeno 0% zajìûdì On Off spojeno rozpojeno 0% vyjìûdì On On spojeno rozpojeno % ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA Pro nucené øízení otevøeno lze použít napø. protirazovou ochranu. Zda usí protirazový terostat pøerušit øídící signál z regulátoru kontakte b závisí na typu zvoleného regulaèního výrobku (není to nutné pokud výstup signálu z regulátoru je jištìn proti zkratu a pøepólování. ñ Y Y2 U - + C 24 V! a b NV24-MF Nucené øízení zavøeno transfor tor Y (C V) z regul toru zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt ventil** öpindel poloha p epìnaëe a b.. S3.1 S3.2 zajìûdì Off Off spojeno rozpojeno 0% vyjìûdì Off On spojeno rozpojeno % vyjìûdì On Off spojeno rozpojeno % zajìûdì On On spojeno rozpojeno 0% ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA Nucené øízení zavøeno lze použít napø. pro vypnutí zaøízení, kdy regulaèní jednotka je i nadále v provozu. Zda usí vypínaè zaøízení odpojit i vedení signálu do regulátoru b závisí na typu zvoleného regulaèního výrobku (není to nutné pokud výstup signálu z regulátoru je jištìn proti zkratu a pøepólování). ñ Y Y2 U 3-bodové ovládání - + C 24 V! a b NV24-MF transfor tor zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel a b.. stojì rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì spojeno rozpojeno otevìr zajìûdì rozpojeno spojeno zavìr zajìûdì spojeno spojeno zavìr ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA 3-bodové ovládání lze jednoduše realizovat 4-vodièový pøipojení. Zdvihový pohon však usí být naprograován na 3-bodové ovládání. - + Y Y2 U NV24-MF Mìøené napìtí u spojitého, konfigurovaného zdvihového pohonu ÌdÌcÌ sign l p epìnaë polohy ventilov Ï ÌcÌ - + C 24 V! transfor tor S3.1 S3.2 h Ìdel napïtì Y C 10 V Off Off vyjìûdì 10 V ÌdÌcÌ sign l z regul toru Off On zajìûdì 10 V On Off vyjìûdì 2 V U C Ï ÌcÌ napïtì On On zajìûdì 2 V pro ukazatel polohy 10 V Off Off zajìûdì 2 V Off On vyjìûdì 2 V On Off zajìûdì 10 V On On vyjìûdì 10 V Y Y2 U NV24-MF - + lášení poruch - + C 24 V! transfor tor Y C ÌdÌcÌ sign l z regul toru Sign l - U 5 hl öenì Low igh Perioda C 2 V C 2 V 0 û dn C 2 V C 10 V 4 sec porucha C 2 V C 10 V 8 sec drûba ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA Zpìtné hlášení polohy je ìøeno jako ìøící napìtí ezi svorkou 1 a 5. Efektivní zdvih je pøiøazen pøi adaptaci zvolenéu ìøícíu napìtí (standardní výrobní nastavení C V). Pøi pøeprograování vhodný SW paraetre je vydáván obdélníkový signál hlášení. V pøípadì hlášení poruchy je následnì nutná nová adaptace. V pøípadì hlášení údržby se ùže jednat o anuální pøestavení, nebo zdvih byl oezen jiný cizí tìlese Y Y2 U NV24-MF *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní výrobní nastavení.

