Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016"

Transkript

1 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru programům stran navrhujících realistické řešení potřeb rozvoje kraje a zlepšení života jeho obyvatel. Na tomto základě se zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy a Českou stranu sociálně demokratickou dohodli na vzniku programové koalice, která plně respektuje vůli občanů a programové priority volebních stran. Koalice KSČM a ČSSD je připravena k otevřenému dialogu o problémech a jejich řešení. Finanční politika, bezpečnost, mezinárodní vztahy V rozpočtovém období bude naší prioritou hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Cílem rozpočtové politiky kraje bude změna priorit v rozpočtu, která umožní rozvoj kraje, obcí, občanských sdružení a podnikatelských subjektů s cílem zajistit lepší životní podmínky pro občany kraje. Základní směry finanční politiky budou směrovány do oblastí: - Dosažení mírně přebytkového rozpočtu v provozní oblasti pro všechny roky rozpočtového výhledu. - Zajištění finančních zdrojů na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z operačních, rozvojových a EU programů a efektivní čerpání a využití finančních prostředků z fondů EU. - Podpora dalšího rozvoje infrastruktury ve zdravotnictví a zajištění postupného vynakládání finančních prostředků pro tento dlouhodobý cíl. - Finanční zajištění základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji. - Hledání a tvorba finančních zdrojů pro dofinancování příspěvkových organizací kraje řešící sociální zabezpečení občanů. - Zásadní podpora vědy a výzkumu v Karlovarském kraji s důrazem na aplikovanou vědu, umožňující rozvoj a uplatnění kvalifikovaných pracovních sil. - Podpora ekonomického rozvoje okrajových oblastí kraje, zejména podpora a rozšíření spolupráce s obcemi a mikroregiony. - Motivace finanční audity obcí; centrální nákup. - V oblasti krizového řízení - Pravidelná aktualizace Krizového plánu Karlovarského kraje s ohledem na nově vznikající rizika, podpora vzdělání v oblasti krizového řízení ve spolupráci s městy a obcemi. - Podpora neziskových organizací v oblasti krizového řízení. - Rozvoj IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatních subjektů podílejících se na zajišťování a plnění úkolů v rámci IZS, včetně přeshraniční spolupráce v této oblasti, za maximálního využití fondů EU pro financování těchto aktivit. - Důsledná spolupráce s bezpečnostními složkami státu s cílem snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů, to vše za spoluúčasti měst a obcí. V oblasti mezinárodních vztahů bude položen důraz zejména do podpory a rozvoje cestovního ruchu, kulturního a společenského poznání a zejména do oblasti rozvoje na úseku ekonomické spolupráce s využitím již vytvořených partnerských vztahů. 1

