llei'j OPERACNr PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "llei'j OPERACNr PROGRAM"

Transkript

1 socialnl fond v CR EVROPSKA UNIE lm llei'j OPERACNr PROGRAM A ZAMf:STNANOST Vyzva k podani nabidek Cislo zakazky (bude doplneno MPSV pri uverejnenf): Nazev zakazky: Predmet zakazky (sluzba, dodavka nebo stavebnf prace): ~ Komplexnim vzdilavanim zamistnaneu spolecnosti ARROW International CR, a.s. ke zmirnini dopadu ekonomieke krize sluzba Datum vyhlaieni zakazky: 19. (mora 2010 Nazev programu: Registracni cislo projektu: Nazev projektu: Nazev / obehodni firma zadavatele: Operacnf program Lidske zdroje a zamestnanost CZ.1.04/1.1.02/ Komplexnim vzdelavanim zamestnaneu spolecnosti ARROW International CR, a.s. ke zmirneni dopadu ekonomicke krize ARROW International CR, a.s. Sidlo zadavatele: Prazska trfda 209/182, Hradec Kralove Osoba opravnena jednat Ing. Josef Vozenflek, clen predstavenstva jmenem zadavatele, jeji tel , telefon a ova adresa: josef. IC zadavatele: DIC zadavatele: CZ Kontaktni osoba zadavatele Bronislava Kovarova, personalnf reditelka ve veei zakazky, jeji telefon a tel , ova adresa: bronislava. Lhuta pro podavani nabidek: 10. brezna 2010 do 14:00 hodin Misto pro podavani nabidek: Prazska trida 209/182, Hradec Kralove Predmetem zakazky je nakup kompletnf sluzby Popis predmetu zakazky: od dodavatele/dodavatelu I ktery zajisti vzdelavani v oblasti soft skills a IT dovednosti pro zamestnance spolecnosti ARROW International, a.s. Predpokladana hodnota Predpokladana hodnota zakazky je Kc zakazky v Kc (bez DPH): bez DPH. Lhuta dodani / casovy harmonogram plneni / doba brezen linor 2011 trvani zakazky: Misto dodani / prevzeti plneni: Ole dohody se zadavatelem Nabidkova cena 25% Hodnotiei kriteria: Aplikovatelnost do praxe 35% Kvalita nabfzenych sluzeb 45% Uchazec splnf pozadavky na prokazanf kvalifikace Pozadavky na prokazani stanovene v 53 a 54 zakona 137/2006 Sb. 0 kvalifikaee dodavatele: verejnych zakazkach.., 1

2 socl61nl fond v CR EVROPSKA UNIE ~ llepj OPERACNf PROGRAM L1DSK~ ZDROJE A ZAM~STNANOST Pozadavek na uvedeni kontaktni osoby uchazece: Pozadavek na pisemnou formu nabidky: Pozadovany jazyk nabidky: Povinnost uchovavat dokladya umoznit kontrolu: Dalsi pozadavky na zpracovani nabidky: Zadavaci rizeni se ridi: Splnemf profesnfch kvalifikacnfch pi'edpokladu prokazuje dodavatel pi'edlozenfm odpovfdajfcfch dokumentu nebo cestneho prohlasenf v originale nebo ui'edne ovei'ene kopii. Referencnf list a dolozenf alespon 5 referencnfch dopisu, ktere dokazujf zkusenosti s realizacf vzdelavacfch projektu, idealne realizovanych v ramci ESF na oblast soft skills ve vyrobnfm podniku v objemu nad 1 mil. Kc. Referencnf list a dolozenf alespon 3 referencnfch dopisu, ktere dokazujf zkusenosti s realizacf vzdelavacfch projektu, idealne realizovanych v ramci ESF na oblast IT v objemu nad 0,5 mil. Kc. Poiistenf odpovednosti za skodu. Uchazec ve sve nabfdce uvede kontaktnf osobu ve veci zakazky, jejf telefon a ovou adresu. Nabfdka musf byt zadavateli podana v pfsemne forme. Pozadavek na pfsemnou formu je povazovan za splneny tehdy, pokud je nabfdka podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. cesky Ve smlouve uzavfrane s vybranym dodavatelem bude dodavatel zavazan povinnosti umoznit osobam opravnenym k vykonu kontroly projektu1, z nehoz je zakazka hrazena, provest kontrolu dokladu souvisejfcfch s plnenfm zakazky, a to po dobu danou pravnfmi pi'edpisy CR k jejich archivaci (zakon c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvf, a zakon c. 235/2004 Sb., 0 dani z pi'idane hodnoty). Nabfdka musf obsahovat pfsemny navrh smlouvy, ve ktere bude uveden podpis osoby opravnene iednat imenem zadatele. Ole samostatne zadavacf dokumentace Metodickym pokynem pro zadavani zakazek v OP LZZ ve verzi 1.3,na zadavacf i'izenf se neaplikuji ustanoveni zakona c. 137/2006 Sb., 0 vei'einych zakazkach Podrobna specifikace udaju uvedenych ve vyzve nebo dalsf podmfnky pro plnenf zakazky jsou uvedeny take v samostatne zadavacf dokumentaci. 1 Zejrnena se jedna 0 poskytovatele, MPSV, MF, NKU, EK, EvropskY ucetni dvfu. 2