15 NVF24-MF, NVF24-MF-E zdvihové pohony pro zdvihové ventily Pohony pro 2- a 3-cestné zdvihové ventily 50 Y Spojitý pohon (AC / C 24 V) s havarijní funkcí Nastavení C V Použití Pøestavování zdvihových ventilù. Schéa pøipojení C 24 V Y Y2 5 U NV24-MF, vhodný pro níže uvedené zdvihové ventily Ventil ruh 2-cestnÈ 3-cestnÈ 1) Ventil (NC) bez napìtí uzavøen 2) Ventil (NO) bez napìtí otevøen! transfor tor Y C V Y2 U C V NVF24-MF(-E) ÌdÌcÌ sign l z regul toru yp kvs [ 3 /h] , , Ï ÌcÌ napïtì U pro ukazatel polohy typ pohonu NVF24-MF NVF24-MF-E (taûn 1) ) (tlaën 2) ) echnická data NVF24-MF NVF24-MF-E havarijní funkce tažný tlaèný napájecí napìtí 50/60 z, C 24 V funkèní rozsah AC 19,2...28,8 V, C 21,6...28,8 V dienzování 10 VA (Iax...) pøíkon 5,5 W pøipojení kabel 1, 5 x 0,75 2 øídící signál C kω pracovní rozsah C V pro zdvih 0...% ìøící napìtí U C V (ax. 2 A) soubìh ± 5% jenovitý zdvih síla 800 N ruèní ovládání vnitøní šestihraný klíè, saovratný doba 0 bezpeènostní pøestavení 30 hladina hluku ax. 35 d (A) ukazatel polohy echanický, zdvih ochranná tøída III (alé napìtí) krytí IP 54 teplota okolí C skladovací teplota C teplota édia C kontrola vlhkosti dle EN rušení EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG,93/68/EWG údržba bezúdržbové hotnost 1,5 kg (bez zdvihového ventilu) Úèinnost Pohon je ovládán spojitì norový øídící signále C 0 10 V. Ve stavu bez napìtí høídel u NVF.. zajíždí a u NVF...E vyjíždí. Vlastnosti výrobku Jednoduchá ontáž na krèek ventilu poocí držáku. Poloautoatické propojení ezi táhle ventilu a høídelí (špindelí). Pohone lze v krèku ventilu pootáèet o 360. ezpeènost provozu Pohon je jištìn proti zkratu a pøepólování. Zdvih je autoaticky adaptován a je jištìn proti pøetížení. Manuální ovládání Nasazení vnitøního šestihranného klíèe 5 a otáèení ve sìru hodinových ruèièek vyjíždí høídel z pouzdra pohonu (tlaèný). Spolu s ventile se zvyšuje prùtok vody. øídel si drží svoji polohu, dokud není vloženo napájecí napìtí (regulátor á první prioritu). Ukazatel polohy Zdvih je echanicky zobrazen na konzole, a axiální zdvih se nastavuje autoaticky. Pod kryte pouzdra se nachází dvoubarevná stavová kontrolka LE. Multifunkèní technologie MF íky zabudovanéu ikroprocesoru lze veškeré paraetry následnì jak ze závodu, tak i na ístì dodateènì konfigurovat. Rozìry

