Vý r o č n í z p ráv a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vý r o č n í z p ráv a 2 0 0 9"

Transkript

1 Vý r o č n í z p ráv a

2 Slovo úvodem Vždy je vhodná doba udělat to, co je správné, řekl Martin Luther King, když se ve své zemi zasazoval o to, aby občané černé pleti měli stejná práva jako ti, kdo mají pleť bílou. Našlo se sice mnoho těch, kteří souhlasili, ale považovali prosazení těchto ideálů za neuskutečnitelnou utopii. Martin Luther King sice za své myšlenky zaplatil životem, ale stal se pro nás výzvou. Sny se mohou stát skutečností! I v našich dějinách najdeme mnoho dalších příkladů, které v nás vyvolávají odhodlání a víru, že má smysl usilovat o dobré věci a naplňovat naše sny. Dají se výše popsaná slova vztáhnout na naši současnost a na oblast sociálních služeb? Na Diakonii? Na naše středisko? Jednoznačně můžeme říci, že ano. Právě v sociální oblasti je vhodná doba udělat to, co je správné. Hodně se mluví o právech člověka a mnohdy si neuvědomujeme, že stejná práva má i ten nejnepatrnější z nás. Často se neumíme podívat na svět očima nemocných a slabých a je nám vzdálená jejich bezradnost. A překonat finanční a někdy existenční nejistotu jednotlivců a organizací se zdá být v našem sociálním systému neuskutečnitelnou utopií. Možná, že ty naše střediskové sny a plány jsou proti dění světa malicherné a nepodstatné, vždyť mnohé z nich ještě stále čekají na své naplnění. Ale i sny se mohou stát skutečností! Děkujeme všem vám, kteří jste nám v uplynulém roce 2009 pomáhali tyto sny uskutečňovat právě ve prospěch těch, kteří každodenně potřebují naši pomoc a podporu. Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 2

3 Historie a profil organizace Diakonie ČCE středisko v Čáslavi patří do rodiny 33 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické působících po celé České republice. Jsme druhým největším, nestátním poskytovatelem sociálních služeb. Střediska Diakonie poskytují nejrůznější služby péče, pomoci a podpory lidem, kteří potřebují pomoc a podporu k zajištění kvalitního a důstojného života. Naše středisko Diakonie v Čáslavi vzniklo na přelomu let jako denní stacionář pro děti s mentálním postižením. Tehdy na začátku pro 8 dětí a v provizorních podmínkách. S postupujícím časem přibývaly prostory a rozšiřovala se nabídka služeb. Byla zřízena speciální škola, vybudován domov pro děti a mládež s týdenním provozem, pro dospělé klienty vznikly terapeutické dílny, byla zavedena pravidelná doprava klientů do zařízení, vybudováno bylo vlastní rehabilitační centrum. Diakonie v Čáslavi se tak v průběhu let stala komplexním zařízením, které se snaží poskytovat ucelenou nabídku služeb pomoci a podpory dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám z širokého regionu. 3 Poslání organizace Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu a vzájemném, oboustranném respektu. Ve své práci usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní sociální, ošetřovatelskou, terapeutickou a rehabilitační péči a přispěli ke zlepšení kvality života těch, kterým pomáháme. Podporovat samostatnost a jedinečnost, právo na sebeurčení a podporovat rodiny našich klientů jsou naše další cíle. Chceme vytvářet společenství podpory, důvěry a respektu, chceme žít spolu, vedle sebe a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji.

4 Poskytované služby v roce 2009 Denní centrum (denní stacionář) Skupiny Denních center I, II, a III jsou určeny klientům se III. a IV. stupněm závislosti, kteří potřebují využívat služeb komplexní péče a maximální podpory. Tato ambulantní služba zahrnuje především výchovné a aktivizační činnosti, pomoc při sebeobsluze a stravování, kontakt se sociálním prostředím, rozvoj pracovních dovedností a návyků. Pomáháme obhajovat práva, zájmy a přání našich klientů, snažíme se o maximální rozvoj jejich osobností podle míry a vlastností každého jednotlivce. Služba dále zahrnuje rehabilitaci, zájmové a terapeutické aktivity, mezi které patří muzikoterapie a snoezelen, hipoterapie, canisterapie a ergoterapie. Ve středisku je tato služba poskytována klientům ve třech skupinách podle stupně postižení, podle zaměření jednotlivých skupin a v souladu s individuálním plánem, který je vypracován podle potřeb a přání každého klienta. V roce 2009 užívalo služby Denních center 16 klientů. Co máme rádi a co děláme? Každý den něco zajímavého, co jsme si vymysleli a pro co jsme se rozhodli. Není to přemýšlení o každém dnu znovu a znovu. Máme plán! Mezi naše oblíbené činnosti patří výtvarné práce, zvlášť rádi vaříme a samozřejmě jezdíme na výlety a poznáváme nová místa. Také sportujeme a ke každodenním činnostem patří i práce uklízíme, myjeme nádobí, luxujeme - zkrátka snažíme se dělat vše, co k životu patří. Také se učíme, opakujeme si, co již známe. Něco nás baví a něco ne, ale jsme rádi spolu. Prohlížíme si naše společné fotky, rádi tančíme, rádi zpíváme.. A také rádi odpočíváme Co se nám líbilo v loňském roce nejvíce? Podívejte se :) 4

