NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Projektant: AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 1

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN... 4 A) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů... 4 B) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů... 5 C) Požadavky na rozvoj území obce... 5 D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádní krajiny)... 6 E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury... 6 F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území... 7 G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace... 8 H) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky civilní ochrany, obrany státu, ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi)... 9 I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území... 9 J) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby... 9 K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem M) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území N) Případný požadavek na zpracování konceptu, požadavky na zpracování variant O) Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Tabulková část Rámcové vyhodnocení uvažovaných záborů zemědělského půdního fondu a PUPFL. Příloha: Výkres limitů využití území a záplavových území ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 2

3 I. ÚVOD Město Pohořelice je umístěno v okrese Brno-venkov, na křižovatce významných dopravních tahů Brno Znojmo a Brno Mikulov - Vídeň, které mají mezinárodní význam. Velmi dobrá dopravní dosažitelnost krajského města Brna, kvalitní životní prostředí, dobré kulturní a územně technické podmínky pro výstavbu a poměrně příznivé ceny stavebních pozemků vedou ke zvýšenému zájmu o výstavbu. Územní plán sídelního útvaru Pohořelice byl schválen městským zastupitelstvem. Řešil pouze zastavěné území města. V roce 1999 byla vypracována změna č. 1 ÚP města Pohořelice (S-projekt plus Zlín, a.s.), která byla schválena městským zastupitelstvem Tato změna územního plánu řešila již celá katastrální území Pohořelice nad Jihlavou, Nová Ves u Pohořelic a Smolín. V roce 2005 byla vypracována změna č. 2 ÚPN SÚ města Pohořelice (AR projekt, s.r.o., Brno), která byla schválena městským zastupitelstvem V roce 2007 byla společností AR projekt s.r.o., Brno, vypracována změna č. 3 ÚPN SÚ města Pohořelice, která byla schválena městským zastupitelstvem (účinnost vyhlášky ode dne ). V roce 2007 byly zahájeny práce na souběžně řešených změnách č. 4 a 5 ÚPN SÚ Pohořelice. O pořízení Změny č. 4 rozhodlo Zastupitelstvo města Pohořelice Jako zpracovatel předmětné dokumentace byla vybrána firma AR projekt, s.r.o., Brno. Důvodem pro zpracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice je potřeba přípravy nových rozvojových ploch pro plochy bydlení a plochy výroby. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Pohořelice zajišťuje úřad územního plánování, kterým je Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad. Řešené území sousedí s následujícími katastrálními územími: Cvrčovice, Odrovice, Medlov, Hrušovany u Brna, Unkovice, Žabčice, Přibice, Ivaň, Mušov, Pasohlávky, Vlasatice, Branišovice, Šumice. Hlavní cíle řešení změn územního plánu: vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj města při respektování kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot, s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje, úprava funkčního a prostorového uspořádání území města, pro vytvoření nejvhodnější urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii města a nové společensko ekonomické podmínky, vymezení veřejné infrastruktury, veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, prověření možnosti obsluhy rozvojových ploch (dopravní a technická infrastruktura), Území města je tvořeno třemi katastrálními územími Pohořelice nad Jihlavou, Nová Ves u Pohořelic a Smolín. Změna územního plánu bude řešit celá katastrální území. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 3

