POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie MAXEROVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2011

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsem vypracovala samostatně za pomoci odborné literatury a dalších pramenů, které jsem řádně označila a uvedla v seznamu pouţitých zdrojů. V Plavči dne Lucie MAXEROVÁ

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za pomoc a cenné připomínky při zpracování práce. Dále bych ráda poděkovala paní Marii Urbánkové a panu Ing. Ivanu Tomáškovi za jejich ochotu a čas, který mi věnovali.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na pohledávky a závazky. Teoretická část definuje pohledávky a závazky, rozděluje je do jednotlivých skupin, které podrobně popisuje, rovněţ se zabývá jejich oceňováním a inventarizací, dále specifickými případy zániku pohledávek a také pohledávkami po lhůtě splatnosti. Praktická část seznamuje s vybraným podnikem, kterým je Odbytové druţstvo Vrchovina. Jejím cílem je aplikace teoretických poznatků v praxi. Zaměřuje se na analýzu jednotlivých druhů pohledávek a závazků. Dále vysvětluje postup účtování a také způsob zacházení s pohledávkami po lhůtě splatnosti. Klíčová slova: pohledávky, závazky, pohledávky po lhůtě splatnosti ABSTRACT Bachelor works is situated to receivables and liabilities. The theoretical part is about receivables and liabilities separate up to individual group which nearly description it. Also engaged in their price and stocktaking, specifically case expiry receivables and also receivables after the expiration. The Practical part introduce with company which are Odbytové druţstvo Vrchovina. Her purpose is application theoretical knowledge in practices. It target to analysis individual sort of receivables and liabilities. It makes clear procedure charging and also way receivables after the expiration. Keys words: receivables, liabilities, receivables after the expiration

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VE 3. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Pohledávky Závazky Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování daní a dotací Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva Závazky vůči společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva Jiné pohledávky a závazky Přechodné účty aktiv a pasiv ZÁVAZKY VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Rezervy Bankovní úvěry POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Přecenění pohledávky na niţší hodnotu pomocí opravné poloţky Odpis pohledávky do nákladů PRAKTICKÁ ČÁST INFORMACE O DRUŢSTVU Základní údaje o druţstvu Historie druţstva Význam druţstva Předmět podnikání... 30

8 4.1.5 Zaměstnanci POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Účtování a evidence pohledávek Vykazování pohledávek a závazků v rozvaze Pohledávky a závazky z obchodních vztahů Pohledávky po lhůtě splatnosti Zúčtování se zaměstnanci Dotace Doměrky a vratky daně Další pohledávky a závazky Výkaznictví Pohledávky a závazky v cizí měně BUDOUCÍ VÝVOJ OD ZÁVĚR POUŢITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 62

9 1 ÚVOD V dnešní době neexistuje podnikatelský subjekt, který by se nesetkal s pohledávkami a závazky. Tvoří důleţitou sloţku majetku resp. zdrojů podniku, proto je důleţité, aby o nich měl podnik přehled. Firmy nejčastěji přichází do styku s pohledávkami a závazky z obchodních vztahů. Tyto pohledávky a závazky vznikají, pokud podnik prodává nebo nakupuje zboţí, výrobky nebo sluţby tzv. na fakturu. Při prodeji vystavuje fakturu odběrateli, proto musí počítat s tím, ţe peněţní prostředky nezíská hned při prodeji. Naopak při nákupu obdrţí fakturu přijatou, která pro něj představuje určitou výhodu a to, ţe s penězi určenými k zaplacení můţe aţ do data splatnosti volně disponovat. Nicméně prodej na fakturu znamená pro podnik určité riziko. Můţe se stát, ţe odběratel částku do data splatnosti neuhradí. Tím pádem vzniknou firmě pohledávky po lhůtě splatnosti. V lepším případě dochází k jejich pozdní úhradě, v tom horším není pohledávka zaplacena nikdy, tzn. stane se z ní pohledávka nedobytná. Proto by měl podnik pečlivě vybírat své odběratele, vést si důkladnou evidenci pohledávek nebo pouţít některé ze zajišťovacích instrumentů. Avšak existují i podniky, ve kterých nedochází k této klasické úhradě všech pohledávek, ale u některých z nich dochází k postoupení a následnému zápočtu některých pohledávek. Právě v takovémto podniku jsem vykonávala svou odbornou praxi. Jednalo se o Odbytové druţstvo Vrchovina, které se zabývá především zprostředkováním prodeje jatečných zvířat od výrobců ke zpracovatelům. Ke vztahu k nim vznikají druţstvu pohledávky a závazky, u kterých dochází právě ke zmiňovanému postoupení a vzájemnému zápočtu. Porozumění tomuto specifickému účtování se mi jeví jako přínosné a proto jsem se rozhodla, si jako téma bakalářské práce zvolit Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti. Věřím, ţe bliţší poznání této oblasti mi přinese cenné poznatky, které vyuţiji v budoucnu. 9

