PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015"

Transkript

1 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

2 1

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO ÚSTAVY A KABINETY PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE KE STUDIU STUDIJNÍ ODDĚLENÍ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ SYSTÉM VÝUKY FINANCOVÁNÍ STUDIA PROSTORY A PROVOZ ŠKOLY PROSTORY MVŠO PROVOZ ŠKOLY A UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STRAVOVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉ KARTY HLAVNÍ ZDROJE INFORMACÍ (NEJEN) PRO STUDIUM WEB MVŠO KNIHOVNA A INFORMAČNÍ CENTRUM INTRANET PRO STUDENTY IS/STAG ŠKOLNÍ OVÉ ADRESY INFOPORTÁL, FACEBOOK STUDIUM V ZAHRANIČÍ DALŠÍ AKTIVITY

4 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI Vážené studentky, vážení studenti, zahajujeme nový akademický rok 2014/15, ve kterém nás společně čeká nejen mnoho práce při plnění studijních povinností, ale též řada zajímavých událostí a zábavy. Studujete na soukromé vysoké škole, která se neustále snaží pružně reagovat na změny v tržním prostředí jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a přizpůsobovat jim studijní i mimostudijní aktivity tak, aby vám studentům poskytla co nejvíce možností a příležitostí pro váš profesní rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce. Mezi nejzásadnější změny, které jsme pro vás připravili, je unikátní systém projektové výuky, který je orientován na přípravu studentů pro praxi. Cílem modulární výuky je prezentovat informace v souvislostech a představovat jevy v mezioborovém pojetí formou souhrnné případové studie zaměřené na řešení problémů a situací bezprostředně spjatých s realitou. Další možností pro váš profesní rozvoj je možnost absolvovat až jednu třetinu studia v anglickém jazyce, ať už přímo při studiu na MVŠO, či v rámci mezinárodního programu studentské výměny Erasmus na partnerských školách v Belgii, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku či Rusku. Úspěšní absolventi pak mohou navázat studiem v rámci magisterského studijního programu Management Information Systems, který od tohoto akademického roku realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Hasselt v Belgii. Na MVŠO ctíme firemní principy a hledáme k sobě zodpovědné, samostatné a aktivní partnery. Jako malá soukromá škola si zakládáme na osobním přístupu, snažíme se respektovat osobnost každého studenta a řešit jeho individuální potřeby. Nabízíme pomocnou ruku také při financování školného. Naši studenti mohou získat prospěchové stipendium nebo jako pomocná vědecká síla spolupracovat na projektech školy. Vysokoškolské studium na MVŠO vnímáme jako všestranný rozvoj Vaší osobnosti, proto podporujeme rovněž sportovní, společenské a kulturní aktivity našich studentů. Zapojit se můžete do ekonomicko-manažerských kurzů, které se odehrávají mimo školní prostředí, zahrát si fotbal či bowling, vést školní časopis či podílet se na přípravě školního plesu. Pro převážnou část aktivit MVŠO využívá moderní a technologicky špičkové zázemí BEA centra Olomouc. Naše prostory budeme i nadále rozvíjet, abyste zde našli nejen komfortní prostředí pro plnění vašich studijních povinností, ale též příjemné místo k odpočinku a relaxaci. Přeji vám úspěšný rok plný zážitků a studijních úspěchů Irena Kovačičinová 3

5 2 O MVŠO Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola obdržela MVŠO od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v roce Charakter Olomouckého kraje se během posledních dvou desítek let citelně mění a po stránce ekonomické nabývá výrazných kvalitativních posunů. Značná poptávka po expertech z oblasti ekonomie a managementu a zároveň chybějící vzdělávací článek tohoto zaměření v Olomouckém kraji byl hlavním impulsem pro vznik naší vysokoškolské instituce. MVŠO je moderní a dynamicky se rozvíjející soukromou vysokou školou, která přináší do regionu střední Moravy ekonomicko-manažerské vzdělávání a rozvíjí ho s pomocí teoretických základů a praktických zkušeností získaných v oblasti ekonomické, právní, sociální, matematické a v oblasti informačních technologií. Tímto způsobem lze dosáhnout nejen rychlého přínosu pro region prostřednictvím vzdělávání řídících pracovníků, ale i nových podnětů pro výzkumnou a vývojovou činnost jak pracovníků MVŠO, tak spolupracujících vysokých škol. Cílem MVŠO je vychovávat vysokoškolsky vzdělané a jazykově vybavené odborníky pro ekonomicko-manažerské profese. Absolventi MVŠO získají nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které mohou být využity jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejné a státní správě. Prioritní pak je podnikatelská oblast se zaměřením na malé a střední podniky. Ve všech aktivitách MVŠO je kladen důraz na praktické využití poznatků v regionu Olomouckého kraje, ať již formou odborné praxe studentů během studia, tak i přednáškovou či jinou vzdělávací činností zaměřenou na podnikatele, instituce nebo veřejnost. 4

