řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory"

Transkript

1 Software pro řízení staveb řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Aspe Software pro řízení staveb

2 Systém Aspe Software Aspe je moderním modulárním systémem, který umožňuje pohodlnou práci s rozpočty od jejich sestavení, přes oceňování nabídek, po změny v průběhu stavby. Disponuje nástroji pro komunikaci s investory, včetně přehledného sestavení harmonogramů, zjišťovacích protokolů a následné tvorby faktur. Stavebním firmám poskytuje ucelený přehled o realizovaných i připravovaných zakázkách s možností začlenění do výrobního plánu. Díky otevřenosti systému jej lze snadno rozšiřovat dle aktuálních potřeb a promyšlená ergonomie a intuitivnost jej řadí mezi programy s velkým uživatelským komfortem. Díky spolupráci se všemi účastníky výstavby, tj. investorskými organizacemi, dodavatelskými firmami a v neposlední řadě i projekčními kancelářemi, bylo možné definovat jednotný formát pro přenos dat. Standardně je také podporována elektronická výměna dat ve formátu MS Excel, XML, C4 a XC4. Tím je umožněno snadné předávání podkladů k oceňování, vyhodnocování nabídek a následně i všech informací v realizační fázi. Nespornou výhodou je také zabezpečení dat z hlediska výpadku během vykonání operace, která nebyla dokončena. Ke stabilitě a spolehlivosti systému přispívá i technická podpora, včetně organizace školení pro uživatele s možností certifikace. Lokalizace ve slovenštině, angličtině a němčině dělá z Aspe nástroj využitelný pro stavební firmy, projektanty a investory téměř po celé Evropě.

3 Moduly Aspe Stavba / 4 5 Kalkulace / 6 7 Editace datových základen / 8 9 Ceníky URS, OTSKP-SPK, TSP Anglická verze třídníku OTSKP-SPK Realizace / Dodatky změnové listy Čerpání rozpočtu Fakturace Harmonogram / Kalkulace činností Vyhodnocení nabídek / Investor - soutěže Controlling / Vazby IS Výrobní plán / Souhrnný rozpočet / Monitoring staveb / Průběh stavby s Aspe Účast investora, projektanta a dodavatele v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby. s t e a c v b a y Nákladový controlling Souhrnný rozpočet a monitoring staveb Výrobní plán i n v e s t o r p r o j e k t a n t d o d a v a t e l p ř í p Soupisy prací r a v a Kalkulace nabídky s t a v b y i z a l r e Sledování průběhu stavby Harmonogram Vyhodnocení nabídek Zjišťovací protokoly a fakturace Změnové listy - dodatky

