PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015"

Transkript

1 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

2 1

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO ÚSTAVY A KABINETY PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE KE STUDIU STUDIJNÍ ODDĚLENÍ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ SYSTÉM VÝUKY FINANCOVÁNÍ STUDIA PROSTORY A PROVOZ ŠKOLY PROSTORY MVŠO PROVOZ ŠKOLY A UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STRAVOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ KARTY HLAVNÍ ZDROJE INFORMACÍ (NEJEN) PRO STUDIUM WEB MVŠO KNIHOVNA A INFORMAČNÍ CENTRUM INTRANET PRO STUDENTY IS/STAG ŠKOLNÍ OVÉ ADRESY INFOPORTÁL, FACEBOOK STUDIUM V ZAHRANIČÍ DALŠÍ AKTIVITY

4 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI Vážené studentky, vážení studenti, zahajujeme nový akademický rok 2014/15, ve kterém nás společně čeká nejen mnoho práce při plnění studijních povinností, ale též řada zajímavých událostí a zábavy. Studujete na soukromé vysoké škole, která se neustále snaží pružně reagovat na změny v tržním prostředí jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a přizpůsobovat jim studijní i mimostudijní aktivity tak, aby vám studentům poskytla co nejvíce možností a příležitostí pro váš profesní rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce. Mezi nejzásadnější změny, které jsme pro vás připravili, je unikátní systém projektové výuky, který je orientován na přípravu studentů pro praxi. Cílem modulární výuky je prezentovat informace v souvislostech a představovat jevy v mezioborovém pojetí formou souhrnné případové studie zaměřené na řešení problémů a situací bezprostředně spjatých s realitou. Další možností pro váš profesní rozvoj je možnost absolvovat až jednu třetinu studia v anglickém jazyce, ať už přímo při studiu na MVŠO, či v rámci mezinárodního programu studentské výměny Erasmus na partnerských školách v Belgii, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku či Rusku. Úspěšní absolventi pak mohou navázat studiem v rámci magisterského studijního programu Management Information Systems, který od tohoto akademického roku realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Hasselt v Belgii. Na MVŠO ctíme firemní principy a hledáme k sobě zodpovědné, samostatné a aktivní partnery. Jako malá soukromá škola si zakládáme na osobním přístupu, snažíme se respektovat osobnost každého studenta a řešit jeho individuální potřeby. Nabízíme pomocnou ruku také při financování školného. Naši studenti mohou získat prospěchové stipendium nebo jako pomocná vědecká síla spolupracovat na projektech školy. Vysokoškolské studium na MVŠO vnímáme jako všestranný rozvoj Vaší osobnosti, proto podporujeme rovněž sportovní, společenské a kulturní aktivity našich studentů. Zapojit se můžete do ekonomicko-manažerských kurzů, které se odehrávají mimo školní prostředí, zahrát si fotbal či bowling, vést školní časopis či podílet se na přípravě školního plesu. Pro převážnou část aktivit MVŠO využívá moderní a technologicky špičkové zázemí BEA centra Olomouc. Naše prostory budeme i nadále rozvíjet, abyste zde našli nejen komfortní prostředí pro plnění vašich studijních povinností, ale též příjemné místo k odpočinku a relaxaci. Přeji vám úspěšný rok plný zážitků a studijních úspěchů Irena Kovačičinová 3

5 2 O MVŠO Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola obdržela MVŠO od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v roce Charakter Olomouckého kraje se během posledních dvou desítek let citelně mění a po stránce ekonomické nabývá výrazných kvalitativních posunů. Značná poptávka po expertech z oblasti ekonomie a managementu a zároveň chybějící vzdělávací článek tohoto zaměření v Olomouckém kraji byl hlavním impulsem pro vznik naší vysokoškolské instituce. MVŠO je moderní a dynamicky se rozvíjející soukromou vysokou školou, která přináší do regionu střední Moravy ekonomicko-manažerské vzdělávání a rozvíjí ho s pomocí teoretických základů a praktických zkušeností získaných v oblasti ekonomické, právní, sociální, matematické a v oblasti informačních technologií. Tímto způsobem lze dosáhnout nejen rychlého přínosu pro region prostřednictvím vzdělávání řídících pracovníků, ale i nových podnětů pro výzkumnou a vývojovou činnost jak pracovníků MVŠO, tak spolupracujících vysokých škol. Cílem MVŠO je vychovávat vysokoškolsky vzdělané a jazykově vybavené odborníky pro ekonomicko-manažerské profese. Absolventi MVŠO získají nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které mohou být využity jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejné a státní správě. Prioritní pak je podnikatelská oblast se zaměřením na malé a střední podniky. Ve všech aktivitách MVŠO je kladen důraz na praktické využití poznatků v regionu Olomouckého kraje, ať již formou odborné praxe studentů během studia, tak i přednáškovou či jinou vzdělávací činností zaměřenou na podnikatele, instituce nebo veřejnost. 4

