Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci"

Transkript

1 Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v rodinû strojû Crimp/ Crimp, které vzájemnû ideálnû kombinují funkãnost a hospodárnost. Nepfieru ované tûsnûní pouzder Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Zpracování kabelû pfii stavbû rozvadûãû Cenovû v hodné aplikace dvousloïkov ch zalévacích materiálû

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Zpracování kabelû krimpovací technologie odizolovací stroje laserové odizolovací stroje osazování konektorû specifická zákaznická zafiízení zpracování optick ch vlnovodû (napfi. POF) zpracování fóliov ch vodiãû (napfi. FFC, FPC, EFC) manipulace s kabely potiskovací systémy e ení pro palubní elektrickou v zbroj hybridních automobilû a elektromobilû Technologie selektivního lakování a dávkování ruãní systémy automatické stolní dávkovací systémy automatická zafiízení precisní ventily, precizní ãerpadla a jehly dávkovací zafiízení zalévací pryskyfiice Pokud se mnoh m lidem zdá budoucnost elektromobilû vzdálená, pak skuteãnost je jiná. Dnes sotva existuje firma, která má co do ãinûní s automobilovou technikou, jeï intenzivnû nepracuje na nov ch technologiích pro elektromobil. I u nás je tomu tak. Existuje zde pfiepracovaná nabídka v robkû pro zalévání souãástek. Vhodné aplikace tepelnû velmi odoln ch materiálû zaji Èují ochranu citliv ch elektronick ch souãástek v automobilu. Pfiedstavován je nejnovûj í krimpovací automat Gamma 263 firmy KOMAX. Nabízí kombinaci jednoduchosti, funkãnosti, hospodárnosti a procesní bezpeãnosti pfii vysokém kusovém v konu na malé potfiebné plo e. Investiãní náklady jsou pfii vysokém kusovém v konu minimální. Pro v echny krimpovací stroje Komax dnes existuje nové, vylep ené automatické hlídání krimpovací síly CFA+, které maximálnû zabraàuje vzniku chyb. Nové potiskovací systémy Komax ims umí zvládnout vysokou pracovní rychlost na ich automatû na zpracování kabelû a dají se na nû dobfie zabudovat. KvÛli potfiebû kabelû velk ch prûfiezû na elektromobilu chceme pfiedstavit dva nové stroje, které v této oblasti pûsobí. Ukazujeme pneumatick univerzální krimpovací stroj UP/55, kter m mohou b t krimpovány prûfiezy aï do 120 mm2 v rûzn ch formách. Pneumatick odizolovací stroj AM.Strip 2 pracuje s kruhov mi vodiãi do vnûj ího prûmûru 35 mm. Na í nabídky, vyrábût pûnová tûsnûní automatick mi mísícími a dávkovacími stroji, se vyuïívá stále více, neboè vysoce kvalitní v sledky se dostavují bûhem krátké doby. Strojní podpora pfiípravy kabelû pro v robu rozvadûãû je dal ím zajímav m tématem, které navozujeme v tomto vydání. Jak poloautomatické, tak i plnû automatické stroje, pfiekr vající zde irokou oblast pouïití, jsou optimálnû pouïitelné v kusové, tak i v sériové v robû. V neposlední fiadû také opût poukazujeme na na i iroce koncipovanou nabídku stínicích materiálû pro va e potfieby t kající se EMC. Také to je opût dûleïit m tématem pro elektromobil budoucnosti. Pfieji Vám zajímavou ãetbu v tomto pfiedkládaném vydání! Pájecí, svafiovací a ultrazvuková technika pájení svûteln m paprskem pájení laserem pájení vlnou indukãní pájení pájení mikroplamenem pájení hrotem ultrazvukové svafiování plastû ultrazvukové svafiování kovû odporové mikrosvafiování termokompresní spojování ultrazvukové ãi tûní a prosévání Systémy zpracování obrazu a testovací systémy fie ení zpracování obrazu optické testovací systémy zku ební automaty Technika navíjení cívek technika navíjení drátu technologie RFID bandáïovací technika Pasívní prvky, rozvadûãe a laky stínûní pro EMC tepelnû vodivé fólie a pasty fie ení Display Window antimikrobní krycí vrstva 19 skfiínû SluÏby Co nejsrdeãnûji Pûnová tûsnûní EMC stínûní na bázi silikonu Ochrana elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant 2