6 STUDIJNÍ OBORY MVŠO má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management ve třech studijních oborech: Podniková ekonomika a management Studenti bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika jsou připravováni pro funkce nižší a střední úrovně řízení podnikové sféry s cílem podpořit rozvoj malého a středního podnikání v regionu. Důraz je kladen zejména na organizační, projektovou a procesní stránku řízení a na komunikaci podniku s okolím. Absolventi jsou v průběhu studia k takto pojatému výstupu vzdělání vybavováni odpovídajícími vědomostmi, dovednostmi i návyky. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu je výuka ve vyšších ročnících zaměřena také na pragmatické činnosti v podnikových útvarech. Studenti tak díky praxi získají praktické zkušenosti v základních oblastech podnikové ekonomiky. Absolvent by měl být schopný výkonu nižších až středních řídících funkcí v malých a středních podnicích a efektivní komunikace s interním i externím prostředím podniku. Absolvent bude schopen spojovat znalosti s nabytými manažerskými dovednostmi a kompetencemi v práci s informačními a komunikačními technologiemi. Absolvent bude připraven na další vzdělávání v navazujících magisterských programech a v programech celoživotního vzdělávání. Výuka reaguje na vývoj potřeb podnikatelské sféry v regionu. Všeobecné znalosti a dovednosti: Základy ekonomické teorie a praxe, znalost základů práva včetně aplikovaných právních disciplín, znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií, jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v cizím jazyce. V akademickém roce 2014/2015 se bude státní závěrečná zkouška skládat z těchto částí: obhajoba bakalářské práce, okruh Podniková ekonomika, okruh Management a marketing, okruh Ekonomie a právo. 5

7 Management a ekonomika ve veřejném sektoru Studenti bakalářského studijního oboru Management a ekonomika ve veřejném sektoru jsou připravováni pro funkce nižší a střední řídící úrovně v oblasti veřejné správy. Obor vznikl jako reakce na potřebu organizací státní správy i samosprávy, které vyžadují odborně vzdělané pracovníky se znalostmi z oblasti práva a ekonomiky. Po nabytí nezbytného obecného a teoretického základu je výuka ve vyšších ročnících zaměřena také na pragmatické činnosti v podnikových útvarech a organizacích veřejné správy. Předpokládá se praxe v oblasti státní správy i samosprávy (krajské úřady, živnostenské úřady, finanční úřady atd.). Absolventi studia budou připraveni pro samostatnou, kvalifikovanou a specializovanou činnost v organizacích veřejné správy. Předpokládá se uplatnění absolventů ve všech strukturách státní správy (krajské úřady, úřady práce, finanční úřady, celní správa, policie apod.) i samosprávy. Absolvent bude připraven na další vzdělávání v navazujících magisterských programech a v programech celoživotního vzdělávání. Všeobecné znalosti a dovednosti: Základy ekonomické teorie a praxe, znalost základů práva včetně aplikovaných právních disciplín, znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií, jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v cizím jazyce. Odborné znalosti a dovednosti Tento obor se liší od předcházejících oborů nejen specifickými předměty, ale i obsahovou náplní ekonomických a právních disciplín, které budou zaměřeny do oblasti veřejné správy. Odborné znalosti i dovednosti vycházejí ze spektra uplatnění absolventů v dané oblasti. V akademickém roce 2014/2015 se bude státní závěrečná zkouška skládat z těchto částí: obhajoba bakalářské práce, okruh Podniková ekonomika a management, okruh Ekonomie, okruh Veřejná správa. 6

