řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory"

Transkript

1 Software pro řízení staveb řešení pro Stavební fi r m y Projekční kanceláře Investory Aspe Software pro řízení staveb

2 Systém Aspe Software Aspe je moderním modulárním systémem, který umožňuje pohodlnou práci s rozpočty od jejich sestavení, přes oceňování nabídek, po změny v průběhu stavby. Disponuje nástroji pro komunikaci s investory, včetně přehledného sestavení harmonogramů, zjišťovacích protokolů a následné tvorby faktur. Stavebním firmám poskytuje ucelený přehled o realizovaných i připravovaných zakázkách s možností začlenění do výrobního plánu. Díky otevřenosti systému jej lze snadno rozšiřovat dle aktuálních potřeb a promyšlená ergonomie a intuitivnost jej řadí mezi programy s velkým uživatelským komfortem. Díky spolupráci se všemi účastníky výstavby, tj. investorskými organizacemi, dodavatelskými firmami a v neposlední řadě i projekčními kancelářemi, bylo možné definovat jednotný formát pro přenos dat. Standardně je také podporována elektronická výměna dat ve formátu MS Excel, XML, C4 a XC4. Tím je umožněno snadné předávání podkladů k oceňování, vyhodnocování nabídek a následně i všech informací v realizační fázi. Nespornou výhodou je také zabezpečení dat z hlediska výpadku během vykonání operace, která nebyla dokončena. Ke stabilitě a spolehlivosti systému přispívá i technická podpora, včetně organizace školení pro uživatele s možností certifikace. Lokalizace ve slovenštině, angličtině a němčině dělá z Aspe nástroj využitelný pro stavební firmy, projektanty a investory téměř po celé Evropě.

3 Moduly Aspe Stavba / 4 5 Kalkulace / 6 7 Editace datových základen / 8 9 Ceníky URS, OTSKP-SPK, TSP Anglická verze třídníku OTSKP-SPK Realizace / Dodatky změnové listy Čerpání rozpočtu Fakturace Harmonogram / Kalkulace činností Vyhodnocení nabídek / Investor - soutěže Controlling / Vazby IS Výrobní plán / Souhrnný rozpočet / Monitoring staveb / Průběh stavby s Aspe Účast investora, projektanta a dodavatele v jednotlivých fázích přípravy a realizace stavby. s t e a c v b a y Nákladový controlling Souhrnný rozpočet a monitoring staveb Výrobní plán i n v e s t o r p r o j e k t a n t d o d a v a t e l p ř í p Soupisy prací r a v a Kalkulace nabídky s t a v b y i z a l r e Sledování průběhu stavby Harmonogram Vyhodnocení nabídek Zjišťovací protokoly a fakturace Změnové listy - dodatky