3 Vydání XXII Nepfieru ované tûsnûní pouzder Firma Anton Paar ShapeTec GmbH se sv m nov m sídlem ve Wundschuh, t rsko, je vedoucím poskytovatelem zákaznicky specifick ch fie ení zpracování plechu a spojovací techniky, stejnû tak i v roby sloïit ch dílû v nepatrn ch tolerancích tfiískov m obrábûním. Firma Anton Paar ShapeTec GmbH se specializuje na tváfiecí technologie. Znakem podniku je neobyãejná ífika a hloubka v roby. Existující know-how v oblasti zpracování plechu a v konstrukci systémov ch komponent a systémû je doplnûna nejlep ím strojním parkem. Zákazníci firmy Anton Paar ShapeTec, pfiicházející prakticky ze v ech oblastí hospodáfiství, potfiebují nejvy í kvalitu pfii manipulaci a zpracování plechu, jako napfiíklad v letectví. Zhotovovány jsou téï informaãní panely nebo stanice pûjãovny jízdních kol. Pfii naná ení pûnov ch tûsnûní na ãásti pouzder sází Anton Paar ShapeTec GmbH na Thonauera. V na em podniku ve Vídni aplikujeme precizní vypûnûná polyuretanová tûsnûní. Na í numericky fiízenou mísící a dávkovací buàkou DC-CNC 1150 od Rampf Dosiertechnik naná íme tixotropní tûsnicí a tvarovou lehkou pûnu ze zalévací pryskyfiice Rampf. Takové tûsnûní pevnû dosedá na povrch souãástky. Strojní aplikace zaruãuje tûsnûní po obvodu bez pfieru ení, které vyhoví nejvy ím poïadavkûm. Ná postup se hodí pro v robu libovolného poãtu kusû. Toto hledisko je speciálnû pro firmu Anton Paar ShapeTec v hodné. Tûsnûní zde naná íme na fiadu mal ch aï stfiedních sérií souãástek. Anton Paar ShapeTec GmbH oceàuje zejména na i spolehlivost, vysokou kvalitu a na e krátké dodací lhûty. To v e zaruãujeme díky na emu know-how tûsnicí technologie volnû naná en ch tûsnûní. Pfiejeme firmû Anton Paar ShapeTec a sobû nadále dobrou spolupráci! Dal í informace o podniku naleznete na > Firma ze skupiny podnikû Anton Paar GmbH Prosím, ptejte se nás, pokud potfiebujete na e v robky, pfiípadnû aplikace, které pro vás mûïeme v odpovídajících specifikacích zhotovit na ím strojním parkem. > Tel. 01/ > 3

4 Thonauer illustriert Gamma 263 SMART krimpovací stroj Kombinace jednoduchosti, funkãnosti, hospodárnosti a procesní bezpeãnosti pfii vysokém kusovém v konu na malé potfiebné plo e ãiní z tohoto krimpovacího automatu hlavní v hru pokud jde o vynikající pomûr nákladû k v konu. AÈ jiï jde o kladkov nebo o pásov pohon pouïití lze pfiizpûsobit individuálním poïadavkûm a provést to mûïe sám zákazník v nejkrat ím ãase. Zafiízení Gamma 263 je koncipováno pro jednostranné, i oboustranné krimpování, jakoï i pro jednostranné osazování dutinkami. Systém transportu kabelu zaruãuje etrné zpracování rûzn ch vedení s celkov m rozsahem prûfiezû od 0.13mm 2 do 4mm 2 (AWG26 AWG12). Nejlep í zpracování je zaruãeno pohonem kladkov m nebo pásov m. Technologie Zpracování celého rozsahu prûfiezû se dûje prostfiednictvím