Vý r o č n í z p ráv a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vý r o č n í z p ráv a 2 0 0 9"

Transkript

1 Vý r o č n í z p ráv a

2 Slovo úvodem Vždy je vhodná doba udělat to, co je správné, řekl Martin Luther King, když se ve své zemi zasazoval o to, aby občané černé pleti měli stejná práva jako ti, kdo mají pleť bílou. Našlo se sice mnoho těch, kteří souhlasili, ale považovali prosazení těchto ideálů za neuskutečnitelnou utopii. Martin Luther King sice za své myšlenky zaplatil životem, ale stal se pro nás výzvou. Sny se mohou stát skutečností! I v našich dějinách najdeme mnoho dalších příkladů, které v nás vyvolávají odhodlání a víru, že má smysl usilovat o dobré věci a naplňovat naše sny. Dají se výše popsaná slova vztáhnout na naši současnost a na oblast sociálních služeb? Na Diakonii? Na naše středisko? Jednoznačně můžeme říci, že ano. Právě v sociální oblasti je vhodná doba udělat to, co je správné. Hodně se mluví o právech člověka a mnohdy si neuvědomujeme, že stejná práva má i ten nejnepatrnější z nás. Často se neumíme podívat na svět očima nemocných a slabých a je nám vzdálená jejich bezradnost. A překonat finanční a někdy existenční nejistotu jednotlivců a organizací se zdá být v našem sociálním systému neuskutečnitelnou utopií. Možná, že ty naše střediskové sny a plány jsou proti dění světa malicherné a nepodstatné, vždyť mnohé z nich ještě stále čekají na své naplnění. Ale i sny se mohou stát skutečností! Děkujeme všem vám, kteří jste nám v uplynulém roce 2009 pomáhali tyto sny uskutečňovat právě ve prospěch těch, kteří každodenně potřebují naši pomoc a podporu. Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka 2

3 Historie a profil organizace Diakonie ČCE středisko v Čáslavi patří do rodiny 33 středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické působících po celé České republice. Jsme druhým největším, nestátním poskytovatelem sociálních služeb. Střediska Diakonie poskytují nejrůznější služby péče, pomoci a podpory lidem, kteří potřebují pomoc a podporu k zajištění kvalitního a důstojného života. Naše středisko Diakonie v Čáslavi vzniklo na přelomu let jako denní stacionář pro děti s mentálním postižením. Tehdy na začátku pro 8 dětí a v provizorních podmínkách. S postupujícím časem přibývaly prostory a rozšiřovala se nabídka služeb. Byla zřízena speciální škola, vybudován domov pro děti a mládež s týdenním provozem, pro dospělé klienty vznikly terapeutické dílny, byla zavedena pravidelná doprava klientů do zařízení, vybudováno bylo vlastní rehabilitační centrum. Diakonie v Čáslavi se tak v průběhu let stala komplexním zařízením, které se snaží poskytovat ucelenou nabídku služeb pomoci a podpory dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám z širokého regionu. 3 Poslání organizace Naším posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením. Naše pomoc je založena na křesťanské lásce, lidském vztahu a vzájemném, oboustranném respektu. Ve své práci usilujeme o to, abychom poskytovali kvalitní sociální, ošetřovatelskou, terapeutickou a rehabilitační péči a přispěli ke zlepšení kvality života těch, kterým pomáháme. Podporovat samostatnost a jedinečnost, právo na sebeurčení a podporovat rodiny našich klientů jsou naše další cíle. Chceme vytvářet společenství podpory, důvěry a respektu, chceme žít spolu, vedle sebe a uprostřed společnosti, ne na jejím okraji.

