POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie MAXEROVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2011

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsem vypracovala samostatně za pomoci odborné literatury a dalších pramenů, které jsem řádně označila a uvedla v seznamu pouţitých zdrojů. V Plavči dne Lucie MAXEROVÁ

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za pomoc a cenné připomínky při zpracování práce. Dále bych ráda poděkovala paní Marii Urbánkové a panu Ing. Ivanu Tomáškovi za jejich ochotu a čas, který mi věnovali.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na pohledávky a závazky. Teoretická část definuje pohledávky a závazky, rozděluje je do jednotlivých skupin, které podrobně popisuje, rovněţ se zabývá jejich oceňováním a inventarizací, dále specifickými případy zániku pohledávek a také pohledávkami po lhůtě splatnosti. Praktická část seznamuje s vybraným podnikem, kterým je Odbytové druţstvo Vrchovina. Jejím cílem je aplikace teoretických poznatků v praxi. Zaměřuje se na analýzu jednotlivých druhů pohledávek a závazků. Dále vysvětluje postup účtování a také způsob zacházení s pohledávkami po lhůtě splatnosti. Klíčová slova: pohledávky, závazky, pohledávky po lhůtě splatnosti ABSTRACT Bachelor works is situated to receivables and liabilities. The theoretical part is about receivables and liabilities separate up to individual group which nearly description it. Also engaged in their price and stocktaking, specifically case expiry receivables and also receivables after the expiration. The Practical part introduce with company which are Odbytové druţstvo Vrchovina. Her purpose is application theoretical knowledge in practices. It target to analysis individual sort of receivables and liabilities. It makes clear procedure charging and also way receivables after the expiration. Keys words: receivables, liabilities, receivables after the expiration

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VE 3. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Pohledávky Závazky Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování daní a dotací Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva Závazky vůči společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva Jiné pohledávky a závazky Přechodné účty aktiv a pasiv ZÁVAZKY VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Rezervy Bankovní úvěry POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Přecenění pohledávky na niţší hodnotu pomocí opravné poloţky Odpis pohledávky do nákladů PRAKTICKÁ ČÁST INFORMACE O DRUŢSTVU Základní údaje o druţstvu Historie druţstva Význam druţstva Předmět podnikání... 30

8 4.1.5 Zaměstnanci POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Účtování a evidence pohledávek Vykazování pohledávek a závazků v rozvaze Pohledávky a závazky z obchodních vztahů Pohledávky po lhůtě splatnosti Zúčtování se zaměstnanci Dotace Doměrky a vratky daně Další pohledávky a závazky Výkaznictví Pohledávky a závazky v cizí měně BUDOUCÍ VÝVOJ OD ZÁVĚR POUŢITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 62

9 1 ÚVOD V dnešní době neexistuje podnikatelský subjekt, který by se nesetkal s pohledávkami a závazky. Tvoří důleţitou sloţku majetku resp. zdrojů podniku, proto je důleţité, aby o nich měl podnik přehled. Firmy nejčastěji přichází do styku s pohledávkami a závazky z obchodních vztahů. Tyto pohledávky a závazky vznikají, pokud podnik prodává nebo nakupuje zboţí, výrobky nebo sluţby tzv. na fakturu. Při prodeji vystavuje fakturu odběrateli, proto musí počítat s tím, ţe peněţní prostředky nezíská hned při prodeji. Naopak při nákupu obdrţí fakturu přijatou, která pro něj představuje určitou výhodu a to, ţe s penězi určenými k zaplacení můţe aţ do data splatnosti volně disponovat. Nicméně prodej na fakturu znamená pro podnik určité riziko. Můţe se stát, ţe odběratel částku do data splatnosti neuhradí. Tím pádem vzniknou firmě pohledávky po lhůtě splatnosti. V lepším případě dochází k jejich pozdní úhradě, v tom horším není pohledávka zaplacena nikdy, tzn. stane se z ní pohledávka nedobytná. Proto by měl podnik pečlivě vybírat své odběratele, vést si důkladnou evidenci pohledávek nebo pouţít některé ze zajišťovacích instrumentů. Avšak existují i podniky, ve kterých nedochází k této klasické úhradě všech pohledávek, ale u některých z nich dochází k postoupení a následnému zápočtu některých pohledávek. Právě v takovémto podniku jsem vykonávala svou odbornou praxi. Jednalo se o Odbytové druţstvo Vrchovina, které se zabývá především zprostředkováním prodeje jatečných zvířat od výrobců ke zpracovatelům. Ke vztahu k nim vznikají druţstvu pohledávky a závazky, u kterých dochází právě ke zmiňovanému postoupení a vzájemnému zápočtu. Porozumění tomuto specifickému účtování se mi jeví jako přínosné a proto jsem se rozhodla, si jako téma bakalářské práce zvolit Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti. Věřím, ţe bliţší poznání této oblasti mi přinese cenné poznatky, které vyuţiji v budoucnu. 9