4 II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ Změna územního plánu bude v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Změna územního plánu zohlední vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: (16) Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. (19) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Tato území mají značnou hodnotu, například jako turistické atrakce. Jejich ochrana by však neměla znemožňovat ekonomické využití nebo mu nadměrně bránit. (20) Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel. Hledat přitom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. (22) Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému územnímu plánu: - Řešené území leží v trase koridorů dálnic a rychlostních silnic, a to v koridoru silnice R52. Poloha silnice byla řešena změnou č. 2 ÚPN SÚ Pohořelice a je stabilizována. - řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené v Politice územního rozvoje ČR, - řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR, - řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje dosud nebyly vypracovány. Město Pohořelice je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavska), který byl schválen dne na zasedání zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.usn. 921/06/Z14. Z uvedené územně plánovací dokumentace vyplývají pro ÚP Pohořelice tyto požadavky: - respektovat přírodní limity využití území (území Natury 2000) - respektovat koncepci řešení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (ve východních částech k.ú. Smolín a Pohořelice nad Jihlavou je umístěna trasa RBK, v ÚPN SÚ Pohořelice je přibližně ve stejné poloze navržena trasa NRBK) změnit ÚSES dle ÚPN VÚC - respektovat koncepci rozvoje vodního hospodářství, založenou Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. - poloha cyklistické trasy regionální: není předmětem změny ÚPO - poloha železniční dráhy: poloha železnice je stabilizovaná, ÚPN VÚC navrhuje zařadit regionální dráhu traťový úsek TÚ 2051 do úseků železničních tratí s intervalovým provozem ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 4

5 (IDS) - respektovat stanovené záplavové území Jihlavy: je respektováno. - ve VÚC navržena rekonstrukce, rozšíření silnice I.třídy I/53 Pohořelice Znojmo, koridor pro umístění navrhované dopravní stavby, návrh mimoúrovňové křižovatky, rychlostní silnice R 52 Pohořelice Nová Ves, nová trasa silnice II. třídy II/395 Pohořelice Pasohlávky: v ÚPN SÚ Pohořelice je vše respektováno. - Návrh elektrorozvodny, 1 návrh transformační stanice 110/22 kv Pohořelice + napojení nových vedení na síť 110 kv, 3 návrh vedení 110 kv (2 x 110 kv) Hrušovany u Brna Hrušovany nad Jevišovkou rekonstrukce stávajícího vedení v trase: v ÚPN SÚ Pohořelice je vše respektováno. B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Územně analytické podklady ORP Pohořelice dosud nebyly zpracovány. Žádné požadavky. C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Přehled navrhované změn: 4.1 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Smolín. 4.2 Návrh UB plochy bydlení, po obvodu návrh ZI ploch zeleně izolační, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u bývalé cihelny. 4.3 Návrh VP plochy výroby průmyslové, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.4 Návrh VP plochy výroby průmyslové, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.5 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.6 Návrh UA plochy smíšené, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic. 4.7 Návrh UA plochy smíšené, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic. 4.8 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. 4.9 Návrh UB plochy bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou Návrh UB ploch bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou. Současně bude provedena úprava stávajícího stavu sousední zastavěné pozemky p.č. 2005/6, 2004, 1763 budou zahrnuty do ploch UB (stav) Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Alternativně návrh NX vodní plochy a toky (rybník). O výběru alternativy bude rozhodnuto po projednání zadání změny územního plánu Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr Návrh UB ploch bydlení, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západně od města při ulici Znojemské Návrh plochy OV plochy občanské vybavenosti, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města při ulici Znojemské 4.16 Návrh plochy UA plochy smíšené, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města kasárny 4.17 Návrh plochy UA plochy smíšené, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 5