4 Poskytované služby v roce 2009 Denní centrum (denní stacionář) Skupiny Denních center I, II, a III jsou určeny klientům se III. a IV. stupněm závislosti, kteří potřebují využívat služeb komplexní péče a maximální podpory. Tato ambulantní služba zahrnuje především výchovné a aktivizační činnosti, pomoc při sebeobsluze a stravování, kontakt se sociálním prostředím, rozvoj pracovních dovedností a návyků. Pomáháme obhajovat práva, zájmy a přání našich klientů, snažíme se o maximální rozvoj jejich osobností podle míry a vlastností každého jednotlivce. Služba dále zahrnuje rehabilitaci, zájmové a terapeutické aktivity, mezi které patří muzikoterapie a snoezelen, hipoterapie, canisterapie a ergoterapie. Ve středisku je tato služba poskytována klientům ve třech skupinách podle stupně postižení, podle zaměření jednotlivých skupin a v souladu s individuálním plánem, který je vypracován podle potřeb a přání každého klienta. V roce 2009 užívalo služby Denních center 16 klientů. Co máme rádi a co děláme? Každý den něco zajímavého, co jsme si vymysleli a pro co jsme se rozhodli. Není to přemýšlení o každém dnu znovu a znovu. Máme plán! Mezi naše oblíbené činnosti patří výtvarné práce, zvlášť rádi vaříme a samozřejmě jezdíme na výlety a poznáváme nová místa. Také sportujeme a ke každodenním činnostem patří i práce uklízíme, myjeme nádobí, luxujeme - zkrátka snažíme se dělat vše, co k životu patří. Také se učíme, opakujeme si, co již známe. Něco nás baví a něco ne, ale jsme rádi spolu. Prohlížíme si naše společné fotky, rádi tančíme, rádi zpíváme.. A také rádi odpočíváme Co se nám líbilo v loňském roce nejvíce? Podívejte se :) 4

5 Kapela to je naše! Rádi vaříme.. a také jíme :) Plníme povinnosti! A nejraději máme výlety nebo návštěvy? 5

6 Domov Diakonie Čáslav (týdenní stacionář) Služba domova s týdenním provozem zahrnuje komplexní péči o klienty zaměřenou na zajištění důstojného a aktivního života. Na základě naší filosofie se snažíme vytvářet prostředí v menší sociální skupině podobné rodině. Zároveň dbáme na maximální zachování osobního soukromí a respektujeme osobní přání našich klientů. Ubytování je proto zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Týdenní provoz zároveň umožňuje podporovat přirozené rodinné vazby člověka užívajícího služby. Tento kompromis přináší rodině možnost plného zaměstnání, zároveň zachovává stálý kontakt s dítětem, mladým dospělým člověkem. Je rovněž přirozené, že mladý dospělý člověk postupně z rodiny odchází, aby žil svůj vlastní život. I pro člověka s postižením by tato skutečnost měla být přirozenou součástí jeho života, i když potřebuje stálou pomoc i podporu. Služba je poskytována klientům s III. a IV. stupněm závislosti. Zahrnuje především služby péče o vlastní osobu, pomoc při sebeobsluze, ubytování a stravování. Nedílnou součástí služby jsou aktivizační a terapeutické činnosti včetně zajištění maximální účasti na společenských aktivitách. V roce 2009 užívalo služby Domova Diakonie Čáslav 14 klientů. Domov je tam, kde jsem rád a kde mě mají rádi :) 6

7 Dílny Diakonie Čáslav (sociálně terapeutické dílny) Služba sociálně terapeutických dílen zahrnuje ambulantní péči o klienty cílové skupiny, která je zaměřena na rozvoj pracovních dovedností a návyků. Jedná se o skupinu klientů, kteří se svým I. a II. stupněm závislosti jen těžko hledají zaměstnání na otevřeném trhu práce. Sociálně terapeutická dílna přináší těmto mladým lidem možnost smysluplného využití jejich volného času a příležitost naučit se něco nového. Díky pracovnímu uplatnění v dílně se přibližují přirozenému životu dospělého člověka. Zároveň se snažíme podporovat a rozvíjet další schopnosti a dovednosti klientů, včetně podpory a rozvoje sebeobslužných činností. Služba zahrnuje rovněž využití terapeutického zařízení střediska - muzikoterapii a snoezelen a možnost pravidelného sportování formou florbalového kroužku. V rámci dílen pracovali v roce 2009 dvě skupiny, první se zaměřením na keramické a výtvarné práce, druhá skupina pracuje na malé farmě v nedalekém Chedrbí. V obou skupinách dílen pracovalo celkem 9 klientů. Kromě práce stihneme ještě mnoho dalších věcí :) 7