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cíl práce Cílem práce je popsat jednotlivé druhy pohledávek ve vztahu k obchodním partnerům, zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, institucím sociálního zabezpečení a finančním orgánům. Zvláštní pozornost je věnována řešení neuhrazených pohledávek formou opravných poloţek a odpisu pohledávek, a to jak z účetního, tak daňového pohledu. V teoretické části definuji základní pojmy a charakterizuji jednotlivé účty týkající se této problematiky. Rovněţ se zabývám oceňováním, inventarizací, řízením pohledávek a závazků, jejich postoupením a zápočtem. V neposlední řadě věnuji pozornost pohledávkám po lhůtě splatnosti, jejich přecenění nebo odepsání. V praktické části aplikuji tyto poznatky na konkrétní podnik, tzn. provádím rozbor pohledávek a závazků. Na podkladě skutečných údajů o neuhrazených pohledávkách po lhůtě splatnosti v Odbytovém druţstvu Vrchovina se zaměřuji na vnitropodniková pravidla pro tvorbu účetních opravných poloţek a vyhodnocuji, zda tento systém pravdivě zobrazuje reálnou hodnotu pohledávek. Metodika Pro vypracování teoretické části jsem si nejprve nashromáţdila vhodnou literaturu. Poté jsem ji nastudovala a zhodnotila, které zdroje budou vyhovující. V teoretické části jsem vyuţila odborné publikace, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášku č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy. V praktické části jsem uplatnila získané teoretické znalosti. Dále jsem pouţila poklady poskytnuté podnikem, který byl v této části analyzován. Jednalo se o účetní závěrky za roky , dále obratové předvahy sestavené za tyto roky a stanovy. Velmi cenné byly také informace poskytnuté pracovnicí AGD Jevišovice, a.s. 10

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 DEFINICE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Pohledávky a závazky v České republice upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy. V zákoně o účetnictví najdeme, jak se oceňují pohledávky a závazky a jak se provádí inventarizace. Vyhláška nám definuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky, určuje postup při vytváření opravných poloţek k pohledávkám a při účtování o kurzových rozdílech. České účetní standardy se podrobně zaměřují na oblasti opravných poloţek, kurzových rozdílů, zvláštních operací s pohledávkami a zúčtovacích vztahů. Zákon o účetnictví 24, 25, 26, 27 oceňování pohledávek a závazků. Zákon o účetnictví 29, 30 inventarizace majetku. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 5, 10, 11, 17, 18 definice pohledávek a závazků. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 13, 19 účty časového rozlišení. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 55 opravné poloţky. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 60 kurzové rozdíly. Český účetní standard č. 005 opravné poloţky. Český účetní standard č. 006 kurzové rozdíly. Český účetní standard č. 010 zvláštní operace s pohledávkami. Český účetní standard č. 017 zúčtovací vztahy. Pohledávka je právo věřitele poţadovat po druhé osobě (dluţníkovi) plnění určitého závazku. Vzniká v okamţiku splnění dodávky nebo poskytnutí sluţby odběrateli. O pohledávkách účtujeme na straně aktiv, jsou důleţitou sloţkou oběţného majetku. Podle doby splatnosti je rozdělujeme na krátkodobé (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 1 rok). Nejčastějším druhem pohledávek jsou pohledávky z obchodního styku. 11

