Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci"

Transkript

1 Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v rodinû strojû Crimp/ Crimp, které vzájemnû ideálnû kombinují funkãnost a hospodárnost. Nepfieru ované tûsnûní pouzder Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Zpracování kabelû pfii stavbû rozvadûãû Cenovû v hodné aplikace dvousloïkov ch zalévacích materiálû

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Zpracování kabelû krimpovací technologie odizolovací stroje laserové odizolovací stroje osazování konektorû specifická zákaznická zafiízení zpracování optick ch vlnovodû (napfi. POF) zpracování fóliov ch vodiãû (napfi. FFC, FPC, EFC) manipulace s kabely potiskovací systémy e ení pro palubní elektrickou v zbroj hybridních automobilû a elektromobilû Technologie selektivního lakování a dávkování ruãní systémy automatické stolní dávkovací systémy automatická zafiízení precisní ventily, precizní ãerpadla a jehly dávkovací zafiízení zalévací pryskyfiice Pokud se mnoh m lidem zdá budoucnost elektromobilû vzdálená, pak skuteãnost je jiná. Dnes sotva existuje firma, která má co do ãinûní s automobilovou technikou, jeï intenzivnû nepracuje na nov ch technologiích pro elektromobil. I u nás je tomu tak. Existuje zde pfiepracovaná nabídka v robkû pro zalévání souãástek. Vhodné aplikace tepelnû velmi odoln ch materiálû zaji Èují ochranu citliv ch elektronick ch souãástek v automobilu. Pfiedstavován je nejnovûj í krimpovací automat Gamma 263 firmy KOMAX. Nabízí kombinaci jednoduchosti, funkãnosti, hospodárnosti a procesní bezpeãnosti pfii vysokém kusovém v konu na malé potfiebné plo e. Investiãní náklady jsou pfii vysokém kusovém v konu minimální. Pro v echny krimpovací stroje Komax dnes existuje nové, vylep ené automatické hlídání krimpovací síly CFA+, které maximálnû zabraàuje vzniku chyb. Nové potiskovací systémy Komax ims umí zvládnout vysokou pracovní rychlost na ich automatû na zpracování kabelû a dají se na nû dobfie zabudovat. KvÛli potfiebû kabelû velk ch prûfiezû na elektromobilu chceme pfiedstavit dva nové stroje, které v této oblasti pûsobí. Ukazujeme pneumatick univerzální krimpovací stroj UP/55, kter m mohou b t krimpovány prûfiezy aï do 120 mm2 v rûzn ch formách. Pneumatick odizolovací stroj AM.Strip 2 pracuje s kruhov mi vodiãi do vnûj ího prûmûru 35 mm. Na í nabídky, vyrábût pûnová tûsnûní automatick mi mísícími a dávkovacími stroji, se vyuïívá stále více, neboè vysoce kvalitní v sledky se dostavují bûhem krátké doby. Strojní podpora pfiípravy kabelû pro v robu rozvadûãû je dal ím zajímav m tématem, které navozujeme v tomto vydání. Jak poloautomatické, tak i plnû automatické stroje, pfiekr vající zde irokou oblast pouïití, jsou optimálnû pouïitelné v kusové, tak i v sériové v robû. V neposlední fiadû také opût poukazujeme na na i iroce koncipovanou nabídku stínicích materiálû pro va e potfieby t kající se EMC. Také to je opût dûleïit m tématem pro elektromobil budoucnosti. Pfieji Vám zajímavou ãetbu v tomto pfiedkládaném vydání! Pájecí, svafiovací a ultrazvuková technika pájení svûteln m paprskem pájení laserem pájení vlnou indukãní pájení pájení mikroplamenem pájení hrotem ultrazvukové svafiování plastû ultrazvukové svafiování kovû odporové mikrosvafiování termokompresní spojování ultrazvukové ãi tûní a prosévání Systémy zpracování obrazu a testovací systémy fie ení zpracování obrazu optické testovací systémy zku ební automaty Technika navíjení cívek technika navíjení drátu technologie RFID bandáïovací technika Pasívní prvky, rozvadûãe a laky stínûní pro EMC tepelnû vodivé fólie a pasty fie ení Display Window antimikrobní krycí vrstva 19 skfiínû SluÏby Co nejsrdeãnûji Pûnová tûsnûní EMC stínûní na bázi silikonu Ochrana elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant 2