4 Stavba Tvorba soupisu prací za pomoci ceníků URS, OTSKP-SPK a TSP Z Á K L A D N Í M O D U L P R O P R O J E K Č N Í A D O D A V A T E L S K É F I R M Y, K T E R Ý S L O U Ž Í K R Y C H L É M U S E S T AVE N Í S O U P I S U P R A C Í A J E H O Vytváření variantních řešení jedné zakázky Možnost zadávání vlastních položek do rozpočtu Ocenění položek za pomoci kalkulací Import a export rozpočtů ve formátu MS Excel, ORF, Tender, C4 a XC4 Synchronizovaný seznam Zadávání množství pomocí vzorců výkazu výměr Rychlé ocenění nabídek dle ceníků nebo jiné stavby Rychlé přecenění rozpočtu koeficientem Hromadné změny položek, stavebních dílů a objektů Subdodavatelský režim Tiskové výstupy do formátů.pdf,.xls,.doc,.xml a jiné. Specifikace položek Definování krycího listu pro zatřídění prací Vazba na modul Harmonogram N Á S L E D N É M U O C E N Ě N Í. U K A Ž D É S T A V B Y JE M O Ž N É V Y T V O Ř I T L I B O V O L N Ý P O Č E T V A R I A N T N Í C H ŘE Š E N Í LIŠÍCÍCH S E N E J E N V C E N Á C H P O L O Ž E K, A L E I V P O U Ž I T Ý C H T E C H N O L O G I C K ÝC H P O S T U P E C H A K O N S T R U K Č N Í C H C E L C Í C H. Při tvorbě soupisu prací lze využívat položky z libovolných datových základen jako jsou ceníky URS, třídník OTSKP-SPK nebo Triednik stavebných prác TSP. K položkám, ke kterým je nutné přiřadit materiálovou specifikaci, se automaticky tato specifikace nabídne. Pokud uživatel nenajde potřebnou položku, má možnost si ji přímo vytvořit. Množství na jednotlivých položkách je zadáno přímo nebo pomocí šablon vzorců. Funkce jako kopírování a přesuny položek mezi stavbami či objekty je samozřejmostí. Pro efektivní oceňování nabídek lze využít mnoha funkcí, a to např. rychlé ocenění rozpočtu dle datové základny URS nebo dle firemní databáze s vlastními cenami či využít cen z jiné stavby. Tvorbu ceny položek lze provést několika způsoby. Přímým zadáním ceny, rozpisem do položek kalkulačního vzorce nebo podrobným kalkulováním po potřebách. V případě kalkulované stavby lze snadno hromadně měnit potřeby tzv. limitky. U každého objektu je také možné zvolit jiné výpočtové koeficienty v použitém kalkulačním vzorci. Pro snadnější vyplňování všech potřebných údajů na stavbě jsou k dispozici tzv. číselníky, které slouží k vytvoření firemní databáze např. pracovníků, partnerů, ale i stavebních dílů, krycích listů, kalkulačních vzorců, atd.. rozpočet struktura technická specifikace Vybrané rozpočty či jeho části lze importovat nebo exportovat ve formátech MS Excel, ORF, tender, C4 a XC4. 4 5

5 Kalkulace Volně definovatelná struktura kalkulačního vzorce Změna koeficientů kalkulačního vzorce u různých objektů stavby Kopírování rozpadů z/do jiné položky Záměna potřeb v jednotlivých položkách Tvorba vlastních limitek materiálů, strojů a profesí Normová/výkonová kalkulace Rozpad položek na neomezeně podúrovní Automatické vysčítání přesunů hmot a přesunu sutí Hromadné změny limitek ve vybraných položkách Možnost aktualizace položek v datových základnách dle kalkulací V P R O G R A M U A S P E M Á K A Ž D Ý U Ž I V A T E L M O Ž N O S T, V Y T V O Ř I T S I K A L K U L A Č N Í V Z O R E C D L E S V Ý C H P O T Ř E B A N A J E H O Z Á K L A D Ě ZK ALKULOVAT C E N U P O L O Ž K Y. M O Ž N O S T Í JE Č L E N I T M A T E R I Á L Y, M Z D Y A S T R O J E D O V Í C E S K U P I N. R E Ž I E, Z I S K, I N D E X Y, V Š E C H N O SE JEDNODUŠE A RYCHLE PŘIZPŮSOBÍ KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE. Díky variabilnosti kalkulačního vzorce je možné vytvořit cenu položky pomocí metodiky rozpisu potřeb. Tato kalkulace položky je založena na přímém zadání cen potřeb do kamenů kalkulačního vzorce. Tento způsob je více informativní, než zadání přímé ceny položky, avšak neumožňuje detailní rozpis potřeb. V případě, že uživatel chce položky podrobně kalkulovat s využitím databází konkrétních materiálu, pracovníků a strojů, má samozřejmě i tuto možnost. Díky této kalkulaci lze velmi snadno získat přehled o celkovém množství i ceně jednotlivých potřeb a na jeho základě vystavovat objednávkové listy nebo v průběhu realizace zpřesňovat výrobní kalkulaci. Úroveň vnořování je neomezená. Program Aspe obsahuje nástroje, které umožňují již při sestavování nabídkových kalkulací uvažovat o délce trvání jednotlivých prací, která vychází z požadovaného termínu dokončení stavby. Výchozím podkladem pro výkonovou kalkulaci je časový harmonogram, který je zpracován v technologickém členění tak, aby co nejlépe vyhovoval používání na stavbě. Slouží k ověření proveditelnosti všech prací v daném čase. Kalkulace se potom sestavují ne jako normy potřeb na danou měrnou jednotku, ale určuje se požadovaný výkon v měrných jednotkách za zvolenou časovou jednotku. kalkulační rozpad cena položky 6 7