2 Pro podporu a rozvoj mezinárodních vztahů se bude tato činnost zaměřovat na realizaci konkrétních projektů. - Vytvoření pozitivního pohledu na Karlovarský kraj v partnerských městech a regionech. - Zvýšení počtu zahraničních návštěvníků v Karlovarském kraji, spolupráce mezi informačně-turistickými službami. - Letiště Karlovy Vary s.r.o. zvýšení počtu cestujících do Karlovarského kraje. - Intenzivnější zapojení měst a obcí Karlovarského kraje do mezinárodní spolupráce. - Rozvoj spolupráce v oblasti lázeňského lékařství, cestovního ruchu a zachování objektů kulturního dědictví. - Podpora, rozvíjení kontaktů mezi společenskými partnery, obchodními a průmyslovými komorami, odbornými organizacemi a hospodářskými subjekty, organizacemi malého a středního podnikání. - Vytipování konkrétních zakázek pro podnikatele Karlovarského kraje v zahraničí. Investice V oblasti investic lze v následujícím plánovacím období očekávat velmi napjaté vtahy. Dlouhodobé podfinancování krajů vede k prohlubování propasti mezi investičními potřebami a investičními možnostmi. Základní investiční záměry budou směrovány do oblastí, které jsou nezbytně nutné pro bezproblémový chod kraje, jako jsou doprava, školství a zdravotnictví. Bude nezbytně nutné, také hledat další zdroje, např. formou vícezdrojového financování za účasti podnikatelských subjektů nebo zdroje tvořené vlastní hospodářskou činností kraje a jeho příspěvkových organizací. Investiční aktivity kraje budou směrovány do řady konkrétních projektů, zejména: - Rozhodnutí o realizaci projektu Císařské lázně. - Revitalizace objektů výměny oken, zateplování, rekuperační jednotky za účelem snižování provozních nákladů. - Revitalizace Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, dokončení revitalizace Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. - Pokračovat v revitalizaci areálu nemocnice v Chebu, revitalizaci nemocnice v Sokolově, dokončení projektu Centralizace nemocnice v Karlových Varech. - Rozhodnutí o budování Komplexního onkologického centra. - Rozhodnutí o pokračování projektu transformace sociálních služeb. - Posouzení stavu nemovitostí ve vlastnictví kraje pro možnost optimálního nastavení plánu oprav, investic a hospodaření s majetkem, realizace systémů řízení při správě majetku umožňující jeho efektivní využití za současného snižování provozních nákladů při maximálním využití odborníků krajského úřadu - V rámci poskytování informačního servisu investorům zavedení služby pro rychlý přehled správců inženýrských sítí v zájmovém území a možností podávání elektronických žádostí o vyjádření. - Aktivní využívání a koordinace činnosti poradenských a vzdělávacích institucí v souvislosti s realizací investic v Karlovarském kraji např. CzechInvest, ČMRB, RRA, RHKP, HK Cheb. Zdravotnictví Zdravotnictví se dlouhodobě potýká s problémem podfinancování. Hospodaření nemocnic v cyklických obdobích prochází finanční a personální krizí. Základním problémem zdravotnictví v kraji je jeho neujasněná koncepce, která se mění v závislosti na názorech krajských vlád. Činnost rady Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví bude vedle základní úlohy, tj. zajištění dostupné lékařské péče pro všechny směrována do personální a finanční stabilizace zdravotnictví. Vedle těchto základních úkolů bude věnována pozornost projektům: 2

3 - Zajištění přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny v nemocnici v K. Varech. - Obnova lůžkových kompletů v nemocnici Cheb, Sokolov, Karlovy Vary. - Přístrojové vybavení kardiologického oddělení nemocnice Karlovy Vary. - Přístrojové vybavení iktových center. - Zřízení lůžkové zdravotní péče v kraji jako koncepce lůžkové zdravotní péče v kraji, která bude východiskem pro stanovení a realizaci investičních akcí v jednotlivých nemocnicích. - Rozhodnutí o výstavbě a vybavení Komplexního onkologického centra, tak aby občanům Karlovarského kraje byla zajištěna kvalitní a moderní léčba v oblasti onkologie. - Podpora rozvoje lůžkové a ambulantní rehabilitace. - Další rozvoj Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, všech jejích 11 výjezdových stanovišť a obnovu jejího vozového parku. Sociální oblast Národnostní menšiny Vyspělost národa určuje i to, jak dokáže být tolerantní vůči ostatním kulturám a obohatit se z nich. Karlovarský kraj patří tradičně k multietnickým územím, a spolupráce mezi jednotlivými národnostmi tak může být jeho velkou předností. Navrhujeme: - Odstraňování bariér a sociálních problémů v oblasti národnostních menšin. - Podpora kulturní aktivity menšin. - Pokračování činnosti a plnění programu Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského kraje. - Realizace programů, které odbourávají bariéry v oblasti vzájemného porozumění. - Podpora celoživotního vzdělávání, které je významným prostředkem k minimalizaci možné sociální a etnické izolace Sociální péče a rodinná politika Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší články. O rodiny s malými dětmi a seniory. Pro ČSSD je zcela nepřípustné jít cestou současné koaliční vlády a dál zvyšovat zatížení právě těchto skupin obyvatelstva. Naopak trváme na zachování a dalším prohlubování principů solidární společnosti. Navrhujeme: - Systém celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. - Zvyšování kvality sociálních služeb a podporu aktivit seniorů. - Zachování sítě zařízení v oblasti sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem. - Rozvoj sociálních služeb, které umožní setrvání uživatele v domácím prostředí. - Zachování možnosti volby pro uživatele sociálních služeb. - Zabránit postupům, které by umožnily privatizaci a komerčnímu pronájmy svěřených sociálních služeb. - Projekty pro integraci seniorů a zdravotně hendikepovaných. - Nadále účelně zajistit pokračování výstavby sociálních zařízení na principu rodinného bydlení. Pro tento typ sociální služby začít hledat finanční zdroje na jeho další provoz, jako nutnou podmínku pro další fungování tohoto typu sociálního zařízení. - Podporovat rozvoj chráněného bydlení Cílem podpory je umožnit klientům žít co nejsamostatněji v běžných neústavních podmínkách, pomoci jim prohloubit nebo získat návyky nutné k samostatnému životu. Bydlení je určeno lidem, kteří se chtějí osamostatnit nebo se potřebují znovu naučit samostatnému životu. - Vytvořit podmínky pro znovuotevření Centra substituční terapie v Karlových Varech, které svou činnost ukončilo , s cílem poskytovat služby ambulantní léčby pro osoby závislé na heroinu. 3

