Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Článek 1 Všeobecná ustanovení Účelem této vyhlášky je stanovit závazná pravidla a postup přihlašování studentů 2. ročníku prezenční a kombinované formy studia bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa k tématům bakalářských prací pro akademický rok 2015/2016. Článek 2 Volba témat bakalářských prací 1. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí studijního plánu. 2. Téma bakalářské práce si student volí podle vlastního uvážení z témat, která jsou uvedena v Přílohách č. 1a, 1b této vyhlášky. Pokud si student zvolí téma, u něhož uvedený vedoucí již nemá kapacitu pro vedení bakalářské práce, má možnost oslovit interní i externí pedagogy a získat souhlas konkrétního pedagoga. 3. Přílohy č. 1a, 1b mohou být po vydání této vyhlášky doplněny o další témata, resp. některá témata mohou být upravena nebo zrušena, nejpozději však do Student má možnost předložit návrh vlastního tématu, pro který však musí získat souhlas konkrétního pedagoga a prorektorky pro studium. 5. Student pro zvolené téma vyplní po konzultaci s vedoucím bakalářské práce formulář Podklad pro zadání bakalářské práce studenta (Příloha č. 2), který je k dispozici v informačním systému STAG (STAG -> Moje studium -> Kvalifikační práce -> Vyplnit podklady pro zadání bakalářské práce). Vyplněný formulář student vytiskne a podepsaný studentem a vedoucím bakalářské práce odevzdá na sekretariát rektora nejpozději do Předkládá-li student návrh vlastního tématu, musí být formulář Podklad pro zadání bakalářské práce studenta podepsán také prorektorkou pro studium. 7. Oficiální Zadání bakalářských prací budou studentům předána do

2 Článek 3 Závěrečná ustanovení Zásady pro vypracování bakalářské práce jsou specifikovány Směrnicí rektora č. 1/2014. V Havířově dne 4. května 2015 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. rektor

3 Příloha č. 1a Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 4. květnu 2015 Název tématu Řízení změn a jejich dopad ve vybrané organizaci veřejného sektoru Analýza a hodnocení sociálních služeb v podmínkách města či obce Analýza financování základního školství v České republice Rozpočtové hospodaření vybraného města (obce) Rozpočet jako základní nástroj řízení obce Význam a hodnocení motivace ve vybrané instituci Ekonomické, finanční nebo manažerské posouzení vybraných činností ve veřejné správě Místní poplatky, druhy místních poplatků, rozhodování o místních poplatcích Využití základů projektového managementu při tvorbě či hodnocení projektu Marketingová strategie vybrané organizace Analýza a hodnocení mzdové politiky vybrané společnosti Zdroje financování instituce sociální péče na konkrétním příkladu Analýza financování středního školství České republiky Význam a cíle plánování v sociální sféře Analýza zdrojů financování dětského domova Hospodaření příspěvkových organizací Hodnocení kvality prováděných činností na základě implementace norem ISO ve veřejném sektoru Finanční hospodaření územních samosprávných celků Analýza a hodnocení strategických možností rozvoje města (obce) Úloha policie ve společnosti Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením Cíle strategického plánování a jejich implementace v podmínkách vybrané organizace veřejného sektoru Kontrolní činnost ve veřejné správě Analýza dotačních titulů EU pro vybranou instituci veřejné správy Využití projektů EU v příspěvkové organizaci Řízení a aplikace projektů EU Řízení lidských zdrojů v úřadech veřejné správy (samosprávy) Veřejný ochránce práv a jeho význam při kontrole veřejné správy Místní samospráva na území České republiky od roku 1918 do současnosti Vedoucí BP

4 Příloha č. 1a Právní rámec postavení úředníka v České republice Důchodové zabezpečení v České republice Sankce a jejich ukládání v přestupkovém řízení Penzijní systém v České republice Systém nemocenského pojištění v České republice Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy (samosprávy) Bonita obce Státní fondy a jejich využití v praxi Vývoj hospodaření vybrané obce (kraje) Financování investiční akce obce (např. DPS, výstavba kanalizace a ČOV, rekonstrukce sportovního areálu, školy, apod.) Vývoj hospodaření obce se zaměřením na daňové příjmy obce Analýza hospodaření vybraného územního celku Hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství (např. optimalizace sítě základních škol ve městě, Hospodaření základních škol ve městě, Hospodaření vybraného gymnázia, apod.) Možnosti outsourcingu v neziskových organizacích Činnost a hospodaření vybrané organizace v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku Hospodaření obcí v oblasti komunálního hospodářství (místní komunikace, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství apod.) Odpadové hospodářství vybrané obce Alternativní energetika v obcích Podpora zemědělské činnosti ze zdrojů EU Role outsourcingu ve veřejném sektoru Hasičský záchranný sbor ČR Analýza realizace a financování vybraného projektu EU Informační zabezpečení institucí veřejné správy a samosprávy Význam hodnocení a motivace v řízení lidských zdrojů v podmínkách ÚSC Význam a role etických kodexů v úřadech ÚSC Vybrané aspekty sociální ekonomiky v České republice Postavení a úloha mikroregionů, DSO nebo MAS v České republice Analýza bydlení ve vybraných městech Informace ve veřejné správě Vztah státní správy a samosprávy v ČR Význam nestátních organizací v oblasti poskytování služeb žadatelů o azyl v ČR JUDr. Richter JUDr. Richter Ing. Štrbová, Ph.D. Ing. Šigut Ing. Šigut

