řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory"

Transkript

1 Software pro řízení staveb řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Aspe Software pro řízení staveb

2 Systém Aspe Software Aspe je moderním modulárním systémem, který umožňuje pohodlnou práci s rozpočty od jejich sestavení, přes oceňování nabídek, po změny v průběhu stavby. Disponuje nástroji pro komunikaci s investory, včetně přehledného sestavení harmonogramů, zjišťovacích protokolů a následné tvorby faktur. Stavebním firmám poskytuje ucelený přehled o realizovaných i připravovaných zakázkách s možností začlenění do výrobního plánu. Díky otevřenosti systému jej lze snadno rozšiřovat dle aktuálních potřeb a promyšlená ergonomie a intuitivnost jej řadí mezi programy s velkým uživatelským komfortem. Díky spolupráci se všemi účastníky výstavby, tj. investorskými organizacemi, dodavatelskými firmami a v neposlední řadě i projekčními kancelářemi, bylo možné definovat jednotný formát pro přenos dat. Standardně je také podporována elektronická výměna dat ve formátu MS Excel, XML, C4 a XC4. Tím je umožněno snadné předávání podkladů k oceňování, vyhodnocování nabídek a následně i všech informací v realizační fázi. Nespornou výhodou je také zabezpečení dat z hlediska výpadku během vykonání operace, která nebyla dokončena. Ke stabilitě a spolehlivosti systému přispívá i technická podpora, včetně organizace školení pro uživatele s možností certifikace. Lokalizace ve slovenštině, angličtině a němčině dělá z Aspe nástroj využitelný pro stavební firmy, projektanty a investory téměř po celé Evropě.

3 Moduly Aspe Stavba / 4 5 Kalkulace / 6 7 Editace datových základen / 8 9 Ceníky URS, OTSKP-SPK, TSP Anglická verze třídníku OTSKP-SPK Realizace / Dodatky změnové listy Čerpání rozpočtu Fakturace Harmonogram / Kalkulace činností Vyhodnocení nabídek / Investor - soutěže Controlling / Vazby IS Výrobní plán / Souhrnný rozpočet / Monitoring staveb / Průběh stavby s Aspe Účast investora, projektanta a dodavatele v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby. s t e a c v b a y Nákladový controlling Souhrnný rozpočet a monitoring staveb Výrobní plán i n v e s t o r p r o j e k t a n t d o d a v a t e l p ř í p Soupisy prací r a v a Kalkulace nabídky s t a v b y i z a l r e Sledování průběhu stavby Harmonogram Vyhodnocení nabídek Zjišťovací protokoly a fakturace Změnové listy - dodatky

