VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adéla Jelínková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adéla Jelínková

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název bakalářské práce: Oběh účetních dokladů v podniku a možnosti jejich elektronizace Autor: Katedra: Obor: Vedoucí práce: Adéla Jelínková Financí a účetnictví Účetnictví a finanční řízení podniku Ing. Gabriela Ďurianová

3 Abstrakt Cílem mé práce je zachycení oběhu účetních dokladů v konkrétním podniku. V teoretické části jsem se zabývala požadavky na zachycení oběhu účetních dokladů (v písemné a elektronické podobě) dle platných legislativních norem. V jedné z podkapitol jsem se zaměřila na aktuální změny zákona upravujícího archivaci těchto dokumentů. V praktické části jsem se pokusila zachytit oběh faktur v rámci podniku, upozornit na nedostatky v souvislosti s dodržováním příslušných právních předpisů upravujících tuto problematiku a zhodnotit celkový systém. V závěru celé práce jsem navrhla řešení na zefektivnění celého procesu oběhu faktur v podniku. The aim of this bachelor thesis is catching of circulation of accounting documents in a real company. In the theoretical part I deal with requirements for circulation of accounting documents (in written and electronic form) according to applicable legislative standards. In one of subhead I focus on actual changes of law adjusting of archiving of these documents. In the practical part I tried to capture circulation of invoices within the company to highlight deficiencies in connection with compliance the relevant legislation adjusting this issue. In conclusion, the thesis I propose a solution to increase the efficiency the entire process of circulation of invoices in the company.

4 Obsah Úvod Účetní doklady Pojem účetní doklad Náležitosti účetního dokladu Typy účetních dokladů Formy účetních dokladů Vzhled účetních dokladů Průkaznost a opravy účetních dokladů Chyby Opravy účetních dokladů Trestní odpovědnost Oběh účetních dokladů Vnitropodnikové směrnice Úschova a archivace Doba archivace Průběh likvidace Průběh archivace v praxi Využití a zavedení IT v účetnictví Stručný vývoj forem a technik účetnictví Právní úprava Správa dokumentů Nástroje správy dokumentu Elektronizace účetnictví Elektronický účetní doklad Elektronický podpis Právní úprava Archivace Změna zákona upravujícího archivaci dokumentů Porovnání elektronického a písemného dokumentu Rizika elektronického účetnictví Účetní programy a jejich výběr Postup při výběru účetního programu Případová studie... 25

5 3.1 Představení společnosti Oběh účetních dokladů Oběh externích faktur za služby Identifikace jednotlivých osob a určení jejich zodpovědnosti Postup zpracování faktur Oběh externích faktur za zboží Postup zpracování objednávky a vyhotovení faktury Elektronický podpis Oběh interních faktur za zboží a služby Správa a archivace dokumentů Správa dokumentů Archivace dokumentů Evidence a ukládání dokumentů ve spisovně Zhodnocení současného stavu oběhu účetních dokladů Návrh na zefektivnění oběhu účetních dokladů Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam schémat Seznam tabulek... 43

6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Oběh účetních dokladů v podniku a možnosti jejich elektronizace zpracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 20. května Adéla Jelínková

7 Poděkování: Ráda bych tímto poděkovala Ing. Gabriele Ďurianové za vedení mé bakalářské práce a za podnětné návrhy, které ji obohatily. Rovněž děkuji firmě SKF Ložiska, a. s. za poskytnutí dat.

8 Úvod Účetní doklady jsou důležitým nástrojem účetnictví. Slouží k evidenci hospodářských transakcí a také k průkaznosti jednotlivých účetních případů. Organizace oběhu účetních dokladů je pro každou společnost individuální. Je třeba brát v úvahu velikost firmy, odvětví, organizační strukturu, objem a druh účetních dokladů. Každá společnost si nastavuje pravidla oběhu účetních dokladů sama v souladu s potřebami podniku. Tyto pravidla definuje společně s odpovědností v jednotlivých fázích jejich oběhu ve vnitropodnikových směrnicích a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen zákon ). Ve své práci se zaměřuji na oběh účetních dokladů z pohledu účetní legislativy a praxe. V úvodní části budu soustředit pozornost na oběh a právní úpravu účetních dokladů, dále jejich archivaci v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován zákonem č. 167/2012 Sb., a také zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato část bude obsahovat všeobecné informace o účetních dokladech se zaměřením na doklady ve fyzické podobě. Ve druhé části se pokusím zachytit současný trend v účetnictví, a tím je elektronizace účetních dokladů. Vzhledem k modernizaci a současné úrovni technologií je tento způsob fakturace do budoucna nevyhnutelný. Právní úprava se postupně uzpůsobuje dnešním požadavkům. Z tohoto důvodu byla vytvořena novela zákona č 499/2004 Sb. upravující elektronické účetní doklady i jejich následnou archivaci. Hlavním cílem praktické části bude zachycení oběhu účetních dokladů ve společnosti SKF Ložiska a. s. Úkolem bude zaměřit se na jejich zpracování a navržení zlepšení rychlosti a efektivnosti jejich oběhu. Jelikož společnost uvažuje do budoucna přejít na jednotný systém fakturace a vedení účetnictví prostřednictvím programu SAP, pokusím se uvést benefity, jenž nový program přinese. Dále bych navrhla ideální zajištění oběhu dokladů (s programem SAP a případnou kombinací s dalšími programy) dle využití informací získaných z teoretické části v souladu s platnou legislativou. 1

9 1 Účetní doklady 1.1 Pojem účetní doklad Účetní doklady jsou nedílnou součástí každé účetní operace a jsou podkladem pro její zaúčtování. Je to nástroj, který potvrzuje, že daná účetní operace proběhla. Bez účetních dokladů nelze účtovat. Proto jsou na ně kladeny určité požadavky. Účetní doklad je originální písemností, která zajišťuje průkaznost, úplnost, včasnost, správnost, viditelnost a čitelnost účetnictví. 1 Zásada dokladovosti musí být dodržována jak osobami, které vedou účetnictví, tak i těmi, kteří vedou daňovou evidenci. Zásada objektivity je jednou z všeobecně uznávaných zásad účetnictví, na kterých je postavena účetní legislativa vydávaná Ministerstvem financí. Tato zásada znamená, že všechny informace obsažené a zpracované v účetnictví mohou být kdykoli nezávisle ověřeny a objektivně doloženy účetními písemnostmi. 1.2 Náležitosti účetního dokladu Účetní doklady musí obsahovat následující náležitosti stanovené zákonem o účetnictví: a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Pokud účetní doklad nebude obsahovat tyto povinné náležitosti, nejedná se o účetní doklad. Z výčtu povinných náležitostí vyplývá, že povinným údajem není razítko společnosti. 1 Účetní doklady. [online]. [cit ]. Dostupné z: 2