5 Příloha č. 1a Hodnocení konkurenceschopnosti vybrané obce Hodnocení národní konkurenceschopnosti Hodnocení konkurenceschopnosti vybrané instituce Financování kulturních institucí z prostředků ÚSC Analýza a hodnocení hospodaření s majetkem na příkladu vybrané obce (vybraná obec dle domluvy) Marketingová komunikace ve veřejné správě Ing. Štrbová, Ph.D. PhDr. Sobčíková

6 Příloha č. 1b Studijní obor MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE Témata bakalářských prací Stav k 4. květnu 2015 Název tématu Řízení změn a jejich dopad ve vybrané organizaci sociální sféry Analýza a hodnocení systému řízení sociálních služeb Porovnání organizace a financování sociálních služeb ve vybraných zemích Specifika managementu v sociální sféře Nezaměstnanost jako ekonomický, sociální nebo finanční problém Analýza a hodnocení hospodaření instituce sociální sféry Role motivace ve vybrané instituci Rekvalifikační kurzy jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Marketingová strategie vybrané organizace Vzdělávací politika a zvyšování kvalifikační úrovně lidských zdrojů Využití základů projektového managementu při tvorbě či hodnocení projektu Hodnocení nákladů na sociální služby a účelnost jejich struktury Význam a formy krizového řízení s aplikačním příkladem Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu Analýza nezaměstnanosti specifických skupin na trhu práce Rodinná politika Význam a cíle plánování v sociální sféře Role odborové organizace Systém odměňování v institucích sociální sféry Využívání systému volitelných benefitů v institucích sociální sféry Způsob financování sociálních služeb Koncepce sociálního bydlení Chudoba a redistribuce v sociální politice Přístup nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům Hodnocení vývoje a stavu malého a středního podnikání s vazbou na sociální podniky Vedoucí BP

7 Příloha č. 1b Význam, úlohy a specifika managementu ve vybrané organizaci sociální sféry Kolektivní vyjednávání a úloha managementu při kolektivním vyjednávání Důchodové zabezpečení v České republice Management aktivního stáří Řízení lidských zdrojů v organizacích sociální sféry Genderová politika na trhu práce Význam sociálního poradenství Analýza dotačních titulů EU pro vybranou instituci působící v sociální sféře Využití projektů EU ke zlepšení efektivity Využití projektů EU v sociální sféře Vybrané aspekty sociální ekonomiky v České republice Sociální podnikání jako inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Analýza realizace a financování vybraného projektu EU Informační zabezpečení instituce sociální práce Hospodaření příspěvkových organizací v sociální sféře Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením Dobrovolnictví v sociální sféře Význam nestátních organizací v oblasti poskytování služeb žadatelů o azyl v ČR Analýza zdrojů financování dětského domova Analýza bydlení ve vybraných městech Význam supervize v pomáhajících profesích Vliv současné společnosti na chudobu Sociální klient bez domova, jeho sociální a zdravotní potřeby Možnosti řešení chudoby v současném světě Celoživotní vzdělávání jako jedna z forem podporujících socializaci Profesionalizace sociální práce vzdělávání sociálních pracovníků Sociální služby a standardy kvality sociálních služeb Komunitní plánování Inovativní pragmatizace sociální práce ve vztahu ke specifikům osobnosti a sociálním potřebám současného člověka Klinická sociální práce v EU Supervize v sociální práci, její filozofie a současný stav Sociálně-právní atributy manželství, rodičovství a rodiny Přínos střídavé osobní péče do systému náhradní rodinné péče v ČR JUDr. Richter PhDr. Vavrečková, PhD. Dr. Nevima Ing. Šigut Ing. Štrbová, Ph.D. PhDr. Vavrečková, PhD. PhDr. Vavrečková, PhD. PhDr. Vavrečková, PhD.

8 Příloha č. 2