Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci"

Transkript

1 Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v rodinû strojû Crimp/ Crimp, které vzájemnû ideálnû kombinují funkãnost a hospodárnost. Nepfieru ované tûsnûní pouzder Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Zpracování kabelû pfii stavbû rozvadûãû Cenovû v hodné aplikace dvousloïkov ch zalévacích materiálû

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Zpracování kabelû krimpovací technologie odizolovací stroje laserové odizolovací stroje osazování konektorû specifická zákaznická zafiízení zpracování optick ch vlnovodû (napfi. POF) zpracování fóliov ch vodiãû (napfi. FFC, FPC, EFC) manipulace s kabely potiskovací systémy e ení pro palubní elektrickou v zbroj hybridních automobilû a elektromobilû Technologie selektivního lakování a dávkování ruãní systémy automatické stolní dávkovací systémy automatická zafiízení precisní ventily, precizní ãerpadla a jehly dávkovací zafiízení zalévací pryskyfiice Pokud se mnoh m lidem zdá budoucnost elektromobilû vzdálená, pak skuteãnost je jiná. Dnes sotva existuje firma, která má co do ãinûní s automobilovou technikou, jeï intenzivnû nepracuje na nov ch technologiích pro elektromobil. I u nás je tomu tak. Existuje zde pfiepracovaná nabídka v robkû pro zalévání souãástek. Vhodné aplikace tepelnû velmi odoln ch materiálû zaji Èují ochranu citliv ch elektronick ch souãástek v automobilu. Pfiedstavován je nejnovûj í krimpovací automat Gamma 263 firmy KOMAX. Nabízí kombinaci jednoduchosti, funkãnosti, hospodárnosti a procesní bezpeãnosti pfii vysokém kusovém v konu na malé potfiebné plo e. Investiãní náklady jsou pfii vysokém kusovém v konu minimální. Pro v echny krimpovací stroje Komax dnes existuje nové, vylep ené automatické hlídání krimpovací síly CFA+, které maximálnû zabraàuje vzniku chyb. Nové potiskovací systémy Komax ims umí zvládnout vysokou pracovní rychlost na ich automatû na zpracování kabelû a dají se na nû dobfie zabudovat. KvÛli potfiebû kabelû velk ch prûfiezû na elektromobilu chceme pfiedstavit dva nové stroje, které v této oblasti pûsobí. Ukazujeme pneumatick univerzální krimpovací stroj UP/55, kter m mohou b t krimpovány prûfiezy aï do 120 mm2 v rûzn ch formách. Pneumatick odizolovací stroj AM.Strip 2 pracuje s kruhov mi vodiãi do vnûj ího prûmûru 35 mm. Na í nabídky, vyrábût pûnová tûsnûní automatick mi mísícími a dávkovacími stroji, se vyuïívá stále více, neboè vysoce kvalitní v sledky se dostavují bûhem krátké doby. Strojní podpora pfiípravy kabelû pro v robu rozvadûãû je dal ím zajímav m tématem, které navozujeme v tomto vydání. Jak poloautomatické, tak i plnû automatické stroje, pfiekr vající zde irokou oblast pouïití, jsou optimálnû pouïitelné v kusové, tak i v sériové v robû. V neposlední fiadû také opût poukazujeme na na i iroce koncipovanou nabídku stínicích materiálû pro va e potfieby t kající se EMC. Také to je opût dûleïit m tématem pro elektromobil budoucnosti. Pfieji Vám zajímavou ãetbu v tomto pfiedkládaném vydání! Pájecí, svafiovací a ultrazvuková technika pájení svûteln m paprskem pájení laserem pájení vlnou indukãní pájení pájení mikroplamenem pájení hrotem ultrazvukové svafiování plastû ultrazvukové svafiování kovû odporové mikrosvafiování termokompresní spojování ultrazvukové ãi tûní a prosévání Systémy zpracování obrazu a testovací systémy fie ení zpracování obrazu optické testovací systémy zku ební automaty Technika navíjení cívek technika navíjení drátu technologie RFID bandáïovací technika Pasívní prvky, rozvadûãe a laky stínûní pro EMC tepelnû vodivé fólie a pasty fie ení Display Window antimikrobní krycí vrstva 19 skfiínû SluÏby Co nejsrdeãnûji Pûnová tûsnûní EMC stínûní na bázi silikonu Ochrana elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant 2

