Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grant Thornton Czech Republic News červen 2012"

Transkript

1 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se zdravotnických služeb Nový zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamskými ostrovy Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně Zpráva NKÚ o dovozu zboží ze třetích zemí Plánované změny daňových zákonů Zdanění fotovoltaiky platí Změny v účetní legislativě pro rok 2012 Daňový kalendář červen/červenec 2012

2 Daň z příjmů Daňové přiznání podílových fondů Generální finanční ředitelství vydalo v březnu 2012 informaci k registraci a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob u podílových fondů. Novela č. 188/2011 Sb. zákona o kolektivním investování, která vstoupila v účinnost od 15. července 2011, přinesla významnou změnu v daňovém postavení podílových fondů. Vzhledem ke skutečnosti, že podílový fond nemá právní subjektivitu, do konce roku 2010 nebyl samostatným daňovým poplatníkem a jeho práva a povinnosti plnila vždy investiční společnost. Do konce roku 2010 tedy podílový fond ani neměl povinnost se samostatně registrovat k dani z příjmů právnických osob a přiznání za něj podávala investiční společnost jako součást svého vlastního daňového přiznání. Tato právní úprava přinášela podílovým fondům kromě výhod (např. menší administrativní zátěž) také daňové problémy, například s uplatněním daňových odpisů majetku, neboť tyto může uplatňovat pouze ten poplatník, který má k majetku vlastnické právo. Počínaje zdaňovacím obdobím 2011 je každý podílový fond považován za samostatný daňový subjekt daňového poplatníka a jako takovému mu vznikla povinnost registrovat se k dani u místně příslušného správce daně; místní příslušnost podílového fondu se nadále řídí místní příslušností investiční společnosti. Pokud tak fond neučinil, byl zaregistrován přímo správcem daně z úřední povinnosti, a to k V praxi to znamená, že daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2011 musí již podat každý fond samostatně, avšak nadále prostřednictvím investiční společnosti. Zvláštní tiskopis daňového přiznání není dosud připraven, použije se stávající tiskopis MFin vzor č. 22, přičemž informace GFŘ upřesňují vyplnění jednotlivých řádků. Vzhledem ke skutečnosti, že podílové fondy podléhají povinnému auditu, termín pro podání daňového přiznání je stanoven do 6 měsíců od skončení zdaňovacího období. Nově tedy nebude daňová povinnost vyměřená jednotlivým podílovým fondům součástí daňové povinnosti investiční společnosti, ale bude vyměřována každému daňovému subjektu samostatně. V této souvislosti nastane podílovým fondům po podání daňového přiznání povinnost platit zálohy na daň z příjmů; na druhé straně však investiční společnosti může požádat o snížení záloh splatných v roce

3 V případě zájmu o informace ke zdanění podílových a investičních fondů, či pokud byste měli zájem např. o přípravu žádosti o snížení záloh splatných v roce 2012, popřípadě povolení výjimky z povinnosti zálohovat daň z příjmů právnických osob za rok 2012, neváhejte nás prosím kontaktovat. Ing. Helena Zemanová E DPH Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novinka v oblasti DPH od roku 2012 režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, která se dotýká značného počtu daňových subjektů, s sebou přinesla velkou řadu výkladových nejasností. K možnosti nechat si stavební práce zatřídit do příslušného kódu klasifikace CZ-CPA na specializovaných pracovištích, jako je SIAK spol. s r.o., ÚRS PRAHA, a.s. a dalších, přispívá svým výkladem i Česká daňová správa. Na svých stránkách egislativa_metodika_15152.html?year=0 uveřejnila aktuální odpovědi na některé časté dotazy k tomuto tématu (např. zálohy, dílo zahrnující vícero prací). Dále zde uveřejnila tři soubory ve formátu excel, v nichž jsou uvedena konkrétní plnění spolu s informací, zda podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v této problematice nemá jasno ani daňová správa, panuje názor, že v případě sporných případů nebude daňová správa rozporovat použití režimu přenesení daňové povinnosti, pokud tento režim bude uplatněn v přiznání 3