16 NVF24-MF, NVF24-MF-E zdvihový pohon pro zdvihové ventily lokové schéa ZpÏtn vazba/kounikace (U/MP) 3-bodov sign l (Y2) ÌdÌcÌ sign l (Y) AC/C 24 V (+) GN / OV (+) ASIC Stav est Adaptace Ventil rd gr 1 2 S3.1 S3.2 Elektrick otor Pod kryte pohonu se nacházejí jednak svorky pro pøipojení kabelu, ovládací eleenty S1, S2 a S3, a také kontrolka LE 1. Øídící signál je zpracován v ASIC a poocí driveru je dále pøedáván na bezkoutátorový otor (ÜLOMO). Nastavení pøepínaèe S3 nebo stisknutí tlaèítka S1 a S2 lze na pohonu jednoduše, pokud je zapotøebí zìnit výrobní nastavení, konfigurovat pøío na ístì. Provozní kontrolka LE - 1 zelené trvalé svìtlo pohon pracuje bezchybn ì zelené blikající svìtlo èervené trvalé svìtlo èervené blikající svìtlo støídavé blikání èervené zelené a zkušební test, bìží synchronizace nebo adaptace porucha, je tøeba provést novou adaptaci aktivováno je anuální ovládání adresování z øídícího systéu nebo stisknutí tlaèítka S1 pro adaptaci Popis funkce S S1 spínaè ES ventil provede úplný zdvih pøi ax. dobì bìhu a synchronizuje se na uzavírací bod ventilu. S2 adaptace ožný zdvih ( ezi dvìa echanickýi zarážkai na ventilu) bude urèen jako % zdvih a uložen v ikroprocesoru. Øídící signál se pøizpùsobí touto %. S3 nastavení sìru a volba uzavíracích bodù S3.1 sìr zdvih u sìr je invertován vùèi øídícíu signálu p oloha OFF* ø øídící signál 0% odpovídá 0 % p oloha ON øídící signál % odpovídá 0% S3.2 volba uzavíracího bodu uzavírací bod je dosažen pøi vyjeté nebo zajeté høídel i p oloha OFF* uzavírací bod - zajetá høídel u pohon u poloha ON uzavírací bod - vyjetá høídel u pohonu *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní - výrobní nastavení Pohon je bezúdržbový. voubarevná kontrolka LE se nachází pod kryte pohonu. ento ukazatel uožní okažitì rozpoznat stav pohonu. Navíc uožní jednoduché uvedení do provozu, pokud je zapotøebí pozìnit výrobní nastavení. Spínaèe S1 a S2 a pøepínaè S3 se nacházejí pod kryte pohonu. Spínaè ES uožòuje kontrolu propojení a celkové funkce pohonu. Pøi první vložení napájecího napìtí je test a adaptace proveden autoaticky. Nezávisle na to lze v pøípadì potøeby provést adaptaci opakovanì. Sìr lze pøizpùsobit prùbìhu signálu. U výrobního nastavení se zdvih zvyšuje souèasnì s øídící signále. le konstrukce ventilu (NO/NC) lze uzavírací bod (zdvih = 0%) navolit pøi vyjeté nebo zajeté táhlu ventilu. MF paraetr øídící signál pracovní rozsah ìøící napìtí zdvih doba síla citlivost aktivace vratná hysterese PWM (PulsWeite nm odulation) potlaèení signálu uzavírací bod s tandardn í proìnné C V 3-bodový, otevøeno/zavøen o C V bod startu C V koncový bod C V C V bod startu V koncový bod V lze pøepnout na údržbu a hlášení poruch N N 5 0 V V 2 00 V V v ypnuta s...50 s (rozdìlená na 4 úseky) 1% % z pracovního rozsahu Multifunkèní technologie MF uožòuje optiální pøizpùsobení paraetrù rùzný potøebá zaøízení. yto jsou jako standardní zadány již z výroby, nebo ohou být prograovací pøístroje MF- pozìnìny. Speciální provedení s již pozìnìnýi hodnotai lze objednat podle konfiguraèního listu viz strana 28. Výìna dat se provádí pøes MP (ultibodovou) kounikaci. *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní - výrobní nastavení álkové ovládání / ultibodová kounikace dálkové ovládání Poocí ultibodové kounikace ùže být pohon dálkovì ovládán. hlášení poruch Pokud byl dán povel SW, pak je kroì kontrolky LE k dispo- zici i kontrolní obdélníkový signál. k ounikace - MP Pohon je pøipraven na zapojení US. Lze paralelnì propojit až 8 pohonù. 16 Na ísto analogového ìøícího napìtí lze na svorkách U5 poocí vhodného interface odeèítat a pøepisovat i digitální inforace.

