POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY - JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie MAXEROVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo, 2011

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, ţe bakalářskou práci na téma Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsem vypracovala samostatně za pomoci odborné literatury a dalších pramenů, které jsem řádně označila a uvedla v seznamu pouţitých zdrojů. V Plavči dne Lucie MAXEROVÁ

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za pomoc a cenné připomínky při zpracování práce. Dále bych ráda poděkovala paní Marii Urbánkové a panu Ing. Ivanu Tomáškovi za jejich ochotu a čas, který mi věnovali.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na pohledávky a závazky. Teoretická část definuje pohledávky a závazky, rozděluje je do jednotlivých skupin, které podrobně popisuje, rovněţ se zabývá jejich oceňováním a inventarizací, dále specifickými případy zániku pohledávek a také pohledávkami po lhůtě splatnosti. Praktická část seznamuje s vybraným podnikem, kterým je Odbytové druţstvo Vrchovina. Jejím cílem je aplikace teoretických poznatků v praxi. Zaměřuje se na analýzu jednotlivých druhů pohledávek a závazků. Dále vysvětluje postup účtování a také způsob zacházení s pohledávkami po lhůtě splatnosti. Klíčová slova: pohledávky, závazky, pohledávky po lhůtě splatnosti ABSTRACT Bachelor works is situated to receivables and liabilities. The theoretical part is about receivables and liabilities separate up to individual group which nearly description it. Also engaged in their price and stocktaking, specifically case expiry receivables and also receivables after the expiration. The Practical part introduce with company which are Odbytové druţstvo Vrchovina. Her purpose is application theoretical knowledge in practices. It target to analysis individual sort of receivables and liabilities. It makes clear procedure charging and also way receivables after the expiration. Keys words: receivables, liabilities, receivables after the expiration

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST DEFINICE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VE 3. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Pohledávky Závazky Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zúčtování daní a dotací Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva Závazky vůči společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva Jiné pohledávky a závazky Přechodné účty aktiv a pasiv ZÁVAZKY VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Rezervy Bankovní úvěry POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Přecenění pohledávky na niţší hodnotu pomocí opravné poloţky Odpis pohledávky do nákladů PRAKTICKÁ ČÁST INFORMACE O DRUŢSTVU Základní údaje o druţstvu Historie druţstva Význam druţstva Předmět podnikání... 30

8 4.1.5 Zaměstnanci POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Účtování a evidence pohledávek Vykazování pohledávek a závazků v rozvaze Pohledávky a závazky z obchodních vztahů Pohledávky po lhůtě splatnosti Zúčtování se zaměstnanci Dotace Doměrky a vratky daně Další pohledávky a závazky Výkaznictví Pohledávky a závazky v cizí měně BUDOUCÍ VÝVOJ OD ZÁVĚR POUŢITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 62

9 1 ÚVOD V dnešní době neexistuje podnikatelský subjekt, který by se nesetkal s pohledávkami a závazky. Tvoří důleţitou sloţku majetku resp. zdrojů podniku, proto je důleţité, aby o nich měl podnik přehled. Firmy nejčastěji přichází do styku s pohledávkami a závazky z obchodních vztahů. Tyto pohledávky a závazky vznikají, pokud podnik prodává nebo nakupuje zboţí, výrobky nebo sluţby tzv. na fakturu. Při prodeji vystavuje fakturu odběrateli, proto musí počítat s tím, ţe peněţní prostředky nezíská hned při prodeji. Naopak při nákupu obdrţí fakturu přijatou, která pro něj představuje určitou výhodu a to, ţe s penězi určenými k zaplacení můţe aţ do data splatnosti volně disponovat. Nicméně prodej na fakturu znamená pro podnik určité riziko. Můţe se stát, ţe odběratel částku do data splatnosti neuhradí. Tím pádem vzniknou firmě pohledávky po lhůtě splatnosti. V lepším případě dochází k jejich pozdní úhradě, v tom horším není pohledávka zaplacena nikdy, tzn. stane se z ní pohledávka nedobytná. Proto by měl podnik pečlivě vybírat své odběratele, vést si důkladnou evidenci pohledávek nebo pouţít některé ze zajišťovacích instrumentů. Avšak existují i podniky, ve kterých nedochází k této klasické úhradě všech pohledávek, ale u některých z nich dochází k postoupení a následnému zápočtu některých pohledávek. Právě v takovémto podniku jsem vykonávala svou odbornou praxi. Jednalo se o Odbytové druţstvo Vrchovina, které se zabývá především zprostředkováním prodeje jatečných zvířat od výrobců ke zpracovatelům. Ke vztahu k nim vznikají druţstvu pohledávky a závazky, u kterých dochází právě ke zmiňovanému postoupení a vzájemnému zápočtu. Porozumění tomuto specifickému účtování se mi jeví jako přínosné a proto jsem se rozhodla, si jako téma bakalářské práce zvolit Pohledávky a závazky jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti. Věřím, ţe bliţší poznání této oblasti mi přinese cenné poznatky, které vyuţiji v budoucnu. 9