10 Zákon stanovující a upravující výše uvedené povinné náležitosti nespecifikuje pojem označení účetního dokladu. Lze se domnívat, že tímto označením má být název konkrétního dokladu. Podle F. Loušy (2011) je možné jako účetní doklad považovat fakturu přijatou, i přesto, že by na ní nebylo výslovně uvedeno, že je účetním dokladem. 2 Zákon dále neuvádí povinnost číslovat doklady. I když v praxi je tento způsob označování již zavedený, účetní doklad splňující všechny zákonem stanovené náležitosti je účetním dokladem i za předpokladu, že pořadové číslo neobsahuje. Při vystavování účetních dokladů prostřednictvím účetních programů může dojít k situaci, kdy program nedokáže na daný doklad uvést okamžik vyhotovení, případně může být uvedeno datum zapsání dokladu, které nebude shodné s datem vyhotovení. Za daných okolností nezbývá účetní jednotce nic jiného, než doplnit tuto skutečnost na doklad ručně. V případě neuvedení této skutečnosti by se jednalo o porušení zákona. 1.3 Typy účetních dokladů Účetní doklady můžeme rozdělit podle druhu, počtu účetních případů a podle obsahu. Schéma 1: Rozdělení účetních dokladů podle druhu faktura přijatá faktura vydaná podle druhu výdajový PD vnitřní účetní doklad výpis z BÚ výdejka příjmový PD příjemka Zdroj 1: vlastní zpracování 2 za předpokladu, že splňuje veškeré povinné náležitosti stanovené pro účetní doklad 3

11 Schéma 2: Rozdělení účetních dokladů dle jiných hledisek interní podle obsahu externí podle počtu účetních případů jednotlivé sběrné Zdroj 2: Vlastní zpracování Rozdělení účetních dokladů z hlediska druhů vychází z jejich obsahu. Příjmový pokladní doklad je dokladem potvrzující a prokazující příjem hotovosti za prodej zboží či služby atd. U dokladů členěných podle obsahu vycházíme ze skutečnosti, kdo je účastníkem dané operace. Pokud se jedná například o fakturu přijatou od našeho dodavatele, externím účastníkem je náš dodavatel, v případě výpisu z běžného či úvěrového účtu je externím účastníkem příslušná banka atd. Jinak řečeno, pokud má účetní doklad vztah k okolí podniku, jedná se o doklad externí. V případě dokladu, který má vztah k účetním případům uskutečněným v rámci samotného podniku, mluvíme o dokladu interním. Tabulka 1: Členění účetních dokladů externí (vnější) doklady interní (vnitřní) doklady výpis s běžného účtu, výpis z úvěrového účtu, výdajový a příjmový pokladní doklad, faktura přijatá, faktura vydaná, dodací list výdejka, příjemka, vnitřní účetní doklad Zdroj 3: Vlastní zpracování 4

12 Každý jednotlivý účetní doklad popisuje vznik právě jedné hospodářské operace. V případě vzniku více hospodářských operací jednoho druhu je možné vytvořit pouze jeden souhrnný účetní doklad potvrzující a obsahující všechny účetní operace téhož druhu. Typickým příkladem jsou hromadné příjemky a výdejky na zboží. 1.4 Formy účetních dokladů Účetní doklad nemusí mít pouze formu všeobecně známou, jako jsou faktury, dobropisy či pokladní doklady. Účetním dokladem se mohou stát také zápisy z inventur, výpis z obchodního rejstříku, odpisový plán, mzdové listy, zápis z valné hromady, reklamační list nebo dodací list pokud obsahují zákonem stanovené náležitosti. V 4 odst. 6 zákona o účetnictví je uvedena povinnost vést účetnictví v českém jazyce. Účetní doklady oproti tomu mohou být vystaveny v jazyce cizím, pokud jsou srozumitelné Vzhled účetních dokladů Vzhled a formální úprava účetních dokladů není zákonem stanovena. Nejsou vydána ani žádná doporučení v této souvislosti z čehož vyplývá, že je toto rozhodnutí zcela v kompetenci samotné účetní jednotky. V současnosti je však jistá podoba a struktura faktur (a dalších účetních dokladů) již zaběhlá. Nic však nebrání odběrateli nebo dodavateli, aby si pozměnili tento dokument za podmínky dodržení náležitostí, které jsou dané zákonem. Pro své potřeby mohou po vzájemné dohodě zúžit či rozšířit obsah faktur nebo upravit vzhled ke svým potřebám. 1.6 Průkaznost a opravy účetních dokladů Chyby Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz o hospodaření dané účetní jednotky. Nesprávnosti v účetnictví mohou vznikat ve všech fázích sběru a zaznamenávání účetnictví, taktéž i při jeho kontrole. Jedná se o chyby v účetních dokladech, účetních závěrkách, inventarizačních 3 více o této problematice je obsaženo v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví v 8 odst. 5 5

