NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Projektant: AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 1

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN... 4 A) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů... 4 B) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů... 5 C) Požadavky na rozvoj území obce... 5 D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádní krajiny)... 6 E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury... 6 F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území... 7 G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace... 8 H) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky civilní ochrany, obrany státu, ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi)... 9 I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území... 9 J) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby... 9 K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem M) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území N) Případný požadavek na zpracování konceptu, požadavky na zpracování variant O) Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Tabulková část Rámcové vyhodnocení uvažovaných záborů zemědělského půdního fondu a PUPFL. Příloha: Výkres limitů využití území a záplavových území ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 2

3 I. ÚVOD Město Pohořelice je umístěno v okrese Brno-venkov, na křižovatce významných dopravních tahů Brno Znojmo a Brno Mikulov - Vídeň, které mají mezinárodní význam. Velmi dobrá dopravní dosažitelnost krajského města Brna, kvalitní životní prostředí, dobré kulturní a územně technické podmínky pro výstavbu a poměrně příznivé ceny stavebních pozemků vedou ke zvýšenému zájmu o výstavbu. Územní plán sídelního útvaru Pohořelice byl schválen městským zastupitelstvem. Řešil pouze zastavěné území města. V roce 1999 byla vypracována změna č. 1 ÚP města Pohořelice (S-projekt plus Zlín, a.s.), která byla schválena městským zastupitelstvem Tato změna územního plánu řešila již celá katastrální území Pohořelice nad Jihlavou, Nová Ves u Pohořelic a Smolín. V roce 2005 byla vypracována změna č. 2 ÚPN SÚ města Pohořelice (AR projekt, s.r.o., Brno), která byla schválena městským zastupitelstvem V roce 2007 byla společností AR projekt s.r.o., Brno, vypracována změna č. 3 ÚPN SÚ města Pohořelice, která byla schválena městským zastupitelstvem (účinnost vyhlášky ode dne ). V roce 2007 byly zahájeny práce na souběžně řešených změnách č. 4 a 5 ÚPN SÚ Pohořelice. O pořízení Změny č. 4 rozhodlo Zastupitelstvo města Pohořelice Jako zpracovatel předmětné dokumentace byla vybrána firma AR projekt, s.r.o., Brno. Důvodem pro zpracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je potřeba přípravy nových rozvojových ploch pro plochy bydlení a plochy výroby. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Pohořelice zajišťuje úřad územního plánování, kterým je Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad. Řešené území sousedí s následujícími katastrálními územími: Cvrčovice, Odrovice, Medlov, Hrušovany u Brna, Unkovice, Žabčice, Přibice, Ivaň, Mušov, Pasohlávky, Vlasatice, Branišovice, Šumice. Hlavní cíle řešení změn územního plánu: vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj města při respektování kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot, s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje, úprava funkčního a prostorového uspořádání území města, pro vytvoření nejvhodnější urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii města a nové společensko ekonomické podmínky, vymezení veřejné infrastruktury, veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, prověření možnosti obsluhy rozvojových ploch (dopravní a technická infrastruktura), Území města je tvořeno třemi katastrálními územími Pohořelice nad Jihlavou, Nová Ves u Pohořelic a Smolín. Změna územního plánu bude řešit celá katastrální území. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 3

4 II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ Změna územního plánu bude v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Změna územního plánu zohlední vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: (16) Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. (19) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Tato území mají značnou hodnotu, například jako turistické atrakce. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně bránit. (20) Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Hledat přitom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. (22) Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému územnímu plánu: - Řešené území leží v trase koridorů dálnic a rychlostních silnic, a to v koridoru silnice R52. Poloha silnice byla řešena změnou č. 2 ÚPN SÚ Pohořelice a je stabilizována. - řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené v Politice územního rozvoje ČR, - řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR, - řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje dosud nebyly vypracovány. Město Pohořelice je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavska), který byl schválen dne na zasedání zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.usn. 921/06/Z14. Z uvedené územně plánovací dokumentace vyplývají pro ÚP Pohořelice tyto požadavky: - respektovat přírodní limity využití území (území Natury 2000) - respektovat koncepci řešení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (ve východních částech k.ú. Smolín a Pohořelice nad Jihlavou je umístěna trasa RBK, v ÚPN SÚ Pohořelice je přibližně ve stejné poloze navržena trasa NRBK) změnit ÚSES dle ÚPN VÚC - respektovat koncepci rozvoje vodního hospodářství, založenou Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. - poloha cyklistické trasy regionální: není předmětem změny ÚPO - poloha železniční dráhy: poloha železnice je stabilizovaná, ÚPN VÚC navrhuje zařadit regionální dráhu traťový úsek TÚ 2051 do úseků železničních tratí s intervalovým provozem ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 4