3 Vydání XXII Nepfieru ované tûsnûní pouzder Firma Anton Paar ShapeTec GmbH se sv m nov m sídlem ve Wundschuh, t rsko, je vedoucím poskytovatelem zákaznicky specifick ch fie ení zpracování plechu a spojovací techniky, stejnû tak i v roby sloïit ch dílû v nepatrn ch tolerancích tfiískov m obrábûním. Firma Anton Paar ShapeTec GmbH se specializuje na tváfiecí technologie. Znakem podniku je neobyãejná ífika a hloubka v roby. Existující know-how v oblasti zpracování plechu a v konstrukci systémov ch komponent a systémû je doplnûna nejlep ím strojním parkem. Zákazníci firmy Anton Paar ShapeTec, pfiicházející prakticky ze v ech oblastí hospodáfiství, potfiebují nejvy í kvalitu pfii manipulaci a zpracování plechu, jako napfiíklad v letectví. Zhotovovány jsou téï informaãní panely nebo stanice pûjãovny jízdních kol. Pfii naná ení pûnov ch tûsnûní na ãásti pouzder sází Anton Paar ShapeTec GmbH na Thonauera. V na em podniku ve Vídni aplikujeme precizní vypûnûná polyuretanová tûsnûní. Na í numericky fiízenou mísící a dávkovací buàkou DC-CNC 1150 od Rampf Dosiertechnik naná íme tixotropní tûsnicí a tvarovou lehkou pûnu ze zalévací pryskyfiice Rampf. Takové tûsnûní pevnû dosedá na povrch souãástky. Strojní aplikace zaruãuje tûsnûní po obvodu bez pfieru ení, které vyhoví nejvy ím poïadavkûm. Ná postup se hodí pro v robu libovolného poãtu kusû. Toto hledisko je speciálnû pro firmu Anton Paar ShapeTec v hodné. Tûsnûní zde naná íme na fiadu mal ch aï stfiedních sérií souãástek. Anton Paar ShapeTec GmbH oceàuje zejména na i spolehlivost, vysokou kvalitu a na e krátké dodací lhûty. To v e zaruãujeme díky na emu know-how tûsnicí technologie volnû naná en ch tûsnûní. Pfiejeme firmû Anton Paar ShapeTec a sobû nadále dobrou spolupráci! Dal í informace o podniku naleznete na > Firma ze skupiny podnikû Anton Paar GmbH Prosím, ptejte se nás, pokud potfiebujete na e v robky, pfiípadnû aplikace, které pro vás mûïeme v odpovídajících specifikacích zhotovit na ím strojním parkem. > Tel. 01/ > 3