4 k DPH u obou účastníků transakce. Klientům však rozhodně doporučujeme v případě významných částek konzultovat konkrétní postup s daňovým poradcem. Dalším vodítkem jsou aktuální Koordinační výbory 359/ Režim přenesení daňové povinnosti podle 92e ZDPH a 366/ Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově. Závěry z Koordinačních výborů najdete opět na stránkách České daňové správy: html?year=0 Ing. Ondřej Štědrý E Novela zákona o DPH 2013 V dubnu 2012 ukončila vláda České republiky vnější připomínkové řízení k návrhům novel zákona o DPH pro rok Návrh obsahuje tyto hlavní změny: změna základní sazby DPH z 20 % na 21 % a dále snížené sazby z 14 % na 15 % (sjednocení sazeb daně na 17,5 % má být oddáleno až na rok 2016), změna pravidel fakturace, zrovnoprávnění dokladů v elektronické a listinné podobě, v případě dokladů v elektronické podobě nebude vyžadován elektronický podpis, změna při určení místa plnění při poskytnutí dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani místem plnění bude místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo pobytu, možnost volby zdanění převodu nemovitosti i po uplynutí lhůty, po kterou se tento převod považuje za osvobozený bez nároku na odpočet (současně se tato lhůta prodlužuje ze 3 na 5 let), 4

5 definice nespolehlivého plátce (budou zveřejňováni), definice identifikované osoby - osoby, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přijatých přeshraničních plnění nebo vykázat poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě, se nebudou muset registrovat jako plnohodnotní plátci, nebudou tedy povinny uplatňovat daň u tuzemských plnění (avšak nebudou mít nárok na odpočet), bude možnost požádat o vydání závazného posouzení správcem daně k použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 (dosud č. 5 - odpady) zákona za poplatek Kč, je navržena změna definice u pojišťovacích služeb tak, aby odrážela judikaturu ESD a bylo zřejmé, že se osvobození vztahuje pouze na skutečné poskytnutí pojištění; činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí byly z osvobození vyloučeny, zavádí se povinné elektronické podání nejen u DPH přiznání, ale i pro přihlášení a oznámení o změně registračních údajů, zákon nově definuje náležitosti daňové evidence (tzv. záznamní povinnosti), které rozšiřuje zejména o DIČ. Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna Ing. Ondřej Štědrý E 5

6 Novela zákona o DPH týkající se zdravotnických služeb Zákon o DPH vymezuje jako jednu kategorii plnění osvobozených od daně na výstupu bez nároku na odpočet také zdravotnické služby. Ustanovení 58 zákona o DPH týkající se osvobození zdravotnických služeb bylo k novelizováno. Aktuálně je možné osvobodit od daně zdravotní služby podle zákona upravujícího zdravotní služby č. 372/2011 Sb., poskytované poskytovatelem zdravotních služeb (fyzická či právnická osoba mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb), pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví či o služby s ní úzce související. Novela znamená zúžení okruhu zdravotnických služeb, na které se bude vztahovat osvobození od daně. I po novele jsou osvobozeny zdravotní služby jako preventivní zdravotní péče, diagnostická, léčebná, rehabilitační, ošetřovatelská, služby zubních laborantů, optometristů, dopravní zdravotní služby. Osvobozeny jsou i vedlejší služby jako stravovací a ubytovací služby pacientů související s hospitalizací, apod. Novou podmínkou však je, že zdravotní služby musí mít léčebný cíl případně chránit lidské zdraví. Osvobozeny již tedy nebudou například odběry krve pro Policii ČR, laboratorní rozbory pro polici či soudy, vstupní a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele, lékařské posudky pro soudní spory, administrativní úkony ve zdravotnictví, většina výkonů estetické chirurgie apod. Osvobození se také nevztahuje na služby poskytované očními optiky, protože se nepovažují za zdravotní službu. Ing. Ondřej Štědrý E 6

