Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grant Thornton Czech Republic News červen 2012"

Transkript

1 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se zdravotnických služeb Nový zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamskými ostrovy Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně Zpráva NKÚ o dovozu zboží ze třetích zemí Plánované změny daňových zákonů Zdanění fotovoltaiky platí Změny v účetní legislativě pro rok 2012 Daňový kalendář červen/červenec 2012

2 Daň z příjmů Daňové přiznání podílových fondů Generální finanční ředitelství vydalo v březnu 2012 informaci k registraci a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob u podílových fondů. Novela č. 188/2011 Sb. zákona o kolektivním investování, která vstoupila v účinnost od 15. července 2011, přinesla významnou změnu v daňovém postavení podílových fondů. Vzhledem ke skutečnosti, že podílový fond nemá právní subjektivitu, do konce roku 2010 nebyl samostatným daňovým poplatníkem a jeho práva a povinnosti plnila vždy investiční společnost. Do konce roku 2010 tedy podílový fond ani neměl povinnost se samostatně registrovat k dani z příjmů právnických osob a přiznání za něj podávala investiční společnost jako součást svého vlastního daňového přiznání. Tato právní úprava přinášela podílovým fondům kromě výhod (např. menší administrativní zátěž) také daňové problémy, například s uplatněním daňových odpisů majetku, neboť tyto může uplatňovat pouze ten poplatník, který má k majetku vlastnické právo. Počínaje zdaňovacím obdobím 2011 je každý podílový fond považován za samostatný daňový subjekt daňového poplatníka a jako takovému mu vznikla povinnost registrovat se k dani u místně příslušného správce daně; místní příslušnost podílového fondu se nadále řídí místní příslušností investiční společnosti. Pokud tak fond neučinil, byl zaregistrován přímo správcem daně z úřední povinnosti, a to k V praxi to znamená, že daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2011 musí již podat každý fond samostatně, avšak nadále prostřednictvím investiční společnosti. Zvláštní tiskopis daňového přiznání není dosud připraven, použije se stávající tiskopis MFin vzor č. 22, přičemž informace GFŘ upřesňují vyplnění jednotlivých řádků. Vzhledem ke skutečnosti, že podílové fondy podléhají povinnému auditu, termín pro podání daňového přiznání je stanoven do 6 měsíců od skončení zdaňovacího období. Nově tedy nebude daňová povinnost vyměřená jednotlivým podílovým fondům součástí daňové povinnosti investiční společnosti, ale bude vyměřována každému daňovému subjektu samostatně. V této souvislosti nastane podílovým fondům po podání daňového přiznání povinnost platit zálohy na daň z příjmů; na druhé straně však investiční společnosti může požádat o snížení záloh splatných v roce

3 V případě zájmu o informace ke zdanění podílových a investičních fondů, či pokud byste měli zájem např. o přípravu žádosti o snížení záloh splatných v roce 2012, popřípadě povolení výjimky z povinnosti zálohovat daň z příjmů právnických osob za rok 2012, neváhejte nás prosím kontaktovat. Ing. Helena Zemanová E DPH Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novinka v oblasti DPH od roku 2012 režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, která se dotýká značného počtu daňových subjektů, s sebou přinesla velkou řadu výkladových nejasností. K možnosti nechat si stavební práce zatřídit do příslušného kódu klasifikace CZ-CPA na specializovaných pracovištích, jako je SIAK spol. s r.o., ÚRS PRAHA, a.s. a dalších, přispívá svým výkladem i Česká daňová správa. Na svých stránkách egislativa_metodika_15152.html?year=0 uveřejnila aktuální odpovědi na některé časté dotazy k tomuto tématu (např. zálohy, dílo zahrnující vícero prací). Dále zde uveřejnila tři soubory ve formátu excel, v nichž jsou uvedena konkrétní plnění spolu s informací, zda podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v této problematice nemá jasno ani daňová správa, panuje názor, že v případě sporných případů nebude daňová správa rozporovat použití režimu přenesení daňové povinnosti, pokud tento režim bude uplatněn v přiznání 3