17 NVF24-MF, NVF24-MF-E pohon pro zdvihové ventily Schéa pøipojení avarijní funkce - spojitá - + C 24 V! 1 2 a transfor tor Y (C V) z regul toru NVF24-MF taûn 1) ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel a.. zajìûdì rozpojeno 0% NVF24-MF-E tlaën 2) ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel a.. vyjìûdì rozpojeno % 1) Ventil (NC) bez napïtì uzav en 2) Ventil (NO) bez napïtì otev en V pøípadì pøerušení napájecího napìtí jede høídel ke koncové zarážce. U pohonu NFV24-MF jede høídel do pouzdra pohonu (tažný), a ventil zavírá. U pohonu NFV24-MF høídel vyjíždí z pouzdra pohonu (tlaèný) a ventil se otevírá. - + Y Y2 U NVF24-MF.. ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A avarijní funkce s 3-bodový ovládání, typ NVF24-MF zdvihov ventil ÌdÌcÌ kontakt Ventil** - + C 24 V! transfor tor öpindel a b c.. a stojì spojeno rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì spojeno spojeno rozpojeno otevìr b c zajìûdì spojeno rozpojeno spojeno zavìr zajìûdì spojeno spojeno spojeno zavìr rozpojeno rozpojeno zajìûdì otev eno spojeno rozpojeno zavìr rozpojeno spojeno spojeno spojeno Y Y2 U NVF24-MF - + ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A - avarijní funkce s 3-bodový ovládání, typ NVF24-MF-E zdvihov ventil ÌdÌcÌ kontakt Ventil** - + C 24 V! transfor tor öpindel a b c.. a stojì spojeno rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì spojeno spojeno rozpojeno otevìr b c vyjìûdì spojeno rozpojeno spojeno zavìr vyjìûdì spojeno spojeno spojeno zavìr rozpojeno rozpojeno zajìûdì rozpojeno spojeno rozpojeno otevìr rozpojeno spojeno + Y Y2 U NVF24-MF-E spojeno ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A spojeno Mìøené napìtí u spojitého, konfigurovaného zdvihového pohonu ÌdÌcÌ sign l p epìnaë polohy ventilov Ï ÌcÌ - + C 24 V! transfor tor S3.1 S3.2 h Ìdel napïtì Y C 10 V Off Off vyjìûdì 10 V ÌdÌcÌ sign l z regul toru Off On zajìûdì 10 V On Off vyjìûdì 2 V U C Ï ÌcÌ napïtì On On zajìûdì 2 V pro ukazatel polohy 10 V Off Off zajìûdì 2 V Off On vyjìûdì 2 V On Off zajìûdì 10 V On On vyjìûdì 10 V Y Y2 U NVF24-MF - + lášení poruch - + C 24 V! Y Y2 transfor tor Y C V ÌdÌcÌ sign l z regul toru U NVF24-MF Sign l -hl öenì U 5 Low igh Perioda C 2 V C 2 V 0 û dn C 2 V C 10 V 4 sec porucha C 2 V C 10 V 8 sec drûba 3-bodové ovládání lze jednoduše realizovat 4-vodièový pøipojení. Zdvihový pohon usí však být prograován na 3-bodové ovládání. Pøi výpadku napìtí høídel zajíždí. 3-bodové ovládání lze jednoduše realizovat 4-vodièový pøipojení. Zdvihový pohon usí však být prograován na 3-bodové ovládání. Pøi výpadku napìtí høídel vyjíždí. Zpìtné hlášení polohy je ìøeno jako ìøící napìtí ezi svorkou 1 a 5. Efektivní zdvih je pøiøazen pøi adaptaci zvolenéu ìøícíu napìtí (standardní výrobní nastavení C V). Pøi pøeprograování vhodný SW paraetre je vydáván obdélníkový signál hlášení. V pøípadì hlášení poruchy je následnì nutná nová adaptace. V pøípadì hlášení údržby se ùže jednat o anuální pøestavení, nebo zdvih byl oezen jiný cizí tìlese. *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní - výrobní nastavení. 17

18 AV24-3, AV230-3 zdvihové pohony pro zdvihové ventily + Pohon pro 2- a 3-cestné zdvihové ventily 65 0 Y2 - Y1 3-bodové pohony AV24-3 AV230-3 AC 230 V Použití Pøestavování zdvihových ventilù. Úèinnost Pohon je ovládán 3-bodový signále. Schéa pøipojení! transfor tor N L1 AC 230 V Vlastnosti výrobku Jednoduchá ontáž na krèek ventilu poocí držáku. varované propojení ezi táhle ventilu a høídelí pohonu (špindelí). Pohone lze v krèku ventilu pootáèet o 360. ezpeènost provozu Pohon je jištìn proti zkratu a pøepólování. Y1 AV Y2 N Y1 Y2 AV230-3 Manuální ovládání Nasazení vnitøního šestihranného klíèe 4 a otáèení ve sìru hodinových ruèièek høídel vyjíždí z pouzdra pohonu (tlaèný). Spolu s ventile se zvyšuje prùtok vody. øídel si drží svoji polohu, dokud není vloženo napájecí napìtí (regulátor á první prioritu). AV...-3, vhodný pro níže uvedené zdvihové ventily Ventil ruh 2-cestn 3-cestn yp k vs [ 3 /h] typ pohonu AV24-3 AV230-3 () (AC 230 V) Ukazatel polohy Zdvih je echanicky zobrazen na konzole, a ukazatel se autoaticky nastavuje. echnická data AV24-3 AV230-3 napájecí napìtí 50/60 z, AC 230 V 50/60 z funkèní rozsah AC 19,2...28,8 V AC V dienzování 5 VA pøíkon 3 W pøipojení kabel 1, 3 x 0,75 2 kabel 1, 4 x 0,75 2 jenovitý zdvih síla 00 N ruèní ovládání vnitøní šestihraný klíè, saovratný doba 3 hladina hluku ax. 35 d (A) ukazatel polohy echanický, zdvih... ochranná tøída III (alé napìtí) I (s ochranný vodièe) krytí IP 54 teplota okolí C skladovací teplota C teplota édia C kontrola vlhkosti dle EN rušení EMV CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG,93/68/EWG sìrnice pro alé napìtí CE dle 73/23/EWG údržba bezúdržbové hotnost 2,9 kg (bez zdvihového ventilu) 18 Rozìry 330 1