3 Vydání XXII Nepfieru ované tûsnûní pouzder Firma Anton Paar ShapeTec GmbH se sv m nov m sídlem ve Wundschuh, t rsko, je vedoucím poskytovatelem zákaznicky specifick ch fie ení zpracování plechu a spojovací techniky, stejnû tak i v roby sloïit ch dílû v nepatrn ch tolerancích tfiískov m obrábûním. Firma Anton Paar ShapeTec GmbH se specializuje na tváfiecí technologie. Znakem podniku je neobyãejná ífika a hloubka v roby. Existující know-how v oblasti zpracování plechu a v konstrukci systémov ch komponent a systémû je doplnûna nejlep ím strojním parkem. Zákazníci firmy Anton Paar ShapeTec, pfiicházející prakticky ze v ech oblastí hospodáfiství, potfiebují nejvy í kvalitu pfii manipulaci a zpracování plechu, jako napfiíklad v letectví. Zhotovovány jsou téï informaãní panely nebo stanice pûjãovny jízdních kol. Pfii naná ení pûnov ch tûsnûní na ãásti pouzder sází Anton Paar ShapeTec GmbH na Thonauera. V na em podniku ve Vídni aplikujeme precizní vypûnûná polyuretanová tûsnûní. Na í numericky fiízenou mísící a dávkovací buàkou DC-CNC 1150 od Rampf Dosiertechnik naná íme tixotropní tûsnicí a tvarovou lehkou pûnu ze zalévací pryskyfiice Rampf. Takové tûsnûní pevnû dosedá na povrch souãástky. Strojní aplikace zaruãuje tûsnûní po obvodu bez pfieru ení, které vyhoví nejvy ím poïadavkûm. Ná postup se hodí pro v robu libovolného poãtu kusû. Toto hledisko je speciálnû pro firmu Anton Paar ShapeTec v hodné. Tûsnûní zde naná íme na fiadu mal ch aï stfiedních sérií souãástek. Anton Paar ShapeTec GmbH oceàuje zejména na i spolehlivost, vysokou kvalitu a na e krátké dodací lhûty. To v e zaruãujeme díky na emu know-how tûsnicí technologie volnû naná en ch tûsnûní. Pfiejeme firmû Anton Paar ShapeTec a sobû nadále dobrou spolupráci! Dal í informace o podniku naleznete na > Firma ze skupiny podnikû Anton Paar GmbH Prosím, ptejte se nás, pokud potfiebujete na e v robky, pfiípadnû aplikace, které pro vás mûïeme v odpovídajících specifikacích zhotovit na ím strojním parkem. > Tel. 01/ > 3

4 Thonauer illustriert Gamma 263 SMART krimpovací stroj Kombinace jednoduchosti, funkãnosti, hospodárnosti a procesní bezpeãnosti pfii vysokém kusovém v konu na malé potfiebné plo e ãiní z tohoto krimpovacího automatu hlavní v hru pokud jde o vynikající pomûr nákladû k v konu. AÈ jiï jde o kladkov nebo o pásov pohon pouïití lze pfiizpûsobit individuálním poïadavkûm a provést to mûïe sám zákazník v nejkrat ím ãase. Zafiízení Gamma 263 je koncipováno pro jednostranné, i oboustranné krimpování, jakoï i pro jednostranné osazování dutinkami. Systém transportu kabelu zaruãuje etrné zpracování rûzn ch vedení s celkov m rozsahem prûfiezû od 0.13mm 2 do 4mm 2 (AWG26 AWG12). Nejlep í zpracování je zaruãeno pohonem kladkov m nebo pásov m. Technologie Zpracování celého rozsahu prûfiezû se dûje prostfiednictvím programovateln ch, vysoce dynamick ch stfiídav ch servopohonû, rychle, spolehlivû a bezvadnû. Zabudována jsou osvûdãená hlídání kvality Komax. Dal í instalované kódovací zafiízení se navíc stará o nejvy í pfiesnost dráhy a opakovatelnosti pokud jde o délku odizolování a délku kabelu. Kompaktní a optimální pro uïivatele Navzdory své kompaktní konstrukci poskytuje optimální pfiístup ke v em pracovním stanicím. Moduly jsou velmi dobfie pfiístupné ze v ech stran díky vertikálnû otevíratelnému ochrannému krytu. V echny ovládací prvky a moduly jsou pfiehlednû uspofiádány. Nové dotykové ovládání na bázi grafické obsluïné plochy TopWin je koncipováno pro rychlou a jednoduchou obsluhu. Snadno pochopitelné logické uspofiádání umoïàuje nejkrat í za kolení obsluhy. Volitelné rozhraní WPCS (Wire Processing Communication Standard) umoïàuje propojení strojû Komax do sítû a jejich jednoduché navázání na stávající v robní postupy. Aplikace fiezání na délku pfiedfiazené ustfiiïení licen/ exaktní fiez odizolování s úpln m staïením odizolování s poloviãním staïením kabel s dvojit m plá tûm odizolování stfiední ãásti krimpování reliéfov tisk za tepla potisk tryskovou tiskárnou funkce dvojitého zdvihu osazování dutinek Gamma 263 s pásov m pohonem Gamma 263 s kladkov m pohonem SMARTkrimpovací stroj Simple / jednoduch Maintenance friendly / snadno udrïovateln Affordable / cenovû v hodn Reliable / spolehliv proces Top Quality / vynikající kvalita 4

