Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grant Thornton Czech Republic News červen 2012"

Transkript

1 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se zdravotnických služeb Nový zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamskými ostrovy Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně Zpráva NKÚ o dovozu zboží ze třetích zemí Plánované změny daňových zákonů Zdanění fotovoltaiky platí Změny v účetní legislativě pro rok 2012 Daňový kalendář červen/červenec 2012

2 Daň z příjmů Daňové přiznání podílových fondů Generální finanční ředitelství vydalo v březnu 2012 informaci k registraci a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob u podílových fondů. Novela č. 188/2011 Sb. zákona o kolektivním investování, která vstoupila v účinnost od 15. července 2011, přinesla významnou změnu v daňovém postavení podílových fondů. Vzhledem ke skutečnosti, že podílový fond nemá právní subjektivitu, do konce roku 2010 nebyl samostatným daňovým poplatníkem a jeho práva a povinnosti plnila vždy investiční společnost. Do konce roku 2010 tedy podílový fond ani neměl povinnost se samostatně registrovat k dani z příjmů právnických osob a přiznání za něj podávala investiční společnost jako součást svého vlastního daňového přiznání. Tato právní úprava přinášela podílovým fondům kromě výhod (např. menší administrativní zátěž) také daňové problémy, například s uplatněním daňových odpisů majetku, neboť tyto může uplatňovat pouze ten poplatník, který má k majetku vlastnické právo. Počínaje zdaňovacím obdobím 2011 je každý podílový fond považován za samostatný daňový subjekt daňového poplatníka a jako takovému mu vznikla povinnost registrovat se k dani u místně příslušného správce daně; místní příslušnost podílového fondu se nadále řídí místní příslušností investiční společnosti. Pokud tak fond neučinil, byl zaregistrován přímo správcem daně z úřední povinnosti, a to k V praxi to znamená, že daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2011 musí již podat každý fond samostatně, avšak nadále prostřednictvím investiční společnosti. Zvláštní tiskopis daňového přiznání není dosud připraven, použije se stávající tiskopis MFin vzor č. 22, přičemž informace GFŘ upřesňují vyplnění jednotlivých řádků. Vzhledem ke skutečnosti, že podílové fondy podléhají povinnému auditu, termín pro podání daňového přiznání je stanoven do 6 měsíců od skončení zdaňovacího období. Nově tedy nebude daňová povinnost vyměřená jednotlivým podílovým fondům součástí daňové povinnosti investiční společnosti, ale bude vyměřována každému daňovému subjektu samostatně. V této souvislosti nastane podílovým fondům po podání daňového přiznání povinnost platit zálohy na daň z příjmů; na druhé straně však investiční společnosti může požádat o snížení záloh splatných v roce

3 V případě zájmu o informace ke zdanění podílových a investičních fondů, či pokud byste měli zájem např. o přípravu žádosti o snížení záloh splatných v roce 2012, popřípadě povolení výjimky z povinnosti zálohovat daň z příjmů právnických osob za rok 2012, neváhejte nás prosím kontaktovat. Ing. Helena Zemanová E DPH Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novinka v oblasti DPH od roku 2012 režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, která se dotýká značného počtu daňových subjektů, s sebou přinesla velkou řadu výkladových nejasností. K možnosti nechat si stavební práce zatřídit do příslušného kódu klasifikace CZ-CPA na specializovaných pracovištích, jako je SIAK spol. s r.o., ÚRS PRAHA, a.s. a dalších, přispívá svým výkladem i Česká daňová správa. Na svých stránkách egislativa_metodika_15152.html?year=0 uveřejnila aktuální odpovědi na některé časté dotazy k tomuto tématu (např. zálohy, dílo zahrnující vícero prací). Dále zde uveřejnila tři soubory ve formátu excel, v nichž jsou uvedena konkrétní plnění spolu s informací, zda podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v této problematice nemá jasno ani daňová správa, panuje názor, že v případě sporných případů nebude daňová správa rozporovat použití režimu přenesení daňové povinnosti, pokud tento režim bude uplatněn v přiznání 3