8 Podnikové informační systémy Absolvent bakalářského studijního oboru Podnikové informační systémy bude připraven k organizaci a provozu informatických služeb k zajištění informačního managementu. Bude vzdělán k využití informací v rozhodovacích a řídících procesech a k integrování informačních zdrojů a aktivit do podnikových procesů. Bude se zabývat navrhováním, implementací a provozem systémů a služeb zahrnujících procesy získávání, zpracování, ukládání, prezentace a distribuce informací organizace. Absolvent musí být způsobilý rozpoznat, popsat a analyzovat problémovou situaci, navrhnout opatření k odstranění problému a zpracovat alternativní opatření s využitím ICT, vyhodnocovaná prostřednictvím vhodného aparátu. Absolvent bude schopen objasnit podstatu problému a navrhnout nebo ověřit realizaci odborných opatření spojených s informatickými službami nebo s rekonstrukcí těchto služeb. Absolvent bude kompetentní ke kontrole nebo koordinaci procesů nezbytných k řízení a k plánování rozvoje informační podpory řízení. Profil absolventa studijního oboru odpovídá evropskému standardu v této oblasti. Během studia získá absolvent všeobecný společenský a kulturní rozhled, znalost etických principů, schopnost asertivního jednání a bude způsobilý zvládat krizové situace. Bude umět efektivně komunikovat, získá dobré jazykové vybavení a bude způsobilý k pracovní mobilitě. Ve styku se zahraničními partnery využije svoji jazykovou odbornou přípravu. Absolventi bakalářského studia mohou nalézt uplatnění v následujících profesích a činnostech: projektanti, analytici a implementátoři úloh spojených s modelováním, řešitelé úloh stolní typografie (DTP), integrátor podnikových problémově orientovaných informačních podsystémů, implementátor softwarových prostředků a podpor provozovaných (plánovaných) v instituci, projektant nebo analytik podsystémů informačního systému instituce, prostředník odborné komunikace se zahraničními partnery, vzdělavatel v oblasti užití a provozu ICT v instituci, způsobilost ke vzdělávání na vysoké škole s magisterským stupněm (informatika), formulace a plánování informatických úloh a úloh řízení, informatické služby, projektování nebo reengineering procesů společnosti, testování odborných doporučení. 7

9 Všeobecné znalosti, dovednosti a postoje: Teoretické znalosti a dovednosti z oblasti informatiky, informační vědy, systémové analýzy, systémového inženýrství, manažerských disciplín, technologický základ představující informační a komunikační technologie, jazyková vybavenost k ústnímu a písemnému odbornému projevu v cizím jazyce. V akademickém roce 2014/2015 se bude státní závěrečná zkouška skládat z těchto částí: obhajoba bakalářské práce, okruh Podniková ekonomika a management, okruh Základy informatiky, okruh Praktické aplikace informatiky. 8

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO 9

11 VEDENÍ MVŠO RNDr. Josef Tesařík ředitel tel.: (+420) fax: (+420) Ing. Michal Menšík, Ph.D. rektor tel.: (+420) fax: (+420) Mgr. Vladimíra Sedláčková náměstkyně pro provoz a ekonomiku tel.: (+420) fax: (+420) PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. náměstek pro vnější vztahy tel.: (+420) fax: (+420)

12 Mgr. Bc. Irena Kovačičinová prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti tel.: (+420) fax: (+420) Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj tel.: (+420) fax: (+420) Vedení MVŠO sídlí na rektorátu MVŠO ve 3. patře křídla B2 budovy BEA centra. Dále na rektorátu MVŠO sídlí: sekretariát, ekonomické a provozní oddělení, personální oddělení, oddělení PR a marketingu, Kabinet profesní přípravy, oddělení mezinárodních vztahů, oddělení služeb. 11

