Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016"

Transkript

1 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru programům stran navrhujících realistické řešení potřeb rozvoje kraje a zlepšení života jeho obyvatel. Na tomto základě se zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy a Českou stranu sociálně demokratickou dohodli na vzniku programové koalice, která plně respektuje vůli občanů a programové priority volebních stran. Koalice KSČM a ČSSD je připravena k otevřenému dialogu o problémech a jejich řešení. Finanční politika, bezpečnost, mezinárodní vztahy V rozpočtovém období bude naší prioritou hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Cílem rozpočtové politiky kraje bude změna priorit v rozpočtu, která umožní rozvoj kraje, obcí, občanských sdružení a podnikatelských subjektů s cílem zajistit lepší životní podmínky pro občany kraje. Základní směry finanční politiky budou směrovány do oblastí: - Dosažení mírně přebytkového rozpočtu v provozní oblasti pro všechny roky rozpočtového výhledu. - Zajištění finančních zdrojů na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z operačních, rozvojových a EU programů a efektivní čerpání a využití finančních prostředků z fondů EU. - Podpora dalšího rozvoje infrastruktury ve zdravotnictví a zajištění postupného vynakládání finančních prostředků pro tento dlouhodobý cíl. - Finanční zajištění základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji. - Hledání a tvorba finančních zdrojů pro dofinancování příspěvkových organizací kraje řešící sociální zabezpečení občanů. - Zásadní podpora vědy a výzkumu v Karlovarském kraji s důrazem na aplikovanou vědu, umožňující rozvoj a uplatnění kvalifikovaných pracovních sil. - Podpora ekonomického rozvoje okrajových oblastí kraje, zejména podpora a rozšíření spolupráce s obcemi a mikroregiony. - Motivace finanční audity obcí; centrální nákup. - V oblasti krizového řízení - Pravidelná aktualizace Krizového plánu Karlovarského kraje s ohledem na nově vznikající rizika, podpora vzdělání v oblasti krizového řízení ve spolupráci s městy a obcemi. - Podpora neziskových organizací v oblasti krizového řízení. - Rozvoj IZS, jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatních subjektů podílejících se na zajišťování a plnění úkolů v rámci IZS, včetně přeshraniční spolupráce v této oblasti, za maximálního využití fondů EU pro financování těchto aktivit. - Důsledná spolupráce s bezpečnostními složkami státu s cílem snížení kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů, to vše za spoluúčasti měst a obcí. V oblasti mezinárodních vztahů bude položen důraz zejména do podpory a rozvoje cestovního ruchu, kulturního a společenského poznání a zejména do oblasti rozvoje na úseku ekonomické spolupráce s využitím již vytvořených partnerských vztahů. 1