6 STUDIJNÍ OBORY MVŠO má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management ve třech studijních oborech: Podniková ekonomika a management Studenti bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika jsou připravováni pro funkce nižší a střední úrovně řízení podnikové sféry s cílem podpořit rozvoj malého a středního podnikání v regionu. Důraz je kladen zejména na organizační, projektovou a procesní stránku řízení a na komunikaci podniku s okolím. Absolventi jsou v průběhu studia k takto pojatému výstupu vzdělání vybavováni odpovídajícími vědomostmi, dovednostmi i návyky. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu je výuka ve vyšších ročnících zaměřena také na pragmatické činnosti v podnikových útvarech. Studenti tak díky praxi získají praktické zkušenosti v základních oblastech podnikové ekonomiky. Absolvent by měl být schopný výkonu nižších až středních řídících funkcí v malých a středních podnicích a efektivní komunikace s interním i externím prostředím podniku. Absolvent bude schopen spojovat znalosti s nabytými manažerskými dovednostmi a kompetencemi v práci s informačními a komunikačními technologiemi. Absolvent bude připraven na další vzdělávání v navazujících magisterských programech a v programech celoživotního vzdělávání. Výuka reaguje na vývoj potřeb podnikatelské sféry v regionu. Všeobecné znalosti a dovednosti: Základy ekonomické teorie a praxe, znalost základů práva včetně aplikovaných právních disciplín, znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií, jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v cizím jazyce. V akademickém roce 2014/2015 se bude státní závěrečná zkouška skládat z těchto částí: obhajoba bakalářské práce, okruh Podniková ekonomika, okruh Management a marketing, okruh Ekonomie a právo. 5

7 Management a ekonomika ve veřejném sektoru Studenti bakalářského studijního oboru Management a ekonomika ve veřejném sektoru jsou připravováni pro funkce nižší a střední řídící úrovně v oblasti veřejné správy. Obor vznikl jako reakce na potřebu organizací státní správy i samosprávy, které vyžadují odborně vzdělané pracovníky se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu je výuka ve vyšších ročnících zaměřena také na pragmatické činnosti v podnikových útvarech a organizacích veřejné správy. Předpokládá se praxe v oblasti státní správy i samosprávy (krajské úřady, živnostenské úřady, finanční úřady atd.). Absolventi studia budou připraveni pro samostatnou, kvalifikovanou a specializovanou činnost v organizacích veřejné správy. Předpokládá se uplatnění absolventů ve všech strukturách státní správy (krajské úřady, úřady práce, finanční úřady, celní správa, policie apod.) i samosprávy. Absolvent bude připraven na další vzdělávání v navazujících magisterských programech a v programech celoživotního vzdělávání. Všeobecné znalosti a dovednosti: Základy ekonomické teorie a praxe, znalost základů práva včetně aplikovaných právních disciplín, znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií, jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v cizím jazyce. Odborné znalosti a dovednosti Tento obor se liší od předcházejících oborů nejen specifickými předměty, ale i obsahovou náplní ekonomických a právních disciplín, které budou zaměřeny do oblasti veřejné správy. Odborné znalosti i dovednosti vycházejí ze spektra uplatnění absolventů v dané oblasti. V akademickém roce 2014/2015 se bude státní závěrečná zkouška skládat z těchto částí: obhajoba bakalářské práce, okruh Podniková ekonomika a management, okruh Ekonomie, okruh Veřejná správa. 6

