č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění."

Transkript

1 Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž ý ě ř á í Ř Ě Ě á í í ž á ř ě á é ř é á í ťá ří é í á á í í ž é í š í ř ě á í ú ě í í ě ž í š í ě í čá á é ří á á í í ý ř é á ř ě ě í ř ě ě í í í ě Ť ů í í ě ě ř í ř ě ě í í Í Ě Í ší ť í ě í ř ě á í čá ř ě ě ě í ř ě ě Č á ř ě ěí é č ě Č Ú ě í ý ří ř é

2 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: ,- Kč (pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisícdevětsetdevadesátdevět korun českých bez DPH), výše DPH ,79 Kč 3.2 Tato cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním předmětu této Smlouvy (viz Odstavec 1.1 této Smlouvy). 3.3 Celková cena Předmětu koupě včetně DPH je ,79 Kč (dále jen Celková cena ). 3.4 Výše sazby DPH, výše DPH a Celková cena včetně DPH sjednané v této Smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 3.5 Při výkonu této činnosti není Kupující osobou povinnou k dani podle 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3.6 Strany se dohodly, že celková cena bude uhrazena na základě faktury se splatností třicet (30) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu. Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu Kupujícím. Připouští se i dílčí fakturace na základě podpisu dílčích předávacích protokolů. První fakturaci je možno provést až po podepsání smlouvy mezi ČHMÚ a Státním fondem životního prostředí. 3.7 Platba bude provedena v Kč na bankovní účet Prodávajícího, který je uvedený v Úvodních ustanoveních této Smlouvy. 3.8 Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí Předmětu koupě podle Článku 4 (Předání Předmětu koupě) této Smlouvy. 3.9 Faktura musí obsahovat zejména: (a) (b) (c) (d) (e) (f) označení a číslo faktury; obchodní jméno a sídlo Prodávajícího a Kupujícího, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo; bankovní spojení; identifikaci Předmětu koupě; den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti; cenu dodávky; a - 2 -

3 (g) fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Kupující oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu bez zaplacení. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Kupní cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním a protokolárním převzetím Předmětu koupě. Kupní cena (včetně Celkové ceny) je konečná a neměnná. Cena dopravy do místa, kde má být Předmět koupě předán Prodávajícím Kupujícímu je zahrnuta v Celkové ceně. 4. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 4.1 Instalace Předmetu koupě dle čl. 1 odstavce 1.1 nepřekročí délku 3 (slovy tři) kalendářních dnů. 4.2 Prodávající je povinen předat Kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětu koupě, jakož i další doklady stanovené v této Smlouvě, a to v den předání společně s Předmětem koupě. 4.3 Prodávající je povinen informovat Kupujícího v den předání o vlastnostech Předmětu koupě, o způsobu skladování, použití a údržby Předmětu koupě a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Jestliže je s ohledem na povahu Předmětu koupě nezbytný určitý způsob a/nebo doba jeho užívání, je Prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném českém návodu a aby byly srozumitelné. 4.4 Prodávající je povinen Kupujícího řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady Předmětu koupě včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. 4.5 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu koupě, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní a/nebo faktické vady. Kupující je oprávněn odmítnout pouze částečné plnění Předmětu koupě. 4.6 O předání a převzetí Předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol, který bude obsahovat zejména: datum a podpisy osob oprávněných jednat za každou Stranu; popis předávaného Předmětu koupě; způsob předání Předmětu koupě; - 3 -