4 Stavba Tvorba soupisu prací za pomoci ceníků URS, OTSKP-SPK a TSP Z Á K L A D N Í M O D U L P R O P R O J E K Č N Í A D O D A V A T E L S K É F I R M Y, K T E R Ý S L O U Ž Í K R Y C H L É M U S E S T AVE N Í S O U P I S U P R A C Í A J E H O Vytváření variantních řešení jedné zakázky Možnost zadávání vlastních položek do rozpočtu Ocenění položek za pomoci kalkulací Import a export rozpočtů ve formátu MS Excel, ORF, Tender, C4 a XC4 Synchronizovaný seznam Zadávání množství pomocí vzorců výkazu výměr Rychlé ocenění nabídek dle ceníků nebo jiné stavby Rychlé přecenění rozpočtu koeficientem Hromadné změny položek, stavebních dílů a objektů Subdodavatelský režim Tiskové výstupy do formátů.pdf,.xls,.doc,.xml a jiné. Specifikace položek Definování krycího listu pro zatřídění prací Vazba na modul Harmonogram N Á S L E D N É M U O C E N Ě N Í. U K A Ž D É S T A V B Y JE M O Ž N É V Y T V O Ř I T L I B O V O L N Ý P O Č E T V A R I A N T N Í C H ŘE Š E N Í LIŠÍCÍCH S E N E J E N V C E N Á C H P O L O Ž E K, A L E I V P O U Ž I T Ý C H T E C H N O L O G I C K ÝC H P O S T U P E C H A K O N S T R U K Č N Í C H C E L C Í C H. Při tvorbě soupisu prací lze využívat položky z libovolných datových základen jako jsou ceníky URS, třídník OTSKP-SPK nebo Triednik stavebných prác TSP. K položkám, ke kterým je nutné přiřadit materiálovou specifikaci, se automaticky tato specifikace nabídne. Pokud uživatel nenajde potřebnou položku, má možnost si ji přímo vytvořit. Množství na jednotlivých položkách je zadáno přímo nebo pomocí šablon vzorců. Funkce jako kopírování a přesuny položek mezi stavbami či objekty je samozřejmostí. Pro efektivní oceňování nabídek lze využít mnoha funkcí, a to např. rychlé ocenění rozpočtu dle datové základny URS nebo dle firemní databáze s vlastními cenami či využít cen z jiné stavby. Tvorbu ceny položek lze provést několika způsoby. Přímým zadáním ceny, rozpisem do položek kalkulačního vzorce nebo podrobným kalkulováním po potřebách. V případě kalkulované stavby lze snadno hromadně měnit potřeby tzv. limitky. U každého objektu je také možné zvolit jiné výpočtové koeficienty v použitém kalkulačním vzorci. Pro snadnější vyplňování všech potřebných údajů na stavbě jsou k dispozici tzv. číselníky, které slouží k vytvoření firemní databáze např. pracovníků, partnerů, ale i stavebních dílů, krycích listů, kalkulačních vzorců, atd.. rozpočet struktura technická specifikace Vybrané rozpočty či jeho části lze importovat nebo exportovat ve formátech MS Excel, ORF, tender, C4 a XC4. 4 5

5 Kalkulace Volně definovatelná struktura kalkulačního vzorce Změna koeficientů kalkulačního vzorce u různých objektů stavby Kopírování rozpadů z/do jiné položky Záměna potřeb v jednotlivých položkách Tvorba vlastních limitek materiálů, strojů a profesí Normová/výkonová kalkulace Rozpad položek na neomezeně podúrovní Automatické vysčítání přesunů hmot a přesunu sutí Hromadné změny limitek ve vybraných položkách Možnost aktualizace položek v datových základnách dle kalkulací V P R O G R A M U A S P E M Á K A Ž D Ý U Ž I V A T E L M O Ž N O S T, V Y T V O Ř I T S I K A L K U L A Č N Í V Z O R E C D L E S V Ý C H P O T Ř E B A N A J E H O Z Á K L A D Ě ZK ALKULOVAT C E N U P O L O Ž K Y. M O Ž N O S T Í JE Č L E N I T M A T E R I Á L Y, M Z D Y A S T R O J E D O V Í C E S K U P I N. R E Ž I E, Z I S K, I N D E X Y, V Š E C H N O SE JEDNODUŠE A RYCHLE PŘIZPŮSOBÍ KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE. Díky variabilnosti kalkulačního vzorce je možné vytvořit cenu položky pomocí metodiky rozpisu potřeb. Tato kalkulace položky je založena na přímém zadání cen potřeb do kamenů kalkulačního vzorce. Tento způsob je více informativní, než zadání přímé ceny položky, avšak neumožňuje detailní rozpis potřeb. V případě, že uživatel chce položky podrobně kalkulovat s využitím databází konkrétních materiálu, pracovníků a strojů, má samozřejmě i tuto možnost. Díky této kalkulaci lze velmi snadno získat přehled o celkovém množství i ceně jednotlivých potřeb a na jeho základě vystavovat objednávkové listy nebo v průběhu realizace zpřesňovat výrobní kalkulaci. Úroveň vnořování je neomezená. Program Aspe obsahuje nástroje, které umožňují již při sestavování nabídkových kalkulací uvažovat o délce trvání jednotlivých prací, která vychází z požadovaného termínu dokončení stavby. Výchozím podkladem pro výkonovou kalkulaci je časový harmonogram, který je zpracován v technologickém členění tak, aby co nejlépe vyhovoval používání na stavbě. Slouží k ověření proveditelnosti všech prací v daném čase. Kalkulace se potom sestavují ne jako normy potřeb na danou měrnou jednotku, ale určuje se požadovaný výkon v měrných jednotkách za zvolenou časovou jednotku. kalkulační rozpad cena položky 6 7