2 Pro podporu a rozvoj mezinárodních vztahů se bude tato činnost zaměřovat na realizaci konkrétních projektů. - Vytvoření pozitivního pohledu na Karlovarský kraj v partnerských městech a regionech. - Zvýšení počtu zahraničních návštěvníků v Karlovarském kraji, spolupráce mezi informačně-turistickými službami. - Letiště Karlovy Vary s.r.o. zvýšení počtu cestujících do Karlovarského kraje. - Intenzivnější zapojení měst a obcí Karlovarského kraje do mezinárodní spolupráce. - Rozvoj spolupráce v oblasti lázeňského lékařství, cestovního ruchu a zachování objektů kulturního dědictví. - Podpora, rozvíjení kontaktů mezi společenskými partnery, obchodními a průmyslovými komorami, odbornými organizacemi a hospodářskými subjekty, organizacemi malého a středního podnikání. - Vytipování konkrétních zakázek pro podnikatele Karlovarského kraje v zahraničí. Investice V oblasti investic lze v následujícím plánovacím období očekávat velmi napjaté vtahy. Dlouhodobé podfinancování krajů vede k prohlubování propasti mezi investičními potřebami a investičními možnostmi. Základní investiční záměry budou směrovány do oblastí, které jsou nezbytně nutné pro bezproblémový chod kraje, jako jsou doprava, školství a zdravotnictví. Bude nezbytně nutné, také hledat další zdroje, např. formou vícezdrojového financování za účasti podnikatelských subjektů nebo zdroje tvořené vlastní hospodářskou činností kraje a jeho příspěvkových organizací. Investiční aktivity kraje budou směrovány do řady konkrétních projektů, zejména: - Rozhodnutí o realizaci projektu Císařské lázně. - Revitalizace objektů výměny oken, zateplování, rekuperační jednotky za účelem snižování provozních nákladů. - Revitalizace Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, dokončení revitalizace Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. - Pokračovat v revitalizaci areálu nemocnice v Chebu, revitalizaci nemocnice v Sokolově, dokončení projektu Centralizace nemocnice v Karlových Varech. - Rozhodnutí o budování Komplexního onkologického centra. - Rozhodnutí o pokračování projektu transformace sociálních služeb. - Posouzení stavu nemovitostí ve vlastnictví kraje pro možnost optimálního nastavení plánu oprav, investic a hospodaření s majetkem, realizace systémů řízení při správě majetku umožňující jeho efektivní využití za současného snižování provozních nákladů při maximálním využití odborníků krajského úřadu - V rámci poskytování informačního servisu investorům zavedení služby pro rychlý přehled správců inženýrských sítí v zájmovém území a možností podávání elektronických žádostí o vyjádření. - Aktivní využívání a koordinace činnosti poradenských a vzdělávacích institucí v souvislosti s realizací investic v Karlovarském kraji např. CzechInvest, ČMRB, RRA, RHKP, HK Cheb. Zdravotnictví Zdravotnictví se dlouhodobě potýká s problémem podfinancování. Hospodaření nemocnic v cyklických obdobích prochází finanční a personální krizí. Základním problémem zdravotnictví v kraji je jeho neujasněná koncepce, která se mění v závislosti na názorech krajských vlád. Činnost rady Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví bude vedle základní úlohy, tj. zajištění dostupné lékařské péče pro všechny směrována do personální a finanční stabilizace zdravotnictví. Vedle těchto základních úkolů bude věnována pozornost projektům: 2

3 - Zajištění přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny v nemocnici v K. Varech. - Obnova lůžkových kompletů v nemocnici Cheb, Sokolov, Karlovy Vary. - Přístrojové vybavení kardiologického oddělení nemocnice Karlovy Vary. - Přístrojové vybavení iktových center. - Zřízení lůžkové zdravotní péče v kraji jako koncepce lůžkové zdravotní péče v kraji, která bude východiskem pro stanovení a realizaci investičních akcí v jednotlivých nemocnicích. - Rozhodnutí o výstavbě a vybavení Komplexního onkologického centra, tak aby občanům Karlovarského kraje byla zajištěna kvalitní a moderní léčba v oblasti onkologie. - Podpora rozvoje lůžkové a ambulantní rehabilitace. - Další rozvoj Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, všech jejích 11 výjezdových stanovišť a obnovu jejího vozového parku. Sociální oblast Národnostní menšiny Vyspělost národa určuje i to, jak dokáže být tolerantní vůči ostatním kulturám a obohatit se z nich. Karlovarský kraj patří tradičně k multietnickým územím, a spolupráce mezi jednotlivými národnostmi tak může být jeho velkou předností. Navrhujeme: - Odstraňování bariér a sociálních problémů v oblasti národnostních menšin. - Podpora kulturní aktivity menšin. - Pokračování činnosti a plnění programu Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského kraje. - Realizace programů, které odbourávají bariéry v oblasti vzájemného porozumění. - Podpora celoživotního vzdělávání, které je významným prostředkem k minimalizaci možné sociální a etnické izolace Sociální péče a rodinná politika Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší články. O rodiny s malými dětmi a seniory. Pro ČSSD je zcela nepřípustné jít cestou současné koaliční vlády a dál zvyšovat zatížení právě těchto skupin obyvatelstva. Naopak trváme na zachování a dalším prohlubování principů solidární společnosti. Navrhujeme: - Systém celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. - Zvyšování kvality sociálních služeb a podporu aktivit seniorů. - Zachování sítě zařízení v oblasti sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem. - Rozvoj sociálních služeb, které umožní setrvání uživatele v domácím prostředí. - Zachování možnosti volby pro uživatele sociálních služeb. - Zabránit postupům, které by umožnily privatizaci a komerčnímu pronájmy svěřených sociálních služeb. - Projekty pro integraci seniorů a zdravotně hendikepovaných. - Nadále účelně zajistit pokračování výstavby sociálních zařízení na principu rodinného bydlení. Pro tento typ sociální služby začít hledat finanční zdroje na jeho další provoz, jako nutnou podmínku pro další fungování tohoto typu sociálního zařízení. - Podporovat rozvoj chráněného bydlení Cílem podpory je umožnit klientům žít co nejsamostatněji v běžných neústavních podmínkách, pomoci jim prohloubit nebo získat návyky nutné k samostatnému životu. Bydlení je určeno lidem, kteří se chtějí osamostatnit nebo se potřebují znovu naučit samostatnému životu. - Vytvořit podmínky pro znovuotevření Centra substituční terapie v Karlových Varech, které svou činnost ukončilo , s cílem poskytovat služby ambulantní léčby pro osoby závislé na heroinu. 3

