BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Informační systém pro organizaci a prezentaci práce zájmové komunity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Informační systém pro organizaci a prezentaci práce zájmové komunity"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Informační systém pro organizaci a prezentaci práce zájmové komunity The information system for organization and presentation community work Jan Macháček

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Informační systém pro organizaci a prezentaci práce zájmové komunity The information system for organization and presentation community work Jan Macháček Akademický rok: 2010 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem a implementací jednoduchého informačního systému pro podporu činnosti zájmové komunity. Je rozdělena do čtyř částí, které se postupně zaměřují na analýzu, návrh a implementaci systému. Závěrečná část je věnována použitým technologiím. Cílem práce je ověřit si vědomosti získané během studií Unicorn College na konkrétním projektu. Klíčová slova: Informační systém, návrh informačních systémů, analýza informačních systémů, model-view-controller, objektově-relační mapování, C#, nhibernate, ASP.NET MVC, Oracle. 4

5 3. ABSTRACT The work deals with a design and an implementation of a simple information system to support the activities of a community. It is divided into four parts, which gradually focuses on the analysis, design and implementation. The final section is about used technologies. The goal of work is to verify the knowledge gained from studies of Unicorn College on this project. Keywords: An information system, design of information systems, analysis of information systems, model-view-controller, object-relational mapping, C #, nhibernate, ASP.NET MVC, Oracle. 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Informační systém pro organizaci a prezentaci práce zájmové komunity jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne.. Jan Macháček 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce RNDr. Ondřeji Kučerovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině a blízkým za trpělivost, kterou věnovali mým studiím. 7

8 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Analýza a správa Požadavků Analýza problémové domény Popis společnosti Popis stávajících procesů Souhrnný přehled procesů PROC03 - Účast na akcích rekonstruujících historii PROC10 Propagace skupiny Shrnutí problému Výstup z dotazníku Správa požadavků Identifikované požadavky Celková priorita identifikovaných požadavků Navrhované řešení Návrh systému Modul Core Uživatelé a skupiny Galerie a obrázky Seznam případů užití modulu Core Modul Planning Seznam případů užití modulu Planning Implementace Modul Core Model Controller Databázové schéma Použité technologie Návrh systému ISob Persistentní uložení dat Objektově-relační mapování Serverová část Klientská část Silverlight O projektu Konfigurace WCF RIA Services O projektu Konfigurace nhibernate O projektu Konfigurace Příklad mapování objektu Knihovny třetích stran Instalace systému Závěr Conclusion

9 14. Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 Vybrané případy užití systému ISob Registrace nového uživatele Popis Vstupní podmínky Toky Datové typy Další informace a diagramy Zobrazení detailu profilu uživatele Popis Vstupní podmínky Toky Datové typy Další informace a diagramy Editace osobních údajů v profilu uživatele Popis Vstupní podmínky Toky Datové typy Další informace a diagramy Založení skupiny Popis Vstupní podmínky Toky Datové typy Další informace a diagramy Úprava jména a popisu skupiny Popis Vstupní podmínky Toky Datové typy Další informace a diagramy Přihlášení koncového uživatele do systému Popis Vstupní podmínky Toky Další informace a diagramy Ukázka mapování třídy Person na tabulku PERSON