8 Sociální rehabilitace Služba sociální rehabilitace zahrnuje činnosti a aktivity směřující k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti osob - klientů cílové skupiny. Podkladem programu jsou specifické individuální plány, vypracované podle potřeb jedinců. Jejich postupným naplňováním podporujeme klienty v jejich samostatném rozhodování a sebeurčení. Do programu je zařazen kontakt se společenským prostředím, obstarávání úředních záležitostí a podpora při smysluplném využívání volného času. Jedním z hlavních cílů služby je připravit pracovními činnostmi jednotlivce na vstup do otevřeného trhu práce a pomoci jim při hledání pracovního uplatnění. V roce 2009 využívalo této služby celkem 15 klientů ve třech samostatných skupinách. 8

9 Občanská poradna Diakonie Čáslav (odborné sociální poradenství) Občanská poradna Diakonie Čáslav poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí. Tuto službu poskytujeme na principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti. Cílem odborného sociálního poradenství je klient, který se orientuje ve své situaci, ví, jak hájit svá práva, je si vědom svých povinností, zná možnosti řešení, umí vyjádřit své potřeby a přání, orientuje se v dostupných službách a umí samostatně a aktivně jednat. Dílčím cílem je také zlepšení fungování veřejné správy. V roce 2009 proběhlo v naší poradně 1000 kontaktů a konzultací. Služby využívali obyvatelé města Čáslavi a přilehlého regionu. V současné době usilujeme o členství v Asociaci občanských poraden, která je garantem kvality odborného sociálního poradenství. 9 Ostatní poskytované služby Rehabilitační centrum rehabilitace, fyzioterapie, masáže, perličkové koupele Bezbariérová doprava Odlehčovací služby

10 Rok 2009 ve středisku Rok 2009 byl dobrým rokem pro práci a financování střediska. Přestože nám počátkem roku byla nejprve Ministerstvem práce a sociálních věcí přidělena nedostatečná dotace, po odvolání byly naše služby dofinancovány v celkem dostatečné míře. Celková finanční situace nám umožnila pokračovat v poskytování všech pěti služeb a nadále je rozvíjet a zkvalitňovat. Rovněž získané grantové prostředky pomohly dokončit některé investiční akce. Bylo dokončeno: Dokončení vstupního vestibulu Hlavní vchod byl definitivně přesunut k boční bezbariérové příjezdové rampě z boku budovy (grant Nadace J+T). Nové bezbariérové sociální zařízení v přízemí budovy pro klienty dílen a DC III Investice byla hrazena z výtěžku 5. Dobročinného plesu a podpořena Nadací Divoké husy. Dláždění chodníku v prostorách zahrady Sponzorsky získáno 300 m 2 dlažby, podsypový a další materiál, práce byly vyhotoveny svépomocí. Celý areál zahrady je přístupný všem imobilním klientům a návštěvníkům. Dokončení výměny oken v budově Grant 160 tisíc Kč poskytl Humanitární fond Středočeského kraje. Zahrada místo setkávání V závěru roku 2009 jsme byli mezi vítězi grantových žádostí Dobročinného fondu Philipa Morise a získali jsme tak 80 tisíc na osvětlení zahrady v rámci projektu Zahrada místo setkávání. 10

11 Významné události Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Prosinec 5. dobročinný ples Diakonie v Čáslavi Karneval pro velké i malé Přátelské setkání s Masarykovou základní školou Velký Osek společné zasazení stromu Vítání jara a velikonoční otevírání zahrady Na zahradě s přáteli a zvířátky Účast na mezinárodních sportovních hrách ve Slatiňanech Letecký den v Čáslavi Společné předprázdninové setkání klientů, rodičů a zaměstnanců střediska Letní prázdninové pobyty Hudební festival pod záštitou evangelické mládeže Diakoňák společné výjezdové setkání všech zaměstnanců střediska Den otevřených dveří a slavnostní zahájení provozu čajovny U nás v zahradě při příležitosti 18. výročí založení střediska Drakiáda Mikulášská besídka Adventní koncert v Rohozci Vánoční slavnost a vánoční výstava Dílen

