ZDRA VOTNi UST A V se sidłem v Ostrave PARTyzANSKE NAM OSTRA V A. v As DOPIS ZN.: ZEDNE: CiSLO JEDNA ci: ZU/ /2011. ci SLO SPISU: orc:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRA VOTNi UST A V se sidłem v Ostrave PARTyzANSKE NAM. 7 702 00 OSTRA V A. v As DOPIS ZN.: ZEDNE: CiSLO JEDNA ci: ZU/ /2011. ci SLO SPISU: orc:"

Transkript

1 ZDRA VTNi UST A V se sidłem v strave PARTyzANSKE NAM STRA V A Zdravolni uslav s. sid1.m Doruceno: ZU/3!52!59/2011 lilty; 1 prilotly, zuolla_11_04945b v As DPIS ZN.: ZEDNE: CiSL JEDNA ci: ZU/ /2011 ci SL SPISU: SPISVY ZNAK: VYIuZUJE: TEL.: MBIL: FAX: DATUM: Jitka Bojtosova Verejna zakazka mah~ho rozsahu - Zadost o zasłani nabidky a navrhu smłuv Verejny zadavatel: Nazev: Sidlo: Zastoupen: TC: orc: Zdravotni ustav se sidlem v strave, statni pfisp. organizace, nezapsana v R Partyzanske mim. 7, strava RNDr. Petrem Hapalou, reditelem CZ Vas timto zada o zasiani nabidky a navrhu smluv na realizaci verejne zakazky maleho rozsahu zadavanou v souladu s 18 odst. 5 zakona ć. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem zneni (dale jen zakon), dle nize uvedenych pozadavku: Nazev zakazky: "Dodavka silove ełektfiny ze siti VN a NN pro Zdravotni ustav se sidłem v strave" Predmet plneni: Predmetem verejne zakazky je poskytnuti zadavateli dodavku silove elektl'iny ze siti VN a NN v rezimu smluv o sdruzenych sluzbach dodavky elektriny, tzn. dodavat sjednane mnozstvi silove elektl'iny a prevzetf zodpovednosti za odchylku a zajistenf distribuce elektl'iny a systemovych sluzeb do odbernych mist zadavatele v souladu s podmfnkami stanovenymi energetickym zakonem ć.458/2000 Sb. a v kvalite dle vyhlasky c.540/2005 Sb. Energetickeho regulacniho Ul'adu a obchodnim zakonikem, zakon 513/1991 Sb. v obdobi od l do Regulovane platby (distribuce dle pravidel platneho cenoveho rozhodnuti ERU, dane a poplatky dle platne legislativy v dobe dodavky) nejsou predmetem verejne zakazky. Verejna za kazka neni rozdelena na ćasti. TEL.: III FAX: BANKVNI SPJENI: ĆNB slrava, C. U /0710 IĆ : DI Ć : CZ