4 k DPH u obou účastníků transakce. Klientům však rozhodně doporučujeme v případě významných částek konzultovat konkrétní postup s daňovým poradcem. Dalším vodítkem jsou aktuální Koordinační výbory 359/ Režim přenesení daňové povinnosti podle 92e ZDPH a 366/ Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově. Závěry z Koordinačních výborů najdete opět na stránkách České daňové správy: html?year=0 Ing. Ondřej Štědrý E Novela zákona o DPH 2013 V dubnu 2012 ukončila vláda České republiky vnější připomínkové řízení k návrhům novel zákona o DPH pro rok Návrh obsahuje tyto hlavní změny: změna základní sazby DPH z 20 % na 21 % a dále snížené sazby z 14 % na 15 % (sjednocení sazeb daně na 17,5 % má být oddáleno až na rok 2016), změna pravidel fakturace, zrovnoprávnění dokladů v elektronické a listinné podobě, v případě dokladů v elektronické podobě nebude vyžadován elektronický podpis, změna při určení místa plnění při poskytnutí dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani místem plnění bude místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo pobytu, možnost volby zdanění převodu nemovitosti i po uplynutí lhůty, po kterou se tento převod považuje za osvobozený bez nároku na odpočet (současně se tato lhůta prodlužuje ze 3 na 5 let), 4

5 definice nespolehlivého plátce (budou zveřejňováni), definice identifikované osoby - osoby, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přijatých přeshraničních plnění nebo vykázat poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě, se nebudou muset registrovat jako plnohodnotní plátci, nebudou tedy povinny uplatňovat daň u tuzemských plnění (avšak nebudou mít nárok na odpočet), bude možnost požádat o vydání závazného posouzení správcem daně k použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 (dosud č. 5 - odpady) zákona za poplatek Kč, je navržena změna definice u pojišťovacích služeb tak, aby odrážela judikaturu ESD a bylo zřejmé, že se osvobození vztahuje pouze na skutečné poskytnutí pojištění; činnosti v oblasti likvidace pojistných událostí byly z osvobození vyloučeny, zavádí se povinné elektronické podání nejen u DPH přiznání, ale i pro přihlášení a oznámení o změně registračních údajů, zákon nově definuje náležitosti daňové evidence (tzv. záznamní povinnosti), které rozšiřuje zejména o DIČ. Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna Ing. Ondřej Štědrý E 5

6 Novela zákona o DPH týkající se zdravotnických služeb Zákon o DPH vymezuje jako jednu kategorii plnění osvobozených od daně na výstupu bez nároku na odpočet také zdravotnické služby. Ustanovení 58 zákona o DPH týkající se osvobození zdravotnických služeb bylo k novelizováno. Aktuálně je možné osvobodit od daně zdravotní služby podle zákona upravujícího zdravotní služby č. 372/2011 Sb., poskytované poskytovatelem zdravotních služeb (fyzická či právnická osoba mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb), pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví či o služby s ní úzce související. Novela znamená zúžení okruhu zdravotnických služeb, na které se bude vztahovat osvobození od daně. I po novele jsou osvobozeny zdravotní služby jako preventivní zdravotní péče, diagnostická, léčebná, rehabilitační, ošetřovatelská, služby zubních laborantů, optometristů, dopravní zdravotní služby. Osvobozeny jsou i vedlejší služby jako stravovací a ubytovací služby pacientů související s hospitalizací, apod. Novou podmínkou však je, že zdravotní služby musí mít léčebný cíl případně chránit lidské zdraví. Osvobozeny již tedy nebudou například odběry krve pro Policii ČR, laboratorní rozbory pro polici či soudy, vstupní a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele, lékařské posudky pro soudní spory, administrativní úkony ve zdravotnictví, většina výkonů estetické chirurgie apod. Osvobození se také nevztahuje na služby poskytované očními optiky, protože se nepovažují za zdravotní službu. Ing. Ondřej Štědrý E 6