4 4.6.4 popis funkčnosti Předmětu koupě a jejich součástí; a seznam případných vad, jejich popis a informaci o vlivu takových vad na funkčnost Předmětu koupě a termín jejich odstranění. 4.7 Přílohu předávacího protokolu bude tvořit: seznam předávané dokumentace; a protokol o zaškolení obsluhy. 5. VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ 5.1 Poruší-li Prodávající povinnosti stanovené v Článku 1 (Předmět koupě) této Smlouvy, má Předmět koupě vady. Za vady Předmětu koupě se rovněž považuje dodání Předmětu koupě v menším množství nebo jen zčásti, pokud tuto možnost výslovně nepřipouští tato Smlouva. Za vady Předmětu koupě se dále považuje i dodání jiného Předmětu koupě a vady v dokladech nutných k užívání Předmětu koupě. Za vady Předmětu koupě jsou rovněž považovány právní vady váznoucí na Předmětu koupě či na jakékoli jeho části. 5.2 Veškeré vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího. Prodávající je povinen neprodleně a bezplatně odstranit veškeré reklamované vady, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od doručení reklamace Kupujícího, pokud Strany nedohodnou jiný termín. 5.3 Není-li možné vady Předmětu koupě odstranit ve lhůtách uvedených v Odstavci 5.2 této Smlouvy, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezodkladně náhradní plnění (náhradní Předmět koupě), a to bez jakýchkoli vad. 5.4 V případě, že (i) Prodávající nezahájí odstranění vad Předmětu koupě z odpovědnosti za vady ve výše uvedené lhůtě; nebo pokud (ii) vada Předmětu koupě z odpovědnosti za vady nebude odstraněna v termínu a způsobem určeným v souladu se Smlouvou, má Kupující právo zajistit odstranění takové vady Předmětu koupě jinou osobou, a to na náklady Prodávajícího, které uhradí Prodávající Kupujícímu do deseti (10) dnů po předložení dokladu o jejich vynaložení. Kupující má současně nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, vzniklých v souvislosti s výskytem vad a jejich odstraněním. 5.5 Nároky z vad Předmětu koupě se nedotýkají nároku na náhradu újmy ani případného nároku na smluvní pokutu Kupujícího. 5.6 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Předmět koupě a jeho součásti v délce 24 měsíců. Záruční lhůta se vztahuje na celý Předmě koupě s výjimkou součástí které je možné označit za spotřební materiál. 5.7 Záruční doba počíná plynout dnem, který je v předávacícím protokolu označený jako den převzetí Předmětu koupě

5 5.8 Prodávající je povinen v záruční době odstraňovat veškeré záruční vady. Vada Předmětu koupě se považuje za záruční vadu, neprokáže-li Prodávající opak. 5.9 Prodávající se zavazuje reagovat na oznámenou závadu během záruční doby nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin Prodávající se zavazuje provést záruční a také mimozáruční opravy nejpozději do tří (3) pracovních dnů od nahlášení vady, a to v místě instalace zařízení Záruka za vady platí, pokud nedojde k porušení pravidel o provozu Kupujícím nebo obsluhou. V případě poškození Předmětu koupě nebo jeho části ze strany Kupujícího, nese Kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době záruky. Jako závada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví Prodávající písemný protokol. 6. ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO 6.1 Prodávající se zavazuje Předmět Koupě Kupujícímu prodat ve stavu a za podmínek vyplývajících z této Smlouvy. 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit, že k okamžiku, kdy tato Smlouva nabude účinnosti, je Prodávající jediným a výlučným vlastníkem Předmětu koupě a není jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s Předmětem koupě podle této Smlouvy. 6.3 Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu veškeré škody, náklady, ztráty a jiné újmy v případě, že Prodávající v době uzavření této Smlouvy není vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající odškodní Kupujícího za všechny škody a ztráty a uhradí veškeré náklady a výdaje (včetně úplných a skutečných nákladů soudních řízení a právního zastoupení) a za veškerou odpovědnost a nároky třetích osob uplatněných vůči Kupujícímu v souvislosti s neplatností a/nebo zdánlivostí této Smlouvy a/nebo v souvislosti s tím, že Prodávající není vlastníkem Předmětu koupě a/nebo některé jejich části. 6.4 Prodávající se zavazuje zajistit publicitu projektu v souladu s požadavky stanovenými v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životního prostředí (dále jen OPŽP ) (k dispozici na internetových stránkách: a aktuálním Grafickým manuálem OPŽP (k dispozici na internetových stránkách: Prodávající je zejména povinen zajistit informační tabuli, která bude v místě stavby umístěna po celou dobu provádění stavby a ihned po ukončení stavby instalovat trvalou informační desku o ukončení stavby. Jejich provedení a konečný vzhled před zadáním do výroby musí být konzultován s Kupujícím

6 6.5 Prodávající bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly prováděné u Kupujícího právo přístupu, a to po dobu deseti (10) let a zároveň do uplynutí lhůty tří (3) let od ukončení OPŽP, tj. nejméně do roku 2023 (podle toho co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 52/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). 7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO 7.1 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje vůči Kupujícímu, že ke dni, ke kterému Prodávající podepsal tuto Smlouvu, bylo každé z níže uvedených Prohlášení a záruk pravdivé, úplné a nikoli zavádějící, a Prodávající bere na vědomí, že Kupující na tato prohlášení, ujištění a záruky spoléhá: Vlastnické právo k Předmětu koupě. Prodávající je výlučným a neomezeným vlastníkem Předmětu koupě. Prodávající nabyl vlastnické právo k Předmětu koupě řádně; Právní vady. Právo Prodávajícího nakládat s Předmětem koupě není jakkoli omezeno (s výjimkou nároků uplatňovaných ve vztahu k Předmětu koupě ze strany Kupujícího); Předmět koupě není a do dne předání nebude zatížen žádnou závadou, ani jiným zatížením; Neexistence dluhů. Podle nejlepšího vědomí Prodávajícího žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy nemá ve vztahu k Předmětu koupě žádné vykonatelné pohledávky, proti Prodávajícímu není podle jeho nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, popřípadě podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění, a Prodávající nemá ani žádné nedoplatky na daních či obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Prodávajícího k provedení souvisejících plateb; Neexistence zatížení Předmětu koupě. Neexistují jakákoli omezení vlastnického práva k Předmětu koupě a Prodávající neposkytl žádné osobě jakékoliv právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu či pachtu) nebo držet Předmět koupě nebo jeho část, které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy, nebo nabyly platnosti a závaznosti po tomto dni; - 6 -