12 Pod čarou Během uplynulého roku běžela práce ve středisku svým tempem a výše uvedený výčet významných akcí není uceleným pohledem na práci střediska. Mezi další významné události můžeme jistě započítat úzkou spolupráci s městem Čáslaví na pořádání Promenádních koncertů, které se od dubna pravidelně konaly v prostorách zahrady. S nově otevřenou čajovnou U nás v zahradě se tak naše bezbariérová zahrada stala místem setkávání klientů střediska s čáslavskou veřejností a byl tak splněn i jeden z cílů Komunitního plánu města Čáslavi, ke kterému se právě naše středisko zavázalo. V roce 2009 pokračoval významný proces zavádění Standardů kvality do jednotlivých služeb poskytovaných střediskem. Tento proces je rovněž velmi administrativně náročný a vyžaduje maximální iniciativu pracovníků ve všech pozicích. Kromě pravidelných školení prošli všichni pracovníci přímé péče akreditovaným školením Práva a povinnosti uživatelů sociálních služeb. Další vzdělávání pracovníků vnímáme jako nutný a dobrý proces, který pomáhá poskytovat služby kvalitně, moderně - s maximálním důrazem na osobnost a přání klienta. 12

13 Dlouhodobé záměry a projekty Rekonstrukce budovy č. p. 139 Během roku 2009 byl vypracován stavební projekt k rekonstrukci budovy č. p. 139 (nepoužívaná budova v našem areálu bývalý učitelský ústav). Na projekt bylo vydáno stavební povolení a veškeré dokumenty byly připraveny jako podklad pro Žádost o financování z prostředků EU. Nyní čekáme na vyhlášení výzvy pro podporu sociální oblasti. Farma a chráněné bydlení v Chedrbí V roce 2009 bylo v Chedrbí investováno Kč z účelového daru pana Ortwina Goldbecka, majitele a zakladatele firmy Goldbeck Prefabeton s. r. o. Z daru byly vyhotoveny instalace ve stávající budově, která by měla sloužit jako zázemí při výstavbě areálu. O dalším financování tohoto projektu se nadále jedná. Integrační čajovna U nás v zahradě Otevřením provozovny byl započat jeden z dalších projektových záměrů, jehož cílem je získat nové pracovní zkušenosti, v budoucnu i stálé pracovní místo pro osobu s postižením. Od září 2009 se klienti dílen podíleli na pomocných a úklidových činnostech souvisejících s provozem čajovny. Skupiny Denních center a Domova se podílely na provozu pravidelným pečením pro návštěvníky čajovny. V rámci provozu čajovny jsou veřejnosti otevřeny i prostory zahrady 5 dnů v týdnu. 13 Několik čísel Počet výletů všech skupin za rok 2009: 161 výletních výjezdů (ujeto km) Celkový počet km při svozech klientů: km Ranní biblická zamyšlení: 39x Počet nehod automobilů: 3 Počet drobných provozních komplikací: nepočítaně - aneb každý den něco :)

