ZDRA VOTNi UST A V se sidłem v Ostrave PARTyzANSKE NAM OSTRA V A. v As DOPIS ZN.: ZEDNE: CiSLO JEDNA ci: ZU/ /2011. ci SLO SPISU: orc:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRA VOTNi UST A V se sidłem v Ostrave PARTyzANSKE NAM. 7 702 00 OSTRA V A. v As DOPIS ZN.: ZEDNE: CiSLO JEDNA ci: ZU/ /2011. ci SLO SPISU: orc:"

Transkript

1 ZDRA VTNi UST A V se sidłem v strave PARTyzANSKE NAM STRA V A Zdravolni uslav s. sid1.m Doruceno: ZU/3!52!59/2011 lilty; 1 prilotly, zuolla_11_04945b v As DPIS ZN.: ZEDNE: CiSL JEDNA ci: ZU/ /2011 ci SL SPISU: SPISVY ZNAK: VYIuZUJE: TEL.: MBIL: FAX: DATUM: Jitka Bojtosova Verejna zakazka mah~ho rozsahu - Zadost o zasłani nabidky a navrhu smłuv Verejny zadavatel: Nazev: Sidlo: Zastoupen: TC: orc: Zdravotni ustav se sidlem v strave, statni pfisp. organizace, nezapsana v R Partyzanske mim. 7, strava RNDr. Petrem Hapalou, reditelem CZ Vas timto zada o zasiani nabidky a navrhu smluv na realizaci verejne zakazky maleho rozsahu zadavanou v souladu s 18 odst. 5 zakona ć. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem zneni (dale jen zakon), dle nize uvedenych pozadavku: Nazev zakazky: "Dodavka silove ełektfiny ze siti VN a NN pro Zdravotni ustav se sidłem v strave" Predmet plneni: Predmetem verejne zakazky je poskytnuti zadavateli dodavku silove elektl'iny ze siti VN a NN v rezimu smluv o sdruzenych sluzbach dodavky elektriny, tzn. dodavat sjednane mnozstvi silove elektl'iny a prevzetf zodpovednosti za odchylku a zajistenf distribuce elektl'iny a systemovych sluzeb do odbernych mist zadavatele v souladu s podmfnkami stanovenymi energetickym zakonem ć.458/2000 Sb. a v kvalite dle vyhlasky c.540/2005 Sb. Energetickeho regulacniho Ul'adu a obchodnim zakonikem, zakon 513/1991 Sb. v obdobi od l do Regulovane platby (distribuce dle pravidel platneho cenoveho rozhodnuti ERU, dane a poplatky dle platne legislativy v dobe dodavky) nejsou predmetem verejne zakazky. Verejna za kazka neni rozdelena na ćasti. TEL.: III FAX: BANKVNI SPJENI: ĆNB slrava, C. U /0710 IĆ : DI Ć : CZ