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cíl práce Cílem práce je popsat jednotlivé druhy pohledávek ve vztahu k obchodním partnerům, zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, institucím sociálního zabezpečení a finančním orgánům. Zvláštní pozornost je věnována řešení neuhrazených pohledávek formou opravných poloţek a odpisu pohledávek, a to jak z účetního, tak daňového pohledu. V teoretické části definuji základní pojmy a charakterizuji jednotlivé účty týkající se této problematiky. Rovněţ se zabývám oceňováním, inventarizací, řízením pohledávek a závazků, jejich postoupením a zápočtem. V neposlední řadě věnuji pozornost pohledávkám po lhůtě splatnosti, jejich přecenění nebo odepsání. V praktické části aplikuji tyto poznatky na konkrétní podnik, tzn. provádím rozbor pohledávek a závazků. Na podkladě skutečných údajů o neuhrazených pohledávkách po lhůtě splatnosti v Odbytovém druţstvu Vrchovina se zaměřuji na vnitropodniková pravidla pro tvorbu účetních opravných poloţek a vyhodnocuji, zda tento systém pravdivě zobrazuje reálnou hodnotu pohledávek. Metodika Pro vypracování teoretické části jsem si nejprve nashromáţdila vhodnou literaturu. Poté jsem ji nastudovala a zhodnotila, které zdroje budou vyhovující. V teoretické části jsem vyuţila odborné publikace, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášku č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy. V praktické části jsem uplatnila získané teoretické znalosti. Dále jsem pouţila poklady poskytnuté podnikem, který byl v této části analyzován. Jednalo se o účetní závěrky za roky , dále obratové předvahy sestavené za tyto roky a stanovy. Velmi cenné byly také informace poskytnuté pracovnicí AGD Jevišovice, a.s. 10

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 DEFINICE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Pohledávky a závazky v České republice upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy. V zákoně o účetnictví najdeme, jak se oceňují pohledávky a závazky a jak se provádí inventarizace. Vyhláška nám definuje krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky, určuje postup při vytváření opravných poloţek k pohledávkám a při účtování o kurzových rozdílech. České účetní standardy se podrobně zaměřují na oblasti opravných poloţek, kurzových rozdílů, zvláštních operací s pohledávkami a zúčtovacích vztahů. Zákon o účetnictví 24, 25, 26, 27 oceňování pohledávek a závazků. Zákon o účetnictví 29, 30 inventarizace majetku. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 5, 10, 11, 17, 18 definice pohledávek a závazků. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 13, 19 účty časového rozlišení. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 55 opravné poloţky. Vyhláška č. 500/2002 Sb. 60 kurzové rozdíly. Český účetní standard č. 005 opravné poloţky. Český účetní standard č. 006 kurzové rozdíly. Český účetní standard č. 010 zvláštní operace s pohledávkami. Český účetní standard č. 017 zúčtovací vztahy. Pohledávka je právo věřitele poţadovat po druhé osobě (dluţníkovi) plnění určitého závazku. Vzniká v okamţiku splnění dodávky nebo poskytnutí sluţby odběrateli. O pohledávkách účtujeme na straně aktiv, jsou důleţitou sloţkou oběţného majetku. Podle doby splatnosti je rozdělujeme na krátkodobé (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 1 rok). Nejčastějším druhem pohledávek jsou pohledávky z obchodního styku. 11