13 ÚSTAVY A KABINETY Ústavy a kabinety: Ústav managementu a marketingu Manažer ústavu: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA tel.: (+420) Ústav ekonomie Manažer ústavu: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. tel.: (+420) Ústav společenských věd a práva Manažer ústavu: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. tel.: (+420) Ústav informatiky a aplikované matematiky Manažer ústavu: Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. tel.: (+420) Kabinet profesní přípravy Manažer ústavu: Ing. Martina Březíková tel.: (+420) Ústavy jsou umístěny v budově B3 ve 3. patře nižšího křídla BEA Centra Olomouc. Kabinet profesní přípravy sídlí na rektorátu MVŠO ve 3. patře budovy B2. REKTORÁT ÚSTAVY STUDIJNÍ ODD. 12

14 3 PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ Pro každý akademický rok je stanoven příslušný harmonogram akademického roku, který určuje termíny zápisu, výukové období, zápočtové a zkouškové období, termíny pro plnění studijních povinností a jiné důležité povinnosti studenta. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Bakalářské obory, prezenční forma studia Akademický rok 2014/ Termíny zápisů 1. ročník Zápis do 1. ročníku v 9,00 a 13,00 hod. Náhradní termín zápisu v 09,00 hod. 2. ročník Zápis do 2. ročníku v 09,00 hod. Náhradní termín zápisu v 09,00 hod. řádně omluvení 3. ročník Zápis do 3. ročníku v 09,00 hod. Náhradní termín zápisu v 09,00 hod. řádně omluvení 13

15 Harmonogram zimního semestru (prezenční studium) Předzápis volitelných předmětů od do do zimního semestru 2. a 3. ročníku Zimní semestr (výuka 13 týdnů) ročník Propedeutický týden (Odborná praxe dny povinné, repetitorium matematiky) Výuka (12 týdnů) ročník Odborná praxe 2 2 dny povinné Výuka (12 týdnů) ročník Odborná praxe 3 2 dny povinné Výuka 3. ročníku (12 týdnů) Zápočtové období (1 týden) Vánoční prázdniny (zimní) Zkouškové období (6 týdnů) Harmonogram letního semestru (prezenční studium) Předzápis volitelných předmětů do letního od do semestru Letní semestr (výuka 15 týdnů) ročník Výuka (12 týdnů) Odborná praxe 1 2 dny povinné ročník Výuka (12 týdnů) Odborná praxe 2 2 dny povinné Zápočtové období 1. a 2. ročníku (1 týden) Zkouškové období 1. a 2. ročníku (6 týdnů) Hlavní prázdniny (letní) Splnění studijních povinností za akademický do rok 2013/ ročník Odborná praxe 3 3 dny povinné Výuka (10 týdnů) Zápočtové období 3. ročníku (1 týden) Zkouškové období 3. ročníku (3 týdny)

16 Harmonogram studijních povinností pro absolventský ročník Odevzdání bakalářských prací do Ukončení ročníku do Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 1. termín Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 2. termín Poznámky k harmonogramu 1. První den semestru připadá zpravidla na pondělí a poslední den semestru na pátek. 2. Termíny opravných zkoušek se stanovují podle potřeb už od poloviny zkouškového období. 3. Během zápisu předmětů do příslušného semestru si studenti volí z nabídky celoškolsky volitelných předmětů a oborově volitelných předmětů, u zápisu do ročníku si studenti zapíší celoškolsky povinné předměty a oborově povinné předměty pro daný akademický rok. 15

17 Bakalářské obory, kombinovaná forma studia Akademický rok 2014/ Termíny zápisů 1. ročník Zápis do 1. ročníku v 09:00 a 13:00 hod. Náhradní termín zápisu v 09:00 hod. Imatrikulace 1. ročníku bude upřesněno 2. ročník Zápis do 2. ročníku v 14:00 hod. Náhradní termín zápisu v 09:00 hod. řádně omluvení 2. ročník Praha Zápis do 2. ročníku v 09:00 hod. 3. ročník Zápis do 3. ročníku v 14:00 hod. Náhradní termín zápisu v 09:00 hod. řádně omluvení 3. ročník Praha Zápis do 3. ročníku v 09:00 hod. 16

18 Harmonogram zimního semestru (kombinované studium) Předzápis volitelných předmětů od do do zimního semestru 2. a 3. ročníku Zimní semestr (výuka 13 týdnů) ročník Přípravný týden (Repetitorium matematiky) Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) ročník Termíny tutoriálů (3 pátky + 4 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) Zápočtové období (1 týden) Vánoční prázdniny (zimní) Zkouškové období (6 týdnů)

