6. Projekt. V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Projekt. V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven."

Transkript

1 6. Projekt V úvodu této kapitoly se věnuji vymezení krajské knihovny v systému knihoven. Zmiňuji platné legislativní dokumenty, kterými se krajské knihovny řídí. Dále uvádím obecné informace o Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (dále SVK HK), z jejíž autentických dat jsem v jednotlivých podkapitolách vycházel. Kromě ideální funkce a struktury knihovny, jež mi byly dány zadáním práce, se věnuji i marketingu knihoven. Domnívám se totiž, že bez dobře zvládnutého marketingu nemůže fungovat žádná knihovna. Marketing jako nástroj dovede spoustu věcí ovlivnit k lepšímu a přiblížit tak k ideálnímu. Chtěl bych podotknout, že dávat jednoznačná doporučení, jak by knihovny měly být organizovány a jak by to v nich mělo fungovat, mi přijde troufalé, jelikož pracovníci knihoven se snaží v rámci svých možností a kompetencí, aby vše fungovalo co nejlépe. Záleží samozřejmě na místních specifikách, kvalitě pracovního kolektivu a hlavně na vůli zřizovatele. 6.1 Krajská knihovna v systému knihoven Knihovny jsou instituce, které se tradičně zabývají shromažďováním, zpracováním, uchováním a zpřístupněním publikovaných dokumentů v jakékoliv formě. Jsou významným nástrojem praktického uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím, na jejich svobodnou výměnu, na získávání vědomostí a svobodné utváření názorů. Slouží jako prostředek naplňování ústavně zakotveného práva na informace, a jsou tedy jedním z pilířů demokracie. Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Ve svém poslání se knihovny podílejí zejména na: celoživotním vzdělávání, podpoře nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu, vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje, zpřístupňování informací z oblasti státní správy a samosprávy občanům, zpřístupňování informací na podporu podnikání, zejména menším a středním podnikatelům, 29

2 zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání, uchování a ochraně národního kulturního dědictví. Krajská knihovna je, vyjma kraje Vysočina (zde je krajská knihovna v Havlíčkově Brodě), v každém hlavním krajském městě. Funkcí krajské knihovny v Jihomoravském kraji je pověřena Moravská zemská knihovna zřizovaná ministerstvem kultury (dále MK), funkci krajské knihovny v hlavním městě Praha plní Městská knihovna v Praze. Výčet krajských knihoven s odkazy na jejich internetové prezentace je součástí přílohy 1. MK zajistilo vydáním prováděcích vyhlášek k zákonům pro krajské knihovny celostátní povinný výtisk periodické produkce a regionální povinný výtisk neperiodik, jež jsou základem rovnoměrného doplňování knihovního fondu. Krajské knihovny jsou hlavním garantem dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji. V krajských knihovnách je uchováván a veřejnosti zpřístupňován informační fond jinde nedostupný, jako jsou knižní fondy historické a regionální literatury. Knihovní fondy krajských knihoven jsou v univerzitních městech nenahraditelné pro studenty, vysokoškolské pedagogy a pracovníky z oblasti vědy a výzkumu. Činnosti, rozsah knihovních fondů i služeb jednotlivých krajských knihoven jsou značně odlišné a jsou výrazně determinovány jejich vývojem v minulém období. Existují podstatné rozdíly mezi krajskými knihovnami vzniklými z původních státních vědeckých knihoven a krajskými knihovnami, které vznikly v krajských městech nově ustanovených krajů, to jest v Havlíčkově Brodě, Karlových Varech, Pardubicích a Zlíně. Krajské knihovny v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Kladně, Olomouci a Plzni neplní funkce městské knihovny. Nemají proto pobočky, nemají čtenáře do 15 let a ve fondech je malé zastoupení beletrie. V Moravské zemské knihovně v Brně je Technické ústředí knihoven, které zabezpečuje fungování všech knihoven po technické stránce (tiskopisy, pomůcky, zařízení). Následující diagram přebírám z článku I. Šeda 12), který byl publikován v časopise Čtenář. 30

