Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Obchodní veřejná soutěž. Obec Hukvaldy vyhlašuje ve smyslu 281 Obchodního zákoníku Obchodní veřejnou soutěž. Soutěžní podmínky Obchodní veřejné soutěže na veřejnou zakázku o nejvhodnější nabídku na vypracování projektové dokumentace na Kácení a výsadbu stromů v Obci Hukvaldy. Místo: Lokality jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2. Článek 1 Obchodní veřejnou soutěž (DÁLE JEN SOUTĚŽ) vyhlašuje Obec Hukvaldy, IČ , se sídlem Hukvaldy č.p. 3, Hukvaldy, zastoupená p. Jaroslavou Michnovou, starostkou (dále jen vyhlašovatel). Článek 2 Předmět soutěže. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bude vypracování projektové dokumentace na kácení a výsadbu stromů. Vyhlašovatel vyzývá zájemce o předložení nabídky na vypracování projektové dokumentace na Kácení a výsadbu stromů v obci Hukvaldy a k podání návrhu smlouvy na provedení díla (dále jen návrh). Plochy určené k výsadbě stromů jsou zakreslené v přiložených mapových podkladech, které jsou součástí této výzvy (Přílohy č.1 a č. 2). Dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možno realizovat výsadbu s ohledem na inženýrské sítě a všechny související vlivy. Projekt musí řešit požadavky a podmínky: - vyhodnotit zadané území z kompozičního hlediska, - v zadaném území vyhodnotit stav a funkci stávajících dřevin, které bude nutno řešit v souvislosti s navrženou výsadbou, - zakreslit stromy navržené ke kácení v souvislosti s navrženou výsadbou, - navržená výsadba musí být v souladu s vyjádřením správců inženýrských sítí dodržení stanovených ochranných pásem, 1

2 - u ochranných pásem menších než 2,5 m od paty kmene je nutno navrhnout technické zabezpečení proti prorůstání kořenů nebo zvolit vhodný druh a kultivar stromů, - výsadbu stromů navrhnout tak, aby byly dodrženy a respektovány okolní podmínky, které mají nebo budou mít vliv na růst a vývoj výsadeb (světelné požadavky bytů, soustředěný pohyb osob v určité lokalitě, vyšlapané chodníčky, zajištění zimní údržby aj.), - navrhnout správný výběr taxonu z hlediska historické, funkční, pěstitelské a ekologické. Historické hledisko výsadby na plochách souvisejících s historickým územím nebo stavbou. Funkční hledisko estetické, psychologické, mikroklimatické, délka života stromu, růstové a vzhledové vlastnosti, velikost, tvar, textura, barva a proměnlivost v čase. Pěstitelské hledisko minimalizace nákladů na pěstební opatření v době povysadbové a následné péče. Ekologické hledisko odolnost vůči posypovým solím, znečištění ovzduší, vysokým letním teplotám, suchovzdornost a mrazuvzdornost. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností, nezbytných pro zpracování cenové nabídky a její realizaci. Její součástí bude podrobný soupis prací, dodávek a s výkazem výměr-počty kusů a druhů dřevin (dále jen výkaz výměr ) vč. potřebných technických specifikací. U druhů dřevin uvedených ve výkazu výměr je nutno uvést jejich přesnou druhovou skladbu (rod, kruh a kultivar). Na lokalitu bude v jednom vyhotovení předán oceněný výkaz výměr, uzpůsobený k ručnímu vpisování cen. Pro oceněný výkaz výměr bude použito ceníku stavebních prací ÚRS Praha. V případě zjištění nedostatků ve výkazu výměr či dalších částech projektové dokumentace bude uplatňována sleva z ceny projektové dokumentace. Dále bude nabídka i návrh smlouvy obsahovat ustanovení o úhradě škody, způsobené případnou vadou projektu. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení. Součástí předané dokumentace bude zápis o závěrečném projednání dokumentace s objednavatelem. Zhotovitel se je vědom, že dílo bude použito pro účel potřeby objednavatele v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že nositelem autorských práv bude objednavatel, pokud budou použita pro jeho další potřeby. Poskytnutí autorských práv, tj. právo dílo používat, je v ceně zhotovitele. 2