programovateln ch, vysoce dynamick ch stfiídav ch servopohonû, rychle, spolehlivû a bezvadnû. Zabudována jsou osvûdãená hlídání kvality Komax. Dal í instalované kódovací zafiízení se navíc stará o nejvy í pfiesnost dráhy a opakovatelnosti pokud jde o délku odizolování a délku kabelu. Kompaktní a optimální pro uïivatele Navzdory své kompaktní konstrukci poskytuje optimální pfiístup ke v em pracovním stanicím. Moduly jsou velmi dobfie pfiístupné ze v ech stran díky vertikálnû otevíratelnému ochrannému krytu. V echny ovládací prvky a moduly jsou pfiehlednû uspofiádány. Nové dotykové ovládání na bázi grafické obsluïné plochy TopWin je koncipováno pro rychlou a jednoduchou obsluhu. Snadno pochopitelné logické uspofiádání umoïàuje nejkrat í za kolení obsluhy. Volitelné rozhraní WPCS (Wire Processing Communication Standard) umoïàuje propojení strojû Komax do sítû a jejich jednoduché navázání na stávající v robní postupy. Aplikace fiezání na délku pfiedfiazené ustfiiïení licen/ exaktní fiez odizolování s úpln m staïením odizolování s poloviãním staïením kabel s dvojit m plá tûm odizolování stfiední ãásti krimpování reliéfov tisk za tepla potisk tryskovou tiskárnou funkce dvojitého zdvihu osazování dutinek Gamma 263 s pásov m pohonem Gamma 263 s kladkov m pohonem SMARTkrimpovací stroj Simple / jednoduch Maintenance friendly / snadno udrïovateln Affordable / cenovû v hodn Reliable / spolehliv proces Top Quality / vynikající kvalita 4

5 Vydání XXII Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Automaty nejnovûj í generace na zpracování kabelû nabízejí extrémní pfiizpûsobivost a umoïàují vysokou pracovní rychlost. Z toho plynoucí vysoké poïadavky na potisk kabelû Ïádají odpovídající koncepci fie ení. Má b t potiskování rychlej í, men í, spolehlivûj í, odolnûj í nebo jednodu e v hodnûj í? Nabídka potiskovacích systémû Komax umoïàuje fie ení optimální vzhledem k aplikaci. INKOUSTOV TRYSKOV POTISKOVACÍ SYSTÉM IMS Inkoustové tryskové potiskovací systémy Komax ims 295 BC (Black Color), ims 295 BS (Black Small) a ims 295 MC (Multi Color) se vyznaãují pfiedev ím vysokou rychlostí potisku, jakoï i jednoduch m a spolehliv m pracovním principem. V echny potiskovací systémy ims mají dvû rûzná rozhraní RS232 a Ethernet (TCP/IP) aby je bylo moïné provozovat jak se stávajícími, tak i budoucími stroji Komax. Hodí se zejména ve spojení s odizolovacími automaty z rodiny Kappa, stejnû jako s krimpovacími automaty Alpha, Gamma a Zeta. V echna specifická nastavení ti tûného textu, jako je vloïení textu nebo nastavení v Setup, se pohodlnû provádûjí pfies ovládací plochu pfiíslu ného základního stroje. Poãet ti tûn ch textû je definován aï deseti poãáteãními tisky, deseti koncov mi tisky a téï jedním opakovateln m prostfiedním potiskem. Ke standardním funkcím patfií tuãn tisk, symboly, loga, nastavitelná ífika a v ka písma, zdvojen rozestup písmen, inverzní tisk, nekoneãnû alternující písmo, stejnû jako tisk vzorû. Trvalé mûfiení hustoty inkoustu s automatick m dávkováním fiedidla zaruãuje ekologick a hospodárn provoz. Volitelnû je k dispozici zafiízení pro kondenzaci par ke zpûtnému získávání fiedidla. To se stará o omezení spotfieby fiedidla a prakticky tak není zatûïován vzduch v místnosti. Bûhem procesu potiskování jsou inkousty snadno a rychle doplnitelné. Rafinovaná koncepce