5 (IDS) - respektovat stanovené záplavové území Jihlavy: je respektováno. - ve VÚC navržena rekonstrukce, rozšíření silnice I.třídy I/53 Pohořelice Znojmo, koridor pro umístění navrhované dopravní stavby, návrh mimoúrovňové křižovatky, rychlostní silnice R 52 Pohořelice Nová Ves, nová trasa silnice II. třídy II/395 Pohořelice Pasohlávky: v ÚPN SÚ Pohořelice je vše respektováno. - Návrh elektrorozvodny, 1 návrh transformační stanice 110/22 kv Pohořelice + napojení nových vedení na síť 110 kv, 3 návrh vedení 110 kv (2 x 110 kv) Hrušovany u Brna Hrušovany nad Jevišovkou rekonstrukce stávajícího vedení v trase: v ÚPN SÚ Pohořelice je vše respektováno. B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Územně analytické podklady ORP Pohořelice dosud nebyly zpracovány. Žádné požadavky. C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Přehled navrhované změn: 4.1 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Smolín. 4.2 Návrh UB plochy bydlení, po obvodu návrh ZI ploch zeleně izolační, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u bývalé cihelny. 4.3 Návrh VP plochy výroby průmyslové, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.4 Návrh VP plochy výroby průmyslové, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.5 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.6 Návrh UA plochy smíšené, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic. 4.7 Návrh UA plochy smíšené, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic. 4.8 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.9 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou Návrh UB ploch bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Současně bude provedena úprava stávajícího stavu sousední zastavěné pozemky p.č. 2005/6, 2004, 1763 budou zahrnuty do ploch UB (stav) Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Alternativně návrh NX vodní plochy a toky (rybník). O výběru alternativy bude rozhodnuto po projednání zadání změny územního plánu Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr Návrh UB ploch bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západně od města při ulici Znojemské Návrh plochy OV plochy občanské vybavenosti, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města při ulici Znojemské 4.16 Návrh plochy UA plochy smíšené, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města kasárny 4.17 Návrh plochy UA plochy smíšené, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 5

6 4.18 Návrh plochy SV plochy smíšené venkovské, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr Návrh plochy UB plochy bydlení, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita u Velkého Dvoru 4.21 Návrh přeložky vodovodního přivaděče z Nové Vsi do Pasohlávek, v souvislosti s rekonstrukcí silnice R52 Pohořelice-Ivaň. Veřejně prospěšná stavba, nepožaduje se zřízení předkupního práva Změna nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (ve východních částech k.ú. Smolín a Pohořelice nad Jihlavou je umístěna trasa RBK, v ÚPN SÚ Pohořelice je přibližně ve stejné poloze navržena trasa NRBK) změnit ÚSES dle ÚPN VÚC 4.23 Změna podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativů funkčního využití) ploch stávajících i rozvojových. Důvodem pro zpracování změny územního plánu je nedostatek ploch pro obytnou výstavbu a ploch pro výrobu. Plochy vymezené pro uvedené funkce v platném územním plánu již nepostačují současnému zájmu o výstavbu. Vymezení dalších zastavitelných ploch změnou územního plánu je tedy v souladu s ustanovením 55 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDNÍ KRAJINY) Základní urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, nebude měněna změny územního plánu navazují na tuto urbanistickou koncepci a rozvíjejí ji. Uvedené změny jsou zakresleny v grafické příloze VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ. E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice nebude mít vliv na trasy stávajících silničních komunikací. Základní komunikační síť zůstane nezměněna. Katastrálním územím Pohořelice nad Jihlavou, Smolín a Nová Ves u Pohořelic prochází silnice: R52 Brno Pohořelice Mikulov - Rakousko, I/53 Znojmo - Pohořelice, II/416 Slavkov Židlochovice - Pohořelice II/395 Velká Bíteš Dolní Kounice - Pohořelice III/ 4133 Moravský Krumlov Loděnice - Pohořelice III/39521 Smolín Medlov - Nemčičky III/39522 Smolín - spojka Silnice III. třídy č a Změna č.4 ÚPN SÚ bude řešit dopravní napojení navržené lokality 4.3 VP, formou okružní křižovatky na silnici II/416 před tiskárnou. Veškerá nová připojení na silniční síť musí respektovat ust. ČSN Projektování křižovatek ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 6