3 Diagram: Postavení krajské knihovny v systému knihoven Krajských knihoven se týkají mezinárodní legislativní dokumenty, knihovní zákon včetně prováděcích předpisů, další zákony a vládní usnesení. Rovněž je nutno přihlížet ke koncepčním knihovnickým dokumentům a koncepčním dokumentům určitého kraje. Centrem standardizačních činností knihoven je v České republice Národní knihovna ČR. Při uvedení následujícího výčtu norem vycházím z Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven Královéhradeckého kraje na období s výhledem do roku ). Mezinárodní dokumenty týkající se oblasti knihoven: Všeobecná deklarace lidských práv OSN, čl. 19, odst.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Úmluva o mezinárodní výměně publikací a Úmluva o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy Manifest UNESCO o veřejných knihovnách z roku

4 Manifest UNESCO o školních knihovnách z roku 2000 Směrnice IFLA/UNESCO Služby veřejných knihoven z roku 2001 Manifest IFLA o přístupu k internetu Zelená kniha o roli knihoven v moderním světě z roku 1998, přijatá Evropským parlamentem Doporučení pro knihovnickou legislativu v Evropě, Rada Evropy 1999 eeurope Společný program k realizaci informační společnosti v Evropě. Akční plán připravený kandidátskými státy s přispěním Evropské komise v roce 2001 Kodaňská deklarace z Knihovní zákon a prováděcí předpisy: Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) Vyhláška č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. Nařízení vlády ze dne 29. května 2002 č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotací na podporu knihoven Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Usnesení vlády ČR č. 68 z o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Další zákony: Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon) Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 32

5 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Programové dokumenty Vlády České republiky: Usnesení vlády ČR č. 525/1999 z o Státní informační politice a navazující akční plány Usnesení vlády ČR č. 16 z o Národní politice výzkumu a vývoje Usnesení vlády č. 351/2000 o Státní informační politice ve vzdělávání Usnesení vlády ČR č. 40/2001 z o aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky) Usnesení vlády ČR č. 195 z k zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a podpory regionálních kulturních aktivit Usnesení vlády ČR č. 904 z o Plánu II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání Usnesení vlády ČR č. 265 z k Akčnímu plánu realizace státní informační politiky do roku 2003 Koncepční knihovnické dokumenty ke strategii rozvoje knihoven: Strategie rozvoje knihoven Strategie rozvoje knihoven Koncepční dokumenty daného kraje (v mém případě Královéhradeckého): Program rozvoje územního obvodu Královéhradeckého kraje Aktualizovaná strategická vize Královéhradeckého kraje Program rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji v roce Charakteristika Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (dříve Státní vědecká knihovna) plní funkci krajské knihovny v Královéhradeckém kraji. V souladu se zřizovací listinou, vydanou Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 1. července 2001, je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové veřej- 33

6 nou univerzální knihovnou. Byla založena v roce 1949 a v současnosti uchovává knihovních jednotek. Svými službami a knihovními fondy zaručuje knihovna právo všech občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím. Důležitým dokumentem pro statistická šetření je Roční výkaz o knihovně za uplynulý rok, který musí každá knihovna zaslat Ministerstvu kultury ČR. Dle tohoto dokumentu v roce 2005 v knihovně pracovalo 68 zaměstnanců. Základní ukazatelé SVK HK tvoří přílohu 2. Ceník je přílohou 3. Knihovna pořádá pravidelné kulturní a vzdělávací akce, například cyklus Literárních dílen, besedy na nejrůznější témata s názvem Povídání o, školení uživatelů v práci s internetem, elektronickými databázemi a elektronickým katalogem. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové spolupracuje s Národní knihovnou ČR při zpracování České národní bibliografie a souborného katalogu, je krajským centrem meziknihovních výpůjčních služeb. Jako krajská knihovna je součástí systému knihoven a vykonává koordinační, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti. Plní a koordinuje plnění regionálních funkcí pro knihovny v kraji. Čtvrtletně vydává regionální knihovnický zpravodaj U nás. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové je příjemcem regionálního povinného výtisku. Shromažďuje, zpracovává a uchovává dokumenty, které vycházejí na území Královéhradeckého kraje nebo se ke kraji vztahují. V roce 2002 byla veřejnosti zpřístupněna regionální badatelna. Významným úkolem je příprava výstavby nové budovy pro krajskou knihovnu. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové sídlí ve dvou budovách, které nevyhovují současným požadavkům poskytování knihovnických a informačních služeb. Projekt Knihovnicko-informační centrum U Přívozu byl v roce 2001 zaregistrován u Ministerstva kultury ČR. V roce 2002 proběhla architektonická soutěž. Vítězný návrh má neobvyklý půdorys ve tvaru písmene X, jeho autory jsou architekti ze sdružení Projektil architekti z Prahy. Samotná stavba je plánována na léta tak, aby v roce 2007 byla nová krajská knihovna otevřena pro veřejnost. Aktuální informace o knihovně jsou k nalezení na internetových stránkách (příloha 5). 34