fiízení umoïàuje vysokou kvalitu tisku i pfii velkém zrychlování, pfiípadnû zpomalování kabelu. Navíc jsou, díky inteligentní optimalizaci rychlosti, zpracovány úseky kabelu bez potisku pfii maximální rychlosti kabelu. Potiskovací systémy ims 295 Inkjet mohou b t pfii jednoduchém pouïití provozovány téï bez základního stroje v reïimu offline. Pro zaji tûní nejlep í kvality tisku, optimálního kontrastu a vynikající adheze má Komax v nabídce, v souladu s tiskafiskou paletou Komax, iroké spektrum rûzn ch typû inkoustu. Nákladné pfiípravy kabelû jiï ve vût inû pfiípadû nejsou nutné. Pfiíklady potisku s ims 295 BC a ims 295 BS ims 295 BC ims 295 BS pro ãerné barvivové inkousty nebo také pro lehce pigmentované inkousty speciálnû pro malá písmena ãern m inkoustem; vysoká ostrost v detailu ims 295 MC speciálnû k potiskování silnû pigmentovan mi inkousty; pro tisky s bohat m kontrastem a barevností Potiskovací systém Inkjet ims 295 BC je plnû integrovaná tiskárna pro ãerné barvivové inkousty, nebo téï pro lehce pigmentované inkousty. Tvofiení tisku probíhá autonomnû prostfiednictvím zubového ãerpadla. Odpadá tím pfiipojení na stlaãen vzduch. 5

6 Thonauer illustriert Pneumatick univerzální stroj s vût ím v konem UP/55 Nejv konnûj í z konstrukãní fiady krimpovacích strojû je konstruován pro krimpování izolovan ch a neizolovan ch kabelov ch ok od 0,14 mm 2 do 120 mm 2. S fiezací jednotkou, která je k dostání jako volitelná, umoïàuje UP/55 fiezání ploch ch kabelû do ífiky 32 mm, jakoï i mûdûn ch licen do 240 mm 2 (max. ø 28 mm). Tato konstrukãní fiada je vybavena fiízením nuceného odtahu a téï elektronick m poãítadlem kusû. Základní vybavení n elektronické poãítadlo kusû n pneumatick noïní pedál n pfiipojovací hadice n sada náfiadí Technické údaje krimpovací síla pfii P = 5,5 bar 53 kn krimpovací síla pfii P = 6,0 bar 57 kn krimpovací síla pfii P = 7,0 bar 67 kn provozní tlak 6 7,5 bar spotfieba vzduchu 31 l na cyklus max. v ka zdvihu 32 mm hladina hluku 69 db(a) rozmûry 420 x 230 x 425 mm hmotnost 49 kg Vhodné pro n izolovaná krimpovaná kabelová oka 0,25 6 mm 2 n izolovaná krimpovaná kabelová oka mm 2 (Dorn-Crimp) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka 0,5 16 mm 2 (jen jednostrann krimp W nebo trnov ) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka mm 2 (trnov krimp) n neizolovaná trubková kabelová oka a dotykové spoje 1,0 6,0 mm 2 (hex krimp) n neizolovaná trubková a nalisovaná kabelová oka mm 2 (hex krimp podle DIN 48083) n izolované a neizolované zakonãovací dutinky na Ïíly 0,14 50 mm 2 n cylindrické kontakty 0,14 16 mm 2 n neizolované fastonové ploché zástrãky 0,14 6 mm 2 n v echny vkládané páry WE- ZAG CK100 a CS30 n fiezání ploch ch kabelû do ífiky 32 mm n fiezání mûdûn ch licen do 240 mm 2 (max. Ø 28 mm) Zápustky a fiezací jednotka 6

7 Vydání XXII Pneumatické odizolování mal ch a stfiedních sérií AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.2V / AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.1, AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V a AM.STRIP.2/35 jsou univerzálnû pouïitelné, poloautomatické stroje na odizolování kabelû pro robustní prûmyslové pouïití a hospodárnou v robu v mal ch aï stfiedních sériích. Speciální noïe, pfiizpûsobené ke zpracovávanému kabelu, umoïàují zpracování témûfi v