2 d berna mista zadavatele: a) Ze siti VN: Zdravotni ustav se sidłem v strave, Partyzanske nam. 2633/7, M , EAN PM: Havirov-Mesto, ul. Moskevska 1479, M , EAN PM: Tato od bema mistajsou zarazena mezi velkoodbery elektricke energie. b) ZesitiNN: 738 l Frydek-Mistek, Palackeho 122; M , EAN PM: ; Distribucni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Karvina Tereskovove 2206/38; M , EAN PM: ; Distribucni sazba: C 03d, Produkt: Standard Celadna, Celadna 359; M , EAN PM: ; Distribucni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Sumperk, Jeremenkova 705/7; M , EAN PM ; Distribucnf sazba: C 25d, Produkt: Akumulace l Bruntal Zahradnf 885/5; M , EAN PM: ; Distribucnf sazba: C 26d, Produkt: Akumulace Svitavy, Pavlovova 1422/6; M , EAN PM: ; Distribucnf sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Vyskov, Masarykovo nam. 165/16; M , EAN PM: ; Distribucnf sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Zd'ar nad Sazavou, Hutarova 542/1; M: ; Distribucnf sazba: C02d, Produkt: Standard Predpokladana hodnota verejne zakazky: Predpokladana hodnota verejne zakazky maleho rozsahu Cini nejvyse ,- bez DPH. Predpokladana hodnota verejne zakazky maleho rozsahu soucasne predstavuje nejvyse pfipustnou nabidkovou cenu predmetu plneni verejne zakazky. Prtlohu teto ryzvy tvrt: l. Jednotne zpracovanf nabfdkove ceny - tabulka pro podanf nabfdky na dodavku elektriny ze sitf VN pro Zdravotnf ustav se sfdlem v strave, odbeme mfsto na adrese strava, Partyzanske nam. 2633/7 a odbeme mfsto na adrese Havfrov-Mesto, ul. Moskevska na rok Pro overenf spravneho rypoctu je mozno si stahnout Prtlohu c. 1 v elektronicke podobe (Excel) ze stranek 2. Jednotne zpracovanf nabfdkove ceny - tabulka pro podani nabfdky na dodavku elektriny ze sfh NN dle ryse uvedene tabulky - na rok Pro overenf spravneho vypoctu je momo si stahnout Prflohu c. 2 v elektronicke podobe (Excel) ze stranek 3. Kryci list nabfdky 4. dberove diagramy pro M s odberem ze sfh VN za obdobi I do Prtloha C. 4 je vzhledem ke svemu rozsahu k dispozici pouze velektronicke podobe na strankach zadavatele (www.zuova.cz). Blizsf informace k uvedene zakazce poda p. Jitka Bojtosova, , ; TEL.: FAX: BANKVNi SPJENi: CNB strava, Ć. u /0710 1C: DlC: CZ

3 Specificke pozadavky na obsah nabidky: Predlozeni dokladu, prokazujicfch splneni profesni zpusobilosti (vypis z obchodniho rejstriku, pokud je v nem zapsan, ci vypisem z jine obdobne evidence, pokud v ni ma byt uchazec podle pravnich predpisu zapsan, doklad o opravneni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisu v rozsahu predmetu verejne zakazky mai eh o rozsahu, zejmena doklad prokazujici prislusne zivnostenske opravneni ci licenci. Dodavatel predlozi licenci na obchod s elektrinou podle energetickeho zakona c.458/2000 Sb. v platnem zneni.) Predlozeni navrhu smluv o sdruzenych sluzbach dodavky elektriny. Vyplneni Pfflohy c. l, Pfflohy c. 2 a Pfflohy c. 3 bchodni a platebni podminky: Dodavky budou realizovany na zaklade smluv o sdruzenych sluzbach dodavek elektriny a v souladu s obchodnimi podminkarni dodavky elektriny. Zajisteni kompletni dodavky elektriny na vlastni jmeno a vlastni ucet, prepravu elektriny, distribuci a sluzbu strukturovani se zabezpecenim pokryti sezónniho charakteru dodavek na zaklade poti'eb zadavatele/odberatele. Piałby pro od berna masła velkoodberu a maloodberu budou realizovany: a) U M ze sid VN: l. M strava, Partyzanske nam. 2633/7 - prostrednictvim tri zalohovych faktur zasianych dodavatelem, splatnych 3., 13. a 23. dne v mesici (ve vysi 33%, 33% a 34% planovane mesicni sporreby), a dale vyuctovacf mesicni faktury (danoveho dokladu) s prehlednou strukturacf dat za pffslusne odberove misto za sdruzene siuzby dodavek elektricke energie se splatnosti 21 dnu. 2. M Havirov, ul. Moskevska 1479, prostrednictvim jedne mesicni zalohove faktury zasiane dodavatelem, splatne 10. dne v mesici (ve vysi 100% planovane mesicni spotreby), a dale vyuctovacf mesicni faktury (danoveho dokladu) s prehlednou strukturacf dat za prislusne odberove misto za sdruzene siuzby dodavek elektricke energie se splatnosti 21 dnu. b) U M ze siti NN: 1. U jednotlirych odbernych mist zasobovanych elektrickou energii ze site NN prostrednictvim vzdy jedne mesicni zalohove faktury pro kazde odberne masło zasiane dodavatelem, splatne 10. dne v mesici (ve vysi cca 8% planovane mesicni spotreby), a dale vyuctovacf rocni faktury (danovy doklad) s prehlednou strukturacf dat za pffslusne odberove misto za sdruzene sluzby dodavek elektricke energie se splatnosti 21 dnu. Zpusob zpracovani nabidkove ceny: Pro odber ze siti VN bude uvadena nabidkova cena za jednotku silove elektriny v /MWh zpracovana zvlast' pro VT a zvlast' pro NT. Tarify VT a NT jsou specifikovany takto: VT pracovni dny od 08:00 do 20:00; NT pracovni dny od 20:00 do 08:00 a soboty, nedele astatem uznavane svatky od 00:00 do 24:00. Zadavateli bude za kazdou odebranou MWh elektriny uctovana cenajednotkova, ktera je uvedena v nabidce, bez dalsi ceny za pffpadne nedocerpani nebo prekroceni sjednaneho mnozstvi odberu elektriny s tim, ze zadavatel bude mit za povinnost sjednat hodnotu rocniho odebiraneho mnozstvi elekrriny co nejpresneji a behem smluvniho obdobi sjednane mnozstvi upresll0vat na pozadovanou vysi podle jemu znamych skutecnostf. Na strankach (v dokumentaci k teto zakazce) si uchazec muze stahnout odberove diagramy pro M s odberem ze siti VN za obdobi do Pffloha c. 4. TEL.: III FAX: BANKVNl SPJENI: CNB strava, c. u /0710 rc: orc: CZ