5 Kapela to je naše! Rádi vaříme.. a také jíme :) Plníme povinnosti! A nejraději máme výlety nebo návštěvy? 5

6 Domov Diakonie Čáslav (týdenní stacionář) Služba domova s týdenním provozem zahrnuje komplexní péči o klienty zaměřenou na zajištění důstojného a aktivního života. Na základě naší filosofie se snažíme vytvářet prostředí v menší sociální skupině podobné rodině. Zároveň dbáme na maximální zachování osobního soukromí a respektujeme osobní přání našich klientů. Ubytování je proto zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Týdenní provoz zároveň umožňuje podporovat přirozené rodinné vazby člověka užívajícího služby. Tento kompromis přináší rodině možnost plného zaměstnání, zároveň zachovává stálý kontakt s dítětem, mladým dospělým člověkem. Je rovněž přirozené, že mladý dospělý člověk postupně z rodiny odchází, aby žil svůj vlastní život. I pro člověka s postižením by tato skutečnost měla být přirozenou součástí jeho života, i když potřebuje stálou pomoc i podporu. Služba je poskytována klientům s III. a IV. stupněm závislosti. Zahrnuje především služby péče o vlastní osobu, pomoc při sebeobsluze, ubytování a stravování. Nedílnou součástí služby jsou aktivizační a terapeutické činnosti včetně zajištění maximální účasti na společenských aktivitách. V roce 2009 užívalo služby Domova Diakonie Čáslav 14 klientů. Domov je tam, kde jsem rád a kde mě mají rádi :) 6

7 Dílny Diakonie Čáslav (sociálně terapeutické dílny) Služba sociálně terapeutických dílen zahrnuje ambulantní péči o klienty cílové skupiny, která je zaměřena na rozvoj pracovních dovedností a návyků. Jedná se o skupinu klientů, kteří se svým I. a II. stupněm závislosti jen těžko hledají zaměstnání na otevřeném trhu práce. Sociálně terapeutická dílna přináší těmto mladým lidem možnost smysluplného využití jejich volného času a příležitost naučit se něco nového. Díky pracovnímu uplatnění v dílně se přibližují přirozenému životu dospělého člověka. Zároveň se snažíme podporovat a rozvíjet další schopnosti a dovednosti klientů, včetně podpory a rozvoje sebeobslužných činností. Služba zahrnuje rovněž využití terapeutického zařízení střediska - muzikoterapii a snoezelen a možnost pravidelného sportování formou florbalového kroužku. V rámci dílen pracovali v roce 2009 dvě skupiny, první se zaměřením na keramické a výtvarné práce, druhá skupina pracuje na malé farmě v nedalekém Chedrbí. V obou skupinách dílen pracovalo celkem 9 klientů. Kromě práce stihneme ještě mnoho dalších věcí :) 7

8 Sociální rehabilitace Služba sociální rehabilitace zahrnuje činnosti a aktivity směřující k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti osob - klientů cílové skupiny. Podkladem programu jsou specifické individuální plány, vypracované podle potřeb jedinců. Jejich postupným naplňováním podporujeme klienty v jejich samostatném rozhodování a sebeurčení. Do programu je zařazen kontakt se společenským prostředím, obstarávání úředních záležitostí a podpora při smysluplném využívání volného času. Jedním z hlavních cílů služby je připravit pracovními činnostmi jednotlivce na vstup do otevřeného trhu práce a pomoci jim při hledání pracovního uplatnění. V roce 2009 využívalo této služby celkem 15 klientů ve třech samostatných skupinách. 8