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cíl práce Cílem práce je popsat jednotlivé druhy pohledávek ve vztahu k obchodním partnerům, zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, institucím sociálního zabezpečení a finančním orgánům. Zvláštní pozornost je věnována řešení neuhrazených pohledávek formou opravných poloţek a odpisu pohledávek, a to jak z účetního, tak daňového pohledu. V teoretické části definuji základní pojmy a charakterizuji jednotlivé účty týkající se této problematiky. Rovněţ se zabývám oceňováním, inventarizací, řízením pohledávek a závazků, jejich postoupením a zápočtem. V neposlední řadě věnuji pozornost pohledávkám po lhůtě splatnosti, jejich přecenění nebo odepsání. V praktické části aplikuji tyto poznatky na konkrétní podnik, tzn. provádím rozbor pohledávek a závazků. Na podkladě skutečných údajů o neuhrazených pohledávkách po lhůtě splatnosti v Odbytovém druţstvu Vrchovina se zaměřuji na vnitropodniková pravidla pro tvorbu účetních opravných poloţek a vyhodnocuji, zda tento systém pravdivě zobrazuje reálnou hodnotu pohledávek. Metodika Pro vypracování teoretické části jsem si nejprve nashromáţdila vhodnou literaturu. Poté jsem ji nastudovala a zhodnotila, které zdroje budou vyhovující. V teoretické části jsem vyuţila odborné publikace, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášku č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy. V praktické části jsem uplatnila získané teoretické znalosti. Dále jsem pouţila poklady poskytnuté podnikem, který byl v této části analyzován. Jednalo se o účetní závěrky za roky , dále obratové předvahy sestavené za tyto roky a stanovy. Velmi cenné byly také informace poskytnuté pracovnicí AGD Jevišovice, a.s. 10

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 DEFINICE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Pohledávky a závazky v České republice upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy. V zákoně o účetnictví najdeme, jak se oceňují pohledávky a závazky a jak se provádí inventarizace. Vyhláška nám definuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky, určuje postup při vytváření opravných poloţek k pohledávkám a při účtování o kurzových rozdílech. České účetní standardy se podrobně zaměřují na oblasti opravných poloţek, kurzových rozdílů, zvláštních operací s pohledávkami a zúčtovacích vztahů. Zákon o účetnictví 24, 25, 26, 27 oceňování pohledávek a závazků. Zákon o účetnictví 29, 30 inventarizace majetku. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 5, 10, 11, 17, 18 definice pohledávek a závazků. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 13, 19 účty časového rozlišení. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 55 opravné poloţky. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 60 kurzové rozdíly. Český účetní standard č. 005 opravné poloţky. Český účetní standard č. 006 kurzové rozdíly. Český účetní standard č. 010 zvláštní operace s pohledávkami. Český účetní standard č. 017 zúčtovací vztahy. Pohledávka je právo věřitele poţadovat po druhé osobě (dluţníkovi) plnění určitého závazku. Vzniká v okamţiku splnění dodávky nebo poskytnutí sluţby odběrateli. O pohledávkách účtujeme na straně aktiv, jsou důleţitou sloţkou oběţného majetku. Podle doby splatnosti je rozdělujeme na krátkodobé (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 1 rok). Nejčastějším druhem pohledávek jsou pohledávky z obchodního styku. 11