4 Jednotkove ceny budou stanoveny bez DPR a musi obsahovat veskere naklady na realizaci verejne zakazky v mistech plneni. Nabidkova cena bez DPR pro dodavky ze sit! VN a NN bude stanovena vzdy jako soucet soucinu nabidkorych cen zajednotku (MWh) v sitich VN a NN a planovaneho mnozstvi jednotek u vsech M (viz PHlohy c. 1 a c. 2). Nabidkova cena bude zpracovana formou ocenenych PHloh c. 1 a c. 2. jedootneho zpracovani nabidkove ceny, ktere musi byt soucasti nabidky. Neocenene PHlohy c. 1 a c. 2 jsou v papirove pod ob e soucast! teto zadosti o zasiani nabidky. Pro kontrolu spravneho vypoctu je mozno si stahnout PHlohu c. l a PHlohu c. 2 v elektronicke podobe (Excel) ze stranek z dokumentace k teto VZMR. Jedinym hodnoticim kriteriem bude vyse celkove nabidkove ceny (soucet ryse obou nabidkovych cen z PHlohy c. 1 a PHlohy c. 2) po dobu trvaoi smluv. Nabidkovymi cenami, vyjadrenymi v jednotkovych cenach za MWh, ktere budou platna po cele obdobi od l do 3l , bude uchazec vazan do pcltku do 15,00 hod. Do teto doby se zadavatel zavazuje podat viteznemu uchazeci oznameni o prijeti nabidky e-maiłem na kontaktni adresu uvedenou v jeho nabidce. Nabidkova cena musi byt uvedena v cleoeni jako cena bez DPR, dale sazba DPR, vyse DPR a celkova cena vcetne DPR. Vyse nabidkove ceny musi byt uchazecem garantovana po cełou dobu trvani smluv, musi byt maximalni, nejryse pripustna. Soucet nabidkovych cen za dodavky siłove elektriny ze siti VN a NN z Prflohy c. 1 a Pfflohy c. 2 musi byt shodny s cenou na Krycfm łistu nabidky. Dodavateł zavazne pouzije vzor Krycfho łistu (viz Prfloha c. 3). Regulovane platby (distribuce dle pravidel platneho cenoveho rozhodnuti ER, dane a popłatky dle płatne łegislativy v dobe dodavky) nejsou predmetem teto oabidky a nebudou tedy zahrouty do celkove oabfdkove ceny. Struktura nabidky a povinny obsah: Cast prvni: Kryci list nabidky Cast druha: Jednotoe zpracovani oabfdkove ceny - tabulka pro podani nabfdky na dodavku elektriny ze sit! VN (PHloha c. l) Cast treti: Jednotoe zpracovani nabidkove ceny - tabu łka pro podani nabidky na dodavku ełektriny ze siti NN (Prfloha c. 2) Cast ctvrta: Cast pata: Cast sesta: bsah nabidky Vypis z obchodniho rejstriku (kopie) Doklad o opravneni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisu v rozsahu predmetu verejne zakazky maleho rozsahu, zejmena doklad prokazujici pfislusne zivnostenske opravneni Ci licenci - licence na obchod s elektrinou podle energetickeho zakona c.458/2000 Sb. v platnem zneni (kopie). Cast sedma: Navrh smluv o sdruzenych sluzbach dodavek elektfiny ze siti VN a NN vcetne Pfilohy c. 1 a Pfilohy c. 2 podepsane uchazecem nebo osobou opravnenou jednat jmenem nebo osobou poverenou k zastupovani osoby opravnene jednat jmenem uchazece. V pfipade podpisu osobou poverenou k zastupovani osoby opravnene jednat jmenem uchazece musi byt original Ci Uiedne overena kopie zmocneni teto osoby soucasti nabidky a navrhu smluv. Navrh smluv musi obsahovat ujednani, ze dodavatel souhlasi se zverejnenim vsech nalezitosti smluvniho vztahu. Doba plneni: Poccltek płnenf: l. l Doba płoeof: do 3l TEL.: FAX: BANKVNI SPJENi: CNE strava, c. u re: me: CZ