7 EU, mezinárodní zdanění, transferpricing Nový zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní Na počátku roku 2011 byla přijata směrnice Rady 2011/16/EU, která upravuje přeshraniční spolupráci správců daně mezi jednotlivými členskými státy EU. Členské státy mají povinnost přijmout potřebné předpisy k jejímu provádění. Návrh nového zákona o mezinárodní spolupráci, který byl předložen v návaznosti na tuto směrnici, by měl nabýt účinnosti od Směrnice a předložený zákon si kladou za cíl zvýšení spolupráce při správě daní, která je nutná kvůli stále více provázanému evropskému trhu, zvyšujícímu se objemu přeshraničních dodávek a globální ekonomice. Praktickým dopadem bude prohloubení spolupráce (např. při souběžných daňových kontrolách). Ing. Jitka Mrázová E Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamskými ostrovy Česká republika se dohodla s Bahamskými ostrovy zemí považovanou za tzv. daňový ráj - na výměně informací o daňových záležitostech. Správci daně tato dohoda poskytuje možnost ověřit, zdali byl příjem a majetek Čechů a českých firem, kteří jsou rezidenty Bahamských ostrovů, řádně zdaněn. Ing. Jitka Mrázová E 7

8 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění byl podepsán Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou upravující smlouvu mezi těmito zeměmi o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oblasti daní z příjmu a z majetku vešla v platnost smlouva mezi Českou republikou a Hongkongem zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Ing. Jitka Mrázová E 8

9 Správa daní Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně Ve Finančním zpravodaji č. 3/2012 bylo uveřejněno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech souvisejících s podáním daňového přiznání společností v likvidaci. Dle daňového řádu se přiznání k dani z příjmů právnických osob podává v okamžiku, kdy je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Právě k tomuto okamžiku má společnost povinnost podat daňové přiznání za období, za které přiznání nebylo dosud podáno. Ze zákona tedy vyplývá povinnost podat přiznání právě ve stejný den, kdy je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, což je prakticky nemožné. Rozhodnutím ministra financí se promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně, je-li podáno do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti, a zároveň bude prominut i související úrok z prodlení. Uvedené ustanovení by mělo být novelizováno s účinností od zákonem č. 458/2011 Sb. Nová lhůta pro podání bude rovněž 15 dní. Ing. Vendula Tunklová E Zpráva NKÚ o dovozu zboží ze třetích zemí NKÚ podrobil kontrole správu daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí. Byl prověřován postup finančních a celních orgánů při správě DPH v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území EU. NKÚ prověřoval zejména předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto vykazovaných údajů a dále zda plátci daně přiznali dovoz zboží v daňovém přiznání. Za kontrolované období let bylo zjištěno, že základ daně vykázaný v DAP se za celou ČR lišil o více jak 445 mld. oproti hodnotě dle jednotných správních dokladů, jimiž bylo zboží propuštěno do celních režimů v tuzemsku. Ing. Jitka Mrázová E 9

10 Ostatní daňové a právní novinky Plánované změny daňových zákonů Na základě předchozího návrhu úsporných opatření zpracovalo Ministerstvo financí návrhy novel zákonů v daňové a pojistné oblasti. Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost již příští rok, některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu let 2013 až Tyto návrhy schválila vláda na svém jednání 23. května Další návrhy týkající se roku 2014 předloží ministr financí ještě v polovině letošního roku. Opatření s navrhovanou účinností od roku 2013: Daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění 1) omezení možnosti uplatnit výdaje paušálem (pro příjmy z podnikání a příjmy z pronájmu): - u paušálu 40 % z příjmů možnost uplatnit výdaje maximálně do výše 800 tis. Kč; - u paušálu 30 % z příjmů možnost uplatnit výdaje maximálně do výše 600 tis. Kč; - uplatní-li poplatník výdaje paušálem a je-li součet těchto dílčích základů daně více než 50 % celkového základu daně, nemůže si uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti; 2) zavedení solidárního zvýšení daně o 7 % (omezeno do r. 2015): - na součet příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání, přesahující 48násobek průměrné mzdy; - pro tyto poplatníky platí povinnost podávat daňové přiznání; - zvýšení daně se promítne i do výpočtu záloh; 3) zrušení možnosti uplatnit základní slevu na poplatníka pro osoby pobírající starobní důchod (omezeno do r. 2015); 4) zvýšení srážkové daně na 35 % vůči daňovým rájům (resp. všem zemím mimo smluvní státy, státy EU a EHS); 5) pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění; 10