7 EU, mezinárodní zdanění, transferpricing Nový zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní Na počátku roku 2011 byla přijata směrnice Rady 2011/16/EU, která upravuje přeshraniční spolupráci správců daně mezi jednotlivými členskými státy EU. Členské státy mají povinnost přijmout potřebné předpisy k jejímu provádění. Návrh nového zákona o mezinárodní spolupráci, který byl předložen v návaznosti na tuto směrnici, by měl nabýt účinnosti od Směrnice a předložený zákon si kladou za cíl zvýšení spolupráce při správě daní, která je nutná kvůli stále více provázanému evropskému trhu, zvyšujícímu se objemu přeshraničních dodávek a globální ekonomice. Praktickým dopadem bude prohloubení spolupráce (např. při souběžných daňových kontrolách). Ing. Jitka Mrázová E Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamskými ostrovy Česká republika se dohodla s Bahamskými ostrovy zemí považovanou za tzv. daňový ráj - na výměně informací o daňových záležitostech. Správci daně tato dohoda poskytuje možnost ověřit, zdali byl příjem a majetek Čechů a českých firem, kteří jsou rezidenty Bahamských ostrovů, řádně zdaněn. Ing. Jitka Mrázová E 7

8 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění byl podepsán Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou upravující smlouvu mezi těmito zeměmi o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oblasti daní z příjmu a z majetku vešla v platnost smlouva mezi Českou republikou a Hongkongem zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Ing. Jitka Mrázová E 8

9 Správa daní Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně Ve Finančním zpravodaji č. 3/2012 bylo uveřejněno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech souvisejících s podáním daňového přiznání společností v likvidaci. Dle daňového řádu se přiznání k dani z příjmů právnických osob podává v okamžiku, kdy je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Právě k tomuto okamžiku má společnost povinnost podat daňové přiznání za období, za které přiznání nebylo dosud podáno. Ze zákona tedy vyplývá povinnost podat přiznání právě ve stejný den, kdy je zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, což je prakticky nemožné. Rozhodnutím ministra financí se promíjí pokuta za opožděné tvrzení daně, je-li podáno do 15 dnů ode dne vzniku této povinnosti, a zároveň bude prominut i související úrok z prodlení. Uvedené ustanovení by mělo být novelizováno s účinností od zákonem č. 458/2011 Sb. Nová lhůta pro podání bude rovněž 15 dní. Ing. Vendula Tunklová E Zpráva NKÚ o dovozu zboží ze třetích zemí NKÚ podrobil kontrole správu daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí. Byl prověřován postup finančních a celních orgánů při správě DPH v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území EU. NKÚ prověřoval zejména předávání údajů mezi celními a finančními orgány, správnost těchto vykazovaných údajů a dále zda plátci daně přiznali dovoz zboží v daňovém přiznání. Za kontrolované období let bylo zjištěno, že základ daně vykázaný v DAP se za celou ČR lišil o více jak 445 mld. oproti hodnotě dle jednotných správních dokladů, jimiž bylo zboží propuštěno do celních režimů v tuzemsku. Ing. Jitka Mrázová E 9

10 Ostatní daňové a právní novinky Plánované změny daňových zákonů Na základě předchozího návrhu úsporných opatření zpracovalo Ministerstvo financí návrhy novel zákonů v daňové a pojistné oblasti. Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost již příští rok, některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu let 2013 až Tyto návrhy schválila vláda na svém jednání 23. května Další návrhy týkající se roku 2014 předloží ministr financí ještě v polovině letošního roku. Opatření s navrhovanou účinností od roku 2013: Daň z příjmů a veřejnoprávní pojištění 1) omezení možnosti uplatnit výdaje paušálem (pro příjmy z podnikání a příjmy z pronájmu): - u paušálu 40 % z příjmů možnost uplatnit výdaje maximálně do výše 800 tis. Kč; - u paušálu 30 % z příjmů možnost uplatnit výdaje maximálně do výše 600 tis. Kč; - uplatní-li poplatník výdaje paušálem a je-li součet těchto dílčích základů daně více než 50 % celkového základu daně, nemůže si uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti; 2) zavedení solidárního zvýšení daně o 7 % (omezeno do r. 2015): - na součet příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání, přesahující 48násobek průměrné mzdy; - pro tyto poplatníky platí povinnost podávat daňové přiznání; - zvýšení daně se promítne i do výpočtu záloh; 3) zrušení možnosti uplatnit základní slevu na poplatníka pro osoby pobírající starobní důchod (omezeno do r. 2015); 4) zvýšení srážkové daně na 35 % vůči daňovým rájům (resp. všem zemím mimo smluvní státy, státy EU a EHS); 5) pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění; 10