7 6.3 Marketing knihovny Ačkoli jsou krajské knihovny neziskovými organizacemi, v některých případech by se měly chovat jako výdělečné organizace. Jednou z metod, která by měla být pro oba sektory společná, je marketing. Definice marketingu knihovny by mohla znít například takto: marketing knihovny je manažerský proces, zodpovídající za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků čtenářů. Efektivní organizace je taková, která za hospodaření s co nejmenšími prostředky dosahuje co nejvyššího zisku. Úspěšnost knihovny se neměří výší dosaženého zisku, ale odráží se ve formě návštěvnosti, výpůjček, prestiže apod. Pro knihovny neexistuje aktivní konkurence. Za konkurenty mohou být považovány další organizace žádající příspěvek z rozpočtu zřizovatele. Proces marketingové studie knihovny začíná sběrem a zpracováním dat. V první fázi zjišťování knihovna vymezuje své postavení na trhu, svůj vztah k ostatním institucím (viz diagram Postavení krajské knihovny v systému knihoven). Knihovníky zajímá sociální a ekonomický kontext kraje, obyvatelstvo, vzdělanostní struktura obyvatelstva, hrubý domácí produkt, zaměstnanost, školství a kultura v daném kraji. Ještě v této fázi analyzuje své vnitřní síly a slabosti (SW) a vnější ohrožení a příležitosti (OT). Zkráceně SW-OT. SW analýzou sledujeme vnitřní prostředí firmy, které jsme schopni ovlivnit, OT analýzou vnější prostředí firmy, které ovlivňujeme těžko nebo vůbec. Silné stránky a příležitosti jsou příznivými faktory. Opakem jsou slabé stránky a ohrožení. Posledním bodem této fáze je segmentace zákazníka (viz Analýza čtenáře). Pokud knihovna nemá dostatek vlastních dat, může v této fázi uskutečnit výzkum. Na základě výsledků této fáze si knihovna stanovuje cíle, které dosahuje pomocí strategií. Strategie je volena z hlediska marketingových nástrojů (produkt, cena, distribuce, propagace). V knihovnách nachází plnohodnotné uplatnění pouze propagace. SVK HK si cíle každoročně stanovuje v dokumentu Plán práce. Na závěr je důležité provést hodnocení a kontrolu. SVK HK vydává dokumenty Hodnocení činnosti, Výroční zpráva a Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí, ve kterých vždy hodnotí své počínání za uplynulý kalendářní rok. 35

8 SW-OT analýza krajské knihovny SILNÉ STRÁNKY S SLABÉ STRÁNKY W dostupnost a rozšiřování nabídky služeb knihoven nedostatečné informační propojení všech typů knihoven v kraji cíleně budované kvalitní knihovní fondy malá informovanost veřejnosti o zdrojích odborná úroveň a elán pracovníků informací; nedostatek přehledných a využitelných legislativní podpora v knihovním zákonu webových stránek knihoven a finanční zajištění regionálních funkcí rozdílná úroveň knihoven regionu dobrá spolupráce krajské a pověřených finanční a časová náročnost automatizace knihoven absence nabídky knihovnického vysokoškolského automatizace knihovnických procesů vzdělání v kraji meziknihovní výpůjční služby finanční náročnost a nedostatečná péče vydávání regionálního knihovnického o vzácné a ohrožené dokumenty zpravodaje U nás malá znalost současných uživatelských potřeb PŘÍLEŽITOSTI - O OHROŽENÍ T vícezdrojové financování, finanční podpora Krajského úřadu, grantová podpora nejistý zdroj financování, snaha omezovat služby ze strany zřizovatelů trend celoživotního vzdělávání; možnosti nedostatek prostorů pro práci s veřejností otevřeného distančního vzdělávání v knihovnách možnost tlaku zřizovatelů a následné zbavení právní subjektivity knihoven podpora volnočasových aktivit atraktivnější nabídka aktivit jiných subjektů, veřejný internet a jeho umístění zejména zejména pro mládež v menších knihovnách nízká úroveň informační gramotnosti možnost cílené nabídky pro vybrané skupiny zejména u starší části populace obyvatel; knihovny jako centra se- tkávání v rámci místní komunity pomalé a drahé připojení knihoven na internet rozvoj cestovního ruchu; knihovny jako informační centra obce nedostatečné odměňování knihovníků a jejich postupný odchod z profese Tab. SW-OT analýza systému knihoven v Královéhradeckém kraji 14) 36