4 Thonauer illustriert Gamma 263 SMART krimpovací stroj Kombinace jednoduchosti, funkãnosti, hospodárnosti a procesní bezpeãnosti pfii vysokém kusovém v konu na malé potfiebné plo e ãiní z tohoto krimpovacího automatu hlavní v hru pokud jde o vynikající pomûr nákladû k v konu. AÈ jiï jde o kladkov nebo o pásov pohon pouïití lze pfiizpûsobit individuálním poïadavkûm a provést to mûïe sám zákazník v nejkrat ím ãase. Zafiízení Gamma 263 je koncipováno pro jednostranné, i oboustranné krimpování, jakoï i pro jednostranné osazování dutinkami. Systém transportu kabelu zaruãuje etrné zpracování rûzn ch vedení s celkov m rozsahem prûfiezû od 0.13mm 2 do 4mm 2 (AWG26 AWG12). Nejlep í zpracování je zaruãeno pohonem kladkov m nebo pásov m. Technologie Zpracování celého rozsahu prûfiezû se dûje prostfiednictvím programovateln ch, vysoce dynamick ch stfiídav ch servopohonû, rychle, spolehlivû a bezvadnû. Zabudována jsou osvûdãená hlídání kvality Komax. Dal í instalované kódovací zafiízení se navíc stará o nejvy í pfiesnost dráhy a opakovatelnosti pokud jde o délku odizolování a délku kabelu. Kompaktní a optimální pro uïivatele Navzdory své kompaktní konstrukci poskytuje optimální pfiístup ke v em pracovním stanicím. Moduly jsou velmi dobfie pfiístupné ze v ech stran díky vertikálnû otevíratelnému ochrannému krytu. V echny ovládací prvky a moduly jsou pfiehlednû uspofiádány. Nové dotykové ovládání na bázi grafické obsluïné plochy TopWin je koncipováno pro rychlou a jednoduchou obsluhu. Snadno pochopitelné logické uspofiádání umoïàuje nejkrat í za kolení obsluhy. Volitelné rozhraní WPCS (Wire Processing Communication Standard) umoïàuje propojení strojû Komax do sítû a jejich jednoduché navázání na stávající v robní postupy. Aplikace fiezání na délku pfiedfiazené ustfiiïení licen/ exaktní fiez odizolování s úpln m staïením odizolování s poloviãním staïením kabel s dvojit m plá tûm odizolování stfiední ãásti krimpování reliéfov tisk za tepla potisk tryskovou tiskárnou funkce dvojitého zdvihu osazování dutinek Gamma 263 s pásov m pohonem Gamma 263 s kladkov m pohonem SMARTkrimpovací stroj Simple / jednoduch Maintenance friendly / snadno udrïovateln Affordable / cenovû v hodn Reliable / spolehliv proces Top Quality / vynikající kvalita 4

5 Vydání XXII Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Automaty nejnovûj í generace na zpracování kabelû nabízejí extrémní pfiizpûsobivost a umoïàují vysokou pracovní rychlost. Z toho plynoucí vysoké poïadavky na potisk kabelû Ïádají odpovídající koncepci fie ení. Má b t potiskování rychlej í, men í, spolehlivûj í, odolnûj í nebo jednodu e v hodnûj í? Nabídka potiskovacích systémû Komax umoïàuje fie ení optimální vzhledem k aplikaci. INKOUSTOV TRYSKOV POTISKOVACÍ SYSTÉM IMS Inkoustové tryskové potiskovací systémy Komax ims 295 BC (Black Color), ims 295 BS (Black Small) a ims 295 MC (Multi Color) se vyznaãují pfiedev ím vysokou rychlostí potisku, jakoï i jednoduch m a spolehliv m pracovním principem. V echny potiskovací systémy ims mají dvû rûzná rozhraní RS232 a Ethernet (TCP/IP) aby je bylo moïné provozovat jak se stávajícími, tak i budoucími stroji Komax. Hodí se zejména ve spojení s odizolovacími automaty z rodiny Kappa, stejnû jako s krimpovacími automaty Alpha, Gamma a Zeta. V echna specifická nastavení ti tûného textu, jako je vloïení textu nebo nastavení v Setup, se pohodlnû provádûjí pfies ovládací plochu pfiíslu ného základního stroje. Poãet ti tûn ch textû je definován aï deseti poãáteãními tisky, deseti koncov mi tisky a téï jedním opakovateln m prostfiedním potiskem. Ke standardním funkcím patfií tuãn tisk, symboly, loga, nastavitelná ífika a v ka písma, zdvojen rozestup písmen, inverzní tisk, nekoneãnû alternující písmo, stejnû jako tisk vzorû. Trvalé mûfiení hustoty inkoustu s automatick m dávkováním fiedidla zaruãuje ekologick a hospodárn provoz. Volitelnû je k dispozici zafiízení pro kondenzaci par ke zpûtnému získávání fiedidla. To se stará o omezení spotfieby fiedidla a prakticky tak není zatûïován vzduch v místnosti. Bûhem procesu potiskování jsou inkousty snadno a rychle doplnitelné. Rafinovaná koncepce fiízení umoïàuje vysokou kvalitu tisku i pfii velkém zrychlování, pfiípadnû zpomalování kabelu. Navíc jsou, díky inteligentní optimalizaci rychlosti, zpracovány úseky kabelu bez potisku pfii maximální rychlosti kabelu. Potiskovací systémy ims 295 Inkjet mohou b t pfii jednoduchém pouïití provozovány téï bez základního stroje v reïimu offline. Pro zaji tûní nejlep í kvality tisku, optimálního kontrastu a vynikající adheze má Komax v nabídce, v souladu s tiskafiskou paletou Komax, iroké spektrum rûzn ch typû inkoustu. Nákladné pfiípravy kabelû jiï ve vût inû pfiípadû nejsou nutné. Pfiíklady potisku s ims 295 BC a ims 295 BS ims 295 BC ims 295 BS pro ãerné barvivové inkousty nebo také pro lehce pigmentované inkousty speciálnû pro malá písmena ãern m inkoustem; vysoká ostrost v detailu ims 295 MC speciálnû k potiskování silnû pigmentovan mi inkousty; pro tisky s bohat m kontrastem a barevností Potiskovací systém Inkjet ims 295 BC je plnû integrovaná tiskárna pro ãerné barvivové inkousty, nebo téï pro lehce pigmentované inkousty. Tvofiení tisku probíhá autonomnû prostfiednictvím zubového ãerpadla. Odpadá tím pfiipojení na stlaãen vzduch. 5