8 Podnikové informační systémy Absolvent bakalářského studijního oboru Podnikové informační systémy bude připraven k organizaci a provozu informatických služeb k zajištění informačního managementu. Bude vzdělán k využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a k integrování informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Bude se zabývat navrhováním, implementací a provozem systémů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, prezentace a distribuce informací organizace. Absolvent musí být způsobilý rozpoznat, popsat a analyzovat problémovou situaci, navrhnout opatření k odstranění problému a zpracovat alternativní opatření s využitím ICT, vyhodnocovaná prostřednictvím vhodného aparátu. Absolvent bude schopen objasnit podstatu problému a navrhnout nebo ověřit realizaci odborných opatření spojených s informatickými službami nebo s rekonstrukcí těchto služeb. Absolvent bude kompetentní ke kontrole nebo koordinaci procesů nezbytných k řízení a k plánování rozvoje informační podpory řízení. Profil absolventa studijního oboru odpovídá evropskému standardu v této oblasti. Během studia získá absolvent všeobecný společenský a kulturní rozhled, znalost etických principů, schopnost asertivního jednání a bude způsobilý zvládat krizové situace. Bude umět efektivně komunikovat, získá dobré jazykové vybavení a bude způsobilý k pracovní mobilitě. Ve styku se zahraničními partnery využije svoji jazykovou odbornou přípravu. Absolventi bakalářského studia mohou nalézt uplatnění v následujících profesích a činnostech: projektanti, analytici a implementátoři úloh spojených s modelováním, řešitelé úloh stolní typografie (DTP), integrátor podnikových problémově orientovaných informačních podsystémů, implementátor softwarových prostředků a podpor provozovaných (plánovaných) v instituci, projektant nebo analytik podsystémů informačního systému instituce, prostředník odborné komunikace se zahraničními partnery, vzdělavatel v oblasti užití a provozu ICT v instituci, způsobilost ke vzdělávání na vysoké škole s magisterským stupněm (informatika), formulace a plánování informatických úloh a úloh řízení, informatické služby, projektování nebo reengineering procesů společnosti, testování odborných doporučení. 7

9 Všeobecné znalosti, dovednosti a postoje: Teoretické znalosti a dovednosti z oblasti informatiky, informační vědy, systémové analýzy, systémového inženýrství, manažerských disciplín, technologický základ představující informační a komunikační technologie, jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v cizím jazyce. V akademickém roce 2014/2015 se bude státní závěrečná zkouška skládat z těchto částí: obhajoba bakalářské práce, okruh Podniková ekonomika a management, okruh Základy informatiky, okruh Praktické aplikace informatiky. 8

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO 9

11 VEDENÍ MVŠO RNDr. Josef Tesařík ředitel tel.: (+420) fax: (+420) Ing. Michal Menšík, Ph.D. rektor tel.: (+420) fax: (+420) Mgr. Vladimíra Sedláčková náměstkyně pro provoz a ekonomiku tel.: (+420) fax: (+420) PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. náměstek pro vnější vztahy tel.: (+420) fax: (+420)

12 Mgr. Bc. Irena Kovačičinová prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti tel.: (+420) fax: (+420) Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj tel.: (+420) fax: (+420) Vedení MVŠO sídlí na rektorátu MVŠO ve 3. patře křídla B2 budovy BEA centra. Dále na rektorátu MVŠO sídlí: sekretariát, ekonomické a provozní oddělení, personální oddělení, oddělení PR a marketingu, Kabinet profesní přípravy, oddělení mezinárodních vztahů, oddělení služeb. 11

13 ÚSTAVY A KABINETY Ústavy a kabinety: Ústav managementu a marketingu Manažer ústavu: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA tel.: (+420) Ústav ekonomie Manažer ústavu: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. tel.: (+420) Ústav společenských věd a práva Manažer ústavu: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. tel.: (+420) Ústav informatiky a aplikované matematiky Manažer ústavu: Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. tel.: (+420) Kabinet profesní přípravy Manažer ústavu: Ing. Martina Březíková tel.: (+420) Ústavy jsou umístěny v budově B3 ve 3. patře nižšího křídla BEA Centra Olomouc. Kabinet profesní přípravy sídlí na rektorátu MVŠO ve 3. patře budovy B2. REKTORÁT ÚSTAVY STUDIJNÍ ODD. 12

