NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE"

Transkript

1 NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : Přizvatel Objednatel MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ VČELNICE na základě smluvy s právnicku sbu UPLAN, s. r.., Ing. Vlastimil Smítka, pracvník splečnsti splňující kvalifikační pžadavky kladené na úředníky becních úřadů MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ VČELNICE Zhtvitel URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO spl. s r.. IČ Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Prjektanti : Urbanismus, dpravní řešení vdní hspdářství energetika, spje eklgie a živtní prstředí zemědělství, chrana ZPF, PUPFL grafické a technické práce Ing. arch. Ivana Glešvá Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Ing. Sňa Matulvá tel.: tel., fax: únr

3 ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI vydávající správní rgán: Zastupitelstv města Nvá Včelnice datum vydání: právněná úřední sba přizvatele jmén a příjmení: Ing. Vlastimil Smítka funkce: pracvník splečnsti UPLAN, s. r.., která vyknává územně plánvací činnst pdpis: čísl jednací: datum nabytí účinnsti: tisk úředníh razítka přizvatele jmén a příjmení: Ing. Karel Dvřák funkce: starsta města Nvá Včelnice pdpis: Zhtvitel : Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Jmén a příjmení : Funkce : Pdpis : Razítk: Ing. arch. Ivana Glešvá autrizvaný architekt č. autrizace hlavní prjektant 3

4 ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI: GRAFICKÁ ČÁST: Výkres základníh členění 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1 : TEXTOVÁ ČÁST Obsah: 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Vdní hspdářství Energetika: Spje, telekmunikace: Nakládání s dpady : KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ KORIDORŮ STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ (REGULAČNÍM PLÁNEM) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Změnu č. 3 byl sučasně zastavěné území vymezené v platném územním plánu města Nvá Včelnice (dále jen platný ÚP) respektván. Řešení dílčí změny Z3/10a vyvlal aktualizaci zastavěnéh území vymezující plchu čerpací stanice phnných hmt, dle aktuálních map katastru nemvitstí (dále jen KN). 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Je dkumentván ve výkrese Hlavní výkres KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ Změna č.3 neklade nvé kncepční pžadavky na rzvj území města OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ Pr dílčí změny jsu na chranu hdnt území stanveny pdmínky: chrana kulturních a přírdních hdnt, chrana zdravých živtních pdmínek Pr dílčí změnu Z3/3 (záměr vybudvání sprtviště v rámci stabilizvané plchy bčanskéh vybavení) platí: záměr bude psuzen z hlediska předpkládané hlukvé zátěže na stávající plchy bydlení s tím, že nejpzději v rámci územníh řízení bude prkázán, že celkvá hlukvá zátěž z tét plchy nepřekrčí na její hranici hdnty hygienických limitů hluku Pr dílčí změnu Z3/7 (plcha pr bydlení v blízksti dpravní infrastruktury - železnice) platí: chráněné prstry budu umísťvány až na základě hlukvéh vyhdncení prkazujícíh, že celkvá hlukvá zátěž ze stávajících zdrjů hluku nepřekrčí hdnty hygienických limitů hluku stanvených pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb splnění hlukvých limitů bude dlžen nejpzději v rámci územníh řízení Pr dílčí změnu Z3/11a (plcha pr individuální rekreaci v blízksti dpravní infrastruktury - kmunikace) platí: plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) mhu být situvány až p splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vylučení předpkládané hlukvé zátěže chrana před pvdněmi Pr dílčí změnu Z3/2 (kridr pr technicku infrastrukturu) zasahující d aktivní zóny záplavvéh území platí: střet s aktivní zónu záplavvéh území řešit v navazujících řízeních realizace staveb je pdmíněna suhlasem vdprávníh úřadu 5