2 d berna mista zadavatele: a) Ze siti VN: Zdravotni ustav se sidłem v strave, Partyzanske nam. 2633/7, M , EAN PM: Havirov-Mesto, ul. Moskevska 1479, M , EAN PM: Tato od bema mistajsou zarazena mezi velkoodbery elektricke energie. b) ZesitiNN: 738 l Frydek-Mistek, Palackeho 122; M , EAN PM: ; Distribucni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Karvina Tereskovove 2206/38; M , EAN PM: ; Distribucni sazba: C 03d, Produkt: Standard Celadna, Celadna 359; M , EAN PM: ; Distribucni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Sumperk, Jeremenkova 705/7; M , EAN PM ; Distribucnf sazba: C 25d, Produkt: Akumulace l Bruntal Zahradnf 885/5; M , EAN PM: ; Distribucnf sazba: C 26d, Produkt: Akumulace Svitavy, Pavlovova 1422/6; M , EAN PM: ; Distribucnf sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Vyskov, Masarykovo nam. 165/16; M , EAN PM: ; Distribucnf sazba: C 25d, Produkt: Akumulace Zd'ar nad Sazavou, Hutarova 542/1; M: ; Distribucnf sazba: C02d, Produkt: Standard Predpokladana hodnota verejne zakazky: Predpokladana hodnota verejne zakazky maleho rozsahu Cini nejvyse ,- bez DPH. Predpokladana hodnota verejne zakazky maleho rozsahu soucasne predstavuje nejvyse pfipustnou nabidkovou cenu predmetu plneni verejne zakazky. Prtlohu teto ryzvy tvrt: l. Jednotne zpracovanf nabfdkove ceny - tabulka pro podanf nabfdky na dodavku elektriny ze sitf VN pro Zdravotnf ustav se sfdlem v strave, odbeme mfsto na adrese strava, Partyzanske nam. 2633/7 a odbeme mfsto na adrese Havfrov-Mesto, ul. Moskevska na rok Pro overenf spravneho rypoctu je mozno si stahnout Prtlohu c. 1 v elektronicke podobe (Excel) ze stranek 2. Jednotne zpracovanf nabfdkove ceny - tabulka pro podani nabfdky na dodavku elektriny ze sfh NN dle ryse uvedene tabulky - na rok Pro overenf spravneho vypoctu je momo si stahnout Prflohu c. 2 v elektronicke podobe (Excel) ze stranek 3. Kryci list nabfdky 4. dberove diagramy pro M s odberem ze sfh VN za obdobi I do Prtloha C. 4 je vzhledem ke svemu rozsahu k dispozici pouze velektronicke podobe na strankach zadavatele (www.zuova.cz). Blizsf informace k uvedene zakazce poda p. Jitka Bojtosova, , ; TEL.: FAX: BANKVNi SPJENi: CNB strava, Ć. u /0710 1C: DlC: CZ

3 Specificke pozadavky na obsah nabidky: Predlozeni dokladu, prokazujicfch splneni profesni zpusobilosti (vypis z obchodniho rejstriku, pokud je v nem zapsan, ci vypisem z jine obdobne evidence, pokud v ni ma byt uchazec podle pravnich predpisu zapsan, doklad o opravneni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisu v rozsahu predmetu verejne zakazky mai eh o rozsahu, zejmena doklad prokazujici prislusne zivnostenske opravneni ci licenci. Dodavatel predlozi licenci na obchod s elektrinou podle energetickeho zakona c.458/2000 Sb. v platnem zneni.) Predlozeni navrhu smluv o sdruzenych sluzbach dodavky elektriny. Vyplneni Pfflohy c. l, Pfflohy c. 2 a Pfflohy c. 3 bchodni a platebni podminky: Dodavky budou realizovany na zaklade smluv o sdruzenych sluzbach dodavek elektriny a v souladu s obchodnimi podminkarni dodavky elektriny. Zajisteni kompletni dodavky elektriny na vlastni jmeno a vlastni ucet, prepravu elektriny, distribuci a sluzbu strukturovani se zabezpecenim pokryti sezónniho charakteru dodavek na zaklade poti'eb zadavatele/odberatele. Piałby pro od berna masła velkoodberu a maloodberu budou realizovany: a) U M ze sid VN: l. M strava, Partyzanske nam. 2633/7 - prostrednictvim tri zalohovych faktur zasianych dodavatelem, splatnych 3., 13. a 23. dne v mesici (ve vysi 33%, 33% a 34% planovane mesicni sporreby), a dale vyuctovacf mesicni faktury (danoveho dokladu) s prehlednou strukturacf dat za pffslusne odberove misto za sdruzene siuzby dodavek elektricke energie se splatnosti 21 dnu. 2. M Havirov, ul. Moskevska 1479, prostrednictvim jedne mesicni zalohove faktury zasiane dodavatelem, splatne 10. dne v mesici (ve vysi 100% planovane mesicni spotreby), a dale vyuctovacf mesicni faktury (danoveho dokladu) s prehlednou strukturacf dat za prislusne odberove misto za sdruzene siuzby dodavek elektricke energie se splatnosti 21 dnu. b) U M ze siti NN: 1. U jednotlirych odbernych mist zasobovanych elektrickou energii ze site NN prostrednictvim vzdy jedne mesicni zalohove faktury pro kazde odberne masło zasiane dodavatelem, splatne 10. dne v mesici (ve vysi cca 8% planovane mesicni spotreby), a dale vyuctovacf rocni faktury (danovy doklad) s prehlednou strukturacf dat za pffslusne odberove misto za sdruzene sluzby dodavek elektricke energie se splatnosti 21 dnu. Zpusob zpracovani nabidkove ceny: Pro odber ze siti VN bude uvadena nabidkova cena za jednotku silove elektriny v /MWh zpracovana zvlast' pro VT a zvlast' pro NT. Tarify VT a NT jsou specifikovany takto: VT pracovni dny od 08:00 do 20:00; NT pracovni dny od 20:00 do 08:00 a soboty, nedele astatem uznavane svatky od 00:00 do 24:00. Zadavateli bude za kazdou odebranou MWh elektriny uctovana cenajednotkova, ktera je uvedena v nabidce, bez dalsi ceny za pffpadne nedocerpani nebo prekroceni sjednaneho mnozstvi odberu elektriny s tim, ze zadavatel bude mit za povinnost sjednat hodnotu rocniho odebiraneho mnozstvi elekrriny co nejpresneji a behem smluvniho obdobi sjednane mnozstvi upresll0vat na pozadovanou vysi podle jemu znamych skutecnostf. Na strankach (v dokumentaci k teto zakazce) si uchazec muze stahnout odberove diagramy pro M s odberem ze siti VN za obdobi do Pffloha c. 4. TEL.: III FAX: BANKVNl SPJENI: CNB strava, c. u /0710 rc: orc: CZ