12 Závazek je dluh. Závazkem je povinnost dluţníka zaplatit určitý dluh věřiteli, závazkem je např. povinnost prodávajícího dodat zboţí, povinnost kupujícího za zboţí zaplatit atd. Závazky patří mezi cizí zdroje podniku, tzn. účtujeme o nich na straně pasiv. Stejně jako pohledávky se dělí na krátkodobé (splatnost do jednoho roku) a dlouhodobé (splatnost delší neţ 1 rok) a nejčastěji vznikají z obchodního styku. 3.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VE 3. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Zúčtovacími vztahy se rozumí mnoho různých vztahů, které podnik navazuje se svým okolím s odběrateli, dodavateli, zaměstnanci, finančními orgány atd. a které se projevují jako pohledávky a závazky. Je jim vymezena 3. účtová třída, kde účtujeme o pohledávkách krátkodobých i dlouhodobých ale závazcích pouze krátkodobých. Dlouhodobým závazkům je určena účtová skupina 47. Zúčtovací vztahy lze rozdělit do několika skupin: - pohledávky a závazky z obchodního styku; - zúčtovací vztahy k zaměstnancům; - zúčtovací vztahy k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; - pohledávky a závazky vůči finančnímu úřadu; - pohledávky a závazky vůči společníkům, členům druţstev, podnikům ve skupině; - jiné pohledávky a závazky; Pohledávky Účtová skupina 31 Pohledávky. Na těchto účtech sledujeme krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů. Protoţe je nelze rozlišit pomocí syntetických účtů, je vhodné pouţít analytickou evidenci u jednotlivých pohledávek, tzn. kaţdý odběratel má svůj účet. Konečný zůstatek jednotlivých účtů pohledávek, tzn. rozdíl mezi vyúčtovanými a uhrazenými pohledávkami se nazývá saldokonto. 12

13 Ve 3. účtové třídě se neúčtují tyto pohledávky: - zálohy zaplacené na investice pouţijeme účty 051, 052 Poskytnuté zálohy na DHM a DNM - zálohy na zásoby účtujeme v účtové skupině 15 (účet 151) - dlouhodobé půjčky evidujeme na účtech 066 Půjčky podnikům ve skupině a Ostatní půjčky Vyhláška č. 500/2002 Sb. stanoví mj. směrnou účtovou osnovu na úrovni účtů. ÚJ si na základě této účtové osnovy vypracovává účtový rozvrh na úrovni syntetických a analytických účtů. Ve své bakalářské práci jsem vycházela z níţe uvedeného členění účtů pohledávek a závazků. 311 Pohledávky z obchodních vztahů odběratelé. Účtujeme zde pohledávky za odběrateli při splnění dodávky na základně námi vystavené faktury. Vystavená faktura je pro nás výnos, tzn. souvztaţným účtem je některý účet z 6. účtové třídy. Neúčtujeme zde pohledávky směnečné. 312 Směnky k inkasu. Tento účet pouţíváme při příjmu směnek cizích, směnek cizích na vlastní řad a směnek vlastních přijatých od odběratelů a od jiných dluţníků. Směnka je cenný papír, který musí obsahovat všechny náleţitosti podle ustanovení směnečného zákona. Podepsáním směnky se dluţník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek. 314 Poskytnuté provozní zálohy. Účtujeme zde poskytnuté zálohy dodavatelům tj. částky zaplacené dodavateli před splněním smluv z jeho strany. 315 Ostatní pohledávky. Účtujeme zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy. 13

14 3.2.2 Závazky Účtová skupina 32 Závazky. Je určena krátkodobým závazkům z obchodních vztahů. Pro účtování o dlouhodobých závazcích (doba splatnosti je delší neţ 1 rok) pouţíváme 4. účtovou třídu. Pohledávky a závazky nemůţeme vzájemně kompenzovat. Výjimku představuje pouze vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a se splatností do 1 roku Závazky z obchodních vztahů dodavatelé. Účtujeme zde závazky vůči dodavateli v oblasti obchodních závazkových vztahů na základě faktury přijaté. Souvztaţně s tímto účtem účtujeme např. na účet 042, 111, 131, 518. Neúčtujeme zde závazky směnečné Směnky k úhradě. Účtujeme zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich pouţití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší Přijaté zálohy. Účtujeme zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům Ostatní závazky. Účtujeme zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Ve vztahu k zaměstnancům vzniká podniku řada pohledávek a závazků a to především při účtování mezd, ze kterých musí podnik odvádět institucím zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň ze závislé činnosti. Pro účty sledující vztahy podniku k zaměstnancům, k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je vyhrazena účtová skupina