12 Závazek je dluh. Závazkem je povinnost dluţníka zaplatit určitý dluh věřiteli, závazkem je např. povinnost prodávajícího dodat zboţí, povinnost kupujícího za zboţí zaplatit atd. Závazky patří mezi cizí zdroje podniku, tzn. účtujeme o nich na straně pasiv. Stejně jako pohledávky se dělí na krátkodobé (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 1 rok) a nejčastěji vznikají z obchodního styku. 3.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VE 3. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Zúčtovacími vztahy se rozumí mnoho různých vztahů, které podnik navazuje se svým okolím s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, finančními orgány atd. a které se projevují jako pohledávky a závazky. Je jim vymezena 3. účtová třída, kde účtujeme o pohledávkách krátkodobých i dlouhodobých ale závazcích pouze krátkodobých. Dlouhodobým závazkům je určena účtová skupina 47. Zúčtovací vztahy lze rozdělit do několika skupin: - pohledávky a závazky z obchodního styku; - zúčtovací vztahy k zaměstnancům; - zúčtovací vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; - pohledávky a závazky vůči finančnímu úřadu; - pohledávky a závazky vůči společníkům, členům druţstev, podnikům ve skupině; - jiné pohledávky a závazky; Pohledávky Účtová skupina 31 Pohledávky. Na těchto účtech sledujeme krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů. Protoţe je nelze rozlišit pomocí syntetických účtů, je vhodné pouţít analytickou evidenci u jednotlivých pohledávek, tzn. kaţdý odběratel má svůj účet. Konečný zůstatek jednotlivých účtů pohledávek, tzn. rozdíl mezi vyúčtovanými a uhrazenými pohledávkami se nazývá saldokonto. 12

13 Ve 3. účtové třídě se neúčtují tyto pohledávky: - zálohy zaplacené na investice pouţijeme účty 051, 052 Poskytnuté zálohy na DHM a DNM - zálohy na zásoby účtujeme v účtové skupině 15 (účet 151) - dlouhodobé půjčky evidujeme na účtech 066 Půjčky podnikům ve skupině a Ostatní půjčky Vyhláška č. 500/2002 Sb. stanoví mj. směrnou účtovou osnovu na úrovni účtů. ÚJ si na základě této účtové osnovy vypracovává účtový rozvrh na úrovni syntetických a analytických účtů. Ve své bakalářské práci jsem vycházela z níţe uvedeného členění účtů pohledávek a závazků. 311 Pohledávky z obchodních vztahů odběratelé. Účtujeme zde pohledávky za odběrateli při splnění dodávky na základně námi vystavené faktury. Vystavená faktura je pro nás výnos, tzn. souvztaţným účtem je některý účet z 6. účtové třídy. Neúčtujeme zde pohledávky směnečné. 312 Směnky k inkasu. Tento účet pouţíváme při příjmu směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních přijatých od odběratelů a od jiných dluţníků. Směnka je cenný papír, který musí obsahovat všechny náleţitosti podle ustanovení směnečného zákona. Podepsáním směnky se dluţník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. 314 Poskytnuté provozní zálohy. Účtujeme zde poskytnuté zálohy dodavatelům tj. částky zaplacené dodavateli před splněním smluv z jeho strany. 315 Ostatní pohledávky. Účtujeme zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy. 13

14 3.2.2 Závazky Účtová skupina 32 Závazky. Je určena krátkodobým závazkům z obchodních vztahů. Pro účtování o dlouhodobých závazcích (doba splatnosti je delší neţ 1 rok) pouţíváme 4. účtovou třídu. Pohledávky a závazky nemůţeme vzájemně kompenzovat. Výjimku představuje pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku Závazky z obchodních vztahů dodavatelé. Účtujeme zde závazky vůči dodavateli v oblasti obchodních závazkových vztahů na základě faktury přijaté. Souvztaţně s tímto účtem účtujeme např. na účet 042, 111, 131, 518. Neúčtujeme zde závazky směnečné Směnky k úhradě. Účtujeme zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich pouţití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší Přijaté zálohy. Účtujeme zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům Ostatní závazky. Účtujeme zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Ve vztahu k zaměstnancům vzniká podniku řada pohledávek a závazků a to především při účtování mezd, ze kterých musí podnik odvádět institucím zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň ze závislé činnosti. Pro účty sledující vztahy podniku k zaměstnancům, k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je vyhrazena účtová skupina