7 na silničních komunikacích, ČSN Projektování silnic a dálnic a ČSN Projektování místních komunikací. Koncepce řešení technické infrastruktury nebude měněna, bude převzata ze schváleného územního plánu. Změna č. 5 ÚPN SÚ Pohořelice bude řešit napojení rozvojové lokality na technické vybavení území. Koncepce nakládání s odpady nebude změnou územního plánu měněna. F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Ochrana přírody, ochrana a tvorba krajiny V rámci soustavy Natura 2000 byla v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou vymezeny dvě evropsky významné lokality. EVL Šumické rybníky leží západně od města Pohořelice a EVL Mušovský luh leží jihovýchodně od Pohořelic u řeky Jihlavy. Uvažovaná změna územního plánu neleží v EVL a nebude mít významný negativní dopad na výše uvedené evropsky významné lokality. Územní systém ekologické stability: Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice bude respektovat prvky územního systému ekologické stability, obsažené v platném územním plánu sídelního útvaru. Ochrana kulturních hodnot V obci se nacházejí tyto prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky : Seznam nemovitých kulturních památek v katastru Pohořelic nad Jihlavou, Nové Vsi u Pohořelic a Smolína: Památka Ulice/č. popisné V ÚSKP pod číslem Na parcelách Pohořelice nad Jihlavou 1 Lovecký zámeček ve Velkém Dvoře Velký Dvůr 37568/ Farní kostel sv. Jakuba Staršího 15585/ Fara č.p. 8 Nám. Svobody / Dům č.p Hotel Pfann Nám. Svobody / Hildegardin dvůr jv. od města tzv. Hornoleský Dvůr 46794/ Socha sv. Jana Nepomuckého na Jánské ulici Jánská ul / /1 7 Socha sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Dvoře Velký Dvůr 14642/ Socha sv. Vendelína u kostela / Socha Rudoarmějce na náměstí Nám Svobody 44961/ Židovský hřbitov 33226/ Boží muka na Brněnské ul. Brněnská ul / /1 12 Boží muka na levém břehu Jihlavy 23803/ Boží muka u křiž. Znojmo - Mikulov 35627/ Kříž na hřbitově 15565/ Kříž u silnice do Brna Brněnská ul / /1 16 Paarův zámeček č.p / Nová Ves u Pohořelic 1 kaple Panny Marie Pomocné 33763/ Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 20866/ /1 ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 7