4 Jednotkove ceny budou stanoveny bez DPR a musi obsahovat veskere naklady na realizaci verejne zakazky v mistech plneni. Nabidkova cena bez DPR pro dodavky ze sit! VN a NN bude stanovena vzdy jako soucet soucinu nabidkorych cen zajednotku (MWh) v sitich VN a NN a planovaneho mnozstvi jednotek u vsech M (viz PHlohy c. 1 a c. 2). Nabidkova cena bude zpracovana formou ocenenych PHloh c. 1 a c. 2. jedootneho zpracovani nabidkove ceny, ktere musi byt soucasti nabidky. Neocenene PHlohy c. 1 a c. 2 jsou v papirove pod ob e soucast! teto zadosti o zasiani nabidky. Pro kontrolu spravneho vypoctu je mozno si stahnout PHlohu c. l a PHlohu c. 2 v elektronicke podobe (Excel) ze stranek z dokumentace k teto VZMR. Jedinym hodnoticim kriteriem bude vyse celkove nabidkove ceny (soucet ryse obou nabidkovych cen z PHlohy c. 1 a PHlohy c. 2) po dobu trvaoi smluv. Nabidkovymi cenami, vyjadrenymi v jednotkovych cenach za MWh, ktere budou platna po cele obdobi od l do 3l , bude uchazec vazan do pcltku do 15,00 hod. Do teto doby se zadavatel zavazuje podat viteznemu uchazeci oznameni o prijeti nabidky e-maiłem na kontaktni adresu uvedenou v jeho nabidce. Nabidkova cena musi byt uvedena v cleoeni jako cena bez DPR, dale sazba DPR, vyse DPR a celkova cena vcetne DPR. Vyse nabidkove ceny musi byt uchazecem garantovana po cełou dobu trvani smluv, musi byt maximalni, nejryse pripustna. Soucet nabidkovych cen za dodavky siłove elektriny ze siti VN a NN z Prflohy c. 1 a Pfflohy c. 2 musi byt shodny s cenou na Krycfm łistu nabidky. Dodavateł zavazne pouzije vzor Krycfho łistu (viz Prfloha c. 3). Regulovane platby (distribuce dle pravidel platneho cenoveho rozhodnuti ER, dane a popłatky dle płatne łegislativy v dobe dodavky) nejsou predmetem teto oabidky a nebudou tedy zahrouty do celkove oabfdkove ceny. Struktura nabidky a povinny obsah: Cast prvni: Kryci list nabidky Cast druha: Jednotoe zpracovani oabfdkove ceny - tabulka pro podani nabfdky na dodavku elektriny ze sit! VN (PHloha c. l) Cast treti: Jednotoe zpracovani nabidkove ceny - tabu łka pro podani nabidky na dodavku ełektriny ze siti NN (Prfloha c. 2) Cast ctvrta: Cast pata: Cast sesta: bsah nabidky Vypis z obchodniho rejstriku (kopie) Doklad o opravneni k podnikani podle zvlastnich pravnich predpisu v rozsahu predmetu verejne zakazky maleho rozsahu, zejmena doklad prokazujici pfislusne zivnostenske opravneni Ci licenci - licence na obchod s elektrinou podle energetickeho zakona c.458/2000 Sb. v platnem zneni (kopie). Cast sedma: Navrh smluv o sdruzenych sluzbach dodavek elektfiny ze siti VN a NN vcetne Pfilohy c. 1 a Pfilohy c. 2 podepsane uchazecem nebo osobou opravnenou jednat jmenem nebo osobou poverenou k zastupovani osoby opravnene jednat jmenem uchazece. V pfipade podpisu osobou poverenou k zastupovani osoby opravnene jednat jmenem uchazece musi byt original Ci Uiedne overena kopie zmocneni teto osoby soucasti nabidky a navrhu smluv. Navrh smluv musi obsahovat ujednani, ze dodavatel souhlasi se zverejnenim vsech nalezitosti smluvniho vztahu. Doba plneni: Poccltek płnenf: l. l Doba płoeof: do 3l TEL.: FAX: BANKVNI SPJENi: CNE strava, c. u re: me: CZ