4 Vzdělání, mládež, sport - Vzdělání a všestranný rozvoj mladé generace jsou investicemi do budoucna nezbytnou podmínkou pro zkvalitnění a rozvoj podnikání na území kraje, tím i pro zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně jeho obyvatel. Budeme pokračovat v zajišťování moderní, dostupné a dobře financované veřejné sítě škol a školských zařízení a usilovat o růst kvality výuky za účelem uplatnění absolventů škol na trhu práce v Karlovarském kraji. Pozornost zaměříme především na následující oblasti: - Řešit důsledky poklesu počtu studentů na středních školách. Na základě ekonomické analýzy výdajů na vzdělávání, analýzy vývoje počtu přijímaných žáků ke studiu na středních školách a rozboru výslednosti absolventů středních škol navrhnout citlivá a realistická opatření ke stabilizaci krajského školství; - Rozpracovat dílčí opatření k vybraným oblastem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji a zahájit jejich realizaci; - Rozvoj spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Chebu a Hospodářskou komorou Poohří v Sokolově za účelem propojení středních škol s podnikatelskou sférou k získání přehledu o dlouhodobých potřebách absolventů odborných studijních oborů pro podniky a podnikatele v kraji a posílení kvality učňovského školství praktickou výukou propojenou s výrobou; - Zajistit účelné a transparentní čerpání evropských fondů a prostředků z operačních programů; - Podpořit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, pokračovat v budování krajského střediska ekologické výchovy; - Podporovat vznik center celoživotního vzdělávání a rekvalifikací s využitím stávající kapacity středních škol a zařízení kraje; - Ve školním roce 2013/2014 uvést do života škol celokrajská pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem; - Podpora vzniku, rozvoje a působení vysokých škol v kraji (aktivity v rámci vzdělávání, rekvalifikací apod., jejich pobočky, popř. fakulty), finanční podpora studentům vysokých škol z Karlovarského kraje; - Dokončit proces převodu zřizovatelských funkcí z Karlovarského kraje na obce, zejména k základním uměleckým školám a domu dětí a mládeže; - Pokračovat v transformaci dětských domovů na zařízení rodinného typu; - Pomoc obcím v jejich snaze o zachování venkovských škol a veřejných knihoven; - Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže jako prevence rizikového chování dětí a mládeže; - Dopracovat a zahájit realizaci nového systému hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem. Po vyhodnocení pilotního projektu schválit nová pravidla a nastavit nové tarify a příplatky; - Podpořit ředitele škol v udržení projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách (tzv. ISSO 2001); - Zpracovat souhrn opatření k zamezení závažných porušení předpisů na školách v souvislosti s výsledky šetření orgánů činných v trestním řízení na středních školách, vše s důrazem na prevenci; - Zajistit udržitelnost systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické podpory, finančně podporovat studující učitele základních a středních škol zřizovaných krajem, obcemi a svazkem obcí; - Podpora rozvoje sportovních aktivit pro širokou veřejnost; - Pravidelná podpora výkonnostního a vrcholového sportu; - Podpora rozvoje sportovních aktivit pro mládež jako prevence proti patologickým jevům; 4