5 Vydání XXII Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Automaty nejnovûj í generace na zpracování kabelû nabízejí extrémní pfiizpûsobivost a umoïàují vysokou pracovní rychlost. Z toho plynoucí vysoké poïadavky na potisk kabelû Ïádají odpovídající koncepci fie ení. Má b t potiskování rychlej í, men í, spolehlivûj í, odolnûj í nebo jednodu e v hodnûj í? Nabídka potiskovacích systémû Komax umoïàuje fie ení optimální vzhledem k aplikaci. INKOUSTOV TRYSKOV POTISKOVACÍ SYSTÉM IMS Inkoustové tryskové potiskovací systémy Komax ims 295 BC (Black Color), ims 295 BS (Black Small) a ims 295 MC (Multi Color) se vyznaãují pfiedev ím vysokou rychlostí potisku, jakoï i jednoduch m a spolehliv m pracovním principem. V echny potiskovací systémy ims mají dvû rûzná rozhraní RS232 a Ethernet (TCP/IP) aby je bylo moïné provozovat jak se stávajícími, tak i budoucími stroji Komax. Hodí se zejména ve spojení s odizolovacími automaty z rodiny Kappa, stejnû jako s krimpovacími automaty Alpha, Gamma a Zeta. V echna specifická nastavení ti tûného textu, jako je vloïení textu nebo nastavení v Setup, se pohodlnû provádûjí pfies ovládací plochu pfiíslu ného základního stroje. Poãet ti tûn ch textû je definován aï deseti poãáteãními tisky, deseti koncov mi tisky a téï jedním opakovateln m prostfiedním potiskem. Ke standardním funkcím patfií tuãn tisk, symboly, loga, nastavitelná ífika a v ka písma, zdvojen rozestup písmen, inverzní tisk, nekoneãnû alternující písmo, stejnû jako tisk vzorû. Trvalé mûfiení hustoty inkoustu s automatick m dávkováním fiedidla zaruãuje ekologick a hospodárn provoz. Volitelnû je k dispozici zafiízení pro kondenzaci par ke zpûtnému získávání fiedidla. To se stará o omezení spotfieby fiedidla a prakticky tak není zatûïován vzduch v místnosti. Bûhem procesu potiskování jsou inkousty snadno a rychle doplnitelné. Rafinovaná koncepce fiízení umoïàuje vysokou kvalitu tisku i pfii velkém zrychlování, pfiípadnû zpomalování kabelu. Navíc jsou, díky inteligentní optimalizaci rychlosti, zpracovány úseky kabelu bez potisku pfii maximální rychlosti kabelu. Potiskovací systémy ims 295 Inkjet mohou b t pfii jednoduchém pouïití provozovány téï bez základního stroje v reïimu offline. Pro zaji tûní nejlep í kvality tisku, optimálního kontrastu a vynikající adheze má Komax v nabídce, v souladu s tiskafiskou paletou Komax, iroké spektrum rûzn ch typû inkoustu. Nákladné pfiípravy kabelû jiï ve vût inû pfiípadû nejsou nutné. Pfiíklady potisku s ims 295 BC a ims 295 BS ims 295 BC ims 295 BS pro ãerné barvivové inkousty nebo také pro lehce pigmentované inkousty speciálnû pro malá písmena ãern m inkoustem; vysoká ostrost v detailu ims 295 MC speciálnû k potiskování silnû pigmentovan mi inkousty; pro tisky s bohat m kontrastem a barevností Potiskovací systém Inkjet ims 295 BC je plnû integrovaná tiskárna pro ãerné barvivové inkousty, nebo téï pro lehce pigmentované inkousty. Tvofiení tisku probíhá autonomnû prostfiednictvím zubového ãerpadla. Odpadá tím pfiipojení na stlaãen vzduch. 5