4 Stavba Tvorba soupisu prací za pomoci ceníků URS, OTSKP-SPK a TSP Z Á K L A D N Í M O D U L P R O P R O J E K Č N Í A D O D A V A T E L S K É F I R M Y, K T E R Ý S L O U Ž Í K R Y C H L É M U S E S T AVE N Í S O U P I S U P R A C Í A J E H O Vytváření variantních řešení jedné zakázky Možnost zadávání vlastních položek do rozpočtu Ocenění položek za pomoci kalkulací Import a export rozpočtů ve formátu MS Excel, ORF, Tender, C4 a XC4 Synchronizovaný seznam Zadávání množství pomocí vzorců výkazu výměr Rychlé ocenění nabídek dle ceníků nebo jiné stavby Rychlé přecenění rozpočtu koeficientem Hromadné změny položek, stavebních dílů a objektů Subdodavatelský režim Tiskové výstupy do formátů.pdf,.xls,.doc,.xml a jiné. Specifikace položek Definování krycího listu pro zatřídění prací Vazba na modul Harmonogram N Á S L E D N É M U O C E N Ě N Í. U K A Ž D É S T A V B Y JE M O Ž N É V Y T V O Ř I T L I B O V O L N Ý P O Č E T V A R I A N T N Í C H ŘE Š E N Í LIŠÍCÍCH S E N E J E N V C E N Á C H P O L O Ž E K, A L E I V P O U Ž I T Ý C H T E C H N O L O G I C K ÝC H P O S T U P E C H A K O N S T R U K Č N Í C H C E L C Í C H. Při tvorbě soupisu prací lze využívat položky z libovolných datových základen jako jsou ceníky URS, třídník OTSKP-SPK nebo Triednik stavebných prác TSP. K položkám, ke kterým je nutné přiřadit materiálovou specifikaci, se automaticky tato specifikace nabídne. Pokud uživatel nenajde potřebnou položku, má možnost si ji přímo vytvořit. Množství na jednotlivých položkách je zadáno přímo nebo pomocí šablon vzorců. Funkce jako kopírování a přesuny položek mezi stavbami či objekty je samozřejmostí. Pro efektivní oceňování nabídek lze využít mnoha funkcí, a to např. rychlé ocenění rozpočtu dle datové základny URS nebo dle firemní databáze s vlastními cenami či využít cen z jiné stavby. Tvorbu ceny položek lze provést několika způsoby. Přímým zadáním ceny, rozpisem do položek kalkulačního vzorce nebo podrobným kalkulováním po potřebách. V případě kalkulované stavby lze snadno hromadně měnit potřeby tzv. limitky. U každého objektu je také možné zvolit jiné výpočtové koeficienty v použitém kalkulačním vzorci. Pro snadnější vyplňování všech potřebných údajů na stavbě jsou k dispozici tzv. číselníky, které slouží k vytvoření firemní databáze např. pracovníků, partnerů, ale i stavebních dílů, krycích listů, kalkulačních vzorců, atd.. rozpočet struktura technická specifikace Vybrané rozpočty či jeho části lze importovat nebo exportovat ve formátech MS Excel, ORF, tender, C4 a XC4. 4 5

5 Kalkulace Volně definovatelná struktura kalkulačního vzorce Změna koeficientů kalkulačního vzorce u různých objektů stavby Kopírování rozpadů z/do jiné položky Záměna potřeb v jednotlivých položkách Tvorba vlastních limitek materiálů, strojů a profesí Normová/výkonová kalkulace Rozpad položek na neomezeně podúrovní Automatické vysčítání přesunů hmot a přesunu sutí Hromadné změny limitek ve vybraných položkách Možnost aktualizace položek v datových základnách dle kalkulací V P R O G R A M U A S P E M Á K A Ž D Ý U Ž I V A T E L M O Ž N O S T, V Y T V O Ř I T S I K A L K U L A Č N Í V Z O R E C D L E S V Ý C H P O T Ř E B A N A J E H O Z Á K L A D Ě ZK ALKULOVAT C E N U P O L O Ž K Y. M O Ž N O S T Í JE Č L E N I T M A T E R I Á L Y, M Z D Y A S T R O J E D O V Í C E S K U P I N. R E Ž I E, Z I S K, I N D E X Y, V Š E C H N O SE JEDNODUŠE A RYCHLE PŘIZPŮSOBÍ KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE. Díky variabilnosti kalkulačního vzorce je možné vytvořit cenu položky pomocí metodiky rozpisu potřeb. Tato kalkulace položky je založena na přímém zadání cen potřeb do kamenů kalkulačního vzorce. Tento způsob je více informativní, než zadání přímé ceny položky, avšak neumožňuje detailní rozpis potřeb. V případě, že uživatel chce položky podrobně kalkulovat s využitím databází konkrétních materiálu, pracovníků a strojů, má samozřejmě i tuto možnost. Díky této kalkulaci lze velmi snadno získat přehled o celkovém množství i ceně jednotlivých potřeb a na jeho základě vystavovat objednávkové listy nebo v průběhu realizace zpřesňovat výrobní kalkulaci. Úroveň vnořování je neomezená. Program Aspe obsahuje nástroje, které umožňují již při sestavování nabídkových kalkulací uvažovat o délce trvání jednotlivých prací, která vychází z požadovaného termínu dokončení stavby. Výchozím podkladem pro výkonovou kalkulaci je časový harmonogram, který je zpracován v technologickém členění tak, aby co nejlépe vyhovoval používání na stavbě. Slouží k ověření proveditelnosti všech prací v daném čase. Kalkulace se potom sestavují ne jako normy potřeb na danou měrnou jednotku, ale určuje se požadovaný výkon v měrných jednotkách za zvolenou časovou jednotku. kalkulační rozpad cena položky 6 7