12 Závazek je dluh. Závazkem je povinnost dluţníka zaplatit určitý dluh věřiteli, závazkem je např. povinnost prodávajícího dodat zboţí, povinnost kupujícího za zboţí zaplatit atd. Závazky patří mezi cizí zdroje podniku, tzn. účtujeme o nich na straně pasiv. Stejně jako pohledávky se dělí na krátkodobé (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 1 rok) a nejčastěji vznikají z obchodního styku. 3.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VE 3. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Zúčtovacími vztahy se rozumí mnoho různých vztahů, které podnik navazuje se svým okolím s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, finančními orgány atd. a které se projevují jako pohledávky a závazky. Je jim vymezena 3. účtová třída, kde účtujeme o pohledávkách krátkodobých i dlouhodobých ale závazcích pouze krátkodobých. Dlouhodobým závazkům je určena účtová skupina 47. Zúčtovací vztahy lze rozdělit do několika skupin: - pohledávky a závazky z obchodního styku; - zúčtovací vztahy k zaměstnancům; - zúčtovací vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; - pohledávky a závazky vůči finančnímu úřadu; - pohledávky a závazky vůči společníkům, členům druţstev, podnikům ve skupině; - jiné pohledávky a závazky; Pohledávky Účtová skupina 31 Pohledávky. Na těchto účtech sledujeme krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů. Protoţe je nelze rozlišit pomocí syntetických účtů, je vhodné pouţít analytickou evidenci u jednotlivých pohledávek, tzn. kaţdý odběratel má svůj účet. Konečný zůstatek jednotlivých účtů pohledávek, tzn. rozdíl mezi vyúčtovanými a uhrazenými pohledávkami se nazývá saldokonto. 12

13 Ve 3. účtové třídě se neúčtují tyto pohledávky: - zálohy zaplacené na investice pouţijeme účty 051, 052 Poskytnuté zálohy na DHM a DNM - zálohy na zásoby účtujeme v účtové skupině 15 (účet 151) - dlouhodobé půjčky evidujeme na účtech 066 Půjčky podnikům ve skupině a Ostatní půjčky Vyhláška č. 500/2002 Sb. stanoví mj. směrnou účtovou osnovu na úrovni účtů. ÚJ si na základě této účtové osnovy vypracovává účtový rozvrh na úrovni syntetických a analytických účtů. Ve své bakalářské práci jsem vycházela z níţe uvedeného členění účtů pohledávek a závazků. 311 Pohledávky z obchodních vztahů odběratelé. Účtujeme zde pohledávky za odběrateli při splnění dodávky na základně námi vystavené faktury. Vystavená faktura je pro nás výnos, tzn. souvztaţným účtem je některý účet z 6. účtové třídy. Neúčtujeme zde pohledávky směnečné. 312 Směnky k inkasu. Tento účet pouţíváme při příjmu směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních přijatých od odběratelů a od jiných dluţníků. Směnka je cenný papír, který musí obsahovat všechny náleţitosti podle ustanovení směnečného zákona. Podepsáním směnky se dluţník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. 314 Poskytnuté provozní zálohy. Účtujeme zde poskytnuté zálohy dodavatelům tj. částky zaplacené dodavateli před splněním smluv z jeho strany. 315 Ostatní pohledávky. Účtujeme zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy. 13

14 3.2.2 Závazky Účtová skupina 32 Závazky. Je určena krátkodobým závazkům z obchodních vztahů. Pro účtování o dlouhodobých závazcích (doba splatnosti je delší neţ 1 rok) pouţíváme 4. účtovou třídu. Pohledávky a závazky nemůţeme vzájemně kompenzovat. Výjimku představuje pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku Závazky z obchodních vztahů dodavatelé. Účtujeme zde závazky vůči dodavateli v oblasti obchodních závazkových vztahů na základě faktury přijaté. Souvztaţně s tímto účtem účtujeme např. na účet 042, 111, 131, 518. Neúčtujeme zde závazky směnečné Směnky k úhradě. Účtujeme zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich pouţití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší Přijaté zálohy. Účtujeme zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům Ostatní závazky. Účtujeme zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Ve vztahu k zaměstnancům vzniká podniku řada pohledávek a závazků a to především při účtování mezd, ze kterých musí podnik odvádět institucím zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň ze závislé činnosti. Pro účty sledující vztahy podniku k zaměstnancům, k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je vyhrazena účtová skupina