6 Thonauer illustriert Pneumatick univerzální stroj s vût ím v konem UP/55 Nejv konnûj í z konstrukãní fiady krimpovacích strojû je konstruován pro krimpování izolovan ch a neizolovan ch kabelov ch ok od 0,14 mm 2 do 120 mm 2. S fiezací jednotkou, která je k dostání jako volitelná, umoïàuje UP/55 fiezání ploch ch kabelû do ífiky 32 mm, jakoï i mûdûn ch licen do 240 mm 2 (max. ø 28 mm). Tato konstrukãní fiada je vybavena fiízením nuceného odtahu a téï elektronick m poãítadlem kusû. Základní vybavení n elektronické poãítadlo kusû n pneumatick noïní pedál n pfiipojovací hadice n sada náfiadí Technické údaje krimpovací síla pfii P = 5,5 bar 53 kn krimpovací síla pfii P = 6,0 bar 57 kn krimpovací síla pfii P = 7,0 bar 67 kn provozní tlak 6 7,5 bar spotfieba vzduchu 31 l na cyklus max. v ka zdvihu 32 mm hladina hluku 69 db(a) rozmûry 420 x 230 x 425 mm hmotnost 49 kg Vhodné pro n izolovaná krimpovaná kabelová oka 0,25 6 mm 2 n izolovaná krimpovaná kabelová oka mm 2 (Dorn-Crimp) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka 0,5 16 mm 2 (jen jednostrann krimp W nebo trnov ) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka mm 2 (trnov krimp) n neizolovaná trubková kabelová oka a dotykové spoje 1,0 6,0 mm 2 (hex krimp) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka mm 2 (hex krimp podle DIN 48083) n izolované a neizolované zakonãovací dutinky na Ïíly 0,14 50 mm 2 n cylindrické kontakty 0,14 16 mm 2 n neizolované fastonové ploché zástrãky 0,14 6 mm 2 n v echny vkládané páry WE- ZAG CK100 a CS30 n fiezání ploch ch kabelû do ífiky 32 mm n fiezání mûdûn ch licen do 240 mm 2 (max. Ø 28 mm) Zápustky a fiezací jednotka 6

7 Vydání XXII Pneumatické odizolování mal ch a stfiedních sérií AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.2V / AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.1, AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V a AM.STRIP.2/35 jsou univerzálnû pouïitelné, poloautomatické stroje na odizolování kabelû pro robustní prûmyslové pouïití a hospodárnou v robu v mal ch aï stfiedních sériích. Speciální noïe, pfiizpûsobené ke zpracovávanému kabelu, umoïàují zpracování témûfi v ech bûïn ch kabelû. V echny práce pfii pfiestavení lze provést bûhem nûkolika sekund a bez náfiadí. Pfii pouïití prizmatick ch noïû se stroje po základním nastavení automaticky pfiizpûsobí dal ím prûfiezûm do 6 mm2 (závislé na kabelu). V omezeném rozsahu a pfii mal ch v robních sériích lze stroj pouïít i k fiezání na délku. Varianty: - s pneumatick mi senzory - se svûtelnou závorou Odizolování AM.STRIP.1 kruhov vodiã ploch vodiã max. délka odizolování 0,5 15 mm vnûj ího Ø do ífiky 20 mm do 65 mm s úpln m staïením do asi 250 mm s ãásteãn m staïením Rozmûry/hmotnost AM.STRIP.1 x H x V 340 x 340 x 150 mm hmotnost (bez pfiíslu enství) asi 12,2 kg provozní tlak max. 6 7 bar spotfieba vzduchu/cyklus (pfii 6 bar) asi 2 l Standardní pfiíslu enství 1 noïní ventil 1 fiezací doraz 1 ãelní deska s pouzdrem 1 pfiidrïovací deska s trubkou 1 pár prizmatick ch noïû Odizolování AM.STRIP.2 kruhov vodiã 1,0 25 mm vnûj ího Ø ploch vodiã do ífiky 35 mm max. délka odizolování do 120 mm s úpln m staïením AM.STRIP.2 V do 230 mm s úpln m staïením do 450 mm s ãásteãn m staïením Speciální verze AM.STRIP.2/35 mm do 35 mm vnûj ího Ø Rozmûry/hmotnost AM.STRIP.2 x H x V 430 x 550 x 200 mm AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm hmotnost (bez pfiíslu enství) asi 25,5 kg AM.STRIP.2 V asi 26,8 kg provozní tlak max. 6 7 bar spotfieba vzduchu/cyklus (pfii 6 bar) asi 7 l AM.STRIP.2 V asi 11,5 l Standardní pfiíslu enství 1 noïní ventil 1 fiezací doraz 1 ãelní deska s pouzdrem 1 pfiidrïovací deska s trubkou 1 pár prizmatick ch noïû 1 omezovaã zdvihu (standardnû jen u AM.STRIP.2 V) 7