3 socialnl fond v OR EVROPSKA UNIE ~ llepj OPERACNf PROGRAM A ZAM~STNANOST Zadavaci dokumentace Nazev zakazky: Komplexnim vzdehivcinim zamestnancu spolecnosti ARROW International CR, a.s. ke zmirneni dopadu ekonomicke krize Nazev/obchodni firma zadavatele: ARROW International CR, a.s. Sidlo zadavatele: PraZska H'ida 209/182, Hradec Kralove Osoba opravnena jednat jmenem zadavatele: Ing. JosefVozenilek, clen predstavenstva tel , Kontaktni osoba: Bronislava Kovarova, personaini reditelka tel , Ie zadavatele: DIe zadavatele: CZ Specifikace predmetu zakazky: Druh zakazky: sluiba Termin zahajeni realizace brezen 2010 Termin ukonceni realizace (mor 2011 Predmetem zakazky je vypracovcini a zajisteni kompletni sluiby od dodavatele, ktery zajisti vzdelavcini v oblasti soft skills a IT dovednosti pro zamestnance spolecnosti ARROW International, a.s. die nasledujici specifikace jednotlirych aktivit: 3

4 evropaky socialn! fond v CR EVROPSKA UNIE ~ llept OPERACNf PROGRAM L10SK~ ZOROJE A ZAM~STNANOST 1. Office staff a )Tymova spoluprace : celkem 225 osob rozdelenych do 15 skupin, delka trvam kurzu 2 dny/skupinu b) Efektivni komunikace, Asertivita v praxi: celkem 225 osob rozdelenych do 15 skupin, delka trvam kurzu - 2 dny/skupinu c) MS Word: celkem 225 osob rozdelenych do 23 skupin, delka trvani kurzu - d) MS Excel: celkem 225 osob rozdelenych do 23 skupin delka trvani kurzu - 2. Tym internich lektoru a) Prezentacni dovednosti : celkem 56 osob rozdelenych do 4 skupin, delka trvani kurzu 2 dny/skupinu b) Lektorske minimum a trenink lektorskych dovednosti: celkem 56 osob rozdelenych do 4 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu c) MS Power Point: celkem 50 osob rozdelenych do 5 skupin, delka trvani kurzu 3. Management a) Vedeni lidi a tema rovne pfilezitosti: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu b) Leadership: celkem 30 rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu c) Leadership - trenink: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvam kurzu d) luzeni priorit : celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu 2 dny/skupinu e) Trenink fizeni priorit: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, deika trvani kurzu f) KouCing: celkem 16 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu g) Ekonomika pro neekonomy: celkem 16 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvani kurzu h) Projektove fizeni : celkem 26 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvam kurzu ch) MS Project: celkem 26 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu i) Vedeni vyberovych pohovoru: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - j) Vedeni hodnoticich pohovoru: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - 1 den//skupinu k) Stres a jeho prevence: celkem 24 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvam kurzu 4. Management vyrohy a) Lean management a enviromentaini tema: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu b) Validace: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu 4