15 331 Zaměstnanci. Na DAL účtu 331 Zaměstnanci účtujeme závazky vůči zaměstnancům např. hrubá mzda, na MD účtu 331 Zaměstnanci účtujeme poloţky, které sniţují závazek vůči zaměstnancům např. sráţka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sráţka na sociální pojištění, sráţka na zdravotní pojištění, ostatní sráţky (např. výţivné, úhrady škod). 333 Ostatní závazky k zaměstnancům. Zde účtujeme všechny ostatní nároky zaměstnanců kromě mzdových např. náhrada škody zaměstnanci, kterou způsobil zaměstnavatel. 335 Pohledávky za zaměstnanci. Slouţí k účtování záloh vyplacených zaměstnancům a jejich následnému vyúčtování. Jedná se například o zálohy na pracovní cestu, na drobné nákupy. 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Sledujeme zde především odvody zdravotního a sociálního pojištění. Je nutné vést analytickou evidenci, protoţe částky jsou odváděny dvěma institucím a to zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. Na MD účtujeme o pohledávkách za těmito institucemi a na DAL o závazcích vůči nim Zúčtování daní a dotací ÚJ je plátcem daně z příjmů (tj. daně ze zisku), pokud má zaměstnance, tak i plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud převýší její obrat za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců výši jednoho milionu, stává se i plátcem DPH, popř. můţe být plátcem i ostatních daní. Z těchto titulů vznikají účetní jednotce pohledávky a závazky vůči finančnímu orgánu. K účtování o daních a dotacích slouţí 34. účtová skupina. 341 Daň z příjmů. Slouţí k zachycení splatné daně z příjmů, jejímţ poplatníkem je ÚJ. Na straně DAL účtujeme závazek vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, popř. doměrky daně za předchozí účetní období. Na MD účtujeme zaplacené zálohy nebo vratky daně. Souvztaţné účty k účtu 341 Daň z příjmů jsou

16 Daň z příjmů z běţné činnosti splatná; 593 Daň z příjmů z běţné činnosti odloţená; 595 Dodatečné odvody daně z příjmů. 342 Ostatní přímé daně. Tento účet pouţíváme v případě, ţe je ÚJ plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt např. placení daně z příjmů za zaměstnance. 343 DPH. Na DAL účtujeme o daňové povinnosti vůči finančnímu orgánu např. daň na výstupu při prodeji zboţí a sluţeb. Na MD účtujeme daň na vstupu, která představuje nárok na odpočet při nákupu Ostatní daně a poplatky. Slouţí k účtování o spotřebních daních, dani z nemovitosti, dani silniční, dědické a darovací dani, dani z převodu nemovitostí a dalších poplatcích. Kromě zúčtovacích vztahů k finančnímu úřadu mohou účetní jednotce vzniknout také pohledávky z titulu dotací. Evidujeme je na účtech: 346 Dotace ze státního rozpočtu, 347 Ostatní dotace. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněţní prostředky ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347). Pro stanovení postupu účtování musí být přesně vymezen účel, na který je dotace poskytována. Základní druhy dotací: - provozní, tj. dotace k úhradě nákladů jsou určeny na úhradu provozních nebo finančních nákladů. Dotace se zaznamenají ve prospěch provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti se zaúčtováním do příslušných nákladů. - investiční, tj. dotace na pořízení dlouhodobého majetku účtujeme ve prospěch účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tzn. sniţují vstupní cenu pořizované investice. 16