6 Datové základny Třídník OTSKP-SPK, ceníky URS, Triednik stavebných prác TSP Tvorba vlastních ceníků, třídníků a firemních databází Možnost vytváření různých cenových úrovní Snadné vyhledávání a třídění položek Export a import datových základen ve formátu MS Excel, XML Aktualizace datových základen dle staveb Ceníky nezávislé na změnách položek v rozpočtu Vytváření výběrů často používaných položek Podpora vícejazyčných názvů Technické specifikace položek Z Á K L A D N Í F U N K C Í T O H O T O M O D U L U JE S P R Á V A A Ú D R Ž B A TŘÍDNÍKŮ O T S K P -S P K A T S P, C E N Í K Ů U R S E V E N T. FIREMNÍCH D A T A B Á Z Í. U M O Ž Ň U J E I M P O R T O V A T C E N Í K Y O D J E D N O T L I V Ý C H D O D A V A T E L Ů M A T E R I Á L Ů, K T E R É S E N Á S L E D N Ě V Y U Ž Í V A J Í P Ř I K A L K U L O V Á N Í P O L O Ž E K R O Z P O Č T U. Přehlednost, snadné vyhledávání a třídění položek - to je vizitka Aspe. Poskytuje uživateli komfortní a rychlou práci při sestavování výkazu výměr. Filtrované položky lze následně vložit do vytvářeného rozpočtu zároveň se zadáním množstvím s možností označit skupinu položek a ty následně do rozpočtu hromadně zkopírovat. Program Aspe pracuje s kompletními ceníky URS, které jsou pravidelně aktualizované s možností tvorby cenových úrovní. Pro usnadnění práce je umožněno importovat a exportovat vlastní datové základny mezi jednotlivé uživatele v rámci dané firmy. Podporovány jsou ve formátu MS Excel, Aspe 8 a všech starších verzi Aspe 7. V programu Aspe jsou nabízeny tyto ceníky: OTSKP SPK Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací Ceníky ÚRS - T9 (HSV a PSV), MCEN (montážní ceník) a SPCM (specifikace materiálů) Ceník OTSKP - Převodový můstek mezi OTSKP a ceníky ÚRS (agregované položky s rozpady na položky ÚRS) TSP Triednik stavebných prác databáze ceníky 8 9