10 7. ÚVOD Informační a komunikační technologie v současnosti patří k významným a lukrativním ekonomickým odvětvím. Firmy jako Microsoft, Google nebo Apple jsou v této oblasti jedny z největších na světě. I žebříčku nejbohatších osob světa vévodí vlastník několika telekomunikačních společností - Carlos Slim Helú. Společně s ním je v první patnáctce Bill Gates, zakladatel Microsoftu a Lawrenc Ellison, spoluzakladatel Oracle Corporation. ICT je velmi široce používaný pojem. Mezi informační a komunikační technologie se řadí i jedna poměrně specifická disciplína - vývoj software. Cílem této práce bylo aplikovat poznatky získané v tomto oboru, na konkrétním projektu. Proto jsem se rozhodl navrhnout a implementovat prototyp jednoduchého informačního systému. Projekt zahrnuje všechny fáze vývoje software, tedy od analýzy přes návrh a implementaci po nasazení. Navržený systém bude využívat zájmové sdružení Kompanie z Curychu, skupina, která se zabývá rekonstrukcí historie, konkrétně švýcarské milice na sklonku patnáctého století. Takovéto zaměření systému jsem zvolil z jednoduchého důvodu. Jednou z klíčových znalostí potřebných pro vývoj kvalitního software je velmi dobré povědomí o problematice dané oblasti. Vzhledem k tomu, že ve zmíněné organizaci působím již přes pět let, jsem s ní dobře seznámen. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část je zaměřena na sběr a analýzu požadavků, kladených na informační systém. Zahrnuje podrobný popis funkcí a aktivit zájmového sdružení Kompanie z Curychu i procesů, které v něm probíhají. Problematika je identifikována pomocí diskuzí a dotazníkových šetření. Na základě rozboru těchto informací je navrženo řešení. Ve druhé části je návrh podrobněji rozpracován pomocí vhodných modelů a popisem případů užití. Systém díky tomu získává jasnější obrysy. Jsou nakresleny první diagramy zachycující entity v systému a vzájemné vztahy mezi nimi. Třetí část práce se zabývá konstrukční fází projektu. Zde přistupuji již k samotné tvorbě prototypu. Závěr práce je spíše teoretický a pojednává o technologiích použitých při tvorbě tohoto informačního systému. Měl by objasnit jejich volbu a představit ty méně známé z nich. V této části je rovněž popsán postup nasazení systému. 10

11 8. ANALÝZA A SPRÁVA POŽADAVKŮ Správa požadavků je jednou z klíčových disciplín použitých při vývoji softwaru. Je to systematický přístup, pomocí kterého se snažíme pochopit problémovou doménu a následně identifikovat a zachytit požadavky, které se v ní vyskytují. Dle metodiky Rational Unified Process je na ni kladen největší důraz v úvodních fázích projektu, ale musí být vykonávána v jeho celém průběhu. V této části se proto zaměříme na problémovou oblast. Popíšeme si organizaci-sdružení a zaznamenáme procesy, v ní probíhající. Na základě těchto informací a sebraných požadavků, se pokusíme navrhnout informační systém, který bude podporovat činnost této organizace. 8.1 Analýza problémové domény Popis společnosti Kompanie z Curychu je skupina, zabývající se rekonstrukcí historie. Sdružuje hlavně příznivce z Prahy a okolí, ale mohou se zapojit zájemci z celé republiky. Vznikla na podzim roku 2005 jako volné sdružení lidí, se zájmem o hraní rolových/zážitkových fantasy her, přičemž historie byla pro skupinu až podružným kritériem. Nicméně, v průběhu let se celkové zaměření skupiny k historii z různých směrů blížilo, až konečně v roce 2007 bylo rozhodnuto, že skupina začne historii dělat jinak než ostatní. Snaží se propojit principy oživování historie s hraním rolových her. Často skupina naráží na hranice, které žánr fantasy neumožňoval a byla nucena přehodnotit své působení a zaměření. Formou, často bolestivých, diskuzí dospělo vedení k tomu, že se chce kvalitně věnovat rekonstrukci určitého historického období. Volba padla na pozdně středověké Švýcarsko. Zpětně je těžké vysvětlit, proč byla vybrána zrovna tato země, nejspíš se jednalo o konsenzus všech tehdejších členů. Skupina se přeformovala v jakýsi projekt s jasně stanovenými cíli a postupy, které se budou pro dosažení těchto cílů používat Popis stávajících procesů Hlavním cílem skupiny je rekonstrukce jednotky milice švýcarského kantonu Curych pozdního 15. století. Ideálem pak je vytvořit kvalitní a sehranou kompanii, věrohodně zasazenou do světa střední Evropy pozdního středověku, respektive počínající renesance. To znamená celkovou rekonstrukci jednotky ve všech aspektech její existence a tím věrohodně oživení historie. Mezi činnosti skupiny tedy logicky patří nejen historický boj a výcvik, ale také původní formy táboření, cestování, strážní služby, trávení volného času apod. Skupina se snaží, aby jednotlivé postavy, které v jednotce vystupují, odpovídaly složení společnosti dané doby a byly tak nejen historicky věrné, ale hlavně plastické a pro případného pozorovatele živé. Skupina se účastní široké škály akcí, kde se schází 11