4 k DPH u obou účastníků transakce. Klientům však rozhodně doporučujeme v případě významných částek konzultovat konkrétní postup s daňovým poradcem. Dalším vodítkem jsou aktuální Koordinační výbory 359/ Režim přenesení daňové povinnosti podle 92e ZDPH a 366/ Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově. Závěry z Koordinačních výborů najdete opět na stránkách České daňové správy: html?year=0 Ing. Ondřej Štědrý E Novela zákona o DPH 2013 V dubnu 2012 ukončila vláda České republiky vnější připomínkové řízení k návrhům novel zákona o DPH pro rok Návrh obsahuje tyto hlavní změny: změna základní sazby DPH z 20 % na 21 % a dále snížené sazby z 14 % na 15 % (sjednocení sazeb daně na 17,5 % má být oddáleno až na rok 2016), změna pravidel fakturace, zrovnoprávnění dokladů v elektronické a listinné podobě, v případě dokladů v elektronické podobě nebude vyžadován elektronický podpis, změna při určení místa plnění při poskytnutí dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani místem plnění bude místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo pobytu, možnost volby zdanění převodu nemovitosti i po uplynutí lhůty, po kterou se tento převod považuje za osvobozený bez nároku na odpočet (současně se tato lhůta prodlužuje ze 3 na 5 let), 4

5 definice nespolehlivého plátce (budou zveřejňováni), definice identifikované osoby - osoby, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přijatých přeshraničních plnění nebo vykázat poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě, se nebudou muset registrovat jako plnohodnotní plátci, nebudou tedy povinny uplatňovat daň u tuzemských plnění (avšak nebudou mít nárok na odpočet), bude možnost požádat o vydání závazného posouzení správcem daně k použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 (dosud č. 5 - odpady) zákona za poplatek Kč, je navržena změna definice u pojišťovacích služeb tak, aby odrážela judikaturu ESD a bylo zřejmé, že se osvobození vztahuje pouze na skutečné poskytnutí pojištění; činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí byly z osvobození vyloučeny, zavádí se povinné elektronické podání nejen u DPH přiznání, ale i pro přihlášení a oznámení o změně registračních údajů, zákon nově definuje náležitosti daňové evidence (tzv. záznamní povinnosti), které rozšiřuje zejména o DIČ. Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna Ing. Ondřej Štědrý E 5

6 Novela zákona o DPH týkající se zdravotnických služeb Zákon o DPH vymezuje jako jednu kategorii plnění osvobozených od daně na výstupu bez nároku na odpočet také zdravotnické služby. Ustanovení 58 zákona o DPH týkající se osvobození zdravotnických služeb bylo k novelizováno. Aktuálně je možné osvobodit od daně zdravotní služby podle zákona upravujícího zdravotní služby č. 372/2011 Sb., poskytované poskytovatelem zdravotních služeb (fyzická či právnická osoba mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb), pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví či o služby s ní úzce související. Novela znamená zúžení okruhu zdravotnických služeb, na které se bude vztahovat osvobození od daně. I po novele jsou osvobozeny zdravotní služby jako preventivní zdravotní péče, diagnostická, léčebná, rehabilitační, ošetřovatelská, služby zubních laborantů, optometristů, dopravní zdravotní služby. Osvobozeny jsou i vedlejší služby jako stravovací a ubytovací služby pacientů související s hospitalizací, apod. Novou podmínkou však je, že zdravotní služby musí mít léčebný cíl případně chránit lidské zdraví. Osvobozeny již tedy nebudou například odběry krve pro Policii ČR, laboratorní rozbory pro polici či soudy, vstupní a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele, lékařské posudky pro soudní spory, administrativní úkony ve zdravotnictví, většina výkonů estetické chirurgie apod. Osvobození se také nevztahuje na služby poskytované očními optiky, protože se nepovažují za zdravotní službu. Ing. Ondřej Štědrý E 6