13 zprávách apod. Z toho vyplývá, že za chybné zpracování není vždy zodpovědný pracovník příslušného účetního oddělení. Při vytváření účetního dokladu se může stát, že doklad obsahuje chybný údaj. To vede k nesprávnosti účetnictví. Ke vzniku chyby může dojít vědomě, nevědomě nebo z nedbalosti. Vědomá chyba je způsobena záměrem zakrýt nějakou skutečnost či získat určitou výhodu, které by účetní jednotka nedosáhla bez porušení právních předpisů. Nevědomá chyba může vzniknout z mnoha důvodů. Může to být nedostatečná odborná kvalifikace, nesprávná interpretace právního předpisu aj. Chyby z nedbalosti vznikají v důsledku nedostatečné koncentrovanosti a soustředěnosti na daný úkol. Způsobuje ji také uspěchanost či nepozornost. Konkrétní druhy chyb, které se vyskytují v účetních dokladech dle Trupla a Horada: 4 a) nesprávné uvedení peněžního údaje, b) nesprávné označení účetního období, čísla dokladu, c) chybná identifikace účastníků účetního dokladu, d) chybějící údaje o množství, e) neuvedení data vyhotovení účetního dokladu, f) neuvedení data uskutečnění účetního případu Opravy účetních dokladů Pokud se stane, že dojde k vyhotovení chybného účetního dokladu, má účetní jednotka dvě možnosti, jak tento doklad opravit: a) vyhotovit nový opravný účetní doklad k chybnému dokladu, b) konkrétní chybu opravit na původním dokladu. Při opravě účetního dokladu je třeba dodržovat určité zásady dle Trupla a Horada: 4 1. Provádění oprav bezdokladovým způsobem Chybný údaj se slabě přeškrtne tak, aby bylo i nadále možné jej přečíst. Vedle nebo nad něj se napíše údaj správný. Z důvodu průkaznosti je nezbytné k opravovanému zápisu 4 TRUPL, J., HORAD, D., Účetní a daňové doklady: vzory písemností. 3. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2001, s ISBN

14 uvést poznámku o provedení opravy s podpisem pracovníka, který opravu provedl. Je nutné zabezpečit trvanlivost účetních zápisů a účetních dokladů 2. Provádění oprav dokladovým způsobem V případě vzniku chyby v účetním dokladu se vytvoří zcela nový opravný účetní doklad, který se přiloží k tomu chybnému. Je třeba na obou dokladech uvést vzájemné odkazy (čísla dokladů) a v případě nutnosti přiložit komentář s vysvětlením. Opravy nebo doplnění v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví Trestní odpovědnost Kdo nevede účetní knihy a jiné doklady sloužící k přehledu o hospodaření a majetku firmy nebo v nich uvádí údaje, které nejsou pravdivé a jsou hrubě zkreslené, se podle trestního zákoníku dopouští protiprávního jednání, za něž může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Stejně bude potrestán i ten, který uvede nepravdivé údaje v podkladech sloužících k vypracování znaleckého posudku a v podkladech sloužících k zápisu do obchodního rejstříku. 1.7 Oběh účetních dokladů Každý podnik by měl mít stanovená pravidla a plán na zpracování účetních dokladů v rámci podnikové směrnice. Je to nezbytný krok, který zajistí co nejrychlejší a nejefektivnější oběh účetních dokladů a také jejich zpracování. 5 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 35 odst. 1 7

15 Schéma 3: Oběh účetních dokladů Zdroj 4: Vlastní zpracování Vyhotovení účetních dokladů a přezkoušení jejich správnosti V prvních dvou fázi oběhu účetních dokladů dochází k vyhotovení účetních dokladů a následně k přezkoušení jejich správnosti. Kontroluje se, jak věcná správnost, tak formální. Věcná správnost zahrnuje kontrolu, zda údaje na dokladech souhlasí se skutečností. V rámci formální kontroly se zjišťuje, jestli doklady obsahují všechny předepsané náležitosti. Příprava k zaúčtování a jejich zaúčtování Třetí fáze obsahuje třídění dokladů, jejich očíslování, zaevidování a označení účtovacím předpisem. Na základě toho může dojít k samotnému zaúčtování účetních dokladů do účetních knih. 1.8 Vnitropodnikové směrnice Vnitropodnikové směrnice 6 tvoří soubor návodů daného konkrétního podniku. Obsahují podrobně rozpracované postupy v případech, kdy obecně platné předpisy nejsou dostačující. Je třeba průběh určité konkrétní situace definovat, stanovit odpovědnost. Vnitropodnikové 6 v praxi se setkáváme s různými názvy např. organizační směrnice, oběžník, rozhodnutí, pokyn 8

16 směrnice nelze stanovit univerzálně pro všechny účetní jednotky. Jejich podoba bude záviset na mnoha faktorech. Patří mezi ně velikost účetní jednotky, právní forma, organizační struktura, počet pracovníků, předmět podnikání a další. Jednou ze směrnic vytvořených v rámci účetní jednotky je směrnice upravující oběh účetních dokladů (včetně podpisového vzoru). 7 Vyhotovení směrnice upravující oběh účetních dokladů je nutné především v těch podnicích, kde je složitá organizační struktura nebo je účetní jednotka rozdělena na různá oddělení a divize. V těchto případech je nezbytné rozdělit odpovědnosti na konkrétní osoby. Při vytváření směrnice se vychází ze třech základních údajů: jaké konkrétní doklady budou v oběhu, který zaměstnanec s nimi přijde do kontaktu a z určení pracovních činností osob. Obsahem směrnice by měly být tyto informace dle Myškové 8 : - konkrétní druhy účetních dokladů (spolu s jejich náležitostmi) používaných účetní jednotkou, - určení osob, které vystavují nebo přijímají účetní doklady, - stanovení osob, které jsou zodpovědné za věcnou a formální správnost účetních dokladů, - určení osob, jejichž úkolem je schvalování vystavení účetních dokladů, - popis postupu oběhu účetních dokladů a stanovení lhůt pro jednotlivé fáze, - podpisový vzor 9 s ustanovením konkrétních osob za konkrétní účetní případy, - způsob provádění případných oprav účetních písemností. Cílem vytváření této vnitropodnikové směrnice je zajištění plynulosti oběhu účetních dokladů, určení odpovědností a přehled pravomocí. Jelikož se nejedná o legislativně upravený dokument, forma je ponechána na účetní jednotce. 1.9 Úschova a archivace Úschova účetních dokladů a dalších písemností se řídí zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty. Pro archivaci účetních i mimoúčetních dokladů je však stěžejním zákonem zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. V roce 2009 byla vytvořena 7 povinnost vytvořit směrnici vyplývá z 7 zákona o účetnictví 8 MYŠKOVÁ, Renáta. Dokladovost v účetnictví, aneb, Jak na doklady a co s nimi: [praktická příručka pro praxi malých a středních podnikatelů]. Praha: ČZT, 2004, s. 52. Účetnictví, daně a právo v zemědělství. ISBN může být součástí přílohy směrnice 9