8 Thonauer illustriert Jednoduché hlídání kritick ch teplot Existuje mnoïství v robních postupû a v robkû, u nichï je dûleïité, aby nebyly dosaïeny nebo pfiekroãeny urãité teploty. Pro v i v robních nákladû nebo pro jakost v roby mûïe mít dodrïení tûchto parametrû znaãn v znam. To je pole pûsobnosti páskov ch nebo bodov ch indikátorû teploty REATEC. Indikátory teploty REATEC mûfií teplotu mezi 37,8 a 264 C cestou nevratné zmûny barvy od bílé po ãernou. Na jednom pásku je vïdy soustfiedûno více teplotních bodû. Standardní sestava pfiekr vá rozsah asi 60 C, 40 C nebo 20 C v 10 odstínech. Pro v bûr správného rozsahu je tedy nezbytn jen hrub odhad. Odpadá ãasovû nároãné zkou ení. K dodání jsou v ak rovnûï jednotlivé mûfiicí body. Pásky teplotních indikátorû REATEC fiady P odolávají vût ímu tlaku neï jiné, hodí se tedy zvlá tû pro pouïití na lisech a válcích kalandrû. Hlídané parametry n opotfiebení n otûr n potfieba údrïby n pfiehfiátí n kvalita n v sledky zkoumání n nároky ze záruky Peter Reiterer Tel.: (01) Zlep ené hlídání krimpování s CFA+ Dal í v voj nejlépe osvûdãeného hlídání krimpování od firmy Komax se naz vá CFA+. Kromû znám ch hlídan ch funkcí krimpování nabízí CFA+ dal í cenné moïnosti. Funkce CFA+ pomáhá uïivateli poznat chyby sefiízení, jako je upnutí chybného prûfiezu vodiãe nebo krimpovaného kontaktu. Tak se zabraàuje v robû vadného materiálu a tím vzniku zbyteãn ch nákladû. Optimální parametry zpracování lze s CFA+ vyhodnotit rychle a jednodu e. Tím jsou spolehlivû kontrolovatelné i nejmen í kontakty. Zjednodu ená obsluha umoïàuje bezproblémové nastavení zmen eného poãtu parametrû. CFA+ je optimální pfiístroj pro spolehlivé hlídání v roby u uïivatele dbajícího na kvalitu. Co získáváte n uãením se rozpoznává chyby sefiízení n rychlé sefiízení n automaticky optimální parametry a meze chyb n spolehlivé hlídání mal ch kontaktû n jednoduchá obsluha n odstupàování v sledkû 8