12 s podobně zaměřenými skupinami a společně tak rekonstruují vojenskou taktiku a události druhé poloviny 15. a počátku 16. století. Již jen okrajově, a povětšinou na individuální bázi, se členové věnují hraní rolových/zážitkových her. Všem zájemcům, kteří by se chtěli k tomuto unikátnímu projektu připojit, skupina nabízí možnost získání základního povědomí o výrobě kostýmů a přístup k odpovídajícímu vybavení, výcvik boje se zbraněmi i bez nich a v neposlední řadě stát se součástí zajímavého kolektivu samozřejmostí je pak účast nejen na tuzemských, ale i zahraničních reenactment akcích. Skupina pořádá i vlastní semináře a workshopy, přístupné však pouze členům projektu. 12

13 8.2 Souhrnný přehled procesů Obrázek 1: Procesy ve skupině Pokud chceme vytvářet informační systém, který bude pokrývat potřeby zadavatele, musíme nejdříve pochopit business pravidla a postupy, která v rámci organizace platí. Proto se nám vyplatí zachytit a důkladně popsat její hlavní a vedlejší procesy. 13

14 ID procesu PROC01 PROC02 PROC03 PROC04 PROC05 PROC06 PROC07 PROC08 PROC09 PROC10 PROC11 Název Rekonstrukce historie Organizace skupiny Účast na akcích rekonstruujících historii Rekonstrukce jednotky milice švýcarského kantonu Curych Budování věrohodné rekonstrukce vojenského ležení Vzdělávání členů v historii, historických výrobních postupech, zpracování materiálů apod. Pořádání workshopů Výcvik boje se zbraněmi i bez nich Výroba kostýmů Propagace skupiny Nábor nových členů Tabulka 1: Procesy ve skupině PROC03 - Účast na akcích rekonstruujících historii Cíl Zodpovědná osoba Vstupy Výstupy Reprezentace skupiny na tuzemských i zahraničních akcích Seznámení diváků s historií vojáků v kantonu Curych Šimon Steffal Pozvánka na akci Členové skupiny ochotní se akce zúčastnit Potřebné táborové a vojenské vybavení Dopravní prostředky Spokojený divák, organizátor i člen skupiny Tabulka 2: Popis procesu PROC03 Název Cíl Vstupy Výstupy Časová náročnost Kanál Pozvání členů skupiny na akci Dohoda mezi vedoucím skupiny a pořadatelem akce na požadavcích Pozvánka na akci Skupina se zúčastní akce 1-6 měsíců Telefon/Ústní domluva/ /facebook/informační system Tabulka 3: Popis dílčích kroků procesu PROC