14 3 PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ Pro každý akademický rok je stanoven příslušný harmonogram akademického roku, který určuje termíny zápisu, výukové období, zápočtové a zkouškové období, termíny pro plnění studijních povinností a jiné důležité povinnosti studenta. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Bakalářské obory, prezenční forma studia Akademický rok 2014/ Termíny zápisů 1. ročník Zápis do 1. ročníku v 9,00 a 13,00 hod. Náhradní termín zápisu v 09,00 hod. 2. ročník Zápis do 2. ročníku v 09,00 hod. Náhradní termín zápisu v 09,00 hod. řádně omluvení 3. ročník Zápis do 3. ročníku v 09,00 hod. Náhradní termín zápisu v 09,00 hod. řádně omluvení 13

15 Harmonogram zimního semestru (prezenční studium) Předzápis volitelných předmětů od do do zimního semestru 2. a 3. ročníku Zimní semestr (výuka 13 týdnů) ročník Propedeutický týden (Odborná praxe dny povinné, repetitorium matematiky) Výuka (12 týdnů) ročník Odborná praxe 2 2 dny povinné Výuka (12 týdnů) ročník Odborná praxe 3 2 dny povinné Výuka 3. ročníku (12 týdnů) Zápočtové období (1 týden) Vánoční prázdniny (zimní) Zkouškové období (6 týdnů) Harmonogram letního semestru (prezenční studium) Předzápis volitelných předmětů do letního od do semestru Letní semestr (výuka 15 týdnů) ročník Výuka (12 týdnů) Odborná praxe 1 2 dny povinné ročník Výuka (12 týdnů) Odborná praxe 2 2 dny povinné Zápočtové období 1. a 2. ročníku (1 týden) Zkouškové období 1. a 2. ročníku (6 týdnů) Hlavní prázdniny (letní) Splnění studijních povinností za akademický do rok 2013/ ročník Odborná praxe 3 3 dny povinné Výuka (10 týdnů) Zápočtové období 3. ročníku (1 týden) Zkouškové období 3. ročníku (3 týdny)

16 Harmonogram studijních povinností pro absolventský ročník Odevzdání bakalářských prací do Ukončení ročníku do Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 1. termín Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 2. termín Poznámky k harmonogramu 1. První den semestru připadá zpravidla na pondělí a poslední den semestru na pátek. 2. Termíny opravných zkoušek se stanovují podle potřeb už od poloviny zkouškového období. 3. Během zápisu předmětů do příslušného semestru si studenti volí z nabídky celoškolsky volitelných předmětů a oborově volitelných předmětů, u zápisu do ročníku si studenti zapíší celoškolsky povinné předměty a oborově povinné předměty pro daný akademický rok. 15

17 Bakalářské obory, kombinovaná forma studia Akademický rok 2014/ Termíny zápisů 1. ročník Zápis do 1. ročníku v 09:00 a 13:00 hod. Náhradní termín zápisu v 09:00 hod. Imatrikulace 1. ročníku bude upřesněno 2. ročník Zápis do 2. ročníku v 14:00 hod. Náhradní termín zápisu v 09:00 hod. řádně omluvení 2. ročník Praha Zápis do 2. ročníku v 09:00 hod. 3. ročník Zápis do 3. ročníku v 14:00 hod. Náhradní termín zápisu v 09:00 hod. řádně omluvení 3. ročník Praha Zápis do 3. ročníku v 09:00 hod. 16

18 Harmonogram zimního semestru (kombinované studium) Předzápis volitelných předmětů od do do zimního semestru 2. a 3. ročníku Zimní semestr (výuka 13 týdnů) ročník Přípravný týden (Repetitorium matematiky) Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) ročník Termíny tutoriálů (3 pátky + 4 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) Zápočtové období (1 týden) Vánoční prázdniny (zimní) Zkouškové období (6 týdnů)

19 Harmonogram letního semestru (kombinované studium) Předzápis volitelných předmětů do letního od do semestru Letní semestr (výuka 16 týdnů) ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) OLOMOUC Zápočtové období 1. a 2. ročníku (1 týden) Zkouškové období 1. a 2. ročníku (6 týdnů) Hlavní prázdniny (letní) Splnění studijních povinností za do akademický rok 2013/ ročník Termíny tutoriálů (3 pátky + 4 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) OLOMOUC Zápočtové období 3. ročníku (1 týden) Zkouškové období 3. ročníku (3 týdny)