6 4.18 Návrh plochy SV plochy smíšené venkovské, v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr Návrh plochy UB plochy bydlení, v k.ú. Nová Ves u Pohořelic Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita u Velkého Dvoru 4.21 Návrh přeložky vodovodního přivaděče z Nové Vsi do Pasohlávek, v souvislosti s rekonstrukcí silnice R52 Pohořelice-Ivaň. Veřejně prospěšná stavba, nepožaduje se zřízení předkupního práva Změna nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (ve východních částech k.ú. Smolín a Pohořelice nad Jihlavou je umístěna trasa RBK, v ÚPN SÚ Pohořelice je přibližně ve stejné poloze navržena trasa NRBK) změnit ÚSES dle ÚPN VÚC 4.23 Změna podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativů funkčního využití) ploch stávajících i rozvojových. Důvodem pro zpracování změny územního plánu je nedostatek ploch pro obytnou výstavbu a ploch pro výrobu. Plochy vymezené pro uvedené funkce v platném územním plánu již nepostačují současnému zájmu o výstavbu. Vymezení dalších zastavitelných ploch změnou územního plánu je tedy v souladu s ustanovením 55 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDNÍ KRAJINY) Základní urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, nebude měněna změny územního plánu navazují na tuto urbanistickou koncepci a rozvíjejí ji. Uvedené změny jsou zakresleny v grafické příloze VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ. E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice nebude mít vliv na trasy stávajících silničních komunikací. Základní komunikační síť zůstane nezměněna. Katastrálním územím Pohořelice nad Jihlavou, Smolín a Nová Ves u Pohořelic prochází silnice: R52 Brno Pohořelice Mikulov - Rakousko, I/53 Znojmo - Pohořelice, II/416 Slavkov Židlochovice - Pohořelice II/395 Velká Bíteš Dolní Kounice - Pohořelice III/ 4133 Moravský Krumlov Loděnice - Pohořelice III/39521 Smolín Medlov - Nemčičky III/39522 Smolín - spojka Silnice III. třídy č a Změna č.4 ÚPN SÚ bude řešit dopravní napojení navržené lokality 4.3 VP, formou okružní křižovatky na silnici II/416 před tiskárnou. Veškerá nová připojení na silniční síť musí respektovat ust. ČSN Projektování křižovatek ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 6

7 na silničních komunikacích, ČSN Projektování silnic a dálnic a ČSN Projektování místních komunikací. Koncepce řešení technické infrastruktury nebude měněna, bude převzata ze schváleného územního plánu. Změna č. 5 ÚPN SÚ Pohořelice bude řešit napojení rozvojové lokality na technické vybavení území. Koncepce nakládání s odpady nebude změnou územního plánu měněna. F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Ochrana přírody, ochrana a tvorba krajiny V rámci soustavy Natura 2000 byla v katastrálním území Pohořelice nad Jihlavou vymezeny dvě evropsky významné lokality. EVL Šumické rybníky leží západně od města Pohořelice a EVL Mušovský luh leží jihovýchodně od Pohořelic u řeky Jihlavy. Uvažovaná změna územního plánu neleží v EVL a nebude mít významný negativní dopad na výše uvedené evropsky významné lokality. Územní systém ekologické stability: Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice bude respektovat prvky územního systému ekologické stability, obsažené v platném územním plánu sídelního útvaru. Ochrana kulturních hodnot V obci se nacházejí tyto prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky : Seznam nemovitých kulturních památek v katastru Pohořelic nad Jihlavou, Nové Vsi u Pohořelic a Smolína: Památka Ulice/č. popisné V ÚSKP pod číslem Na parcelách Pohořelice nad Jihlavou 1 Lovecký zámeček ve Velkém Dvoře Velký Dvůr 37568/ Farní kostel sv. Jakuba Staršího 15585/ Fara č.p. 8 Nám. Svobody / Dům č.p Hotel Pfann Nám. Svobody / Hildegardin dvůr jv. od města tzv. Hornoleský Dvůr 46794/ Socha sv. Jana Nepomuckého na Jánské ulici Jánská ul / /1 7 Socha sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Dvoře Velký Dvůr 14642/ Socha sv. Vendelína u kostela / Socha Rudoarmějce na náměstí Nám Svobody 44961/ Židovský hřbitov 33226/ Boží muka na Brněnské ul. Brněnská ul / /1 12 Boží muka na levém břehu Jihlavy 23803/ Boží muka u křiž. Znojmo - Mikulov 35627/ Kříž na hřbitově 15565/ Kříž u silnice do Brna Brněnská ul / /1 16 Paarův zámeček č.p / Nová Ves u Pohořelic 1 kaple Panny Marie Pomocné 33763/ Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 20866/ /1 ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 7