17 novela zákona o archivaci zákon č. 190/2009 Sb. s platností od daného roku. Ta v sobě obsahovala úpravy elektrické spisové služby 10. Jejím cílem bylo zefektivnit komunikaci mezi orgány veřejné moci. Doba účinnosti této novely nebyla náhodná. Ke stejnému datu byl spuštěn také nový systém komunikace veřejné správy s externími účastníky prostřednictvím datových zpráv 11. Další změnou byl fakt, že financování této služby bylo hrazeno přímo ze státního rozpočtu. Nebylo už nutné odesílat faktury k proplacení samostatně za každý orgán veřejné moci zvlášť. Dále obsahoval ustanovení o možnosti zřízení více datových schránek pro orgány moci veřejné. Velký zlom však nastal , kdy vstoupila v platnost novela dvou norem klíčových pro práci s elektronickými originály dokumentů, a to zákona č. 227/ 2004 Sb. o elektronickém podpisu a zákona č. 499/2004 Sb. o spisové službě a archivnictví Povinnost archivovat veškeré účetní doklady a písemnosti se vztahuje nejen na obchodní společnosti, ale také na tzv. soukromoprávní původce Doba archivace Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v 31 a 32 spolu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uvádějí lhůtu, po jakou musí být určité druhy účetních dokladů a dalších písemností uchovány tak, aby bylo možné do nich kdykoliv v případě potřeby nahlédnout. Teprve po uplynutí stanovené doby je možné tyto dokumenty skartovat. 10 jedná se o informační systém určený ke správě a evidenci dokumentů (písemných i elektronických) v elektronické podobě 11 jedná se o zprávy posílané prostřednictvím datových schránek, jejichž obsahem není text, ale příloha ve formátu PDF (slouží ke komunikaci mezi úřady a jednotlivými společnostmi) 12 Průlom v elektronické archivaci dokumentů [online] [cit ]. Dostupné z: 13 více v podkapitole neboli soukromí podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku 10

18 Tabulka 2: Přehled účetních záznamů podle doby archivace Druh účetních záznamů Doba archivace Účetní závěrka, výroční zpráva 10 let od konce účetního období, kterého se týkají Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví. Účetní záznam může mít listinnou, technickou nebo smíšenou podobu let počínající koncem účetního období, kterého se týkají Zdroj 5: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 31 Doba archivace stanovená zákonem se může za určitých podmínek změnit. Zejména se jedná o případ, kdy jsou účetní dokumenty podkladem v trestním řízení, správním řízení, daňovém řízení a jiném řízení podle zákona o účetnictví. Než se účetní dokumenty určené k archivaci umístí do archivačních místností, musí být písemnosti řádně uloženy do archivačních boxů či krabic a to tak, aby bylo zabráněno jejich poničení, ztrátě nebo poškození Průběh likvidace Likvidace účetní dokumentace musí být v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty. Tento průběh lze shrnout ve dvou krocích: 1) podání skartačního návrhu spolu se seznamem a množstvím písemností určených ke skartaci (musíme uvést také druh písemností k vyřazení), 2) obdržení vyjádření státního archivu, které obsahuje souhlas se skartací. 15 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 33 odst. 2 11

19 Velké společnosti využívají v případě archivace specializované společnosti zabývající se touto činností. Poskytnou této externí firmě všechny dokumenty společnosti a archivační firma provede archivaci za ně. Dokumenty nutné archivovat umístí do archivačních místností společnosti (nejčastěji se jedná o sklep či suterén budovy, kde společnost sídlí). Naopak dokumenty, u nichž vypršela lhůta pro archivaci, se na základě skartačního povolení skartují. Tento způsob zajištění archivace a skartace dokumentů je velice výhodný, protože společnost přenechá celý proces externímu dodavateli. Společnost se tak může plně soustředit pouze na svůj předmět podnikání. Dalším důvodem je skutečnost, že většina společností nemá pracovníka, který by měl na starosti archivaci účetních písemností a jejich následnou likvidaci Průběh archivace v praxi V praxi je při archivaci každá krabice, šanon a úložný box označen předmětem, archivačním znakem a počtem let, po jakou bude daný dokument archivován. Předmět vypovídá o obsahu dané krabice či šanonu. Archivační znaky využívané při této činnosti jsou dle Myškové 16 A archiválie, S písemnosti určené ke skartaci po uplynutí doby, V dokumenty, které budou po uplynutí skartační doby rozřazeny mezi A a S. Písemnosti označené písmenem A se po uplynutí skartační doby stávají archiváliemi. Následuje jejich umístění do státního archivu. 16 MYŠKOVÁ, Renáta. Dokladovost v účetnictví, aneb, Jak na doklady a co s nimi: [praktická příručka pro praxi malých a středních podnikatelů]. Praha: ČZT, 2004, s. 56. Účetnictví, daně a právo v zemědělství. ISBN

20 2 Využití a zavedení IT v účetnictví 2.1 Stručný vývoj forem a technik účetnictví Přepisovací formy Původní systém přepisování údajů z memoriálu přes žurnál do hlavní knihy se postupně zdokonalil. Memoriál nahradily účetní doklady. Vzniklo více druhů deníků podle stejnorodých skupin transakcí z důvodu zvyšujícího se objemu účetních operací. Do hlavní knihy se pak zapisovaly operace z deníků se stejnou předkontací souhrnně a to z důvodu přehlednosti a zrychlení účtování. S postupující dobou byla nově zaváděna analytická evidence, která situaci ještě více zkomplikovala. Jednak přibylo práce s přepisováním a také se zvýšil počet chyb spojených s přepisováním mezi jednotlivými účetními knihami. To narušovalo vypovídací schopnost účetnictví. Propisovací formy Tento způsob zachycení účetních operací byl založen na tom, že jednotlivé účetní operace byly napsány pouze jednou a to přes propisovací papír (uhlový papír). Zanikla tak možnost, aby došlo při přepisování mezi účetními knihami k chybě. Nevýhodou byla nutnost psát na volné listy papíru, které pak museli být do jednotlivých knih vloženy. To byl krůček k tomu, aby byly tyto zápisy prováděny mechanicky na psacím stroji. Mechanizace Mechanizace účetnictví navazuje na propisovací formy a to v okamžiku, kdy se začaly k zachycení účetních operací využívat psací stroje. Ty byly postupně upraveny na účetní stroje. Následovalo zavedení děrných štítků. Nejednalo se o automatizaci účetnictví, protože elektromechanické stroje, které sloužily k dekódování a čtení děrných štítků, vyžadovali lidskou obsluhu. Automatizace účetnictví Automatizované účetnictví je již účetnictví, v němž se využívají počítače a další informační technologie. S postupem času se tyto technologie neustále zdokonalují. Podstatou je, že se účetní doklady zapisují do programu v počítači pouze jednou oproti ručnímu vedení účetnictví. Jednotlivé výstupy jsou pak v podobě, kterou si zvolíme. 13