9 Občanská poradna Diakonie Čáslav (odborné sociální poradenství) Občanská poradna Diakonie Čáslav poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Tuto službu poskytujeme na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Cílem odborného sociálního poradenství je klient, který se orientuje ve své situaci, ví, jak hájit svá práva, je si vědom svých povinností, zná možnosti řešení, umí vyjádřit své potřeby a přání, orientuje se v dostupných službách a umí samostatně a aktivně jednat. Dílčím cílem je také zlepšení fungování veřejné správy. V roce 2009 proběhlo v naší poradně 1000 kontaktů a konzultací. Služby využívali obyvatelé města Čáslavi a přilehlého regionu. V současné době usilujeme o členství v Asociaci občanských poraden, která je garantem kvality odborného sociálního poradenství. 9 Ostatní poskytované služby Rehabilitační centrum rehabilitace, fyzioterapie, masáže, perličkové koupele Bezbariérová doprava Odlehčovací služby

10 Rok 2009 ve středisku Rok 2009 byl dobrým rokem pro práci a financování střediska. Přestože nám počátkem roku byla nejprve Ministerstvem práce a sociálních věcí přidělena nedostatečná dotace, po odvolání byly naše služby dofinancovány v celkem dostatečné míře. Celková finanční situace nám umožnila pokračovat v poskytování všech pěti služeb a nadále je rozvíjet a zkvalitňovat. Rovněž získané grantové prostředky pomohly dokončit některé investiční akce. Bylo dokončeno: Dokončení vstupního vestibulu Hlavní vchod byl definitivně přesunut k boční bezbariérové příjezdové rampě z boku budovy (grant Nadace J+T). Nové bezbariérové sociální zařízení v přízemí budovy pro klienty dílen a DC III Investice byla hrazena z výtěžku 5. Dobročinného plesu a podpořena Nadací Divoké husy. Dláždění chodníku v prostorách zahrady Sponzorsky získáno 300 m 2 dlažby, podsypový a další materiál, práce byly vyhotoveny svépomocí. Celý areál zahrady je přístupný všem imobilním klientům a návštěvníkům. Dokončení výměny oken v budově Grant 160 tisíc Kč poskytl Humanitární fond Středočeského kraje. Zahrada místo setkávání V závěru roku 2009 jsme byli mezi vítězi grantových žádostí Dobročinného fondu Philipa Morise a získali jsme tak 80 tisíc na osvětlení zahrady v rámci projektu Zahrada místo setkávání. 10

11 Významné události Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Prosinec 5. dobročinný ples Diakonie v Čáslavi Karneval pro velké i malé Přátelské setkání s Masarykovou základní školou Velký Osek společné zasazení stromu Vítání jara a velikonoční otevírání zahrady Na zahradě s přáteli a zvířátky Účast na mezinárodních sportovních hrách ve Slatiňanech Letecký den v Čáslavi Společné předprázdninové setkání klientů, rodičů a zaměstnanců střediska Letní prázdninové pobyty Hudební festival pod záštitou evangelické mládeže Diakoňák společné výjezdové setkání všech zaměstnanců střediska Den otevřených dveří a slavnostní zahájení provozu čajovny U nás v zahradě při příležitosti 18. výročí založení střediska Drakiáda Mikulášská besídka Adventní koncert v Rohozci Vánoční slavnost a vánoční výstava Dílen

12 Pod čarou Během uplynulého roku běžela práce ve středisku svým tempem a výše uvedený výčet významných akcí není uceleným pohledem na práci střediska. Mezi další významné události můžeme jistě započítat úzkou spolupráci s městem Čáslaví na pořádání Promenádních koncertů, které se od dubna pravidelně konaly v prostorách zahrady. S nově otevřenou čajovnou U nás v zahradě se tak naše bezbariérová zahrada stala místem setkávání klientů střediska s čáslavskou veřejností a byl tak splněn i jeden z cílů Komunitního plánu města Čáslavi, ke kterému se právě naše středisko zavázalo. V roce 2009 pokračoval významný proces zavádění Standardů kvality do jednotlivých služeb poskytovaných střediskem. Tento proces je rovněž velmi administrativně náročný a vyžaduje maximální iniciativu pracovníků ve všech pozicích. Kromě pravidelných školení prošli všichni pracovníci přímé péče akreditovaným školením Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb. Další vzdělávání pracovníků vnímáme jako nutný a dobrý proces, který pomáhá poskytovat služby kvalitně, moderně - s maximálním důrazem na osobnost a přání klienta. 12