15 331 Zaměstnanci. Na DAL účtu 331 Zaměstnanci účtujeme závazky vůči zaměstnancům např. hrubá mzda, na MD účtu 331 Zaměstnanci účtujeme poloţky, které sniţují závazek vůči zaměstnancům např. sráţka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sráţka na sociální pojištění, sráţka na zdravotní pojištění, ostatní sráţky (např. výţivné, úhrady škod). 333 Ostatní závazky k zaměstnancům. Zde účtujeme všechny ostatní nároky zaměstnanců kromě mzdových např. náhrada škody zaměstnanci, kterou způsobil zaměstnavatel. 335 Pohledávky za zaměstnanci. Slouţí k účtování záloh vyplacených zaměstnancům a jejich následnému vyúčtování. Jedná se například o zálohy na pracovní cestu, na drobné nákupy. 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Sledujeme zde především odvody zdravotního a sociálního pojištění. Je nutné vést analytickou evidenci, protoţe částky jsou odváděny dvěma institucím a to zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. Na MD účtujeme o pohledávkách za těmito institucemi a na DAL o závazcích vůči nim Zúčtování daní a dotací ÚJ je plátcem daně z příjmů (tj. daně ze zisku), pokud má zaměstnance, tak i plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud převýší její obrat za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců výši jednoho milionu, stává se i plátcem DPH, popř. můţe být plátcem i ostatních daní. Z těchto titulů vznikají účetní jednotce pohledávky a závazky vůči finančnímu orgánu. K účtování o daních a dotacích slouţí 34. účtová skupina. 341 Daň z příjmů. Slouţí k zachycení splatné daně z příjmů, jejímţ poplatníkem je ÚJ. Na straně DAL účtujeme závazek vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, popř. doměrky daně za předchozí účetní období. Na MD účtujeme zaplacené zálohy nebo vratky daně. Souvztaţné účty k účtu 341 Daň z příjmů jsou

16 Daň z příjmů z běţné činnosti splatná; 593 Daň z příjmů z běţné činnosti odloţená; 595 Dodatečné odvody daně z příjmů. 342 Ostatní přímé daně. Tento účet pouţíváme v případě, ţe je ÚJ plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt např. placení daně z příjmů za zaměstnance. 343 DPH. Na DAL účtujeme o daňové povinnosti vůči finančnímu orgánu např. daň na výstupu při prodeji zboţí a sluţeb. Na MD účtujeme daň na vstupu, která představuje nárok na odpočet při nákupu Ostatní daně a poplatky. Slouţí k účtování o spotřebních daních, dani z nemovitosti, dani silniční, dědické a darovací dani, dani z převodu nemovitostí a dalších poplatcích. Kromě zúčtovacích vztahů k finančnímu úřadu mohou účetní jednotce vzniknout také pohledávky z titulu dotací. Evidujeme je na účtech: 346 Dotace ze státního rozpočtu, 347 Ostatní dotace. Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněţní prostředky ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347). Pro stanovení postupu účtování musí být přesně vymezen účel, na který je dotace poskytována. Základní druhy dotací: - provozní, tj. dotace k úhradě nákladů jsou určeny na úhradu provozních nebo finančních nákladů. Dotace se zaznamenají ve prospěch provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti se zaúčtováním do příslušných nákladů. - investiční, tj. dotace na pořízení dlouhodobého majetku účtujeme ve prospěch účtu 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, tzn. sniţují vstupní cenu pořizované investice. 16