5 Misto plneni: Zdravotni ustav se sidłem v strave a jeho odberna mista specifikovana vyse. Vyhrady zadavatełe: Zadavateł si vyhrazuje pravo: vybrat nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou, nepripustit varianty nabidky, zrusit zadavaci i'izeni do uzavreni smłuv s Hm, ze vyzvanym uchazecum, resp. tern, ktei'i podali nabidky, nevznikaji podanim nabidky zadne naroky, vybrat ci nevybrat kteroukoliv z predlozenych nabidek, nehodnotit neuplne ci opozdene podane nabidky a tyto nevracet uchazecum, neinformovat uchazece o vysledku, vysłedek bude zverejnen na internetovych strankach zadavatele, s vyjimkou oznameni o prijeti nabidky e-mai lem viteznemu uchazeci. Poznamka: Zadavatel vyslovne deklaruje, ze jde o verejnou zakazku maleho rozsahu zadavanou v souladu s 18 odst. 5 zakona c. 137/2006 Sb., o vei'ejnych zakazkach, v platnem znenł. Pripadne pouzivani podobnych pojmu, ktere uvadi zakon, neznamena, ze by zadavatel postupoval nekterym ze zadavacich rizeni uvedenych v zakone. Lhuta pro podani nabfdkv: Vasi pisemnou cenovou nabfdku zaslete v uzavrene obalce oznacene nazvem "Dodavka silove ełektfiny ze sw VN a NN pro Zdravotni ustav se sidłem v strave" postou nebo doructe osobne na podatelnu zadavatele na adresu: Zdravotni ustav se sidlem v strave, Partyzanske nam. 7, strava do do hod. Nabidky musi byt zpracovany v ceskem jazyce, vcetne dokladu a priloh, podepsany uchazecem nebo osobami opravnenymi jednat jmenem uchazece jakofto clen nebo clenove statutarnfho organu. Veskere doklady musi byt kvalitnim zpusobem vytisteny tak, aby byly dobre citelne. Zadny doklad nesmi obsahovat opravy a prepisy, ktere by zadavatele mohly uvest v omyl. Jednotlive strany budou ocfslovany vzestupne od cisi a l a zabezpeceny proti manipulaci sesitim celeho dokumentu. Veskere casti nabidky budou po svazani tvoi'it jeden celek. Sesiti bude opati'eno prelepkou s razitkem nebo provazanim s pecet i. Nabidka bude podana ve dvou pisemnych vyhotovenich - v originale a kopii. Soucasti nabidky bude datovy nosic CD se vsemi dokumenty, ktere jsou soucasti struktury nabidky a povinneho obsahu Cast l. - 7.). S pozdravem Zdravotnl Iistav SB sldlem v straw Partyzimske nam. 7, strava IC: v strave Pi'iIohy: l. Jednotne zpracovani nabidkove ceny - tabulka pro podani nabidky na dodavku elekrriny ze sitf VN na rok Pi'iIoha c Jednotne zpracovani nabidkove ceny - tabulka pro podani nabidky na dodavku elekti'iny ze siti NN na rok Pi'iIoha c Kryci list nabidky - Pi'iIoha c dberove diagramy pro M s odberem ze siti VN za obdobi 1. II do TEL.: III FAX: BANKVNi SPJENI: CNB strava, c. u /0710 IC: DIC: CZ

6 Priloha c. 1 Jednotne zpracovani nabidkove ceny - tabulka pro zadani nabidkovych cen silove energie z VN ZU se sidlem v strave na rok 2012 Sdruzene sluzby dodavky elektricke energie ze site VN pro ZU se sidlem v strave predpokladane mnozstvi odberu nabidkova jednotkova (MWh) v cleneni dle stavajiciho stavu cena bez PH (/MWh) nfzky tarif vysoky tarif nfzky tarif vysoky tarif odber celkem (NT) (VT) (NT) (VT) predpokladana hodnota bez PH () dberove misto:partyzanske nam. 2633/7, strava dberove misto: Moskevska 1479, Havirov celkem VN Kontaktnf osoba: Telefon: podpis:

7 Prlloha c. 2 - Jednotne zpracovanf nabfdkove ceny - tabulka pro zadanf nabfdkovych cen - ZU strava - ze sfte Nr\ Zdravotni ustav se sidlem v strave - od berna mista dle j;!racovist predp. Podli Podil Nabidkova Nabidkova Celkem spotr. spotreby spotreby v cena za 1 cena za 1 (cena el. dle 2012 vevt NT MWhveVT MWhvNT predpokl. (MWh) (bez PH) (bez PH) 2012) Frydek-Mistek, Palackeho 122; M , EAN PM: Distribueni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace % 30% Karvina Tereskovove 2206/38; M , EAN PM: te.: Distribueni sazba: C 03d, Produkt: Standard % 0% Celadna, Celadna 359; M , EAN PM: Distribueni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace % 36% Sumperk, Jeremenkova 705/7; M , EAN PM Distribueni sazba: C 25d, Produkt: Akumulace % 0% s Bruntal Zahradni 885/5; M , EAN PM: Distribucni sazba : C 26d, Produkt: Akumulace % 18% Svitavy, Pavlovova 1422/6; M , EAN PM : Distribucni sazba : C 25d, Produkt: Akumulace % 42% Vyskov, Masa rykovo nam. 165/16; M , EAN PM : Distribucni sazba : C 25d, Produkt: Akumulace % 30% ld'ar nad Sazavou, Hutarova 542/1; M : Distribucni sazba : C02d, Produkt: Standard % 0% CELKEM 300 Pokyny pro vyplneni: Predpokladane odbery elektricke energie a % NT a VT jsou pouze orientacnl Vyplnujte pouze zlutou oblast. Pokud nabidnete jednotarif vyplnte do sloupce s NT i VT stejnou cenu Za ucelem optimalizace nakladu muzete v oduvodnenych pripadech menit distribucni sazbu a produkt (vsechny zmeny uved'te v nabidce) Kontaktni osoba: Telefon: podpis:

8 Pfiloha c. 3 - Kryci list nabidky Zdravotni ustav se sidłem v strave, Partyzansk6 nam. 7, strava Kryci list nabidky na verejnou zakazku mah!ho rozsahu: "Dodavka silove ełektfiny ze siti VN a NN pro Zdravotni ustav se sidłem v strave" Udaje o uchazeci bchodni firma nebo llilzev (pravnicka osoba) Pravni forma Sidlo JC mc Jmeno a pfijmeni statutamiho organu nebo jeho clenu, pfipadne jine fyzicke osoby opravnene jednat jmenem pravnicke osoby Jmeno a prijmeni (fyzicka osoba) Bydliste, pripadne misto podnikani R. c. nebo datum narozeni/ic; mc Telefon Fax Kontaktni osoba pro jednani ve veci nabidky Cenova nabidka Nabidkova cena bez DPH Celkem DPH CeJkova cena vcetne DPH V dne.... jmeno a podpis opravnene osoby razitko Pozmimka: Tento list musi byt soucasti nabidky.

9 Priloha c. 4 - dkaz dberove diagramy pro M s odberem ze sw VN za obdobi do dberove diagramy pro M sodberem ze siti VN za obdobi do si uchazec muze stahnout na stninkach (v dokumentaci k teto zakazce). Soubory: dberovy diagram _ ZU _ Havirov _ 2011_ tabulka k priloze 4 dberovy diagram_zu_strava_2011_tabulka k priloze 4

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka elektrické energie pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace Středočeského kraje Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01 P O P T Á V K A k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3, 18 odst. 5 a 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na službu Likvidace

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov. Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce: Mokřad Onšov Zadavatel: Správa Národního parku Podyjí 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje Název: Zastoupena: Sídlo: Správa

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu Tisk a vazba studijních opor Obsah 1. Základní informace o zakázce 2. Údaje o zadavateli 3. Předmět zakázky specifikace 4. Podmínky a požadavky na

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka elektřiny pro statutární

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2472/2010 VYŘIZUJE: Pluhovský TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 MOB: 605 247 077 E-MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce

Výzva k podání nabídky na stavební práce Výzva k podání nabídky Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku Zastupování zadavatel při nákupu elektřiny a zemního plynu na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka elektrického paletového vozíku ručně vedeného. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. 1. Název vefejné zakázky. 11. Úvodní ustanovení ZADÁVACÍDOKUMENTACE V I I, k VEREJNE ZAKAZCE MALEHO ROZSAHU c. 1/2012 podle 96 zákona c. 137/2006 Sb., 0 verejných zakázkách v platném znení (dále jen "ZYZ:') Renovace a náter EUROoken 1. Název vefejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 12. 3. 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem monokrystalů I. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 Věc: Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů značek koncernu VW Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY

VÝZVA K PODÁNí NABíDKY VÝZVA K PODÁNí NABíDKY 1. Identifikacní údaje zadavatele: Název zadavatele: Sociální služby Uherské Hradište, príspevková organizace (Zrizovatel: Zlínský kraj, Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín) Štepnická 1139,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2015

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r. 2015 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Planá nad Lužnicí a jeho příspěvkové organizace pro r.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s ustanoveními 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka traktorové sekačky. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů

Tisk testových sešitů, záznamových archů a doprovodných materiálů Zadavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) se sídlem Senovážné náměstí 26, 110 00 Praha 1, IČ-613 84 020 zastoupený: RNDr. Pavlou Zieleniecovou,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Vybavení domova se zvláštním režimem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem 1. Název veřejné zakázky Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6.

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek. hanakova@sosfm.cz. Datum zahájení příjmu: 13.6.2014, 7:00 hod Datum ukončení příjmu: 24.6. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

PC a příslušenství do pavilonu FLD

PC a příslušenství do pavilonu FLD Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Veřejná zakázka Dodávka elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Veřejná zakázka Dodávka elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Dodávka elektřiny

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu.

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka gastro zařízení bufetu. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí

Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu Operačního programu Životní prostředí Občanské sdružení PRO-ODPAD Jiráskova 84 375 01 Týn nad Vltavou IČO: 26637812 Identifikační údaje zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY VMP - DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU PRO ROK 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VMP - dodávka zemního plynu pro rok 2011 Zadavatel ve smyslu 2, odst. 2, písm. b) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více