19 AV..-3 zdvihový pohon pro zdvihové ventily lokové schéa 1 Pod kryte pohonu se nacházejí svorky pro pøipojení kabelu. Y1 Y2 2 3 S1 S2 SynchronnÌ otor AV..-3 je pohánìn synchronní otore. Pokud pohon najede do pøíslušné polohy OEVØENO nebo ZAVØENO narazí na sedlo ventilu, pak v pohonu dojde k interníu pøerušení signálu Y1 nebo Y2. Zajiš ují to koncové vypínaèe S1 nebo S2. N AC 230 V Y1 AC 230 V Y2 PE S1 SynchronnÌ otor Koncový vypínaè je ovládán silovì. o znaená, že když pohon najede na zarážku, napø. sedlo ventilu, pak vznikne v pohonu následná síla. Pokud tato síla pøekroèí hodnotu 00 N, pak koncový vypínaè se aktivuje a chrání pøevod pøed pøedèasný opotøebení a výpadky. S2 Schéa pøipojení 3-bodové ovládání s napájecí napìtí 1 2 a 3 b! transfor tor zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel a b.. stojì rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì spojeno rozpojeno otevìr zajìûdì rozpojeno spojeno zavìr ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A U AV..-3 øídící signály Y1 a Y1 nesìjí být nikdy souèasnì vloženy na svorky, resp. kabelové žíly 2 a 3, protože jinak se drasticky snižuje životnost otoru. Pokud by signály Y1 a Y2 byly jeno krátce napojeny (1-2 s), pak pohon je chránìn a høídel pohonu jezdí nedefinovanì se a ta. Y1 Y2 AV bodové ovládání s napájecí napìtí AC 230 V zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt Ventil** N L1 AC 230 V öpindel a b.. stojì rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì spojeno rozpojeno otevìr zajìûdì rozpojeno spojeno zavìr a b ** ve vztahu k regulaënì cestï A-A N Y1 Y2 AV

20 AV24-MF, zdvihové pohony pro zdvihové ventily Pohon pro 2- a 3-cestné zdvihové ventily 65 0 Y Spojitý pohon (AC / C 24 V) Nastavení C V Schéa pøipojení C 24 V 3 4 5! transfor tor Y C V Y2 U C V ÌdÌcÌ sign l z regul toru Ï ÌcÌ napïtì U pro ukazatel polohy Použití Pøestavování zdvihových ventilù. Úèinnost Pohon je ovládán spojitì norový øídící signále C 0 10 V. Vlastnosti výrobku Jednoduchá ontáž na krèek ventilu poocí držáku. varované spøažení ezi táhle ventilu a høídelí pohonu (špindelí). Pohone lze v krèku ventilu pootáèet o 360. ezpeènost provozu Pohon je jištìn proti zkratu a pøepólování. Zdvih je autoaticky adaptován a je jištìn proti pøetížení. AV24-MF, vhodný pro níže uvedené zdvihové ventily Ventil ruh yp k vs [ 3 /h] echnická data AV24-MF napájecí napìtí 50/60 z, C 24 V funkèní rozsah AC 19,2...28,8 V, C 21,6...28,8 V dienzování 7 VA (Iax...) pøíkon 5 W pøipojení kabel 1 0,75 2 øídící signál C kω pracovní rozsah C V pro zdvih 0...% ìøící napìtí U C V (ax. 2 A) soubìh ± 5% jenovitý zdvih síla 00 N ruèní provoz vnitøní šestihran, saovratný doba 3 zdvih hladina hluku ax. 35 d (A) ukazatel polohy echanický, zdvih... ochranná tøída III (alé napìtí) krytí IP 54 teplota okolí C skladovací teplota C teplota édia C kontrola vlhkosti dle EN rušení EMW CE dle 89/336/EWG a 92/31/EWG, 93/68/EWG údržba bezúdržbové hotnost 2,9 kg (bez zdvihového ventilu) Y Y2 5 U 2-cestn 3-cestn AV24-MF typ pohonu AV24-MF (spojit ) Manuální ovládání Nasazení vnitøního šestihranného klíèe 4 a otáèení ve sìru hodinových ruèièek vyjíždí høídel z pouzdra pohonu (tlaèný). Spolu s ventile se zvyšuje prùtok vody. øídel si drží svoji polohu, dokud není vloženo napájecí napìtí (regulátor á první prioritu). Ukazatel polohy Zdvih je echanicky zobrazen na konzole, a axiální zdvih se nastavuje autoaticky. Pod kryte pouzdra se nachází dvoubarevná stavová kontrolka LE. Multifunkèní technologie MF íky zabudovanéu ikroprocesoru lze veškeré paraetry následnì jak z výroby, tak i na ístì dodateènì konfigurovat. Rozìry 330 1