4 Vzdělání, mládež, sport - Vzdělání a všestranný rozvoj mladé generace jsou investicemi do budoucna nezbytnou podmínkou pro zkvalitnění a rozvoj podnikání na území kraje, tím i pro zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně jeho obyvatel. Budeme pokračovat v zajišťování moderní, dostupné a dobře financované veřejné sítě škol a školských zařízení a usilovat o růst kvality výuky za účelem uplatnění absolventů škol na trhu práce v Karlovarském kraji. Pozornost zaměříme především na následující oblasti: - Řešit důsledky poklesu počtu studentů na středních školách. Na základě ekonomické analýzy výdajů na vzdělávání, analýzy vývoje počtu přijímaných žáků ke studiu na středních školách a rozboru výslednosti absolventů středních škol navrhnout citlivá a realistická opatření ke stabilizaci krajského školství; - Rozpracovat dílčí opatření k vybraným oblastem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji a zahájit jejich realizaci; - Rozvoj spolupráce s Okresní hospodářskou komorou v Chebu a Hospodářskou komorou Poohří v Sokolově za účelem propojení středních škol s podnikatelskou sférou k získání přehledu o dlouhodobých potřebách absolventů odborných studijních oborů pro podniky a podnikatele v kraji a posílení kvality učňovského školství praktickou výukou propojenou s výrobou; - Zajistit účelné a transparentní čerpání evropských fondů a prostředků z operačních programů; - Podpořit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, pokračovat v budování krajského střediska ekologické výchovy; - Podporovat vznik center celoživotního vzdělávání a rekvalifikací s využitím stávající kapacity středních škol a zařízení kraje; - Ve školním roce 2013/2014 uvést do života škol celokrajská pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem; - Podpora vzniku, rozvoje a působení vysokých škol v kraji (aktivity v rámci vzdělávání, rekvalifikací apod., jejich pobočky, popř. fakulty), finanční podpora studentům vysokých škol z Karlovarského kraje; - Dokončit proces převodu zřizovatelských funkcí z Karlovarského kraje na obce, zejména k základním uměleckým školám a domu dětí a mládeže; - Pokračovat v transformaci dětských domovů na zařízení rodinného typu; - Pomoc obcím v jejich snaze o zachování venkovských škol a veřejných knihoven; - Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže jako prevence rizikového chování dětí a mládeže; - Dopracovat a zahájit realizaci nového systému hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem. Po vyhodnocení pilotního projektu schválit nová pravidla a nastavit nové tarify a příplatky; - Podpořit ředitele škol v udržení projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách (tzv. ISSO 2001); - Zpracovat souhrn opatření k zamezení závažných porušení předpisů na školách v souvislosti s výsledky šetření orgánů činných v trestním řízení na středních školách, vše s důrazem na prevenci; - Zajistit udržitelnost systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické podpory, finančně podporovat studující učitele základních a středních škol zřizovaných krajem, obcemi a svazkem obcí; - Podpora rozvoje sportovních aktivit pro širokou veřejnost; - Pravidelná podpora výkonnostního a vrcholového sportu; - Podpora rozvoje sportovních aktivit pro mládež jako prevence proti patologickým jevům; 4