8 3 Kříž u kaple / /1 Smolín 1 Kaple sv. Cyrila a Metoděje 24265/ Kaple Panny Marie na návrší při silnici 23132/ /1 Brno-Pohořelice 3 Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 33099/ Socha sv. Jana Nepomuckého uložena v kapli sv. / Cyrila a Metoděje 5 Poklona sv. Anny 20309/ /1 6 Kříž z r před kaplí Cyrila a / Metoděje 7 Kříž při silnici Brno- Pohořelice 30969/ /1 Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice nebude mít negativní dopad na památkově chráněné objekty. Řešené území je možné v celém rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy podle 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v katastrálním území obce je jejich investor povinen dle 22 odst. 2 zák. 20/1987 v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Ochrana podzemních vod Žádné požadavky. Ochrana ovzduší Ve všech nových rozvojových lokalitách pro obytnou výstavbu bude řešena plynofikace. Ochrana proti hluku Žádné požadavky. Ochrana zemědělského půdního fondu Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Pohořelice vyvolá nárůst záborů zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha bude zpracována jako součást územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., s účinností od Zemědělská příloha bude obsahovat textovou, tabulkovou a grafickou část v měřítku 1:5000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Orientační rozsah předpokládaného záboru ZPF je vyhodnocen v příloze tohoto Zadání. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa Nepředpokládá se zábor PUPFL. G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE Změna územního plánu vymezí veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 8

9 ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Asanace nebudou ve změně územního plánu řešeny. H) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, OCHRANY PŘED POVODNĚMI) Zájmy obrany státu Nejsou známy žádné požadavky. Zájmy civilní ochrany Problematika civilní ochrany bude zpracována dle vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, podle konkrétních požadavků dotčených orgánů, které budou uplatněny při projednání zadání změny územního plánu. Ochrana ložisek nerostných surovin V řešeném území není vymezeno žádné ložiskové území ani zde OBÚ v Brně neeviduje žádný dobývací prostor. Poddolovaná území, sesuvná území Poddolovaná území v řešeném území nejsou. Záplavová území, ochrana před povodněmi Přes řešené území protéká významný vodní tok Jihlava. Správcem Jihlavy je Povodí Moravy s.p., Brno, závod Dyje, provoz Dolní Věstonice. Řeka Jihlava má stanoveno záplavové území Q 100. V záplavovém území se nachází východní okraj města Pohořelice a východní část území města Pohořelice. Záplavové území je zakresleno v grafické části územního plánu. Rozvojové plochy 4.3, 4.4, 4.9 a 4.10 leží v uvedeném záplavovém území. Problém je řešen návrhem souboru protipovodňových opatření, která jsou obsažena ve změně č. 3 ÚPN SÚ Pohořelice. I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ Nejsou známy žádné požadavky. J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Struktura ploch s rozdílným způsobem využití bude převzata z původního územního plánu. Jako podklad bude sloužit schválený územní plán sídelního útvaru Pohořelice a jeho změny. Popis navrhovaných změn: Změna 4.1 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení k.ú. Smolín, u silnice III/39522, severovýchodně od zastavěného území Stávající stav: louka ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 9

10 Územní plán sídelního útvaru: PL plochy trvalých travních porostů Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m silniční ochranné pásmo 15 m Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.2 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení Návrh ZI plochy zeleně izolační k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u bývalé cihelny Stávající stav: zahrady Územní plán sídelního útvaru: zahrady Limity využití území: OP lesa 50 m, OP a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) Doprava, tech. vybavení: v místě Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.3 Požadovaná změna: Návrh VP plochy výroby průmyslové v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u rychlostní silnice R52, severovýchodně za městem Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo 100 m ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.4 Požadovaná změna: Návrh VP plochy výroby průmyslové v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, u rychlostní silnice R52, severovýchodně za městem Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo 100 m ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) aktivní zóna záplavového území Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.5 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, plocha leží západně od města Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO - orná půda ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 10