21 Obrázek 1: Časová osa vývoje účetnictví Zdroj 6: vlastní zpracování dle Mejzlíka (2006) Právní úprava Až do roku 1992 bylo českou právní úpravou přijímáno a akceptováno účetnictví pouze v podobě účetních knih, které byly v tištěné podobě. V současné době již právní úprava dovoluje vést účetní knihy v písemné, elektronické či smíšené podobě. Žádná účetní jednotka nemusí vést účetnictví v písemné podobě. Musí být však schopna své účetní knihy převést do listinné formy na požádání. I na účetní záznamy, jež jsou v elektronické podobě, platí pro účetní jednotku podle zákona o účetnictví povinnost zajistit ochranu těchto dat před zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou, odcizením či neoprávněnou změnou. Tato povinnost trvá po dobu, kterou jsou povinny účetní jednotky zmíněné účetní záznamy uchovávat a archivovat. 2.2 Správa dokumentů Správa dokumentů a obsahu zahrnuje komplex nástrojů a přístupů umožňující vhodně zachytit množinu nestrukturovaných a semistrukturovaných dat a dle potřeby ji nabídnout 14

22 v požadované formě uživateli. 17 Tyto data jsou ve formě dokumentů a dle F. Gály (2007) rozlišujeme: - dokumenty v elektronické nebo listinné formě, - dokumenty interní, které obíhají uvnitř podniku (směrnice), - dokumenty pocházející z jiných systémů (faktury), - dokumenty původem z externí komunikace a spolupráce s partnery či jinými externími subjekty. Jednotlivé dokumenty do podniku vstupují v podobě elektronické či listinné. Pokud se jedná o druhý případ, musí pracovník příslušného oddělení převést dokument do elektronické formy. 18 Tento proces se nazývá digitalizace, imaging či date capture. V rámci digitalizace probíhá vytěžování dat volných formulářů 19, což znamená, že v daných dokumentech jsou vyhledávány určité údaje, které je nutné zpracovat i v jiných systémech. Jedná se například o datum splatnosti, název dodavatele aj. Po vyjmutí těchto dat následuje jejich uložení pro další zpracování. Některé dokumenty vznikají nebo již přichází do podniku v elektronické verzi. Jedná se o různé ové zprávy z okolí podniku nebo to mohou být data získaná z jiných systémů a vložená do dokumentů (např. cashflow vložené do účetní závěrky). Případně může jít o dokumenty vytvořené přímo v ECM 20. V momentě, kdy máme dokument již v elektronické podobě, následuje jeho uspořádání tzv. taxonomie. Jejím obsahem je jednoznačná identifikace, klasifikace a doplnění náležitostí dokumentu. To vše nám umožní dokument kdykoli vyhledávat a zpracovávat. Je třeba uvést, že proces správy zde nekončí. Musíme zajistit doručení a zpracování dokumentu příslušné osobě nebo osobám, dále jeho modifikaci a následnou publikaci. Publikace dokumentu může být ve formě elektronické i písemné. Poslední fází je archivace dokumentu v dané podobě. 17 GÁLA, Libor. Podniková informatika. 2. vydání. Praha: Grada, 2009, s ISBN v případě elektronické správy dokumentů 19 nebo-li digitalizovaných dokumentů 20 Enterprise Content Management, což je systém pro integrovanou správu dokumentů 15

23 2.2.1 Nástroje správy dokumentu Nástroje správy dokumentu jsou určené k podpoře činností souvisejících s procesem oběhu dokumentů. Oproti klasickému ukládání dokumentů nabízí nadstandardní specifické funkce. Jednou z nich je možnost zpětně dohledat všechny změny v průběhu historie dokumentu, označit jeho aktuální verzi a procházet si všechny vytvořené verze. DMS 21 umožňuje vyhledávání dokumentů a jeho verzí z různých hledisek, přístup pouze oprávněným osobám a především integrace s ostatními aplikacemi jako jsou ERP či CRM 22. Další významnou vlastností je možnost třídění dokumentů do různých schránek, označování dokumentů např. podle fáze zpracování (archivované, schválené apod.). Přístup ke stejnému dokumentu má v jeden okamžik více uživatelů. Nespornou výhodou je zajištění dokumentu proti jeho smazání či nedovoleným změnám. Mezi nejrozšířenější produkty na trhu zajišťující správu dokumentů se řadí Lotus Domino Document Manager či FileNet Content Manager. Vždy je však konkrétní program upraven individuálním potřebám daného podniku. Schéma 4: Digitalizace dokumentů Zdroj 7: GÁLA, Libor. Podniková informatika. 2. vydání. Praha: Grada, 2009, s ISBN Document Management System 22 Správa dokumentů versus ERP systém: Je lepší rozšíření ERP nebo integrace se systémem DMS?. SystémOnLine [online] [cit ]. ISSN X. Dostupné z: 16