6 Thonauer illustriert Pneumatick univerzální stroj s vût ím v konem UP/55 Nejv konnûj í z konstrukãní fiady krimpovacích strojû je konstruován pro krimpování izolovan ch a neizolovan ch kabelov ch ok od 0,14 mm 2 do 120 mm 2. S fiezací jednotkou, která je k dostání jako volitelná, umoïàuje UP/55 fiezání ploch ch kabelû do ífiky 32 mm, jakoï i mûdûn ch licen do 240 mm 2 (max. ø 28 mm). Tato konstrukãní fiada je vybavena fiízením nuceného odtahu a téï elektronick m poãítadlem kusû. Základní vybavení n elektronické poãítadlo kusû n pneumatick noïní pedál n pfiipojovací hadice n sada náfiadí Technické údaje krimpovací síla pfii P = 5,5 bar 53 kn krimpovací síla pfii P = 6,0 bar 57 kn krimpovací síla pfii P = 7,0 bar 67 kn provozní tlak 6 7,5 bar spotfieba vzduchu 31 l na cyklus max. v ka zdvihu 32 mm hladina hluku 69 db(a) rozmûry 420 x 230 x 425 mm hmotnost 49 kg Vhodné pro n izolovaná krimpovaná kabelová oka 0,25 6 mm 2 n izolovaná krimpovaná kabelová oka mm 2 (Dorn-Crimp) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka 0,5 16 mm 2 (jen jednostrann krimp W nebo trnov ) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka mm 2 (trnov krimp) n neizolovaná trubková kabelová oka a dotykové spoje 1,0 6,0 mm 2 (hex krimp) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka mm 2 (hex krimp podle DIN 48083) n izolované a neizolované zakonãovací dutinky na Ïíly 0,14 50 mm 2 n cylindrické kontakty 0,14 16 mm 2 n neizolované fastonové ploché zástrãky 0,14 6 mm 2 n v echny vkládané páry WE- ZAG CK100 a CS30 n fiezání ploch ch kabelû do ífiky 32 mm n fiezání mûdûn ch licen do 240 mm 2 (max. Ø 28 mm) Zápustky a fiezací jednotka 6