8 3 Kříž u kaple / /1 Smolín 1 Kaple sv. Cyrila a Metoděje 24265/ Kaple Panny Marie na návrší při silnici 23132/ /1 Brno-Pohořelice 3 Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 33099/ Socha sv. Jana Nepomuckého uložena v kapli sv. / Cyrila a Metoděje 5 Poklona sv. Anny 20309/ /1 6 Kříž z r před kaplí Cyrila a / Metoděje 7 Kříž při silnici Brno- Pohořelice 30969/ /1 Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice nebude mít negativní dopad na památkově chráněné objekty. Řešené území je možné v celém rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy podle 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v katastrálním území obce je jejich investor povinen dle 22 odst. 2 zák. 20/1987 v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Ochrana podzemních vod Žádné požadavky. Ochrana ovzduší Ve všech nových rozvojových lokalitách pro obytnou výstavbu bude řešena plynofikace. Ochrana proti hluku Žádné požadavky. Ochrana zemědělského půdního fondu Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice vyvolá nárůst záborů zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha bude zpracována jako součást územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., s účinností od Zemědělská příloha bude obsahovat textovou, tabulkovou a grafickou část v měřítku 1:5000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Orientační rozsah předpokládaného záboru ZPF je vyhodnocen v příloze tohoto Zadání. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa Nepředpokládá se zábor PUPFL. G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE Změna územního plánu vymezí veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 8

9 ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Asanace nebudou ve změně územního plánu řešeny. H) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, OCHRANY PŘED POVODNĚMI) Zájmy obrany státu Nejsou známy žádné požadavky. Zájmy civilní ochrany Problematika civilní ochrany bude zpracována dle vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, podle konkrétních požadavků dotčených orgánů, které budou uplatněny při projednání zadání změny územního plánu. Ochrana ložisek nerostných surovin V řešeném území není vymezeno žádné ložiskové území ani zde OBÚ v Brně neeviduje žádný dobývací prostor. Poddolovaná území, sesuvná území Poddolovaná území v řešeném území nejsou. Záplavová území, ochrana před povodněmi Přes řešené území protéká významný vodní tok Jihlava. Správcem Jihlavy je Povodí Moravy s.p., Brno, závod Dyje, provoz Dolní Věstonice. Řeka Jihlava má stanoveno záplavové území Q 100. V záplavovém území se nachází východní okraj města Pohořelice a východní část území města Pohořelice. Záplavové území je zakresleno v grafické části územního plánu. Rozvojové plochy 4.3, 4.4, 4.9 a 4.10 leží v uvedeném záplavovém území. Problém je řešen návrhem souboru protipovodňových opatření, která jsou obsažena ve změně č. 3 ÚPN SÚ Pohořelice. I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ Nejsou známy žádné požadavky. J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Struktura ploch s rozdílným způsobem využití bude převzata z původního územního plánu. Jako podklad bude sloužit schválený územní plán sídelního útvaru Pohořelice a jeho změny. Popis navrhovaných změn: Změna 4.1 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení k.ú. Smolín, u silnice III/39522, severovýchodně od zastavěného území Stávající stav: louka ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 9

10 Územní plán sídelního útvaru: PL plochy trvalých travních porostů Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m silniční ochranné pásmo 15 m Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.2 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení Návrh ZI plochy zeleně izolační k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u bývalé cihelny Stávající stav: zahrady Územní plán sídelního útvaru: zahrady Limity využití území: OP lesa 50 m, OP a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) Doprava, tech. vybavení: v místě Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.3 Požadovaná změna: Návrh VP plochy výroby průmyslové v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u rychlostní silnice R52, severovýchodně za městem Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo 100 m ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.4 Požadovaná změna: Návrh VP plochy výroby průmyslové v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u rychlostní silnice R52, severovýchodně za městem Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo 100 m ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) aktivní zóna záplavového území Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.5 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, plocha leží západně od města Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO - orná půda ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 10

11 Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.6 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, na jihozápadním okraji Nové Vsi Stávající stav: bydlení Územní plán sídelního útvaru: UB plochy bydlení Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.7 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Nová Ves u Pohořelic,na jižním okraji Nové Vsi Stávající stav: louka, výroba Územní plán sídelního útvaru: PL - plochy trvalých travních porostů, UV plochy výroby Limity využití území: silniční ochranné pásmo 15 m užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) ochranné pásmo technické infrastruktury 100 m ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nejde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.8 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, v blízkosti centra Stávající stav: zrušená železniční vlečka Územní plán sídelního útvaru: DK plochy dopravní (doprovodná zeleň) Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.9 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, plocha leží jihovýchodně od města Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: NP zahrady a drobná držba Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 11