11 Daň z přidané hodnoty 1) zvýšení sazeb (omezeno do r. 2015): - základní sazba na 21 %; - snížená sazba na 15 %; - platnost jednotné sazby 17,5 % je posunuta od r. 2016; 2) změny v seznamu zboží podléhající snížené sazbě; - vyškrtnuty dětské pleny; - podrobnější specifikace zdravotnických potřeb; Spotřební daně 1) zrušení možnosti vracení daně z minerálních olejů osobám užívajících tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelená nafta; 2) zvýšení sazby daně u tabáku na 1.628,- Kč/kg (a dále na 1.800,- Kč/kg); Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1) zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí na 4 %; Ing. Vendula Tunklová E 11

12 Zdanění fotovoltaiky platí Ústavní soud dne vyhlásil nález Pl. ÚS 17/11, kterým zamítl návrh na zrušení právní úpravy v oblasti zdanění fotovoltaiky: odvody za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou od do v zařízení uvedeném do provozu v období od do , zdanění bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů, zrušení osvobození od daně z příjmu. Dle navrhovatelů byla napadená úprava v rozporu se zaručeným právem vlastnit majetek ve spojení s porušením principu legitimního očekávání, se svobodou podnikání a se základními náležitostmi demokratického právního státu, neboť napadená úprava měla působit se zpětnou účinností. Ústavní soud shledal, že tato opatření měla charakter tzv. nepravé retroaktivity (která je obecně přípustná), neboť je zřejmé, že zdaňovací období, v němž je vyrobená elektřina předmětem odvodu s účinností právního předpisu teprve počíná (předmětem odvodu tak vůbec není elektřina vyrobená před účinností zákona). I přes toto konstatování se však jednalo o opatření mající za následek snížení podpory výrobcům, jimž patnáctiletá doba garancí počala plynout před účinností novely. Ústavní soud neshledal na straně dotčených provozovatelů fotovoltaických elektráren ústavně relevantní zájem na zachování dosavadní stanovené ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů bez jejího dalšího krácení odvodem. Současně shledal relevantní ekonomické důvody pro daná opatření a možnost danou zákonodárci přehodnotit výši podpor s ohledem na vývoj situace. Ústavní soud v nálezu uzavřel, že volba zákonných opatření směřujících k omezení státní podpory výroby energie ze slunečního záření je za podmínek zachování garancí v rukou zákonodárce. Princip právní jistoty totiž nelze ztotožnit s požadavkem na absolutní neměnnost právní úpravy. Ing. Gabriela Magsumová E 12