5 - Poskytovat pomoc při zpracování projektů a získávání peněz z EU pro rekonstrukci a výstavbu sportovišť; - Finanční podpora sportovních akcí a tělovýchovné činnosti v Karlovarském kraji; - Spolupráce mezi sportovními organizacemi a KÚ; - Aktivita směrem k možnosti využití školních a tělovýchovných zařízení v době mimo výuku pro veřejnost; Kultura Oblast kultury je nutné považovat za jednu z nejdůležitějších oblastí společenského rozvoje, jako nositele tradic a rozvoje lidského přístupu k životu. Součástí kulturního rozvoje musí být i základní prvky kultury chování občanů kraje, jejich výchova a rozvoj. Rozvoj kultury se nesmí omezovat jen na projekty umožňující pasivní přijímání kultury, ale a zejména rozvoj kultury na široké platformě vycházející ze zájmů a potřeb obyvatel, jejímž projevem jsou aktivity nestátních a neziskových organizací v oblasti kultury. Jednotlivá opatření i v oblasti kultury má nepřímý dopad na zaměstnanost a to především také v navazujících odvětvích hotely, restaurace, obchodní síť, doprava, školy a pedagogové, apod. Čím více kulturních akcí či pořadů se koná, tím je dána široká nabídka obyvatelům kraje k tomu, aby tyto pořady či kulturní instituce navštívily a tím podpořily navazující odvětví. Jedním z hlavních cílů je především aktivní podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO. Tato oblast by v případě zápisu na tento seznam mohl zažít návštěvnický boom a tím dojde ke zvýšení cestovního ruchu a následné poptávce po službách v této oblasti podpora zaměstnanosti tvorbou nových či rozšiřování stávajících pracovních míst. Rozvoj kultury vytváří podmínky pro využití volnočasových aktivit a má i sociální efekt, zároveň vytváří podmínky pro zlepšení přitažlivosti kraje v očích obyvatel a tím vytváří podmínky i pro jejich udržení v kraji. Projektovou aktivitu směrovat zejména na podporu: - Rozvoje regionálních kulturních organizací, za účasti finanční podpory stávajícího dotačního programu Podpora kulturních aktivit, kde by bylo vhodné tento program finančně navýšit, aby mohlo dojít k většímu rozšíření konání se kulturních akcí, a tím dojde k podpoře zaměstnanosti v navazujících odvětvích, a to především restaurace, hotely či obchodní síť. - Ochranu památek z rozpočtu kraje navýšit příspěvky na ochranu kulturních památek, zamezit tak chátrání památek a vytvoření dalších pracovních příležitostí navrhneme navýšení částky poskytované v programu Obnova kulturních památek a památkově hodnotných objektů v rozpočtu pro rok Rozšíření programu Mládež a kultura o základní a mateřské školy děti do divadel a kulturních zařízení. - Finanční podpora dopravy dětí na kulturní akce ze vzdálenějších školských zařízení v rámci stávajícího projektu Mládež a kultura - Budeme podporovat vznik Krajského divadla dětí a mládeže - Kulturní aktivity národnostních menšin, jako jeden z bodů procesu integrace národnostních menšin za současného zachování jejich kulturní, společenské a etnické identity. - Spolupráce s jednotlivými městy a jejich infocentry při tvorbě kulturního kalendáře v rámci portálu Živý kraj. - Pokračování aktivní podpory nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a to ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. - Zachování a další odborný růst sítě muzeí a galerií, jako jednoho ze základních nositelů kultury v kraji a to především navýšením částky v rozpočtu tak, aby tyto instituce mohly opět vykonávat i akviziční činnost, která je v současnosti utlumena na minimum. - Oceňování a propagace špičkových kulturních aktivit a umělecké tvorby formou udělování krajských cen, např. Cena hejtmana Karlovarského kraje a Cena Karlovarského kraje. - Pokračování v jednotném informačním a orientačním systému značení památek v kraji. 5