21 2 AV24-MF zdvihový pohon pro zdvihové ventily lokové schéa ZpÏtn vazba/kounikace (U/MP) 3-bodov sign l (Y2) ÌdÌcÌ sign l (Y) AC/C 24 V (+) GN / OV (+) ASIC Stav est Adaptace Ventil rd gr 1 S3.1 S3.2 Elektrick otor Pod kryte pohonu se nacházejí jednak svorky pro pøipojení kabelu, ovládací eleenty S1, S2 a S3, a také kontrolka LE 1. Øídící signál je zpracován v ASIC a poocí driveru je dále pøedáván na bezkoutátorový otor (ÜLOMO). Nastavení pøepínaèe S3 nebo stisknutí tlaèítka S1 a S2 lze na pohonu jednoduše, pokud je zapotøebí zìnit výrobní nastavení, konfigurovat pøío na ístì. Provozní kontrolka LE - 1 zelené trvalé svìtlo pohon pracuje bezchybn ì zelené blikající svìtlo èervené trvalé svìtlo èervené blikající svìtlo støídavé blikání èervené zelené a zkušební test, bìží synchronizace nebo adaptace porucha, je tøeba provést novou adaptaci aktivováno je anuální ovládání adresování z øídícího systéu nebo stisknutí tlaèítka S1 pro adaptaci Popis funkce S S1 spínaè ES ventil provede úplný zdvih pøi ax. dobì bìhu a synchronizuje se na uzavírací bod ventilu. S2 adaptace ožný zdvih ( ezi dvìa echanickýi zarážkai na ventilu) bude urèen jako % zdvih a uložen v ikroprocesoru. Øídící signál se pøizpùsobí touto %. S3 nastavení sìru a volba uzavíracích bodù S3.1 sìr sìr je invertován vùèi øídícíu signálu p oloha OFF* ø øídící signál 0% odpovídá 0 % p oloha ON øídící signál % odpovídá 0% S3.2 volba uzavíracího bodu uzavírací bod je dosažen pøi vyjeté nebo zajeté høídel i p oloha OFF* uzavírací bod - zajetá høídel u pohon u poloha ON uzavírací bod - vyjetá høídel u pohonu *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní - výrobní nastavení Pohon je bezúdržbový. voubarevná kontrolka LE se nachází pod kryte pohonu. ento ukazatel uožní okažitì rozpoznat stav pohonu. Navíc uožní jednoduché uvedení do provozu, pokud je zapotøebí pozìnit výrobní nastavení. Spínaèe S1 a S2 a pøepínaè S3 se nacházejí pod kryte pohonu. Spínaè ES uožòuje kontrolu propojení a celkové funkce pohonu. Pøi první vložení napájecího napìtí je test a adaptace proveden autoaticky. Nezávisle na to lze v pøípadì potøeby provést adaptaci opakovanì. Sìr lze pøizpùsobit prùbìhu signálu. U výrobního nastavení se zdvih zvyšuje souèasnì s øídící signále. le konstrukce ventilu (NO/NC) lze uzavírací bod (zdvih = 0%) navolit pøi vyjeté nebo zajeté táhlu ventilu. MF paraetr øídící signál pracovní rozsah ìøící napìtí zdvih doba síla citlivost aktivace vratná hysterese PWM (PulsWeite nm odulation) potlaèení signálu uzavírací bod s tandardn í proìnné C V 3-bodový, otevøeno/zavøen o C V bod startu C V koncový bod C V C V bod startu V koncový bod V lze pøepnout na údržbu a hlášení poruch N...00 N 5 0 V V 2 00 V V v ypnuta s...50 s (rozdìlená na 4 úseky) 1% % z pracovního rozsahu Multifunkèní technologie MF uožòuje optiální pøizpùsobení paraetrù rùzný potøebá zaøízení. yto jsou jako standardní zadány již z výroby, nebo ohou být prograovací pøístroje MF- pozìnìny. Speciální provedení s již pozìnìnýi hodnotai lze objednat podle konfiguraèního listu viz strana 28. Výìna dat se provádí pøes MP (ultibodovou) kounikaci. *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní výrobní nastavení álkové ovládání / ultibodová kounikace dálkové ovládání Poocí ultibodové kounikace ùže být pohon dálkovì ovládán. hlášení poruch Pokud byl dán povel SW, pak je kroì kontrolky LE k dispo- zici i kontrolní obdélníkový signál. k ounikace - MP Pohon je pøipraven na zapojení US. Lze paralelnì propojit až 8 pohonù. Na ísto analogového ìøícího napìtí lze na svorkách U5 poocí vhodného interface odeèítat a pøepisovat i digitální inforace. 21