20 Harmonogram studijních povinností pro absolventský ročník Odevzdání bakalářských prací do Ukončení ročníku do Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 1. termín Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 2. termín Poznámky k harmonogramu 1. První den semestru připadá zpravidla na pondělí a poslední den semestru na pátek. 2. Termíny opravných zkoušek se stanovují podle potřeb už od poloviny zkouškového období. 3. Během zápisu předmětů do příslušného semestru si studenti volí z nabídky celoškolsky volitelných předmětů a oborově volitelných předmětů, u zápisu do ročníku si studenti zapíší celoškolsky povinné předměty a oborově povinné předměty pro daný akademický rok. 19

21 STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Obhajoba bakalářské práce Podniková ekonomika Management a marketing Ekonomie a právo Tematické oblasti státní závěrečné zkoušky Studijní obor Podniková ekonomika a management Podniková ekonomika Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Finance a finanční trhy Management Marketing Strategické řízení firmy Logistický management Management podpůrných procesů Makroekonomie Mikroekonomie Soukromé právo Právo obchodních korporací Evropská unie Studijní obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru Obhajoba bakalářské práce Podniková ekonomika a management Ekonomie Veřejná správa Obhajoba bakalářské práce Základy ekonomie, ekonomiky a managementu Management Podniková ekonomika Marketing Makroekonomie Mikroekonomie Veřejná ekonomie Veřejné finance Audit ve veřejné správě Politologie a politický systém v ČR Veřejná správa v ČR Etika veřejné správy Evropská unie Soukromé právo Studijní obor Podnikové informační systémy Podniková ekonomika Management Základy informatiky povinně volitelné dvě disciplíny Praktické aplikace informatiky povinně volitelná jedna disciplína Základy informatiky Provoz informačních technologií Teorie systémů Datové přenosy Softwarové konstrukce Podnikové informační systémy Podrobný časový harmonogram a organizaci bakalářských zkoušek stanoví směrnice rektora, která bude vydána v průběhu zimního semestru akademického roku 2014/

22 PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE KE STUDIU Student Moravské vysoké školy Olomouc je povinen se během svého studia řídit následujícími předpisy: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů nejdůležitější předpis pro činnost vysoké školy, upravuje i práva a povinnosti studentů Studijní a zkušební řád upravuje pravidla studia v akreditovaném bakalářském studijním programu na Moravské vysoké škole Olomouc Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů Stipendijní řád upravuje druhy stipendií, stanovuje podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení Příkaz náměstka ředitele pro ekonomiku a provoz ke stanovení výše poplatků za studium upravuje výši poplatků za administrativní úkony spojené se studiem Příkaz prorektora SPZ k bakalářským pracím upravuje proces od zadání tématu po odevzdání bakalářské práce Směrnice k organizaci zápočtů, kolokvií a zkoušek upravuje proces stanovování termínů zápočtů, kolokvií a zkoušek a zápis a odzápis z těchto termínů Směrnice k seminárním a jiným studentským pracím upravuje formální požadavky na seminární a jiné studentské práce Řád knihovny a studoven upravuje činnost knihovny, práva a povinnosti uživatelů Volební a jednací řád Akademického senátu upravuje postavení Akademického senátu, jeho fungování, práva a povinností členů senátu Všechny předpisy jsou umístěny na Intranetu pro studenty. 21

23 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení školy Studijní oddělení zabezpečuje rozsáhlou agendu spojenou se studijním procesem. Agenda se týká zejména přijímacího řízení, zápisů ke studiu, vedení osobních spisů studentů, koordinace IS/STAG, kontroly plnění studijních povinností studentů, administrace žádostí studentů, zpracování rozvrhů hodin výuky, evaluace výuky, přípravy studijních plánů a organizace státních závěrečných zkoušek. Studijní oddělení je umístěno v budově B3 ve 3. patře BEA centra Olomouc. Úřední hodiny pro studenty: Pondělí 7:30 12:00 hod. Úterý 12:30 15:30 hod. Středa 7:30 12:00 hod. Pátek 7:30 11:30 12:30 15:30 hod. Kontaktní pracovníci studijního oddělení: Bc. Lenka Kolaříková Vlasta Zapletalová vedoucí studijního oddělení referentka studijního oddělení tel.: (+420) tel.: (+420) Ing. Milan Najman referent studijního odd. a administrátor IS/STAG tel.: (+420) fax: (+420)