13 Změny v účetní legislativě pro rok 2012 V roce 2011 došlo k několika novelám předpisů, které upravují vedení účetnictví podnikatelů, s účinností od (příp ): - zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví - novela provedená zákonem č. 188/2011 Sb. a č. 355/2011 Sb., - vyhláška č. 500/2002 Sb. novela provedená vyhláškou č. 413/2011 Sb., - změny v účetních standardech pro podnikatele č. 003 Odložená daň, č. 011 Operace s podnikem a č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Nejdůležitější změny: 1. nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů; 2. opravy hospodářského výsledku minulých let; 3. změna ve vykázání ocenění jmění posudkem znalce při přeměnách společností; 4. změna v uspořádání položek výkazu Rozvaha; 1. Nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů (od ) Nejedná se o zcela nový způsob vykazování rezervy na daň z příjmů. Postup ve vykazování výše rezervy na daň z příjmů byl již řešen v r Národní účetní radou v Interpretaci I-3 a většina společností již v minulých letech vykazovala rezervu na daň z příjmů v souladu s touto Interpretací. Účetní legislativa však tuto Interpretaci zohlednila v novele Vyhlášky č. 500/2002 Sb. až nyní. Týká se účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku s tím, že k danému okamžiku nemají přesně stanovenou výši daňové povinnosti. Pokud účetní jednotka vykazuje k datu účetní závěrky již zaplacené zálohy na splatnou daň, započítají se tyto zálohy proti rezervě na splatnou daň. Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší než rezerva na daň z příjmů, rozdíl mezi zaplacenými zálohami a zaúčtovanou rezervou se vykáže v aktivech společnosti C.III.6. Stát daňové pohledávky. Pokud jsou zaplacené zálohy nižší než rezerva na daň z příjmů, rezerva snížená o zaplacené zálohy na daň z příjmu se vykáže v pasivech společnosti B.I.3. Rezerva na daň z příjmu. 2. Opravy hospodářského výsledku minulých let (od ) Do Vyhlášky č. 500/2002 Sb. byl nově vložen 15a Výsledek hospodaření minulých let. Do rozvahy byl vložen nový 13

14 řádek A.IV.3 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (součást vlastního kapitálu). V tomto řádku se budou vykazovat: Účtování MD 123 / D tis. Kč a) rozdíly změn účetních metod b) část odložené daně v prvním roce účtování c) opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné Účetní jednotka musí popsat použití této položky ve výkazech v příloze k účetní závěrce. Do svého účtového rozvrhu musí účetní jednotka vložit nový samostatný účet skupiny 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let (např. účet 426). 2. a) Rozdíly změn účetních metod Příklad č. 1: Účtování v roce 2012 Společnost oceňovala zásoby vlastní výroby pouze na úrovni přímých nákladů (přímý materiál a přímé mzdy). Od se společnost rozhodne oceňovat zásoby vlastní výroby na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie). Hodnota skladu zásob výrobků k : tis. Kč Hodnota skladu výrobků po přecenění k : tis. Kč Příklad č. 2: Účtování od r Společnost oceňovala zásoby vlastní výroby pouze na úrovni přímých nákladů (přímý materiál a přímé mzdy). Od se společnost rozhodne oceňovat zásoby vlastní výroby na úrovni vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režie). Hodnota skladu zásob výrobků k : tis. Kč Hodnota skladu výrobků po přecenění k : tis. Kč Účtování MD 123 / D tis. Kč Obdobně se bude postupovat při změnách všech ostatních účetních metod (např. změna oceňování finančních investic, změna hranice pro aktivaci dlouhodobého majetku, změna způsobu odpisování dlouhodobého majetku přechod na komponentní odpisování, změna pravidel pro tvorbu opravných položek k majetku, zásobám, pohledávkám apod.) 2. b) Část odložené daně v prvním roce účtování V prvním roce účtování o odložené dani se část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, účtuje již nyní na účty skupiny 42 (obvykle na účty 14