ech bûïn ch kabelû. V echny práce pfii pfiestavení lze provést bûhem nûkolika sekund a bez náfiadí. Pfii pouïití prizmatick ch noïû se stroje po základním nastavení automaticky pfiizpûsobí dal ím prûfiezûm do 6 mm2 (závislé na kabelu). V omezeném rozsahu a pfii mal ch v robních sériích lze stroj pouïít i k fiezání na délku. Varianty: - s pneumatick mi senzory - se svûtelnou závorou Odizolování AM.STRIP.1 kruhov vodiã ploch vodiã max. délka odizolování 0,5 15 mm vnûj ího Ø do ífiky 20 mm do 65 mm s úpln m staïením do asi 250 mm s ãásteãn m staïením Rozmûry/hmotnost AM.STRIP.1 x H x V 340 x 340 x 150 mm hmotnost (bez pfiíslu enství) asi 12,2 kg provozní tlak max. 6 7 bar spotfieba vzduchu/cyklus (pfii 6 bar) asi 2 l Standardní pfiíslu enství 1 noïní ventil 1 fiezací doraz 1 ãelní deska s pouzdrem 1 pfiidrïovací deska s trubkou 1 pár prizmatick ch noïû Odizolování AM.STRIP.2 kruhov vodiã 1,0 25 mm vnûj ího Ø ploch vodiã do ífiky 35 mm max. délka odizolování do 120 mm s úpln m staïením AM.STRIP.2 V do 230 mm s úpln m staïením do 450 mm s ãásteãn m staïením Speciální verze AM.STRIP.2/35 mm do 35 mm vnûj ího Ø Rozmûry/hmotnost AM.STRIP.2 x H x V 430 x 550 x 200 mm AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm hmotnost (bez pfiíslu enství) asi 25,5 kg AM.STRIP.2 V asi 26,8 kg provozní tlak max. 6 7 bar spotfieba vzduchu/cyklus (pfii 6 bar) asi 7 l AM.STRIP.2 V asi 11,5 l Standardní pfiíslu enství 1 noïní ventil 1 fiezací doraz 1 ãelní deska s pouzdrem 1 pfiidrïovací deska s trubkou 1 pár prizmatick ch noïû 1 omezovaã zdvihu (standardnû jen u AM.STRIP.2 V) 7

8 Thonauer illustriert Jednoduché hlídání kritick ch teplot Existuje mnoïství v robních postupû a v robkû, u nichï je dûleïité, aby nebyly dosaïeny nebo pfiekroãeny urãité teploty. Pro v i v robních nákladû nebo pro jakost v roby mûïe mít dodrïení tûchto parametrû znaãn v znam. To je pole pûsobnosti páskov ch nebo bodov ch indikátorû teploty REATEC. Indikátory teploty REATEC mûfií teplotu mezi 37,8 a 264 C cestou nevratné zmûny barvy od bílé po ãernou. Na jednom pásku je vïdy soustfiedûno více teplotních bodû. Standardní sestava pfiekr vá rozsah asi 60 C, 40 C nebo 20 C v 10 odstínech. Pro v bûr správného rozsahu je tedy nezbytn jen hrub odhad. Odpadá ãasovû nároãné zkou ení. K dodání jsou v ak rovnûï jednotlivé mûfiicí body. Pásky teplotních indikátorû REATEC fiady P odolávají vût ímu tlaku neï jiné, hodí se tedy zvlá tû pro pouïití na lisech a válcích kalandrû. Hlídané parametry n opotfiebení n otûr n potfieba údrïby n pfiehfiátí n kvalita n v sledky zkoumání n nároky ze záruky Peter Reiterer Tel.: (01) Zlep ené hlídání krimpování s CFA+ Dal í v voj nejlépe osvûdãeného hlídání krimpování od firmy Komax se naz vá CFA+. Kromû znám ch hlídan ch funkcí krimpování nabízí CFA+ dal í cenné moïnosti. Funkce CFA+ pomáhá uïivateli poznat chyby sefiízení, jako je upnutí chybného prûfiezu vodiãe nebo krimpovaného kontaktu. Tak se zabraàuje v robû vadného materiálu a tím vzniku zbyteãn ch nákladû. Optimální parametry zpracování lze s CFA+ vyhodnotit rychle a jednodu e. Tím jsou spolehlivû kontrolovatelné i nejmen í kontakty. Zjednodu ená obsluha umoïàuje bezproblémové nastavení zmen eného poãtu parametrû. CFA+ je optimální pfiístroj pro spolehlivé hlídání v roby u uïivatele dbajícího na kvalitu. Co získáváte n uãením se rozpoznává chyby sefiízení n rychlé sefiízení n automaticky optimální parametry a meze chyb n spolehlivé hlídání mal ch kontaktû n jednoduchá obsluha n odstupàování v sledkû 8