9 Vydání XXII Zpracování kabelû pfii stavbû rozvadûãû Konfekce kabelû pfii v robû rozvadûãû se provádí i dnes je tû nejãastûji celá bez strojní podpory. Vyuãení specialisté postupují a ruãnû zapojují podle elektrického schématu a vodiãe se jednotlivû stfiíhají na délku, odizolují, krimpují, popisují a spojují manuálnû. To je znaãnû nároãné na ãas. Konfekce kabelû pfii v robû rozvadûãû má v ak enormní automatizaãní potenciál. Existují optimální fie ení, od poloautomatického konfekãního zpracování v kusové v robû a u mal ch sérií, aï po plnû automatickou v robu velk ch sérií. Poloautomatická v roba tfiídí podle prûfiezû Plnû automatická v roba tfiídí podle prûfiezû Plnû automatická v roba tfiídí podle konstrukãních skupin nebo podle vztahu k polím Posloupnost automatické v roby kompletních sestav kabelû Stav techniky zpracování kabelû Základem optimální automatizace konfekce kabelû pro rozvadûãe je existence elektronick ch dat, jako jsou délka kabelu, popis a koneãné zpracování. Tato data jsou ze seznamu vodiãû konvertována do zadání pro stfiih, nebo téï pfiímo generována pfies systém ECAD. Pokud tato data nejsou k dispozici elektronicky, jsou téï nejãastûji pohodlnû naprogramována pomocí programového vybavení stroje. V sledkem automatické konfekce kabelû jsou vodiãe pfiipravené k zamontování, které jsou stfiiïeny na správnou délku, pfiíslu nû konfekcionovány a popsány libovolnou barvou pomocí inkoustové tryskové tiskárny. Konce vodiãû jsou opatfieny zakonãovacími dutinkami, krimpovacími kontakty, MIL-Crimp, nebo ultrazvukovû komprimovány. Individuální popis nesplàuje jen povinné oznaãení, ale téï podstatnû usnadàuje pfiipojení licen v rozvadûãi. Individuální fie ení V echna automatizaãní fie ení od Komaxu jsou optimálnû pouïitelná jak v kusové v robû, tak i v sériové v robû rozvadûãû. V závislosti na zpûsobu fie ení a druhu v roby jsou, proti dnes obvyklému zpûsobu práce, s automatizovan m zpracováním kabelû moïné úspory nákladû aï 50%. Nejen v pfiípravû kabelû, ale zejména pfii zapojování lze silnû etfiit ãas a náklady. ODIZOLOVACÍ AUTOMAT KAPPA Poloautomatická v roba tfiídí podle prûfiezû Stroje z rodiny Kappa umoïàují perfektní ustfiiïení délky, odizolování a poti tûní licen a kabelu. Data lze pohodlnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. Produkované vodiãe jsou pak kontaktovány stolním modulem nebo ruãnû a zapojeny do rozvadûãe. KRIMPOVACÍ AUTOMAT GAMMA Plnû automatická v roba tfiídí podle prûfiezû Krimpovací automaty z rodiny Gamma jsou flexibilní, plnû automatické v robní automaty. UmoÏÀují ustfiiïení délky a zpracování koncû vedení, rovnûï potisk licen. Vedení mohou b t dále automaticky zpracována zakonãovacími dutinkami, ultrazvukovû komprimována, opatfiena krimpovacími kontakty nebo MIL-Crimp. Data lze pohodlnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. KRIMPOVACÍ AUTOMAT ZETA Plnû automatická v roba tfiídí podle konstrukãních skupin nebo vztahu k polím Zeta 633 je vysoce flexibilní centrum pro zpracování kabelû, vhodné pro kusovou nebo postupnou v robu. Stroj mûïe zpracovávat v libovolném pofiadí posloupnosti aï 36 rozdíln ch licen a pracovat s 5 rûzn mi pracovními stanicemi, jako zakonãovací dutinky, ultrazvuková komprimace, krimpovací kontakty nebo MIL- Crimp. Tím odpadá pfiestavování, ve vût inû pfiípadû úplnû. Jednotlivé posloupnosti vodiãû jsou produkovány podle konstrukãních skupin nebo ve vztahu k polím, svázány a poloïeny do odkládací vany. Díky automatickému doplàování úloh pracuje stroj samostatnû témûfi bez dohledu. Data lze libovolnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. 9

10 Thonauer illustriert Stínící materiály pro va e poïadavky na EMC Thonauer vám nenabízí jen co nej ir í adresovanou nabídku v robkû pro v echny jen myslitelné poïadavky, ale je vám k dispozici i pfii fie ení va ich speciálních problémû s EMC, vïdy s osobním poradenstvím, detailními podklady a vzory. Elektricky vodivá textilní tûsnûní (FoF Fabric over Foam) a vodivá pûna (CF Conductive Foam) Pfiedstavujeme cenovû v hodnou a lehce zpracovatelnou moïnost EMC stínûní. K dostání je velké mnoïství rûzn ch profilû a rozmûrû, jakoï i zákaznicky specifické v lisky. Tento druh tûsnûní slouïí také jako tûsnûní proti vlivu prostfiedí (IP54). Elektricky vodivé elastomery (EcE) Jsou k dostání v mnoha rûzn ch elastomerov ch slouãeninách, plnivech a formách. BûÏn mi variantami jsou tûsnûní ze silikonu plnûná uhlíkem, nebo stfiíbfien m sklem, nebo ze silikonové pûny s postfiíbfien m povrchem. Tímto tûsnûním je téï zaji tûno velmi dobré tûsnûní proti vlivu prostfiedí IP65 IP68. Stínicí kryty (BLS Board Level Shields) LAIRD Technologies disponuje ve standardním sortimentu v bûrem jednodíln ch a dvoudíln ch (Cover + Frame) stínicích krytû. Jednodílné stínicí kryty a fréma u dvoudíln ch stínicích krytû jsou tûsnûny zpûsobem Tape&Reel. Vedle standardních dílû mohou b t nabídnuty i zákaznicky specifické stínící kryty. Kontaktní pásky, kontaktní prsty Velké mnoïství tvarû, rozmûrû a montáïních moïností nabízejí kontaktní pásky z beryliové mûdi. Aby nedocházelo k problémûm se vzájemnou sná enlivostí materiálû, obdrïíte kontaktní pásky téï s rûzn mi povrchy. Tûsnûní z kovové pleteniny a kovová pletenina na elastomeru Tato velmi dobfie vodivá tûsnûní existují v rûzn ch materiálov ch kombinacích a profilech a nacházejí oblibu pfii stavbû rozvadûãû. vf podloïky z akrylátového skla U displejû, kde se vyïaduje vysok útlum, nacházejí své pouïití vf podloïky z akrylátového skla. Tento EMC filtr se skládá z pletiva z mûdi nebo vanadové oceli, které je zalito do akrylu. EMC povlak K metalizaci plastov ch krytû se uïívají laky s vysok m obsahem vodiv ch ãástic, napfi. z mûdi. vf tûsnicí podloïky ze skla a akrylátového skla elektricky vodivá textilní tûsnûní (Fabric over Foam) kontaktní pásky elektricky vodivá textilní tûsnûní (Fabric over Foam) stínící kryty (Board Level Shields) 10