7 Realizace Tvorba zjišťovacích protokolů Rozdělení množství provedené a fakturované Návaznost na modul Nákladový controlling Přehled o čerpaném množství a jeho ceně Možnost zadání procentuelního množství čerpání Vytváření zjišťovacích protokolů k libovolnému datu Tvorba dodatků vícepráce, méněpráce Automatická tvorba faktur na základě ZP Přehledné tiskové výstupy Zálohové faktury Synchronizovaný seznam Modul Čerpání Je určen k tvorbě zjišťovacích protokolů. Díky zapracovaným funkcím je jeho vytváření velice snadné a efektivní. Poskytuje též přehled o provedeném a fakturovaném množství, které ne vždy bývá stejné. Z pohledu nákladového controllingu je důležité tyto dva údaje oddělovat. Uživatel má přehled o historii čerpání a o množství, které ještě zbývá. Nemůže se tedy stát, že bychom vyčerpali více či méně, nežli je rozpočtováno. Zjišťovací protokoly lze vystavovat nejen měsíčně, ale i k požadovanému datu. Také rozdělení čerpání na původní rozpočet a dodatkované množství, čerpání pouze zadaným procentem či hromadné dočerpání zbylého množství, jsou hojně využívanými nástroji. Tiskové sestavy s volitelnými parametry poskytují, na základě specifikovaných požadavků, potřebné informace. T E N T O M O D U L JE U R Č E N Ý P R O D O D A V A T E L E A I N V E S T O R Y S T A V E B. V P R Ů B Ě H U R E A L I Z A C E JE P O T Ř E B A V Y T V Á Ř E T T Z V. ZJIŠŤOVACÍPROTOKOLY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ JSOU PROVE - D E N É P R Á C E F A K T U R O V Á N Y I N V E S T O R O V I. V E L I C E Č A S T O T A K É D O C H Á Z Í K E Z M Ě N Á M V Ý M Ě R J E D N O T L I V Ý C H P O L O Ž E K. K T Ě M T O ÚČELŮM BYLY VYTVOŘENY NÁSLEDUJÍCÍ NÁSTROJE: Modul Fakturace Slouží k jednoduchému sestavení výsledné rekapitulace, tvorbě a evidenci faktur. Podklady pro fakturaci jsou přebírány ze zjišťovacích protokolů nebo vytvářeny ručně přímým zadáním. Zohlednit lze pozastávky, vytvářet zálohové faktury nebo valorizace v případě dlouhodobých staveb. Je možné tisknout jak jednoduché faktury, tak i faktury Phare, tiskové sestavy pro SŽDC, rekapitulace a subdodávky. Modul Dodatky V průběhu realizace stavby je většinou nutné měnit původní výkaz výměr dle realizační dokumentace jako jsou změny množství, přidání nebo nahrazení položek. Z tohoto důvodu byl vytvořen nástroj na tvorbu dodatků, pomocí kterého je možné snadno tyto úpravy vytvářet. Přehledné třídění poskytuje dokonalý přehled o všech změnách v průběhu výstavby. Nedílnou součástí jsou tiskové sestavy s možností tisku veškerých těchto změn. synchronizovaný seznam 10 11

8 Harmonogram III IV [ ] [ ] I technologická pauza [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ II Stanovení časového průběhu stavby Definování technologických vazeb Možnost vložení milníků a technologických pauz Metoda kritické cesty (nejkratší možné dokončení stavby) Rozplánování jednotlivých potřeb v čase Tvorba finančního plánu stavby Vazba na moduly Kalkulace činností, Controlling Export/import v rámci rozpočtu Tisk do formátu *.emf JE URČEN K JEDNODUCHÉ TVORBĚ HARMONOGRAMU SE SLEDOVÁ - N Í M T E R M Í N Ů N A D A N É Z A K Á Z C E. P O S K Y T U J E P ŘE H L E D O P L N Ě N Í JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ S MOŽNOSTÍ JEJICH AKTUALIZACE. Práce s modulem Harmonogram je díky vlastnímu grafickému prostředí velice snadná. Na základě zpracovaného rozpočtu lze rychle sestavit harmonogram jak pro objektovou skladbu, tak i podrobnější s jednotlivými činnostmi. Stejně snadné je začlenění činnosti do jiného časového úseku, definování vazeb mezi objekty a činnosti, tvorba milníků, kritické cesty, popisů, náhledy v požadovaném měřítku apod. V případě kalkulovaného rozpočtu lze díky vazbě na modul Kalkulace činností nelineárně plánovat využití jednotlivých potřeb v čase. Na základě zpracovaného harmonogramu je stanoven finanční plán stavby, který se dále promítá do výrobního plánu. harmonogram prací finanční plán 12 13