7 Vydání XXII Pneumatické odizolování mal ch a stfiedních sérií AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.2V / AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.1, AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V a AM.STRIP.2/35 jsou univerzálnû pouïitelné, poloautomatické stroje na odizolování kabelû pro robustní prûmyslové pouïití a hospodárnou v robu v mal ch aï stfiedních sériích. Speciální noïe, pfiizpûsobené ke zpracovávanému kabelu, umoïàují zpracování témûfi v ech bûïn ch kabelû. V echny práce pfii pfiestavení lze provést bûhem nûkolika sekund a bez náfiadí. Pfii pouïití prizmatick ch noïû se stroje po základním nastavení automaticky pfiizpûsobí dal ím prûfiezûm do 6 mm2 (závislé na kabelu). V omezeném rozsahu a pfii mal ch v robních sériích lze stroj pouïít i k fiezání na délku. Varianty: - s pneumatick mi senzory - se svûtelnou závorou Odizolování AM.STRIP.1 kruhov vodiã ploch vodiã max. délka odizolování 0,5 15 mm vnûj ího Ø do ífiky 20 mm do 65 mm s úpln m staïením do asi 250 mm s ãásteãn m staïením Rozmûry/hmotnost AM.STRIP.1 x H x V 340 x 340 x 150 mm hmotnost (bez pfiíslu enství) asi 12,2 kg provozní tlak max. 6 7 bar spotfieba vzduchu/cyklus (pfii 6 bar) asi 2 l Standardní pfiíslu enství 1 noïní ventil 1 fiezací doraz 1 ãelní deska s pouzdrem 1 pfiidrïovací deska s trubkou 1 pár prizmatick ch noïû Odizolování AM.STRIP.2 kruhov vodiã 1,0 25 mm vnûj ího Ø ploch vodiã do ífiky 35 mm max. délka odizolování do 120 mm s úpln m staïením AM.STRIP.2 V do 230 mm s úpln m staïením do 450 mm s ãásteãn m staïením Speciální verze AM.STRIP.2/35 mm do 35 mm vnûj ího Ø Rozmûry/hmotnost AM.STRIP.2 x H x V 430 x 550 x 200 mm AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm hmotnost (bez pfiíslu enství) asi 25,5 kg AM.STRIP.2 V asi 26,8 kg provozní tlak max. 6 7 bar spotfieba vzduchu/cyklus (pfii 6 bar) asi 7 l AM.STRIP.2 V asi 11,5 l Standardní pfiíslu enství 1 noïní ventil 1 fiezací doraz 1 ãelní deska s pouzdrem 1 pfiidrïovací deska s trubkou 1 pár prizmatick ch noïû 1 omezovaã zdvihu (standardnû jen u AM.STRIP.2 V) 7

8 Thonauer illustriert Jednoduché hlídání kritick ch teplot Existuje mnoïství v robních postupû a v robkû, u nichï je dûleïité, aby nebyly dosaïeny nebo pfiekroãeny urãité teploty. Pro v i v robních nákladû nebo pro jakost v roby mûïe mít dodrïení tûchto parametrû znaãn v znam. To je pole pûsobnosti páskov ch nebo bodov ch indikátorû teploty REATEC. Indikátory teploty REATEC mûfií teplotu mezi 37,8 a 264 C cestou nevratné zmûny barvy od bílé po ãernou. Na jednom pásku je vïdy soustfiedûno více teplotních bodû. Standardní sestava pfiekr vá rozsah asi 60 C, 40 C nebo 20 C v 10 odstínech. Pro v bûr správného rozsahu je tedy nezbytn jen hrub odhad. Odpadá ãasovû nároãné zkou ení. K dodání jsou v ak rovnûï jednotlivé mûfiicí body. Pásky teplotních indikátorû REATEC fiady P odolávají vût ímu tlaku neï jiné, hodí se tedy zvlá tû pro pouïití na lisech a válcích kalandrû. Hlídané parametry n opotfiebení n otûr n potfieba údrïby n pfiehfiátí n kvalita n v sledky zkoumání n nároky ze záruky Peter Reiterer Tel.: (01) Zlep ené hlídání krimpování s CFA+ Dal í v voj nejlépe osvûdãeného hlídání krimpování od firmy Komax se naz vá CFA+. Kromû znám ch hlídan ch funkcí krimpování nabízí CFA+ dal í cenné moïnosti. Funkce CFA+ pomáhá uïivateli poznat chyby sefiízení, jako je upnutí chybného prûfiezu vodiãe nebo krimpovaného kontaktu. Tak se zabraàuje v robû vadného materiálu a tím vzniku zbyteãn ch nákladû. Optimální parametry zpracování lze s CFA+ vyhodnotit rychle a jednodu e. Tím jsou spolehlivû kontrolovatelné i nejmen í kontakty. Zjednodu ená obsluha umoïàuje bezproblémové nastavení zmen eného poãtu parametrû. CFA+ je optimální pfiístroj pro spolehlivé hlídání v roby u uïivatele dbajícího na kvalitu. Co získáváte n uãením se rozpoznává chyby sefiízení n rychlé sefiízení n automaticky optimální parametry a meze chyb n spolehlivé hlídání mal ch kontaktû n jednoduchá obsluha n odstupàování v sledkû 8