14 V roce 2009 nás podpořili: Kamil Beneš, Renáta Benešová, MUDr. Jiřina Brzáková, Ing. Jaroslav Černý, Ing. František Doležal, PhDr. Markéta Doležalová, Petr Fiala, Franz Joachim Herp, Marie Holá, Lubomír Hudek, Ing. Jiří Chaloupka, Šárka Charvátová, Jan Kafuněk, Věra Kafuňková, Ing. arch. Petr Kalfus, Milan Kica, Ing. Petr Kostelník, Stanislava Králová, Jindřich Kubový, Alena Malá, Petr Novotný, Karel Prchal, manželé Součkovi, Václav Valdman, Josef Výborný, Jan Karnolt Firmy: Abera spol. s. r. o., Adria Žehušice, Český červený kříž Čáslav, Die Erste Osterreichishe bank, First Gold s. r. o. Čáslav, Goldbeck Prefabeton s. r. o., Lékarny Herba Golčův Jeníkov, zaměstnanci letecké základny v Čáslavi, Nako Kolín s. r. o., Relyon s. r. o., Rojaplast s. r. o., Tico IFC s. r. o., Hotel Bellevue Poděbrady, Vari Honda s. r. o. Libice nad Cidlinou, Sady spol. s r. o. Bílé Podolí, Vektra s. r. o. Libenice, Beta Přelouč s. r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Kolínská historická řepařská drážka, dále obce Církvice, Žehušice, Vrdy, Vlačice, Vinaře, Veltruby, Schořov, Potěhy, Nové Dvory, Krchleby, Chvaletice, město Čáslav, Nadace Divoké husy, Humanitární fond Středočeského kraje, Dobročinný fond P. Morise. Děkujeme všem vám, kteří jste v roce 2009 podporovali naši práci ve středisku nejen finančními dary, ale také laskavou pomocí a různými věcnými dary do tomboly dobročinného plesu. Děkujeme za pomoc při pořádání našich střediskových akcí a slavností. Děkujeme za pomoc při budování a opravách. Děkujeme také vám, kteří jste chtěli zůstat v anonymitě. A pokud jsme na někoho z vás při psaní těchto řádků zapomněli, omlouváme se za nedokonalost. Každé pomoci si velmi vážíme, bez ní bychom jen stěží uskutečňovali naše cíle. 14

15 Lidé v organizaci Jitka Mikulková, Alena Kubková Dis., Bc. František Malina, Bc. Michaela Šustrová, Ing. Petr Kostelník, Stanislava Červenková, Martina Váchová, Věra Klepetková, Klára Cihlářová, Josef Houfek, Olga Vejvodová, Renata Janoušková, Vilém Bagári, Jitka Klinská, Monika Šnajdrová, Marek Horák, Barbara Kafuňková, Miroslav Ondrák, Hana Olivová, Hana Olivová ml., Darina Kozarová, Andrea Kadlecová, Stanislava Kácovská, Veronika Šťastná, Mgr. Vladimíra Šnajdarová, Marek Šmidt, Mgr. Květuše Mašínová Dobrovolníci: Pavla Mačková, Ilona Stehnová 15 Láska nechť jest bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám Bible, kniha Římanům, 12.kapitola, verš 9-16

16 Dozorčí rada Za podporu, spolupráci a laskavý dozor děkujeme Dozorčí radě Diakonie v Čáslavi ve složení: Ing. Antonín Hejzlar, předseda dozorčí rady Ing. Eduard Wagner Eliška Horáková Pavlína Vostrovská Mgr. Jiří Havelka Mgr. Jaroslav Fer Mgr. Květuše Mašínová, předsedkyně správní rady Jitka Mikulková, člen Ing. Petr Kostelník, člen Správní rada 16

17 Hospodaření střediska v roce 2009 Náklady v Kč Materiál Energie Služby Mzdy,odměny + pojistné Propagace Ostatní výdaje Náklady celkem Výnosy v Kč Dotace provozní Příjmy od klientů Dary Ostatní příjmy Výnosy celkem Hospodářský výsledek

18 Resumé The Diakony of Evangelic church center in Čáslav belongs to the group of 33 centers of Diakony of Evangelic church working all over Czech Republic. We are a second biggest non-governmental provider of social services. Centers of Diakony provide lots of different services of care, help and promotion for people who needs help and promote to ensuring high quality a dignified life. Our center of Diakony in Čáslav was established at the turn of years 1991 and 1992 as a daily institution for mentally handicapped children. This all started on very small scare, just for eight children and in quite provisional conditions. As time did go on new premises were accruing and an offer of services was widening. Moreover, new special school was established, home with weekly functioning for children and young people was built up, for adults was created therapeutical work-shops, also a regular transport of clients to the center was initiated, finally was built up a rehabilitative center. Nowadays Diakony in Čáslav is a complex institution, which tries to provide integrated offer of services of help and promotion for mentally handicapped and multihandicapped children, young people and for their families from wide region. Actually, we provide services of daily and weekly institution, sociallytherapeutical work-shops, social rehabilitation and professional social consultancy. In year 2009 our services were used by 49 clients. 18