5 Misto plneni: Zdravotni ustav se sidłem v strave a jeho odberna mista specifikovana vyse. Vyhrady zadavatełe: Zadavateł si vyhrazuje pravo: vybrat nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou, nepripustit varianty nabidky, zrusit zadavaci i'izeni do uzavreni smłuv s Hm, ze vyzvanym uchazecum, resp. tern, ktei'i podali nabidky, nevznikaji podanim nabidky zadne naroky, vybrat ci nevybrat kteroukoliv z predlozenych nabidek, nehodnotit neuplne ci opozdene podane nabidky a tyto nevracet uchazecum, neinformovat uchazece o vysledku, vysłedek bude zverejnen na internetovych strankach zadavatele, s vyjimkou oznameni o prijeti nabidky e-mai lem viteznemu uchazeci. Poznamka: Zadavatel vyslovne deklaruje, ze jde o verejnou zakazku maleho rozsahu zadavanou v souladu s 18 odst. 5 zakona c. 137/2006 Sb., o vei'ejnych zakazkach, v platnem znenł. Pripadne pouzivani podobnych pojmu, ktere uvadi zakon, neznamena, ze by zadavatel postupoval nekterym ze zadavacich rizeni uvedenych v zakone. Lhuta pro podani nabfdkv: Vasi pisemnou cenovou nabfdku zaslete v uzavrene obalce oznacene nazvem "Dodavka silove ełektfiny ze sw VN a NN pro Zdravotni ustav se sidłem v strave" postou nebo doructe osobne na podatelnu zadavatele na adresu: Zdravotni ustav se sidlem v strave, Partyzanske nam. 7, strava do do hod. Nabidky musi byt zpracovany v ceskem jazyce, vcetne dokladu a priloh, podepsany uchazecem nebo osobami opravnenymi jednat jmenem uchazece jakofto clen nebo clenove statutarnfho organu. Veskere doklady musi byt kvalitnim zpusobem vytisteny tak, aby byly dobre citelne. Zadny doklad nesmi obsahovat opravy a prepisy, ktere by zadavatele mohly uvest v omyl. Jednotlive strany budou ocfslovany vzestupne od cisi a l a zabezpeceny proti manipulaci sesitim celeho dokumentu. Veskere casti nabidky budou po svazani tvoi'it jeden celek. Sesiti bude opati'eno prelepkou s razitkem nebo provazanim s pecet i. Nabidka bude podana ve dvou pisemnych vyhotovenich - v originale a kopii. Soucasti nabidky bude datovy nosic CD se vsemi dokumenty, ktere jsou soucasti struktury nabidky a povinneho obsahu Cast l. - 7.). S pozdravem Zdravotnl Iistav SB sldlem v straw Partyzimske nam. 7, strava IC: v strave Pi'iIohy: l. Jednotne zpracovani nabidkove ceny - tabulka pro podani nabidky na dodavku elekrriny ze sitf VN na rok Pi'iIoha c Jednotne zpracovani nabidkove ceny - tabulka pro podani nabidky na dodavku elekti'iny ze siti NN na rok Pi'iIoha c Kryci list nabidky - Pi'iIoha c dberove diagramy pro M s odberem ze siti VN za obdobi 1. II do TEL.: III FAX: BANKVNi SPJENI: CNB strava, c. u /0710 IC: DIC: CZ