6 Datové základny Třídník OTSKP-SPK, ceníky URS, Triednik stavebných prác TSP Tvorba vlastních ceníků, třídníků a firemních databází Možnost vytváření různých cenových úrovní Snadné vyhledávání a třídění položek Export a import datových základen ve formátu MS Excel, XML Aktualizace datových základen dle staveb Ceníky nezávislé na změnách položek v rozpočtu Vytváření výběrů často používaných položek Podpora vícejazyčných názvů Technické specifikace položek Z Á K L A D N Í F U N K C Í T O H O T O M O D U L U JE S P R Á V A A Ú D R Ž B A TŘÍDNÍKŮ O T S K P -S P K A T S P, C E N Í K Ů U R S E V E N T. FIREMNÍCH D A T A B Á Z Í. U M O Ž Ň U J E I M P O R T O V A T C E N Í K Y O D J E D N O T L I V Ý C H D O D A V A T E L Ů M A T E R I Á L Ů, K T E R É S E N Á S L E D N Ě V Y U Ž Í V A J Í P Ř I K A L K U L O V Á N Í P O L O Ž E K R O Z P O Č T U. Přehlednost, snadné vyhledávání a třídění položek - to je vizitka Aspe. Poskytuje uživateli komfortní a rychlou práci při sestavování výkazu výměr. Filtrované položky lze následně vložit do vytvářeného rozpočtu zároveň se zadáním množstvím s možností označit skupinu položek a ty následně do rozpočtu hromadně zkopírovat. Program Aspe pracuje s kompletními ceníky URS, které jsou pravidelně aktualizované s možností tvorby cenových úrovní. Pro usnadnění práce je umožněno importovat a exportovat vlastní datové základny mezi jednotlivé uživatele v rámci dané firmy. Podporovány jsou ve formátu MS Excel, Aspe 8 a všech starších verzi Aspe 7. V programu Aspe jsou nabízeny tyto ceníky: OTSKP SPK Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací Ceníky ÚRS - T9 (HSV a PSV), MCEN (montážní ceník) a SPCM (specifikace materiálů) Ceník OTSKP - Převodový můstek mezi OTSKP a ceníky ÚRS (agregované položky s rozpady na položky ÚRS) TSP Triednik stavebných prác databáze ceníky 8 9

7 Realizace Tvorba zjišťovacích protokolů Rozdělení množství provedené a fakturované Návaznost na modul Nákladový controlling Přehled o čerpaném množství a jeho ceně Možnost zadání procentuelního množství čerpání Vytváření zjišťovacích protokolů k libovolnému datu Tvorba dodatků vícepráce, méněpráce Automatická tvorba faktur na základě ZP Přehledné tiskové výstupy Zálohové faktury Synchronizovaný seznam Modul Čerpání Je určen k tvorbě zjišťovacích protokolů. Díky zapracovaným funkcím je jeho vytváření velice snadné a efektivní. Poskytuje též přehled o provedeném a fakturovaném množství, které ne vždy bývá stejné. Z pohledu nákladového controllingu je důležité tyto dva údaje oddělovat. Uživatel má přehled o historii čerpání a o množství, které ještě zbývá. Nemůže se tedy stát, že bychom vyčerpali více či méně, nežli je rozpočtováno. Zjišťovací protokoly lze vystavovat nejen měsíčně, ale i k požadovanému datu. Také rozdělení čerpání na původní rozpočet a dodatkované množství, čerpání pouze zadaným procentem či hromadné dočerpání zbylého množství, jsou hojně využívanými nástroji. Tiskové sestavy s volitelnými parametry poskytují, na základě specifikovaných požadavků, potřebné informace. T E N T O M O D U L JE U R Č E N Ý P R O D O D A V A T E L E A I N V E S T O R Y S T A V E B. V P R Ů B Ě H U R E A L I Z A C E JE P O T Ř E B A V Y T V Á Ř E T T Z V. ZJIŠŤOVACÍPROTOKOLY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ JSOU PROVE - D E N É P R Á C E F A K T U R O V Á N Y I N V E S T O R O V I. V E L I C E Č A S T O T A K É D O C H Á Z Í K E Z M Ě N Á M V Ý M Ě R J E D N O T L I V Ý C H P O L O Ž E K. K T Ě M T O ÚČELŮM BYLY VYTVOŘENY NÁSLEDUJÍCÍ NÁSTROJE: Modul Fakturace Slouží k jednoduchému sestavení výsledné rekapitulace, tvorbě a evidenci faktur. Podklady pro fakturaci jsou přebírány ze zjišťovacích protokolů nebo vytvářeny ručně přímým zadáním. Zohlednit lze pozastávky, vytvářet zálohové faktury nebo valorizace v případě dlouhodobých staveb. Je možné tisknout jak jednoduché faktury, tak i faktury Phare, tiskové sestavy pro SŽDC, rekapitulace a subdodávky. Modul Dodatky V průběhu realizace stavby je většinou nutné měnit původní výkaz výměr dle realizační dokumentace jako jsou změny množství, přidání nebo nahrazení položek. Z tohoto důvodu byl vytvořen nástroj na tvorbu dodatků, pomocí kterého je možné snadno tyto úpravy vytvářet. Přehledné třídění poskytuje dokonalý přehled o všech změnách v průběhu výstavby. Nedílnou součástí jsou tiskové sestavy s možností tisku veškerých těchto změn. synchronizovaný seznam 10 11