6 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je dkumentván ve výkrese Hlavní výkres NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Řešení změny č.3 je v suladu s urbanisticku kncepcí definvanu v platném ÚP urbanistická kncepce se nemění. Změnu č.3 jsu navrženy dílčí změny: Z3/1 změna způsbu vytápění lkality bydlení v jižní části sídla (bytvých dmů u TEBA) úprava textvé části. Z3/2 návrh trasy plynvdu pr lkalitu bydlení v jižní části sídla (bytvých dmů u TEBA). Z3/3 změna pdmínek využití stabilizvané plchy bčanskéh využití (Ov - víceúčelvé zařízení distribuce, služby, stravvání, ubytvání) na plchy bčanskéh vybavení (O) umžňující víceúčelvé využití, např. situvání plch sprtu, dplnění pdmínky týkající se chrany navazující zástavby bydlení před hlukem. Lkalita se nachází na severvýchdě sídla u sprtvníh areálu a škly. Z3/4 změna využití plchy navržené pr hrmadné a pdzemní garáže (GH 46) a části plchy navržené pr kmerční aktivity (Kv 35) - na návrh plch pr technicku infrastrukturu sběrný dvůr - TO (vymezení nvéh funkčníh typu). Lkalita se nachází na západě sídla výchdně d železnice. Z3/5a,b,c rzšíření plchy navržené v platném ÚP pr smíšenu funkci centra (Cm-1) a její rzdělení na 2 plchy (Z3/5a, Z3/5b) a návrh veřejnéh prstranství pr pěší prpjení k řece Kamenici (Z3/5c). Sučástí změny je změna využití stabilizvané plchy veřejné zeleně (Zr) na návrh Cm a zrušení regulativu pdmiňujícíh vybudvání hrmadných (pdzemních) garáží. Lkalita se nachází na výchdě sídla. Z3/6 změna využití stabilizvané plchy smíšené funkce centra (Cm) a stabilizvané plchy veřejné zeleně (Zp) na návrh plch veřejných prstranství (U). Lkalita se nachází na výchdě sídla, naprti kstelu Nanebevzetí Panny Marie. Z3/7 změna využití plch navržených pr bydlení v rdinných dmech (Br 10, Br-11) a pr bslužnu kmunikaci na plchy bydlení v bytvých dmech Bb. Plcha se nachází na severzápadě sídla za bytvými dmy. Z3/9 změna využití stabilizvané plchy veřejnéh prstranství a veřejné zeleně (Zp) na návrh plchy pr bydlení v rdinných dmech (Br). Lkalita se nachází na severu sídla u mateřské šklky. Z3/10a,b změna stabilizvané plchy krajinné zóny prdukční (P) na návrh plch bčanskéh vybavení (O), návrh bslužné kmunikace veřejnéh prstranství (U). Lkalita se nachází západně d sídla pd rybníkem Kzlv. Z3/11a,b změna využití stabilizvané plchy individuální rekreace (Is sady, zahrady, záhumenky) na návrh plchy individuální rekreace (Iz zahrádkářské sady), návrh bslužné kmunikace veřejnéh prstranství (U). Lkalita se nachází na západě sídla v lkalitě Malá Strana. 6

7 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změnu č.3 jsu vymezeny tyt zastavitelné plchy: identifikace dílčí změny (lkality) Z3/2 Z3/4 navržený způsb využití plchy - funkční typ Kridr technické infrastruktury - TK k.ú. Včelnice Plchy technické západ infrastruktury sběrný dvůr - TO název lkality Nvá Hradecká Čsl Armády charakteristika dílčí změny specifické pdmínky Kridr pr stl plynvd. chrana hdnt území chrana přírdních hdnt průchd bicentrem řešit v navazujících řízeních s hledem na nenarušení jeh přírdní hdnty střet s tkem Kamenice řešit v navazujících řízeních chrana hdnt území chrana před pvdněmi respektvat pdmínky stanvené pr dílčí změnu v kap Plcha pr umístění sběrnéh dvra. bsluha území dpravní bsluhu řešit ze stávající místní kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit ze stávajících sítí respektvat pdmínky chrannéh pásma dálkvéh kabelu chrana hdnt území - chrana zdravých živtních pdmínek nejpzději v rámci územníh řízení pr jedntlivé stavby umísťvané na plchu technické infrastruktury bude prkázán, že celkvá hlukvá zátěž z tét plchy nepřekrčí na její hranici hdnty hygienických limitů hluku Z3/5a Z3/5b Plchy pr smíšenu zónu centra města - Cm výchd - Nechyba Úprava rzsahu a rzdělení plchy pr rzšíření centra města. Z3/5c Plchy pr veřejná prstranství - U výchd - Nechyba Pěší prpjení k řece Kamenici. Z3/6 Plchy pr veřejná prstranství - U výchd Vybudvání náměstí v předprstru kstela. 7