9 Analýza čtenáře V práci se čtenářem rozlišujeme diferenciální hledisko věku, pohlaví, stupně dosaženého vzdělání, zájmu, profese, sociální skupiny. Smyslem a cílem diferenciace v práci se čtenářem je: poskytovat optimální služby čtenářům dosáhnout optimálního vzdělávacího a výchovného účinku četby Diferenciace čtenářů a na ni navazující diferenciace služeb knihoven je jedním z prostředků zdokonalování knihovnických služeb a uspokojování čtenářských potřeb a požadavků. Čtenářské kategorie představují interní roztřídění čtenářů a uživatelů do určitých skupin. Mohou být stanoveny podle: věku čtenářů (děti, dospívající mládež, dospělí) stupně dosaženého vzdělání pracovního nebo studijního oboru, profese zájmových oblastí sociálních skupin Na základě této analýzy jsou charakterizovány určité vzorce chování spotřebitelů. Tato hlediska mohou být pak uplatňována i při výše zmiňované metodice práce se čtenářem (viz kapitola 5.2). Stanovení cílů Například cíle SVK HK do roku 2008 byly rozděleny na hlavní a dílčí. Hlavním cílem je postupné budování funkční celokrajské knihovnicko-informační sítě, která bude umožňovat všem obyvatelům kraje rovný přístup k informacím, jejich svobodnou výměnu, získávání vědomostí a svobodné vytváření vlastních názorů a vytváření příležitosti pro využití volného času. Dílčí cíle jsou definovány v následujících sedmi bodech: 1) Postupné vyrovnávání úrovně služeb veřejných knihoven na území kraje. 2) Spolupráce a koordinace činnosti knihoven a jejich informační propojení. 3) Zlepšení informování veřejnosti o službách knihoven. 4) Rozšíření cílené nabídky služeb různým skupinám obyvatelstva, včetně prostorového zabezpečení. 37

10 5) Zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do knihoven. 6) Kvalitní a dostatečné doplňování knihovních fondů a zlepšování ochrany fondů. 7) Zajištění celoživotního a profesního vzdělávání knihovníků. Volba strategie Volba optimální marketingové strategie se v knihovnách opírá zejména o SW-OT analýzu a analýzu čtenáře. Knihovny se mohou více zaměřit buď na strategii kooperace, nebo strategii senzualizace (zajímavosti). Knihovna nesoupeří s ostatními kulturními institucemi, ale má za úkol se s nimi doplňovat (například v pořádání odborných přednášek). Dalším pozitivem plynoucím z této strategie je minimalizace nákladů (například knihovna má možnost využívat státních dat). Dalším možným využitím této strategie je lepší dostupnost k poskytovaným grantům. Granty bývají poskytovány na projekty a jejich poskytovatelé vždy rádi slyší na využitelnost projektu ve více organizacích. Strategie senzualizace má za úkol smyslově přiblížit a zatraktivnit nabídku. Může to mít například vliv při získávání sponzorů. Sponzorství je na rozdíl od charitativní činnosti obchodní vztah mezi rovnocennými partnery. Sponzor si kupuje určité výhody, které mu pomůžou v jeho vlastních marketingových aktivitách. Sponzorský dar je z hlediska účetnictví odpočitatelnou položkou. Sponzorům prodáváme konkrétní akci (ostatní platí zřizovatel). Sponzoring může být finanční i naturální. Při hledání sponzora bychom měli dát pozor, aby neovlivnil nezávislost knihovny (například sponzor / dodavatel knih může ovlivnit směřování knihovny). Propagace Z marketingových nástrojů se v knihovnách nejvíce využívá propagace. Co se týče propagování služeb, knihovny využívají nejrůznějších prostředků od tiskové reklamy (prospekty, brožury, plakáty) až po moderní prezentace v síti internet. Mnohé krajské knihovny vydávají periodika. Odkazy na jejich internetové stránky naleznete v příloze 1. V propagaci činnosti knihovny i při získávání nových čtenářů pomáhají také zábavné formy práce se čtenáři (viz 5.2 Metodika práce se čtenáři 38