8 Harmonogram III IV [ ] [ ] I technologická pauza [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ II Stanovení časového průběhu stavby Definování technologických vazeb Možnost vložení milníků a technologických pauz Metoda kritické cesty (nejkratší možné dokončení stavby) Rozplánování jednotlivých potřeb v čase Tvorba finančního plánu stavby Vazba na moduly Kalkulace činností, Controlling Export/import v rámci rozpočtu Tisk do formátu *.emf JE URČEN K JEDNODUCHÉ TVORBĚ HARMONOGRAMU SE SLEDOVÁ - N Í M T E R M Í N Ů N A D A N É Z A K Á Z C E. P O S K Y T U J E P ŘE H L E D O P L N Ě N Í JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ S MOŽNOSTÍ JEJICH AKTUALIZACE. Práce s modulem Harmonogram je díky vlastnímu grafickému prostředí velice snadná. Na základě zpracovaného rozpočtu lze rychle sestavit harmonogram jak pro objektovou skladbu, tak i podrobnější s jednotlivými činnostmi. Stejně snadné je začlenění činnosti do jiného časového úseku, definování vazeb mezi objekty a činnosti, tvorba milníků, kritické cesty, popisů, náhledy v požadovaném měřítku apod. V případě kalkulovaného rozpočtu lze díky vazbě na modul Kalkulace činností nelineárně plánovat využití jednotlivých potřeb v čase. Na základě zpracovaného harmonogramu je stanoven finanční plán stavby, který se dále promítá do výrobního plánu. harmonogram prací finanční plán 12 13

9 Vyhodnocení nabídek Sehrání dodavatelských nabídek ve formátu C4, XC4 Výběrová řízení na subdodavatele ve formátu MS Excel Ocenění rozpočtu podle vítězné nabídky Kontrola nabídek dle zadaných kritérií Vyhodnocení soutěže pomocí multikriteriálního hodnocení Definování hodnotících kritérií (cena, reference, záruka, atd.) N E J E N P R O I NVE S TO R S KÉ O R G A N I Z A C E JE U R Č E N M O D U L K S E - H R Á V Á N Í A V Y H O D N O C O V Á N Í D O D A V A T E L S K Ý C H N A B Í D E K. N A Z Á K L A D Ě Z A D A N Ý C H K R I T É R I Í V Ý B Ě R O VÉ H O Ř Í Z E N Í A O B O D O V Á N Í JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK, JE VYBRÁN NEJLEPŠÍ UCHAZEČ. Obsahuje nástroje pro porovnání nabídkových rozpočtů ve formátech C4 a XC4 na základě stanovených kritérií jako jsou cena, rozdílné množství, měrná jednotka, atd. Nejprve je kontrolována formální správnost a úplnost jednotlivých nabídek. V dalším kroku jsou porovnávány všechny položky se základní investorskou variantou. Porovnávané nabídky jsou zobrazeny dle nastavených kritérií s grafickým zvýrazněním odchylek oproti investorskému rozpočtu a jsou k nim přidány komentáře. V programu je dále provedeno hodnocení nabídek metodou multikriteriálního hodnocení. Poté je vybrána nejvýhodnější nabídka, která je v navazujících modulech Aspe dále využívána při sledování průběhu stavby. Následně lze vyhodnocení exportovat do přehledné tabulky. Zhotovitelé stavby mohou pohodlně zpracovávat subdodavatelské nabídky ve formátu MS Excel a na základě zvolené (vítězné) nabídky ocenit svůj rozpočet. vyhodnocení nabídek kontrolované parametry 14 15