7 EU, mezinárodní zdanění, transferpricing Nový zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní Na počátku roku 2011 byla přijata směrnice Rady 2011/16/EU, která upravuje přeshraniční spolupráci správců daně mezi jednotlivými členskými státy EU. Členské státy mají povinnost přijmout potřebné předpisy k jejímu provádění. Návrh nového zákona o mezinárodní spolupráci, který byl předložen v návaznosti na tuto směrnici, by měl nabýt účinnosti od Směrnice a předložený zákon si kladou za cíl zvýšení spolupráce při správě daní, která je nutná kvůli stále více provázanému evropskému trhu, zvyšujícímu se objemu přeshraničních dodávek a globální ekonomice. Praktickým dopadem bude prohloubení spolupráce (např. při souběžných daňových kontrolách). Ing. Jitka Mrázová E Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamskými ostrovy Česká republika se dohodla s Bahamskými ostrovy zemí považovanou za tzv. daňový ráj - na výměně informací o daňových záležitostech. Správci daně tato dohoda poskytuje možnost ověřit, zdali byl příjem a majetek Čechů a českých firem, kteří jsou rezidenty Bahamských ostrovů, řádně zdaněn. Ing. Jitka Mrázová E 7

8 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění byl podepsán Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou upravující smlouvu mezi těmito zeměmi o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oblasti daní z příjmu a z majetku vešla v platnost smlouva mezi Českou republikou a Hongkongem zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Ing. Jitka Mrázová E 8

9 Správa daní Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně Ve Finančním zpravodaji č. 3/2012 bylo uveřejněno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech souvisejících s podáním daňového přiznání společností v likvidaci. Dle daňového řádu se přiznání k dani z příjmů právnických osob podává v okamžiku, kdy je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Právě k tomuto okamžiku má společnost povinnost podat daňové přiznání za období, za které přiznání nebylo dosud podáno. Ze zákona tedy vyplývá povinnost podat přiznání právě ve stejný den, kdy je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, což je prakticky nemožné. Rozhodnutím ministra financí se promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně, je-li podáno do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti, a zároveň bude prominut i související úrok z prodlení. Uvedené ustanovení by mělo být novelizováno s účinností od zákonem č. 458/2011 Sb. Nová lhůta pro podání bude rovněž 15 dní. Ing. Vendula Tunklová E Zpráva NKÚ o dovozu zboží ze třetích zemí NKÚ podrobil kontrole správu daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí. Byl prověřován postup finančních a celních orgánů při správě DPH v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území EU. NKÚ prověřoval zejména předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto vykazovaných údajů a dále zda plátci daně přiznali dovoz zboží v daňovém přiznání. Za kontrolované období let bylo zjištěno, že základ daně vykázaný v DAP se za celou ČR lišil o více jak 445 mld. oproti hodnotě dle jednotných správních dokladů, jimiž bylo zboží propuštěno do celních režimů v tuzemsku. Ing. Jitka Mrázová E 9

10 Ostatní daňové a právní novinky Plánované změny daňových zákonů Na základě předchozího návrhu úsporných opatření zpracovalo Ministerstvo financí návrhy novel zákonů v daňové a pojistné oblasti. Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost již příští rok, některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu let 2013 až Tyto návrhy schválila vláda na svém jednání 23. května Další návrhy týkající se roku 2014 předloží ministr financí ještě v polovině letošního roku. Opatření s navrhovanou účinností od roku 2013: Daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění 1) omezení možnosti uplatnit výdaje paušálem (pro příjmy z podnikání a příjmy z pronájmu): - u paušálu 40 % z příjmů možnost uplatnit výdaje maximálně do výše 800 tis. Kč; - u paušálu 30 % z příjmů možnost uplatnit výdaje maximálně do výše 600 tis. Kč; - uplatní-li poplatník výdaje paušálem a je-li součet těchto dílčích základů daně více než 50 % celkového základu daně, nemůže si uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti; 2) zavedení solidárního zvýšení daně o 7 % (omezeno do r. 2015): - na součet příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání, přesahující 48násobek průměrné mzdy; - pro tyto poplatníky platí povinnost podávat daňové přiznání; - zvýšení daně se promítne i do výpočtu záloh; 3) zrušení možnosti uplatnit základní slevu na poplatníka pro osoby pobírající starobní důchod (omezeno do r. 2015); 4) zvýšení srážkové daně na 35 % vůči daňovým rájům (resp. všem zemím mimo smluvní státy, státy EU a EHS); 5) pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění; 10