11 v knihovnách). Důležitým místem, kde mohou knihovny prezentovat svoji činnost, jsou výstavy a veletrhy. Pomocí metod public relations může knihovna dosáhnout dobrého jména organizace, vysvětlit princip organizace, rozšířit povědomí o instituci či předcházet situacím, které by mohly být pro instituci problematické. Působit může nejen na čtenáře, sponzory či vládní (státní) organizace, ale i na své vlastní zaměstnance (učinit je hrdými na to, že jsou zaměstnanci organizace). Co se týče marketingu knihoven, nebyl můj příspěvek vyčerpávající. Chtěl jsem jenom ukázat jeden z prostředků, které knihovny mohou využívat k větší dokonalosti poskytovaných služeb. Marketing se svými analýzami, strategiemi a nástroji totiž pořád ve srovnání s ostatními činnostmi knihovny nefunguje tak, jak by měl. 6.4 Funkce krajské knihovny Funkce krajské knihovny je dána zřizovací listinou. Zřizovací listinu pro patřičnou krajskou knihovnu vydává zastupitelstvo určitého kraje. V této listině se uvádí přehled hlavní činnosti, který lze považovat za základní funkci. Své poslání plní krajská knihovna především tím, že a) shromažďuje a trvale uchovává domácí literaturu, systematicky buduje univerzální fond vědecké, odborné populárně naučné i krásné literatury a dalších materiálů a informačních pramenů prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací v souladu s požadavky všeobecné dostupnosti literatury a informací b) propaguje a zpřístupňuje knihovní fondy všem uživatelům jak půjčováním, tak prostřednictvím bibliografických a informačních činností, využíváním meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby a dalšími formami práce s uživateli c) řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a informatizace z hlediska potřeb a požadavků veřejnosti a specializace knihovny. Spolupracuje s Národní knihovnou ČR při zpracování národní bibliografie a souborného katalogu. Podílí se na vědecko-výzkumné, průzkumové, studij- 39

12 ní a rozborové činnosti knihoven. V rámci své činnosti knihovna racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky d) poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby e) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze f) umožňuje veřejnosti přístup na internet g) pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních fondů a služeb h) vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činnosti knihovny i) poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše j) bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb k) zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti a poskytuje informační služby související s předmětem činnosti l) zpřístupňováním odborných vědeckých a technických dokumentů a informací napomáhá rozvoji vědy a výzkumu v kraji Knihovna dále zabezpečuje ochranu a konzervaci historických knihovních fondů včetně restaurování vzácných děl. Knihovna v neposlední řadě plní regionální funkce. Je zejména a) střediskem pro shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování knihovních a informačních fondů včetně speciálních druhů dokumentů a moderních nosičů informací b) regionálním informačním a databázovým centrem kraje c) centrem meziknihovních služeb d) odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem pro knihovny kraje v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda 40