11 Daň z přidané hodnoty 1) zvýšení sazeb (omezeno do r. 2015): - základní sazba na 21 %; - snížená sazba na 15 %; - platnost jednotné sazby 17,5 % je posunuta od r. 2016; 2) změny v seznamu zboží podléhající snížené sazbě; - vyškrtnuty dětské pleny; - podrobnější specifikace zdravotnických potřeb; Spotřební daně 1) zrušení možnosti vracení daně z minerálních olejů osobám užívajících tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelená nafta; 2) zvýšení sazby daně u tabáku na 1.628,- Kč/kg (a dále na 1.800,- Kč/kg); Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1) zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí na 4 %; Ing. Vendula Tunklová E 11

12 Zdanění fotovoltaiky platí Ústavní soud dne vyhlásil nález Pl. ÚS 17/11, kterým zamítl návrh na zrušení právní úpravy v oblasti zdanění fotovoltaiky: odvody za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou od do v zařízení uvedeném do provozu v období od do , zdanění bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů, zrušení osvobození od daně z příjmu. Dle navrhovatelů byla napadená úprava v rozporu se zaručeným právem vlastnit majetek ve spojení s porušením principu legitimního očekávání, se svobodou podnikání a se základními náležitostmi demokratického právního státu, neboť napadená úprava měla působit se zpětnou účinností. Ústavní soud shledal, že tato opatření měla charakter tzv. nepravé retroaktivity (která je obecně přípustná), neboť je zřejmé, že zdaňovací období, v němž je vyrobená elektřina předmětem odvodu s účinností právního předpisu teprve počíná (předmětem odvodu tak vůbec není elektřina vyrobená před účinností zákona). I přes toto konstatování se však jednalo o opatření mající za následek snížení podpory výrobcům, jimž patnáctiletá doba garancí počala plynout před účinností novely. Ústavní soud neshledal na straně dotčených provozovatelů fotovoltaických elektráren ústavně relevantní zájem na zachování dosavadní stanovené ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů bez jejího dalšího krácení odvodem. Současně shledal relevantní ekonomické důvody pro daná opatření a možnost danou zákonodárci přehodnotit výši podpor s ohledem na vývoj situace. Ústavní soud v nálezu uzavřel, že volba zákonných opatření směřujících k omezení státní podpory výroby energie ze slunečního záření je za podmínek zachování garancí v rukou zákonodárce. Princip právní jistoty totiž nelze ztotožnit s požadavkem na absolutní neměnnost právní úpravy. Ing. Gabriela Magsumová E 12