11 Vydání XXII Cenovû v hodné aplikace dvousloïkov ch zalévacích materiálû V souãasné dobû probíhá v âínû nejvût í svûtová terénní zkou ka elektromobilû. Asi ve 20 mûstech byly autobusy a taxi pfiezbrojeny na elektrick pohon. Do roku 2015, jak si pfieje ãínská vláda, má po silnicích jezdit 1,5 milionû elektromobilû. To je v zva, které se skupina RAMPF postavila pfiepracováním v robkové palety. Zejména materiály odolávající teplu spolu s vhodnou aplikaãní technologií zaji Èují ochranu citliv ch elektronick ch souãástek. Skupina RAMPF pfiedstavuje robustní elektrotechnické zalévací pryskyfiice pro pouïití v elektromobilech od motoru aï po konektor nabíjení. queonda Fotolia.com Polyuretan, silikon nebo epoxid chrání citlivé souãástky automobilu Materiál vydrïí nejvy í zatíïení promûnnou teplotou Nároky na elektrotechnické zalévací pryskyfiice by nemohly b t mnohostrannûj í. Rozdílné hustoty a viskozity na stranû jedné, extrémní teplotní rozdíly, ochrana proti pfiehfiátí, rázy a chemikálie na stranû druhé. Zejména v automobilu se stále více elektrick ch a elektronick ch souãástí stará o úãinnost, bezpeãnost a komfort. A tak to také zûstane, jak to potvrzuje pohled do budoucnosti. S v vojem elektromobilû jsou dávány nové moïnosti v konové elektronice. Pro bezpeãnou ochranu elektromotoru, relé, mûniãû DC/DC, senzorû a fiízení vyvinul podnik z Grafenbergu zalévací systém RAKU-PUR na bázi polyuretanu. Bezhalogenov materiál konformní s RoHS (Restriction of Hazardous Substances) má nízkou viskozitu a dá se snadno zpracovat. Profil jeho vlastností odpovídá nejnovûj ím a nejvy ím poïadavkûm na zatíïení promûnnou teplotou (-40 C aï +150 C), odolnosti proti teplotû a pruïnosti v chladu. A to v e, aniï by to vedlo ke vzniku trhlin namáháním a k odtrïení u aktivních a pasivních elektronick ch souãástek. Podnik dále nabízí speciální zalévací hmoty pro konektor nabíjení elektromobilu. Ty vytvofií robustní ochranné pouzdro. Kompaktní dávkovací systém C-DSE C-DSE je mobilní dávkovací zafiízení pro ruãní zalévání souãástek. Vyznaãuje se kompaktní konstrukcí a lze je snadno pfiizpûsobit poïadavkûm na zpracování nejrûznûj ích staticky mísiteln ch zalévacích materiálû a lepidel. C-DSE bezpeãnû zpracuje v robky se siln m sklonem k sedimentaci, ale téï s abrazivním plnivem a s viskozitou mezi 100 a mpas. Dávkování probíhá volitelnû buì precizními zubov mi, nebo pístov mi ãerpadly. O vysokou kvalitu zpracovaného materiálu se stará speciální míchadlo a téï recirkulace pfies mísící trubici. Obsluha se provádí pfies graficky podporovanou obsluïnou plochu, s jejíï pomocí mûïe uïivatel individuálnû nastavit dávkovaná mnoïství, mísící pomûry a parametry pfiípravy. Kompaktní dávkovací zafiízení C-DSE. Zásobník materiálu, fiízení a mísící systém namontovány na pojízdnou lakovanou ocelovou vanu. Technické údaje poãet zpracovávan ch komponent mísící systém viskozita mísící pomûr dávkovaná mnoïství fiízení elektrická pfiipojovací hodnota pneumatická pfiipojovací hodnota 2 Statick mísící systém. Pfii mísících pomûrech vût ích neï 4:1 musí b t pomûr viskozit A/B men í neï 100 asi mpas 100: :8, volnû nastavitelné > 0,3 g/dávku Vipa 313 (kompatibilní se Siemensem) s ovládacím panelem Siemens TP177 3 x 400V/50 Hz, pfiíkon asi 5 kw min. 5 bar, 50 NL hmotnost rozmûry (D x x V) asi 300 kg 1850 x 910 x 1680 mm 11