10 Controlling Sledování nákladů v průběhu stavby Odhady nákladů na dokončení stavby Porovnání oproti účetní osnově v účetnictví Výrobní faktura Vazby na informační systémy KARAT, HELIOS, SAP Korekce dat z účetnictví Grafické výstupy Vazba na moduly Stavba, Kalkulace, Čerpání, Harmonogram V POSLEDNÍ DOBĚ HLEDAJÍ STAVEBNÍ FIRMYČÍM DÁL ČASTĚJI NÁ- S T R O J E, K T E R É B Y JIM U M O Ž N I L Y S L E D O V A T P R Ů B Ě H V Ý S T A V B Y, K O N T R O L O V A T V Y N A L O Ž E N É N Á K L A D Y K A K T U Á L N Í M U D A T U A S O U Č A S N Ě P R O V É S T O D H A D C E L K O V Ý C H N Á K L A D Ů S T A V B Y P Ř I JEJÍM DOKONČENÍ. K tomu je nutné provádět průběžnou aktualizaci časových plánů, kde je zaznamenáváno provedené množství a jsou upravovány výrobní kalkulace. Základním předpokladem pro porovnání skutečných a plánovaných nákladů je existence vlastních kalkulací. Na základě soupisu provedených prací jsou limitky potřeb poměrově vysčítány do výrobní faktury a sledované období uzamčeno. Import faktur z nákladových účtů poskytuje informaci o skutečnosti a po event. korekci je porovnán s plánovanými náklady. Průběžným stanovením odhadu nákladů na dokončení stavby, včetně vývoje marže na zakázce, lze získané informace zhodnotit v podobě efektivnějšího řízení. To umožňuje v případě nepříznivého vývoje stavby pružněji reagovat a operativně řešit případné problémy. porovnání výrobní faktura 16 17

11 Výrobní plán Finanční plánování zakázek Přehled subdodávek na zakázce Zadávání křivek předpokládané fakturace v čase Plány výnosů a nákladů Manažerský přehled o realizaci zakázek a finančním plnění ÚLOHOU TOHOTO MODULU JE SLEDOVAT NAPLNĚNÍ KAPACIT FIR- M Y, R E S P. J E D N O T L I V Ý C H O R G A N I Z A Č N Í C H Ú T V A R Ů. Z A K A Ž D O U ORGANIZAČNÍ ÚROVEŇ POSKYTUJE PŘEHLED O VŠECH PŘIPRAVO- V A N Ý C H I P R O V Á D Ě N Ý C H Z A K Á Z K Á C H. Z T O H O V Y P L Ý V Á P L Á N CELKOVÝCH VÝKONŮ A DÍKY SLEDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DODAVA- TELŮ STAVEB I VÝKONŮ VLASTNÍCH. subdodávky Základem řízení firmy je stanovení plánu výkonů a maximálních dovolených nákladů při požadovaném procentu zisku. Tento plán lze zpracovat pro všechny úrovně organizačních útvarů. Je upřesňován stanovením nákladů jednotlivých staveb při zpracování nabídky, tedy zkalkulování nabídkové ceny. U menších staveb je často používáno místo podrobné kalkulace pouze stanovení nákladů na subdodávky a z toho vyplývající vlastní výkony. Při zařazení plánovaných zakázek, které jsou ohodnoceny koeficientem 0 až 1 představujícím šanci na získání zakázky, je možné zjišťovat proveditelnost z hlediska kapacit firmy. Takto zpracovaný výrobní plán jednotlivých útvarů je dále doplňován údaji o skutečné prostavěnosti a skutečných nákladech. manažerský přehled 18 19