19 Resumé 19 Die Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder Zentrum Čáslav gehört zu einer Gruppe von 33 in der ganzen Tschechischen Republik tätigen Zentren der Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder. Wir sind der zweitgrößte nichtstaatliche Anbieter von Sozialdienstleistungen. Die Diakoniezentren erbringen verschiedenste Dienste der Fürsorge, Hilfe und Unterstützung den Menschen, die diese zur Sicherstellung eines qualitativen und würdigen Lebens benötigen. Unser Diakoniezentrum in Čáslav ist an der Wende als Tagesstation für Kinder mit Mentalbehinderung entstanden. Damals anfangs für 8 Kinder und unter provisorischen Bedingungen. Mit fortgehender Zeit kamen weitere Räume hinzu und das Dienstleistungsangebot wurde erweitert. Eine spezielle Schule und ein Heim für Kinder und Jugendliche mit Wochenbetrieb wurden errichtet, für erwachsene Klienten sind therapeutische Werkstätte entstanden, regelmäßige Beförderung der Klienten in die Einrichtung wurde eingeführt und ein eigenes Rehabilitationszentrum errichtet. Die Diakonie in Čáslav wurde somit im Laufe der Jahre zu einer komplexen Einrichtung, die bemüht ist, ein Gesamtangebot der Hilfe und Unterstützung den Kindern sowie der Jugendlichen mit mentaler und kombinierter Behinderung und deren Familien aus der weiten Region anzubieten. Gegenwärtig erbringt sie Dienstleistungen einer Tages- und Wochenstation, sozial-therapeutische Werksstätte, Sozialrehabilitation und Sozialfachberatung. Im Jahre 2009 nutzten unsere Dienste 49 Klienten.

20 Diakonie ČCE středisko v Čáslavi Komenského náměstí Čáslav IČ: Tel.: , Sbírkové konto: / 5500

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění.

Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Čáslavi Zahradní bezbariérový areál Diakonie se středověkými baštami původního hradebního opevnění. Pozdrav z Kolína V Zahrádce pod věží s kavárnou Diakonie a výhledem na chrám sv. Bartoloměje.

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE POSLÁNÍ SDRUŽENÍ Posláním sdružení je vybudování duchovních a sociálních center integrace zejména v zemědělských

Více

Cyklotrasy. Seč a okolí

Cyklotrasy. Seč a okolí Cyklotrasy a okolí Horní Bradlo 27,5 km Trasa A (0 km 4114) Kovářov (3 km projížďka na koních dál po neznačené cyklotrase) Bojanov (5 km občerstvení, barokní kostel sv. Víta 4119 nebo neznačená trasa)

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

CAPU COLLECTION 2O11/2O12

CAPU COLLECTION 2O11/2O12 kvalita zkušenost tradice CAPU COLLECTION 2O11/2O12 čepice šály rukavice ČELENKY STRANA 2 2 Firma CAPU se specializuje na výrobu čepic, kšiltových čepic, šál, fleecových výrobků, funkčních čepic a dalších

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 WILLÍK - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM Praha Vážení přátelé, Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ v ČR, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 LITOMĚŘICE Vážení a milí přátelé, je mi ctí připojit pár úvodních slov k předložené výroční zprávě 2009 Myslím, že všichni,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení, TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha, vstoupilo do roku 2014 jen s jednou registrovanou sociální službou 2850128 průvodcovská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Šatní skříňky Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska Clother lockers Steel sheet and

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Centrum pro rodinu, děti a mládež ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV VOLANT, o.p.s. PRÁVNÍ FORMA obecně prospěšná společnost SÍDLO Pardubická 734, 53501, Přelouč TEL. 773001046 E-MAIL volantops@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika.