5 - Poskytovat pomoc při zpracování projektů a získávání peněz z EU pro rekonstrukci a výstavbu sportovišť; - Finanční podpora sportovních akcí a tělovýchovné činnosti v Karlovarském kraji; - Spolupráce mezi sportovními organizacemi a KÚ; - Aktivita směrem k možnosti využití školních a tělovýchovných zařízení v době mimo výuku pro veřejnost; Kultura Oblast kultury je nutné považovat za jednu z nejdůležitějších oblastí společenského rozvoje, jako nositele tradic a rozvoje lidského přístupu k životu. Součástí kulturního rozvoje musí být i základní prvky kultury chování občanů kraje, jejich výchova a rozvoj. Rozvoj kultury se nesmí omezovat jen na projekty umožňující pasivní přijímání kultury, ale a zejména rozvoj kultury na široké platformě vycházející ze zájmů a potřeb obyvatel, jejímž projevem jsou aktivity nestátních a neziskových organizací v oblasti kultury. Jednotlivá opatření i v oblasti kultury má nepřímý dopad na zaměstnanost a to především také v navazujících odvětvích hotely, restaurace, obchodní síť, doprava, školy a pedagogové, apod. Čím více kulturních akcí či pořadů se koná, tím je dána široká nabídka obyvatelům kraje k tomu, aby tyto pořady či kulturní instituce navštívily a tím podpořily navazující odvětví. Jedním z hlavních cílů je především aktivní podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO. Tato oblast by v případě zápisu na tento seznam mohl zažít návštěvnický boom a tím dojde ke zvýšení cestovního ruchu a následné poptávce po službách v této oblasti podpora zaměstnanosti tvorbou nových či rozšiřování stávajících pracovních míst. Rozvoj kultury vytváří podmínky pro využití volnočasových aktivit a má i sociální efekt, zároveň vytváří podmínky pro zlepšení přitažlivosti kraje v očích obyvatel a tím vytváří podmínky i pro jejich udržení v kraji. Projektovou aktivitu směrovat zejména na podporu: - Rozvoje regionálních kulturních organizací, za účasti finanční podpory stávajícího dotačního programu Podpora kulturních aktivit, kde by bylo vhodné tento program finančně navýšit, aby mohlo dojít k většímu rozšíření konání se kulturních akcí, a tím dojde k podpoře zaměstnanosti v navazujících odvětvích, a to především restaurace, hotely či obchodní síť. - Ochranu památek z rozpočtu kraje navýšit příspěvky na ochranu kulturních památek, zamezit tak chátrání památek a vytvoření dalších pracovních příležitostí navrhneme navýšení částky poskytované v programu Obnova kulturních památek a památkově hodnotných objektů v rozpočtu pro rok Rozšíření programu Mládež a kultura o základní a mateřské školy děti do divadel a kulturních zařízení. - Finanční podpora dopravy dětí na kulturní akce ze vzdálenějších školských zařízení v rámci stávajícího projektu Mládež a kultura - Budeme podporovat vznik Krajského divadla dětí a mládeže - Kulturní aktivity národnostních menšin, jako jeden z bodů procesu integrace národnostních menšin za současného zachování jejich kulturní, společenské a etnické identity. - Spolupráce s jednotlivými městy a jejich infocentry při tvorbě kulturního kalendáře v rámci portálu Živý kraj. - Pokračování aktivní podpory nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a to ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. - Zachování a další odborný růst sítě muzeí a galerií, jako jednoho ze základních nositelů kultury v kraji a to především navýšením částky v rozpočtu tak, aby tyto instituce mohly opět vykonávat i akviziční činnost, která je v současnosti utlumena na minimum. - Oceňování a propagace špičkových kulturních aktivit a umělecké tvorby formou udělování krajských cen, např. Cena hejtmana Karlovarského kraje a Cena Karlovarského kraje. - Pokračování v jednotném informačním a orientačním systému značení památek v kraji. 5