15 331 Zaměstnanci. Na DAL účtu 331 Zaměstnanci účtujeme závazky vůči zaměstnancům např. hrubá mzda, na MD účtu 331 Zaměstnanci účtujeme poloţky, které sniţují závazek vůči zaměstnancům např. sráţka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sráţka na sociální pojištění, sráţka na zdravotní pojištění, ostatní sráţky (např. výţivné, úhrady škod). 333 Ostatní závazky k zaměstnancům. Zde účtujeme všechny ostatní nároky zaměstnanců kromě mzdových např. náhrada škody zaměstnanci, kterou způsobil zaměstnavatel. 335 Pohledávky za zaměstnanci. Slouţí k účtování záloh vyplacených zaměstnancům a jejich následnému vyúčtování. Jedná se například o zálohy na pracovní cestu, na drobné nákupy. 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Sledujeme zde především odvody zdravotního a sociálního pojištění. Je nutné vést analytickou evidenci, protoţe částky jsou odváděny dvěma institucím a to zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. Na MD účtujeme o pohledávkách za těmito institucemi a na DAL o závazcích vůči nim Zúčtování daní a dotací ÚJ je plátcem daně z příjmů (tj. daně ze zisku), pokud má zaměstnance, tak i plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud převýší její obrat za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců výši jednoho milionu, stává se i plátcem DPH, popř. můţe být plátcem i ostatních daní. Z těchto titulů vznikají účetní jednotce pohledávky a závazky vůči finančnímu orgánu. K účtování o daních a dotacích slouţí 34. účtová skupina. 341 Daň z příjmů. Slouţí k zachycení splatné daně z příjmů, jejímţ poplatníkem je ÚJ. Na straně DAL účtujeme závazek vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, popř. doměrky daně za předchozí účetní období. Na MD účtujeme zaplacené zálohy nebo vratky daně. Souvztaţné účty k účtu 341 Daň z příjmů jsou

16 Daň z příjmů z běţné činnosti splatná; 593 Daň z příjmů z běţné činnosti odloţená; 595 Dodatečné odvody daně z příjmů. 342 Ostatní přímé daně. Tento účet pouţíváme v případě, ţe je ÚJ plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt např. placení daně z příjmů za zaměstnance. 343 DPH. Na DAL účtujeme o daňové povinnosti vůči finančnímu orgánu např. daň na výstupu při prodeji zboţí a sluţeb. Na MD účtujeme daň na vstupu, která představuje nárok na odpočet při nákupu Ostatní daně a poplatky. Slouţí k účtování o spotřebních daních, dani z nemovitosti, dani silniční, dědické a darovací dani, dani z převodu nemovitostí a dalších poplatcích. Kromě zúčtovacích vztahů k finančnímu úřadu mohou účetní jednotce vzniknout také pohledávky z titulu dotací. Evidujeme je na účtech: 346 Dotace ze státního rozpočtu, 347 Ostatní dotace. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněţní prostředky ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347). Pro stanovení postupu účtování musí být přesně vymezen účel, na který je dotace poskytována. Základní druhy dotací: - provozní, tj. dotace k úhradě nákladů jsou určeny na úhradu provozních nebo finančních nákladů. Dotace se zaznamenají ve prospěch provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti se zaúčtováním do příslušných nákladů. - investiční, tj. dotace na pořízení dlouhodobého majetku účtujeme ve prospěch účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tzn. sniţují vstupní cenu pořizované investice. 16