19 Harmonogram letního semestru (kombinované studium) Předzápis volitelných předmětů do letního od do semestru Letní semestr (výuka 16 týdnů) ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Termíny tutoriálů (4 pátky + 3 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) OLOMOUC Zápočtové období 1. a 2. ročníku (1 týden) Zkouškové období 1. a 2. ročníku (6 týdnů) Hlavní prázdniny (letní) Splnění studijních povinností za do akademický rok 2013/ ročník Termíny tutoriálů (3 pátky + 4 soboty) ročník Praha Termíny tutoriálů (3 bloky čtvrtek + pátek + sobota) OLOMOUC Zápočtové období 3. ročníku (1 týden) Zkouškové období 3. ročníku (3 týdny)

20 Harmonogram studijních povinností pro absolventský ročník Odevzdání bakalářských prací do Ukončení ročníku do Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 1. termín Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška 2. termín Poznámky k harmonogramu 1. První den semestru připadá zpravidla na pondělí a poslední den semestru na pátek. 2. Termíny opravných zkoušek se stanovují podle potřeb už od poloviny zkouškového období. 3. Během zápisu předmětů do příslušného semestru si studenti volí z nabídky celoškolsky volitelných předmětů a oborově volitelných předmětů, u zápisu do ročníku si studenti zapíší celoškolsky povinné předměty a oborově povinné předměty pro daný akademický rok. 19

21 STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Obhajoba bakalářské práce Podniková ekonomika Management a marketing Ekonomie a právo Tematické oblasti státní závěrečné zkoušky Studijní obor Podniková ekonomika a management Podniková ekonomika Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Finance a finanční trhy Management Marketing Strategické řízení firmy Logistický management Management podpůrných procesů Makroekonomie Mikroekonomie Soukromé právo Právo obchodních korporací Evropská unie Studijní obor Management a ekonomika ve veřejném sektoru Obhajoba bakalářské práce Podniková ekonomika a management Ekonomie Veřejná správa Obhajoba bakalářské práce Základy ekonomie, ekonomiky a managementu Management Podniková ekonomika Marketing Makroekonomie Mikroekonomie Veřejná ekonomie Veřejné finance Audit ve veřejné správě Politologie a politický systém v ČR Veřejná správa v ČR Etika veřejné správy Evropská unie Soukromé právo Studijní obor Podnikové informační systémy Podniková ekonomika Management Základy informatiky povinně volitelné dvě disciplíny Praktické aplikace informatiky povinně volitelná jedna disciplína Základy informatiky Provoz informačních technologií Teorie systémů Datové přenosy Softwarové konstrukce Podnikové informační systémy Podrobný časový harmonogram a organizaci bakalářských zkoušek stanoví směrnice rektora, která bude vydána v průběhu zimního semestru akademického roku 2014/

22 PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE KE STUDIU Student Moravské vysoké školy Olomouc je povinen se během svého studia řídit následujícími předpisy: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů nejdůležitější předpis pro činnost vysoké školy, upravuje i práva a povinnosti studentů Studijní a zkušební řád upravuje pravidla studia v akreditovaném bakalářském studijním programu na Moravské vysoké škole Olomouc Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů Stipendijní řád upravuje druhy stipendií, stanovuje podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení Příkaz náměstka ředitele pro ekonomiku a provoz ke stanovení výše poplatků za studium upravuje výši poplatků za administrativní úkony spojené se studiem Příkaz prorektora SPZ k bakalářským pracím upravuje proces od zadání tématu po odevzdání bakalářské práce Směrnice k organizaci zápočtů, kolokvií a zkoušek upravuje proces stanovování termínů zápočtů, kolokvií a zkoušek a zápis a odzápis z těchto termínů Směrnice k seminárním a jiným studentským pracím upravuje formální požadavky na seminární a jiné studentské práce Řád knihovny a studoven upravuje činnost knihovny, práva a povinnosti uživatelů Volební a jednací řád Akademického senátu upravuje postavení Akademického senátu, jeho fungování, práva a povinností členů senátu Všechny předpisy jsou umístěny na Intranetu pro studenty. 21