11 Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.6 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Nová Ves u Pohořelic, na jihozápadním okraji Nové Vsi Stávající stav: bydlení Územní plán sídelního útvaru: UB plochy bydlení Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.7 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Nová Ves u Pohořelic,na jižním okraji Nové Vsi Stávající stav: louka, výroba Územní plán sídelního útvaru: PL - plochy trvalých travních porostů, UV plochy výroby Limity využití území: silniční ochranné pásmo 15 m užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) ochranné pásmo technické infrastruktury 100 m ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nejde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.8 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, v blízkosti centra Stávající stav: zrušená železniční vlečka Územní plán sídelního útvaru: DK plochy dopravní (doprovodná zeleň) Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.9 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, plocha leží jihovýchodně od města Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: NP zahrady a drobná držba Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 11

12 Změna.4.10 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, jihovýchodní okraj města Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: NP zahrady a drobná držba Limity využití území: vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Poznámka: Současně bude provedena úprava stávajícího stavu sousední zastavěné pozemky p.č. 2005/6, 2004, 1763 budou zahrnuty do ploch UB (stav).. Změna.4.11 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: zemědělská výroba Územní plán sídelního útvaru: navrhovaná plocha SV plochy smíšené venkovské Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.12 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny), alternativně NX vodní plochy a toky (rybník). O výběru alternativy bude rozhodnuto po projednání zadání změny územního plánu. v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: PL plochy trvalých travních porostů Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m užívání pozemků sousedících s korytem toku při výkonu správy vodního toku (6 m) ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.13 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO - orná půda Limity využití území: ochranné pásmo lesa 50 m ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna 4.14 Požadovaná změna: Návrh UB ploch bydlení v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západně od města při ulici Znojemské Stávající stav: orná půda ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 12

13 Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.15 Požadovaná změna: Návrh OV plochy občanské vybavenosti v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města při ulici Znojemské Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: OP lesa Silniční ochranné pásmo Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.16 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, západní okraj města - kasárny Stávající stav: sklady, garáže Územní plán sídelního útvaru: návrh VS (plochy skladové) Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.17 Požadovaná změna: Návrh UA plochy smíšené v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, jihovýchodní okraj města Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: NP zahrady a drobná držba Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy (Q100) ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně silniční ochranné pásmo silnice I.třídy 50m od osy komunikace ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.18 Požadovaná změna: Návrh SV plochy smíšené venkovské v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Hornoleský Dvůr. Stávající stav: louka a zemědělský areál Územní plán sídelního útvaru: plochy zemědělské výroby UP a plochy trvalých travních porostů PL Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 13

14 Změna.4.19 Požadovaná změna: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Nová Ves u Pohořelic. Stávající stav: zahrady Územní plán sídelního útvaru: návrh plochy sportu a rekreace Limity využití území: ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.20 Požadovaná změna: Návrh UV plochy výroby (fotovoltaické elektrárny) v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, lokalita Velký Dvůr Stávající stav: orná půda Územní plán sídelního útvaru: NO orná půda Limity využití území: ochranné pásmo vodních zdrojů II. stupně silniční ochranné pásmo silnice I.třídy 50m od osy komunikace ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů ochranné pásmo a bezpečnostní pásmo plynového vedení ochranné pásmo II.stupně přírodních léčivých zdrojů Pasohlávky Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.21 Požadovaná změna: Návrh přeložky vodovodního přivaděče z Nové Vsi do Pasohlávek, v souvislosti s rekonstrukcí silnice R52 Pohořelice-Ivaň. Veřejně prospěšná stavba, nepožaduje se zřízení předkupního práva. Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch Změna.4.22 Požadovaná změna: Změna nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability (ve východních částech k.ú. Smolín a Pohořelice nad Jihlavou je umístěna trasa RBK, v ÚPN SÚ Pohořelice je přibližně ve stejné poloze navržena trasa NRBK) změnit ÚSES dle ÚPN VÚC Změna.4.23 Požadovaná změna: Změna podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulativů funkčního využití) ploch stávajících i rozvojových. K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ Ve změně územního plánu bude uloženo prověření změn využití následujících ploch územní studií: Návrh UB plochy bydlení v k.ú. Smolín: studie se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy, obsluhy technickou infrastrukturou, vymezení regulačních čar a návrh úprav hranic pozemků, Návrh VP plochy výroby průmyslové: studie se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy, vymezení prostorových regulativů se zřetelem k ochraně krajinného rázu a ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 14