17 3.2.5 Pohledávky za společníky, za účastníky sdruţení a za členy druţstva O těchto pohledávkách a závazcích účtujeme ve 35. účtové skupině na účtech, které můţeme rozdělit následovně: 353 Pohledávky za upsaný kapitál. Pouţíváme k účtování o pohledávkách za akcionáři, společníky, členy druţstva, kteří se upsali, ale zatím nesplatili vklady. 354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Zde účtujeme o krátkodobých pohledávkách za společníky při úhradě ztráty. 355 Ostatní pohledávky. Prostřednictvím tohoto účtu zachycujeme krátkodobé pohledávky vůči společníkům, například z titulu půjčky od společnosti pro společníky. Tato půjčka nesmí být bezúročná Závazky vůči společníkům, k účastníkům sdruţení a ke členům druţstva Pokud se v podniku podílejí na řízení společníci, účastníci sdruţení nebo členové druţstva, můţe si společník od společnosti půjčovat peníze, poskytovat půjčky společnosti nebo jinému společníkovi. Dále k nim můţe mít podnik závazky např. při rozdělování zisku, nebo pokud je společník ve společnosti zaměstnán. O těchto pohledávkách a závazcích účtujeme na těchto účtech 36. účtové skupiny: 361 Závazky ovládající a řídící osoba. Účtujeme o krátkodobých půjčkách mezi společníky ve skupině. 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Tento účet pouţíváme při rozdělování zisku, kdy společníkům byl přiznán podíl na zisku, ale ještě nebyl vyplacen. 17

18 365 Ostatní závazky ke společníkům a členům druţstva. Pouţíváme při účtování o krátkodobých půjčkách od společníků (dlouhodobé půjčky účet 479 Ostatní dlouhodobé závazky). Tato půjčka můţe být bezúročná. 366 Závazky ke společníkům a členům druţstva ze závislé činnosti. Zde zachycujeme závazky z pracovněprávního vztahu společníků, především hrubé mzdy Jiné pohledávky a závazky Nejpouţívanějšími účty 37. účtové skupiny jsou účty 378 Jiné pohledávky a 379 Jiné závazky. Slouţí pro účtování pohledávek a závazků, pro které není vymezen účet. Dále sem patří 371 Pohledávky z prodeje podniku; 372 Závazky z koupě podniku; 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací; 374 Pohledávky z pronájmu; 375 Pohledávky z vydaných dluhopisů; 376 Nakoupené opce, 377 Prodané opce Přechodné účty aktiv a pasiv Přechodné účty aktiv a pasiv můţeme rozdělit na účty časového rozlišení a dohadné účty. Tyto účty 38. účtové skupiny nám slouţí k tomu, abychom mohli zaúčtovat poloţky do období, se kterým věcně i časově souvisejí. (MRKOSOVÁ, 2007, s. 178) Účty časového rozlišení pouţíváme, pokud známe tyto tři faktory: - účel vynaloţené částky, přesná částka, období, k němuţ se částka vztahuje. 381 Náklady příštích období. ÚJ zde účtuje, pokud má výdaje v běţném období (211, 321 MD, 381 DAL), avšak související náklad se vztahuje zcela nebo z části k následujícímu období (5xx MD, 381 DAL) např. nájemné placené předem. 382 Komplexní náklady příštích období. Slouţí k zachycení nákladů, o kterých nelze účtovat pouze na jednom nákladovém účtu. Tyto náklady se nejprve zaúčtují na příslušné účty, ale aby nám neovlivnily VH, zaúčtujeme je ve prospěch účtu 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období. Poté se přeúčtují na účet 382, aby neovlivnily hospodářský výsledek běţného období. 18