24 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ Kde najdu rozvrh, úřední hodiny studijního oddělení a konzultační hodiny jednotlivých vyučujících? Rozvrh je studentům zaslán na začátku semestru na jejich studijní y. Konzultační hodiny vyučujících a rozvrhy jsou vyvěšeny na začátku akademického roku na Intranetu pro studenty. Jak zjistím změnu ve výuce? O změnách ve výuce jsou studenti informováni na Intranetu pro studenty přímo na úvodní stránce. Tyto změny eviduje vedoucí studijního oddělení. Změny ve výuce jsou taktéž zaznamenány v rozvrhu na informační obrazovce umístěné při vstupu do atria budova B4. Na koho se mám obracet s dotazy na platbu školného a výplatu stipendia? Dotazy týkající se plateb školného a výplaty stipendií řeší ekonomické oddělení (najdete ho na rektorátu MVŠO). Chtěl bych uznat předměty z předešlého studia na jiné VŠ, jak mám dále postupovat? Pro uznání předmětů je nutné dodat studijnímu oddělní průběh studia z předešlé VŠ a sylaby těchto předmětů včetně razítka jako potvrzení správnosti. Zároveň si student musí podat na studijním oddělení oficiální žádost o uznání předmětů. Kolik kreditů musím v průběhu studia získat? Celkově musí student během studia získat 180 kreditů. Musím splnit všechny předměty (i ty volitelné), které si zapíši? Celoškolsky a oborově povinné předměty i celoškolsky volitelné předměty jsou si z hlediska plnění rovnocenné, všechny předměty, které studentovi zapíše studijní oddělení nebo které si zapíše sám, je povinen splnit. Nesplnil/la jsem všechny předměty, jak mám dále postupovat? V případě, že do dne určeného aktuálním harmonogramem studia (tj. den blízký ) student nesplní 3 a méně předmětů, které měl zapsán pro daný akademický rok v IS/STAG, má možnost v uvedeném termínu podat písemnou žádost o přesunutí předmětů do dalšího akademického roku (žádost naleznete ke stažení na intranetu pro studenty žádost o podmíněný zápis). V případě, že student nemá do požadovaného data splněno více než 3 předměty, může podat žádost o opakování ročníku. Tuto žádost podává písemně na studijním oddělení. Příslušný formulář je ke stažení na Intranetu pro studenty. Je možnost poslat žádost o opakování ročníku em? Bohužel ne. Je nutné vyplnit oficiální žádost a poštou nebo osobně ji odevzdat na studijním oddělení. Nesplnil jsem podmíněný zápis, co mám nyní udělat? Nesplní-li student podmíněný zápis, je mu ukončeno studium. 23

25 Pokud je mi ukončeno studium, do kdy jsem student? Studium je studentovi ukončeno po 30 dnech od doručení Rozhodnutí o ukončení studia. Jak je to s přerušením studia - kdy o něj mohu zažádat? O přerušení studia může student písemně požádat na přelomu semestru nebo ročníku. Je možné se v průběhu roku rozhodnout ve studiu nepokračovat a nezaplatit školné? Školné se platí vždy na celý akademický rok. Pokud se student v průběhu roku rozhodne ukončit studium a od letního semestru už ve studiu nepokračovat, není to důvod pro nezaplacení studia na letní semestr, a není ani možné vrátit studentovi zpátky poměrnou část školného při předčasném ukončení studia. V případě, že student požádal o splátkový kalendář a platil školné na několik splátek, musí doplatit celou částku za celý akademický rok i při předčasném ukončení studia. Nefunguje mi školní , na koho se obrátit? Obracejte se na pracovníka oddělení služeb Ing. Petra Ščigalka, MBA Zapomněl jsem heslo do STAGu /nemohu se přihlásit do STAGu - na koho se obrátit? Obracejte se na koordinátora IS/STAG Ing. Milana Najmana Jakým způsobem mám oslovovat vyučující? Na vysoké škole je vhodné používat oslovení dle funkce/hodnosti/titulu oslovovaného. Při oslovení má pracovní funkce, univerzitní hodnost většinou přednost před akademickým titulem (pane rektore, paní prorektorko apod.). Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí (od nejdůležitějšího): profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář. Titul / hodnost / funkce Psaní titulu Oslovení Bc. bakalář před jménem většinou nepoužíváme CSc. kandidát věd za jménem nepoužíváme doc. docent před jménem paní docentko, pane docente DrSc. doktor věd za jménem paní doktorko, pane doktore Ing. inženýr před jménem paní inženýrko, pane inženýre JUDr. doktor práv před jménem paní doktorko, pane doktore Mgr. magistr před jménem paní magistro, pane magistře Ph.D. doktor za jménem paní doktorko, pane doktore PhDr. doktor filozofie před jménem paní doktorko, pane doktore prof. profesor před jménem paní profesorko, pane profesore RNDr. doktor přírodních věd před jménem paní doktorko, pane doktore náměstek paní náměstkyně, pane náměstku prorektor paní prorektorko, pane prorektore předseda (správní rady, paní předsedkyně, pane předsedo dozorčí rady, akademického senátu) rektor paní rektorko, pane rektore ředitel paní ředitelko, pane řediteli 24