9 Vydání XXII Zpracování kabelû pfii stavbû rozvadûãû Konfekce kabelû pfii v robû rozvadûãû se provádí i dnes je tû nejãastûji celá bez strojní podpory. Vyuãení specialisté postupují a ruãnû zapojují podle elektrického schématu a vodiãe se jednotlivû stfiíhají na délku, odizolují, krimpují, popisují a spojují manuálnû. To je znaãnû nároãné na ãas. Konfekce kabelû pfii v robû rozvadûãû má v ak enormní automatizaãní potenciál. Existují optimální fie ení, od poloautomatického konfekãního zpracování v kusové v robû a u mal ch sérií, aï po plnû automatickou v robu velk ch sérií. Poloautomatická v roba tfiídí podle prûfiezû Plnû automatická v roba tfiídí podle prûfiezû Plnû automatická v roba tfiídí podle konstrukãních skupin nebo podle vztahu k polím Posloupnost automatické v roby kompletních sestav kabelû Stav techniky zpracování kabelû Základem optimální automatizace konfekce kabelû pro rozvadûãe je existence elektronick ch dat, jako jsou délka kabelu, popis a koneãné zpracování. Tato data jsou ze seznamu vodiãû konvertována do zadání pro stfiih, nebo téï pfiímo generována pfies systém ECAD. Pokud tato data nejsou k dispozici elektronicky, jsou téï nejãastûji pohodlnû naprogramována pomocí programového vybavení stroje. V sledkem automatické konfekce kabelû jsou vodiãe pfiipravené k zamontování, které jsou stfiiïeny na správnou délku, pfiíslu nû konfekcionovány a popsány libovolnou barvou pomocí inkoustové tryskové tiskárny. Konce vodiãû jsou opatfieny zakonãovacími dutinkami, krimpovacími kontakty, MIL-Crimp, nebo ultrazvukovû komprimovány. Individuální popis nesplàuje jen povinné oznaãení, ale téï podstatnû usnadàuje pfiipojení licen v rozvadûãi. Individuální fie ení V echna automatizaãní fie ení od Komaxu jsou optimálnû pouïitelná jak v kusové v robû, tak i v sériové v robû rozvadûãû. V závislosti na zpûsobu fie ení a druhu v roby jsou, proti dnes obvyklému zpûsobu práce, s automatizovan m zpracováním kabelû moïné úspory nákladû aï 50%. Nejen v pfiípravû kabelû, ale zejména pfii zapojování lze silnû etfiit ãas a náklady. ODIZOLOVACÍ AUTOMAT KAPPA Poloautomatická v roba tfiídí podle prûfiezû Stroje z rodiny Kappa umoïàují perfektní ustfiiïení délky, odizolování a poti tûní licen a kabelu. Data lze pohodlnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. Produkované vodiãe jsou pak kontaktovány stolním modulem nebo ruãnû a zapojeny do rozvadûãe. KRIMPOVACÍ AUTOMAT GAMMA Plnû automatická v roba tfiídí podle prûfiezû Krimpovací automaty z rodiny Gamma jsou flexibilní, plnû automatické v robní automaty. UmoÏÀují ustfiiïení délky a zpracování koncû vedení, rovnûï potisk licen. Vedení mohou b t dále automaticky zpracována zakonãovacími dutinkami, ultrazvukovû komprimována, opatfiena krimpovacími kontakty nebo MIL-Crimp. Data lze pohodlnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. KRIMPOVACÍ AUTOMAT ZETA Plnû automatická v roba tfiídí podle konstrukãních skupin nebo vztahu k polím Zeta 633 je vysoce flexibilní centrum pro zpracování kabelû, vhodné pro kusovou nebo postupnou v robu. Stroj mûïe zpracovávat v libovolném pofiadí posloupnosti aï 36 