24 2.3 Elektronizace účetnictví Elektronizace účetnictví je v současné době trendem, který šetří čas i peníze. Většina firem se této formy vedení účetnictví brání ze strachu z vysokých počátečních nákladů na její zavedení. Obavy jsou však zbytečné. Návratnost této investice je velmi rychlá a v delším období přináší účetnictví bez papírů značné výhody. 23 Tím, že jsou veškeré účetní písemnosti v elektronické podobě, má k nim uživatel přístup kdykoliv a odkudkoliv. Zlepší se provázanost s ostatními podnikovými systémy, což zefektivní plynulost jednotlivých činností podniku (vyřizování objednávek, logistika, skladování). Elektronické účetnictví je vhodné zejména pro firmy s objemem účetních dokladů kolem patnácti tisíc ročně. To však neznamená, že by menší společnosti neměli při takto vedeném účetnictví řadu výhod. Dle Vasilenkové (2011) úspory plynoucí ze zavedené elektronizace tvoří v prvním roce % a v druhém až 80 %. 2.4 Elektronický účetní doklad Elektronický účetní doklad je doklad v elektronické podobě, na jehož základě je vyhotoven účetní zápis. Jeho úprava a náležitosti jsou upraveny zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a dalšími právními předpisy. Tento zákon vychází ze směrnic EU. Technickou i právní podmínkou používání elektronických dokladů je průkaznost elektronického dokladu, kterou umožňuje elektronický podpis. 24 Užívání elektronických účetních dokladů se stává stále populárnější, což má dopad na tradiční papírové účetní doklady. Účetní jednotky nebudou neefektivně využívat dva odlišné způsoby pro vyhotovování, zasílání, zpracování, evidenci a archivaci účetních dokladů vyberou si jen jeden. Zatím vše směřuje k tomu, že papírové účetní doklady jsou na ústupu jejich modernějším elektronickým verzím. 23 VASILENKOVÁ, Jana. Outsourcingem a elektronizací lze ušetřit až čtvrtinu nákladů na zpracování účetnictví. Finanční řízení a controlling v praxi: Konec papírů - elektronizace [online]. Praha: Point Consulting, 2011, roč. 2011, č. 11, s [cit ]. ISSN Dostupné z: 24 MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy: Využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví. Praha: Oeconomica, 2006, s. 33. ISBN

25 2.5 Elektronický podpis Elektronický podpis je vlastně číslo, které je hodně velké a proto se nevyjadřuje formou binárního čísla. Příkladem elektronického podpisu je následující řetězec: IQB1AwUBMVSiA5QYCuMfgNYjAQFAKgL/ZkBfbeNEsbthba4BlrcnjaqbcKgNv+a 5kr4537y8RCd+ RHm75yYh5xxA1ojELwNhhb7cltrp2V7LlOnAelws4S87UX80cLBtBcN 6AACf11qymC2h+Rb2j5SU+rmXWru+=QFMx 25 Dle Peterky (2011) se v praxi však s takovýmto vyjádřením elektronického podpisu nesetkáte. K ověření elektronického podpisu pouze použijete vhodný program, který ověří platnost a správnost daného podpisu např. program Adobe Reader. V případě elektronického podpisu rozlišujeme 2 druhy: a) zaručený elektronický podpis b) uznávaný elektronický podpis Zaručený elektronický podpis nám dává jisté záruky. Jednou z nich je jistota, že pokud byl dokument od okamžiku podepsání pozměněn, dozvíme se to jeho prostřednictvím. Nedozvíme se však, jak moc a jaká část byla pozměněna. Tento podpis nám také zaručuje identifikaci podepsané osoby. Osoba, která podpis vytváří, si může nastavit další údaje o své identitě. K tomu, abychom mohli danou osobu identifikovat, však nestačí pouhý zaručený elektronický podpis. K tomu potřebujeme uznávaný elektronický podpis, jenž vyžaduje přísné požadavky na autentizaci osoby vytvářející daný podpis. Elektronický podpis může být použit pouze u fyzických osob. Právnické osoby, organizace apod. využívají elektronickou značku, jejíž princip je podobný jako u elektronického podpisu. Dále existuje časové razítko, jehož hlavní funkcí je podání informace o čase jeho vzniku. 25 PETERKA, Jiří. Báječný svět elektronického podpisu [online] [cit ]. ISBN ISBN Dostupné z: 18

26 Obrázek 2: Klasifikace podpisů, značek a razítek Zdroj 8: PETERKA, Jiří. Báječný svět elektronického podpisu [online] [cit ]. ISBN ISBN Dostupné z: Právní úprava Elektronický podpis je upraven zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vymezuje pojem a definuje požadavky na elektronický podpis, elektronickou značku a časové razítko. Nastavuje pravidla jejich využití. Stanovuje povinnosti podepisující osoby a označující osoby. Podepisující osoba musí zacházet s příslušnými zařízeními pro tvorbu elektronického podpisu tak, aby nedošlo k jeho neoprávněnému použití. Pokud dojde k situaci, že by mohlo být zařízení zneužito, osoba je povinna bezodkladně informovat příslušného provozovatele certifikačních služeb. Za tyto škody nese odpovědnost podepisující osoba. Této odpovědnosti může být zbavena, pokud prokáže, že osobě, které vznikla škoda, si neověřila platnost elektronického podpisu a platnost certifikátu. Označující osoba je povinna zacházet se zařízením pro tvorbu elektronických značek v souladu se zákonem, tak aby nedošlo k jeho neoprávněnému použití. Další povinností je uvědomit poskytovatele certifikačních služeb o možném zneužití dat pro vytváření elektronických značek. Označující osoba je také odpovědná za to, aby zařízení pro tvorbu elektronických značek bylo v souladu se zákonem o elektronickém podpisu. Tato osoba je zodpovědná za případné vzniklé chyby v souvislosti se zneužitím tohoto zařízení či neuvědomění poskytovatele o možném zneužití. Za zákonem stanovených podmínek může být této zodpovědnosti zbavena. 19