9 Vyhodnocení nabídek Sehrání dodavatelských nabídek ve formátu C4, XC4 Výběrová řízení na subdodavatele ve formátu MS Excel Ocenění rozpočtu podle vítězné nabídky Kontrola nabídek dle zadaných kritérií Vyhodnocení soutěže pomocí multikriteriálního hodnocení Definování hodnotících kritérií (cena, reference, záruka, atd.) N E J E N P R O I NVE S TO R S KÉ O R G A N I Z A C E JE U R Č E N M O D U L K S E - H R Á V Á N Í A V Y H O D N O C O V Á N Í D O D A V A T E L S K Ý C H N A B Í D E K. N A Z Á K L A D Ě Z A D A N Ý C H K R I T É R I Í V Ý B Ě R O VÉ H O Ř Í Z E N Í A O B O D O V Á N Í JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK, JE VYBRÁN NEJLEPŠÍ UCHAZEČ. Obsahuje nástroje pro porovnání nabídkových rozpočtů ve formátech C4 a XC4 na základě stanovených kritérií jako jsou cena, rozdílné množství, měrná jednotka, atd. Nejprve je kontrolována formální správnost a úplnost jednotlivých nabídek. V dalším kroku jsou porovnávány všechny položky se základní investorskou variantou. Porovnávané nabídky jsou zobrazeny dle nastavených kritérií s grafickým zvýrazněním odchylek oproti investorskému rozpočtu a jsou k nim přidány komentáře. V programu je dále provedeno hodnocení nabídek metodou multikriteriálního hodnocení. Poté je vybrána nejvýhodnější nabídka, která je v navazujících modulech Aspe dále využívána při sledování průběhu stavby. Následně lze vyhodnocení exportovat do přehledné tabulky. Zhotovitelé stavby mohou pohodlně zpracovávat subdodavatelské nabídky ve formátu MS Excel a na základě zvolené (vítězné) nabídky ocenit svůj rozpočet. vyhodnocení nabídek kontrolované parametry 14 15

10 Controlling Sledování nákladů v průběhu stavby Odhady nákladů na dokončení stavby Porovnání oproti účetní osnově v účetnictví Výrobní faktura Vazby na informační systémy KARAT, HELIOS, SAP Korekce dat z účetnictví Grafické výstupy Vazba na moduly Stavba, Kalkulace, Čerpání, Harmonogram V POSLEDNÍ DOBĚ HLEDAJÍ STAVEBNÍ FIRMYČÍM DÁL ČASTĚJI NÁ- S T R O J E, K T E R É B Y JIM U M O Ž N I L Y S L E D O V A T P R Ů B Ě H V Ý S T A V B Y, K O N T R O L O V A T V Y N A L O Ž E N É N Á K L A D Y K A K T U Á L N Í M U D A T U A S O U Č A S N Ě P R O V É S T O D H A D C E L K O V Ý C H N Á K L A D Ů S T A V B Y P Ř I JEJÍM DOKONČENÍ. K tomu je nutné provádět průběžnou aktualizaci časových plánů, kde je zaznamenáváno provedené množství a jsou upravovány výrobní kalkulace. Základním předpokladem pro porovnání skutečných a plánovaných nákladů je existence vlastních kalkulací. Na základě soupisu provedených prací jsou limitky potřeb poměrově vysčítány do výrobní faktury a sledované období uzamčeno. Import faktur z nákladových účtů poskytuje informaci o skutečnosti a po event. korekci je porovnán s plánovanými náklady. Průběžným stanovením odhadu nákladů na dokončení stavby, včetně vývoje marže na zakázce, lze získané informace zhodnotit v podobě efektivnějšího řízení. To umožňuje v případě nepříznivého vývoje stavby pružněji reagovat a operativně řešit případné problémy. porovnání výrobní faktura 16 17