12 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax-DW 10 Messen / Veranstaltungen / Seminare SMART Automation Austria odborn veletrh prûmyslové automatizace Linec (A), íjen 2011 Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str Argetoaia nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) P ehled Thonauer s.r.o. slaví 10 rokû úspû né ãinnosti na slovenském trhu. Ohlédnutí a zprávu z oslav naleznete v pfií tím vydání. Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Zaji tûní kvality jako úkol. Vydání XXV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Zaji tûní kvality odizolování. Ochrana souãástek v praxi

Zaji tûní kvality jako úkol. Vydání XXV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Zaji tûní kvality odizolování. Ochrana souãástek v praxi Vydání XXV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Zaji tûní kvality jako úkol Úspû nou certifikací firmy Thonauer GmbH podle ISO 9001 byly stvrzeny dosavadní aktivity v robce ve smyslu stálého snaïení

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Odporové svafiování na nejvy í úrovni. Vydání XXVIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Robotické pájení pro zaãínající

Odporové svafiování na nejvy í úrovni. Vydání XXVIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Robotické pájení pro zaãínající Vydání XXVIII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Odporové svafiování na nejvy í úrovni S na ím nov m partnerem, EKS Peter Keller GmbH, nabízíme od nynûj ka technologie a know-how z oblasti stfiedofrekvenãního

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy. Vydání XXIX. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. THONAUER truchlí za Gabriellou Zele Pálfi

Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy. Vydání XXIX. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. THONAUER truchlí za Gabriellou Zele Pálfi Vydání XXIX Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy Aplikátor tisku Wraptor umoïàuje tisk a automatické umístûní etiket na kabel za ménû neï 5 sekund. Kromû enormního

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Ochrana elektronick ch modulû. Vydání XXIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Krimpovací technologie MeCPro pro dráty mal ch prûmûrû

Ochrana elektronick ch modulû. Vydání XXIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Krimpovací technologie MeCPro pro dráty mal ch prûmûrû Vydání XXIII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Ochrana elektronick ch modulû Patfiiãná ochrana rûzn mi postupy, jako je Hotmelt-Moulding, povlakování postupem Thick-film nebo Thin-film a Potting &

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technicky vyspûlá a dlouhodobû hospodárná tryskací technika 1.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti Bezkontaktní mûfiení rychlosti a délky Pfiesnost Bezkontaktnost Efektivnost nákladû Velk odstup od mûfieného materiálu Laserov mûfiiã rychlosti Kompaktní, spolehliv, robustní

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití

LiYCY-JZ. Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* Konstrukce. Technická data. PouÏití LiYCY-JZ Flexibilní kabel, Cu stínûní, ãíslované Ïíly, EMC* - Lanûné mûdûné jádro, dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 - Jádro izolováno speciálním PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m ãíslováním

Více

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů.

->> OEM PRODUKTY. PRAKAB Produkty. S na imi vodiãi k Va emu cíli. V robky Katalog OEM produktů. S na imi vodiãi k Va emu cíli V robky 2005 Katalog OEM produktů I kabely lze u ít na míru V této části katalogu Vám chceme představit nový výrobní sortiment kabelů a vodičů nazvaný OEM produkty. Co však

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL)

LPA-TOP LPA TOP 1/ mm 2 (IEC) / AWG (UL) 250V (IEC) / 300V (UL) 18A (IEC) / 10A (UL) Svorky do tištěných spojů TO-přívod L-TO L TO 1/90 fiipojovací systém TO vyvinut firmou Weidmüller zaji Èuje spojení pomocí svûrky se roubem, která zjednodu uje spojení drátû v kaïdodenní bûïné praxi i

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování.

Aplikace. zákaznická řešení TOX PRESSOTECHNIK. TOX -Clinching Spojování. Montáž. Zalisování. Nýtování. Děrování. Značení. Upínání. Lisování. Aplikace TOX -Clinching Spojování Montáž Zalisování TOX PRESSOTECHNIK zákaznická řešení Nýtování Děrování Značení Upínání Lisování Ohýbání TOX -Systémová řešení Modulární pohony TOX -Powerpackage energeticky

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6

ABB EJF. SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 ABB EJF SafePlus 12/25 kv DISTRIBUČNÍ KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ IZOLOVANÝ PLYNEM SF 6 V eobecnû SafePlus je kompaktní rozvádûãov systém pro distribuãní sítû do 25 kv. Rozvádûã má vynikající flexibilitu vzhledem

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více