6 Lázeňství a cestovní ruch Cestovní ruch a zejména lázeňství je a bude poznamenána zásadní restriktivní politikou státu v oblasti lázeňské péče, která ve svém důsledku může vést k zásadnímu omezení provozované lázeňské péče. Karlovarský kraj musí vytvářet základní podmínky pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu a to zejména jeho podporou, propagací a finanční pomocí při realizaci konkrétních projektů vedoucí k zvýšení zájmu o oblast kraje. Většina opatření v oblasti cestovního ruchu má tzv. nepřímý dopad na zaměstnanost a ekonomiku regionu, ale na druhou stranu se jedná vždy o dopad v mnoha navazujících odvětvích (hotely, restaurace, lázeňství, obchodní síť, doprava, fungování a návštěvnost kulturních institucí, návštěvnost památek i zajímavostí, společensko-kulturních akcí, práce cestovních kanceláří, tiskárny, grafici, truhláři, prodejny suvenýrů a regionálních potravin a výrobků např. koupelová sůl, Becherovka, lázeňské oplatky, sklo Moser, výrobky porcelánek apod., telekomunikační služby, školy a pedagogové, potravinářský průmysl, stavebnictví apod.). Cestovní ruch i při současném zvyšujícím se podílu využívání nových technologií je stále oborem s nadprůměrně vysokým podílem lidské práce a je vysoký předpoklad, že to tak zůstane i v budoucnu, což ho předurčuje k tomu, aby s ním bylo uvažováno jako s efektivní formou řešení zaměstnanosti regionu. Podpora bude zaměřena zejména na projekty: - Propagace lázeňství v Karlovarském kraji, v zahraničí a ČR - Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu jak v zahraničí, tak i v ČR - Rozvoj městského a kulturního cestovního ruchu - Rozvoj venkovského cestovního ruchu a agroturistiky - Sportovní a aktivní dovolená, horská střediska, pěší turistika, cykloturistika - Kongresová a veletržní turistika - Rozvoj vícedenní návštěvnosti našeho kraje - Rozvoj marketingové značky Živý kraj - Podpora činnosti ústavu lázeňské medicíny v Mariánských Lázních /Univerzity Karlovy/ - Podpora registrace lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO - Zlepšení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, především lepší nabídkou možnosti prezentace lázeňských domů či společností na jednotlivých veletrzích, fam- a presstripech, ale především na portále Živý kraj (kde jsou uvedeny jednotlivé lázeňské domy s jejich nabídkou ubytování) či zajištění propagace lázeňství na základě zpracovaného videospotu na toto téma - Rozhodnutí o založení destinační agentury Karlovarského kraje - Podpora rostoucí aktivit místní a regionální samosprávy a dobrovolných svazků obcí a měst v oblasti cestovního ruchu a to především pokračováním nastoleného trendu v organizaci regionálních konferencí v této oblasti Doprava Doprava v Karlovarském kraji trpí zejména absencí napojení na souvislý dálniční systém v ČR a EU. Rovněž je na okraji zájmu propojení rychlostní železniční spojení s centrem. V důsledku nedostatku finančních zdrojů dochází k zhoršení dopravní obslužnosti zejména v okrajových částech kraje a občané jsou nuceni řešit dopravu do zaměstnání vlastními zdroji, což se negativně projevuje v mobilitě pracovní síly. Základní směry v oblasti dopravy: - Podporovat dokončení čtyřproudé komunikace R6, část K. Vary Praha. - Postupná a průběžná oprava a rekonstrukce II. a III. třídy silnic v Karlovarské, kraji zapojením vlastních i evropských prostředků. - Zachování dostupnosti veřejné dopravy obyvatelům kraje, průběžný monitoring potřeby dopravní obslužnosti, zejména v okrajových částech kraje, jako jednu z předpokladů - Zajištění dostupnosti lokální železniční dopravy co nejblíže lidem, podpora obnovení železničních tratí Aš Selb, Ležnice Krásný Jez. 6