9 Vydání XXII Zpracování kabelû pfii stavbû rozvadûãû Konfekce kabelû pfii v robû rozvadûãû se provádí i dnes je tû nejãastûji celá bez strojní podpory. Vyuãení specialisté postupují a ruãnû zapojují podle elektrického schématu a vodiãe se jednotlivû stfiíhají na délku, odizolují, krimpují, popisují a spojují manuálnû. To je znaãnû nároãné na ãas. Konfekce kabelû pfii v robû rozvadûãû má v ak enormní automatizaãní potenciál. Existují optimální fie ení, od poloautomatického konfekãního zpracování v kusové v robû a u mal ch sérií, aï po plnû automatickou v robu velk ch sérií. Poloautomatická v roba tfiídí podle prûfiezû Plnû automatická v roba tfiídí podle prûfiezû Plnû automatická v roba tfiídí podle konstrukãních skupin nebo podle vztahu k polím Posloupnost automatické v roby kompletních sestav kabelû Stav techniky zpracování kabelû Základem optimální automatizace konfekce kabelû pro rozvadûãe je existence elektronick ch dat, jako jsou délka kabelu, popis a koneãné zpracování. Tato data jsou ze seznamu vodiãû konvertována do zadání pro stfiih, nebo téï pfiímo generována pfies systém ECAD. Pokud tato data nejsou k dispozici elektronicky, jsou téï nejãastûji pohodlnû naprogramována pomocí programového vybavení stroje. V sledkem automatické konfekce kabelû jsou vodiãe pfiipravené k zamontování, které jsou stfiiïeny na správnou délku, pfiíslu nû konfekcionovány a popsány libovolnou barvou pomocí inkoustové tryskové tiskárny. Konce vodiãû jsou opatfieny zakonãovacími dutinkami, krimpovacími kontakty, MIL-Crimp, nebo ultrazvukovû komprimovány. Individuální popis nesplàuje jen povinné oznaãení, ale téï podstatnû usnadàuje pfiipojení licen v rozvadûãi. Individuální fie ení V echna automatizaãní fie ení od Komaxu jsou optimálnû pouïitelná jak v kusové v robû, tak i v sériové v robû rozvadûãû. V závislosti na zpûsobu fie ení a druhu v roby jsou, proti dnes obvyklému zpûsobu práce, s automatizovan m zpracováním kabelû moïné úspory nákladû aï 50%. Nejen v pfiípravû kabelû, ale zejména pfii zapojování lze silnû etfiit ãas a náklady. ODIZOLOVACÍ AUTOMAT KAPPA Poloautomatická v roba tfiídí podle prûfiezû Stroje z rodiny Kappa umoïàují perfektní ustfiiïení délky, odizolování a poti tûní licen a kabelu. Data lze pohodlnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. Produkované vodiãe jsou pak kontaktovány stolním modulem nebo ruãnû a zapojeny do rozvadûãe. KRIMPOVACÍ AUTOMAT GAMMA Plnû automatická v roba tfiídí podle prûfiezû Krimpovací automaty z rodiny Gamma jsou flexibilní, plnû automatické v robní automaty. UmoÏÀují ustfiiïení délky a zpracování koncû vedení, rovnûï potisk licen. Vedení mohou b t dále automaticky zpracována zakonãovacími dutinkami, ultrazvukovû komprimována, opatfiena krimpovacími kontakty nebo MIL-Crimp. Data lze pohodlnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. KRIMPOVACÍ AUTOMAT ZETA Plnû automatická v roba tfiídí podle konstrukãních skupin nebo vztahu k polím Zeta 633 je vysoce flexibilní centrum pro zpracování kabelû, vhodné pro kusovou nebo postupnou v robu. Stroj mûïe zpracovávat v libovolném pofiadí posloupnosti aï 36 rozdíln ch licen a pracovat s 5 rûzn mi pracovními stanicemi, jako zakonãovací dutinky, ultrazvuková komprimace, krimpovací kontakty nebo MIL- Crimp. Tím odpadá pfiestavování, ve vût inû pfiípadû úplnû. Jednotlivé posloupnosti vodiãû jsou produkovány podle konstrukãních skupin nebo ve vztahu k polím, svázány a poloïeny do odkládací vany. Díky automatickému doplàování úloh pracuje stroj samostatnû témûfi bez dohledu. Data lze libovolnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. 9