13 Dlouhodobé záměry a projekty Rekonstrukce budovy č. p. 139 Během roku 2009 byl vypracován stavební projekt k rekonstrukci budovy č. p. 139 (nepoužívaná budova v našem areálu bývalý učitelský ústav). Na projekt bylo vydáno stavební povolení a veškeré dokumenty byly připraveny jako podklad pro Žádost o financování z prostředků EU. Nyní čekáme na vyhlášení výzvy pro podporu sociální oblasti. Farma a chráněné bydlení v Chedrbí V roce 2009 bylo v Chedrbí investováno Kč z účelového daru pana Ortwina Goldbecka, majitele a zakladatele firmy Goldbeck Prefabeton s. r. o. Z daru byly vyhotoveny instalace ve stávající budově, která by měla sloužit jako zázemí při výstavbě areálu. O dalším financování tohoto projektu se nadále jedná. Integrační čajovna U nás v zahradě Otevřením provozovny byl započat jeden z dalších projektových záměrů, jehož cílem je získat nové pracovní zkušenosti, v budoucnu i stálé pracovní místo pro osobu s postižením. Od září 2009 se klienti dílen podíleli na pomocných a úklidových činnostech souvisejících s provozem čajovny. Skupiny Denních center a Domova se podílely na provozu pravidelným pečením pro návštěvníky čajovny. V rámci provozu čajovny jsou veřejnosti otevřeny i prostory zahrady 5 dnů v týdnu. 13 Několik čísel Počet výletů všech skupin za rok 2009: 161 výletních výjezdů (ujeto km) Celkový počet km při svozech klientů: km Ranní biblická zamyšlení: 39x Počet nehod automobilů: 3 Počet drobných provozních komplikací: nepočítaně - aneb každý den něco :)

14 V roce 2009 nás podpořili: Kamil Beneš, Renáta Benešová, MUDr. Jiřina Brzáková, Ing. Jaroslav Černý, Ing. František Doležal, PhDr. Markéta Doležalová, Petr Fiala, Franz Joachim Herp, Marie Holá, Lubomír Hudek, Ing. Jiří Chaloupka, Šárka Charvátová, Jan Kafuněk, Věra Kafuňková, Ing. arch. Petr Kalfus, Milan Kica, Ing. Petr Kostelník, Stanislava Králová, Jindřich Kubový, Alena Malá, Petr Novotný, Karel Prchal, manželé Součkovi, Václav Valdman, Josef Výborný, Jan Karnolt Firmy: Abera spol. s. r. o., Adria Žehušice, Český červený kříž Čáslav, Die Erste Osterreichishe bank, First Gold s. r. o. Čáslav, Goldbeck Prefabeton s. r. o., Lékarny Herba Golčův Jeníkov, zaměstnanci letecké základny v Čáslavi, Nako Kolín s. r. o., Relyon s. r. o., Rojaplast s. r. o., Tico IFC s. r. o., Hotel Bellevue Poděbrady, Vari Honda s. r. o. Libice nad Cidlinou, Sady spol. s r. o. Bílé Podolí, Vektra s. r. o. Libenice, Beta Přelouč s. r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Kolínská historická řepařská drážka, dále obce Církvice, Žehušice, Vrdy, Vlačice, Vinaře, Veltruby, Schořov, Potěhy, Nové Dvory, Krchleby, Chvaletice, město Čáslav, Nadace Divoké husy, Humanitární fond Středočeského kraje, Dobročinný fond P. Morise. Děkujeme všem vám, kteří jste v roce 2009 podporovali naši práci ve středisku nejen finančními dary, ale také laskavou pomocí a různými věcnými dary do tomboly dobročinného plesu. Děkujeme za pomoc při pořádání našich střediskových akcí a slavností. Děkujeme za pomoc při budování a opravách. Děkujeme také vám, kteří jste chtěli zůstat v anonymitě. A pokud jsme na někoho z vás při psaní těchto řádků zapomněli, omlouváme se za nedokonalost. Každé pomoci si velmi vážíme, bez ní bychom jen stěží uskutečňovali naše cíle. 14

15 Lidé v organizaci Jitka Mikulková, Alena Kubková Dis., Bc. František Malina, Bc. Michaela Šustrová, Ing. Petr Kostelník, Stanislava Červenková, Martina Váchová, Věra Klepetková, Klára Cihlářová, Josef Houfek, Olga Vejvodová, Renata Janoušková, Vilém Bagári, Jitka Klinská, Monika Šnajdrová, Marek Horák, Barbara Kafuňková, Miroslav Ondrák, Hana Olivová, Hana Olivová ml., Darina Kozarová, Andrea Kadlecová, Stanislava Kácovská, Veronika Šťastná, Mgr. Vladimíra Šnajdarová, Marek Šmidt, Mgr. Květuše Mašínová Dobrovolníci: Pavla Mačková, Ilona Stehnová 15 Láska nechť jest bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám Bible, kniha Římanům, 12.kapitola, verš 9-16