17 3.2.5 Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva O těchto pohledávkách a závazcích účtujeme ve 35. účtové skupině na účtech, které můţeme rozdělit následovně: 353 Pohledávky za upsaný kapitál. Pouţíváme k účtování o pohledávkách za akcionáři, společníky, členy druţstva, kteří se upsali, ale zatím nesplatili vklady. 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Zde účtujeme o krátkodobých pohledávkách za společníky při úhradě ztráty. 355 Ostatní pohledávky. Prostřednictvím tohoto účtu zachycujeme krátkodobé pohledávky vůči společníkům, například z titulu půjčky od společnosti pro společníky. Tato půjčka nesmí být bezúročná Závazky vůči společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva Pokud se v podniku podílejí na řízení společníci, účastníci sdruţení nebo členové druţstva, můţe si společník od společnosti půjčovat peníze, poskytovat půjčky společnosti nebo jinému společníkovi. Dále k nim můţe mít podnik závazky např. při rozdělování zisku, nebo pokud je společník ve společnosti zaměstnán. O těchto pohledávkách a závazcích účtujeme na těchto účtech 36. účtové skupiny: 361 Závazky ovládající a řídící osoba. Účtujeme o krátkodobých půjčkách mezi společníky ve skupině. 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Tento účet pouţíváme při rozdělování zisku, kdy společníkům byl přiznán podíl na zisku, ale ještě nebyl vyplacen. 17

18 365 Ostatní závazky ke společníkům a členům druţstva. Pouţíváme při účtování o krátkodobých půjčkách od společníků (dlouhodobé půjčky účet 479 Ostatní dlouhodobé závazky). Tato půjčka můţe být bezúročná. 366 Závazky ke společníkům a členům druţstva ze závislé činnosti. Zde zachycujeme závazky z pracovněprávního vztahu společníků, především hrubé mzdy Jiné pohledávky a závazky Nejpouţívanějšími účty 37. účtové skupiny jsou účty 378 Jiné pohledávky a 379 Jiné závazky. Slouţí pro účtování pohledávek a závazků, pro které není vymezen účet. Dále sem patří 371 Pohledávky z prodeje podniku; 372 Závazky z koupě podniku; 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací; 374 Pohledávky z pronájmu; 375 Pohledávky z vydaných dluhopisů; 376 Nakoupené opce, 377 Prodané opce Přechodné účty aktiv a pasiv Přechodné účty aktiv a pasiv můţeme rozdělit na účty časového rozlišení a dohadné účty. Tyto účty 38. účtové skupiny nám slouţí k tomu, abychom mohli zaúčtovat poloţky do období, se kterým věcně i časově souvisejí. (MRKOSOVÁ, 2007, s. 178) Účty časového rozlišení pouţíváme, pokud známe tyto tři faktory: - účel vynaloţené částky, přesná částka, období, k němuţ se částka vztahuje. 381 Náklady příštích období. ÚJ zde účtuje, pokud má výdaje v běţném období (211, 321 MD, 381 DAL), avšak související náklad se vztahuje zcela nebo z části k následujícímu období (5xx MD, 381 DAL) např. nájemné placené předem. 382 Komplexní náklady příštích období. Slouţí k zachycení nákladů, o kterých nelze účtovat pouze na jednom nákladovém účtu. Tyto náklady se nejprve zaúčtují na příslušné účty, ale aby nám neovlivnily VH, zaúčtujeme je ve prospěch účtu 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období. Poté se přeúčtují na účet 382, aby neovlivnily hospodářský výsledek běţného období. 18

19 383 Výdaje příštích období. Pouţíváme k účtování o nákladech běţného období (5xx MD, 383 DAL), u kterých však dosud nedošlo k výdaji (příští rok 383 MD, 221 DAL) např. nájemné placené pozadu. 384 Výnosy příštích období. Zde účtujeme, pokud máme příjem v běţném období (221 MD, 384 DAL), ale výnos aţ v následujícím období (384 MD, 6xx DAL) např. předem přijaté nájemné. 385 Příjmy příštích období. ÚJ má výnos v běţném období (6xx MD, 385 DAL), ale s ním související příjem aţ v období následujícím (příští rok 221 MD, 385 DAL). Nejedná se o běţné pohledávky ale např. pozadu placené školné. Pokud neznáme některý z výše uvedených tří faktorů, pouţijeme dohadné účty nebo rezervy. Na dohadných účtech účtujeme o pohledávkách a závazcích, které souvisí s běţným obdobím, avšak ke konci účetního období nemáme příslušný doklad, proto pouze odhadujeme, jaká je jejich výše. 388 Dohadné účty aktivní. Např. pohledávka za pojišťovnou, kdy ÚJ nezná do konce účetního období výši náhrady. 389 Dohadné účty pasivní. Např. nevyfakturované dodávky. 3.3 ZÁVAZKY VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Ve 4. účtové třídě Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účtujeme o závazcích dlouhodobých, tzn. doba splatnosti je delší neţ 1 rok. Mezi dlouhodobé závazky patří například rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry. 19

