III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty."

Transkript

1 Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.2., revize číslo 2, identifikační číslo MAD 99, příloha OM OP LZZ D9, vydané ŘO OP LZZ dne Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na zadávací řízení se neaplikují ustanovení výše uvedeného zákona. I. Základní údaje o zadavateli Název zadavatele: SATUM CZECH s.r.o. Sídlo zadavatele: Porážková 1424/20, Ostrava, Moravská Ostrava IČ: DPH: nejsme plátcem DPH Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Roman Horváth, jednatel Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky: Ing. Ivona Moravcová II. Lhůta na podání a požadavky na zpracování nabídek: a, Lhůta pro podání nabídek končí v hod. b, Nabídky se odevzdávají na adresu sídla dodavatele, a to osobně nebo doporučeně poštou. Osobně lze nabídku odevzdat v pracovní dny kontaktní osobě po předchozí telefonické domluvě. Stránka 1 z 7

2 c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. d, Nabídka bude předána v jednom písemném originále. e, Všechny vyhotovení budou zadavateli doručeny v jedné obálce označené heslem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. Obálka bude na místě přelepu podepsána, případně orazítkována, a to tak, aby obálku nebylo možno jakýmkoliv způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození ochranných prvků. f, Nabídka i veškeré další doklady musí být předloženy v českém jazyce. g, Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy. h, Předložená nabídka musí být úplná a jako taková bude posuzována. i, Písemná nabídka bude v souladu s požadavky zadávací dokumentace a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. j, Všechny listy budou číslovány vzestupně. k, Předložená nabídka bude pevně spojena včetně příloh. l, Součásti nabídky je rovněž uvedení kontaktní osoby dodavatele ve věci zakázky, včetně telefonního a ového spojení. m, Uchazeč ve své nabídce závazně použije následné řazení kapitol: 1. Obsah 2. Základní údaje o uchazeči 3. Prokázání kvalifikačních předpokladů 4. Údaje vztahující se k jednotlivým kritérium hodnocení nabídek - návrh obsahu a výstupu z tréninků - časový harmonogram, včetně návrhu konkrétních lektorů - zkušenosti lektorského týmu, včetně životopisů 5. Cenová nabídka III. Předmět zakázky a, Předmětem zakázky je nákup služeb od dodavatele, který zajistí vzdělávání zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o.. b, Cílem kurzů je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. a adaptability jejich zaměstnanců prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností. Stránka 2 z 7

3 c, Tato zakázka je vnitřně členěna do částí (A, B1, B2, B3, B4, B5) podle předmětu, aby nedošlo k omezení soutěže tím, že se zúží počet potencionálních dodavatelů. Výsledkem řízení může být zadání jednotlivých části zakázky různým dodavatelům. Nabídku lze podat: - na celou zakázku (A, B1, B2, B3, B4, B5) - pouze na část A - pouze na část B, kde připouštíme vzhledem k rozmanitosti kurzů a předpokládané účastí na otevřených kurzech možnost podání nabídky na jednotlivé kurzy B1, B2, B3, B4, B5 Část A PC gramotnost - kancelářské programy Kurz bude zaměřen pro zaměstnance, u kterých je nutné zvýšení znalosti práce s kancelářskými programy. Jedná se o programy MS Office WORD, EXCEL, PowerPoint. Kurz bude probíhat na základě potřeby zaměstnanců. Předpokládá se účast vždy zaměstnance v rozsahu 2dny WORD, 2dny EXCEL, 2dny PowerPoint. Obecná osnova programu: - tvorba a editace dokumentů MS Office WORD tabulky a grafy MS Office EXCEL příprava prezentace v MS Office PowerPoint 2007 Každý zaměstnanec obdrží certifikát o absolvování kurzu. Celkem bude proškoleno 6 zaměstnanců. Časový harmonogram plnění: leden 2010 srpen 2010 Místo plnění: v prostorách dodavatele Část B Odborné znalosti a dovednosti Kurz budou zaměřeny na doplnění odborných dovedností pro vybrané zaměstnance společnosti formou otevřených kurzů nebo konferencí. Součástí aktivity jsou tyto programy: B1 - Profesní školení pojišťovacích makléřů (legislativa v pojišťovnictví, moderní trendy ) B2 - Odborná školení pro dopravce v souvislosti s pojištěním Stránka 3 z 7