7 - Další modernizace Letiště Karlovy Vary umožňující rozšíření počtu letů i cílových destinací. - Podpora dalšího přeshraničního spojení se SRN, například v oblasti Plesné a Aše. Oblast regionálního rozvoje - Vytvoříme podmínky pro sestavení nového Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 až Do přípravy programu zapojit širokou občanskou veřejnost formou anket, průzkumů veřejného mínění, organizací diskusních fór, zapojení neziskových a společenských organizací. - Budeme transparentně a účelně využívat dotační programy k realizaci investičních záměrů kraje. Naším cílem je investovat do projektů zabezpečujících další pracovní místa a růst průměrné mzdy pro občany kraje. - Rozhodnutí o vybudování Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje. - Soustavný tlak na centrální orgány pro zařazení do priorit rychlostní silnici R6. - Aktivně se budeme podílet na vyhledávání nových průmyslových zón a jejich zařazení do územních plánů. - Budeme podporovat projekt inovačních voucherů. - Zachováme program obnovy venkova. - Podpoříme vznik pracovní skupiny Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT) - Podpoříme harmonogram realizace rozvoje zaměstnanosti a všechna dostupná opatření pro jeho realizaci. - Jako jednu ze součástí připravovaného vědecko-technického parku, vytvořit propojený systém teoretické výuky, možnosti ověření teoretických poznatků v praxi, získávání praktických zkušeností a dovedností již v průběhu studia. - Posilovat teoretickou nadstavbu školských zařízení jejím zapojením do systému vědy a výzkumu. Formou společenského zadání, které musí být definováno v programu rozvoje kraje, na období , specifikovat potřeby kraje, stanovit zadání potřeb v oblasti vědy a výzkumu a jeho realizaci zajistit prostřednictvím stávajících kapacit kraje. - Z územně rozdělených kapacit vytvořit propojenou a vysoce sofistikovanou a organizovanou vědeckou jednotku umožňující realizovat aplikovanou vědu. - Zásadním způsobem rozšířit spolupráci s výzkumnými pracovišti, které realizují záměry odpovídající společenským, technickým a ekonomickým potřebám kraje. Propojit tato pracoviště s kapacitami našich krajských zařízení, zejména s krajskými školskými zařízeními, jejich dílnami a učebnami. - V novém plánovacím období EU připravit projekty, umožňující čerpat dotační zdroje na rozvoj lidských kapacit a technologického zařízení, které umožní převést špičkové poznatky základního výzkumu formou aplikované vědy do praxe ve výrobních podnicích a tak zajistit výrazné posílení konkurence schopnosti výrobních kapacit kraje a kraje samotného. 7

8 Majetek Zajistíme a budeme podporovat transparentní, efektivní a zodpovědnou správu a nakládání s majetkem Karlovarského kraje. - Za součinnosti zřizovatelských odborů a věcně příslušných příspěvkových organizací kraje průběžně aktualizovat přehledy nepotřebného a nevyužívaného nemovitého majetku a tento nabízet na webových stránkách realitního serveru, současně na internetových stránkách kraje a nově též na portále Prodej.Vasmajetek.cz. - Aktualizovat ucelenou pasportizaci nemovitého majetku (budov). - Postupně rozšiřovat zavedený geografický modulární informační systém MISYS. - Ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu rozšiřovat webovou aplikaci Přehled majetku Karlovarského kraje ( - Průběžně dle skutečných potřeb aktualizovat rozsah pojistného krytí a průběžně revidovat pojištěný majetek. - Pokračovat v majetkoprávním vypořádání krajského majetku, zejm. silnic II. a III. třídy, místních komunikací a chodníků mezi krajem, jednotlivými obcemi, fyzickými, právnickými osobami, ČR Ředitelstvím silnic a dálnic, Praha a Státním pozemkovým úřadem. - Zpracování námětů, podpora a pomoc při realizaci projektů umožňující revitalizaci nevyužívaných objektů a napomoci tak vytvoření nových výrobních kapacit umožňující další rozvoj zaměstnanosti. - Aktualizovat a v praxi prosadit veřejnou databázi dodavatelů prací, výrobků nebo služeb, které mohou být využity ve výběrových a poptávkových řízení, které provádí Karlovarský kraj, nebo jeho příspěvkové organizace. Umožnit transparentní přístup k veřejným zakázkám širokému okruhu dodavatelů. Informační technologie a projektové řízení Dostupné informační technologie je nutné využívat pro potřebu řídících procesů při správě kraje a jeho majetku. Otevřít informační prostředí široké občanské a podnikatelské veřejnosti jako jeden z nástrojů kontroly veřejné správy a jako zdroj informací pro rozvoj občanských a podnikatelských aktivit. V oblasti IT je nutno se zaměřit zejména: - Využívání informačních technologií za účelem zlepšení výměny informací mezi subjekty veřejné správy, podpora a rozvoj služeb egovernmentu, zejména směrem k obcím s rozšířenou působností a obcí II. typu geograficky znevýhodněných. - Spolupráci s obcemi a městy Karlovarského kraje při budování dostupných datových zdrojů pro zkvalitnění rozhodovacích procesů veřejné správy Karlovarského kraje. - Pomocí informačních technologií přispívat k otevřenosti veřejné správy a dostupnosti informací pro občany a podnikatele. - Podpora telekomunikačních potřeb složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. - Integrovat ICT prostředí Karlovarského kraje s cílem vytvořit prostor pro kontinuálně pokračující nasazování moderních nástrojů a služeb (projektové řízení). 8