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Vážení a milí, tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zaměřili na zprostředkování

Více

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Ing. Jan Pečman ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Datum vzniku organizace: 10.08.1998

Datum vzniku organizace: 10.08.1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA R S O P Romské sdružení občanského porozumění Nymburk za rok 2008 1 Datum vzniku organizace: 10.08.1998 Registrované sociální služby: Sdruţení RSOP je od června 2007 registrovaným poskytovatelem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE STATISTIKA K 1. 1. 2010 TJ Sokol Kolín byla založena v roce 1862, tedy před 148 lety. Současná TJ se dělí na 6 oddílů s celkovým počtem 565 aktivních členů. muži ženy dorost žactvo celkem ROČENKA TĚLOCVIČNÉ

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Výroční zpráva 2007. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2007. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2007 Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu SYMPATHEA, o.p.s. - celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

2. Úvodní slovo ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové

2. Úvodní slovo ředitelky organizace Ing. Ivany Humlové 1 2 1. Základní údaje Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO Zřizovatel organizace: Město Litoměřice Sídlo organizace: Revoluční 1845/30 a 1846/32, 41201 Litoměřice Statutární

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA IČO: 481 57 457 DIČ: CZ 481 57 457 Telefon/fax: 495 535 955 http://www.daneta.cz E-mail : info@daneta.cz nebo s.sdruzeni@seznam.cz

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nadace MariaStar-Humanity. za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nadace MariaStar-Humanity. za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Několik slov úvodem.. VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace MariaStar-Humanity za rok 2005 I. Již před 16 lety několik podnikavých žen, které po sametové revoluci toužili s nadšením zasáhnout iniciativně

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov 2 0 1 0 - 2 - Vážení naši příznivci a dárci, Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaření v naší Oblastní charitě

Více

Advertisement Summary outside the Europark Shopping Centre: Europark Newspaper Country radio Web pages of The Foundation of Our Child

Advertisement Summary outside the Europark Shopping Centre: Europark Newspaper Country radio Web pages of The Foundation of Our Child ADVERTISEMENT Advertisement Summary outside the Europark Shopping Centre: Europark Newspaper Country radio Web pages of The Foundation of Our Child Advertisement Summary in the Europark Shopping Centre:

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015.

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI. Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice ZPRÁVA O ČINNOSTI Mateřského centra Mateřídouška o.s. Hejnice Do rukou se Vám dostala zpráva o činnosti občanského sdružení Mateřského centra Mateřídouška za rok 2007. Jedná se o dokument, který slouží

Více

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 - støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 OBSAH 3 5 6 7 8 10 12 14 17 18 22 24 26 28 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace

Více

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2014

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2014 V ý r o č n í z p r á v a za rok 2014 1 Nadační fond Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová Lutyně Nadační fond při Základní škole Ke Studánce 1050 předkládá každoroční výroční zprávu za uplynulý kalendářní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název organizace: Adresa: Za Poštou 110 698 01 Veselí nad Moravou Telefon/fax/mob: 518 322 449 / 606 663 004, 601 666 689, 723 617 072 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz IČO: 29365007

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. 2014 OBSAH OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 O RODINNÉM A KOMUNITNÍM CENTRU PALEČEK z.s. PROJEKTY RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA PALEČEK z.s. DALŠÍ AKTIVITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Potravinová banka v Ústeckém kraji o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Potravinová banka v Ústeckém kraji o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je li ve tvé moci je prokázat. Bible, kniha Přísloví 3,27 Předsednictvo o.s. Mgr. Miroslav Franc předseda Jaroslav Krejčí místopředseda

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Vážení představitelé měst, městysů a obcí,

Vážení představitelé měst, městysů a obcí, Vážení představitelé měst, městysů a obcí, Žďár nad Sázavou dovolte mi, abych Vám předložila zpravodaj Oblastní charity Žďár nad Sázavou, který obsahuje základní informace o jednotlivých službách naší

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více