11 Daň z přidané hodnoty 1) zvýšení sazeb (omezeno do r. 2015): - základní sazba na 21 %; - snížená sazba na 15 %; - platnost jednotné sazby 17,5 % je posunuta od r. 2016; 2) změny v seznamu zboží podléhající snížené sazbě; - vyškrtnuty dětské pleny; - podrobnější specifikace zdravotnických potřeb; Spotřební daně 1) zrušení možnosti vracení daně z minerálních olejů osobám užívajících tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelená nafta; 2) zvýšení sazby daně u tabáku na 1.628,- Kč/kg (a dále na 1.800,- Kč/kg); Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1) zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí na 4 %; Ing. Vendula Tunklová E 11

12 Zdanění fotovoltaiky platí Ústavní soud dne vyhlásil nález Pl. ÚS 17/11, kterým zamítl návrh na zrušení právní úpravy v oblasti zdanění fotovoltaiky: odvody za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou od do v zařízení uvedeném do provozu v období od do , zdanění bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů, zrušení osvobození od daně z příjmu. Dle navrhovatelů byla napadená úprava v rozporu se zaručeným právem vlastnit majetek ve spojení s porušením principu legitimního očekávání, se svobodou podnikání a se základními náležitostmi demokratického právního státu, neboť napadená úprava měla působit se zpětnou účinností. Ústavní soud shledal, že tato opatření měla charakter tzv. nepravé retroaktivity (která je obecně přípustná), neboť je zřejmé, že zdaňovací období, v němž je vyrobená elektřina předmětem odvodu s účinností právního předpisu teprve počíná (předmětem odvodu tak vůbec není elektřina vyrobená před účinností zákona). I přes toto konstatování se však jednalo o opatření mající za následek snížení podpory výrobcům, jimž patnáctiletá doba garancí počala plynout před účinností novely. Ústavní soud neshledal na straně dotčených provozovatelů fotovoltaických elektráren ústavně relevantní zájem na zachování dosavadní stanovené ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů bez jejího dalšího krácení odvodem. Současně shledal relevantní ekonomické důvody pro daná opatření a možnost danou zákonodárci přehodnotit výši podpor s ohledem na vývoj situace. Ústavní soud v nálezu uzavřel, že volba zákonných opatření směřujících k omezení státní podpory výroby energie ze slunečního záření je za podmínek zachování garancí v rukou zákonodárce. Princip právní jistoty totiž nelze ztotožnit s požadavkem na absolutní neměnnost právní úpravy. Ing. Gabriela Magsumová E 12