13 e) centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven f) střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů Knihovna může vykonávat i hospodářskou činnost, například pronájmem dočasně nevyužívaných nebytových prostor v objektech, s nimiž hospodaří anebo pronájmem prostor sloužících k zajištění hlavní činnosti (nesmí být narušena) k výchovně vzdělávacím či jiným účelům. 6.5 Struktura krajské knihovny Pod pojmem struktura knihovny si vybavím jednak organizační strukturu, ale také architektonický koncept čili členění prostoru knihovny na jednotlivé zóny. Organizační struktury krajských knihoven si jsou podobné. Úseky bývají nadřazené odborům, odbory bývají nadřazené oddělením, útvary fungují napříč spektrem (například útvar interního auditora). Na základě struktury SVK HK (příloha 4) popíši pracovní náplně jednotlivých složek struktury knihovny. Obecně se dá organizační struktura knihovny rozdělit na úseky týkající se hlavní činnosti knihovny a úseky zajištující neknihovnický provoz. Na samém vrcholu struktury stojí útvar vedení, kterému je k dispozici sekretariát. Ředitelce(-i) podléhají náměstek pro ekonomickou činnost a náměstek pro odbornou činnost. Pod ekonomickou činnost spadá ekonomicko-provozní odbor (má na starosti přípravu a realizaci výběrových řízení, ekonomickou agendu, organizační normy, evidenci majetku), oddělení účetnictví a personalistiky a provozní oddělení (údržbáři, uklízečky, řidiči, šatnářky). Odbornou činností rozumíme knihovnické činnosti. Pod odbor doplňování a zpracování fondu patří oddělení akvizice (nákup dokumentů), oddělení jmenné katalogizace a retrokonverze (převod katalogizačních lísků z tištěné podoby do elektronické) a oddělení věcného zpracování (mezinárodní desetinné třídění, předmětová hesla). Odbor služeb čtenářům je nadřazený oddělení výpůjčních služeb, úseku (mezinárodních) meziknihovních výpůjčních služeb a oddělení správy fondů (revize fondů, balení knih apod.). Do kompetence odboru speciálních služeb spadá vedení oddělení periodik a internetu (dodávání dokumentů článků právnickým osobám, reprografické služby), oddělení informačních a referenčních služeb (zodpovídání dotazů, pří- 41

14 stup do databází, regionální badatelna, pořádání exkurzí, školení, přednášek, tvorba propagačních letáků), oddělení bibliografie (doplňování článků do regionálních databází, spolupráce s ostatními knihovnami na tvorbě bibliografií celostátního rozsahu), oddělení služeb knihovnám (výkon regionálních funkcí, vydávání regionálního knihovnického zpravodaje, vedení agendy přidělování čísel ISBN pro publikace vydávané knihovnou) a úsek public relations (výstavky, navázání kontaktů). Nedílnou součástí organizační struktury je v době automatizace oddělení informačních technologií. Důležitou roli hraje činnost pracovních skupin, které řeší aktuální problémy (například elektronická ochrana fondů), a vědecko-výzkumná činnost, jejíž doménou je tvorba projektů za účelem přidělení grantů. Při popisu struktury knihovny z architektonického konceptu vycházím z informačního letáku Jaká bude novostavba Národní knihovny? 15). Knihovny se postupně transformují z více či méně uzavřených institucí poskytujících tradiční služby vázané na vlastní fondy v otevřené instituce s podstatně širším společenskokulturním záběrem i významem. Ať budou jednotlivé zóny nakonec uspořádány jakkoli a volné (neknihovní) zóny budou poměrně rozsáhlé, musí být vždy a všude zřejmé, že jde o knihovnu. Knihovna zde nesmí rušit, ale musí být všudypřítomná. Zda za sklem, formou volných průhledů mezi patry či jinou formou, je už věcí architekta. A naopak uživatel pohybující se v knihovně by měl mít příjemný pocit možnosti kdykoli využít služeb restaurace, kavárny nebo dostatku míst pro diskusi s kolegy či přáteli. Návštěvník by měl mít možnost si přímo v budově prohlédnout výstavu nebo navštívit další kulturní či společenské akce, i když jimi nesmí být ve své práci obtěžován. Ideální zóny by mohly vypadat následovně: Místo setkávání by mělo být určeno všem bez rozdílu a omezení. Každý může do této zóny přicházet a opouštět ji bez kontroly. V tomto prostoru by mohly být umístěny: literární kavárna, restaurace, víceúčelový sál, prostor pro výstavy, odpočinková a diskusní zóna, zóna s informacemi o knihovně, knihkupectví kombinované s prodejnou materiálů vydaných knihovnou a o knihovně. Patří sem i parkoviště, šatna a dostatečné sociální zázemí. Tato zóna je sice opticky s knihovnou propojena, 42