11 Výrobní plán Finanční plánování zakázek Přehled subdodávek na zakázce Zadávání křivek předpokládané fakturace v čase Plány výnosů a nákladů Manažerský přehled o realizaci zakázek a finančním plnění ÚLOHOU TOHOTO MODULU JE SLEDOVAT NAPLNĚNÍ KAPACIT FIR- M Y, R E S P. J E D N O T L I V Ý C H O R G A N I Z A Č N Í C H Ú T V A R Ů. Z A K A Ž D O U ORGANIZAČNÍ ÚROVEŇ POSKYTUJE PŘEHLED O VŠECH PŘIPRAVO- V A N Ý C H I P R O V Á D Ě N Ý C H Z A K Á Z K Á C H. Z T O H O V Y P L Ý V Á P L Á N CELKOVÝCH VÝKONŮ A DÍKY SLEDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DODAVA- TELŮ STAVEB I VÝKONŮ VLASTNÍCH. subdodávky Základem řízení firmy je stanovení plánu výkonů a maximálních dovolených nákladů při požadovaném procentu zisku. Tento plán lze zpracovat pro všechny úrovně organizačních útvarů. Je upřesňován stanovením nákladů jednotlivých staveb při zpracování nabídky, tedy zkalkulování nabídkové ceny. U menších staveb je často používáno místo podrobné kalkulace pouze stanovení nákladů na subdodávky a z toho vyplývající vlastní výkony. Při zařazení plánovaných zakázek, které jsou ohodnoceny koeficientem 0 až 1 představujícím šanci na získání zakázky, je možné zjišťovat proveditelnost z hlediska kapacit firmy. Takto zpracovaný výrobní plán jednotlivých útvarů je dále doplňován údaji o skutečné prostavěnosti a skutečných nákladech. manažerský přehled 18 19

12 Souhrnný rozpočet, monitoring Zpracování souhrnného rozpočtu stavby Rozdělení financování mezi různé investory Porovnání potřeb a zdrojů Volná struktura souhrnného rozpočtu Tiskové výstupy Tvorba podkladů pro financování z EU Třídění položek do stanovených kategorií Definování řídících položek Modul Souhrnný rozpočet Zpracovává celkové náklady stavby, přípravy a realizace v různých cenových úrovních a letech. Umožňuje sledování nejen všech plánovaných nákladů, ale současně i porovnání se zdroji financování, tj. porovnání potřeb a zdrojů. V souhrnném rozpočtu lze také porovnávat plánované náklady se skutečně prostavěnými, získanými ze zjišťovacích protokolů o provedených pracích. Tento modul nám též umožní rozdělit finanční plány mezi různé investory. Souhrnný rozpočet stavby splňuje všechny předepsané požadavky Ministerstva Dopravy České republiky, SFDI a GŘ SŽDC, s.o. MODUL SOUHRNNÝ ROZPOČET JE URČEN KE SLEDOVÁNÍ CELKO - VÝCH NÁKLADŮ STAVEB. KE ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH TA- B U L E K, JEJICHŽ V Y P R A C O V Á N Í JE N U T N É V R Á M C I F I N A N C O V Á N Í S T A V E B Z E Z D R O J Ů E U, S L O U Ž Í M O D U L M O N I T O R I N G. Modul Monitoring Slouží k vytváření monitorovacích tabulek pro Evropskou komisi při spolufinancování z EU. Položky soupisu prací se třídí do kategorií monitoringu a přenáší se ve všech fázích stavby mezi projektantem, investorem a dodavatelem. Na základě těchto kategorií charakterizujících stavbu se vyhodnocuje její průběh v pravidelných obdobích. Sledují se nejenom objemové ukazatele, ale i jejich jednotková cena. Zatřídění položek s výběrem tzv. řídících jednotek se provádí při tvorbě soupisu prací. Tyto informace jsou u položek trvale uloženy s možností monitorovací tabulku generovat kdykoli, podle požadavku zadavatele. Při sestavování víceprací v průběhu realizace stavby je u nových položek doplňováno zatřídění do jednotlivých kategorií monitoringu. Upravuje se také množství řídících položek tak, aby byla monitorovací tabulka neustále aktuální. krycí list 20 21