16 Dozorčí rada Za podporu, spolupráci a laskavý dozor děkujeme Dozorčí radě Diakonie v Čáslavi ve složení: Ing. Antonín Hejzlar, předseda dozorčí rady Ing. Eduard Wagner Eliška Horáková Pavlína Vostrovská Mgr. Jiří Havelka Mgr. Jaroslav Fer Mgr. Květuše Mašínová, předsedkyně správní rady Jitka Mikulková, člen Ing. Petr Kostelník, člen Správní rada 16

17 Hospodaření střediska v roce 2009 Náklady v Kč Materiál Energie Služby Mzdy,odměny + pojistné Propagace Ostatní výdaje Náklady celkem Výnosy v Kč Dotace provozní Příjmy od klientů Dary Ostatní příjmy Výnosy celkem Hospodářský výsledek

18 Resumé The Diakony of Evangelic church center in Čáslav belongs to the group of 33 centers of Diakony of Evangelic church working all over Czech Republic. We are a second biggest non-governmental provider of social services. Centers of Diakony provide lots of different services of care, help and promotion for people who needs help and promote to ensuring high quality a dignified life. Our center of Diakony in Čáslav was established at the turn of years 1991 and 1992 as a daily institution for mentally handicapped children. This all started on very small scare, just for eight children and in quite provisional conditions. As time did go on new premises were accruing and an offer of services was widening. Moreover, new special school was established, home with weekly functioning for children and young people was built up, for adults was created therapeutical work-shops, also a regular transport of clients to the center was initiated, finally was built up a rehabilitative center. Nowadays Diakony in Čáslav is a complex institution, which tries to provide integrated offer of services of help and promotion for mentally handicapped and multihandicapped children, young people and for their families from wide region. Actually, we provide services of daily and weekly institution, sociallytherapeutical work-shops, social rehabilitation and professional social consultancy. In year 2009 our services were used by 49 clients. 18

19 Resumé 19 Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder Zentrum Čáslav gehört zu einer Gruppe von 33 in der ganzen Tschechischen Republik tätigen Zentren der Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Wir sind der zweitgrößte nichtstaatliche Anbieter von Sozialdienstleistungen. Die Diakoniezentren erbringen verschiedenste Dienste der Fürsorge, Hilfe und Unterstützung den Menschen, die diese zur Sicherstellung eines qualitativen und würdigen Lebens benötigen. Unser Diakoniezentrum in Čáslav ist an der Wende als Tagesstation für Kinder mit Mentalbehinderung entstanden. Damals anfangs für 8 Kinder und unter provisorischen Bedingungen. Mit fortgehender Zeit kamen weitere Räume hinzu und das Dienstleistungsangebot wurde erweitert. Eine spezielle Schule und ein Heim für Kinder und Jugendliche mit Wochenbetrieb wurden errichtet, für erwachsene Klienten sind therapeutische Werkstätte entstanden, regelmäßige Beförderung der Klienten in die Einrichtung wurde eingeführt und ein eigenes Rehabilitationszentrum errichtet. Die Diakonie in Čáslav wurde somit im Laufe der Jahre zu einer komplexen Einrichtung, die bemüht ist, ein Gesamtangebot der Hilfe und Unterstützung den Kindern sowie der Jugendlichen mit mentaler und kombinierter Behinderung und deren Familien aus der weiten Region anzubieten. Gegenwärtig erbringt sie Dienstleistungen einer Tages- und Wochenstation, sozial-therapeutische Werksstätte, Sozialrehabilitation und Sozialfachberatung. Im Jahre 2009 nutzten unsere Dienste 49 Klienten.

20 Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Komenského náměstí Čáslav IČ: Tel.: , Sbírkové konto: / 5500

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění.

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Kolína V Zahrádce pod věží s kavárnou Diakonie a výhledem na chrám sv. Bartoloměje.

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 596 123 091 e-mail: ostrava@diakoniecce.cz www.diakonie.cz www.diakoniecce-ostrava.wz.cz SPOLEČNÝ SBÍRKOVÝ PROJEKT Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Proč jsou lesní školky v Německu tak úspěšné a různorodé?

Proč jsou lesní školky v Německu tak úspěšné a různorodé? Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland e.v. Ute Schulte Ostermann - předsedkyně BvNW (Spolkového svazu přírodních a lesních školek) Proč jsou lesní školky v Německu tak úspěšné a

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Statutární orgány společnosti Mela je řízena: Ředitelem, ditelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní radou, Dozorčí radou. Členové dozorčí rady společnosti

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během února a plán akcí na březen 2015. Informace www.gtmskola.cz Ďáblický slavík 2015 Třídy 4 + 5 Třídy 2.A + 2.B 1.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 1 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Základní informace: Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více