7 7.1.5 Neexistence vedlejších ujednání. Předmět koupě není předmětem jakéhokoli ujednání o výhradě vlastnického práva, práva zpětné koupě, zákazu zcizení nebo zatížení, výhradě předkupního práva, výhradě lepšího kupce a/nebo koupi na zkoušku; Pohledávky ve vztahu k Předmětu koupě. Neexistuje žádná odměna, úplata ani jiná úhrada splatná správci, dodavateli, zprostředkovateli, ani žádné jiné osobě za dodávky služeb či jiných plnění vztahujících se k Předmětu koupě nebo k prodeji podle této Smlouvy, kterou sjednal Prodávající a která by mohla být oprávněně nárokována vůči Kupujícímu, popřípadě, jejichž řádné neuhrazení ze strany Prodávajícího by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění této Smlouvy (dále jen Prohlášení a záruky ). 7.2 Prodávající se dále zavazuje, že veškerá Prohlášení a záruky budou do dne předání Předmětu koupě správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná s výjimkou těch Prohlášení a záruk, k jejichž změně dojde v důsledku jednání Kupujícího. 7.3 V případě, že se kterékoli z Prohlášení a záruk uvedených v Odstavci 7.1 této Smlouvy ukáže být nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo zavádějící nebo v případě porušení závazku Prodávajícího podle Článku 6 (Závazky Prodávajícího) této Smlouvy, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Odstoupením se tato Smlouva ruší k okamžiku, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé Straně. 8. SMLUVNÍ POKUTA 8.1 Za nedodržení doby plnění podle Článku 2 (Doba a místo plnění) a Článku 4 odst. 4.1této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny Předmětu koupě za každý započatý den prodlení. 8.2 Při prodlení Kupujícího s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 8.3 Při porušení povinnosti Prodávajícího podle ustanovení 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), v platném znění, činí smluvní pokuta 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení. 8.4 Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody a/nebo jiné (i nemajetkové) újmy. 8.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího jakékoli jiné povinnosti podle této Smlouvy a/nebo právních předpisů, včetně (nikoliv však pouze) povinnosti zajišťované smluví pokutou, jakož ani závazků nebo odpovědnosti plynoucí z této Smlouvy a z platných právních předpisů

8 8.6 Smluvní pokuty jsou splatné desátý (10.) den od výzvy oprávněné Strany k zaplacení smluvní pokuty. 9. DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA 9.1 Jakékoli oznámení podle této Smlouvy musí být učiněné písemně v českém jazyce a doručené osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem Straně, jíž má být doručeno, na adresu nebo faxové číslo uvedené v Odstavci 9.2 této Smlouvy, nebo na jinou adresu nebo faxové číslo sdělené takovou Stranou písemným oznámením druhé Straně doručeným ne později než pět (5) pracovních dnů přede dnem, kdy bylo oznámení odesláno. 9.2 Kontaktní osobou a adresou pro doručování uvedenou v Odstavci 9.1 této Smlouvy je: pokud jde o Prodávajícího: Adresa: Nad Krocínkou 55, Praha 9 Fax: K rukám: Ing. Ladislav Náměstek pokud jde o Kupujícího: Adresa: Na Šabatce 17, Praha 4 Fax: K rukám: RNDr. Jan Macoun, Ph.D Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno: při osobním doručování, příp. doručování kurýrem: (a) (b) dnem faktického přijetí zásilky; nebo dnem, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky, při doručování poštou: (a) (b) (c) dnem uvedeným na doručence vrácené poštou jako den převzetí; nebo třetím (3.) pracovním dnem po odeslání; nebo dnem vyznačeným poštou jako datum, kdy příjemce odepřel převzetí zásilky, - 8 -