15 obrazu města a dořešení způsobu respektování limitů využití území, Návrh VP plochy výroby průmyslové: studie se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy, vymezení prostorových regulativů se zřetelem k ochraně krajinného rázu a obrazu města a dořešení způsobu respektování limitů využití území. L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM Žádné požadavky. M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Nejsou známy žádné požadavky. N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT Žádné požadavky. O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ Změna č. 4 ÚPN SÚ Pohořelice bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. Změna územního plánu bude řešit celá katastrální území Pohořelice nad Jihlavou, Smolín a Nová Ves u Pohořelic. Obsah změny územního plánu: I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE, ZMĚNA Č. 4 I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST I.B. GRAFICKÁ ČÁST číslování výkresů jako v původním územním plánu 2. Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh) 1: Doprava 1: Vodní hospodářství 1: Energetika a spoje 1: Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 1:5.000 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE II.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 15

16 II.B. GRAFICKÁ ČÁST II.01 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : III. REGISTRAČNÍ LIST Čistopis změny ÚPN SÚ a Odůvodnění změny ÚPN SÚ (doplnění do 4 vyhotovení) Rozsah stejný jako u návrhu změny územního plánu, doplněný o schéma hlavního výkresu. POČET VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE: Návrh změny územního plánu: 1 vyhotovení, v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF. Čistopis změny územního plánu: 4 vyhotovení, respektive doplnění počtu vyhotovení do 4 ks, v tištěné podobě. Dále 1x digitálně na CD-ROM médiu. ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Velikost jednotlivých výkresů (listů) bude dohodnuta v průběhu prací. Dále bude územní plán objednateli předán též v digitální formě ve formátu.pdf (textová část),.pdf (tabulková část), a DGN (v MicroStation). ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 16

17 RÁMCOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL pravděpodobný označení změny převažující druh pozemků BPEJ třída přednosti ochrany rozsah záboru zemědělských pozemků Poznámky [v m 2 ] ZÁBORY ZPF V k.ú. POHOŘELICE NAD JIHLAVOU, NOVÁ VES U POHOŘELIC A SMOLÍN změna č.4 orná půda III orná půda I 1700 bydlení celkem zahrady I Bydlení, izolační zeleň celkem v ZÚ 4.3 orná půda II orná půda II orná půda III výroba celkem orná půda III výroba celkem orná půda I bydlení celkem plochy smíšené Změna funkčního využití území, není zábor ZPF v ZÚ 4.7 louka, výroba I 1640 plochy smíšené celkem 1640 Vetší část v ZÚ 4.8 bydlení Změna funkčního využití území, není zábor ZPF v ZÚ 4.9 zahrada I 5170 bydlení celkem zahrada II 6950 bydlení celkem výroba Změna funkčního využití území, není zábor ZPF 4.12 orná III Výroba (fotovoltaické celkem ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 17

18 elektrárny) 4.13 orná I Výroba (fotovoltaické elektrárny) orná III orná IV celkem orná I bydlení celkem orná I Občanské vybavení celkem plochy smíšené Změna funkčního využití území, není zábor ZPF v ZÚ 4.17 zahrada I 4500 plochy smíšené celkem Trvale travní porost I 1350 plochy smíšené Trvale travní porost III venkovské celkem zahrada I 1720 V ZÚ bydlení celkem orná I Výroba (fotovoltaické elektrárny) celkem Návrh přeložky vodovodního přivaděče, není zábor ZPF 4.22 Změna nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 4.23 Změna regulativů využití území, není zábor ZPF CELKEM (ha) 66,1120 Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru POHOŘELICE Strana: 18

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE návrh ZADÁNÍ září 2014 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA POHOŘELICE PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS ZÓNY LOKALITA Obec: Okres: Katastrální území: Pohořelice Břeclav Pohořelice Čísla parcel: Katastrální mapa: Adresa lokality: Viz: Údaje z KN Protokol

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN

STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více