5 socialnl fond v CR EVROPSKA UNIE ~ llepj OPERA(Nf PROGRAM L10SK~ ZOROJE A ZAMtSTNANOST c) Statisticke metody vyhodnocovani: celkem 30 osob rozdelenych do 3 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu d) Skola mistnl-manaierske dovednosti: celkem 22 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu e) Skola mistnl-komunikace s podfizenymi: celkem 22 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvani kurzu - 2 dny/skupinu f) Skola mistnl- fizeni lidi: celkem 22 osob rozdelenych do 2 skupin, delka trvani kurzu 2 dny/skupinu V rfunci podpory prezencnich kurzu bude pozadovan doplnek ve forme virtualni ryuky, ktery zajisti komunikaci cilove skupiny s lektory. Virtualni yyuka bude soucasti cenove nabidky. Nabidku lze podat: 1) na celou zakazku 2) nebo na jednotlive casti (tedy office staff, tym internich lektonl, management, management vyroby), 3) nebo na vice casti soucasne (zvlaste tam, kde je spojeni vhodne) Misto plneni Prostory vhodne ke skoleni zamestnancu budou dohodnuty ve spolupraci s dodavatelem vzdelavacich sluzeb. Poiadavky na dodavatele Prostrednictvim prezencnich listin die pravidel OP LZZ bude dodavatel sluzeb sledovat a vyhodnocovat ucast zamestnancu na vyuce. Dosaiene vysledky vzdelavani budou pnlbezne sledovany a vyhodnocovany. Vsechny nabidky, ktere budou doruceny po terminu, nebudou zadavatelem pfijaty. Smlouvou, ktera bude uzavfena s dodavatelem sluzeb, se dodavatel zavazuje umoznit osobfun opravnenym k vykonu kontroly projektu, z nehoz je zakazka hrazena, provest kontrolu dokladu souvisejicich s plnenim zakazky, a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR kjejich archivaci (zakon c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi a zakon c. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidane hodnoty). Celkova cena zakazky za vsechny uvedene aktivity je stanovena jako maximalni na Kc bez DPH. Pro jednotlive casti zakazky jsou stanoveny tyto limitni ceny: Office Staff Tym internich lektoru Management Management ryroby Kc bez DPH Kc bez DPH Kc bez DPH Kc bez DPH 5

6 evropaky socialnl fond v CR EVROPSKA UNIE ~.PI OPERACNf PROGRAM A ZAM~STNANOST Cena za sluzby vzdelavaciho charakteru musi by-t uvedena v Kc a bude zpracovana na jednotlive vzdelavaci programy za jeden skolici den. Uchazec rovnez uvede cenu celkovou bez DPH, castku DPH a cenu vcetne DPH. Nabidkova cena bude definovana jako nejvyse pfipustna a v prubehu realizace zakazky se nesmi menit. Cena zahrnuje: ~ Pfipravu a realizaci vy-uky ~ Skolici materiaiy pro ucastniky ~ Osvedceni 0 absolvovani kurzu ~ Vystupy a zpetnou vazbu pro zadavatele ~ Naklady na lektora (mzda,doprava, aj.) ~ VirtuaIni yyuka Pozadavky na prokazani kvalifikace dodavatele: Uchazec splni pozadavky na prokazani kvalifikace stanovene v 53 a 54 zakona 137/2006 Sb. 0 verejnych zakazkach. Splneni profesnich kvalifikacnich predpokladu prokazuje dodavatel predlozenim odpovidajicich dokumentu nebo cestneho prohlaseni v originale nebo uredne overene kopii. Specificke pozadavky na prokazani kvalifikace dodavatele: referencni list a dolozeni alespoii 5 referencnich dopisu, ktere dokazuji zkusenosti s realizaci vzdelavacich projektu, ideaine realizovanych v ramci ESF na oblast soft skills ve ryrobnim podniku v objemu nad 1 mil. Kc. referencni list a dolozeni alespoii 3 referencnich dopisu, ktere dokazuji zkusenosti s realizaci vzdelavacich projektu, ideaine realizovanych v ramci ESF na oblast IT v objemu nad 0,5 mil. Kc. pojisteni odpovednosti za skodu. Povinne soucasti nabidky: Identifikace dodavatele: nazev firmy, IC, DIC,sidlo firmy, telefonni kontakt, kontaktni osoba projektu (jmeno, telefon, ) Doklady prokazujici kvalifikaci dodavatele Dolozeni zkusenosti lektoru formou jejich profesnich zivotopisu, vcetne kontaktu na osoby, ktere mohou podat reference. Alespoii u 7 lektoru bude zrejma min. 5-leta praxe v oblasti vzdelavani dospelych Specifikace nabizene zakazky na realizaci vzdelavacich sluzeb (navrhu obsahu struktury jednotlirych vzdelavacich kurzu, navrh metod forem ryuky, popis jednotilrych metod pro overeni a vyhodnocovani rysledku) Seznam pisemnych referenci, ktere budou razeny die hodnoty zakazky Nabidkova cena die cleneni uvedeneho v "pozadavcich na dodavatele" Pisemny navrh smlouvy jako soucast nabidky. Navrh smlouvy musi by-t zavazne podepsan osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. 6