19 383 Výdaje příštích období. Pouţíváme k účtování o nákladech běţného období (5xx MD, 383 DAL), u kterých však dosud nedošlo k výdaji (příští rok 383 MD, 221 DAL) např. nájemné placené pozadu. 384 Výnosy příštích období. Zde účtujeme, pokud máme příjem v běţném období (221 MD, 384 DAL), ale výnos aţ v následujícím období (384 MD, 6xx DAL) např. předem přijaté nájemné. 385 Příjmy příštích období. ÚJ má výnos v běţném období (6xx MD, 385 DAL), ale s ním související příjem aţ v období následujícím (příští rok 221 MD, 385 DAL). Nejedná se o běţné pohledávky ale např. pozadu placené školné. Pokud neznáme některý z výše uvedených tří faktorů, pouţijeme dohadné účty nebo rezervy. Na dohadných účtech účtujeme o pohledávkách a závazcích, které souvisí s běţným obdobím, avšak ke konci účetního období nemáme příslušný doklad, proto pouze odhadujeme, jaká je jejich výše. 388 Dohadné účty aktivní. Např. pohledávka za pojišťovnou, kdy ÚJ nezná do konce účetního období výši náhrady. 389 Dohadné účty pasivní. Např. nevyfakturované dodávky. 3.3 ZÁVAZKY VE 4. ÚČTOVÉ TŘÍDĚ Ve 4. účtové třídě Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účtujeme o závazcích dlouhodobých, tzn. doba splatnosti je delší neţ 1 rok. Mezi dlouhodobé závazky patří například rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry. 19

20 3.3.1 Rezervy Rezervy jsou budoucí závazky, u kterých neznáme přesnou výši a někdy ani období. (KOVANICOVÁ, 2007, s. 252). Tvoříme je ke krytí výdajů očekávaných v budoucnu např. oprava dlouhodobého hmotného majetku. Rezervy zahrnujeme mezi dlouhodobé cizí zdroje, protoţe je nesmíme vytvářet na dobu kratší neţ 1 rok. Evidujeme je v závislost na tom, zda splňují podmínky zákona o rezervách na daňově uznatelné a neuznatelné. 451 Rezervy podle zvláštních předpisů. Tvorba rezervy se účtuje na MD účtu 552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů a na DAL účtu 451. Tento náklad je podle zákona o rezervách je daňově uznatelnou poloţkou. 459 Ostatní rezervy. Nejsou daňově uznatelným nákladem, ale pouze účetním. Způsob tvorby si určuje ÚJ sama Bankovní úvěry 461 Dlouhodobé bankovní úvěry. Ve 4. účtové třídě účtujeme o dlouhodobých bankovních úvěrech, tzn. s dobou splatnosti delší neţ 1 rok. Bankovní úvěr je pro podnikatele závazkem, banka mu půjčí peněţní prostředky, které musí do určité doby splatit. Tyto prostředky půjčuje banka za úrok, který je pro podnikatele daňovým nákladem. 3.4 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V CIZÍ MĚNĚ Vznikají, pokud podnik obchoduje se zahraničními partnery. Podle zákona o účetnictví musí ÚJ tyto pohledávky a závazky vyjádřit jak v jednotkách české měny, tak i měny cizí. 20

21 Dva způsoby přepočtu cizí měny na českou: 1) Pomocí denních kurzů ČNB platných v den uskutečnění účetního případu. 2) Pomocí pevných kurzů, které si stanoví k určitému datu sama ÚJ a zároveň určí období jejich platnosti např. rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc. Při přeceňování na českou měnu dochází vlivem změny kurzu české koruny vůči jiným měnám ke kurzovým rozdílům. Vzniklé kurzové rozdíly účtujeme buď do finančních nákladů (účet 563 Kurzové ztráty) nebo do finančních výnosů (účet 663 Kurzové zisky). 3.5 KNIHA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Kniha pohledávek a závazků slouţí účetní jednotce k přehledu o všech pohledávkách a závazcích. Základem je kniha přijatých a vydaných faktur, která slouţí k evidenci pohledávek a závazků z běţných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Do knihy pohledávek závazků zapisujeme zejména na základě těchto dokladů: - přijaté a vystavené faktury, výpisy z účtů u bank, příjmové a výdajové doklady při úhradách v hotovosti. 3.6 OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky oceňujeme: - při vzniku jmenovitou hodnotou. - při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou pořizovací cena je cena, za kterou jsme majetek pořídili a náklady související s pořízením. - Při nabytí a určení k obchodování reálnou hodnotou. (DRBOHLAV, POHL, 2006, s. 21) 21