26 4 SYSTÉM VÝUKY S jakou formou výuky se můžete setkat? Výuka je realizována prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení, tutoriálů (blokové výuky) či řešením případové studie a samostudiem. Přednáška forma výuky, při které jsou studentům sdělovány nezbytné a nenahraditelné informace pro další práci v rámci seminářů a cvičení a pro úspěšné řešení případové studie. Hlavním cílem je uvedení do problematiky a poskytnutí studijní opory pro samostudium. Seminář, cvičení způsob výuky, u kterého je vyžadován aktivní přístup a účast studentů. Cílem je hlubší rozvoj odpřednášených tematických oblastí a praktické uchopení jednotlivých témat. Tutoriál - forma blokové výuky, která není v semestru rozložena rovnoměrně, ale probíhá jednorázově či opakovaně v podobě několikahodinových bloků. Výhodou je obsahová návaznost jednotlivých přednášených témat. Tutoriály jsou hlavní formou výuky v kombinované formě studia a jejich účelem je prezentace potřebné studijní látky, vysvětlení forem studia, zadání studijní literatury, popř. zadání témat seminárních prací apod. Případová studie forma výuky, která je aplikována v prezenční formě studia a je založena na prolínání jednotlivých témat a studijních předmětů. Studentům je zadán komplexní problém/situace, který řeší a hodnotí z různých úhlů pohledu. Veškeré předměty jsou rozděleny na celoškolsky povinné (označovány jako áčkové předměty), oborově povinné, které profilují odbornost studenta dle zvoleného oboru ( béčka) a celoškolsky volitelné ( céčka ), ze kterých si sami vybíráte předměty, které vás nejvíce zajímají. A B C Celoškolsky povinné předměty - splnění těchto předmětů je povinné pro všechny studenty Oborově povinné předměty - profilují odbornost studentů dle zvoleného oboru PEM, MEVS a PIS Celoškolsky volitelné předměty - umožňují studentůmi výběr své profilace: zaměření na praxi - předměty posilující praktické znalosti a dovednosti využitelné v praxi zaměření na znalosti - předměty prohlubující odbornost a připravující pro navazující magisterské studium 25

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Příkaz náměstka ředitele pro ekonomiku a provoz. ke stanovení výše poplatků za studium

Příkaz náměstka ředitele pro ekonomiku a provoz. ke stanovení výše poplatků za studium Příkaz náměstka ředitele pro ekonomiku a provoz ke stanovení výše Verze: 5 Platnost od: 1. 12. 2013 Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Markéta Šimáková Schválil: RNDr. Josef Tesařík ředitel Tisk dne

Více

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium Platnost od: dnem registrace MŠMT Vlastník činnosti: Studijní oddělení Garant procesu: Kontroloval: Schválil: Náměstek ředitele Manažer kvality RNDr. Josef

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum ZČU Komplexní služby v oblasti studijního, psychologického, právního, sociálního a kariérového poradenství Adresa: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň UI 213 Telefon: 377 631 350-4 ipcentr@rek.zcu.cz www.zcu.cz/pracoviste/ipc/

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 6) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/02 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více