10 Thonauer illustriert Stínící materiály pro va e poïadavky na EMC Thonauer vám nenabízí jen co nej ir í adresovanou nabídku v robkû pro v echny jen myslitelné poïadavky, ale je vám k dispozici i pfii fie ení va ich speciálních problémû s EMC, vïdy s osobním poradenstvím, detailními podklady a vzory. Elektricky vodivá textilní tûsnûní (FoF Fabric over Foam) a vodivá pûna (CF Conductive Foam) Pfiedstavujeme cenovû v hodnou a lehce zpracovatelnou moïnost EMC stínûní. K dostání je velké mnoïství rûzn ch profilû a rozmûrû, jakoï i zákaznicky specifické v lisky. Tento druh tûsnûní slouïí také jako tûsnûní proti vlivu prostfiedí (IP54). Elektricky vodivé elastomery (EcE) Jsou k dostání v mnoha rûzn ch elastomerov ch slouãeninách, plnivech a formách. BûÏn mi variantami jsou tûsnûní ze silikonu plnûná uhlíkem, nebo stfiíbfien m sklem, nebo ze silikonové pûny s postfiíbfien m povrchem. Tímto tûsnûním je téï zaji tûno velmi dobré tûsnûní proti vlivu prostfiedí IP65 IP68. Stínicí kryty (BLS Board Level Shields) LAIRD Technologies disponuje ve standardním sortimentu v bûrem jednodíln ch a dvoudíln ch (Cover + Frame) stínicích krytû. Jednodílné stínicí kryty a fréma u dvoudíln ch stínicích krytû jsou tûsnûny zpûsobem Tape&Reel. Vedle standardních dílû mohou b t nabídnuty i zákaznicky specifické stínící kryty. Kontaktní pásky, kontaktní prsty Velké mnoïství tvarû, rozmûrû a montáïních moïností nabízejí kontaktní pásky z beryliové mûdi. Aby nedocházelo k problémûm se vzájemnou sná enlivostí materiálû, obdrïíte kontaktní pásky téï s rûzn mi povrchy. Tûsnûní z kovové pleteniny a kovová pletenina na elastomeru Tato velmi dobfie vodivá tûsnûní existují v rûzn ch materiálov ch kombinacích a profilech a nacházejí oblibu pfii stavbû rozvadûãû. vf podloïky z akrylátového skla U displejû, kde se vyïaduje vysok útlum, nacházejí své pouïití vf podloïky z akrylátového skla. Tento EMC filtr se skládá z pletiva z mûdi nebo vanadové oceli, které je zalito do akrylu. EMC povlak K metalizaci plastov ch krytû se uïívají laky s vysok m obsahem vodiv ch ãástic, napfi. z mûdi. vf tûsnicí podloïky ze skla a akrylátového skla elektricky vodivá textilní tûsnûní (Fabric over Foam) kontaktní pásky elektricky vodivá textilní tûsnûní (Fabric over Foam) stínící kryty (Board Level Shields) 10