20 3.3.1 Rezervy Rezervy jsou budoucí závazky, u kterých neznáme přesnou výši a někdy ani období. (KOVANICOVÁ, 2007, s. 252). Tvoříme je ke krytí výdajů očekávaných v budoucnu např. oprava dlouhodobého hmotného majetku. Rezervy zahrnujeme mezi dlouhodobé cizí zdroje, protoţe je nesmíme vytvářet na dobu kratší neţ 1 rok. Evidujeme je v závislost na tom, zda splňují podmínky zákona o rezervách na daňově uznatelné a neuznatelné. 451 Rezervy podle zvláštních předpisů. Tvorba rezervy se účtuje na MD účtu 552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů a na DAL účtu 451. Tento náklad je podle zákona o rezervách je daňově uznatelnou poloţkou. 459 Ostatní rezervy. Nejsou daňově uznatelným nákladem, ale pouze účetním. Způsob tvorby si určuje ÚJ sama Bankovní úvěry 461 Dlouhodobé bankovní úvěry. Ve 4. účtové třídě účtujeme o dlouhodobých bankovních úvěrech, tzn. s dobou splatnosti delší neţ 1 rok. Bankovní úvěr je pro podnikatele závazkem, banka mu půjčí peněţní prostředky, které musí do určité doby splatit. Tyto prostředky půjčuje banka za úrok, který je pro podnikatele daňovým nákladem. 3.4 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Vznikají, pokud podnik obchoduje se zahraničními partnery. Podle zákona o účetnictví musí ÚJ tyto pohledávky a závazky vyjádřit jak v jednotkách české měny, tak i měny cizí. 20

21 Dva způsoby přepočtu cizí měny na českou: 1) Pomocí denních kurzů ČNB platných v den uskutečnění účetního případu. 2) Pomocí pevných kurzů, které si stanoví k určitému datu sama ÚJ a zároveň určí období jejich platnosti např. rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc. Při přeceňování na českou měnu dochází vlivem změny kurzu české koruny vůči jiným měnám ke kurzovým rozdílům. Vzniklé kurzové rozdíly účtujeme buď do finančních nákladů (účet 563 Kurzové ztráty) nebo do finančních výnosů (účet 663 Kurzové zisky). 3.5 KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Kniha pohledávek a závazků slouţí účetní jednotce k přehledu o všech pohledávkách a závazcích. Základem je kniha přijatých a vydaných faktur, která slouţí k evidenci pohledávek a závazků z běţných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Do knihy pohledávek závazků zapisujeme zejména na základě těchto dokladů: - přijaté a vystavené faktury, výpisy z účtů u bank, příjmové a výdajové doklady při úhradách v hotovosti. 3.6 OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky oceňujeme: - při vzniku jmenovitou hodnotou. - při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou pořizovací cena je cena, za kterou jsme majetek pořídili a náklady související s pořízením. - Při nabytí a určení k obchodování reálnou hodnotou. (DRBOHLAV, POHL, 2006, s. 21) 21