22 AV24-MF zdvihový pohon pro zdvihové ventily Schéa pøipojení Nucené øízení otevøeno - + C 24 V! 1 2 a b transfor tor Y (C V) z regul toru zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt ventil** öpindel poloha p epìnaëe a b.. S3.1 S3.2 vyjìûdì Off Off spojeno rozpojeno % zajìûdì Off On spojeno rozpojeno 0% zajìûdì On Off spojeno rozpojeno 0% vyjìûdì On On spojeno rozpojeno % ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA Pro nucené øízení otevøeno lze použít napø. protirazovou ochranu. Zda usí protirazový terostat pøerušit øídící signál z regulátoru kontakte b závisí na typu zvoleného regulaèního výrobku (není to nutné pokud výstup signálu z regulátoru je jištìn proti zkratu a pøepólování. Y Y2 U AV24-MF ñ + Nucené øízení zavøeno - + C 24 V! 1 2 a b transfor tor Y (C V) z regul toru zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt ventil** öpindel poloha p epìnaëe a b.. S3.1 S3.2 zajìûdì Off Off spojeno rozpojeno 0% vyjìûdì Off On spojeno rozpojeno % vyjìûdì On Off spojeno rozpojeno % zajìûdì On On spojeno rozpojeno 0% ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA Nucené øízení zavøeno lze použít napø. pro vypnutí zaøízení, kdy regulaèní jednotka je i nadále v provozu. Zda usí vypínaè zaøízení odpojit i vedení signálu do regulátoru b závisí na typu zvoleného regulaèního výrobku (není to nutné pokud výstup signálu z regulátoru je jištìn proti zkratu a pøepólování). ñ - + C 24 V! Y Y2 a b U 3-bodové ovládání AV24-MF transfor tor zdvihov pohon ÌdÌcÌ kontakt Ventil** öpindel a b.. stojì rozpojeno rozpojeno stojì vyjìûdì spojeno rozpojeno otevìr zajìûdì rozpojeno spojeno zavìr zajìûdì spojeno spojeno zavìr ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA 3-bodové ovládání lze jednoduše realizovat 4-vodièový pøipojení. Zdvihový pohon však usí být naprograován na 3-bodové ovládání. - + Y Y2 U AV24-MF Mìøené napìtí u spojitého, konfigurovaného zdvihového pohonu ÌdÌcÌ sign l p epìnaë polohy ventilov Ï ÌcÌ - + C 24 V! transfor tor S3.1 S3.2 h Ìdel napïtì Y C 10 V Off Off vyjìûdì 10 V ÌdÌcÌ sign l z regul toru Off On zajìûdì 10 V On Off vyjìûdì 2 V U C Ï ÌcÌ napïtì On On zajìûdì 2 V pro ukazatel polohy 10 V Off Off zajìûdì 2 V Off On vyjìûdì 2 V On Off zajìûdì 10 V On On vyjìûdì 10 V Y Y2 U AV24-MF - + lášení poruch - + C 24 V! transfor tor Y C ÌdÌcÌ sign l z regul toru Signal - U 5 hl öenì Low igh Perioda C 2 V C 2 V 0 û dn C 2 V C 10 V 4 sec porucha C 2 V C 10 V 8 sec drûba ** ve vztahu k regulaënì cestï AñA Zpìtné hlášení polohy je ìøeno jako ìøící napìtí ezi svorkou 1 a 5. Efektivní zdvih je pøiøazen pøi adaptaci zvolenéu ìøícíu napìtí (standardní výrobní nastavení C 2 10 V). Pøi pøeprograování vhodný SW paraetre je vydáván obdélníkový signál hlášení. V pøípadì hlášení poruchy je následnì nutná nová adaptace. V pøípadì hlášení údržby se ùže jednat o anuální pøestavení, nebo zdvih byl oezen jiný cizí tìlese Y Y2 U AV24-MF *tuèný text v tabulce se vztahuje na standardní výrobní nastavení.