17 3.2.5 Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva O těchto pohledávkách a závazcích účtujeme ve 35. účtové skupině na účtech, které můţeme rozdělit následovně: 353 Pohledávky za upsaný kapitál. Pouţíváme k účtování o pohledávkách za akcionáři, společníky, členy druţstva, kteří se upsali, ale zatím nesplatili vklady. 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Zde účtujeme o krátkodobých pohledávkách za společníky při úhradě ztráty. 355 Ostatní pohledávky. Prostřednictvím tohoto účtu zachycujeme krátkodobé pohledávky vůči společníkům, například z titulu půjčky od společnosti pro společníky. Tato půjčka nesmí být bezúročná Závazky vůči společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva Pokud se v podniku podílejí na řízení společníci, účastníci sdruţení nebo členové druţstva, můţe si společník od společnosti půjčovat peníze, poskytovat půjčky společnosti nebo jinému společníkovi. Dále k nim můţe mít podnik závazky např. při rozdělování zisku, nebo pokud je společník ve společnosti zaměstnán. O těchto pohledávkách a závazcích účtujeme na těchto účtech 36. účtové skupiny: 361 Závazky ovládající a řídící osoba. Účtujeme o krátkodobých půjčkách mezi společníky ve skupině. 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Tento účet pouţíváme při rozdělování zisku, kdy společníkům byl přiznán podíl na zisku, ale ještě nebyl vyplacen. 17

18 365 Ostatní závazky ke společníkům a členům druţstva. Pouţíváme při účtování o krátkodobých půjčkách od společníků (dlouhodobé půjčky účet 479 Ostatní dlouhodobé závazky). Tato půjčka můţe být bezúročná. 366 Závazky ke společníkům a členům druţstva ze závislé činnosti. Zde zachycujeme závazky z pracovněprávního vztahu společníků, především hrubé mzdy Jiné pohledávky a závazky Nejpouţívanějšími účty 37. účtové skupiny jsou účty 378 Jiné pohledávky a 379 Jiné závazky. Slouţí pro účtování pohledávek a závazků, pro které není vymezen účet. Dále sem patří 371 Pohledávky z prodeje podniku; 372 Závazky z koupě podniku; 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací; 374 Pohledávky z pronájmu; 375 Pohledávky z vydaných dluhopisů; 376 Nakoupené opce, 377 Prodané opce Přechodné účty aktiv a pasiv Přechodné účty aktiv a pasiv můţeme rozdělit na účty časového rozlišení a dohadné účty. Tyto účty 38. účtové skupiny nám slouţí k tomu, abychom mohli zaúčtovat poloţky do období, se kterým věcně i časově souvisejí. (MRKOSOVÁ, 2007, s. 178) Účty časového rozlišení pouţíváme, pokud známe tyto tři faktory: - účel vynaloţené částky, přesná částka, období, k němuţ se částka vztahuje. 381 Náklady příštích období. ÚJ zde účtuje, pokud má výdaje v běţném období (211, 321 MD, 381 DAL), avšak související náklad se vztahuje zcela nebo z části k následujícímu období (5xx MD, 381 DAL) např. nájemné placené předem. 382 Komplexní náklady příštích období. Slouţí k zachycení nákladů, o kterých nelze účtovat pouze na jednom nákladovém účtu. Tyto náklady se nejprve zaúčtují na příslušné účty, ale aby nám neovlivnily VH, zaúčtujeme je ve prospěch účtu 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období. Poté se přeúčtují na účet 382, aby neovlivnily hospodářský výsledek běţného období. 18