8 identifikace dílčí změny (lkality) Z3/7 navržený způsb využití plchy - funkční typ Plchy pr bydlení klektivní bydlení - Bb k.ú. Včelnice název lkality severzápad Nvá charakteristika dílčí změny specifické pdmínky Plcha pr vytvření zázemí bytvých dmů. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie - viz kap. 9. bsluha území dpravní bsluhu řešit ze stávající místní kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících sítí respektvat pdmínky chrannéh pásma dráhy chrana hdnt území chrana zdravých živtních pdmínek respektvat pdmínky stanvené pr dílčí změnu v kap. 2.2., v rámci územní studie řešit chranu celé plchy pdél západníh kraje plchy navazujícíh na železnici řešit pás izlační zeleně výškvá regulace zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z3/9 Plchy pr bydlení individuální bydlení - Br sever Plcha pr rzšíření zázemí rdinnéh dmu. Z3/10a Z3/10b Plchy pr bčanské vybavení - O Plchy pr veřejná prstranství - U západ u rybníka Kzlv západ u rybníka Kzlv Plcha pr stavbu penzinu. bsluha území dpravní bsluhu řešit ze stávající účelvé kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících sítí, dkanalizvání řešit lkálně žumpy, příp. malé ČOV s napjením na zvdnělu vdteč před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch pdmínky pr užívání susedících pzemků s krytem vdníh tku - zabezpečit bezprblémvý přístup k vdním tkům z hlediska prvádění údržbvých prací výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví Kmunikace pr bsluhu navržené lkality bčanskéh vybavení Z3/10a zaústěná d silnice I/34. 8

9 identifikace dílčí změny (lkality) Z3/11a navržený způsb využití plchy - funkční typ k.ú. Včelnice název lkality Nvá Plchy pr západ Malá individuální rekreaci Strana zahrádkářské sady - Iz charakteristika dílčí změny specifické pdmínky Plcha pr individuální rekreaci s mžnstí výstavby zahradních chatek. bsluha území dpravní bsluhu řešit ze stávající místní kmunikace napjení na technicku infrastrukturu řešit prdlužením stávajících sítí respektvat pdmínky silničníh chrannéh pásma respektvat pdmínky chranných pásem nadzemníh vedení vn respektvat kridr pr přelžku nadzemníh vedení vn chrana hdnt území chrana zdravých živtních pdmínek respektvat pdmínky stanvené pr dílčí změnu v kap výškvá regulace zástavby max. 1 NP Z3/11b Plchy pr veřejná prstranství - U západ Strana Malá Kmunikace pr bsluhu navržené lkality individuální rekreace Z3/11a zaústěná d místní kmunikace silnice III. třídy. bsluha území respektvat pdmínky silničníh chrannéh pásma respektvat pdmínky chranných pásem nadzemníh vedení vn respektvat kridr pr přelžku nadzemníh vedení vn 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ Je dkumentván ve výkrese Hlavní výkres KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Kncepce dpravní infrastruktury zůstává beze změny. Změnu č.3 jsu navrženy bslužné kmunikace - veřejná prstranství viz. kap Obsluha navržených dílčích změn (lkalit) dpravní infrastrukturu, viz kap Vymezení zastavitelných plch - specifické pdmínky. Dílčí změnu Z3/4 byla zrušena plcha pr hrmadné garáže (Gh-46), navržená v platném ÚP. Dílčí změnu Z3/7, Z3/11a,b jsu dtčena chranná pásma dpravní infrastruktury respektvat specifické pdmínky využití plch, viz kap Vymezení zastavitelných plch KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Obsluha navržených dílčích změn (lkalit) technicku infrastrukturu, viz kap Vymezení zastavitelných plch - specifické pdmínky. V případě pžadvanéh prdlužení stávajících sítí bude pr trasvání přednstně využit plch veřejných prstranství a dpravní infrastruktury. 9