rozdíln ch licen a pracovat s 5 rûzn mi pracovními stanicemi, jako zakonãovací dutinky, ultrazvuková komprimace, krimpovací kontakty nebo MIL- Crimp. Tím odpadá pfiestavování, ve vût inû pfiípadû úplnû. Jednotlivé posloupnosti vodiãû jsou produkovány podle konstrukãních skupin nebo ve vztahu k polím, svázány a poloïeny do odkládací vany. Díky automatickému doplàování úloh pracuje stroj samostatnû témûfi bez dohledu. Data lze libovolnû importovat pfies síè, z databanky, nebo ze systému ECAD. 9

10 Thonauer illustriert Stínící materiály pro va e poïadavky na EMC Thonauer vám nenabízí jen co nej ir í adresovanou nabídku v robkû pro v echny jen myslitelné poïadavky, ale je vám k dispozici i pfii fie ení va ich speciálních problémû s EMC, vïdy s osobním poradenstvím, detailními podklady a vzory. Elektricky vodivá textilní tûsnûní (FoF Fabric over Foam) a vodivá pûna (CF Conductive Foam) Pfiedstavujeme cenovû v hodnou a lehce zpracovatelnou moïnost EMC stínûní. K dostání je velké mnoïství rûzn ch profilû a rozmûrû, jakoï i zákaznicky specifické v lisky. Tento druh tûsnûní slouïí také jako tûsnûní proti vlivu prostfiedí (IP54). Elektricky vodivé elastomery (EcE) Jsou k dostání v mnoha rûzn ch elastomerov ch slouãeninách, plnivech a formách. BûÏn mi variantami jsou tûsnûní ze silikonu plnûná uhlíkem, nebo stfiíbfien m sklem, nebo ze silikonové pûny s postfiíbfien m povrchem. Tímto tûsnûním je téï zaji tûno velmi dobré tûsnûní proti vlivu prostfiedí IP65 IP68. Stínicí kryty (BLS Board Level Shields) LAIRD Technologies disponuje ve standardním sortimentu v bûrem jednodíln ch a dvoudíln ch (Cover + Frame) stínicích krytû. Jednodílné stínicí kryty a fréma u dvoudíln ch stínicích krytû jsou tûsnûny zpûsobem Tape&Reel. Vedle standardních dílû mohou b t nabídnuty i zákaznicky specifické stínící kryty. Kontaktní pásky, kontaktní prsty Velké mnoïství tvarû, rozmûrû a montáïních moïností nabízejí kontaktní pásky z beryliové mûdi. Aby nedocházelo k problémûm se vzájemnou sná enlivostí materiálû, obdrïíte kontaktní pásky téï s rûzn mi povrchy. Tûsnûní z kovové pleteniny a kovová pletenina na elastomeru Tato velmi dobfie vodivá tûsnûní existují v rûzn ch materiálov ch kombinacích a profilech a nacházejí oblibu pfii stavbû rozvadûãû. vf podloïky z akrylátového skla U displejû, kde se vyïaduje vysok útlum, nacházejí své pouïití vf podloïky z akrylátového skla. Tento EMC filtr se skládá z pletiva z mûdi nebo vanadové oceli, které je zalito do akrylu. EMC povlak K metalizaci plastov ch krytû se uïívají laky s vysok m obsahem vodiv ch ãástic, napfi. z mûdi. vf tûsnicí podloïky ze skla a akrylátového skla elektricky vodivá textilní tûsnûní (Fabric over Foam) kontaktní pásky elektricky vodivá textilní tûsnûní (Fabric over Foam) stínící kryty (Board Level Shields) 10

11 Vydání XXII Cenovû v hodné aplikace dvousloïkov ch zalévacích materiálû V souãasné dobû probíhá v âínû nejvût í svûtová terénní zkou ka elektromobilû. Asi ve 20 mûstech byly autobusy a taxi pfiezbrojeny na elektrick pohon. Do roku 2015, jak si pfieje ãínská vláda, má po silnicích jezdit 1,5 milionû elektromobilû. To je v zva, které se skupina RAMPF postavila pfiepracováním v robkové palety. Zejména materiály odolávající teplu spolu s vhodnou aplikaãní technologií zaji Èují ochranu citliv ch elektronick ch