6 Lázeňství a cestovní ruch Cestovní ruch a zejména lázeňství je a bude poznamenána zásadní restriktivní politikou státu v oblasti lázeňské péče, která ve svém důsledku může vést k zásadnímu omezení provozované lázeňské péče. Karlovarský kraj musí vytvářet základní podmínky pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu a to zejména jeho podporou, propagací a finanční pomocí při realizaci konkrétních projektů vedoucí k zvýšení zájmu o oblast kraje. Většina opatření v oblasti cestovního ruchu má tzv. nepřímý dopad na zaměstnanost a ekonomiku regionu, ale na druhou stranu se jedná vždy o dopad v mnoha navazujících odvětvích (hotely, restaurace, lázeňství, obchodní síť, doprava, fungování a návštěvnost kulturních institucí, návštěvnost památek i zajímavostí, společensko-kulturních akcí, práce cestovních kanceláří, tiskárny, grafici, truhláři, prodejny suvenýrů a regionálních potravin a výrobků např. koupelová sůl, Becherovka, lázeňské oplatky, sklo Moser, výrobky porcelánek apod., telekomunikační služby, školy a pedagogové, potravinářský průmysl, stavebnictví apod.). Cestovní ruch i při současném zvyšujícím se podílu využívání nových technologií je stále oborem s nadprůměrně vysokým podílem lidské práce a je vysoký předpoklad, že to tak zůstane i v budoucnu, což ho předurčuje k tomu, aby s ním bylo uvažováno jako s efektivní formou řešení zaměstnanosti regionu. Podpora bude zaměřena zejména na projekty: - Propagace lázeňství v Karlovarském kraji, v zahraničí a ČR - Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu jak v zahraničí, tak i v ČR - Rozvoj městského a kulturního cestovního ruchu - Rozvoj venkovského cestovního ruchu a agroturistiky - Sportovní a aktivní dovolená, horská střediska, pěší turistika, cykloturistika - Kongresová a veletržní turistika - Rozvoj vícedenní návštěvnosti našeho kraje - Rozvoj marketingové značky Živý kraj - Podpora činnosti ústavu lázeňské medicíny v Mariánských Lázních /Univerzity Karlovy/ - Podpora registrace lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO - Zlepšení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, především lepší nabídkou možnosti prezentace lázeňských domů či společností na jednotlivých veletrzích, fam- a presstripech, ale především na portále Živý kraj (kde jsou uvedeny jednotlivé lázeňské domy s jejich nabídkou ubytování) či zajištění propagace lázeňství na základě zpracovaného videospotu na toto téma - Rozhodnutí o založení destinační agentury Karlovarského kraje - Podpora rostoucí aktivit místní a regionální samosprávy a dobrovolných svazků obcí a měst v oblasti cestovního ruchu a to především pokračováním nastoleného trendu v organizaci regionálních konferencí v této oblasti Doprava Doprava v Karlovarském kraji trpí zejména absencí napojení na souvislý dálniční systém v ČR a EU. Rovněž je na okraji zájmu propojení rychlostní železniční spojení s centrem. V důsledku nedostatku finančních zdrojů dochází k zhoršení dopravní obslužnosti zejména v okrajových částech kraje a občané jsou nuceni řešit dopravu do zaměstnání vlastními zdroji, což se negativně projevuje v mobilitě pracovní síly. Základní směry v oblasti dopravy: - Podporovat dokončení čtyřproudé komunikace R6, část K. Vary Praha. - Postupná a průběžná oprava a rekonstrukce II. a III. třídy silnic v Karlovarské, kraji zapojením vlastních i evropských prostředků. - Zachování dostupnosti veřejné dopravy obyvatelům kraje, průběžný monitoring potřeby dopravní obslužnosti, zejména v okrajových částech kraje, jako jednu z předpokladů - Zajištění dostupnosti lokální železniční dopravy co nejblíže lidem, podpora obnovení železničních tratí Aš Selb, Ležnice Krásný Jez. 6