13 Změny v účetní legislativě pro rok 2012 V roce 2011 došlo k několika novelám předpisů, které upravují vedení účetnictví podnikatelů, s účinností od (příp ): - zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví - novela provedená zákonem č. 188/2011 Sb. a č. 355/2011 Sb., - vyhláška č. 500/2002 Sb. novela provedená vyhláškou č. 413/2011 Sb., - změny v účetních standardech pro podnikatele č. 003 Odložená daň, č. 011 Operace s podnikem a č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Nejdůležitější změny: 1. nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů; 2. opravy hospodářského výsledku minulých let; 3. změna ve vykázání ocenění jmění posudkem znalce při přeměnách společností; 4. změna v uspořádání položek výkazu Rozvaha; 1. Nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů (od ) Nejedná se o zcela nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů. Postup ve vykazování výše rezervy na daň z příjmů byl již řešen v r Národní účetní radou v Interpretaci I-3 a většina společností již v minulých letech vykazovala rezervu na daň z příjmů v souladu s touto Interpretací. Účetní legislativa však tuto Interpretaci zohlednila v novele Vyhlášky č. 500/2002 Sb. až nyní. Týká se účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku s tím, že k danému okamžiku nemají přesně stanovenou výši daňové povinnosti. Pokud účetní jednotka vykazuje k datu účetní závěrky již zaplacené zálohy na splatnou daň, započítají se tyto zálohy proti rezervě na splatnou daň. Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší než rezerva na daň z příjmů, rozdíl mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou rezervou se vykáže v aktivech společnosti C.III.6. Stát daňové pohledávky. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší než rezerva na daň z příjmů, rezerva snížená o zaplacené zálohy na daň z příjmu se vykáže v pasivech společnosti B.I.3. Rezerva na daň z příjmu. 2. Opravy hospodářského výsledku minulých let (od ) Do Vyhlášky č. 500/2002 Sb. byl nově vložen 15a Výsledek hospodaření minulých let. Do rozvahy byl vložen nový 13

14 řádek A.IV.3 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (součást vlastního kapitálu). V tomto řádku se budou vykazovat: Účtování MD 123 / D tis. Kč a) rozdíly změn účetních metod b) část odložené daně v prvním roce účtování c) opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné Účetní jednotka musí popsat použití této položky ve výkazech v příloze k účetní závěrce. Do svého účtového rozvrhu musí účetní jednotka vložit nový samostatný účet skupiny 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let (např. účet 426). 2. a) Rozdíly změn účetních metod Příklad č. 1: Účtování v roce 2012 Společnost oceňovala zásoby vlastní výroby pouze na úrovni přímých nákladů (přímý materiál a přímé mzdy). Od se společnost rozhodne oceňovat zásoby vlastní výroby na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie). Hodnota skladu zásob výrobků k : tis. Kč Hodnota skladu výrobků po přecenění k : tis. Kč Příklad č. 2: Účtování od r Společnost oceňovala zásoby vlastní výroby pouze na úrovni přímých nákladů (přímý materiál a přímé mzdy). Od se společnost rozhodne oceňovat zásoby vlastní výroby na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie). Hodnota skladu zásob výrobků k : tis. Kč Hodnota skladu výrobků po přecenění k : tis. Kč Účtování MD 123 / D tis. Kč Obdobně se bude postupovat při změnách všech ostatních účetních metod (např. změna oceňování finančních investic, změna hranice pro aktivaci dlouhodobého majetku, změna způsobu odpisování dlouhodobého majetku přechod na komponentní odpisování, změna pravidel pro tvorbu opravných položek k majetku, zásobám, pohledávkám apod.) 2. b) Část odložené daně v prvním roce účtování V prvním roce účtování o odložené dani se část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, účtuje již nyní na účty skupiny 42 (obvykle na účty 14