13 Změny v účetní legislativě pro rok 2012 V roce 2011 došlo k několika novelám předpisů, které upravují vedení účetnictví podnikatelů, s účinností od (příp ): - zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví - novela provedená zákonem č. 188/2011 Sb. a č. 355/2011 Sb., - vyhláška č. 500/2002 Sb. novela provedená vyhláškou č. 413/2011 Sb., - změny v účetních standardech pro podnikatele č. 003 Odložená daň, č. 011 Operace s podnikem a č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Nejdůležitější změny: 1. nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů; 2. opravy hospodářského výsledku minulých let; 3. změna ve vykázání ocenění jmění posudkem znalce při přeměnách společností; 4. změna v uspořádání položek výkazu Rozvaha; 1. Nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů (od ) Nejedná se o zcela nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů. Postup ve vykazování výše rezervy na daň z příjmů byl již řešen v r Národní účetní radou v Interpretaci I-3 a většina společností již v minulých letech vykazovala rezervu na daň z příjmů v souladu s touto Interpretací. Účetní legislativa však tuto Interpretaci zohlednila v novele Vyhlášky č. 500/2002 Sb. až nyní. Týká se účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku s tím, že k danému okamžiku nemají přesně stanovenou výši daňové povinnosti. Pokud účetní jednotka vykazuje k datu účetní závěrky již zaplacené zálohy na splatnou daň, započítají se tyto zálohy proti rezervě na splatnou daň. Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší než rezerva na daň z příjmů, rozdíl mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou rezervou se vykáže v aktivech společnosti C.III.6. Stát daňové pohledávky. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší než rezerva na daň z příjmů, rezerva snížená o zaplacené zálohy na daň z příjmu se vykáže v pasivech společnosti B.I.3. Rezerva na daň z příjmu. 2. Opravy hospodářského výsledku minulých let (od ) Do Vyhlášky č. 500/2002 Sb. byl nově vložen 15a Výsledek hospodaření minulých let. Do rozvahy byl vložen nový 13

14 řádek A.IV.3 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (součást vlastního kapitálu). V tomto řádku se budou vykazovat: Účtování MD 123 / D tis. Kč a) rozdíly změn účetních metod b) část odložené daně v prvním roce účtování c) opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné Účetní jednotka musí popsat použití této položky ve výkazech v příloze k účetní závěrce. Do svého účtového rozvrhu musí účetní jednotka vložit nový samostatný účet skupiny 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let (např. účet 426). 2. a) Rozdíly změn účetních metod Příklad č. 1: Účtování v roce 2012 Společnost oceňovala zásoby vlastní výroby pouze na úrovni přímých nákladů (přímý materiál a přímé mzdy). Od se společnost rozhodne oceňovat zásoby vlastní výroby na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie). Hodnota skladu zásob výrobků k : tis. Kč Hodnota skladu výrobků po přecenění k : tis. Kč Příklad č. 2: Účtování od r Společnost oceňovala zásoby vlastní výroby pouze na úrovni přímých nákladů (přímý materiál a přímé mzdy). Od se společnost rozhodne oceňovat zásoby vlastní výroby na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie). Hodnota skladu zásob výrobků k : tis. Kč Hodnota skladu výrobků po přecenění k : tis. Kč Účtování MD 123 / D tis. Kč Obdobně se bude postupovat při změnách všech ostatních účetních metod (např. změna oceňování finančních investic, změna hranice pro aktivaci dlouhodobého majetku, změna způsobu odpisování dlouhodobého majetku přechod na komponentní odpisování, změna pravidel pro tvorbu opravných položek k majetku, zásobám, pohledávkám apod.) 2. b) Část odložené daně v prvním roce účtování V prvním roce účtování o odložené dani se část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, účtuje již nyní na účty skupiny 42 (obvykle na účty 14