11 Vydání XXII Cenovû v hodné aplikace dvousloïkov ch zalévacích materiálû V souãasné dobû probíhá v âínû nejvût í svûtová terénní zkou ka elektromobilû. Asi ve 20 mûstech byly autobusy a taxi pfiezbrojeny na elektrick pohon. Do roku 2015, jak si pfieje ãínská vláda, má po silnicích jezdit 1,5 milionû elektromobilû. To je v zva, které se skupina RAMPF postavila pfiepracováním v robkové palety. Zejména materiály odolávající teplu spolu s vhodnou aplikaãní technologií zaji Èují ochranu citliv ch elektronick ch souãástek. Skupina RAMPF pfiedstavuje robustní elektrotechnické zalévací pryskyfiice pro pouïití v elektromobilech od motoru aï po konektor nabíjení. queonda Fotolia.com Polyuretan, silikon nebo epoxid chrání citlivé souãástky automobilu Materiál vydrïí nejvy í zatíïení promûnnou teplotou Nároky na elektrotechnické zalévací pryskyfiice by nemohly b t mnohostrannûj í. Rozdílné hustoty a viskozity na stranû jedné, extrémní teplotní rozdíly, ochrana proti pfiehfiátí, rázy a chemikálie na stranû druhé. Zejména v automobilu se stále více elektrick ch a elektronick ch souãástí stará o úãinnost, bezpeãnost a komfort. A tak to také zûstane, jak to potvrzuje pohled do budoucnosti. S v vojem elektromobilû jsou dávány nové moïnosti v konové elektronice. Pro bezpeãnou ochranu elektromotoru, relé, mûniãû DC/DC, senzorû a fiízení vyvinul podnik z Grafenbergu zalévací systém RAKU-PUR na bázi polyuretanu. Bezhalogenov materiál konformní s RoHS (Restriction of Hazardous Substances) má nízkou viskozitu a dá se snadno zpracovat. Profil jeho vlastností odpovídá nejnovûj ím a nejvy ím poïadavkûm na zatíïení promûnnou teplotou (-40 C aï +150 C), odolnosti proti teplotû a pruïnosti v chladu. A to v e, aniï by to vedlo ke vzniku trhlin namáháním a k odtrïení u aktivních a pasivních elektronick ch souãástek. Podnik dále nabízí speciální zalévací hmoty pro konektor nabíjení elektromobilu. Ty vytvofií robustní ochranné pouzdro. Kompaktní dávkovací systém C-DSE C-DSE je mobilní dávkovací zafiízení pro ruãní zalévání souãástek. Vyznaãuje se kompaktní konstrukcí a lze je snadno pfiizpûsobit poïadavkûm na zpracování nejrûznûj ích staticky mísiteln ch zalévacích materiálû a lepidel. C-DSE bezpeãnû zpracuje v robky se siln m sklonem k sedimentaci, ale téï s abrazivním plnivem a s viskozitou mezi 100 a mpas. Dávkování probíhá volitelnû buì precizními zubov mi, nebo pístov mi ãerpadly. O vysokou kvalitu zpracovaného materiálu se stará speciální míchadlo a téï recirkulace pfies mísící trubici. Obsluha se provádí pfies graficky podporovanou obsluïnou plochu, s jejíï pomocí mûïe uïivatel individuálnû nastavit dávkovaná mnoïství, mísící pomûry a parametry pfiípravy. Kompaktní dávkovací zafiízení C-DSE. Zásobník materiálu, fiízení a mísící systém namontovány na pojízdnou lakovanou ocelovou vanu. Technické údaje poãet zpracovávan ch komponent mísící systém viskozita mísící pomûr dávkovaná mnoïství fiízení elektrická pfiipojovací hodnota pneumatická pfiipojovací hodnota 2 Statick mísící systém. Pfii mísících pomûrech vût ích neï 4:1 musí b t pomûr viskozit A/B men í neï 100 asi mpas 100: :8, volnû nastavitelné > 0,3 g/dávku Vipa 313 (kompatibilní se Siemensem) s ovládacím panelem Siemens TP177 3 x 400V/50 Hz, pfiíkon asi 5 kw min. 5 bar, 50 NL hmotnost rozmûry (D x x V) asi 300 kg 1850 x 910 x 1680 mm 11

12 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax-DW 10 Messen / Veranstaltungen / Seminare SMART Automation Austria odborn veletrh prûmyslové automatizace Linec (A), íjen 2011 Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str Argetoaia nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) P ehled Thonauer s.r.o. slaví 10 rokû úspû né ãinnosti na slovenském trhu. Ohlédnutí a zprávu z oslav naleznete v pfií tím vydání. Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

dopravníkové systémy ENGEL

dopravníkové systémy ENGEL dopravníkové systémy ENGEL připraveny na efektivní dopravu be the first. Celek znamená mnohem víc než jen soubor jednotlivých dílů. Společnost ENGEL, jako poskytovatel systémů a jednička na celosvětovém

Více

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box

Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Porovnání pracovní stanice HP Workstation s fie ením white box Obsah Struãné srovnání, v hody a nev hody............................ 2 Pracovní stanice HP versus fie ení white box......................

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více