3 Článek 3 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 3.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Cena bude nabídnuta jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové dokumentace, případná doměření území, poplatky za vyjádření, výpisy z katastru nemovitosti a snímky kat. map, případná vytyčení a doměření sporných inženýrských sítí, splnění všech uvedených požadavků objednavatele, a to v cenové úrovni k termínu dokončení díla. Zhotovitel rovněž uvede v nabídce cenu za zpracování vícetisků, a to za 1 formát A4 textu a za 1 formát A4 výkresové dokumentace, a to za cenu obvyklou za reprografické práce v místě plnění zakázky. Ve smlouvě pak uvede závazek, že před vystavením faktury za projektovou dokumentaci sdělí objednavateli cenu kompletní sady vícetisků, vycházející z jednotlivých cen tak, aby objednavatel znal cenu zadávací dokumentace potřebnou pro zveřejnění veřejné zakázky. Dále uvede ve smlouvě závazek dodat vícetisky do 3 pracovních dnů od požadavku objednavatele a bere na vědomí, že objednavatel je oprávněn objednat vícetisky kdekoli, pokud zjistí, že nabídnuta cena za vícetisky není cenou obvyklou. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH Platební podmínky: Způsob vystavení daňového dokladu: Provedené práce budou proplaceny na základě daňového dokladu (faktury). Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený předávací protokol. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené účetními a daňovými předpisy. Zadavatel nebude v prodlení, pokud předá příkaz k úhradě faktury bance v den splatnosti. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na minimálně 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro vady spočívající v kvalitě, rozsahu či jakosti díla platí záruční doba po dobu min. 60 měsíců. Nabídka bude obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnu jednat za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky až do okamžiku výběru nejvhodnější nabídky objednavatelem. 3

4 3.3. Zpracování projektové dokumentace Projektová dokumentace bude protokolárně předána v sídle zadavatele, a to: 1. Písemná forma projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních. 2. Digitální data projektové dokumentace budou předána 1x na samostatném médiu ve formátu: textová část WORD oceněný výkaz výměr Excel slepé výkazy výměr Excel Článek 4 Kritéria soutěže. Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu, které jim vyhlašovatel přisuzuje: 1) výše nabídnuté ceny díla 50%. 2) reference 30% 3) termín dodání 20%. Zahájení: ihned po uzavření smlouvy, předpoklad 11/2008. Ukončení: je předmětem nabídky, nejpozději do 01/2009. Nabídnutá lhůta plnění dodávky, uvedená v návrhu, je závazná při uzavírání smlouvy o dílo. Splněním dodávky se rozumí předání úplné projektové dokumentace včetně všech potřebných průzkumů, dokladů a kladných vyjádření. V případě rovnosti dvou či více nabídek, rozhodne mezi těmito účastníky za jejich přítomnosti los. Vítězem soutěže se stane ten účastník soutěže, jehož nabídka nejlépe splní kritéria soutěže uvedené shora. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky včetně nabídky vítěze soutěže. Článek 5 Nabídka. Nabídka se podává v jazyce českém v 1 originále. Každá nabídka musí obsahovat: 4

5 1) Prohlášení účastníka o plném a bezvýhradném přijetí těchto soutěžních podmínek a o splnění podmínek a předpokladů pro jeho účast v této soutěži. 2) Vyplněný a podepsaný příslušný text smlouvy o dílo s uvedením: Identifikace účastníka. U fyzických osob-jméno,příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná kontaktní adresa včetně telefonu. U právnických osob-název, IČ, sídlo, závazná kontaktní adresa včetně telefonu. Výše nabízené ceny za dílo vyjádřené číselně slovy v korunách českých, cenu za dílo se rozumí celková cena uvedená v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem včetně DPH. 3) Právnická osoba přiloží ke své nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii platného aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsána. 4) V případě, že účastník neuvede kontaktní adresu, platí, adresa jeho trvalého pobytu nebo sídla, dle údajů uvedených v nabídce. 5) Prokázání odborné způsobilosti osoby pro činnost, které jsou nezbytné pro realizaci zakázky. 6) Fotokopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy originály dokladů k nahlédnutí. 7) Nabídka bude dále obsahovat prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, z něhož vyplývá, že je dodavatel vázán celým obsahem nabídky. Článek 6 Termín a způsob pro podávání nabídek. 1) Nabídku do soutěže je nutno doručit v pracovní dny osobně do podatelny Obecního úřadu na Hukvaldech nebo tamtéž doporučenou poštou. I v případě doručování nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. 2 Nabídka se doručuje v řádně zalepené neprůsvitné obálce opatřené přes spoje razítkem a podpisem. Obálka musí být zřetelně označena slovy: Obchodní veřejná soutěž - Kácení a výsadba stromů v Obci Hukvaldy NEOTVÍRAT. Dále bude na obálce název a sídlo dodavatele nebo jméno a místo podnikání fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří nabídku předkládají. 3) Uzávěrka soutěže je dne , ve 12 hod. K nabídkám došlým poté nebude přihlédnuto. 4) Do otevření obálek je vyhlašovatel vázán přísnou mlčenlivostí i o počtu přijatých nabídek a je povinen je řádně uschovat a opatrovat. 5) Bude-li nabídka doručována poštou, bude obálka s nabídkou umístěna v další, vnější, doručovací obálce, zevně označené jako při běžném poštovním styku a zaslána doporučeně.dodavatel použije takové obálky, jak vnější doručovací, tak vnitřní s nabídkou, aby při manipulaci s ní až k rukám zadavatele zabezpečila neporušenost nabídky. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. 5