27 2.5.2 Archivace Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb musí archivovat dokumenty související s těmito službami podle zákona 26. Doba archivace činí 10 let, přičemž po uplynutí této doby musí dalších 20 let uchovávat údaje umožňující jednoznačnou identifikaci označující nebo podepisující osoby. Jsou to jméno, příjmení, rodné číslo, číslo dokladu, na jehož základě byla potvrzena identita a také vydané kvalifikované certifikáty. Tyto dokumenty mohou být uchovávány v elektronické podobě. Uchovatel však musí zajistit, aby nedošlo k jejich poškození, zničení, zneužití a odcizení. 2.6 Změna zákona upravujícího archivaci dokumentů vstoupila v platnost novela zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a zákona č. 499/2004 Sb. o spisové službě a archivnictví zákon č. 167/2012 Sb. České společnosti tak nemusí své dokumenty již archivovat ve dvou verzích, elektronické a písemné. Pokud se rozhodnou využít elektronickou formu úschovy dokumentů a budou tyto dokumenty vytvářet podle norem ETSI 27, úřady je budou akceptovat. Navíc dokumenty vytvářené v souladu s těmito normami budou přijatelné nejen v České Republice, ale ve všech zemích EU. Normy jsou založeny na jasných a logických zásadách. ETSI spolupracuje s americkou Electronic&Records Association, z čehož vyplývá, že tyto principy jsou platné i v USA. Již v roce 1999 Evropská direktiva O zásadách společenství pro elektronické podpisy 28 zavedla princip akceptovatelnosti uznávaného elektronického podpisu v ostatních státech EU. Každý stát EU si však stanovuje pravidla pro kvalifikované certifikační autority sám. Problémem je však ověřit platnost daného elektronického podpisu, a to z důvodu např. jiného kódovacího systému každé země. Jednou z mála existujících ověřovacích služeb pokrývajících všechny státy EU je SecuStamp.com od společnosti Software zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 27 Evropský institut pro telekomunikační standardy 28 (1999/93/EC) 29 Průlom v elektronické archivaci dokumentů: Konečně se zákon hlásí ke konkrétní normě pro dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů. CFO world [online] [cit ]. Dostupné z: 20

28 ETSI vytvořilo tyto tři druhy norem s těmito zkratkami: PAdES, CAdES a XAdES. Ty slouží k odstranění problému s dlouhodobou platností elektronických dokumentů. - PAdES 30 řeší situaci připojování elektronického podpisu k dokumentům v PDF verzi - XAdES 31 se vyjadřuje o elektronickém podepisování XML dat - CAdES 32 stanovuje požadavky na opatřování dokumentů elektronickým podpisem v libovolném formátu 2.7 Porovnání elektronického a písemného dokumentu Při porovnání elektronického a písemného dokumentu najdeme více výhod, jež mluví ve prospěch elektronické formě dokumentu. Mezi ně patří: 33 a) Úspora nákladů na tisk ušetří se náklady na barvy a papíry do tiskáren a faxů, sníží se jejich opotřebení. b) Úspora kancelářských potřeb v podobě obálek, poštovného, případně frankovacího stroje. c) Snížení pravděpodobnosti vzniku chyby u elektronických dokumentů je pravděpodobnost vzniku chyby minimální a to především z důvodu, že není třeba přepisovat daný dokument do počítače. d) Urychlení komunikace není třeba čekat několik dní, než je dokument prostřednictvím pošty doručen druhé straně. e) Archivace pro archivované dokumenty není třeba tak velký prostor, protože veškeré elektronické dokumenty mohou být archivovány v podobně CD, DVD a jiných datových nosičů, také jsou sníženy náklady na archivaci není třeba úložných boxů, obálek, šanonů atd. f) Automatizace účetnictví při správném nastavení programů a procesů v počítači, jsou účetní doklady a veškeré dokumenty automaticky spárované a zaúčtované. g) Elektronický podpis zaručuje pravost (autenticitu) dokumentu a navíc tento podpis nelze zfalšovat. 30 PDF Advanced Electronic Signatures 31 XML Advanced Electronic Signatures 32 Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signatures 33 Papírový versus elektronický dokument (27. díl). [online] [cit ]. Dostupné z: 21

29 h) Zrychlení doby splácení faktur díky rychlejší komunikaci a rychlejšímu oběhu dokladů dochází ke zkracování splatnosti faktur. i) Podpora životního prostředí v podobě značného omezení spotřeby papírů do tiskáren. j) V neposlední řadě je třeba zmínit silnou podporu v právním řádu České Republiky a také Evropské Unie. Obrázek 3: Přenos dokladu mezi dvěma subjekty Zdroj 9: Papírový versus elektronický dokument (27. díl). [online] [cit ]. Dostupné z: 2.8 Rizika elektronického účetnictví Přestože výše zmíněná podkapitola obsahuje dostatek výhod elektronického účetnictví a elektronické fakturace, je třeba zmínit i některá rizika, jež nejsou zanedbatelná. Mezi největší patří tyto tři: ochrana a zabezpečení dokumentu, finanční náročnost zavedení elektronického účetnictví Papírový versus elektronický dokument (27. díl). [online] [cit ]. Dostupné z: 22

30 Ochrana dokumentu Dokument v elektronické podobě je velice snadné vytvořit, ale také zničit či zkopírovat. Je třeba nastavit taková pravidla, která ochrání tyto dokumenty a zajistí opatření pro jejich zálohování a archivaci. Zabezpečení dokumentu Při posílání dokumentů od vystavitele k příjemci je značné nebezpečí, že během tohoto přenosu dojde ze změnění údajů dokumentů, informací, které obsahuje a dokument se tak stane nevěrohodným. V současné době pozvolna klesají náklady na elektronickou komunikaci. Na druhou stranu rapidně rostou náklady na její zabezpečení. Nejde jen o to zajistit věrohodnost dokumentů dnes, ale i na příštích několik desítek let. Finanční náročnost zavedení elektronické komunikace V současné době každá společnost má zavedenou nějakou úroveň elektronické komunikace. Malé firmy budou mít menší požadavky oproti těm velkým, kde je objem účetních dokladů a dalších dokumentů několikanásobně větší. S tím souvisí i zavedení elektronické komunikace odpovídající potřebám dané společnosti a nemalé finanční náklady, jež s tím souvisí. 2.9 Účetní programy a jejich výběr Při zavádění účetního programu je jedním z nejdůležitějších kroků výběr vhodného správného účetního programu. Drobní živnostníci si ve většině případů vystačí s pouhou tabulkou v tabulkovém kalkulátoru typu MS Excel, kde zaznamenávají své účetní případy a vedou evidenci v souladu se zákonem. Pokud se však jedná o velkou společnost, která potřebuje důkladně a především přehledně evidovat veškerou dokumentaci související s podnikáním, požadavky budou mnohem vyšší. V tom případě je vhodné využívat účetní program a to takový, který bude nejlépe odpovídat stanoveným požadavkům. Nabídka účetních programů na současném trhu je dostatečně velká. Programy jsou dostupné v různých variantách podle náročnosti každého klienta. Je třeba vybírat podle toho, zda vedeme daňovou evidenci či účetnictví. Účetní programy jsou nabízeny podle různých úrovní propracovanosti a náročnosti na vedení účetnictví. Je zřejmé, že velké společnosti potřebují k evidenci své činnosti mnohem náročnější, sofistikovanější a propracovanější 23