6 Datové základny Třídník OTSKP-SPK, ceníky URS, Triednik stavebných prác TSP Tvorba vlastních ceníků, třídníků a firemních databází Možnost vytváření různých cenových úrovní Snadné vyhledávání a třídění položek Export a import datových základen ve formátu MS Excel, XML Aktualizace datových základen dle staveb Ceníky nezávislé na změnách položek v rozpočtu Vytváření výběrů často používaných položek Podpora vícejazyčných názvů Technické specifikace položek Z Á K L A D N Í F U N K C Í T O H O T O M O D U L U JE S P R Á V A A Ú D R Ž B A TŘÍDNÍKŮ O T S K P -S P K A T S P, C E N Í K Ů U R S E V E N T. FIREMNÍCH D A T A B Á Z Í. U M O Ž Ň U J E I M P O R T O V A T C E N Í K Y O D J E D N O T L I V Ý C H D O D A V A T E L Ů M A T E R I Á L Ů, K T E R É S E N Á S L E D N Ě V Y U Ž Í V A J Í P Ř I K A L K U L O V Á N Í P O L O Ž E K R O Z P O Č T U. Přehlednost, snadné vyhledávání a třídění položek - to je vizitka Aspe. Poskytuje uživateli komfortní a rychlou práci při sestavování výkazu výměr. Filtrované položky lze následně vložit do vytvářeného rozpočtu zároveň se zadáním množstvím s možností označit skupinu položek a ty následně do rozpočtu hromadně zkopírovat. Program Aspe pracuje s kompletními ceníky URS, které jsou pravidelně aktualizované s možností tvorby cenových úrovní. Pro usnadnění práce je umožněno importovat a exportovat vlastní datové základny mezi jednotlivé uživatele v rámci dané firmy. Podporovány jsou ve formátu MS Excel, Aspe 8 a všech starších verzi Aspe 7. V programu Aspe jsou nabízeny tyto ceníky: OTSKP SPK Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací Ceníky ÚRS - T9 (HSV a PSV), MCEN (montážní ceník) a SPCM (specifikace materiálů) Ceník OTSKP - Převodový můstek mezi OTSKP a ceníky ÚRS (agregované položky s rozpady na položky ÚRS) TSP Triednik stavebných prác databáze ceníky 8 9