12 Změna.4.10 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, jihovýchodní okraj města Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: NP zahrady a drobná držba Limity využití území: vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Poznámka: Současně bude provedena úprava stávajícího stavu sousední zastavěné pozemky p.č. 2005/6, 2004, 1763 budou zahrnuty do ploch UB (stav).. Změna.4.11 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: zemědělská výroba Územní plán sídelního útvaru: navrhovaná plocha SV plochy smíšené venkovské Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.12 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), alternativně NX vodní plochy a toky (rybník). O výběru alternativy bude rozhodnuto po projednání zadání změny územního plánu. v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: PL plochy trvalých travních porostů Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.13 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO - orná půda Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna 4.14 Požadovaná změna: Návrh UB ploch bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západně od města při ulici Znojemské Stávající stav: orná půda ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 12

13 Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.15 Požadovaná změna: Návrh OV plochy občanské vybavenosti v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města při ulici Znojemské Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: OP lesa Silniční ochranné pásmo Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.16 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města - kasárny Stávající stav: sklady, garáže Územní plán sídelního útvaru: návrh VS (plochy skladové) Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.17 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, jihovýchodní okraj města Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: NP zahrady a drobná držba Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně silniční ochranné pásmo silnice I.třídy 50m od osy komunikace ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.18 Požadovaná změna: Návrh SV plochy smíšené venkovské v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: louka a zemědělský areál Územní plán sídelního útvaru: plochy zemědělské výroby UP a plochy trvalých travních porostů PL Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 13

14 Změna.4.19 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Nová Ves u Pohořelic. Stávající stav: zahrady Územní plán sídelního útvaru: návrh plochy sportu a rekreace Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.20 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Velký Dvůr Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně silniční ochranné pásmo silnice I.třídy 50m od osy komunikace ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů ochranné pásmo a bezpečnostní pásmo plynového vedení ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.21 Požadovaná změna: Návrh přeložky vodovodního přivaděče z Nové Vsi do Pasohlávek, v souvislosti s rekonstrukcí silnice R52 Pohořelice-Ivaň. Veřejně prospěšná stavba, nepožaduje se zřízení předkupního práva. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.22 Požadovaná změna: Změna nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (ve východních částech k.ú. Smolín a Pohořelice nad Jihlavou je umístěna trasa RBK, v ÚPN SÚ Pohořelice je přibližně ve stejné poloze navržena trasa NRBK) změnit ÚSES dle ÚPN VÚC Změna.4.23 Požadovaná změna: Změna podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativů funkčního využití) ploch stávajících i rozvojových. K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ Ve změně územního plánu bude uloženo prověření změn využití následujících ploch územní studií: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Smolín: studie se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy, obsluhy technickou infrastrukturou, vymezení regulačních čar a návrh úprav hranic pozemků, Návrh VP plochy výroby průmyslové: studie se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy, vymezení prostorových regulativů se zřetelem k ochraně krajinného rázu a ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 14

15 obrazu města a dořešení způsobu respektování limitů využití území, Návrh VP plochy výroby průmyslové: studie se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy, vymezení prostorových regulativů se zřetelem k ochraně krajinného rázu a obrazu města a dořešení způsobu respektování limitů využití území. L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM Žádné požadavky. M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Nejsou známy žádné požadavky. N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT Žádné požadavky. O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. Změna územního plánu bude řešit celá katastrální území Pohořelice nad Jihlavou, Smolín a Nová Ves u Pohořelic. Obsah změny územního plánu: I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE, ZMĚNA Č. 4 I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST I.B. GRAFICKÁ ČÁST číslování výkresů jako v původním územním plánu 2. Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh) 1: Doprava 1: Vodní hospodářství 1: Energetika a spoje 1: Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 1:5.000 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE II.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 15