10 Vdní hspdářství Navržené dílčí změny nemají vliv na celkvu kncepci zásbvání vdu a dkanalizvání. Dílčí změny jsu napjeny na stávající neb navržené a v územním plánu schválené sítě technické infrastruktury. Realizace dílčí změn je pdmíněna řádným dkanalizváním, viz kap Vymezení zastavitelných plch - specifické pdmínky. u jedntlivých dílčích změn je nutn v maximální mžné míře zajistit vsakvání dešťvé vdy na plše změny respektvat pdmínky chranných pásem vdhspdářských zařízení. příp. řešit jejich přelžení Energetika: Navržené dílčí změny nemají vliv na celkvu kncepci zásbvání el. energií, plynem a teplem. Dílčí změny jsu napjeny na stávající neb navržené a v územním plánu schválené sítě technické infrastruktury. Změnu č.3 je navržen: dílčí změna Z3/1 sídliště ČSL Armády bude plynfikván, zásbvání teplem bude řešen dmvními ktelnami dílčí změna Z3/2 je navržen kridr pr trasu stl plynvdu (TK) pr sídliště ČSL Armády, v grafické části je vymezen překryvnu funkcí, pdmínky využití kridrů, viz kap respektvat pdmínky chranných pásem energetických zařízení. příp. řešit jejich přelžení Spje, telekmunikace: dílčí změnu Z3/4 je dtčena trasa dálkvéh ptickéh kabelu respektvat specifické pdmínky využití plchy, viz kap Vymezení zastavitelných plch Nakládání s dpady : Změnu č.3 je navržen: dílčí změna Z3/4 plcha technické infrastruktury (TO) pr umístění sběrnéh dvra 4.3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Změnu č.3 je navržen: dílčí změna Z3/10a plcha pr bčanské vybavení (O) rzšíření penzinu 4.4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Změnu č.3 jsu navržena veřejná prstranství (U): dílčí měna Z3/5c - pěší prpjení k řece Kamenici dílčí měna Z3/6 - náměstí před kstelem Změnu č.3 jsu navržena veřejná prstranství bslužné kmunikace (U) dílčí změna Z3/10b kmunikace pr bsluhu lkality Z3/10a zaústěná d silnice I. třídy dílčí změna Z3/11b kmunikace pr bsluhu lkality Z3/11a zaústěná d místní kmunikace (silnice III. třídy) 10

11 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ Dílčí změnu Z3/2 je dtčen lkální bikridr respektvat specifické pdmínky využití plchy, viz kap Vymezení zastavitelných plch. Dílčí změna Z3/2 zasahuje d aktivní zóny záplavvéh území. Realizace záměru je pdmíněna respektváním specifických pdmínek, viz kap Dílčí změna Z3/10a navazuje na vdní tk - respektvat specifické pdmínky, viz kap Vymezení zastavitelných plch. Respektvat trasy plních cest, a t jak stávajících, tak i půvdních, nvu zástavbu by neměly být přerušeny ani zaslepeny. Pkud navrhvanu zástavbu djde k zábru jen části vlastnických parcel a zbývající části parcel zůstanu bez přístupu, je nezbytné v rámci navrhvané změny řešit i nvé zpřístupnění těcht pzemků. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 6.1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Pdmínky pr využití a prstrvé uspřádání plch zůstávají beze změny dle platnéh ÚP a jeh změn pr tyt dílčí změny: dílčí změna Z3/5a, Z3/5b PLOCHY PRO SMÍŠENOU ZÓNU CENTRA MĚSTA ( C ) Funkční typy: Cm plchy centra města smíšené - bydlení s bčanským vybavením Přípustné využití území: plchy pr bydlení a bčanské vybavení, veřejnu i sukrmu zeleň, rekreační plchy pr byvatele včetně dětských hřišť, malbchdní zařízení, prvzvny veřejnéh stravvání a ubytvání, nevýrbní služby pr byvatele, ateliery a drbná řemesla uměleckéh charakteru, sukrmé rdinace, sciální, kulturní, šklská a církevní zařízení, administrativa a sídla firem, správa, bankvnictví, veřejná prstranství a uliční kridry, nezbytná technická a dpravní zařízení kmunikace, inženýrské sítě, parkvací plchy pr ptřebu území. Pdmíněné využití území zahrnuje nerušící služby, sprtvní zařízení pr byvatele (např. hřiště, fitcentra, bazény), bjekty nezbytnéh technickéh vybavení, garáže a dstavné plchy (začleněné v bjektech neb v subrech staveb). Nepřípustné jsu veškeré činnsti a zařízení, které narušují bytné prstředí a charakter histrickéh jádra - průmyslvá a zemědělská výrba, včetně činnstí a zařízení chvatelských a pěstitelských. 11