9 9.3.3 při doručování faxem okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o úplném přenosu zprávy, vydané odesílacím přístrojem, přičemž: (a) (b) byla-li zpráva přenesena po hod., má se za to, že byla doručena v 9.00 hod. následující pracovní den; a/nebo byla-li zpráva přenesena v den, který není pracovním dnem, má se za to, že byla doručena v nejbližším následujícím pracovním dni. 9.4 Každé odesílané oznámení bude podepsáno oprávněnou osobou odesílatele. Každý adresát bude oprávněn považovat takové oznámení za originál, jehož obsah je ze strany odesílatele závazný a na jehož základě je adresát oprávněn jednat. 9.5 Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli doručovacích údajů uvedených v této Smlouvě, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. Strana, která neoznámí včas změnu své adresy a faxového čísla, odpovídá druhé Straně za případnou vzniklou škodu a/nebo jinou (i nemajetkovou) újmu. Není-li odesílateli písemně oznámeno jinak, platí, že faxový přístroj každého příjemce se nachází na adrese tohoto příjemce uvedené v Odstavci 9.2 této Smlouvy. 10. ZÁKAZ STŘETU ZÁJMŮ 10.1 V případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování jakýchkoli hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení uchazeče a skutečnosti ověřených ČHMÚ na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní vysvětlení, vyloučí ČHMÚ takového uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo nebo nepřímo střetem zájmů ve vztahu k ČHMÚ, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízením, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální aj.). 11. VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 11.1 Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ). Strany vylučují aplikaci ustanovení 2079 odst. 2, 2093, první věty 2098, 2126 a 2127 Občanského zákoníku na Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě Smlouvy

10 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 12.1 Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy v souladu se ZVZ, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu Smlouvy nemůže být považováno za případné porušení povinnosti mlčenlivosti Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z Celkové ceny; nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené Kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje jeden (1) rok Prodávající předloží seznam subdodavatelů a případně jeho přílohu - seznam vlastníků akcií podle 147a odst. 4 a 5 ZVZ nejpozději do šedesáti (60) dnů od splnění Smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Smlouvy přesahuje jeden (1) rok, resp. devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na dodávce a tento seznam předložit v případě jakékoliv změny na straně subdodavatelů neprodleně Kupujícímu Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající: nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoli hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této Smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci Stran. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech. Dva (2) stejnopisy obdrží Kupující a dva (2) stejnopisy obdrží Prodávající Strany prohlašují, že tato Ssmlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy

11 Ř š í ň čá í é ří á ř ě ří á í č ě š ř ří ě í úč á úč í š í Ů Č Ž ň í č í á ě á í í í é é á á ř č Ý Š é Ý ú

12 PŘÍLOHA 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU SMLOUVY PODLE ZD

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 PŘÍLOHA 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH JEJÍCH PŘÍLOH

47 č Ý ý ú Á č ú Á Á Í Ř É Á á í í č š ě í ší á í Á Í Í Ř É Á Á É Ř É ňí í í á í ž č š ě í ší Ř á ů é á č í Ž í ř í í á í č š ě í ší Ř

48 Obsah 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV Doba a místo plnění veřejné zakázky pro všechny části Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Kvalifikace dodavatelů pro každou část veřejné zakázky Základní kvalifikační předpoklady pro každou část veřejné zakázky Profesní kvalifikační předpoklady pro každou část veřejné zakázky Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku pro každou část veřejné zakázky Technické kvalifikační předpoklady pro každou část veřejné zakázky Důsledek nesplnění kvalifikace pro každou část veřejné zakázky Způsob zpracování nabídkové ceny pro každou část veřejné zakázky Platební podmínky pro každou část veřejné zakázky Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky Další požadavky pro každou část veřejné zakázky Obchodní podmínky pro každou část veřejné zakázky Otevírání obálek s nabídkami pro každou část veřejné zakázky Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

49 Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3) Název zadavatele: Český hydrometeorologický ústav (dále ČHMÚ nebo zadavatel ) státní příspěvková organizace sídlo: Na Šabatce 17, Praha 4 statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D. ředitel ústavu zastoupená: RNDr. Jan Macoun, Ph.D. náměstek ředitele IČ: DIČ: CZ Zadavatel se nechává v souladu s 151 zákona zastupovat společností OTIDEA a.s., IČ: , Václavské náměstí 11, Praha 1. Uchazeči jsou povinni ke komunikaci v rámci veřejné zakázky využívat společnosti OTIDEA a.s., která zadavatele zastupuje v daném zadávacím řízení. Tato povinnost se nevztahuje na podání nabídky dle bodu 2.2 zadávací dokumentace. Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Koláčková Telefon: Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci a komunikaci uskutečňovat prostřednictvím společnosti OTIDEA a. s. 1 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 1.1. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Spektrometry CPV: Elektronové mikroskopy CPV: Popis předmětu plnění veřejné zakázky 1. Předmětem veřejné zakázky je dodání, doprava, instalace, úplné zprovoznění, dokumentace, zaškolení, ekologická likvidace stávající techniky je li u dané části relevantní (seznam Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