15 428 nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let). Od roku 2013 se bude část odložené daně v prvním roce účtování, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, účtovat na účet 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let a bude se vykazovat i v nově vloženém řádku rozvahy A.IV.3 - Jiný výsledek hospodaření minulých let. z roku Účetní jednotka zjistí, že přijatá faktura za služby ve výši 1 mil. EUR, byla zaúčtována a následně uhrazena v roce 2011 ve výši 1 mil. Kč. Závěrka za rok 2011 je již hotová, schválená valnou hromadou a nelze tedy již otevřít účetní knihy. Oprava chybného zaúčtování faktury v r. 2012: MD 588 / D mil. Kč (při kurzu 25,00 Kč/EUR) 2. c) opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné Účtování v r na účet 588, 688 Účtování od na účet 426 pokud je opravována položka, která je významná; - na příslušný nákladový nebo výnosový účet, kterého se týká, pokud položka, která se opravuje, není významná; Hranice významnosti je stanovena v 19 odst. 6 Zákona o účetnictví: Informace se považuje za významnou (závažnou), jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá. Příklad č. 1: Účtování v r. 2012: V červenci 2012 se domáhá zahraniční dodavatel úhrady zbývající částky za fakturu Příklad č. 2: Účtování v r. 2013: V červenci 2013 se domáhá zahraniční dodavatel úhrady zbývající částky za fakturu z r Účetní jednotka zjistí, že přijatá faktura za služby ve výši 1 mil. EUR byla zaúčtována a následně uhrazena v r ve výši 1 mil. Kč. Závěrka za r je již hotová, schválená valnou hromadou a nelze tedy již otevřít účetní knihy. Oprava chybného zaúčtování faktury v r. 2013: MD 426 / D mil. Kč (při kurzu 25,00 Kč/EUR) V této souvislosti si dovolujeme upozornit i na daňové dopady změny tohoto postupu účtování. Zatímco v případě účtování na 588, 688 byly zaúčtované položky vylučovány ze základu daně (neboť souvisely s jiným zdaňovacím obdobím) a do správného zdaňovacího období byly zohledněny mimoúčetně (prostřednictvím příslušného řádku daňového přiznání, nebo v dodatečném daňovém přiznání), v případě nového účtování bude nutno 15

16 při přípravě daňového přiznání pozorně zkoumat, zda rozvahová položka nemá dopad do základu daně. 3. Změna ve vykázání ocenění jmění posudkem znalce při přeměnách společností V roce 2011 došlo k rozsáhlé novelizaci zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev zákonem č. 355/2011 Sb. s účinností od V této souvislosti došlo i k účetním úpravám. Nově je stanoveno pokud je při přeměně nutný posudek znalce pro ocenění majetků a závazků reálnou hodnotou, toto přecenění se nebude vykazovat v konečné účetní závěrce zanikající účetní jednotky (tak jako dosud), ale až v účetnictví nástupnické společnosti. Z tohoto důvodu byla do rozvahy vložena nová položka A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností. Do svého účtového rozvrhu musí účetní jednotka vložit nový samostatný účet skupiny 42x - Rozdíly z ocenění při přeměnách společností (např. účet 416). Vzhledem k tomu, že novela Zákona o přeměnách společností je velmi rozsáhlá, budeme se jí věnovat samostatně v dalším vydání. 4. Změna v uspořádání položek výkazu Rozvaha Jak již bylo výše uvedeno, přibyly ve výkazu Rozvaha dva nové řádky v pasivech, v části vlastního kapitálu: A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let Nový výkaz Rozvaha je platný již pro účetní období zahájené a později, i když položka Jiný výsledek hospodaření minulých let se prvně použije pro účetní období zahájené a později. Ing. Hana Tomcová IB Grant Thornton Audit s.r.o. E 16

17 Daňový kalendář červen pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň středa daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za květen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2012 souhrnné hlášení za květen 2012 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen

18 Daňový kalendář červenec pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce úterý spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek spotřební daň splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012 souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen

19 Kontakt IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti Praha 2 T F M E Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a jsou založeny na skutečnostech, které se mohou změnit. Tyto informace nejsou a neměly by být vykládány jako poskytování účetního, právního či daňového poradenství od společnosti Grant Thornton Czech Republic čtenáři. Tyto materiály nemusí odpovídat, či být vhodné pro použití v určitých situacích a mohou vyžadovat zvážení nedaňových a daňových faktorů zde nezmíněných. Před tím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí na základě těchto informací, kontaktujte společnost Grant Thornton Czech Republic či jiné daňové profesionály. Změny v daňových zákonech stejně jako další faktory mohou potenciálně či zpětně ovlivnit informace zde zmíněné. Grant Thornton Czech Republic nepřebírá žádnou odpovědnost za informování čtenářů o těchto změnách. 19