15 Název Cíl Vstupy Výstupy Časová náročnost Kanál Příprava odjezdu na akci Organizace a naplánování průběhu akce Požadavky akce Seznam členů, kteří se zúčastní akce Seznam vybavení, které je nutné vzít Plán cesty 1-2 týdny Telefon/Ústní domluva/ /facebook/informační systém Tabulka 4: Popis dílčích kroků procesu PROC03.02 Název Cíl Vstupy Výstupy Časová náročnost Kanál Vyskladnění věcí potřebných na akci Příprava a kontrola stavu vybavení před odjezdem na akci, případné drobné opravy vybavení Seznam vybavení, které je na akci potřeba Vyskladněné vybavení Seznam vyskladněného vybavení 1-10 hodin Informační systém Tabulka 5: Popis dílčích kroků procesu PROC PROC10 Propagace skupiny Cíl Zodpovědná osoba Vstupy Výstupy Seznámení veřejnosti s projektem rekonstrukce jednotky milice švýcarského kantonu Curych Šimon Steffal, Jan Macháček Fotografie Nové informace - výrobní postupy, tipy a triky Prezentace skupiny na vlastním webu a sociální síti Facebook Šíření získaných informací a postupů mezi zainteresované osoby Tabulka 6: Popis procesu PROC10 15

16 Název Cíl Vstupy Výstupy Časová náročnost Kanál Publikování fotografií z akce Prezentace fotografií z akce na webu skupiny a na sociální síti Facebook Fotografie z akce Webová galerie 1 týden Informační systém Tabulka 7: Popis dílčích kroků procesu PROC Shrnutí problému Výstup z dotazníku Problém Šimon Steffal Jan Macháček Václav Průša Markéta Holečková Milan Klika Celkem Komunikace s pořadateli akcí Evidence vybavení Plánováním akcí Propagace skupiny Tabulka 8: Výstup z dotazníkového šetření [1 nejmenší problém, 5 největší problém] Problém Ovlivňuje Dopad Úspěšné řešení Propagace skupiny. Nábor nových členů a názor diváků na historii. Ovlivňuje názor společnosti na skupinu. Není zcela jasné čím se skupina zabývá a proč to realizuje zvoleným způsobem. Nasazení aplikace, v které by bylo možné prezentovat dosavadní výsledky snažení skupiny. Tabulka 9: Problém s propagací skupiny 16

17 Problém Ovlivňuje Dopad Úspěšné řešení Plánování akcí. Produktivitu práce, náladu ve skupině. Špatná organizace akce, nepříjemné změny na poslední chvíli. Nasazení aplikace pro plánování akcí, optimalizace procesu Účast na akcích rekonstruujících historii v tuzemsku i v zahraniční. Tabulka 10: Problém s plánováním akcí 8.4 Správa požadavků Hlavním podkladem pro vznik informačního systém jsou požadavky, definované potřeby zainteresovaného subjektu. Jednodušeji můžeme za požadavek označit vše, co má být implementováno, tedy libovolné chování nebo vlastnost systému. Pro přesnější definici požadavku pak můžeme použít následující: 1. Schopnost nebo vlastnost požadovaná uživatelem k vyřešení problému nebo dosažení cíle Schopnost nebo vlastnost, které musí být dosaženo systémem nebo komponentou systému, a která splňuje danou smlouvu, standard, specifikaci nebo jinou formálně schválenou dokumentaci. 1 Požadavky lze rozdělit do několika kategorií. Základní dělení je na funkční a nefunkční. Protože toto dělení není vždy dostatečné, byl zaveden firmou Hewlett-Packard model FURPS+. Za tímto akronymem se skrývá rozdělení požadavků do šesti kategorií. Kromě písmene F se jedná o nefunkční požadavky. Jednotlivá písmena tedy představují kategorie pro: 1. Functionality (Funkčnost) 2. Usability (Použitelnost) 3. Reliability (Spolehlivost) 4. Performance (Výkonnost) 5. Supportability (Podpora) 6. + (Ostatní) Podrobnější popis jednotlivých kategorií lze nálézt například na stránkách Wikipedia, konkrétně na 1 KLIMEŠ, Jiří. OAD Úvod do modelování IS [online]. Publikováno 2008, poslední revize [cit ]. Dostupné v Unicorn Universe: <OAD.CZ/LEC01/GL> 17