15 musí však umožňovat zcela autonomní provoz i v době, kdy je knihovna v užším slova smyslu zavřená. Zóna Základní služby pro všechny by měla nabízet variantu centrální haly služeb v přímé vazbě na vstup pro veřejnost. Tato zóna je volně přístupná jako místo prvního přijetí uživatele s informacemi o fondech a službách knihovny. Kromě příručního fondu referenční literatury ve volném výběru jsou zde k dispozici katalogy, báze dat, portály, digitální knihovna. Přístup na internet umožňuje kromě využití běžně dostupných zdrojů i přístup k finančně nákladným placeným službám a zdrojům. Pro uživatele zde jsou připraveny základní informace, odborné konzultace, referenční a rešeršní služby, může zde absolvovat uživatelská školení. V těchto prostorách se provádí registrace čtenářů, dále je zde výpůjční protokol, centrální pokladna, příjem a výdej zakázek reprografických služeb, samoobslužné kopírování, prostor pro studium referenční literatury, školicí a konzultační prostor. Návštěvníci mohou do tohoto prostoru vstupovat bez registrace a kontroly, při odchodu však musí procházet běžnou kontrolou vynášených dokumentů (elektonický zabezpečovací systém). Studijní zóna s volným výběrem by měla být řešena jako otevřený prostor určený ke studiu na místě, s místy v základním vybavení a volným výběrem odborné literatury. Zde by mělo být umožněno i studium vlastních dokumentů s vazbou na další služby: samoobslužné kopírování, přístup k výpočetní technice, bezdrátové připojení a základní konzultační a poradenské služby. Vstup do této zóny již předpokládá povinnost podrobit se kontrole platné čtenářské registrace, identifikaci vnášených dokumentů a odložení zavazadel a svrchního oděvu v šatně. Při opuštění knihovny procházejí návštěvníci této zóny běžnou kontrolou vynášených dokumentů. Specializované studovny by měly nabízet uživatelům klasicky uspořádanou soustavu specializovaných studoven (mikromédií, elektronických dokumentů, periodik) pro zpřístupnění speciálních typů dokumentů z univerzálních fondů knihovny. Uživatelům by zde měly být k dispozici konzultační a výpůjční služby (výdej / příjem objednaných a rezervovaných dokumentů ze skladišť a z obsluhovaných příručních fondů), prostor pro studium fondů z příručních knihoven a další návazné služby (kopírování, bezdrátové připojení atd.). Milovníci většího soukromí by měli mít k dispozici tzv. tichou studovnu s nadstandardními místy pro dlouhodobou vědec- 43

16 kou/badatelskou práci, s volně přístupnou i s obsluhovanou příruční knihovnou a s možností dlouhodobého rezervování dokumentů uložených ve skladištích. Vstup do této zóny předpokládá minimálně dodržení podmínek platných pro studijní zónu s volným výběrem, v jednotlivých studovnách by měl být vstup i výstup dále regulován podle konkrétních specifik. Konzervační fond. Snad v každé krajské knihovně se nacházejí vzácné dokumenty, které mají historickou, mnohdy nevyčíslitelnou, hodnotu. Jedná se o archivní exempláře, které jsou určeny pro uchování budoucím generacím a tvoří tak srdce knihovny. Významu a účelu konzervačních sbírek odpovídá i způsob zpřístupňování s mimořádnými nároky na jejich ochranu. Ztráty z těchto sbírek většinou nelze plně nahradit, proto vstup do této zóny i výstup z ní musí podléhat mimořádným kontrolám a bezpečnostním opatřením. I když do této zóny většina návštěvníků knihovny patrně nikdy nevstoupí, je její význam pro celkovou atmosféru budovy mimořádný. Vědomí, že se v knihovně nachází jakási třináctá komnata, propůjčuje celé budově jedinečnou dimenzi. 44

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb

Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Novela standard veřejných knihovnických a informačních služeb Seminář pro starosty Olomouckého kraje Aktuální otázky rozvoje knihoven Olomouc 14. listopadu 2012 K čemu jsou a jaké mají cíle standardy veřejných

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

XII / Informovanost o poskytované sociální službě

XII / Informovanost o poskytované sociální službě STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více