4 B3 - Zadávání výběrových řízení (pravidla, realizace, nejčastější chyby ) B4 - Marketing (marketingová komunikace, marketingová mix, marketingový plán) B5 - Konference s tématikou o pojištění Každý zaměstnanec obdrží certifikát o absolvování kurzu. Rozsah kurzů: Klíčové aktivity počet proškolených zaměstnanců Počet dnů D1 - Profesní školení pojišťovacích makléřů 10 1 D2 - Odborná školení pro dopravce v souvislosti s pojištěním 10 3 D3 - Zadávání výběrových řízení 5 2 D4 - Marketing 1 6 D5 - Konference s tématikou o pojištění 3 2 Časový harmonogram plnění: leden 2010 červen 2011 Místo plnění: v prostorách dodavatele IV. Způsob zpracování cenové nabídky a, Maximální celková cena zakázky je ,60 Kč bez DPH. b, Nabídková cena se dále člení na dílčí ceny plnění zakázky, maximální ceny za realizaci jednotlivých částí jsou: Část Maximálni cena bez DPH část A - PC gramotnost - kancelářské programy ,30 část B1 - Profesní školení pojišťovacích makléřů ,80 část B2 - Odborná školení pro dopravce v souvislosti s pojištěním ,40 část B3 - Zadávání výběrových řízení ,80 část B4 - Marketing ,10 část B5 - Konference s tématikou o pojištění ,20 Stránka 4 z 7

5 c, Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých bez DPH, samostatně vyčísleno DPH a cena včetně DPH. d, Uchazeč nesmí překročit ceny za jednotlivé položky i za předmět dodávky celkem. e, Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací, bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat všechny náklady dodavatele spojené s realizací předmětu výběrového řízení. f, Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. V. Doba a místo plnění Termín zahájení realizace leden 2010 Termín ukončení realizace dle jednotlivých částí, uvedeno v předmětu zakázky Realizace bude probíhat v školících prostorách zajištěnými dodavatelem vzdělávacích služeb. Dodavatel služeb navrhne časový harmonogram realizovaných školení. Zadavatel bude kontrolovat kvalitu provedeného vzdělávání a plnění monitorovacích indikátorů. VI. Obchodní podmínky a, Nabídku nemůže učinit společně více dodavatelů. c, Dodavatel se zaváže, že se seznámí a bude dodržovat při realizaci zakázky Manuál pro publicitu OP LZZ ze dne , číslo vydání 1.4, identifikační číslo MAD 94, příloha OM OP LZZ D4. d, Součástí obchodních podmínek bude závazek povinností dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr) z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Stránka 5 z 7

6 e, Zadavatel zaplatí dohodnutou cenu bankovním převodem, splatnost faktury bude stanovena na 21 dnů. Faktura bude vystavena do 10 dnů po realizaci jednotlivých tréninků. f, Faktura musí mít charakter daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. VII. Způsob hodnocení nabídek Před samostatným posouzením nabídek dle stanovených kritérii se provede jejich posouzení z hlediska požadavků na zpracování nabídky, které jsou součásti zadávací dokumentace. Nabídky, které nebudou požadavkům na zpracování vyhovovat, nesplní zadávací podmínky a musí být vyřazeny. Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek: a, nabídková cena 30% b, kvalita a zkušenost lektorského týmu 40% c, zkušenost dodavatele s realizací vzdělávacích programů 30% VIII. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Dodavatel musí v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky: a, čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele b, čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele c, originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší než 90 dnů k datu předložení nabídky) d, ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Stránka 6 z 7

7 IX. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele a, Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. b, Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. c, Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky. d, Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. e, K zadávací dokumentaci mohou uchazeči zasílat písemně dotazy na kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky do hod. dne Odpovědi, včetně znění dotazu budou zaslány na všechny uchazeče do hod. dne Ing. Roman Horváth jednatel SATUM CZECH s.r.o. Stránka 7 z 7