7 - Další modernizace Letiště Karlovy Vary umožňující rozšíření počtu letů i cílových destinací. - Podpora dalšího přeshraničního spojení se SRN, například v oblasti Plesné a Aše. Oblast regionálního rozvoje - Vytvoříme podmínky pro sestavení nového Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 až Do přípravy programu zapojit širokou občanskou veřejnost formou anket, průzkumů veřejného mínění, organizací diskusních fór, zapojení neziskových a společenských organizací. - Budeme transparentně a účelně využívat dotační programy k realizaci investičních záměrů kraje. Naším cílem je investovat do projektů zabezpečujících další pracovní místa a růst průměrné mzdy pro občany kraje. - Rozhodnutí o vybudování Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje. - Soustavný tlak na centrální orgány pro zařazení do priorit rychlostní silnici R6. - Aktivně se budeme podílet na vyhledávání nových průmyslových zón a jejich zařazení do územních plánů. - Budeme podporovat projekt inovačních voucherů. - Zachováme program obnovy venkova. - Podpoříme vznik pracovní skupiny Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT) - Podpoříme harmonogram realizace rozvoje zaměstnanosti a všechna dostupná opatření pro jeho realizaci. - Jako jednu ze součástí připravovaného vědecko-technického parku, vytvořit propojený systém teoretické výuky, možnosti ověření teoretických poznatků v praxi, získávání praktických zkušeností a dovedností již v průběhu studia. - Posilovat teoretickou nadstavbu školských zařízení jejím zapojením do systému vědy a výzkumu. Formou společenského zadání, které musí být definováno v programu rozvoje kraje, na období , specifikovat potřeby kraje, stanovit zadání potřeb v oblasti vědy a výzkumu a jeho realizaci zajistit prostřednictvím stávajících kapacit kraje. - Z územně rozdělených kapacit vytvořit propojenou a vysoce sofistikovanou a organizovanou vědeckou jednotku umožňující realizovat aplikovanou vědu. - Zásadním způsobem rozšířit spolupráci s výzkumnými pracovišti, které realizují záměry odpovídající společenským, technickým a ekonomickým potřebám kraje. Propojit tato pracoviště s kapacitami našich krajských zařízení, zejména s krajskými školskými zařízeními, jejich dílnami a učebnami. - V novém plánovacím období EU připravit projekty, umožňující čerpat dotační zdroje na rozvoj lidských kapacit a technologického zařízení, které umožní převést špičkové poznatky základního výzkumu formou aplikované vědy do praxe ve výrobních podnicích a tak zajistit výrazné posílení konkurence schopnosti výrobních kapacit kraje a kraje samotného. 7