7 Realizace Tvorba zjišťovacích protokolů Rozdělení množství provedené a fakturované Návaznost na modul Nákladový controlling Přehled o čerpaném množství a jeho ceně Možnost zadání procentuelního množství čerpání Vytváření zjišťovacích protokolů k libovolnému datu Tvorba dodatků vícepráce, méněpráce Automatická tvorba faktur na základě ZP Přehledné tiskové výstupy Zálohové faktury Synchronizovaný seznam Modul Čerpání Je určen k tvorbě zjišťovacích protokolů. Díky zapracovaným funkcím je jeho vytváření velice snadné a efektivní. Poskytuje též přehled o provedeném a fakturovaném množství, které ne vždy bývá stejné. Z pohledu nákladového controllingu je důležité tyto dva údaje oddělovat. Uživatel má přehled o historii čerpání a o množství, které ještě zbývá. Nemůže se tedy stát, že bychom vyčerpali více či méně, nežli je rozpočtováno. Zjišťovací protokoly lze vystavovat nejen měsíčně, ale i k požadovanému datu. Také rozdělení čerpání na původní rozpočet a dodatkované množství, čerpání pouze zadaným procentem či hromadné dočerpání zbylého množství, jsou hojně využívanými nástroji. Tiskové sestavy s volitelnými parametry poskytují, na základě specifikovaných požadavků, potřebné informace. T E N T O M O D U L JE U R Č E N Ý P R O D O D A V A T E L E A I N V E S T O R Y S T A V E B. V P R Ů B Ě H U R E A L I Z A C E JE P O T Ř E B A V Y T V Á Ř E T T Z V. ZJIŠŤOVACÍPROTOKOLY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ JSOU PROVE - D E N É P R Á C E F A K T U R O V Á N Y I N V E S T O R O V I. V E L I C E Č A S T O T A K É D O C H Á Z Í K E Z M Ě N Á M V Ý M Ě R J E D N O T L I V Ý C H P O L O Ž E K. K T Ě M T O ÚČELŮM BYLY VYTVOŘENY NÁSLEDUJÍCÍ NÁSTROJE: Modul Fakturace Slouží k jednoduchému sestavení výsledné rekapitulace, tvorbě a evidenci faktur. Podklady pro fakturaci jsou přebírány ze zjišťovacích protokolů nebo vytvářeny ručně přímým zadáním. Zohlednit lze pozastávky, vytvářet zálohové faktury nebo valorizace v případě dlouhodobých staveb. Je možné tisknout jak jednoduché faktury, tak i faktury Phare, tiskové sestavy pro SŽDC, rekapitulace a subdodávky. Modul Dodatky V průběhu realizace stavby je většinou nutné měnit původní výkaz výměr dle realizační dokumentace jako jsou změny množství, přidání nebo nahrazení položek. Z tohoto důvodu byl vytvořen nástroj na tvorbu dodatků, pomocí kterého je možné snadno tyto úpravy vytvářet. Přehledné třídění poskytuje dokonalý přehled o všech změnách v průběhu výstavby. Nedílnou součástí jsou tiskové sestavy s možností tisku veškerých těchto změn. synchronizovaný seznam 10 11

8 Harmonogram III IV [ ] [ ] I technologická pauza [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ II Stanovení časového průběhu stavby Definování technologických vazeb Možnost vložení milníků a technologických pauz Metoda kritické cesty (nejkratší možné dokončení stavby) Rozplánování jednotlivých potřeb v čase Tvorba finančního plánu stavby Vazba na moduly Kalkulace činností, Controlling Export/import v rámci rozpočtu Tisk do formátu *.emf JE URČEN K JEDNODUCHÉ TVORBĚ HARMONOGRAMU SE SLEDOVÁ - N Í M T E R M Í N Ů N A D A N É Z A K Á Z C E. P O S K Y T U J E P ŘE H L E D O P L N Ě N Í JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ S MOŽNOSTÍ JEJICH AKTUALIZACE. Práce s modulem Harmonogram je díky vlastnímu grafickému prostředí velice snadná. Na základě zpracovaného rozpočtu lze rychle sestavit harmonogram jak pro objektovou skladbu, tak i podrobnější s jednotlivými činnostmi. Stejně snadné je začlenění činnosti do jiného časového úseku, definování vazeb mezi objekty a činnosti, tvorba milníků, kritické cesty, popisů, náhledy v požadovaném měřítku apod. V případě kalkulovaného rozpočtu lze díky vazbě na modul Kalkulace činností nelineárně plánovat využití jednotlivých potřeb v čase. Na základě zpracovaného harmonogramu je stanoven finanční plán stavby, který se dále promítá do výrobního plánu. harmonogram prací finanční plán 12 13