23 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Studijní oddělení školy Studijní oddělení zabezpečuje rozsáhlou agendu spojenou se studijním procesem. Agenda se týká zejména přijímacího řízení, zápisů ke studiu, vedení osobních spisů studentů, koordinace IS/STAG, kontroly plnění studijních povinností studentů, administrace žádostí studentů, zpracování rozvrhů hodin výuky, evaluace výuky, přípravy studijních plánů a organizace státních závěrečných zkoušek. Studijní oddělení je umístěno v budově B3 ve 3. patře BEA centra Olomouc. Úřední hodiny pro studenty: Pondělí 7:30 12:00 hod. Úterý 12:30 15:30 hod. Středa 7:30 12:00 hod. Pátek 7:30 11:30 12:30 15:30 hod. Kontaktní pracovníci studijního oddělení: Bc. Lenka Kolaříková Vlasta Zapletalová vedoucí studijního oddělení referentka studijního oddělení tel.: (+420) tel.: (+420) Ing. Milan Najman referent studijního odd. a administrátor IS/STAG tel.: (+420) fax: (+420)

24 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ Kde najdu rozvrh, úřední hodiny studijního oddělení a konzultační hodiny jednotlivých vyučujících? Rozvrh je studentům zaslán na začátku semestru na jejich studijní y. Konzultační hodiny vyučujících a rozvrhy jsou vyvěšeny na začátku akademického roku na Intranetu pro studenty. Jak zjistím změnu ve výuce? O změnách ve výuce jsou studenti informováni na Intranetu pro studenty přímo na úvodní stránce. Tyto změny eviduje vedoucí studijního oddělení. Změny ve výuce jsou taktéž zaznamenány v rozvrhu na informační obrazovce umístěné při vstupu do atria budova B4. Na koho se mám obracet s dotazy na platbu školného a výplatu stipendia? Dotazy týkající se plateb školného a výplaty stipendií řeší ekonomické oddělení (najdete ho na rektorátu MVŠO). Chtěl bych uznat předměty z předešlého studia na jiné VŠ, jak mám dále postupovat? Pro uznání předmětů je nutné dodat studijnímu oddělní průběh studia z předešlé VŠ a sylaby těchto předmětů včetně razítka jako potvrzení správnosti. Zároveň si student musí podat na studijním oddělení oficiální žádost o uznání předmětů. Kolik kreditů musím v průběhu studia získat? Celkově musí student během studia získat 180 kreditů. Musím splnit všechny předměty (i ty volitelné), které si zapíši? Celoškolsky a oborově povinné předměty i celoškolsky volitelné předměty jsou si z hlediska plnění rovnocenné, všechny předměty, které studentovi zapíše studijní oddělení nebo které si zapíše sám, je povinen splnit. Nesplnil/la jsem všechny předměty, jak mám dále postupovat? V případě, že do dne určeného aktuálním harmonogramem studia (tj. den blízký ) student nesplní 3 a méně předmětů, které měl zapsán pro daný akademický rok v IS/STAG, má možnost v uvedeném termínu podat písemnou žádost o přesunutí předmětů do dalšího akademického roku (žádost naleznete ke stažení na intranetu pro studenty žádost o podmíněný zápis). V případě, že student nemá do požadovaného data splněno více než 3 předměty, může podat žádost o opakování ročníku. Tuto žádost podává písemně na studijním oddělení. Příslušný formulář je ke stažení na Intranetu pro studenty. Je možnost poslat žádost o opakování ročníku em? Bohužel ne. Je nutné vyplnit oficiální žádost a poštou nebo osobně ji odevzdat na studijním oddělení. Nesplnil jsem podmíněný zápis, co mám nyní udělat? Nesplní-li student podmíněný zápis, je mu ukončeno studium. 23