18 8.4.1 Identifikované požadavky # Kat Popis RE01 RE02 F F V systému budou evidováni uživatelé a bude možné je přiřazovat do různých uživatelských skupin Systém bude řídit přístup uživatelů do jednotlivých skupin a ověřovat jejich přístupová oprávnění RE03 F Uživatelům bude systém umožňovat zakládat galerie a vkládat do nich obrázky RE04 F Systém bude zajišťovat komunikaci mezi členy formou skupinových diskuzí RE05 F Pomocí systému bude řešena organizace akcí RE06 F V systému bude evidováno skupinové vybavení RE07 F Systém bude umožňovat publikaci vybraných informací na internetu RE08 F V systému bude možné psát články a sdílet je s ostatními uživateli RE09 F Systém bude publikovat vybrané obrázky do sítě Facebook RE10 U Systém by měl být navržen jako vícejazyčná aplikace RE11 U Systém musí být schopni používat i málo zdatní uživatelé PC RE12 S K systému musí existovat programátorská dokumentace RE13 + Systém bude vybudován na technologii ASP.NET Tabulka 11: Přehled identifikovaných požadavků Celková priorita identifikovaných požadavků # Priorita klienta Náročnost Celková priorita Iterace RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE RE x x RE12 3 x x x RE13 4 x x x Tabulka 12: Priority identifikovaných požadavků Priorita: 1 nejnižší - 5 nejvyšší, Náročnost: 1 nejnižší 5 nejvyšší 18

19 8.5 Navrhované řešení Jako vhodné řešení se jeví návrh informačního systému, který bude pokrývat všechny požadavky výše zmíněné organizace. Vývoj systému bude probíhat v několika krocích. Rozdělení požadavků do jednotlivých etap proběhlo na základě stanovených priorit. V první etapě bude systém umožňovat správu uživatelů a tyto uživatele bude možné obsazovat do pracovních skupin. V skupinách mohou uživatelé vytvářet, upravovat a sdílet data potřebná pro jejich práci. Pod pojmem data se zpočátku skrývají pouze obrázky, fotografie a videa. V dalších iteracích se počítá s obecnou správou dat. Systém tedy bude umět uložit například dokumenty, tabulky z tabulkových procesorů a mnohé další. Bude vytvořen i základní modul pro plánování a organizaci práce. Modul bude obsahovat diskuzní fórum, které bude sloužit jako komunikační kanál pro členy jednotlivých pracovních skupin. Dále bude možné v systému plánovat a potvrzovat účast na akcích. Následně budou doplňovány do systému nové a rozšiřovány stávající funkčnosti. Například bude zajištěna integrace se sociální sítí Facebook, kdy uživatel bude moci sdílet fotografie z jeho pracovních skupin v této síti. Systém bude také sloužit jako nástroj pro evidenci a práci s majetkem. 19

20 9. NÁVRH SYSTÉMU Tato část se zabývá návrhem systému. Informační systém dostal jméno ISob. Tento název je založen na spodobě znělosti znělé souhlásky p a neznělé b. Původní jméno systému bylo ISopp, Informační Systém pro Organizaci a Prezentaci Práce. Ten jsem však zavrhl a místo toho jsem se inspiroval jinými zvířecími informačními systémy, konkrétně eliškou Českých drah. 9.1 Modul Core Modul Core je hlavní modul systému ISob. Zavádí do systému čtyři základní entity Uživatele 2, Skupiny, Galerie a Obrázky a přináší veškerou funkčnost pro jejich správu. Umožňuje registraci uživatelů, jejich zobrazení, editaci a mazání. Stejné operace poskytuje skupinám, galeriím a obrázkům Uživatelé a skupiny Uživatel je evidován v systému pomocí povinných a nepovinných parametrů. Povinné parametry jsou přihlašovací jméno, heslo, , datum založení, datum poslední změny a datum posledního přihlášení. K nepovinným parametrům patří křestní jméno, příjmení a krátký popis. Obrázek 2: Doménový model uživatelů a skupin Skupina je entita, která seskupuje uživatele do logických celků. Každá skupina je definována jménem, krátkým popisem, datem založení, datem poslední změny a vlastníkem. 2 Dále v textu se pracuje s třemi základními pojmy: koncový uživatel, uživatel a profil. Koncový uživatel je osoba která využívá systém ISob ke své práci. Uživatel je reprezentace koncového uživatele v systému. Profil je seznam detailních informací o uživateli. 20