13 Technické informace Platforma: Operační systém local: Operační systém server: Operační systém klient: Terminálové služby: DB server: Databázová architektura: Optimal. konfigurace local: Intel(x86) MS Windows NT / 2000 / XP / Vista MS Windows NT, MS Windows 2000 Server, MS Windows 2003 Server MS Windows NT / 2000 / XP / Vista MS Windows 2000 Terminal Services, MS Windows 2003 Terminal Services, Citrix MetaFrame XP for Windows MS SQL Server Client/Server Pentium 2 GHz, 1024 MB RAM OS MS Windows 2000 / XP Min. konfigurace serveru: Pentium 1,5 GHz, 1024 MB RAM, OS MS Windows NT 4.0 Optimal. konfigurace serveru: Optimal. konfigurace klienta: dle rozsahu řešení Pentium 2,5 GHz, 2 GB RAM, HDD 140 GB, OS MS Windows 2003 Server Pentium 1 GHz, 512 MB RAM OS MS Windows 2000 / XP Základní informace Název: Aspe Výrobce: Valbek, spol. s r.o. Rok zahájení vývoje: 1990 Jazyk aplikace: čeština, slovenština, angličtina, němčina Zaměření: stavební software pro řízení staveb Řešení pro: stavební firmy, projekční kanceláře, investorské subjekty

14 Kontakty Adresa Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec Telefon Internet

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Systém Aspe. pro řízení stavebně investičních projektů

Systém Aspe. pro řízení stavebně investičních projektů Systém Aspe pro řízení stavebně investičních projektů vyřízeno za 5 min.! S klidem, bezchybně a včas Tak tohle mi Propojení naprosto s ekonomikou vyhovuje. (Controlling) Vše na jenom místě. přehledy Dílčí

Více

Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů. Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek

Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů. Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek Časté problémy - Náročný proces výběrových řízení - Selhání průběžných kontrol oproti konečnému

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/

Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/ Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/ Smyslem tohoto předpisu je definovat jednoznačné podmínky pro výměnu dat v oblasti stavebních rozpočtů, především při tvorbě

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Aspe info. Software pro řízení staveb 10. MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ KONFERENCIA Q-2008 NOVÉ LOGO VALBEK

Aspe info. Software pro řízení staveb 10. MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ KONFERENCIA Q-2008 NOVÉ LOGO VALBEK Aspe info NOVÉ LOGO VALBEK ROADWARE 2008 10. MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ KONFERENCIA Q-2008 SEMINÁŘE ASPE V BRNĚ A PARDUBICÍCH NOVINKY V ASPE 8.5 ŠKOLENÍ NEJDELŠÍ MĚSTSKÝ TUNEL V EVROPĚ V ASPE 8 01 2008 Software

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2. Obsah Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.4 Nápověda 6 1.3 Moduly 6 1.4 Nástrojová lišta 7 1.5 Strom

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE STAVEBNÍ, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Část 11, Díl 11, str. 1 11/11 HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na stavební práce musí zadavatel stanovit v

Více

VSTUPY: Moduly VÝSTUPY: Firemní komunikace ČERPÁNÍ ROZPOČET VÝROBNÍ FAKTURA KALKULACE UKAZATELE OFERTA HARMONOGRAM

VSTUPY: Moduly VÝSTUPY: Firemní komunikace ČERPÁNÍ ROZPOČET VÝROBNÍ FAKTURA KALKULACE UKAZATELE OFERTA HARMONOGRAM VSTUPY: Moduly UKAZATELE ROZPOČET ČERPÁNÍ OFERTA HARMONOGRAM KALKULACE VÝROBNÍ FAKTURA VÝSTUPY: Firemní komunikace Tisk dokumentů Export dat 1 Základní orientace v programu hlavní okna Přístup k: Seznam

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Výběrové řízení na zhotovitele stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby Realizace staveb III Pavel Vysloužil, 12/2004 Výběrové řízení na zhotovitele stavby 1 / úvod předmět a cíl seminární práce 1.1/ Předmět a cíl seminární práce 1.2/ Vysvětlení pojmů z obecného hlediska 1.3/

Více

SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SYSTÉM PRO ROZPOČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ Model ProfiKROS Model pro firmy a organizace specializující se na určitý obor stavebnictví Model pro řemeslníky ve stavebnictví ProfiKROS I Model je

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Abstrakt Veřejné zakázky v České republice, víceřádkový výkaz výměr, ceníky prodejců materiálů, pořadové číslo položky rozpočtu, ceny za označené položky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, jejíž zadání se v souladu s ust. 18 odst. 5

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb.

Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. Soupisy prací veřejných zakázek dle vyhlášky č.230/2012 Sb. 1/ 23 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Využití podkladů Cenové soustavy ÚRS v soupisech prací dle vyhlášky č.230/2012 Sb. 4 3 Založení stavby a její

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Informační systémy podniku

Informační systémy podniku Informační systémy podniku Osnova: Úvod - Co je to informační systém (IS)? 1. Struktura IS podniku 2. Stavební výroba a. Marketing b. Nabídky c. Zakázky d. Rozpočty a kalkulace e. Limitky f. Subdodávky

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 1. Sledování stavby Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období v porovnání se skutečnými náklady

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku specifických SAP školení pro VISHAY spol. s r.o. Název projektu: VISHAY : projekt specifického SAP školení Registrační číslo projektu:

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Příloha č. 1. Náležitosti nabídky a návrh funkčnosti Interaktivního manažerského modulu (IMM)

Příloha č. 1. Náležitosti nabídky a návrh funkčnosti Interaktivního manažerského modulu (IMM) Příloha č. 1 Náležitosti nabídky a návrh funkčnosti Interaktivního manažerského modulu (IMM) Nabídka musí zahrnovat následující prvky: Návrh architektury softwaru; Vývoj softwaru a realizaci služeb rozhraní

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

SR - souhrnný rozpočet

SR - souhrnný rozpočet SR - souhrnný rozpočet Slouží k přenosu souhrnného rozpočtu stavby. Souhrnný rozpočet obsahuje veškeré náklady na realizaci stavby (potřeby) v bilanci se zdroji na úhradu těchto nákladů. Rozpočtové náklady

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 Obec Malý Újezd: Revitalizace zeleně v obci Malý Újezd-2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek. Pokyny pro žadatele změny provedené k 7.8.2015: Provedené změny v Pokynech pro žadatele se týkají rozšíření platnosti této verze i pro nově vyhlašované výzvy č. 14 a 15 pro oblasti podpory 1.3 a 2.2. Pokyny

Více

FA - faktury. Typ: XC4 Typ: XC4

FA - faktury. Typ: XC4 Typ: XC4 FA - faktury Slouží k přenášení faktur v elektronické podobě, mezi dodavatelem a investorem. Podklady pro fakturaci jsou automaticky přebírané ze zjišťovacích protokolů nebo vytvářené ručně přímým zadáním.

Více

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV Identifikační údaje zadavatele Název: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká:

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká: Pokyn 7 Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 4 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace I d e n t i f i k a č n í ú d a j e z a d a v a t e l e Název zakázky: Výzva: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Klinický informační systém Porodní kniha - případová studie -

Klinický informační systém Porodní kniha - případová studie - Klinický informační systém Porodní kniha - případová studie - Ing. Michal Huptych Ing. Miroslav Burša Ing. Václav Chudáček, Ph.D. Ing. Jiří Spilka Doc. Ing. Lenka Lhotská Csc. MUDr. Lukáš Hruban MUDr.

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Zpracování podrobného manuálu

Zpracování podrobného manuálu Zpracování podrobného manuálu Kontroly ocenění staveb ve všech fázích přípravy staveb Zpracovatel: IBR Consulting, s. r. o. Objednatel: SFDI Číslo vydání: Čistopis Datum vydání: 15. 11. 2012 IBR Consulting,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Podmínky a požadavky zadavatele

Podmínky a požadavky zadavatele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: " Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih zhotovitel - Opatření na Vápenickém potoku" zpracovaná dle 44 zákona č.137/2006

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více