9 Vyhodnocení nabídek Sehrání dodavatelských nabídek ve formátu C4, XC4 Výběrová řízení na subdodavatele ve formátu MS Excel Ocenění rozpočtu podle vítězné nabídky Kontrola nabídek dle zadaných kritérií Vyhodnocení soutěže pomocí multikriteriálního hodnocení Definování hodnotících kritérií (cena, reference, záruka, atd.) N E J E N P R O I NVE S TO R S KÉ O R G A N I Z A C E JE U R Č E N M O D U L K S E - H R Á V Á N Í A V Y H O D N O C O V Á N Í D O D A V A T E L S K Ý C H N A B Í D E K. N A Z Á K L A D Ě Z A D A N Ý C H K R I T É R I Í V Ý B Ě R O VÉ H O Ř Í Z E N Í A O B O D O V Á N Í JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK, JE VYBRÁN NEJLEPŠÍ UCHAZEČ. Obsahuje nástroje pro porovnání nabídkových rozpočtů ve formátech C4 a XC4 na základě stanovených kritérií jako jsou cena, rozdílné množství, měrná jednotka, atd. Nejprve je kontrolována formální správnost a úplnost jednotlivých nabídek. V dalším kroku jsou porovnávány všechny položky se základní investorskou variantou. Porovnávané nabídky jsou zobrazeny dle nastavených kritérií s grafickým zvýrazněním odchylek oproti investorskému rozpočtu a jsou k nim přidány komentáře. V programu je dále provedeno hodnocení nabídek metodou multikriteriálního hodnocení. Poté je vybrána nejvýhodnější nabídka, která je v navazujících modulech Aspe dále využívána při sledování průběhu stavby. Následně lze vyhodnocení exportovat do přehledné tabulky. Zhotovitelé stavby mohou pohodlně zpracovávat subdodavatelské nabídky ve formátu MS Excel a na základě zvolené (vítězné) nabídky ocenit svůj rozpočet. vyhodnocení nabídek kontrolované parametry 14 15

10 Controlling Sledování nákladů v průběhu stavby Odhady nákladů na dokončení stavby Porovnání oproti účetní osnově v účetnictví Výrobní faktura Vazby na informační systémy KARAT, HELIOS, SAP Korekce dat z účetnictví Grafické výstupy Vazba na moduly Stavba, Kalkulace, Čerpání, Harmonogram V POSLEDNÍ DOBĚ HLEDAJÍ STAVEBNÍ FIRMYČÍM DÁL ČASTĚJI NÁ- S T R O J E, K T E R É B Y JIM U M O Ž N I L Y S L E D O V A T P R Ů B Ě H V Ý S T A V B Y, K O N T R O L O V A T V Y N A L O Ž E N É N Á K L A D Y K A K T U Á L N Í M U D A T U A S O U Č A S N Ě P R O V É S T O D H A D C E L K O V Ý C H N Á K L A D Ů S T A V B Y P Ř I JEJÍM DOKONČENÍ. K tomu je nutné provádět průběžnou aktualizaci časových plánů, kde je zaznamenáváno provedené množství a jsou upravovány výrobní kalkulace. Základním předpokladem pro porovnání skutečných a plánovaných nákladů je existence vlastních kalkulací. Na základě soupisu provedených prací jsou limitky potřeb poměrově vysčítány do výrobní faktury a sledované období uzamčeno. Import faktur z nákladových účtů poskytuje informaci o skutečnosti a po event. korekci je porovnán s plánovanými náklady. Průběžným stanovením odhadu nákladů na dokončení stavby, včetně vývoje marže na zakázce, lze získané informace zhodnotit v podobě efektivnějšího řízení. To umožňuje v případě nepříznivého vývoje stavby pružněji reagovat a operativně řešit případné problémy. porovnání výrobní faktura 16 17

11 Výrobní plán Finanční plánování zakázek Přehled subdodávek na zakázce Zadávání křivek předpokládané fakturace v čase Plány výnosů a nákladů Manažerský přehled o realizaci zakázek a finančním plnění ÚLOHOU TOHOTO MODULU JE SLEDOVAT NAPLNĚNÍ KAPACIT FIR- M Y, R E S P. J E D N O T L I V Ý C H O R G A N I Z A Č N Í C H Ú T V A R Ů. Z A K A Ž D O U ORGANIZAČNÍ ÚROVEŇ POSKYTUJE PŘEHLED O VŠECH PŘIPRAVO- V A N Ý C H I P R O V Á D Ě N Ý C H Z A K Á Z K Á C H. Z T O H O V Y P L Ý V Á P L Á N CELKOVÝCH VÝKONŮ A DÍKY SLEDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DODAVA- TELŮ STAVEB I VÝKONŮ VLASTNÍCH. subdodávky Základem řízení firmy je stanovení plánu výkonů a maximálních dovolených nákladů při požadovaném procentu zisku. Tento plán lze zpracovat pro všechny úrovně organizačních útvarů. Je upřesňován stanovením nákladů jednotlivých staveb při zpracování nabídky, tedy zkalkulování nabídkové ceny. U menších staveb je často používáno místo podrobné kalkulace pouze stanovení nákladů na subdodávky a z toho vyplývající vlastní výkony. Při zařazení plánovaných zakázek, které jsou ohodnoceny koeficientem 0 až 1 představujícím šanci na získání zakázky, je možné zjišťovat proveditelnost z hlediska kapacit firmy. Takto zpracovaný výrobní plán jednotlivých útvarů je dále doplňován údaji o skutečné prostavěnosti a skutečných nákladech. manažerský přehled 18 19