21 Vlastník skupiny je uživatel, který skupinu založil a povoluje přístup všem ostatním uživatelům. Uživatelé, kteří přijali pozvání do skupiny, se stávají skupinovými uživateli. Počet skupinových uživatelů ve skupině není omezen. Ve skupině může být jeden až n skupinových uživatelů. Vlastník může upravovat informace o skupině, tedy jméno a krátký popis. Může do ní zvát nové uživatele a odstraňovat z ní staré skupinové uživatele. Vlastník může navíc skupinu smazat. Kromě skupin, které založili uživatelé, nalezneme v ISobu i několik systémových skupin. Jsou to domovské skupiny uživatelů, které jsou založeny společně s uživatelem. Domovská skupina, je výchozím pracovním prostorem. Ostatní uživatelé nemají přístup k dokumentům, které v ní byly vytvořeny. Domovskou skupinu nelze odstranit ani upravovat. Také z ní nelze odstranit uživatele nebo je do ní pozvat Galerie a obrázky V rámci modulu Core je každé skupině založena kořenová galerie. Tedy při vytváření nového uživatele je nejen založena jeho domovská skupina, ale této skupině je založena i kořenová galerie. Kořenové galerie, stejně jako domovské skupiny nelze odstranit. Obrázek 3: Doménový model vlastnictví galerií a obrázků Uživatelské uspořádání galerie je libovolné. Záleží na způsobu práce uživatele. V kořenové galerii lze vytvářet podgalerie ve více úrovních, počet úrovní není omezen, nebo do ní volně vkládat samostatné obrázky nebo videa. Kořenovou galerii nelze odstranit. 21

22 Obrázek 4: Doménový model uspořádání galerií Galerie a obrázky mají jméno, krátký popis, datum založení, datum poslední změny, majitele, skupinu a přístupová práva Seznam případů užití modulu Core 1. MC.UC01: Registrace nového uživatele (strana: 41, kapitola: 18.1) 2. MC.UC02: Přihlášení koncového uživatele do systému (strana: 48, kapitola: MC.UC03: Odhlášení koncového uživatele ze systému 22

23 4. MC.UC04: Zobrazení detailu profilu uživatele (strana: 44, kapitola: 18.2) 5. MC.UC05: Editace osobních údajů v profilu uživatele (strana: 45, kapitola: 18.3) 6. MC.UC06: Založení skupiny (strana: 46, kapitola: 18.4) 7. MC.UC07: Úprava jména a popisu skupiny (strana: 47, kapitola: 18.5) 8. MC.UC08: Přidání uživatele do skupiny 9. MC.UC09: Odstranění uživatele ze skupiny 10. MU.UC10: Zobrazení detailu galerie 11. MU.UC11: Prezentace obrázků v galerii 12. MC.UC12: Založení nové galerie 13. MU.UC13: Úprava vlastností galerie 14. MU.UC14: Odstranění galerie 15. MU.UC15: Přidání obrázku do galerie 16. MU.UC16: Odstranění obrázku z galerie 23

24 10. IMPLEMENTACE Třetí část práce se zabývá konstrukční fází projektu. Hlavní náplní této kapitoly je implementace systému. Zdrojové kódy společně s programátorskou dokumentací jsou k dispozici na přiloženém CD-ROM Modul Core Model Obrázek 5: Class diagram modelu modulu Core 24