31 programy za mnohem vyšší ceny. Drobní živnostníci si vystačí s jednodušší verzí programu za podstatně nižší náklady. Mnoho výrobců nabízí účetní programy v několika verzích, k nimž jsou dostupné doplňky, které si lze k programu dokoupit Postup při výběru účetního programu a) požadavky nejprve si musíme ujasnit, co od daného účetního programu očekáváme a k čemu je chceme využívat, b) reference při hledání je třeba číst reference ostatních uživatelů, které nám pomohou s výběrem správného a pro nás vhodného účetního programu, c) výběr z dostupných programů si zvolíme 2-3, u nichž jsme přesvědčeni, že budou nejlépe splňovat naše požadavky, d) demoverze u námi vybraných programů si vyzkoušíme demoverzi, což nám usnadní rozhodování, e) specializovaný prodejce před nákupem je vhodné poradit se s odborníkem o koupi a nic neuspěchat, f) koupě programu a jeho zavedení Jak vybrat správný účetní program - srovnání účetních programů: seriál - srovnání účetních programů. [online] [cit ]. Dostupné z: 24

32 3 Případová studie 3.1 Představení společnosti Společnost SKF byla založena v roce 1907 švédským inženýrem Svenem Wingquistem. Firma se velmi rychle rozvíjela a již v roce 1914 měla pobočky ve 27 zemích. Od roku 1919 má společnost zastoupení i v České Republice. Firma zažila velký rozvoj po 2. světové válce. Po roce 1989 vznikl název SKF Ložiska, a. s. (dále jen společnost SKF nebo pouze SKF), který přetrval až dodnes. Společnost sídlí v Praze v Holešovicích a v roce 1997 byla založena také pobočka v Ostravě. SKF nabízí svým zákazníkům všechny druhy ložisek v mnoha variantách pro různé druhy aplikací, těsnění, maziva, nářadí pro montáž a demontáž ložisek, opravy ložisek, centrální mazací systémy, filtry, vibrační diagnostiku, optická a montážní měření, zabezpečovací a monitorovací systémy, inženýring, tribologické služby a v neposlední řadě školící činnosti. SKF má více než 80 výrobních míst po celém světě, vlastní prodejní zastoupení ve 130 zemích se sítí více jak distributorů. 3.2 Oběh účetních dokladů Oběh účetních dokladů je v každé společnosti specifický. Ve své případové studii jsem se zaměřila především na oběh faktur. Vzhledem k objemu účetních dokladů zaujímají právě faktury největší zastoupení. Je třeba rozlišovat nejen, zda se jedná o faktury interní či externí, ale důležitou roli hraje i identifikace faktur dodavatelských a odběratelských. Podle druhu a povahy daných účetních písemností se liší jejich oběh v podniku. 25

33 Schéma 5: Rozdělení faktur ve společnosti Zdroj 10: Vlastní zpracování Z uvedeného schématu vyplývá, že prvním krokem při oběhu faktur je jejich správná identifikace. Na základě toho jsou faktury zpracovány příslušným oddělením a vloženy do správného účetního programu. 3.3 Oběh externích faktur za služby Společnost SKF definuje externí faktury za nakoupené služby jako takové, na jejichž základě pořizuje nejen externí služby. Součástí jsou také nákupy kancelářských potřeb, vybavení kanceláří, nákup letenek či jízdenek apod. Jedná se o transakce, které nesouvisí s hlavním předmětem činnosti společnosti. Následující schéma popisuje jednotlivé fáze oběhu s identifikací osoby či společnosti, která je za danou fakturu v konkrétní fázi cyklu zodpovědná. 26

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účetní doklady

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účetní doklady KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účetní doklady Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Účetnictví bez papíru

Účetnictví bez papíru Listopad 2017, Praha Účetnictví bez papíru právně i technicky Milan Vodička, ev.č. KDP ČR 1366 Copyright 2017 Milan Vodička, All rights reserved. Elektronicky a právně správně 3 Copyright 2015 Milan Vodicka.

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Směrnice č. 2/2017 o oběhu účetních dokladů v České asociaci stolního tenisu z.s. (ČAST)

Směrnice č. 2/2017 o oběhu účetních dokladů v České asociaci stolního tenisu z.s. (ČAST) ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Směrnice č.

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Otázka: Účetní dokumentace a účetní doklady Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ DOKUMENTACE A

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Daňová evidence i účetnictví musí být průkaznou, a proto musí být zápisy v ní doloženy doklady.

Daňová evidence i účetnictví musí být průkaznou, a proto musí být zápisy v ní doloženy doklady. Účetní dokumentace Daňová evidence i účetnictví musí být průkaznou, a proto musí být zápisy v ní doloženy doklady. Pouze díky dokladům je možná kontrola, zda podnikatelé vykázali skutečné daňové příjmy

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas Správa a ukládání elektronických dokumentů Úvod Ing. Jaroslav Lubas Složení pracovního teamu Beránek Kamil Fiala Stanislav Frk Jan Kubíček Petr Lubas Jaroslav Rada Michal Tejchman Jan Hlavní cíl pracovního

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1 1. KAPITOLA: PODSTATA A VÝZNAM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12 E-FAKTURA legislativní rámec e-fakturace OBSAH Úvod do problematiky Legislativní rámec EU a jeho transpozice Zrovnoprávnění forem daňových dokladů Problematika podepisování Výběr formátů, postavení EDI

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací Records Management Úvod do problematiky správy dokumentů a informací 10. 9. 2014 Základní pojmy (1) Records Management Proces nebo obor zaměřený na správu klíčových dokumentů organizace v průběhu celého

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku specifických SAP školení pro VISHAY spol. s r.o. Název projektu: VISHAY : projekt specifického SAP školení Registrační číslo projektu:

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví. Dokumenty dle eidas v praxi eidas dokumenty Jak na

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát Právní aspekty archivace elektronických dokumentů Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát OBSAH Elektronická v. papírová archivace Právní úprava archivační povinnosti Elektronický podpis právní

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více