22 3.7 INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Inventarizace pohledávek a závazků nám slouţí k tomu, aby nám účetnictví pravdivě zobrazovalo skutečnost. Cílem inventarizace je ověřit, zda skutečný stav pohledávek a závazků odpovídá stavu účetnímu a zda jsou pohledávky a závazky oceněny reálnou cenou. U účtů 311 Odběratelé a 321 Dodavatelé musíme provést dokladovou inventarizaci, tzn. pošleme dopis odběrateli nebo dodavateli o výši závazku, on nám to zpětně potvrdí a také zkontrolujeme, zda zůstatky na účtech souhlasí s knihou faktur. 3.8 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Pohledávky můţeme ovlivňovat po celou dobu jejich existence, v době kdy uţ existují a jsou splatné, v době po jejich splatnosti, ale také jiţ před podpisem kupní smlouvy. Na okamţiku, ve kterém se snaţíme pohledávky ovlivňovat, záleţí zajišťovací instrumenty, informace a výše nákladů, které v souvislosti s řízením pohledávek vzniknou. (VOZŇÁKOVÁ, 2004, s. 7) Mezi zajišťovací instrumenty patří: Velmi rozšířeným zajišťovacím instrumentem je v dnešní době rozhodčí doloţka, která je součástí smlouvy. Dluţník a věřitel se v ní dohodnou na rozhodci, který v případě sporů rozhodne, kdo z nich je v právu, tzn. nedochází k soudnímu řízení. Dalším velmi pouţívaným nástrojem je placení zálohy ve výši, která závisí na domluvě mezi dodavatelem a odběratelem, a také pouţívání směnky, jejímţ podpisem se dluţník zaváţe, ţe zaplatí věřiteli dluţnou částku. U pohledávek ze zahraničního obchodu se vyuţívá pojištění pohledávky, bankovní záruka, dokumentární akreditiv nebo dokumentární inkaso. Mezi další způsoby zajištění patří zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva, notářský zápis, exekuční zápis, cese pohledávek, faktoring, forfaiting, 22

23 3.9 POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Postoupení pohledávky věřitelem jinému subjektu znamená, ţe tento jiný subjekt se stává věřitelem namísto toho, kdo pohledávku postoupil vůči témuţ dluţníku. Věřitel můţe postoupit svou pohledávku i bez souhlasu dluţníka, avšak je povinen mu to bez zbytečného odkladu oznámit. Zároveň je nutné, aby postoupení pohledávky bylo písemné. (KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, 1998, s. 77) 3.10 ZÁPOČET POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Nejčastějším způsobem zániku pohledávek nebo závazků je splnění v peněţité nebo nepeněţité podobě, avšak v praxi nastává i situace započtení. Započtení pohledávek je jedním ze způsobů, jak zajistit splatnost pohledávky. Spočívá v uzavření dohody o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků. U dvoustranných i vícestranných zápočtů, které se také vyskytují v praxi, musí být splněny tyto podmínky: a) smlouva o zápočtu musí být podepsána statutárními zástupci, kteří jsou oprávněni jednat za daný subjekt. b) Započítávat můţeme pohledávky a závazky k témuţ subjektu. c) U vícestranných zápočtů je nutné, aby byl kruh mezi všemi subjekty zcela uzavřen a smlouva byla všemi podepsána. d) Započítávané pohledávky a závazky musí být specifikovány a doloţeny řádnými doklady. e) Započítávat můţeme pouze jiţ vzniklé a trvající pohledávky. (BAŘÍNOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2007, s. 47, 48) Dohoda o započtení pohledávek by měla obsahovat vyčíslení rozdílu mezi započtenými pohledávkami a závazky, řešení způsobu jeho úhrady, a pokud jsou pohledávky v různých měnách, tak přepočet pomocí aktuálního kurzu ČNB nebo pevného kurzu. (BAŘÍNOVÁ, VOZŇÁKOVÁ, 2007, s. 48, 49) 23