25 Controller Obrázek 6: Class diagram controlleru modulu Core 25

26 Databázové schéma Obrázek 7: Databázové schéma modulu Core 26

27 11. POUŽITÉ TECHNOLOGIE Kapitola pojednává o použitých technologiích při vývoji informačního systému ISob. Měla by objasnit důvody jejich výběru a v krátkosti představit ty méně známé. Zároveň slouží i jako instalační příručka pro nasazení systému Návrh systému ISob ISob je navržen jako třívrstvá aplikace a je vybudován na pěti technologiích. Relační databázi Oracle, objektově-relačním mapperu nhibernate, Microsoft.NET MVC frameworku, Microsoft WCF (Windows Communication Foundation) a Microsoft Silverlight Persistentní uložení dat Pro perzistentní uložení dat byla zvolena databáze Oracle. Je to dáno mými většími zkušenostmi s touto technologií než s konkurenčním Microsoft SQL Server Důvodem pro využití Oracle byly také mé znalosti jazyka PL/SQL, který jsem v počátečních fázích vývoje, využíval pro generování testovacích dat. V reálném nasazení bude nejspíš tato relační databáze nahrazena PostgreSQL nebo již zmíněným Microsoft SQL Serverem Tato změna vychází z nabídky web hostingových služeb pro.net aplikace, avšak díky použití nhibernate nám to nikterak nevadí Objektově-relační mapování Při výběru objektově-relačního mapovacího nástroje jsem měl na výběr tyto možnosti: LINQ to SQL, nhibernate a Entity Framework. Entity Framefork jsem se rozhodl vyřadit hned z počátku, jelikož jsem se o jeho existenci dozvěděl až v průběhu psaní této práce. Když se nyní podíváme na zbývající dvě řešení, nalezneme v jejich porovnání výrazné odlišnosti. Mapování LINQ to SQL není možné použít s databází Oracle. LINQ to SQL můžeme propojit pouze s Microsoft SQL Serverem 2000 a vyšším. Oproti tomu je nhibernate nezávislý na použitém databázovém stroji. Další odlišností je již vlastní mapování. U LINQ to SQL je vždy mapována jedna tabulka na jeden objekt. Nad databází vzniká tedy silně typovaná vrstva, jedna ku jedné. U tohoto mapování tedy neexistuje nic jako konceptuální model. Naproti tomu nhibernate je plnohodnotný objektově-relační mapper. Strukturu doménového modelu systému zachytíme konceptuálním modelem a do fyzického světa relační databáze ho transformujeme pomocí mapování. Například pomocí mapovacích souborů s příponou.hbm.xml, ale jde to i jinak. Velkou výhodou a zároveň i hlavní odlišností je možnost měnit fyzický model bez nutnosti měnit model konceptuální. Změny se nám promítnou pouze v úpravě mapování. V případě LINQ to SQL nám však může jakákoliv změna 27