12 dílčí změna Z3/7, Z3/9 PLOCHY PRO BYDLENÍ (B) Funkční typ: Bb klektivní bydlení v bytvých dmech, zahrnující i klní veřejnu zeleň a parkvací a dstavné plchy, dětská hřiště, pískviště, menší víceúčelvá hřiště. Přípustné využití území: plchy pr různé frmy bydlení, bčanské vybavení, veřejnu i sukrmu zeleň, rekreační plchy pr byvatele včetně dětských hřišť, malbchdní zařízení, prvzvny veřejnéh stravvání a ubytvání, nevýrbní služby pr byvatele, ateliery a drbná řemesla uměleckéh charakteru, sukrmé rdinace, sciální, kulturní, šklská a církevní zařízení, administrativa a sídla firem, správa, bankvnictví, veřejná prstranství a uliční kridry, nezbytná technická a dpravní zařízení kmunikace, inženýrské sítě, parkvací plchy pr ptřebu území. Pdmíněné využití území zahrnuje nerušící služby, zahradnictví, sprtvní zařízení pr byvatele (hřiště, fitcentra, bazény), bjekty nezbytnéh technickéh vybavení, garáže a dstavné plchy (začleněné v bjektech neb v subrech staveb), stavby pr individuální rekreaci (pkud jsu realizvána frmu bytné zástavby), - u bytvých dmů výstavba bjektů samstatných hrmadných, řadvých neb pdzemních garáží (při zachvání pririty bydlení, dstatečných plch pr zeleň a za předpkladu ptickéh ddělení d veřejných a dpčinkvých plch). Nepřípustné je situvání všech činnstí a zařízení, které svými negativními vlivy narušují bytnu phdu funkce bydlení, nepřípustná je výstavba řadvých a samstatně stjících garáží v uličním prstru a v phledvě expnvaných územích. dílčí změna Z3/10a PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ ( O ) Přípustné využití: zdravtnická, kulturní a církevní zařízení, areály pr vzdělávání, sciální péči a zájmvu činnst včetně rekreačních a sprtvních plch, nevýrbní služby a malbchdní zařízení, prvzvny veřejnéh stravvání a ubytvání, integrvaná zařízení vybavení s bydlením, administrativní a správní zařízení, plchy pr zařízení pžární chrany a CO, bankvnictví, parkvá a dplňkvá zeleň včetně dpčinkvých plch, nezbytná technická a dpravní zařízení garáže začleněné v bjektech neb subrech staveb, bslužné a pěší kmunikace, inženýrské sítě, parkvací a dstavné plchy pr ptřebu území. V mnfunkčních plchách je přípustná puze vymezená funkce, případně vybavení s ní suvisející. Pdmíněné využití (mim mnfunkční plchy): samstatné zařízení bydlení, technické vybavení, integrvané bjekty se sprtvním zařízením, nerušící služby, drbná výrbní činnst (bez negativníh dpadu na bytnu phdu a živtní prstředí dle platných záknů - knkrétní situace budu psuzeny v územním řízení). Nepřípustné je situvání průmyslvé a zemědělské výrby, chv hspdářských zvířat a veškeré činnsti a zařízení, které svými negativními vlivy narušují živtní prstředí (nesplňují ustanvení platných záknů chraně zdraví a vzduší). Nepřípustná je výstavba řadvých a samstatně stjících garáží v uličním prstru a v phledvě expnvaných územích. dílčí změna Z3/5c, Z3/6, Z3/10b, Z3/11b PLOCHY PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ( U ) Přípustné využití území jsu zejména zpevněné plchy náměstí, veřejná prstranství a uliční kridry, včetně dplňkvé veřejné zeleně, pdélných parkvišť a nezbytných inženýrských sítí, pěších a dpčinkvých plch s prvky drbné architektury, vdní prvky. Pdmíněná je výstavba bjektů nezbytných technických zařízení, drbné stavby pr dpčinek neb kulturní účely, plchy pr dpravu v klidu, stánky a přístřešky. Nepřípustné jsu činnsti a zařízení s negativním dpadem na phdu dpčinkvých plch a jakákli výstavba, krmě výše uvedených případů. 12