15 428 nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let). Od roku 2013 se bude část odložené daně v prvním roce účtování, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, účtovat na účet 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let a bude se vykazovat i v nově vloženém řádku rozvahy A.IV.3 - Jiný výsledek hospodaření minulých let. z roku Účetní jednotka zjistí, že přijatá faktura za služby ve výši 1 mil. EUR, byla zaúčtována a následně uhrazena v roce 2011 ve výši 1 mil. Kč. Závěrka za rok 2011 je již hotová, schválená valnou hromadou a nelze tedy již otevřít účetní knihy. Oprava chybného zaúčtování faktury v r. 2012: MD 588 / D mil. Kč (při kurzu 25,00 Kč/EUR) 2. c) opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné Účtování v r na účet 588, 688 Účtování od na účet 426 pokud je opravována položka, která je významná; - na příslušný nákladový nebo výnosový účet, kterého se týká, pokud položka, která se opravuje, není významná; Hranice významnosti je stanovena v 19 odst. 6 Zákona o účetnictví: Informace se považuje za významnou (závažnou), jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá. Příklad č. 1: Účtování v r. 2012: V červenci 2012 se domáhá zahraniční dodavatel úhrady zbývající částky za fakturu Příklad č. 2: Účtování v r. 2013: V červenci 2013 se domáhá zahraniční dodavatel úhrady zbývající částky za fakturu z r Účetní jednotka zjistí, že přijatá faktura za služby ve výši 1 mil. EUR byla zaúčtována a následně uhrazena v r ve výši 1 mil. Kč. Závěrka za r je již hotová, schválená valnou hromadou a nelze tedy již otevřít účetní knihy. Oprava chybného zaúčtování faktury v r. 2013: MD 426 / D mil. Kč (při kurzu 25,00 Kč/EUR) V této souvislosti si dovolujeme upozornit i na daňové dopady změny tohoto postupu účtování. Zatímco v případě účtování na 588, 688 byly zaúčtované položky vylučovány ze základu daně (neboť souvisely s jiným zdaňovacím obdobím) a do správného zdaňovacího období byly zohledněny mimoúčetně (prostřednictvím příslušného řádku daňového přiznání, nebo v dodatečném daňovém přiznání), v případě nového účtování bude nutno 15

16 při přípravě daňového přiznání pozorně zkoumat, zda rozvahová položka nemá dopad do základu daně. 3. Změna ve vykázání ocenění jmění posudkem znalce při přeměnách společností V roce 2011 došlo k rozsáhlé novelizaci zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev zákonem č. 355/2011 Sb. s účinností od V této souvislosti došlo i k účetním úpravám. Nově je stanoveno pokud je při přeměně nutný posudek znalce pro ocenění majetků a závazků reálnou hodnotou, toto přecenění se nebude vykazovat v konečné účetní závěrce zanikající účetní jednotky (tak jako dosud), ale až v účetnictví nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu byla do rozvahy vložena nová položka A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností. Do svého účtového rozvrhu musí účetní jednotka vložit nový samostatný účet skupiny 42x - Rozdíly z ocenění při přeměnách společností (např. účet 416). Vzhledem k tomu, že novela Zákona o přeměnách společností je velmi rozsáhlá, budeme se jí věnovat samostatně v dalším vydání. 4. Změna v uspořádání položek výkazu Rozvaha Jak již bylo výše uvedeno, přibyly ve výkazu Rozvaha dva nové řádky v pasivech, v části vlastního kapitálu: A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let Nový výkaz Rozvaha je platný již pro účetní období zahájené a později, i když položka Jiný výsledek hospodaření minulých let se prvně použije pro účetní období zahájené a později. Ing. Hana Tomcová IB Grant Thornton Audit s.r.o. E 16

17 Daňový kalendář červen pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň středa daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za květen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2012 souhrnné hlášení za květen 2012 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen

18 Daňový kalendář červenec pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce úterý spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012 souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

19 Kontakt IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti Praha 2 T F M E Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a jsou založeny na skutečnostech, které se mohou změnit. Tyto informace nejsou a neměly by být vykládány jako poskytování účetního, právního či daňového poradenství od společnosti Grant Thornton Czech Republic čtenáři. Tyto materiály nemusí odpovídat, či být vhodné pro použití v určitých situacích a mohou vyžadovat zvážení nedaňových a daňových faktorů zde nezmíněných. Před tím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí na základě těchto informací, kontaktujte společnost Grant Thornton Czech Republic či jiné daňové profesionály. Změny v daňových zákonech stejně jako další faktory mohou potenciálně či zpětně ovlivnit informace zde zmíněné. Grant Thornton Czech Republic nepřebírá žádnou odpovědnost za informování čtenářů o těchto změnách. 19

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Termíny daňových povinností pro rok 2002

Termíny daňových povinností pro rok 2002 fiscalità daně 13 economicrevue 55 Termíny daňových povinností pro rok 2002 CZ Poznámka ke spotřební dani: Plátci spotřebních daní jsou povinni denně platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2012 srpen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2012 srpen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2012 srpen 2012

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více