28 v databázi způsobit nefunkčnost celé aplikace. Aby ale vše nemluvilo jen v neprospěch LINQ to SQL, tak musím říct, že kombinace zmíněného mapování a Microsoft SQL Serveru nabízí mnoho automaticky generovaných funkčností, které bude při použití nhibernate potřeba doprogramovat Serverová část U Microsoft ASP.NET MVC frameworku v zásadě není co řešit. Je to základní stavební kámen serverové části. Jsou v něm implementovaný business, datová i část prezentační vrstvy aplikace. Komunikace serverové části s klientskou je zajištěna pomocí web-gui kanálu a webových služeb. Ty jsou nástavbou business vrstvy. Z tohoto návrhu ovšem vyplývá, že business logika je pouze v serverové části aplikace, ale my bychom ji potřebovali částečně sdílet s klientskou částí. Tento problém vyřešíme použitím WCF Ria Services, sadou podpůrných nástrojů, které automaticky generují příslušné třídy doménového modelu v klientské části aplikace Klientská část Na klientskou část, ve které se nachází prezentační vrstva, jsou použity technologie ASP.NET MVC a Microsoft Silverlight 3. Proč Silverlight? Návrh aplikace nutně nevyžadoval použití RIA platformy. Ta však přináší mnoho výhod. Například zvětšení uživatelského komfortu použitím Silverlight komponent pro přehrávání videa, či pro upload většího množství souborů. Další výhodou je odstranění problému s optimalizací webu pro různé webové prohlížeče. Nesmíme zapomenout ani na ulehčení a zpříjemnění práce vývojářům. Nevýhoda platformy, tedy potřeba instalace pluginu do webového prohlížeče, je vzhledem k počtu uživatelů zanedbatelná. Těch bude v pilotním provozu maximálně několik desítek a většinou se bude jednat o uživatele Microsoft Windows 7 a webového prohlížeče Internet Explorer 8, či Mozilla Firefox. Tato kombinace zajišťuje bezproblémový chod Silverlight aplikací bez jakéhokoliv zásahu uživatele. Při případném růstu počtu uživatelů systému ISob je možné nahradit Silverlight části klientské aplikace běžnou ASP.NET MVC stránkou s využitím AJAX komponent, čímž odstraníme nutnost instalace pluginu úplně Silverlight O projektu Technologie Silverlight byla představena v roce 2007 softwarovou společností Microsoft. Jedná se o plug-in pro webové prohlížeče, který uživatelům zprostředkovává RIA, Rich Internet Application, platformu vycházející z WPF, Windows Presentation Foundation. Snahou technologie Silverlight je dosažení kompatibility s dnes nejrozšířenějšími operačními systémy, tedy s Microsoft Windows, 28

29 Apple Mac OS X a s rodinou operačních systémů Linux. Samozřejmostí je podpora mobilních zařízení s operačními systémy Microsoft Windows Phone 7 a Symbian(Series 60). V současné době je k dispozici verze Silverlight 4. Pro koncové uživatele byla uvolněna společně s Visual Studiem Verze 4 přináší například podporu webového prohlížeče Google's Chrome, práci s kamerou a mikrofonem, rozšíření možností data bindingu, vylepšení animací, WCF RIA Services a mnoho dalšího viz Podpora operačního systému Linux je řešena formou open-source projektu Moonlight, který je zaštítěn firmou Novell. Bohužel i přes záštitu americké softwarové firmy je Moonlight daleko za Silverlightem a podpora Linuxu je nejslabší Konfigurace Pro vývoj Silverlight aplikací a případné úpravy systemu ISob stačí pouze naistalovat Microsoft Silverlight 3 SDK a Microsoft Silverlight 3 Tools for Visual Studio 2008 SP1. Obojí ale s příchodem Silverlight 4 zmizelo ze stránek Microsoftu, proto budeme nuceni přejít na Silverlight 4 Tools RC2 for Visual Studio 2010, a tím pádem i na Visual Studio 2010, což majitele Visual Studia 2008 jistě nepotěší. Více o systémových požadavcích zde FamilyID=bf5ab940-c011-4bd1-ad98-da671e491009&displaylang=en. Při samotném nasazení systému nic instalovat ani konfigurovat nemusíme. Stačí pouze kopírovat zkompilovaný projekt do složky, na kterou odkazuje virtuální adresář na IIS serveru WCF RIA Services O projektu Microsoft WCF RIA Services je rozšířením tradičního n-vrstvého návrhového vzoru, který podporuje ASP.NET a Silverlight platformy. RIA Services umožňují psát aplikační logiku, která běží na rozdělené business vrstvě. Poskytuje podporu pro běžné úkony jako je dotazování, editace a validace dat, autentizace a autorizace prostřednictvím integrace Silverlight komponent, jak na straně klienta, tak ASP.NET na busines vrstvě. Z výše uvedené definice je tedy zřejmé, že WCF RIA Services jsou komplexní sadou nástrojů, komponent a služeb, které zprostředkovávají serverovou business logiku v klientské aplikaci. Vše je zcela automatizované. Po provedení změny v business logice se před kompilací vygenerují proxy třídy, které zpřístupňují datový model a potřebná volání serverové části. 29