12 Souhrnný rozpočet, monitoring Zpracování souhrnného rozpočtu stavby Rozdělení financování mezi různé investory Porovnání potřeb a zdrojů Volná struktura souhrnného rozpočtu Tiskové výstupy Tvorba podkladů pro financování z EU Třídění položek do stanovených kategorií Definování řídících položek Modul Souhrnný rozpočet Zpracovává celkové náklady stavby, přípravy a realizace v různých cenových úrovních a letech. Umožňuje sledování nejen všech plánovaných nákladů, ale současně i porovnání se zdroji financování, tj. porovnání potřeb a zdrojů. V souhrnném rozpočtu lze také porovnávat plánované náklady se skutečně prostavěnými, získanými ze zjišťovacích protokolů o provedených pracích. Tento modul nám též umožní rozdělit finanční plány mezi různé investory. Souhrnný rozpočet stavby splňuje všechny předepsané požadavky Ministerstva Dopravy České republiky, SFDI a GŘ SŽDC, s.o. MODUL SOUHRNNÝ ROZPOČET JE URČEN KE SLEDOVÁNÍ CELKO - VÝCH NÁKLADŮ STAVEB. KE ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH TA- B U L E K, JEJICHŽ V Y P R A C O V Á N Í JE N U T N É V R Á M C I F I N A N C O V Á N Í S T A V E B Z E Z D R O J Ů E U, S L O U Ž Í M O D U L M O N I T O R I N G. Modul Monitoring Slouží k vytváření monitorovacích tabulek pro Evropskou komisi při spolufinancování z EU. Položky soupisu prací se třídí do kategorií monitoringu a přenáší se ve všech fázích stavby mezi projektantem, investorem a dodavatelem. Na základě těchto kategorií charakterizujících stavbu se vyhodnocuje její průběh v pravidelných obdobích. Sledují se nejenom objemové ukazatele, ale i jejich jednotková cena. Zatřídění položek s výběrem tzv. řídících jednotek se provádí při tvorbě soupisu prací. Tyto informace jsou u položek trvale uloženy s možností monitorovací tabulku generovat kdykoli, podle požadavku zadavatele. Při sestavování víceprací v průběhu realizace stavby je u nových položek doplňováno zatřídění do jednotlivých kategorií monitoringu. Upravuje se také množství řídících položek tak, aby byla monitorovací tabulka neustále aktuální. krycí list 20 21

13 Technické informace Platforma: Operační systém local: Operační systém server: Operační systém klient: Terminálové služby: DB server: Databázová architektura: Optimal. konfigurace local: Intel(x86) MS Windows NT / 2000 / XP / Vista MS Windows NT, MS Windows 2000 Server, MS Windows 2003 Server MS Windows NT / 2000 / XP / Vista MS Windows 2000 Terminal Services, MS Windows 2003 Terminal Services, Citrix MetaFrame XP for Windows MS SQL Server Client/Server Pentium 2 GHz, 1024 MB RAM OS MS Windows 2000 / XP Min. konfigurace serveru: Pentium 1,5 GHz, 1024 MB RAM, OS MS Windows NT 4.0 Optimal. konfigurace serveru: Optimal. konfigurace klienta: dle rozsahu řešení Pentium 2,5 GHz, 2 GB RAM, HDD 140 GB, OS MS Windows 2003 Server Pentium 1 GHz, 512 MB RAM OS MS Windows 2000 / XP Základní informace Název: Aspe Výrobce: Valbek, spol. s r.o. Rok zahájení vývoje: 1990 Jazyk aplikace: čeština, slovenština, angličtina, němčina Zaměření: stavební software pro řízení staveb Řešení pro: stavební firmy, projekční kanceláře, investorské subjekty