22 3.7 INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Inventarizace pohledávek a závazků nám slouţí k tomu, aby nám účetnictví pravdivě zobrazovalo skutečnost. Cílem inventarizace je ověřit, zda skutečný stav pohledávek a závazků odpovídá stavu účetnímu a zda jsou pohledávky a závazky oceněny reálnou cenou. U účtů 311 Odběratelé a 321 Dodavatelé musíme provést dokladovou inventarizaci, tzn. pošleme dopis odběrateli nebo dodavateli o výši závazku, on nám to zpětně potvrdí a také zkontrolujeme, zda zůstatky na účtech souhlasí s knihou faktur. 3.8 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Pohledávky můţeme ovlivňovat po celou dobu jejich existence, v době kdy uţ existují a jsou splatné, v době po jejich splatnosti, ale také jiţ před podpisem kupní smlouvy. Na okamţiku, ve kterém se snaţíme pohledávky ovlivňovat, záleţí zajišťovací instrumenty, informace a výše nákladů, které v souvislosti s řízením pohledávek vzniknou. (VOZŇÁKOVÁ, 2004, s. 7) Mezi zajišťovací instrumenty patří: Velmi rozšířeným zajišťovacím instrumentem je v dnešní době rozhodčí doloţka, která je součástí smlouvy. Dluţník a věřitel se v ní dohodnou na rozhodci, který v případě sporů rozhodne, kdo z nich je v právu, tzn. nedochází k soudnímu řízení. Dalším velmi pouţívaným nástrojem je placení zálohy ve výši, která závisí na domluvě mezi dodavatelem a odběratelem, a také pouţívání směnky, jejímţ podpisem se dluţník zaváţe, ţe zaplatí věřiteli dluţnou částku. U pohledávek ze zahraničního obchodu se vyuţívá pojištění pohledávky, bankovní záruka, dokumentární akreditiv nebo dokumentární inkaso. Mezi další způsoby zajištění patří zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva, notářský zápis, exekuční zápis, cese pohledávek, faktoring, forfaiting, 22

23 3.9 POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Postoupení pohledávky věřitelem jinému subjektu znamená, ţe tento jiný subjekt se stává věřitelem namísto toho, kdo pohledávku postoupil vůči témuţ dluţníku. Věřitel můţe postoupit svou pohledávku i bez souhlasu dluţníka, avšak je povinen mu to bez zbytečného odkladu oznámit. Zároveň je nutné, aby postoupení pohledávky bylo písemné. (KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, 1998, s. 77) 3.10 ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Nejčastějším způsobem zániku pohledávek nebo závazků je splnění v peněţité nebo nepeněţité podobě, avšak v praxi nastává i situace započtení. Započtení pohledávek je jedním ze způsobů, jak zajistit splatnost pohledávky. Spočívá v uzavření dohody o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků. U dvoustranných i vícestranných zápočtů, které se také vyskytují v praxi, musí být splněny tyto podmínky: a) smlouva o zápočtu musí být podepsána statutárními zástupci, kteří jsou oprávněni jednat za daný subjekt. b) Započítávat můţeme pohledávky a závazky k témuţ subjektu. c) U vícestranných zápočtů je nutné, aby byl kruh mezi všemi subjekty zcela uzavřen a smlouva byla všemi podepsána. d) Započítávané pohledávky a závazky musí být specifikovány a doloţeny řádnými doklady. e) Započítávat můţeme pouze jiţ vzniklé a trvající pohledávky. (BAŘÍNOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2007, s. 47, 48) Dohoda o započtení pohledávek by měla obsahovat vyčíslení rozdílu mezi započtenými pohledávkami a závazky, řešení způsobu jeho úhrady, a pokud jsou pohledávky v různých měnách, tak přepočet pomocí aktuálního kurzu ČNB nebo pevného kurzu. (BAŘÍNOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2007, s. 48, 49) 23