13 dílčí změna Z3/11a PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, ZAHRADY ( I ) Funkční typ: Iz zahrádkářské sady Přípustné využití - jsu zařízení služící individuální rekreaci sady, zahrady a záhumenky, drbná pěstitelská činnst - bez výstavby nadzemních bjektů. Pdmíněně přípustné využití - výstavba jednpdlažníh bjektu pr individuální rekreaci s prstrvým mezením (zahradní chatka): stavby nesmí být přestavvány na trvalé bydlení neb jiné funkce není pvlena výstavba garáží Nepřípustné jsu veškeré činnsti a zařízení, které narušují prstředí. Nepřípustná je výstavba bjektů, pkud by narušila charakter histrické usedlsti viz. /h (zásady urbanistické kncepce). Změnu č.3 jsu navrženy pdmínky pr využití plch pr tyt dílčí změny: dílčí změna Z3/4 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SBĚRNÝ DVŮR ( TO ) Přípustné využití - pzemky sběrných dvrů, pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury, různé frmy zeleně, např. dprvdná a izlační zeleň. Nepřípustné využití - činnsti, děje a zařízení, které svým prvzváním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém klí a snižují kvalitu prstředí suvisejícíh území STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ KORIDORŮ Změnu č.3 jsu navrženy pdmínky pr využití kridrů technické infrastruktury: KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU TK Přípustné využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání technické infrastruktury, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky c nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu Nepřípustné využití činnsti a využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb technické infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn 13

14 6.3. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Změnu č.3 je pr dílčí změny Z3/7, Z3/10a, Z3/11a navržena max. výškvá regulace zástavby, viz specifické pdmínky využití plch, kap Vymezení zastavitelných plch. 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ Je dkumentván ve výkrese - Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací. V rámci změny č.3 jsu vymezeny plchy (kridry) pr veřejně prspěšné stavby, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: Z3/2-TK stavba stl plynvdu V rámci změny č.3 jsu vymezeny plchy pr veřejně prspěšné stavby, pr které lze uplatnit předkupní práv: VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: Z3/6-U Z3/5c-U stavba náměstí pěší prpjení ke Kamenici 8. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Plchy a kridry územních rezerv nejsu vymezeny. 9. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ (REGULAČNÍM PLÁNEM) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ Je vymezen v grafické části ve Výkrese základníh členění. K prvěření územní studií je navržena rzvjvá lkalita na severzápadním kraji Nvé Včelnice: Dílčí změna Z3/7 - plchy pr bydlení klektivní bydlení Bb respektvat specifické pdmínky, viz kap Lhůta přízení územní studie, její schválení přizvatelem a vlžení dat tét studií d evidence územně plánvací činnsti: Plchy k prvěření regulačním plánem nejsu vymezeny. 10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Pčet listů textvé části územníh plánu: 14 stránek Pčet výkresů: 3 GRAFICKÁ ČÁST: Výkres základníh členění 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1 :

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53

č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53 č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53 1.50 1.48 2.21 č. účel patro m 2 221 administrativa 2NP 23,14 222 administrativa 2NP 17,89 223 administrativa 2NP 49,00 224 administrativa

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více