12 Souhrnný rozpočet, monitoring Zpracování souhrnného rozpočtu stavby Rozdělení financování mezi různé investory Porovnání potřeb a zdrojů Volná struktura souhrnného rozpočtu Tiskové výstupy Tvorba podkladů pro financování z EU Třídění položek do stanovených kategorií Definování řídících položek Modul Souhrnný rozpočet Zpracovává celkové náklady stavby, přípravy a realizace v různých cenových úrovních a letech. Umožňuje sledování nejen všech plánovaných nákladů, ale současně i porovnání se zdroji financování, tj. porovnání potřeb a zdrojů. V souhrnném rozpočtu lze také porovnávat plánované náklady se skutečně prostavěnými, získanými ze zjišťovacích protokolů o provedených pracích. Tento modul nám též umožní rozdělit finanční plány mezi různé investory. Souhrnný rozpočet stavby splňuje všechny předepsané požadavky Ministerstva Dopravy České republiky, SFDI a GŘ SŽDC, s.o. MODUL SOUHRNNÝ ROZPOČET JE URČEN KE SLEDOVÁNÍ CELKO - VÝCH NÁKLADŮ STAVEB. KE ZPRACOVÁNÍ MONITOROVACÍCH TA- B U L E K, JEJICHŽ V Y P R A C O V Á N Í JE N U T N É V R Á M C I F I N A N C O V Á N Í S T A V E B Z E Z D R O J Ů E U, S L O U Ž Í M O D U L M O N I T O R I N G. Modul Monitoring Slouží k vytváření monitorovacích tabulek pro Evropskou komisi při spolufinancování z EU. Položky soupisu prací se třídí do kategorií monitoringu a přenáší se ve všech fázích stavby mezi projektantem, investorem a dodavatelem. Na základě těchto kategorií charakterizujících stavbu se vyhodnocuje její průběh v pravidelných obdobích. Sledují se nejenom objemové ukazatele, ale i jejich jednotková cena. Zatřídění položek s výběrem tzv. řídících jednotek se provádí při tvorbě soupisu prací. Tyto informace jsou u položek trvale uloženy s možností monitorovací tabulku generovat kdykoli, podle požadavku zadavatele. Při sestavování víceprací v průběhu realizace stavby je u nových položek doplňováno zatřídění do jednotlivých kategorií monitoringu. Upravuje se také množství řídících položek tak, aby byla monitorovací tabulka neustále aktuální. krycí list 20 21

13 Technické informace Platforma: Operační systém local: Operační systém server: Operační systém klient: Terminálové služby: DB server: Databázová architektura: Optimal. konfigurace local: Intel(x86) MS Windows NT / 2000 / XP / Vista MS Windows NT, MS Windows 2000 Server, MS Windows 2003 Server MS Windows NT / 2000 / XP / Vista MS Windows 2000 Terminal Services, MS Windows 2003 Terminal Services, Citrix MetaFrame XP for Windows MS SQL Server Client/Server Pentium 2 GHz, 1024 MB RAM OS MS Windows 2000 / XP Min. konfigurace serveru: Pentium 1,5 GHz, 1024 MB RAM, OS MS Windows NT 4.0 Optimal. konfigurace serveru: Optimal. konfigurace klienta: dle rozsahu řešení Pentium 2,5 GHz, 2 GB RAM, HDD 140 GB, OS MS Windows 2003 Server Pentium 1 GHz, 512 MB RAM OS MS Windows 2000 / XP Základní informace Název: Aspe Výrobce: Valbek, spol. s r.o. Rok zahájení vývoje: 1990 Jazyk aplikace: čeština, slovenština, angličtina, němčina Zaměření: stavební software pro řízení staveb Řešení pro: stavební firmy, projekční kanceláře, investorské subjekty

14 Kontakty Adresa Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec Telefon Internet