6 Článek 7 Soutěžní komise. 1) Vyhlašovatel jmenuje 5-ti člennou soutěžní komisi a 1 náhradníka za každého člena komise. Členové komise budou vybírání ze členů rady obce (2 zástupci, z těch bude jedním buď starostka obce či místostarosta obce) a občanů obce Hukvaldy. Každý takto zvolený člen je povinen prohlásit, že je nestranný vůči účastníkům soutěže a zaváže se odstoupit z členství v komisi, pro případ, že v průběhu otevření obálek s nabídkami zjistí jakoukoli kolizi zájmů, resp. vztah k jakémukoli účastníkovi soutěže. Takto zvolená komise bude pověřena kontrolou úplnosti nabídek, splnění podmínek soutěže a porovnáním nabídek. 2) Veškeré podklady z jednání komise budou uloženy u předsedy komise, kterého si členové ze svého středu zvolí. Tyto dokumenty budou archivovány v sídle vyhlašovatele, včetně veškerých došlých nabídek i těch, které nesplnily podmínky soutěže. 3) Komise je ve své činnosti vázána výlučně těmito soutěžními podmínkami a platným právem. Článek 8 Otevírání obálek. Otevírání obálek se bude konat dne , v 15 hodin., v sídle Obecního úřadu v Hukvaldech, za účasti zástupce advokátní kanceláře nebo notáře. Článek 9 Vyhlášení výsledků soutěže. 1) Po otevření došlých obálek s nabídkami a po jejich formální kontrole komise zkontroluje, za účasti zástupce advokátní kanceláře nebo notáře, zda nabídky splňují veškeré náležitosti. 2) Komise na místě vyhodnotí nabídky a poté předseda komise na místě samém vyhlásí pořadí nabídek a stvrdí jej svým prohlášením do zápisu, podepsaného i ostatními členy komise. 3) Účastník, jehož nabídka nejlépe splňuje kritéria soutěže, se stává vítězem soutěže. Článek 10 Veřejnost soutěže. Veřejnost soutěže je zajištěna jejím veřejným vyhlášením a veřejným sdělením výsledků soutěže na internetové stránce vyhlašovatele. 6

7 Článek 11 Uzavření smlouvy o dílo. Účastník, jehož nabídka byla vyhlášena jako s nejvyšším bodovým ohodnocením, se stává vítězem soutěže. V případě, že vyhlašovatel přijme nabídku vítěze a neprodleně mu písemně oznámí přijetí jeho nabídky, dojde k uzavření příslušné smlouvy o dílo, odpovídající konečnému návrhu účastníka. Účastník, jehož nabídka byla vyhlášena jako nabídka vítěze předloží písemný návrh smlouvy o dílo, odpovídající zadání a předaným Obchodním podmínkám pro plnění veřejné zakázky, které jsou k této výzvě přiloženy, potvrzený oprávněným zástupcem dodavatele. Návrh smlouvy požadujeme členit na následující odstavce: 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla. 3. Doba plnění. 4. Cena díla. 5. Platební podmínky. 6. Záruční podmínky, odpovědnost za vady. 7. Ujednání o smluvních pokutách. 8. Součinnost zhotovitele a objednatele. 9. Další náležitosti, které považuje uchazeč za nezbytné. Článek 12 Neuzavření-odstoupení od smlouvy. 1) Vyhlašovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě obsahově nekompletní vzhledem k podmínkám zadání, 2) nepřevzetí účastníkem oznámení vyhlašovatele o přijetí nabídky účastníka či pro jeho porušení podmínek, s nimiž smlouva či soutěžní podmínky toto právo spojují, 3) zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu řízení, že dodavatel uvedl v předložených nabídkách nepravdivé údaje, 4) pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k naplnění smlouvy s vítězem soutěže, jehož nabídka byla přijata, popř. vyhlašovatel v souladu s uzavřenou smlouvou využije právo od této smlouvy pro její neplnění ze strany vítěze soutěže odstoupit a ten tak zmaří soutěž, vyhrazuje si vyhlašovatel právo využít výsledků této soutěže a nabídnout uzavření smlouvy postupně účastníkům, na dalším pořadí, aniž by byla vypsána nová soutěž, 5) nabídky předložené po stanovené lhůtě se nepřijímají, nezapisují do seznamu doručených nabídek, nehodnotí, 6) Nabídky, které byly vyloučeny, se dodavatelům nevrací. Zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení zadávání. 7

8