16 II.B. GRAFICKÁ ČÁST II.01 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : III. REGISTRAČNÍ LIST Čistopis změny ÚPN SÚ a Odůvodnění změny ÚPN SÚ (doplnění do 4 vyhotovení) Rozsah stejný jako u návrhu změny územního plánu, doplněný o schéma hlavního výkresu. POČET VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE: Návrh změny územního plánu: 1 vyhotovení, v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF. Čistopis změny územního plánu: 4 vyhotovení, respektive doplnění počtu vyhotovení do 4 ks, v tištěné podobě. Dále 1x digitálně na CD-ROM médiu. ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Velikost jednotlivých výkresů (listů) bude dohodnuta v průběhu prací. Dále bude územní plán objednateli předán též v digitální formě ve formátu.pdf (textová část),.pdf (tabulková část), a DGN (v MicroStation). ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 16

17 RÁMCOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL pravděpodobný označení změny převažující druh pozemků BPEJ třída přednosti ochrany rozsah záboru zemědělských pozemků Poznámky [v m 2 ] ZÁBORY ZPF V k.ú. POHOŘELICE NAD JIHLAVOU, NOVÁ VES U POHOŘELIC A SMOLÍN změna č.4 orná půda III orná půda I 1700 bydlení celkem zahrady I Bydlení, izolační zeleň celkem v ZÚ 4.3 orná půda II orná půda II orná půda III výroba celkem orná půda III výroba celkem orná půda I bydlení celkem plochy smíšené Změna funkčního využití území, není zábor ZPF v ZÚ 4.7 louka, výroba I 1640 plochy smíšené celkem 1640 Vetší část v ZÚ 4.8 bydlení Změna funkčního využití území, není zábor ZPF v ZÚ 4.9 zahrada I 5170 bydlení celkem zahrada II 6950 bydlení celkem výroba Změna funkčního využití území, není zábor ZPF 4.12 orná III Výroba (fotovoltaické celkem ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 17

18 elektrárny) 4.13 orná I Výroba (fotovoltaické elektrárny) orná III orná IV celkem orná I bydlení celkem orná I Občanské vybavení celkem plochy smíšené Změna funkčního využití území, není zábor ZPF v ZÚ 4.17 zahrada I 4500 plochy smíšené celkem Trvale travní porost I 1350 plochy smíšené Trvale travní porost III venkovské celkem zahrada I 1720 V ZÚ bydlení celkem orná I Výroba (fotovoltaické elektrárny) celkem Návrh přeložky vodovodního přivaděče, není zábor ZPF 4.22 Změna nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 4.23 Změna regulativů využití území, není zábor ZPF CELKEM (ha) 66,1120 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 18

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6 ÚZEMNÍ PLÁN sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov

PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant:

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

MALEŠOVICE. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

MALEŠOVICE. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu MALEŠOVICE Březen 2011 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice Obsah A. Požadavky vyplývající z politiky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

KRHOVICE okr. Znojmo

KRHOVICE okr. Znojmo ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRHOVICE okr. Znojmo II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje Obec Krhovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ LEDNICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008. Zpracovatel územního plánu: AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno

NÁVRH ZADÁNÍ LEDNICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008. Zpracovatel územního plánu: AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu LEDNICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Zpracovatel územního plánu: AR

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. ODRY správní území HEŘMÁNKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODRY správní území HEŘMÁNKY okr. Nový Jičín II.A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Odry, stavební úřad obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice

Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice Zadání Změny č. 1 Územního plánu Dobratice zpracované v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s 11 a přílohou č. 6 vyhlášky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY NÁVRH ZADÁNÍ LEDEN 2015 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN - k projednání - Obsah zadání odpovídá příloze č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Bílovice nad Svitavou okr. Brno - venkov

Bílovice nad Svitavou okr. Brno - venkov ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílovice nad Svitavou okr. Brno - venkov II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ POHOŘELICE okr. Brno - venkov DUBEN 2010

NÁVRH ZADÁNÍ POHOŘELICE okr. Brno - venkov DUBEN 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE okr. Brno - venkov DUBEN 2010 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 10 územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Neratovice ební odbor, územní plánování Kojetická 1028, 277 11 Neratovice zodpovědná osoba pořizovatele: Ing.

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více