14 Kontakty Adresa Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec Telefon Internet

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů. Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek

Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů. Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek Časté problémy - Náročný proces výběrových řízení - Selhání průběžných kontrol oproti konečnému

Více

Aspe info. Software pro řízení staveb 10. MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ KONFERENCIA Q-2008 NOVÉ LOGO VALBEK

Aspe info. Software pro řízení staveb 10. MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ KONFERENCIA Q-2008 NOVÉ LOGO VALBEK Aspe info NOVÉ LOGO VALBEK ROADWARE 2008 10. MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ KONFERENCIA Q-2008 SEMINÁŘE ASPE V BRNĚ A PARDUBICÍCH NOVINKY V ASPE 8.5 ŠKOLENÍ NEJDELŠÍ MĚSTSKÝ TUNEL V EVROPĚ V ASPE 8 01 2008 Software

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2. Obsah Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.4 Nápověda 6 1.3 Moduly 6 1.4 Nástrojová lišta 7 1.5 Strom

Více

Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/

Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/ Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/ Smyslem tohoto předpisu je definovat jednoznačné podmínky pro výměnu dat v oblasti stavebních rozpočtů, především při tvorbě

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 1. Sledování stavby Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období v porovnání se skutečnými náklady

Více

FA - faktury. Typ: XC4 Typ: XC4

FA - faktury. Typ: XC4 Typ: XC4 FA - faktury Slouží k přenášení faktur v elektronické podobě, mezi dodavatelem a investorem. Podklady pro fakturaci jsou automaticky přebírané ze zjišťovacích protokolů nebo vytvářené ručně přímým zadáním.

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

KONFERENCE ISSS 2010

KONFERENCE ISSS 2010 KONFERENCE ISSS 2010 Finanční toky Strukturálních fondů Finanční toky z národní úrovně až do EK prostřednictvím monitorovacího systému strukturálních fondů Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor správy monitorovacích

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE Řízená kopie elektronická Vydání:. Revize: 0 Strana z 7 Návrh Podmínek k Registraci akce (projektu) Nedílnou součástí Registrace akce (projektu) i. č 3D34D00

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOFTWAROVÉM ŘEŠENÍ DATEV - TAX PRO DAŇOVÉ PORADCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOFTWAROVÉM ŘEŠENÍ DATEV - TAX PRO DAŇOVÉ PORADCE Název materiálu ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOFTWAROVÉM ŘEŠENÍ DATEV - TAX PRO DAŇOVÉ PORADCE Veveří 9, 602 00 Brno +420 541 428 911 +420 541 428 910 tax@datev.cz www.datev.cz Kontaktní osoby: Ing. Hana Papáčková

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

NZ - nabídka zhotovitele

NZ - nabídka zhotovitele NZ - nabídka zhotovitele Nabídkový rozpočet (cenová kalkulace). Nabídkový rozpočet vyhotovuje potenciální dodavatel stavby ucházející se ve výběrovém řízení o zakázku. Rozpočet vyhotovuje pro investora,

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Představení modulu Modul je určený k řízení zakázek v ERP systému Money umožňuje zde sledovat zakázku od počátečních marketingových akcí přes uzavření

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Dodatečná informace č. 2 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Datové sklady, manažerské

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

VĚDA PRO PRAXI PRAXE PRO VĚDU

VĚDA PRO PRAXI PRAXE PRO VĚDU VĚDA PRO PRAXI PRAXE PRO VĚDU 13. ČERVNA 2013 SPOLUPRÁCE VE ZNAMENÍ LVA Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci Věda = záruka a potenciál nových znalostí, kvalita projektů Praxe = zpětná vazba a

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012 Alcatel-Lucent NMS OmniVista 4760 Účtování a zprávy Ing.Martin Lenko listopad 2012 Obsah 1. Úvod Dohledový systém NMS 2. Deklarace TÚ v NMS 3. Vytváření účtenek v TÚ telefonní seznam, synchronizace 4.

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více