19 383 Výdaje příštích období. Pouţíváme k účtování o nákladech běţného období (5xx MD, 383 DAL), u kterých však dosud nedošlo k výdaji (příští rok 383 MD, 221 DAL) např. nájemné placené pozadu. 384 Výnosy příštích období. Zde účtujeme, pokud máme příjem v běţném období (221 MD, 384 DAL), ale výnos aţ v následujícím období (384 MD, 6xx DAL) např. předem přijaté nájemné. 385 Příjmy příštích období. ÚJ má výnos v běţném období (6xx MD, 385 DAL), ale s ním související příjem aţ v období následujícím (příští rok 221 MD, 385 DAL). Nejedná se o běţné pohledávky ale např. pozadu placené školné. Pokud neznáme některý z výše uvedených tří faktorů, pouţijeme dohadné účty nebo rezervy. Na dohadných účtech účtujeme o pohledávkách a závazcích, které souvisí s běţným obdobím, avšak ke konci účetního období nemáme příslušný doklad, proto pouze odhadujeme, jaká je jejich výše. 388 Dohadné účty aktivní. Např. pohledávka za pojišťovnou, kdy ÚJ nezná do konce účetního období výši náhrady. 389 Dohadné účty pasivní. Např. nevyfakturované dodávky. 3.3 ZÁVAZKY VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Ve 4. účtové třídě Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účtujeme o závazcích dlouhodobých, tzn. doba splatnosti je delší neţ 1 rok. Mezi dlouhodobé závazky patří například rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry. 19

20 3.3.1 Rezervy Rezervy jsou budoucí závazky, u kterých neznáme přesnou výši a někdy ani období. (KOVANICOVÁ, 2007, s. 252). Tvoříme je ke krytí výdajů očekávaných v budoucnu např. oprava dlouhodobého hmotného majetku. Rezervy zahrnujeme mezi dlouhodobé cizí zdroje, protoţe je nesmíme vytvářet na dobu kratší neţ 1 rok. Evidujeme je v závislost na tom, zda splňují podmínky zákona o rezervách na daňově uznatelné a neuznatelné. 451 Rezervy podle zvláštních předpisů. Tvorba rezervy se účtuje na MD účtu 552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů a na DAL účtu 451. Tento náklad je podle zákona o rezervách je daňově uznatelnou poloţkou. 459 Ostatní rezervy. Nejsou daňově uznatelným nákladem, ale pouze účetním. Způsob tvorby si určuje ÚJ sama Bankovní úvěry 461 Dlouhodobé bankovní úvěry. Ve 4. účtové třídě účtujeme o dlouhodobých bankovních úvěrech, tzn. s dobou splatnosti delší neţ 1 rok. Bankovní úvěr je pro podnikatele závazkem, banka mu půjčí peněţní prostředky, které musí do určité doby splatit. Tyto prostředky půjčuje banka za úrok, který je pro podnikatele daňovým nákladem. 3.4 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Vznikají, pokud podnik obchoduje se zahraničními partnery. Podle zákona o účetnictví musí ÚJ tyto pohledávky a závazky vyjádřit jak v jednotkách české měny, tak i měny cizí. 20

21 Dva způsoby přepočtu cizí měny na českou: 1) Pomocí denních kurzů ČNB platných v den uskutečnění účetního případu. 2) Pomocí pevných kurzů, které si stanoví k určitému datu sama ÚJ a zároveň určí období jejich platnosti např. rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc. Při přeceňování na českou měnu dochází vlivem změny kurzu české koruny vůči jiným měnám ke kurzovým rozdílům. Vzniklé kurzové rozdíly účtujeme buď do finančních nákladů (účet 563 Kurzové ztráty) nebo do finančních výnosů (účet 663 Kurzové zisky). 3.5 KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Kniha pohledávek a závazků slouţí účetní jednotce k přehledu o všech pohledávkách a závazcích. Základem je kniha přijatých a vydaných faktur, která slouţí k evidenci pohledávek a závazků z běţných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Do knihy pohledávek závazků zapisujeme zejména na základě těchto dokladů: - přijaté a vystavené faktury, výpisy z účtů u bank, příjmové a výdajové doklady při úhradách v hotovosti. 3.6 OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky oceňujeme: - při vzniku jmenovitou hodnotou. - při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou pořizovací cena je cena, za kterou jsme majetek pořídili a náklady související s pořízením. - Při nabytí a určení k obchodování reálnou hodnotou. (DRBOHLAV, POHL, 2006, s. 21) 21