24 3.11 POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Podle zákona o účetnictví musí účetní závěrka podávat věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace ÚJ. Proto musí ÚJ při oceňování ke konci rozvahového dne ocenit pohledávky tak, aby jejich v jejich hodnotě byla zohledněna všechna rizika a moţné ztráty. Zaměřit se musí především na pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých je větší riziko, ţe nebudou zaplaceny. Pokud ÚJ zjistí, ţe taková rizika existují, musí upravit ocenění pohledávky, a to pomocí opravné poloţky. Opravné poloţky se pouţívají, pokud sníţení hodnoty pohledávky je přechodného charakteru. Pokud se jedná o trvalé sníţení hodnoty, pohledávku odepíšeme Přecenění pohledávky na niţší hodnotu pomocí opravné poloţky Tento způsob se pouţívá u pohledávek po lhůtě splatnosti, u kterých očekáváme, ţe by mohlo dojít v budoucnu k jejich uhrazení. Dle 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze tvořit opravné poloţky pouze v případech sníţení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace. Vytvářejí se při sníţení hodnoty majetku v účetnictví, pokud není trvalého charakteru nebo není vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Opravné poloţky nesmí vykazovat aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Nelze současně tvořit na určitý titul opravou poloţku a rezervu. Při oceňování pohledávky musíme rozlišovat účetní a daňové hledisko. Účetní opravné poloţky Způsob tvorby a výše účetních opravných poloţek k pohledávkám nejsou upraveny ţádný účetním předpisem. Postup je v kompetenci účetní jednotky a návazně na to i na posouzení auditora. Opravná poloţka však můţe být vytvořena maximálně do výše pohledávky a podléhá inventarizaci. V praxi je výše účetních opravných poloţek obvykle závislá na době po splatnosti. Ostatními kritérii mohou být např. stav soudního řízení, ekonomický stav dluţníka, právní stanoviska advokátních kanceláří atd. Opravné poloţky se vţdy vytváří k pohledávkám za dluţníky v insolventním řízení. (RYNEŠ, s. 156, 157) Při tvorbě se musí řídit ÚJ interní podnikovou směrnicí. Tvorbu opravné poloţky účtujeme na vrub účtu 558 nebo 559 Tvorba a zúčtování zákonných, resp. ostatních opravných poloţek. Pokud pominou důvody, proč byla opravná poloţka vytvořena, zrušíme opravnou 24

25 poloţku, tím ţe stejnou částku zaúčtujeme ve prospěch stejného účtu. Souvztaţný účtem při tvorbě i rozpouštění opravné poloţky je účet 391 Opravná poloţka k pohledávkám. Daňové opravné poloţky Jsou daňově uznatelným nákladem. Jejich tvorba a výše je upravena zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření opravné poloţky zaúčtujeme na vrub účtu 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných poloţek, zrušení v jeho prospěch. Souvztaţným účtem je opět účet 391 Opravná poloţka k pohledávkám. Výše daňových opravných poloţek závisí na době, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti, následovně: 1) Za podmínky, ţe věřitelé podali návrh na zahájení řízení proti dluţníkovi podle předpisů o rozhodčím řízení nebo soudu a toto řízení bylo zahájeno. a) více neţ 6 měsíců opravná poloţka aţ do výše 20 % rozvahové hodnoty pohledávky. b) více neţ 12 měsíců opravná poloţka aţ do výše 33 % rozvahové hodnoty pohledávky. c) více neţ 18 měsíců opravná poloţka aţ do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky. d) více neţ 24 měsíců opravná poloţka aţ do výše 66 % rozvahové hodnoty pohledávky. e) více neţ 30 měsíců opravná poloţka aţ do výše 80 % rozvahové hodnoty pohledávky. f) více neţ 36 měsíců opravná poloţka aţ do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. 2) Pokud rozvahová hodnota pohledávky nepřesahuje Kč, můţeme vytvořit opravnou poloţku do výše 20 % a to i bez návrhu na zahájení řízení proti dluţníkovi. 3) K tzv. nevýznamným pohledávkám, to jsou pohledávky, jejichţ celková hodnota k témuţ dluţníkovi nepřesahuje Kč, můţeme vytvořit opravnou poloţku aţ do výše 100 %, pokud uplynulo minimálně 12 měsíců od sjednané lhůty splatnosti. 4) V případě, ţe se jedná o pohledávku za dluţníkem v insolventním řízení a pohledávka byla u soudu řádně přihlášena, můţe se vytvořit rovnou opravná poloţka ve výši 100 %. (ŠTOHL, 2009, s. 131) 25

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek

Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 30/2015 Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje tvorbu a používání opravných položek. 1.2. Směrnice

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více