25 Pokud je mi ukončeno studium, do kdy jsem student? Studium je studentovi ukončeno po 30 dnech od doručení Rozhodnutí o ukončení studia. Jak je to s přerušením studia - kdy o něj mohu zažádat? O přerušení studia může student písemně požádat na přelomu semestru nebo ročníku. Je možné se v průběhu roku rozhodnout ve studiu nepokračovat a nezaplatit školné? Školné se platí vždy na celý akademický rok. Pokud se student v průběhu roku rozhodne ukončit studium a od letního semestru už ve studiu nepokračovat, není to důvod pro nezaplacení studia na letní semestr, a není ani možné vrátit studentovi zpátky poměrnou část školného při předčasném ukončení studia. V případě, že student požádal o splátkový kalendář a platil školné na několik splátek, musí doplatit celou částku za celý akademický rok i při předčasném ukončení studia. Nefunguje mi školní , na koho se obrátit? Obracejte se na pracovníka oddělení služeb Ing. Petra Ščigalka, MBA Zapomněl jsem heslo do STAGu /nemohu se přihlásit do STAGu - na koho se obrátit? Obracejte se na koordinátora IS/STAG Ing. Milana Najmana Jakým způsobem mám oslovovat vyučující? Na vysoké škole je vhodné používat oslovení dle funkce/hodnosti/titulu oslovovaného. Při oslovení má pracovní funkce, univerzitní hodnost většinou přednost před akademickým titulem (pane rektore, paní prorektorko apod.). Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí (od nejdůležitějšího): profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář. Titul / hodnost / funkce Psaní titulu Oslovení Bc. bakalář před jménem většinou nepoužíváme CSc. kandidát věd za jménem nepoužíváme doc. docent před jménem paní docentko, pane docente DrSc. doktor věd za jménem paní doktorko, pane doktore Ing. inženýr před jménem paní inženýrko, pane inženýre JUDr. doktor práv před jménem paní doktorko, pane doktore Mgr. magistr před jménem paní magistro, pane magistře Ph.D. doktor za jménem paní doktorko, pane doktore PhDr. doktor filozofie před jménem paní doktorko, pane doktore prof. profesor před jménem paní profesorko, pane profesore RNDr. doktor přírodních věd před jménem paní doktorko, pane doktore náměstek paní náměstkyně, pane náměstku prorektor paní prorektorko, pane prorektore předseda (správní rady, paní předsedkyně, pane předsedo dozorčí rady, akademického senátu) rektor paní rektorko, pane rektore ředitel paní ředitelko, pane řediteli 24

26 4 SYSTÉM VÝUKY S jakou formou výuky se můžete setkat? Výuka je realizována prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení, tutoriálů (blokové výuky) či řešením případové studie a samostudiem. Přednáška forma výuky, při které jsou studentům sdělovány nezbytné a nenahraditelné informace pro další práci v rámci seminářů a cvičení a pro úspěšné řešení případové studie. Hlavním cílem je uvedení do problematiky a poskytnutí studijní opory pro samostudium. Seminář, cvičení způsob výuky, u kterého je vyžadován aktivní přístup a účast studentů. Cílem je hlubší rozvoj odpřednášených tematických oblastí a praktické uchopení jednotlivých témat. Tutoriál - forma blokové výuky, která není v semestru rozložena rovnoměrně, ale probíhá jednorázově či opakovaně v podobě několikahodinových bloků. Výhodou je obsahová návaznost jednotlivých přednášených témat. Tutoriály jsou hlavní formou výuky v kombinované formě studia a jejich účelem je prezentace potřebné studijní látky, vysvětlení forem studia, zadání studijní literatury, popř. zadání témat seminárních prací apod. Případová studie forma výuky, která je aplikována v prezenční formě studia a je založena na prolínání jednotlivých témat a studijních předmětů. Studentům je zadán komplexní problém/situace, který řeší a hodnotí z různých úhlů pohledu. Veškeré předměty jsou rozděleny na celoškolsky povinné (označovány jako áčkové předměty), oborově povinné, které profilují odbornost studenta dle zvoleného oboru ( béčka) a celoškolsky volitelné ( céčka ), ze kterých si sami vybíráte předměty, které vás nejvíce zajímají. A B C Celoškolsky povinné předměty - splnění těchto předmětů je povinné pro všechny studenty Oborově povinné předměty - profilují odbornost studentů dle zvoleného oboru PEM, MEVS a PIS Celoškolsky volitelné předměty - umožňují studentůmi výběr své profilace: zaměření na praxi - předměty posilující praktické znalosti a dovednosti využitelné v praxi zaměření na znalosti - předměty prohlubující odbornost a připravující pro navazující magisterské studium 25