22 3.7 INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Inventarizace pohledávek a závazků nám slouţí k tomu, aby nám účetnictví pravdivě zobrazovalo skutečnost. Cílem inventarizace je ověřit, zda skutečný stav pohledávek a závazků odpovídá stavu účetnímu a zda jsou pohledávky a závazky oceněny reálnou cenou. U účtů 311 Odběratelé a 321 Dodavatelé musíme provést dokladovou inventarizaci, tzn. pošleme dopis odběrateli nebo dodavateli o výši závazku, on nám to zpětně potvrdí a také zkontrolujeme, zda zůstatky na účtech souhlasí s knihou faktur. 3.8 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Pohledávky můţeme ovlivňovat po celou dobu jejich existence, v době kdy uţ existují a jsou splatné, v době po jejich splatnosti, ale také jiţ před podpisem kupní smlouvy. Na okamţiku, ve kterém se snaţíme pohledávky ovlivňovat, záleţí zajišťovací instrumenty, informace a výše nákladů, které v souvislosti s řízením pohledávek vzniknou. (VOZŇÁKOVÁ, 2004, s. 7) Mezi zajišťovací instrumenty patří: Velmi rozšířeným zajišťovacím instrumentem je v dnešní době rozhodčí doloţka, která je součástí smlouvy. Dluţník a věřitel se v ní dohodnou na rozhodci, který v případě sporů rozhodne, kdo z nich je v právu, tzn. nedochází k soudnímu řízení. Dalším velmi pouţívaným nástrojem je placení zálohy ve výši, která závisí na domluvě mezi dodavatelem a odběratelem, a také pouţívání směnky, jejímţ podpisem se dluţník zaváţe, ţe zaplatí věřiteli dluţnou částku. U pohledávek ze zahraničního obchodu se vyuţívá pojištění pohledávky, bankovní záruka, dokumentární akreditiv nebo dokumentární inkaso. Mezi další způsoby zajištění patří zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva, notářský zápis, exekuční zápis, cese pohledávek, faktoring, forfaiting, 22

23 3.9 POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Postoupení pohledávky věřitelem jinému subjektu znamená, ţe tento jiný subjekt se stává věřitelem namísto toho, kdo pohledávku postoupil vůči témuţ dluţníku. Věřitel můţe postoupit svou pohledávku i bez souhlasu dluţníka, avšak je povinen mu to bez zbytečného odkladu oznámit. Zároveň je nutné, aby postoupení pohledávky bylo písemné. (KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, 1998, s. 77) 3.10 ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Nejčastějším způsobem zániku pohledávek nebo závazků je splnění v peněţité nebo nepeněţité podobě, avšak v praxi nastává i situace započtení. Započtení pohledávek je jedním ze způsobů, jak zajistit splatnost pohledávky. Spočívá v uzavření dohody o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků. U dvoustranných i vícestranných zápočtů, které se také vyskytují v praxi, musí být splněny tyto podmínky: a) smlouva o zápočtu musí být podepsána statutárními zástupci, kteří jsou oprávněni jednat za daný subjekt. b) Započítávat můţeme pohledávky a závazky k témuţ subjektu. c) U vícestranných zápočtů je nutné, aby byl kruh mezi všemi subjekty zcela uzavřen a smlouva byla všemi podepsána. d) Započítávané pohledávky a závazky musí být specifikovány a doloţeny řádnými doklady. e) Započítávat můţeme pouze jiţ vzniklé a trvající pohledávky. (BAŘÍNOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2007, s. 47, 48) Dohoda o započtení pohledávek by měla obsahovat vyčíslení rozdílu mezi započtenými pohledávkami a závazky, řešení způsobu jeho úhrady, a pokud jsou pohledávky v různých měnách, tak přepočet pomocí aktuálního kurzu ČNB nebo pevného kurzu. (BAŘÍNOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2007, s. 48, 49) 23