24 3.11 POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Podle zákona o účetnictví musí účetní závěrka podávat věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace ÚJ. Proto musí ÚJ při oceňování ke konci rozvahového dne ocenit pohledávky tak, aby jejich v jejich hodnotě byla zohledněna všechna rizika a moţné ztráty. Zaměřit se musí především na pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých je větší riziko, ţe nebudou zaplaceny. Pokud ÚJ zjistí, ţe taková rizika existují, musí upravit ocenění pohledávky, a to pomocí opravné poloţky. Opravné poloţky se pouţívají, pokud sníţení hodnoty pohledávky je přechodného charakteru. Pokud se jedná o trvalé sníţení hodnoty, pohledávku odepíšeme Přecenění pohledávky na niţší hodnotu pomocí opravné poloţky Tento způsob se pouţívá u pohledávek po lhůtě splatnosti, u kterých očekáváme, ţe by mohlo dojít v budoucnu k jejich uhrazení. Dle 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze tvořit opravné poloţky pouze v případech sníţení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace. Vytvářejí se při sníţení hodnoty majetku v účetnictví, pokud není trvalého charakteru nebo není vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Opravné poloţky nesmí vykazovat aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. Nelze současně tvořit na určitý titul opravou poloţku a rezervu. Při oceňování pohledávky musíme rozlišovat účetní a daňové hledisko. Účetní opravné poloţky Způsob tvorby a výše účetních opravných poloţek k pohledávkám nejsou upraveny ţádný účetním předpisem. Postup je v kompetenci účetní jednotky a návazně na to i na posouzení auditora. Opravná poloţka však můţe být vytvořena maximálně do výše pohledávky a podléhá inventarizaci. V praxi je výše účetních opravných poloţek obvykle závislá na době po splatnosti. Ostatními kritérii mohou být např. stav soudního řízení, ekonomický stav dluţníka, právní stanoviska advokátních kanceláří atd. Opravné poloţky se vţdy vytváří k pohledávkám za dluţníky v insolventním řízení. (RYNEŠ, s. 156, 157) Při tvorbě se musí řídit ÚJ interní podnikovou směrnicí. Tvorbu opravné poloţky účtujeme na vrub účtu 558 nebo 559 Tvorba a zúčtování zákonných, resp. ostatních opravných poloţek. Pokud pominou důvody, proč byla opravná poloţka vytvořena, zrušíme opravnou 24

25 poloţku, tím ţe stejnou částku zaúčtujeme ve prospěch stejného účtu. Souvztaţný účtem při tvorbě i rozpouštění opravné poloţky je účet 391 Opravná poloţka k pohledávkám. Daňové opravné poloţky Jsou daňově uznatelným nákladem. Jejich tvorba a výše je upravena zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření opravné poloţky zaúčtujeme na vrub účtu 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných poloţek, zrušení v jeho prospěch. Souvztaţným účtem je opět účet 391 Opravná poloţka k pohledávkám. Výše daňových opravných poloţek závisí na době, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti, následovně: 1) Za podmínky, ţe věřitelé podali návrh na zahájení řízení proti dluţníkovi podle předpisů o rozhodčím řízení nebo soudu a toto řízení bylo zahájeno. a) více neţ 6 měsíců opravná poloţka aţ do výše 20 % rozvahové hodnoty pohledávky. b) více neţ 12 měsíců opravná poloţka aţ do výše 33 % rozvahové hodnoty pohledávky. c) více neţ 18 měsíců opravná poloţka aţ do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky. d) více neţ 24 měsíců opravná poloţka aţ do výše 66 % rozvahové hodnoty pohledávky. e) více neţ 30 měsíců opravná poloţka aţ do výše 80 % rozvahové hodnoty pohledávky. f) více neţ 36 měsíců opravná poloţka aţ do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. 2) Pokud rozvahová hodnota pohledávky nepřesahuje Kč, můţeme vytvořit opravnou poloţku do výše 20 % a to i bez návrhu na zahájení řízení proti dluţníkovi. 3) K tzv. nevýznamným pohledávkám, to jsou pohledávky, jejichţ celková hodnota k témuţ dluţníkovi nepřesahuje Kč, můţeme vytvořit opravnou poloţku aţ do výše 100 %, pokud uplynulo minimálně 12 měsíců od sjednané lhůty splatnosti. 4) V případě, ţe se jedná o pohledávku za dluţníkem v insolventním řízení a pohledávka byla u soudu řádně přihlášena, můţe se vytvořit rovnou opravná poloţka ve výši 100 %. (ŠTOHL, 2009, s. 131) 25