6 Priloha c. 1 Jednotne zpracovani nabidkove ceny - tabulka pro zadani nabidkovych cen silove energie z VN ZU se sidlem v strave na rok 2012 Sdruzene sluzby dodavky elektricke energie ze site VN pro ZU se sidlem v strave predpokladane mnozstvi odberu nabidkova jednotkova (MWh) v cleneni dle stavajiciho stavu cena bez PH (/MWh) nfzky tarif vysoky tarif nfzky tarif vysoky tarif odber celkem (NT) (VT) (NT) (VT) predpokladana hodnota bez PH () dberove misto:partyzanske nam. 2633/7, strava dberove misto: Moskevska 1479, Havirov celkem VN Kontaktnf osoba: Telefon: podpis:

7 Prlloha c. 2 - Jednotne zpracovanf nabfdkove ceny - tabulka pro zadanf nabfdkovych cen - ZU strava - ze sfte Nr\ Zdravotni ustav se sidlem v strave - od berna mista dle j;!racovist predp. Podli Podil Nabidkova Nabidkova Celkem spotr. spotreby spotreby v cena za 1 cena za 1 (cena el. dle 2012 vevt NT MWhveVT MWhvNT predpokl. (MWh) (bez PH) (bez PH) 2012) Frydek-Mistek, Palackeho 122; M , EAN PM: Distribueni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace % 30% Karvina Tereskovove 2206/38; M , EAN PM: te.: Distribueni sazba: C 03d, Produkt: Standard % 0% Celadna, Celadna 359; M , EAN PM: Distribueni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace % 36% Sumperk, Jeremenkova 705/7; M , EAN PM Distribueni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace % 0% s Bruntal Zahradni 885/5; M , EAN PM: Distribucni sazba : C 26d, Produkt: Akumulace % 18% Svitavy, Pavlovova 1422/6; M , EAN PM : Distribucni sazba : C 25d, Produkt: Akumulace % 42% Vyskov, Masa rykovo nam. 165/16; M , EAN PM : Distribucni sazba : C 25d, Produkt: Akumulace % 30% ld'ar nad Sazavou, Hutarova 542/1; M : Distribucni sazba : C02d, Produkt: Standard % 0% CELKEM 300 Pokyny pro vyplneni: Predpokladane odbery elektricke energie a % NT a VT jsou pouze orientacnl Vyplnujte pouze zlutou oblast. Pokud nabidnete jednotarif vyplnte do sloupce s NT i VT stejnou cenu Za ucelem optimalizace nakladu muzete v oduvodnenych pripadech menit distribucni sazbu a produkt (vsechny zmeny uved'te v nabidce) Kontaktni osoba: Telefon: podpis:

8 Pfiloha c. 3 - Kryci list nabidky Zdravotni ustav se sidłem v strave, Partyzansk6 nam. 7, strava Kryci list nabidky na verejnou zakazku mah!ho rozsahu: "Dodavka silove ełektfiny ze siti VN a NN pro Zdravotni ustav se sidłem v strave" Udaje o uchazeci bchodni firma nebo llilzev (pravnicka osoba) Pravni forma Sidlo JC mc Jmeno a pfijmeni statutamiho organu nebo jeho clenu, pfipadne jine fyzicke osoby opravnene jednat jmenem pravnicke osoby Jmeno a prijmeni (fyzicka osoba) Bydliste, pripadne misto podnikani R. c. nebo datum narozeni/ic; mc Telefon Fax Kontaktni osoba pro jednani ve veci nabidky Cenova nabidka Nabidkova cena bez DPH Celkem DPH CeJkova cena vcetne DPH V dne.... jmeno a podpis opravnene osoby razitko Pozmimka: Tento list musi byt soucasti nabidky.

9 Priloha c. 4 - dkaz dberove diagramy pro M s odberem ze sw VN za obdobi do dberove diagramy pro M sodberem ze siti VN za obdobi do si uchazec muze stahnout na stninkach (v dokumentaci k teto zakazce). Soubory: dberovy diagram _ ZU _ Havirov _ 2011_ tabulka k priloze 4 dberovy diagram_zu_strava_2011_tabulka k priloze 4