15 428 nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let). Od roku 2013 se bude část odložené daně v prvním roce účtování, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, účtovat na účet 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let a bude se vykazovat i v nově vloženém řádku rozvahy A.IV.3 - Jiný výsledek hospodaření minulých let. z roku Účetní jednotka zjistí, že přijatá faktura za služby ve výši 1 mil. EUR, byla zaúčtována a následně uhrazena v roce 2011 ve výši 1 mil. Kč. Závěrka za rok 2011 je již hotová, schválená valnou hromadou a nelze tedy již otevřít účetní knihy. Oprava chybného zaúčtování faktury v r. 2012: MD 588 / D mil. Kč (při kurzu 25,00 Kč/EUR) 2. c) opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné Účtování v r na účet 588, 688 Účtování od na účet 426 pokud je opravována položka, která je významná; - na příslušný nákladový nebo výnosový účet, kterého se týká, pokud položka, která se opravuje, není významná; Hranice významnosti je stanovena v 19 odst. 6 Zákona o účetnictví: Informace se považuje za významnou (závažnou), jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá. Příklad č. 1: Účtování v r. 2012: V červenci 2012 se domáhá zahraniční dodavatel úhrady zbývající částky za fakturu Příklad č. 2: Účtování v r. 2013: V červenci 2013 se domáhá zahraniční dodavatel úhrady zbývající částky za fakturu z r Účetní jednotka zjistí, že přijatá faktura za služby ve výši 1 mil. EUR byla zaúčtována a následně uhrazena v r ve výši 1 mil. Kč. Závěrka za r je již hotová, schválená valnou hromadou a nelze tedy již otevřít účetní knihy. Oprava chybného zaúčtování faktury v r. 2013: MD 426 / D mil. Kč (při kurzu 25,00 Kč/EUR) V této souvislosti si dovolujeme upozornit i na daňové dopady změny tohoto postupu účtování. Zatímco v případě účtování na 588, 688 byly zaúčtované položky vylučovány ze základu daně (neboť souvisely s jiným zdaňovacím obdobím) a do správného zdaňovacího období byly zohledněny mimoúčetně (prostřednictvím příslušného řádku daňového přiznání, nebo v dodatečném daňovém přiznání), v případě nového účtování bude nutno 15

16 při přípravě daňového přiznání pozorně zkoumat, zda rozvahová položka nemá dopad do základu daně. 3. Změna ve vykázání ocenění jmění posudkem znalce při přeměnách společností V roce 2011 došlo k rozsáhlé novelizaci zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev zákonem č. 355/2011 Sb. s účinností od V této souvislosti došlo i k účetním úpravám. Nově je stanoveno pokud je při přeměně nutný posudek znalce pro ocenění majetků a závazků reálnou hodnotou, toto přecenění se nebude vykazovat v konečné účetní závěrce zanikající účetní jednotky (tak jako dosud), ale až v účetnictví nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu byla do rozvahy vložena nová položka A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností. Do svého účtového rozvrhu musí účetní jednotka vložit nový samostatný účet skupiny 42x - Rozdíly z ocenění při přeměnách společností (např. účet 416). Vzhledem k tomu, že novela Zákona o přeměnách společností je velmi rozsáhlá, budeme se jí věnovat samostatně v dalším vydání. 4. Změna v uspořádání položek výkazu Rozvaha Jak již bylo výše uvedeno, přibyly ve výkazu Rozvaha dva nové řádky v pasivech, v části vlastního kapitálu: A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let Nový výkaz Rozvaha je platný již pro účetní období zahájené a později, i když položka Jiný výsledek hospodaření minulých let se prvně použije pro účetní období zahájené a později. Ing. Hana Tomcová IB Grant Thornton Audit s.r.o. E 16

17 Daňový kalendář červen pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň středa daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za květen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2012 souhrnné hlášení za květen 2012 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen

18 Daňový kalendář červenec pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce úterý spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012 souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

19 Kontakt IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti Praha 2 T F M E Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a jsou založeny na skutečnostech, které se mohou změnit. Tyto informace nejsou a neměly by být vykládány jako poskytování účetního, právního či daňového poradenství od společnosti Grant Thornton Czech Republic čtenáři. Tyto materiály nemusí odpovídat, či být vhodné pro použití v určitých situacích a mohou vyžadovat zvážení nedaňových a daňových faktorů zde nezmíněných. Před tím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí na základě těchto informací, kontaktujte společnost Grant Thornton Czech Republic či jiné daňové profesionály. Změny v daňových zákonech stejně jako další faktory mohou potenciálně či zpětně ovlivnit informace zde zmíněné. Grant Thornton Czech Republic nepřebírá žádnou odpovědnost za informování čtenářů o těchto změnách. 19

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat dubnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více