8 Majetek Zajistíme a budeme podporovat transparentní, efektivní a zodpovědnou správu a nakládání s majetkem Karlovarského kraje. - Za součinnosti zřizovatelských odborů a věcně příslušných příspěvkových organizací kraje průběžně aktualizovat přehledy nepotřebného a nevyužívaného nemovitého majetku a tento nabízet na webových stránkách realitního serveru, současně na internetových stránkách kraje a nově též na portále Prodej.Vasmajetek.cz. - Aktualizovat ucelenou pasportizaci nemovitého majetku (budov). - Postupně rozšiřovat zavedený geografický modulární informační systém MISYS. - Ve spolupráci s ostatními odbory krajského úřadu rozšiřovat webovou aplikaci Přehled majetku Karlovarského kraje ( - Průběžně dle skutečných potřeb aktualizovat rozsah pojistného krytí a průběžně revidovat pojištěný majetek. - Pokračovat v majetkoprávním vypořádání krajského majetku, zejm. silnic II. a III. třídy, místních komunikací a chodníků mezi krajem, jednotlivými obcemi, fyzickými, právnickými osobami, ČR Ředitelstvím silnic a dálnic, Praha a Státním pozemkovým úřadem. - Zpracování námětů, podpora a pomoc při realizaci projektů umožňující revitalizaci nevyužívaných objektů a napomoci tak vytvoření nových výrobních kapacit umožňující další rozvoj zaměstnanosti. - Aktualizovat a v praxi prosadit veřejnou databázi dodavatelů prací, výrobků nebo služeb, které mohou být využity ve výběrových a poptávkových řízení, které provádí Karlovarský kraj, nebo jeho příspěvkové organizace. Umožnit transparentní přístup k veřejným zakázkám širokému okruhu dodavatelů. Informační technologie a projektové řízení Dostupné informační technologie je nutné využívat pro potřebu řídících procesů při správě kraje a jeho majetku. Otevřít informační prostředí široké občanské a podnikatelské veřejnosti jako jeden z nástrojů kontroly veřejné správy a jako zdroj informací pro rozvoj občanských a podnikatelských aktivit. V oblasti IT je nutno se zaměřit zejména: - Využívání informačních technologií za účelem zlepšení výměny informací mezi subjekty veřejné správy, podpora a rozvoj služeb egovernmentu, zejména směrem k obcím s rozšířenou působností a obcí II. typu geograficky znevýhodněných. - Spolupráci s obcemi a městy Karlovarského kraje při budování dostupných datových zdrojů pro zkvalitnění rozhodovacích procesů veřejné správy Karlovarského kraje. - Pomocí informačních technologií přispívat k otevřenosti veřejné správy a dostupnosti informací pro občany a podnikatele. - Podpora telekomunikačních potřeb složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. - Integrovat ICT prostředí Karlovarského kraje s cílem vytvořit prostor pro kontinuálně pokračující nasazování moderních nástrojů a služeb (projektové řízení). 8

9 Životní prostředí Životní prostředí svou jedinečností představuje systém všech materiálních složek, které nás obklopují a které svou činností v pozitivním i negativním smyslu ovlivňujeme. Našim cílem je zachovat a zlepšit stávající prostředí a aktivním způsobem působit zejména na zachování biotopů, které jsou lidskou činností narušeny, nebo ohroženy. Vzhledem k obrovskému počtu faktorů a dějů působící na životní prostředí, se budeme zaměřovat formou podpory konkrétních projektů pozitivně působících na životní prostředí. Ochrana přírody - Projekt na záchranu perlorodky říční - Projekt přeshraniční spolupráce - Projekty související s oblastmi NATURA - Aktivní pomoc pro občany a organizace při získávání příspěvků z radonového programu - Podpora projektů směřující k likvidaci či omezování invazních druhů rostlin v případě Lesní hospodářství a myslivost - Příspěvky vlastníkům lesů na hospodaření v lesích - Podpora chovu včel Vodní hospodářství - Podporovat a podílet se na realizaci protipovodňových opatření v obcích - Podporovat investice do vodního hospodářství především u malých obcí - Poskytovat metodickou pomoc při řešení povodňových nebezpečí (povodňové plány apod.) Odpadové hospodářství - Pokračovat ve společných projektech třídění a recyklace odpadů s EKOKOM,Asekol, Elektrowin, Ecobat a Ecolamp - Metodická a organizační pomoc obcím a městům při plnění povinností v oblasti nakládání s komunálním odpadem Ochrana ovzduší - Podporovat projekty vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) - Podílet se na společných projektech s občanskými sdruženími a NNO - Aktualizovat koncepci EVVO v Karlovarském kraji - Poskytovat příspěvky NNO na EVVO - Metodicky pomáhat při realizaci revitalizačních projektů na území zasažených těžbou nerostných surovin - Podporovat školy a školská zařízení při realizaci projektů zaměřených na EVVO 9

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny

Název a číslo projektu. Žadatel projektu. Kontaktní osoba. Cíle projektu. Cílové skupiny ANOTACE PROJEKTU OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Název a číslo projektu Zpracování ovoce a bylin ve Velké Kraši CZ.1.04/3.1.06/30.00128 Žadatel projektu VS Rychleby s.r.o. 24704971 Olivova 303/49 Praha 251 01 Kontaktní

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více