souãástek. Skupina RAMPF pfiedstavuje robustní elektrotechnické zalévací pryskyfiice pro pouïití v elektromobilech od motoru aï po konektor nabíjení. queonda Fotolia.com Polyuretan, silikon nebo epoxid chrání citlivé souãástky automobilu Materiál vydrïí nejvy í zatíïení promûnnou teplotou Nároky na elektrotechnické zalévací pryskyfiice by nemohly b t mnohostrannûj í. Rozdílné hustoty a viskozity na stranû jedné, extrémní teplotní rozdíly, ochrana proti pfiehfiátí, rázy a chemikálie na stranû druhé. Zejména v automobilu se stále více elektrick ch a elektronick ch souãástí stará o úãinnost, bezpeãnost a komfort. A tak to také zûstane, jak to potvrzuje pohled do budoucnosti. S v vojem elektromobilû jsou dávány nové moïnosti v konové elektronice. Pro bezpeãnou ochranu elektromotoru, relé, mûniãû DC/DC, senzorû a fiízení vyvinul podnik z Grafenbergu zalévací systém RAKU-PUR na bázi polyuretanu. Bezhalogenov materiál konformní s RoHS (Restriction of Hazardous Substances) má nízkou viskozitu a dá se snadno zpracovat. Profil jeho vlastností odpovídá nejnovûj ím a nejvy ím poïadavkûm na zatíïení promûnnou teplotou (-40 C aï +150 C), odolnosti proti teplotû a pruïnosti v chladu. A to v e, aniï by to vedlo ke vzniku trhlin namáháním a k odtrïení u aktivních a pasivních elektronick ch souãástek. Podnik dále nabízí speciální zalévací hmoty pro konektor nabíjení elektromobilu. Ty vytvofií robustní ochranné pouzdro. Kompaktní dávkovací systém C-DSE C-DSE je mobilní dávkovací zafiízení pro ruãní zalévání souãástek. Vyznaãuje se kompaktní konstrukcí a lze je snadno pfiizpûsobit poïadavkûm na zpracování nejrûznûj ích staticky mísiteln ch zalévacích materiálû a lepidel. C-DSE bezpeãnû zpracuje v robky se siln m sklonem k sedimentaci, ale téï s abrazivním plnivem a s viskozitou mezi 100 a mpas. Dávkování probíhá volitelnû buì precizními zubov mi, nebo pístov mi ãerpadly. O vysokou kvalitu zpracovaného materiálu se stará speciální míchadlo a téï recirkulace pfies mísící trubici. Obsluha se provádí pfies graficky podporovanou obsluïnou plochu, s jejíï pomocí mûïe uïivatel individuálnû nastavit dávkovaná mnoïství, mísící pomûry a parametry pfiípravy. Kompaktní dávkovací zafiízení C-DSE. Zásobník materiálu, fiízení a mísící systém namontovány na pojízdnou lakovanou ocelovou vanu. Technické údaje poãet zpracovávan ch komponent mísící systém viskozita mísící pomûr dávkovaná mnoïství fiízení elektrická pfiipojovací hodnota pneumatická pfiipojovací hodnota 2 Statick mísící systém. Pfii mísících pomûrech vût ích neï 4:1 musí b t pomûr viskozit A/B men í neï 100 asi mpas 100: :8, volnû nastavitelné > 0,3 g/dávku Vipa 313 (kompatibilní se Siemensem) s ovládacím panelem Siemens TP177 3 x 400V/50 Hz, pfiíkon asi 5 kw min. 5 bar, 50 NL hmotnost rozmûry (D x x V) asi 300 kg 1850 x 910 x 1680 mm 11

12 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax-DW 10 Messen / Veranstaltungen / Seminare SMART Automation Austria odborn veletrh prûmyslové automatizace Linec (A), íjen 2011 Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str Argetoaia nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) P ehled Thonauer s.r.o. slaví 10 rokû úspû né ãinnosti na slovenském trhu. Ohlédnutí a zprávu z oslav naleznete v pfií tím vydání. Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë