č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění."

Transkript

1 Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž ý ě ř á í Ř Ě Ě á í í ž á ř ě á é ř é á í ťá ří é í á á í í ž é í š í ř ě á í ú ě í í ě ž í š í ě í čá á é ří á á í í ý ř é á ř ě ě í ř ě ě í í í ě Ť ů í í ě ě ř í ř ě ě í í Í Ě Í ší ť í ě í ř ě á í čá ř ě ě ě í ř ě ě Č á ř ě ěí é č ě Č Ú ě í ý ří ř é

2 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: ,- Kč (pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisícdevětsetdevadesátdevět korun českých bez DPH), výše DPH ,79 Kč 3.2 Tato cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním předmětu této Smlouvy (viz Odstavec 1.1 této Smlouvy). 3.3 Celková cena Předmětu koupě včetně DPH je ,79 Kč (dále jen Celková cena ). 3.4 Výše sazby DPH, výše DPH a Celková cena včetně DPH sjednané v této Smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 3.5 Při výkonu této činnosti není Kupující osobou povinnou k dani podle 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3.6 Strany se dohodly, že celková cena bude uhrazena na základě faktury se splatností třicet (30) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu Kupujícím. Připouští se i dílčí fakturace na základě podpisu dílčích předávacích protokolů. První fakturaci je možno provést až po podepsání smlouvy mezi ČHMÚ a Státním fondem životního prostředí. 3.7 Platba bude provedena v Kč na bankovní účet Prodávajícího, který je uvedený v Úvodních ustanoveních této Smlouvy. 3.8 Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí Předmětu koupě podle Článku 4 (Předání Předmětu koupě) této Smlouvy. 3.9 Faktura musí obsahovat zejména: (a) (b) (c) (d) (e) (f) označení a číslo faktury; obchodní jméno a sídlo Prodávajícího a Kupujícího, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo; bankovní spojení; identifikaci Předmětu koupě; den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti; cenu dodávky; a - 2 -

3 (g) fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu bez zaplacení. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním a protokolárním převzetím Předmětu koupě. Kupní cena (včetně Celkové ceny) je konečná a neměnná. Cena dopravy do místa, kde má být Předmět koupě předán Prodávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkové ceně. 4. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 4.1 Instalace Předmetu koupě dle čl. 1 odstavce 1.1 nepřekročí délku 3 (slovy tři) kalendářních dnů. 4.2 Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě, jakož i další doklady stanovené v této Smlouvě, a to v den předání společně s Předmětem koupě. 4.3 Prodávající je povinen informovat Kupujícího v den předání o vlastnostech Předmětu koupě, o způsobu skladování, použití a údržby Předmětu koupě a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je s ohledem na povahu Předmětu koupě nezbytný určitý způsob a/nebo doba jeho užívání, je Prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném českém návodu a aby byly srozumitelné. 4.4 Prodávající je povinen Kupujícího řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady Předmětu koupě včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. 4.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu koupě, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní a/nebo faktické vady. Kupující je oprávněn odmítnout pouze částečné plnění Předmětu koupě. 4.6 O předání a převzetí Předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol, který bude obsahovat zejména: datum a podpisy osob oprávněných jednat za každou Stranu; popis předávaného Předmětu koupě; způsob předání Předmětu koupě; - 3 -

4 4.6.4 popis funkčnosti Předmětu koupě a jejich součástí; a seznam případných vad, jejich popis a informaci o vlivu takových vad na funkčnost Předmětu koupě a termín jejich odstranění. 4.7 Přílohu předávacího protokolu bude tvořit: seznam předávané dokumentace; a protokol o zaškolení obsluhy. 5. VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ 5.1 Poruší-li Prodávající povinnosti stanovené v Článku 1 (Předmět koupě) této Smlouvy, má Předmět koupě vady. Za vady Předmětu koupě se rovněž považuje dodání Předmětu koupě v menším množství nebo jen zčásti, pokud tuto možnost výslovně nepřipouští tato Smlouva. Za vady Předmětu koupě se dále považuje i dodání jiného Předmětu koupě a vady v dokladech nutných k užívání Předmětu koupě. Za vady Předmětu koupě jsou rovněž považovány právní vady váznoucí na Předmětu koupě či na jakékoli jeho části. 5.2 Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího. Prodávající je povinen neprodleně a bezplatně odstranit veškeré reklamované vady, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od doručení reklamace Kupujícího, pokud Strany nedohodnou jiný termín. 5.3 Není-li možné vady Předmětu koupě odstranit ve lhůtách uvedených v Odstavci 5.2 této Smlouvy, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezodkladně náhradní plnění (náhradní Předmět koupě), a to bez jakýchkoli vad. 5.4 V případě, že (i) Prodávající nezahájí odstranění vad Předmětu koupě z odpovědnosti za vady ve výše uvedené lhůtě; nebo pokud (ii) vada Předmětu koupě z odpovědnosti za vady nebude odstraněna v termínu a způsobem určeným v souladu se Smlouvou, má Kupující právo zajistit odstranění takové vady Předmětu koupě jinou osobou, a to na náklady Prodávajícího, které uhradí Prodávající Kupujícímu do deseti (10) dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Kupující má současně nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad a jejich odstraněním. 5.5 Nároky z vad Předmětu koupě se nedotýkají nároku na náhradu újmy ani případného nároku na smluvní pokutu Kupujícího. 5.6 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Předmět koupě a jeho součásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě koupě s výjimkou součástí které je možné označit za spotřební materiál. 5.7 Záruční doba počíná plynout dnem, který je v předávacícím protokolu označený jako den převzetí Předmětu koupě

5 5.8 Prodávající je povinen v záruční době odstraňovat veškeré záruční vady. Vada Předmětu koupě se považuje za záruční vadu, neprokáže-li Prodávající opak. 5.9 Prodávající se zavazuje reagovat na oznámenou závadu během záruční doby nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin Prodávající se zavazuje provést záruční a také mimozáruční opravy nejpozději do tří (3) pracovních dnů od nahlášení vady, a to v místě instalace zařízení Záruka za vady platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu Kupujícím nebo obsluhou. V případě poškození Předmětu koupě nebo jeho části ze strany Kupujícího, nese Kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví Prodávající písemný protokol. 6. ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO 6.1 Prodávající se zavazuje Předmět Koupě Kupujícímu prodat ve stavu a za podmínek vyplývajících z této Smlouvy. 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit, že k okamžiku, kdy tato Smlouva nabude účinnosti, je Prodávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu koupě a není jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s Předmětem koupě podle této Smlouvy. 6.3 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu veškeré škody, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prodávající v době uzavření této Smlouvy není vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající odškodní Kupujícího za všechny škody a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladů soudních řízení a právního zastoupení) a za veškerou odpovědnost a nároky třetích osob uplatněných vůči Kupujícímu v souvislosti s neplatností a/nebo zdánlivostí této Smlouvy a/nebo v souvislosti s tím, že Prodávající není vlastníkem Předmětu koupě a/nebo některé jejich části. 6.4 Prodávající se zavazuje zajistit publicitu projektu v souladu s požadavky stanovenými v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životního prostředí (dále jen OPŽP ) (k dispozici na internetových stránkách: a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: Prodávající je zejména povinen zajistit informační tabuli, která bude v místě stavby umístěna po celou dobu provádění stavby a ihned po ukončení stavby instalovat trvalou informační desku o ukončení stavby. Jejich provedení a konečný vzhled před zadáním do výroby musí být konzultován s Kupujícím

6 6.5 Prodávající bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly prováděné u Kupujícího právo přístupu, a to po dobu deseti (10) let a zároveň do uplynutí lhůty tří (3) let od ukončení OPŽP, tj. nejméně do roku 2023 (podle toho co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 52/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). 7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO 7.1 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prodávající podepsal tuto Smlouvu, bylo každé z níže uvedených Prohlášení a záruk pravdivé, úplné a nikoli zavádějící, a Prodávající bere na vědomí, že Kupující na tato prohlášení, ujištění a záruky spoléhá: Vlastnické právo k Předmětu koupě. Prodávající je výlučným a neomezeným vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající nabyl vlastnické právo k Předmětu koupě řádně; Právní vady. Právo Prodávajícího nakládat s Předmětem koupě není jakkoli omezeno (s výjimkou nároků uplatňovaných ve vztahu k Předmětu koupě ze strany Kupujícího); Předmět koupě není a do dne předání nebude zatížen žádnou závadou, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Podle nejlepšího vědomí Prodávajícího žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy nemá ve vztahu k Předmětu koupě žádné vykonatelné pohledávky, proti Prodávajícímu není podle jeho nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, popřípadě podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, a Prodávající nemá ani žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Prodávajícího k provedení souvisejících plateb; Neexistence zatížení Předmětu koupě. Neexistují jakákoli omezení vlastnického práva k Předmětu koupě a Prodávající neposkytl žádné osobě jakékoliv právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu či pachtu) nebo držet Předmět koupě nebo jeho část, které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy, nebo nabyly platnosti a závaznosti po tomto dni; - 6 -

7 7.1.5 Neexistence vedlejších ujednání. Předmět koupě není předmětem jakéhokoli ujednání o výhradě vlastnického práva, práva zpětné koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, výhradě předkupního práva, výhradě lepšího kupce a/nebo koupi na zkoušku; Pohledávky ve vztahu k Předmětu koupě. Neexistuje žádná odměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, dodavateli, zprostředkovateli, ani žádné jiné osobě za dodávky služeb či jiných plnění vztahujících se k Předmětu koupě nebo k prodeji podle této Smlouvy, kterou sjednal Prodávající a která by mohla být oprávněně nárokována vůči Kupujícímu, popřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prodávajícího by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění této Smlouvy (dále jen Prohlášení a záruky ). 7.2 Prodávající se dále zavazuje, že veškerá Prohlášení a záruky budou do dne předání Předmětu koupě správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná s výjimkou těch Prohlášení a záruk, k jejichž změně dojde v důsledku jednání Kupujícího. 7.3 V případě, že se kterékoli z Prohlášení a záruk uvedených v Odstavci 7.1 této Smlouvy ukáže být nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo zavádějící nebo v případě porušení závazku Prodávajícího podle Článku 6 (Závazky Prodávajícího) této Smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Odstoupením se tato Smlouva ruší k okamžiku, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé Straně. 8. SMLUVNÍ POKUTA 8.1 Za nedodržení doby plnění podle Článku 2 (Doba a místo plnění) a Článku 4 odst. 4.1této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny Předmětu koupě za každý započatý den prodlení. 8.2 Při prodlení Kupujícího s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 8.3 Při porušení povinnosti Prodávajícího podle ustanovení 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. 8.4 Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody a/nebo jiné (i nemajetkové) újmy. 8.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího jakékoli jiné povinnosti podle této Smlouvy a/nebo právních předpisů, včetně (nikoliv však pouze) povinnosti zajišťované smluví pokutou, jakož ani závazků nebo odpovědnosti plynoucí z této Smlouvy a z platných právních předpisů

8 8.6 Smluvní pokuty jsou splatné desátý (10.) den od výzvy oprávněné Strany k zaplacení smluvní pokuty. 9. DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA 9.1 Jakékoli oznámení podle této Smlouvy musí být učiněné písemně v českém jazyce a doručené osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem Straně, jíž má být doručeno, na adresu nebo faxové číslo uvedené v Odstavci 9.2 této Smlouvy, nebo na jinou adresu nebo faxové číslo sdělené takovou Stranou písemným oznámením druhé Straně doručeným ne později než pět (5) pracovních dnů přede dnem, kdy bylo oznámení odesláno. 9.2 Kontaktní osobou a adresou pro doručování uvedenou v Odstavci 9.1 této Smlouvy je: pokud jde o Prodávajícího: Adresa: Nad Krocínkou 55, Praha 9 Fax: K rukám: Ing. Ladislav Náměstek pokud jde o Kupujícího: Adresa: Na Šabatce 17, Praha 4 Fax: K rukám: RNDr. Jan Macoun, Ph.D Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno: při osobním doručování, příp. doručování kurýrem: (a) (b) dnem faktického přijetí zásilky; nebo dnem, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky, při doručování poštou: (a) (b) (c) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí; nebo třetím (3.) pracovním dnem po odeslání; nebo dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky, - 8 -

9 9.3.3 při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž: (a) (b) byla-li zpráva přenesena po hod., má se za to, že byla doručena v 9.00 hod. následující pracovní den; a/nebo byla-li zpráva přenesena v den, který není pracovním dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím pracovním dni. 9.4 Každé odesílané oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou odesílatele. Každý adresát bude oprávněn považovat takové oznámení za originál, jehož obsah je ze strany odesílatele závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat. 9.5 Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacích údajů uvedených v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí včas změnu své adresy a faxového čísla, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou škodu a/nebo jinou (i nemajetkovou) újmu. Není-li odesílateli písemně oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese tohoto příjemce uvedené v Odstavci 9.2 této Smlouvy. 10. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ 10.1 V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování jakýchkoli hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení uchazeče a skutečnosti ověřených ČHMÚ na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní vysvětlení, vyloučí ČHMÚ takového uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo nebo nepřímo střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízením, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální aj.). 11. VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 11.1 Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ). Strany vylučují aplikaci ustanovení 2079 odst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanského zákoníku na Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě Smlouvy

10 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 12.1 Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy v souladu se ZVZ, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu Smlouvy nemůže být považováno za případné porušení povinnosti mlčenlivosti Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z Celkové ceny; nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje jeden (1) rok Prodávající předloží seznam subdodavatelů a případně jeho přílohu - seznam vlastníků akcií podle 147a odst. 4 a 5 ZVZ nejpozději do šedesáti (60) dnů od splnění Smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Smlouvy přesahuje jeden (1) rok, resp. devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na dodávce a tento seznam předložit v případě jakékoliv změny na straně subdodavatelů neprodleně Kupujícímu Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající: nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoli hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci Stran. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech. Dva (2) stejnopisy obdrží Kupující a dva (2) stejnopisy obdrží Prodávající Strany prohlašují, že tato Ssmlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy

11 Ř š í ň čá í é ří á ř ě ří á í č ě š ř ří ě í úč á úč í š í Ů Č Ž ň í č í á ě á í í í é é á á ř č Ý Š é Ý ú

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

47 č Ý ý ú Á č ú Á Á Í Ř É Á á í í č š ě í ší á í Á Í Í Ř É Á Á É Ř É ňí í í á í ž č š ě í ší Ř á ů é á č í Ž í ř í í á í č š ě í ší Ř

48 Obsah 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV Doba a místo plnění veřejné zakázky pro všechny části Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Kvalifikace dodavatelů pro každou část veřejné zakázky Základní kvalifikační předpoklady pro každou část veřejné zakázky Profesní kvalifikační předpoklady pro každou část veřejné zakázky Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku pro každou část veřejné zakázky Technické kvalifikační předpoklady pro každou část veřejné zakázky Důsledek nesplnění kvalifikace pro každou část veřejné zakázky Způsob zpracování nabídkové ceny pro každou část veřejné zakázky Platební podmínky pro každou část veřejné zakázky Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky Další požadavky pro každou část veřejné zakázky Obchodní podmínky pro každou část veřejné zakázky Otevírání obálek s nabídkami pro každou část veřejné zakázky Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

49 Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3) Název zadavatele: Český hydrometeorologický ústav (dále ČHMÚ nebo zadavatel ) státní příspěvková organizace sídlo: Na Šabatce 17, Praha 4 statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. ředitel ústavu zastoupená: RNDr. Jan Macoun, Ph.D. náměstek ředitele IČ: DIČ: CZ Zadavatel se nechává v souladu s 151 zákona zastupovat společností OTIDEA a.s., IČ: , Václavské náměstí 11, Praha 1. Uchazeči jsou povinni ke komunikaci v rámci veřejné zakázky využívat společnosti OTIDEA a.s., která zadavatele zastupuje v daném zadávacím řízení. Tato povinnost se nevztahuje na podání nabídky dle bodu 2.2 zadávací dokumentace. Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková Telefon: Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci a komunikaci uskutečňovat prostřednictvím společnosti OTIDEA a. s. 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Spektrometry CPV: Elektronové mikroskopy CPV: Popis předmětu plnění veřejné zakázky 1. Předmětem veřejné zakázky je dodání, doprava, instalace, úplné zprovoznění, dokumentace, zaškolení, ekologická likvidace stávající techniky je li u dané části relevantní (seznam Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

50 likvidované techniky je v příloze č. 5 zadávací dokumentace) a dodávka požadovaného příslušenství pro laboratorní techniku pro stanovování znečištění ovzduší. Měřicí lokality a laboratoře jsou rozmístěny po celém území České republiky (viz příloha 1 zadávací dokumentace). Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ust. 98 odst. 1 zákona, a to konkrétně: Číslo a název části 3. Část Přístroje pro analýzy anorganických látek 5. Část Rastrový elektronový mikroskop Podrobnější vymezení je v příloze č. 1 Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) této zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Dodavatel zabezpečí dodání a instalaci laboratorní techniky na zadavatelem určené lokality a objekty a uvede techniku do plného provozu, což bude potvrzeno předávacím protokolem. Dodavatel zabezpečí dle požadavků zadavatele a dodavatelem vypracovaného časového harmonogramu na vlastní náklady ekologickou likvidaci nepotřebné techniky, která bude v rámci dodávky nahrazena novou technikou, tj. maximální počet likvidované techniky je roven počtu dodávaných kusů (počty jsou uvedeny v příloze 1 zadávací dokumentace). Dodavatel předá zadavateli příslušná potvrzení o ekologické likvidaci. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze 1 této ZD. Zadavatel požaduje bezpodmínečné splnění technické a další specifikace předmětu této veřejné zakázky podle svých požadavků. Nabídky, které toto nesplní, budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení v souladu s 76 odst. 1 zákona. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za podmínky splnění všech požadavků zadavatele na předmět této veřejné zakázky Doba a místo plnění veřejné zakázky pro všechny části Předpokládané zahájení: 08/2015 Předpokládané ukončení: 09/2015 Místo plnění veřejné zakázky: Místem plnění je území České republiky, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Prohlídka místa plnění pro 5. část této veřejné zakázky se uskuteční dne od 9:00 hodin. Sraz všech účastníků prohlídky vzorového místa plnění je před budovou ČHMÚ, Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

51 pobočka Brno, Kroftova 43, Brno. Pro ostatní části veřejné zakázky není prohlídka místa plnění nezbytná Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota celkem: , Kč bez DPH Číslo a název části Předpokládaná hodnota 3. Část Přístroje pro analýzy anorganických látek Kč 5. Část Rastrový elektronový mikroskop Kč Předpokládaná hodnota v každé části veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Zadavatel nedisponuje většími finančními prostředky pro dané plnění. V případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude v nabídce uchazeče překročena, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích podmínek (tj. včetně jejich příloh) dle ust. 49 zákona. Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit v písemné podobě na adresu kontaktní osoby zadavatele, kterou je Mgr. Kateřina Koláčková, OTIDEA a.s., IČ: , Václavské náměstí 11, Praha 1, e mail: Zadavatel dále stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Písemnosti lze zadavateli doručit osobně, kurýrní službou, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu OTIDEA a.s., IČ: , Václavské náměstí 11, Praha 1, nebo elektronicky tzn. em na adresu přičemž v předmětu ové zprávy bude uvedeno ČHMÚ Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3). 2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 2.1 Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž uchazeč. Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky Neotevírat VZ: ČHMÚ Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3) část x, kde x znamená číslo příslušné části. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

52 2.2 Nabídky se podávají nejpozději do do 10:00 hod na adresu Zadavatele Na Šabatce 2a, Praha 4 Komořany (do podatelny) v pracovních dnech od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 13:00 hodin. V poslední den lhůty do 10:00 hod. Nabídky lze doručit zadavateli na výše uvedenou adresu buď osobně, nebo kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. 2.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 2.5 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem nebo za uchazeče jednat; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce. 2.6 Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení a v jedné prosté kopii. Jednotlivé výtisky budou označeny ORIGINÁL a KOPIE. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 2.7 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 2.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 2.9 Uchazeč, společně s listinnou formou nabídky, předloží též v elektronické podobě na uzavřeném CD/DVD scan celé nabídky (ve formátu PDF) Nabídka pro každou část veřejné zakázky musí být předložena v následující struktuře: a) úvodní strana Název veřejné zakázky s označením příslušné části veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele. b) obsah Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. c) krycí list nabídky Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky a její části, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: 8.730.000,- Kč (osmmilionůsedmsettřicettisíc korun

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3. 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV... 3

1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3. 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV... 3 č Ý ý ú Á č ú Á Á Í Ř É Á á í í č š ě í ší á í Á Í Í Ř É Á Á É Ř É ňí í í á í ž č š ě í ší Ř á ů é á č í Ž í ř í í á í č š ě í ší Ř Obsah 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky... 3 1.1. Klasifikace

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (DÁLE ČHMÚ NEBO ZADAVATEL ) STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zadávací dokumentace Vybavení měřicí sítě kvality ovzduší Kalibrátory PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC ZLATÁ KORUNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC NÁVSÍ Návsí 327, 739 92 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace,

Více

Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM

Dodávka výstroje a výzbroje pro JSDH CHLUM Zadavatel Obec Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ: 00473529, DIČ: CZ00473529 ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Název zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více