24 3.11 POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Podle zákona o účetnictví musí účetní závěrka podávat věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace ÚJ. Proto musí ÚJ při oceňování ke konci rozvahového dne ocenit pohledávky tak, aby jejich v jejich hodnotě byla zohledněna všechna rizika a moţné ztráty. Zaměřit se musí především na pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých je větší riziko, ţe nebudou zaplaceny. Pokud ÚJ zjistí, ţe taková rizika existují, musí upravit ocenění pohledávky, a to pomocí opravné poloţky. Opravné poloţky se pouţívají, pokud sníţení hodnoty pohledávky je přechodného charakteru. Pokud se jedná o trvalé sníţení hodnoty, pohledávku odepíšeme Přecenění pohledávky na niţší hodnotu pomocí opravné poloţky Tento způsob se pouţívá u pohledávek po lhůtě splatnosti, u kterých očekáváme, ţe by mohlo dojít v budoucnu k jejich uhrazení. Dle 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze tvořit opravné poloţky pouze v případech sníţení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace. Vytvářejí se při sníţení hodnoty majetku v účetnictví, pokud není trvalého charakteru nebo není vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Opravné poloţky nesmí vykazovat aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Nelze současně tvořit na určitý titul opravou poloţku a rezervu. Při oceňování pohledávky musíme rozlišovat účetní a daňové hledisko. Účetní opravné poloţky Způsob tvorby a výše účetních opravných poloţek k pohledávkám nejsou upraveny ţádný účetním předpisem. Postup je v kompetenci účetní jednotky a návazně na to i na posouzení auditora. Opravná poloţka však můţe být vytvořena maximálně do výše pohledávky a podléhá inventarizaci. V praxi je výše účetních opravných poloţek obvykle závislá na době po splatnosti. Ostatními kritérii mohou být např. stav soudního řízení, ekonomický stav dluţníka, právní stanoviska advokátních kanceláří atd. Opravné poloţky se vţdy vytváří k pohledávkám za dluţníky v insolventním řízení. (RYNEŠ, s. 156, 157) Při tvorbě se musí řídit ÚJ interní podnikovou směrnicí. Tvorbu opravné poloţky účtujeme na vrub účtu 558 nebo 559 Tvorba a zúčtování zákonných, resp. ostatních opravných poloţek. Pokud pominou důvody, proč byla opravná poloţka vytvořena, zrušíme opravnou 24

25 poloţku, tím ţe stejnou částku zaúčtujeme ve prospěch stejného účtu. Souvztaţný účtem při tvorbě i rozpouštění opravné poloţky je účet 391 Opravná poloţka k pohledávkám. Daňové opravné poloţky Jsou daňově uznatelným nákladem. Jejich tvorba a výše je upravena zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření opravné poloţky zaúčtujeme na vrub účtu 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných poloţek, zrušení v jeho prospěch. Souvztaţným účtem je opět účet 391 Opravná poloţka k pohledávkám. Výše daňových opravných poloţek závisí na době, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti, následovně: 1) Za podmínky, ţe věřitelé podali návrh na zahájení řízení proti dluţníkovi podle předpisů o rozhodčím řízení nebo soudu a toto řízení bylo zahájeno. a) více neţ 6 měsíců opravná poloţka aţ do výše 20 % rozvahové hodnoty pohledávky. b) více neţ 12 měsíců opravná poloţka aţ do výše 33 % rozvahové hodnoty pohledávky. c) více neţ 18 měsíců opravná poloţka aţ do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky. d) více neţ 24 měsíců opravná poloţka aţ do výše 66 % rozvahové hodnoty pohledávky. e) více neţ 30 měsíců opravná poloţka aţ do výše 80 % rozvahové hodnoty pohledávky. f) více neţ 36 měsíců opravná poloţka aţ do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. 2) Pokud rozvahová hodnota pohledávky nepřesahuje Kč, můţeme vytvořit opravnou poloţku do výše 20 % a to i bez návrhu na zahájení řízení proti dluţníkovi. 3) K tzv. nevýznamným pohledávkám, to jsou pohledávky, jejichţ celková hodnota k témuţ dluţníkovi nepřesahuje Kč, můţeme vytvořit opravnou poloţku aţ do výše 100 %, pokud uplynulo minimálně 12 měsíců od sjednané lhůty splatnosti. 4) V případě, ţe se jedná o pohledávku za dluţníkem v insolventním řízení a pohledávka byla u soudu řádně přihlášena, můţe se vytvořit rovnou opravná poloţka ve výši 100 %. (ŠTOHL, 2009, s. 131) 25

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více