50 likvidované techniky je v příloze č. 5 zadávací dokumentace) a dodávka požadovaného příslušenství pro laboratorní techniku pro stanovování znečištění ovzduší. Měřicí lokality a laboratoře jsou rozmístěny po celém území České republiky (viz příloha 1 zadávací dokumentace). Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ust. 98 odst. 1 zákona, a to konkrétně: Číslo a název části 3. Část Přístroje pro analýzy anorganických látek 5. Část Rastrový elektronový mikroskop Podrobnější vymezení je v příloze č. 1 Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) této zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Dodavatel zabezpečí dodání a instalaci laboratorní techniky na zadavatelem určené lokality a objekty a uvede techniku do plného provozu, což bude potvrzeno předávacím protokolem. Dodavatel zabezpečí dle požadavků zadavatele a dodavatelem vypracovaného časového harmonogramu na vlastní náklady ekologickou likvidaci nepotřebné techniky, která bude v rámci dodávky nahrazena novou technikou, tj. maximální počet likvidované techniky je roven počtu dodávaných kusů (počty jsou uvedeny v příloze 1 zadávací dokumentace). Dodavatel předá zadavateli příslušná potvrzení o ekologické likvidaci. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v příloze 1 této ZD. Zadavatel požaduje bezpodmínečné splnění technické a další specifikace předmětu této veřejné zakázky podle svých požadavků. Nabídky, které toto nesplní, budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení v souladu s 76 odst. 1 zákona. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za podmínky splnění všech požadavků zadavatele na předmět této veřejné zakázky Doba a místo plnění veřejné zakázky pro všechny části Předpokládané zahájení: 08/2015 Předpokládané ukončení: 09/2015 Místo plnění veřejné zakázky: Místem plnění je území České republiky, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Prohlídka místa plnění pro 5. část této veřejné zakázky se uskuteční dne od 9:00 hodin. Sraz všech účastníků prohlídky vzorového místa plnění je před budovou ČHMÚ, Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

51 pobočka Brno, Kroftova 43, Brno. Pro ostatní části veřejné zakázky není prohlídka místa plnění nezbytná Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota celkem: , Kč bez DPH Číslo a název části Předpokládaná hodnota 3. Část Přístroje pro analýzy anorganických látek Kč 5. Část Rastrový elektronový mikroskop Kč Předpokládaná hodnota v každé části veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Zadavatel nedisponuje většími finančními prostředky pro dané plnění. V případě, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude v nabídce uchazeče překročena, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích podmínek (tj. včetně jejich příloh) dle ust. 49 zákona. Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit v písemné podobě na adresu kontaktní osoby zadavatele, kterou je Mgr. Kateřina Koláčková, OTIDEA a.s., IČ: , Václavské náměstí 11, Praha 1, e mail: Zadavatel dále stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Písemnosti lze zadavateli doručit osobně, kurýrní službou, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu OTIDEA a.s., IČ: , Václavské náměstí 11, Praha 1, nebo elektronicky tzn. em na adresu přičemž v předmětu ové zprávy bude uvedeno ČHMÚ Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3). 2. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 2.1 Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž uchazeč. Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky Neotevírat VZ: ČHMÚ Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3) část x, kde x znamená číslo příslušné části. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)

52 2.2 Nabídky se podávají nejpozději do do 10:00 hod na adresu Zadavatele Na Šabatce 2a, Praha 4 Komořany (do podatelny) v pracovních dnech od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 13:00 hodin. V poslední den lhůty do 10:00 hod. Nabídky lze doručit zadavateli na výše uvedenou adresu buď osobně, nebo kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 2.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. 2.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 2.5 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem nebo za uchazeče jednat; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce. 2.6 Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním písemném vyhotovení a v jedné prosté kopii. Jednotlivé výtisky budou označeny ORIGINÁL a KOPIE. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 2.7 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 2.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 2.9 Uchazeč, společně s listinnou formou nabídky, předloží též v elektronické podobě na uzavřeném CD/DVD scan celé nabídky (ve formátu PDF) Nabídka pro každou část veřejné zakázky musí být předložena v následující struktuře: a) úvodní strana Název veřejné zakázky s označením příslušné části veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele. b) obsah Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. c) krycí list nabídky Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky a její části, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší (VŘ3)