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1 Ovladače a signálky Ovladače, signálky & kontaktní oduly CE, VDE elektrická zatížitelnost (IEC 97-3. 97--1, VDE 0660 část 200, EN 6097-3, EN 6097--1) Jenovité operační napětí Zátěž V 110 230 0 00 (0-60Hz)

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 230 V LM, NM, SM, MA, AM, GM, LF, AF, AFR, BLF, BF, BE Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 24 V LM, NM,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly

NM, NMD. Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly , D Konstrukce Monobloková odstředivá elektročerpadla s příý zapojení otoručerpadla a jedinou hřídelí. : D: s jední oběžný kole. se dvěa protichůdnýi oběžnýi koly (axiálně vyvážený otor) rdla: se závite

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU PROFESIONÁLNÍSTAEBNÍRÁTKY ŠIKMÉASISLÉŽEBŘÍKOÉÝTAHY SISLÝNÁKLADNÍÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOÝOZÍKDOTERÉNU KATALOGACENÍK208/9 MINOR - profesionální stavební vrátky Nosnost

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str.

Osvětlení průhledítka. pro sterilní aplikace z nerezové oceli PRŮHLEDÍTKA II. Osvětlení průhledítka. pro použití v nevýbušném prostředí. str. str. M100 pro sterilní aplikace z nerezové oceli Velmi malé rozměry osvětlení typu BKVL A LED, série STE-LINE kompletně z nerezové oceli Vám nabízí následující výhody: pouze jedna velikost pro použití

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components 56.111/1 BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu 1). Jakost vody dle VDI 2035. Ve spojení se servopohony AVM 104/105/114/115, AVM

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Priemyselné a regulačné prvky Cenník 2013

Priemyselné a regulačné prvky Cenník 2013 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Priemyselné a regulačné prvky Cenník 2013 Danfoss Industrial Automation Společnost Danfoss je přední světovou firmou zabývající se vývojem a výrobou mechanických a elektronických

Více

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Dynamic - automatické vyvažovací ventily

TECHNICKÝ KATALOG 2014. Ballorex Dynamic - automatické vyvažovací ventily TECHNICKÝ KATALOG 2014 Ballorex Dynamic - automatické vyvažovací ventily Obsah Automatické vyvažovací ventily Ballorex Dynamic Str. 3 Popis, charakteristiky, výhody Str. 3 Funkce automatického vyvažovacího

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

BUD: Ventil trojcestný přírubový, PN 6

BUD: Ventil trojcestný přírubový, PN 6 56.111/1 BUD: trojestný přírubový, PN 6 Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetiké účinnosti Přesná regulae doplněná vysokou spolehlivostí to je efektivita. Oblasti použití Pro spojitou regulai studené

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500

Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 Betonový a ocelový piedestal pro ABS flow booster SB 900 až 2500 1 597 0720 CZ 02.2013 cs Montážní předpisy Překlad původních pokynů www.sulzer.co Montážní předpisy pro betonový piedestal pro SB 900-1200

Více

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu Stroj1 1 Přívodka 63A 400V 5 - pol. - vestavná 2 Zásuvka 32A 400V 4 - pol. - vestavná 7 Zásuvka 16A 400V 4 - pol. - vestavná 3 Zásuvka 3 x 220V - vestavná 1 Vypínač 63A 0-1 3 - pol. Vestavný 4 Kabelová

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Čelní nakladače ZL & ZX

Čelní nakladače ZL & ZX Čelní nakladače ZL & ZX Společnost ZETOR TRACTORS ve spolupráci s Alo AB uvádí na trh čelní nakladače pod označení Zetor Syste. Nabízeny jsou dvě odelové řady základní ZL a préiová ZX Čelní nakladače ZL

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Přehled výrobků společnosti Danfoss

Přehled výrobků společnosti Danfoss JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti Danfoss www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá

Více