7 socifllnl fond v tr EVROPSKA UNIE ~ llepj OPERACNrPROGRAM A ZAMtSTNANOST UkcizkovY skolici material pro ucastniky. Hodnotici kriteria Nabidky budou hodnoceny podle techto hodnoticich kriterii: I. Nabidkova cena 25% (cena bez DPH za komplexni vzdelavani) II. Aplikovatelnost do praxe 35% (budou hodnoceny cile a naplne kurzu, zpusob zajisteni zpetne vazby a zpusob, jakym dodavatel sluzeb bude merit pfinos pro ucastniky skoleni) III. Kvalita nabizenych sluzeb 40% (budou hodnoceny pouzite materialy jak z hlediska kvality, tak z hlediska dodrzovani povinne publicity, dale budou hodnoceny metody a zpusoby vy-uky, relevantnost predchozi praxe, overene reference a take bude hodnocen zpusob zajisteni IT kurzu) Lhuta pro podani nabidky: Misto pro podani nabidky: 10. brezna 2010 do 14:00 hodin PraZska trida 209/182, Hradec Kralove K rukam kontaktni osoby Nabidku lze podat osobne Ci postou na adresu sidla zadavatele. Pokud se nabidka podava osobne, je nutna predchozi telefonicka domluva s kontaktni osobou. Rozhodujici pro podani nabidky je datum doruceni, nikoliv datum podani nabidky na poste. Pozadavky na zpracovani nabidky nabidka musi by-t podana v ceskem jazyce a v pisernne forme. Pozadavek na pisernnou formu je splnen tehdy, pokud je nabidka podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. nabidka musi by-t predlozena v 1 originale a 1 kopii, kde original bude oznacen jako "original" a kopie jako "kopie", v uzavrene obalce zabezpecene proti neopravnene manipulaci a oznacene ncizvem zakcizky, registracnim cislem projektu, kontaktni osobou uchazece a napisem "NEOTVIRAT". veskere listy nabidky by mely by-t ocislovany vzestupnou radou. listy nabidky musi by-t dostatecne zabezpeceny proti neopravnene manipulaci. Platebni podminky Platby za poskytnute sluzby budou uskutecneny vzdy po realizaci formou bezhotovostniho prevodu na zaklade faktur vystavenych dodavatelem. Fakturacnim obdobim je jeden kalendami mesic, faktury budou mit splatnost 30 dni. Faktura musi obsahovat veskere nalezitosti radneho danoveho dokladu ve smyslu prislusnych pravnich predpisu. V pfipade, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je zadavatel opravnen zaslat ji ve Ihute splatnosti zpet dodavateli k doplneni Ci uprave, aniz se dostane do prodleni se splatnosti - Ihuta splatnosti pocina bezet znovu od opetovneho zaslani nalezite doplneneho Ci opraveneho dokladu. 7

8 soclalnl fond v CR EVROPSKA UNIE ~ pt lle OPERACNf PROGRAM A ZAMtSTNANOST Prava zadavatele Nabidky, ktere budou v rozporu se zadavacimi podminkami teto vyzvy k podani nabidek budou z vyberoveho rizeni vyrazeny. Zadavatel si vyhrazuje pravo nezduvodiiovat rozhodnuti 0 vyberu nejvhodnejsi nabidky, a to ani ucastniklim ve sdeleni vysledku vyberoveho rizenl Zadavaci rizeni se ridi: Metodickym pokynem pro zadavani zakazek v OP LZZ ve verzi 1.3, na zadavaci rizeni se neaplikuji ustanoveni zakona c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach. Dotazy Dotazy k vyzve k podani nabidek do vyberoveho rizeni lze podat elektronickou postou na adresu kontaktni osoby. Odpovedi i se znenim dotazu budou uverejneny na webovych strankach. V Hradci Kralove dne Ing. Josef Vozenilek, clen predstavenstva 8