9 Životní prostředí Životní prostředí svou jedinečností představuje systém všech materiálních složek, které nás obklopují a které svou činností v pozitivním i negativním smyslu ovlivňujeme. Našim cílem je zachovat a zlepšit stávající prostředí a aktivním způsobem působit zejména na zachování biotopů, které jsou lidskou činností narušeny, nebo ohroženy. Vzhledem k obrovskému počtu faktorů a dějů působící na životní prostředí, se budeme zaměřovat formou podpory konkrétních projektů pozitivně působících na životní prostředí. Ochrana přírody - Projekt na záchranu perlorodky říční - Projekt přeshraniční spolupráce - Projekty související s oblastmi NATURA - Aktivní pomoc pro občany a organizace při získávání příspěvků z radonového programu - Podpora projektů směřující k likvidaci či omezování invazních druhů rostlin v případě Lesní hospodářství a myslivost - Příspěvky vlastníkům lesů na hospodaření v lesích - Podpora chovu včel Vodní hospodářství - Podporovat a podílet se na realizaci protipovodňových opatření v obcích - Podporovat investice do vodního hospodářství především u malých obcí - Poskytovat metodickou pomoc při řešení povodňových nebezpečí (povodňové plány apod.) Odpadové hospodářství - Pokračovat ve společných projektech třídění a recyklace odpadů s EKOKOM,Asekol, Elektrowin, Ecobat a Ecolamp - Metodická a organizační pomoc obcím a městům při plnění povinností v oblasti nakládání s komunálním odpadem Ochrana ovzduší - Podporovat projekty vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) - Podílet se na společných projektech s občanskými sdruženími a NNO - Aktualizovat koncepci EVVO v Karlovarském kraji - Poskytovat příspěvky NNO na EVVO - Metodicky pomáhat při realizaci revitalizačních projektů na území zasažených těžbou nerostných surovin - Podporovat školy a školská zařízení při realizaci projektů zaměřených na EVVO 9

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Příloha č. 1 Integrovaného plánu rozvoje města Dobrovice 1. MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Obecné údaje Pracovní název projektu Oblast zaměření Cíl Popis projektu Umístění projektu Výstupy Výsledky Cílové

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Územní studie horských oblastí

Územní studie horských oblastí Územní studie horských oblastí PREZENTACE ČISTOPISU Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje Projektant: Mott MacDonald, s.r.o. a kolektiv zpracovatelů DOPRAVA: OCHRANA

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST AKČNÍ PLÁNY PILÍŘ 2 - ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOSTI. Únor 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST AKČNÍ PLÁNY PILÍŘ 2 - ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOSTI. Únor 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST AKČNÍ PLÁNY PILÍŘ 2 - ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOSTI Únor 2013 MmM OIaKH OIS ORP RZ ÚP VO VZ ZPF Magistrát města Mostu odbor investic a komunálního hospodářství

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P Dokumentace: Zadání: V l á d a A k č n í p l á n Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006 Implementace v Královéhradeckém kraji USNESENÍ VLÁDY

Více

Aktualizace strategického plánu rozvoje. Město Pardubice

Aktualizace strategického plánu rozvoje. Město Pardubice Aktualizace strategického plánu rozvoje Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod Práce na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Sociální soudržnost a veřejné služby 12. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Strategické plánování jako nástroj rozvoje cestovního ruchu ve městech a obcích praktické informace z praxe Cestovní ruch - obecně

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 437/2015/OS NÁZEV: Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu)

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu) Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 Konference "Region v rozvoji společnosti", 23. 10. 2014 Brno, MZLU Viktor Jaroš, Vyjednávací tým AKČR Teoretický základ - nové

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. dubna 2013 Č. j.: 25683/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více